O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ภาษาไทย

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ภาษาไทย
ภาษาไทย
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a ภาษาไทย (20)

Anúncio

ภาษาไทย

 1. 1. คัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห
 2. 2. เสนอ คุณครู นิตยา ทองดียิ่ง จัดทําโดย นางสาว อัจฉรา อินธานี เลขที่ ๙ ชั้น ม.๕/๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ อําเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง
 3. 3. คําประพันธ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 4. 4. ถอดความ หากแพทยไมรูตําราเกี่ยวกับการแพทย แพทยผูนั้น ก็จะไมสามารถรักษาคนปวยได เนื่องจากไมมีวิชาความรู ดังนั้น แพทยจงอยาชักชาในการหาความรูใสตน และอยาทําตนเหมือนกับคนตาบอดที่มองไมเห็นทาง โดยรักษาผูปวย แบบงมคลํา และไมทราบสาเหตุ ที่แทจริง
 5. 5. คําศัพทยาก คัมภีร หมายถึง ตํารา จักขุ หมายถึง สายตา
 6. 6. บทวิเคราะห
 7. 7. คุณคาดานเนื้อหา รูปแบบ ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 8. 8. คุณคาดานวรรณศิลป เลนเสียงสัมผัส มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ ดังนี้ ไมรูคัมภีรเวช หอนเห็นเหตุซึ่งโรคทํา แพทยเอยอยางมคลํา จักขุมืด บ เห็นหน
 9. 9. คุณคาดานสังคม สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต แพทยเปนอาชีพที่ตองรักษาชีวิตของผูปวย หากแพทย ไมมีวิชาความรูก็จะไมสามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับ ผูปวยได แพทยจึงตองรีบขวนขวายหาวิชาความรูใหเกิด แกตนเองมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถรักษาผูปวยใหหาย จากโรคตางๆ ได
 10. 10. คําประพันธ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 11. 11. ถอดความ แพทยคนใดที่ตองการจะหนีความทุกข เพื่อไปหาความสุข ตองมีความเพียรพยายามและมีสติอยูเสมอ หากแพทยคนใด ปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง
 12. 12. คําศัพทยาก พิริย หมายถึง ความเพียร นิพพาน หมายถึง ทางดับความทุกข
 13. 13. บทวิเคราะห
 14. 14. คุณคาดานเนื้อหา รูปแบบ ลักษณะคําประพันธแตงถูกตองตามหลักฉันทลักษณ ของกาพยยานี ๑๑ ดังนี้ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 15. 15. คุณคาดานวรรณศิลป เลนเสียงสัมผัส มีการเลนเสียงสัมผัสระหวางพยัญชนะกับพยัญชนะ ดังนี้ แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล พิริยสติตน ประพฤติไดจึ่งเปนการ
 16. 16. คุณคาดานสังคม สะทอนขอคิดเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน แพทยคนใดที่จะหนีความทุกข ไปหาความสุขและสามารถ ดับกิเลสไดตองมีความเพียรและมีสติอยูเสมอ ไมปลอยใหจิตใจ ไปหลงอยูกับกิเลสที่เขามายั่วยุทั้ง โลภะ โทสะ และโมหะ หากปฏิบัติไดแพทยผูนั้นก็จะพบกับความสุขที่แทจริง
 17. 17. ขอบคุณคะ

×