Rezervatii naturale

REZERVA II NATURALEȚ
Rezervatii naturale
CUPRINS
• Ce sunt rezerva iile naturale?ț
• Delta Dun riiă
• Parcul Național Munții Rodnei
• Pe tera Ur ilorș ș
• Cascada Putnei
• Parcul Na ional Cheile Bicazului -ț
H maăș ș
CE SUNT REZERVA IILE NATURALE?Ț
• Rezervatiile naturale sunt arii naturale protejate prin lege cu
scopul de a proteja si conserva unele zone de habitat natural si a
diversitatii biologice specifice.
• Rezervatiile biosferei se intind pe suprafete mari si cuprind un
complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri
de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si
faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate
din amenajarea traditionala a teritoriului, comunitati umane a
caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale.
• Primele preocup ri de a ocroti natura dateaz înc din secolulă ă ă
al XIX-lea, iar în 2008 în România existau 20 de parcuri
na ionale i naturale i 927 de arii de protec ie, la care seț ș ș ț
adaug 58 de specii de plante i 288 de animale.ă ș
• Pe langa activitatile stiintifice, administratiile rezervatiilor
naturale incurajeaza desfasurarea activitatilor traditionale si a
ecoturismului care sa nu afecteze peisajul natural. Aici nu este
permisa utilizarea resurselor naturale.
Rezerva iile naturale se pot împ r i în urm toarele categorii:ă ăț ț
• Rezerva ii botanice (floristice)ț
• Rezerva ii zoologice (faunistice), inclusiv refugiile ornitologiceț
• Rezerva ii geologice - geomorfice, paleontologice (puncte sauț
locuri fosilifere)
• Rezerva ii speologiceț
• Rezerva ii peisagisticeț
• Rezerva ii mixteț
• Rezerva ii de zon umedă ăț
• Rezerva ii de resurse geneticeț
CLASIFICARE
DELTA DUNĂRII
• Delta Dunarii este cea mai mare rezervatie de tinuturi umede
din Europa. Lânga Tulcea, Dunarea se desparte in trei brate:
Chilia, Sulina si Sfântu Gheorghe, si formeaza multe alte
canele pe cuprinsul Deltei, inundând in fiecare primavara si
toamna stufarisul, mlastinile si padurile din rezervatie.
• Delta Dunarii este de asemenea tinutul cel mai tanar al
Europei - in fiecare an, prin aluviuni, aceasta isi mareste
dimensiunea cu 4 m.
Rezervatii naturale
• Un tinut exotic cu peste 1200 de specii de plante, Delta
Dunarii se mandreste cu cea mai bogata fauna ornitologica
(mai mult de 300 de specii, printre care colonii unice de
pelicani) si ihtiologica (ex. : heringul) de pe continent.
• Mai mult de 80% din suprafata Deltei o reprezinta apa. In
acest tinut poposesc peste 300 de specii de pasari, unele
dintre acestea venind de la distante foarte mari, respectiv din
China si India.
Rezervatii naturale
• 327 specii de pasari =81% din avifauna Romaniei
• 141 specii avifauna acvatica
• 65 de specii de pesti
• vidra, nurca, bizamul, iepurele, mistretul, vulpea,
lupul, dihorul, pisica salbatica.
• Nisipurile adapostesc broaste testoase, vipere, colonii
de serpi.
FAUNA
Rezervatii naturale
Rezervatii naturale
Rezervatii naturale
FLORA
• Delta este un mediu propice dezvoltarii a peste 1.150 de specii
de plante(nuferii galbeni si albi impanzesc apele), aici aflându-
se cea mai mare suprafata acoperita cu stufaris din lume. Exista
si o planta carnivora, Aldrovanda, care isi momeste prada cu
nenumarate capcane.
Rezervatii naturale
• Interesul vizitatorilor este captat de ostroavele acoperite cu
stufaris, de padurile de salcii si plopi, de stejarii iubitori de
caldura, ale caror crengi sunt intretesute de liane si plante
cataratoare, ca in padurile tropicale.
• Cele 75 de specii de peste sunt una dintre bogatiile Deltei,
dintre acestea facând parte crapul, caracuda, stiuca, salaul si
bibanul. In anumite perioade, sturionul, morunul, nisetrul si
cega vin in Delta, din Marea Neagra si Marea Caspica, pentru
a-si depune icrele.
PARCUL NAȚIONAL MUNȚII
RODNEI
• Parcul Na ional Rodnaț este o arie protejat de interesă
na ional ce corespunde categoriei a II-aț IUCN (parc na ional)ț
situat pe teritoriul administrativ al jude elor Bistri a-N s ud,ă ă ăț ț
Maramure i Suceava, în zona central a Mun ilor Rodnei.ăș ș ț
• Parcul Na ional Mun ii Rodnei este desemnat interna ional caț ț ț
Rezerva ie a Biosferei de c tre Comitetul UNESCO "Omul iăț ș
Biosfera".
• În 1990 a fost declarat parc na ional datorit inten ieiăț ț
Ministerului Apelor, P durilor i Protec iei Mediului de aă ș ț
constitui un num r de 13 parcuri na ionale printre care iă ț ș
Parcul Na ional Rodna. Parcul Na ional Mun ii Rodnei esteț ț ț
cea mai întins arie protejat din nordul Carpa ilor Orientali,ă ă ț
având o suprafa de 46.339 ha.ăț
• Importan a parcului na ional se datoreaz geologiei iă şț ț
geomorfologiei mun ilor, cât i prezen ei a numeroase specii deţ ş ţ
faun i flor , endemite i relicte glaciare.ă ş ă ş
• Parcul na ional ofer peisaje variate, are 5 complexeăț
morfologice de un real interes: Ineu, Omu-G rg l u, Galat-ă ă ă
Puzdrele, Pietrosul Rodnei, B trâna. Relieful remarcându-seă
prin numeroase lacuri, v i, circuri glaciare.ă
• Scopul principal al parcului este conservarea biodiversit ii,ăț
dezvoltarea activit ilor turistice facându-se de a a manieră ăț ș
încât s nu cotravin obiectivelor de conservare.ă ă
Rezervatii naturale
FLORA
• Specii de plante ocrotite:
 tisa (Taxus baccata);
 zada (Larix decidua);
 bujorul de munte (Rhododendron kotshyi);
 zâmbru (Pinus cembra);
 floarea de col (Leontopodium alpinum)ț ;
 angelica (Angelica archangelica);
 narcisa (Narcissus stellaris);
 bulbuci de munte (Trollius europaeus);
 crucea voinicului (Hepatica transsilvanica);
 ghin ur galben (Gentiana lutea)ă ăț ;
 laleaua pestri (Fritillaria meleagris)ăț .
Rezervatii naturale
Rezervatii naturale
FAUNA
• Animale ocrotite:
 capra neagr (Rupicapra rupicapra)ă ;
 marmota (Marmota marmota);
 ursul carpatin (Ursus arctos);
 râsul (Lynx lynx);
 acvila de stânc (Aquila chrysaetosă );
 acvila mic (Hieratus penatus)ă ;
 ciuful pitic (Otus scops);
 buha (Bubo bubo);
 cucuveaua (Athene noctua);
 barza alb (Ciconia ciconia)ă ;
 stârcul cenu iu (Ardea cinerea)ș ;
 corbul (Corvus corax);
 coco ul de munte (Tetrao urogallus)ș ;
 coco ul de mesteac n (Lyrurus tetrix)ăș .
Rezervatii naturale
Rezervatii naturale
Rezervatii naturale
PESTERA
URSILOR
• Pe tera Ur ilorș ș este una dintre principalele obiective turistice
ale Mun ilor Apuseni, ea aflându-se în jude ul Bihor.ț ț
• A fost descoperita pe 17 septembrie 1975 când golul subteran a
fost deschis artificial prin dinamitarea por iunii de la intrare, înț
timpul lucr rilor de exploatare a calcaruluiă .
• Cu toate ca la momentul descoperirii pesterii s-a incercat
distrugerea acesteia pentru ca exploatarea miniera sa poata
continua, pana la urma s-a reusit salvarea, conservarea si
amenajarea pesterii pentru ca aceasta sa poata fi vizitata de turisti.
• Numele pe terii se datoreaz numeroaselor fosile deş ă “ur i deş
cavernă” Ursus spelaeus ,vechi de peste 100.000 de ani,
descoperite aici.
• In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca pestera a fost locuita
doar de aceasta specie de urs. Cu cca 17.000 ani in urma, dupa
un cutremur puternic, probabil, singura intrare in pestera s-a
inchis iar ursii aflati in acel moment in interior au ramas captivi,
acestia murind de foame.
• Pestera Ursilor este structurata pe 3 galerii vizitabile si o
"Rezervatie Stiintifica".
• Galeria Oaselor din Pestera Ursilor este sectiunea din pestera care
se afla la intrare, fiind astfel denumita datorita numeroaselor oase
ale ursilor de Caverna, gasite in acest loc.
• Galeria Emil Racovita este cea mai mare galerie din portiunea
amenajata a pesterii; ea contine formatiuni calcaroase
spectaculoase, stalactite, stalacmite, coloane, care au diferite forme
si marimi.
• Galeria Lumanarilor din Pestera Ursilor, si-a primit numele dupa
numeroasele stalactite care seamana cu niste lumanari.
Galeria Oaselor
Galeria Emil Racovita
Galeria
Lumanarilor
CASCADA PUTNEI
Rezervatii naturale
Cascada PutneiCascada Putnei (S ritoarea Putnei) esteă (S ritoarea Putnei) esteă
situat în judetulăsituat în judetulă VVrancea, fiind o rezervatierancea, fiind o rezervatie
naturala in miniatura.naturala in miniatura.
Importan a Cascadei Putnei const în caracterulățImportan a Cascadei Putnei const în caracterulăț
peisagistic i hidromorfologic.șpeisagistic i hidromorfologic.ș
Rezervatii naturale
PARCUL NA IONALȚ
CHEILE BICAZULUI -
H MAĂȘ Ș
Amplasarea Parcului Na ional Cheile Bicazului - Hă maț ș ș
• Parcul Na ional Cheile Bicazului-H ma este o arieăț ș ș
protejat de interes na ional aflat în România, în Mun iiă ț ț
H ma , pe teritoriul administrativ al jude elor Harghita iăș ș ț ș
Neam .ț
• Are o suprafa a de 6575 ha, incluzând o zon de conservareăț
special .ă
• Parcul este localizat în Mun ii H ma , situa i în grupaăț ș ș ț
central a Carpa ilor Orientali. Parcul se afl în zona central-ă ăț
nord-estic a României, pe raza jude elor Harghita iă ț ș
Neam .ț
•  În acest parc sunt incluse mai multe rezerva ii naturale,ț
printre care:
• Lacul Ro u, un lac de baraj natural din România.ș
• Cheile Bicazului
• Masivul H ma u Mare - Piatra Singuratică ăș ș
• Avenul Licaș
• Vegetatia parcului Cheile Bicazului – Hasmas este
formata in proportie de 95% din paduri de molid care
imbraca versantii masivului Hasmas. Mai intalnim paduri de
rasinoase cu fag, pajisti montane intinse, varfuri cu vegetatie
subalpina sau specifica dar si multe raritati floristice. Speciile
de plante declarate monumente ale naturii si ocrotite in
Cheile Bicazului sunt: Papucul doamnei, Floarea de colt,
Sangele-voinicului, Tisa, etc.
• Fauna parcului Cheile Bicazului – Hasmas cuprinde
o varietate de specii rare, verigi importante pentru existenta
unui ecosistem echilibrat, si anume: amfibieni si reptile ca
broasca cu burta galbena, broasca mare de lac, tritonul de
munte, tritonul carpatic, tritonul cu creasta, salamandra,
broasca raioasa, broasca ro ie de munte, soparla de munte,ş
vipera comuna, sarpele de alun, pasari ca fluturasul de stanca,
ciocanitoarea de munte, presura de munte, corbul, cocosul
de munte, huhurezul mare, acvila de munte si mamifere,
cerbul carpatin, capra neagra, ursul, râsul, lupul.
CHEILE BICAZULUI
SANGELE
VOINICULUI
FLOARE DE
COLT
BROASCA CU BURTA
GALBENA CAPRA NEAGRA
• Bibliografie:
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural
%C4%83
• http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Ur%C8%99ilor
• http://www.pesteraursilor.net/index.html
Au prezentat:
• Acatrinei Roxana
Georgiana
• Anghelu Petru Iulianş
• Boanc Esteraă
• Chelban Isabella Diana
• Ciubotariu Andrei
• Damian Alice
• Damian Cristina
Daniela
• Diac Sabina Ana
• Diac Lorena Elena
• Enachi Diana
• Enea Cezara Maria
• Guzg Mih iă ă ţă
• Horghidan Elena
Lorena
• Ioni C t linaţă ă ă
1 de 52

Recomendados

Prezentare Delta Dunarii por
Prezentare Delta DunariiPrezentare Delta Dunarii
Prezentare Delta DunariiLucian
2.1K visualizações20 slides
Rezervații naturale por
Rezervații naturaleRezervații naturale
Rezervații naturalestefanmoraru
4.2K visualizações70 slides
Geografie padurea ecuatoriala por
Geografie padurea ecuatorialaGeografie padurea ecuatoriala
Geografie padurea ecuatorialaionutnastase20
50.7K visualizações22 slides
Sedinta cu parintii por
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiLiceul Banatean Otelu Rosu
30.9K visualizações10 slides
Proiect delta dunarii por
Proiect delta dunariiProiect delta dunarii
Proiect delta dunariivasilepenciuc
25.1K visualizações11 slides
Rezervatia codrii por
Rezervatia codriiRezervatia codrii
Rezervatia codriiIon Chiriac
8.9K visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Importanta marilor clasici por
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciBianca Pavel
23.6K visualizações49 slides
Apa miracolul vietii por
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiTundeLaudat
28.6K visualizações8 slides
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilor por
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilorAvantaje si dezavantaje proiectarii itemilor
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilorsavatage22
19K visualizações12 slides
Rezervația științifică „Codrii" por
Rezervația științifică „Codrii"Rezervația științifică „Codrii"
Rezervația științifică „Codrii"Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
4.1K visualizações21 slides
Toamna por
ToamnaToamna
Toamnapopilona
5.4K visualizações21 slides
Plan educaţional individualizat por
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizatCristina Moraru
26.1K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

Importanta marilor clasici por Bianca Pavel
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasici
Bianca Pavel23.6K visualizações
Apa miracolul vietii por TundeLaudat
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietii
TundeLaudat28.6K visualizações
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilor por savatage22
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilorAvantaje si dezavantaje proiectarii itemilor
Avantaje si dezavantaje proiectarii itemilor
savatage2219K visualizações
Toamna por popilona
ToamnaToamna
Toamna
popilona5.4K visualizações
Plan educaţional individualizat por Cristina Moraru
Plan educaţional individualizatPlan educaţional individualizat
Plan educaţional individualizat
Cristina Moraru26.1K visualizações
Stefan cel mare por Gnl Massimo
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mare
Gnl Massimo10.4K visualizações
Utilizarile apei por copeliaoros
Utilizarile apeiUtilizarile apei
Utilizarile apei
copeliaoros63.8K visualizações
Marea neagră por Anca Elena
Marea neagrăMarea neagră
Marea neagră
Anca Elena8.1K visualizações
Gabriela cristiana duțu. curenții oceanici por GabrielaCDutu
Gabriela cristiana duțu. curenții oceaniciGabriela cristiana duțu. curenții oceanici
Gabriela cristiana duțu. curenții oceanici
GabrielaCDutu1.7K visualizações
Dunarea por Valentin Roman
DunareaDunarea
Dunarea
Valentin Roman1.6K visualizações
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1 por Lau Laura
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1
Observarea sistematic ___a_comportamentului__elevului_1
Lau Laura15.9K visualizações
Dinamica apelor oceanice por Costas Cristu
 Dinamica apelor oceanice Dinamica apelor oceanice
Dinamica apelor oceanice
Costas Cristu25.4K visualizações
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice por Dumitru Doinita
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropiceDumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita www.power point.ro 7761-hazarduri naturale si antropice
Dumitru Doinita16.4K visualizações
Relatii intere speciile animale por vanea_vlc
Relatii intere speciile animaleRelatii intere speciile animale
Relatii intere speciile animale
vanea_vlc86K visualizações
Vasile alecsandri por paladish
 Vasile alecsandri Vasile alecsandri
Vasile alecsandri
paladish3.8K visualizações
Plante și animale pe cale de dispariție por petratogoe
Plante și animale pe cale de disparițiePlante și animale pe cale de dispariție
Plante și animale pe cale de dispariție
petratogoe6.4K visualizações
437876818-Delta-Dunarii-Ppt-Final.pptx por MadaZailic
437876818-Delta-Dunarii-Ppt-Final.pptx437876818-Delta-Dunarii-Ppt-Final.pptx
437876818-Delta-Dunarii-Ppt-Final.pptx
MadaZailic502 visualizações
Ziua mondiala a apei por dalex4c
Ziua mondiala a apeiZiua mondiala a apei
Ziua mondiala a apei
dalex4c3.5K visualizações

Destaque

Parcul Natural Portile de Fier por
Parcul Natural Portile de FierParcul Natural Portile de Fier
Parcul Natural Portile de FierTonia Bucurica
3.2K visualizações14 slides
Parcul National Piatra Craiului por
Parcul National Piatra Craiului Parcul National Piatra Craiului
Parcul National Piatra Craiului Tonia Bucurica
2.7K visualizações15 slides
Muntii Carpati por
Muntii CarpatiMuntii Carpati
Muntii Carpatisinca
6.4K visualizações9 slides
Prezentare Scoli Parcul National Cozia 2009 por
Prezentare Scoli Parcul National Cozia 2009Prezentare Scoli Parcul National Cozia 2009
Prezentare Scoli Parcul National Cozia 2009Coalitia ONG Natura 2000 Romania
4.9K visualizações50 slides
Cascada Iguazu[1].Ppt por
Cascada Iguazu[1].PptCascada Iguazu[1].Ppt
Cascada Iguazu[1].Pptmariane m
912 visualizações39 slides
Parcul Yellowstone por
Parcul YellowstoneParcul Yellowstone
Parcul Yellowstoneguesta1c73b
1.7K visualizações6 slides

Destaque(20)

Parcul Natural Portile de Fier por Tonia Bucurica
Parcul Natural Portile de FierParcul Natural Portile de Fier
Parcul Natural Portile de Fier
Tonia Bucurica3.2K visualizações
Parcul National Piatra Craiului por Tonia Bucurica
Parcul National Piatra Craiului Parcul National Piatra Craiului
Parcul National Piatra Craiului
Tonia Bucurica2.7K visualizações
Muntii Carpati por sinca
Muntii CarpatiMuntii Carpati
Muntii Carpati
sinca6.4K visualizações
Cascada Iguazu[1].Ppt por mariane m
Cascada Iguazu[1].PptCascada Iguazu[1].Ppt
Cascada Iguazu[1].Ppt
mariane m912 visualizações
Parcul Yellowstone por guesta1c73b
Parcul YellowstoneParcul Yellowstone
Parcul Yellowstone
guesta1c73b1.7K visualizações
Prezentare power point por Alexandra Donisa
Prezentare power pointPrezentare power point
Prezentare power point
Alexandra Donisa7.6K visualizações
Alecu Renita, Ariile protejate din bazinul hidrografic al Prutului. Realitati... por Alianta INFONET
Alecu Renita, Ariile protejate din bazinul hidrografic al Prutului. Realitati...Alecu Renita, Ariile protejate din bazinul hidrografic al Prutului. Realitati...
Alecu Renita, Ariile protejate din bazinul hidrografic al Prutului. Realitati...
Alianta INFONET1.8K visualizações
Parcul Naţional Retezat por Bako Gabor
Parcul Naţional RetezatParcul Naţional Retezat
Parcul Naţional Retezat
Bako Gabor9.4K visualizações
6. conservarea biodiversitatii in romania por Maria Toderas
6. conservarea biodiversitatii in romania6. conservarea biodiversitatii in romania
6. conservarea biodiversitatii in romania
Maria Toderas7.7K visualizações
Parcul National Domogled Valea Cernei por Dorina B
Parcul National Domogled Valea CerneiParcul National Domogled Valea Cernei
Parcul National Domogled Valea Cernei
Dorina B3.8K visualizações
Cascada iguazu por Paraschiv Sorin
Cascada iguazuCascada iguazu
Cascada iguazu
Paraschiv Sorin799 visualizações
Bulgaria in pictures por amitoufa
Bulgaria in picturesBulgaria in pictures
Bulgaria in pictures
amitoufa376 visualizações
Arhitectura por Mihai 03
ArhitecturaArhitectura
Arhitectura
Mihai 03296 visualizações
Enciclopedia civilizatiei romane por Adela Dinu
Enciclopedia civilizatiei romaneEnciclopedia civilizatiei romane
Enciclopedia civilizatiei romane
Adela Dinu6.4K visualizações
Mediul abisal XI C por Prof de Geografie
Mediul abisal XI C Mediul abisal XI C
Mediul abisal XI C
Prof de Geografie7.4K visualizações
Calatorii spectaculoase cu trenul por Paraschiv Sorin
Calatorii spectaculoase cu trenulCalatorii spectaculoase cu trenul
Calatorii spectaculoase cu trenul
Paraschiv Sorin713 visualizações
Energia mareelor-copy por GABRIELA PETROVAN
Energia mareelor-copyEnergia mareelor-copy
Energia mareelor-copy
GABRIELA PETROVAN2.6K visualizações
Marele Canion por yoanna_ioana
Marele CanionMarele Canion
Marele Canion
yoanna_ioana1.8K visualizações

Similar a Rezervatii naturale

parcuri_si_rezervatii_naturale.pptx por
parcuri_si_rezervatii_naturale.pptxparcuri_si_rezervatii_naturale.pptx
parcuri_si_rezervatii_naturale.pptxLorenaRoanta
58 visualizações14 slides
Ocrotirea mediului por
Ocrotirea mediuluiOcrotirea mediului
Ocrotirea mediuluiclausss1
9.6K visualizações32 slides
Ocrotirea mediului class por
Ocrotirea mediului classOcrotirea mediului class
Ocrotirea mediului classclausss1
788 visualizações32 slides
0 parcuri 2ppt por
0 parcuri 2ppt0 parcuri 2ppt
0 parcuri 2pptclausss1
1K visualizações32 slides
0 parcuri 2ppt por
0 parcuri 2ppt0 parcuri 2ppt
0 parcuri 2pptclausss1
186 visualizações32 slides
O.c. claudia por
O.c. claudiaO.c. claudia
O.c. claudiaclausss1
489 visualizações32 slides

Similar a Rezervatii naturale(20)

parcuri_si_rezervatii_naturale.pptx por LorenaRoanta
parcuri_si_rezervatii_naturale.pptxparcuri_si_rezervatii_naturale.pptx
parcuri_si_rezervatii_naturale.pptx
LorenaRoanta58 visualizações
Ocrotirea mediului por clausss1
Ocrotirea mediuluiOcrotirea mediului
Ocrotirea mediului
clausss19.6K visualizações
Ocrotirea mediului class por clausss1
Ocrotirea mediului classOcrotirea mediului class
Ocrotirea mediului class
clausss1788 visualizações
0 parcuri 2ppt por clausss1
0 parcuri 2ppt0 parcuri 2ppt
0 parcuri 2ppt
clausss11K visualizações
0 parcuri 2ppt por clausss1
0 parcuri 2ppt0 parcuri 2ppt
0 parcuri 2ppt
clausss1186 visualizações
O.c. claudia por clausss1
O.c. claudiaO.c. claudia
O.c. claudia
clausss1489 visualizações
Radu claudia class por clausss1
Radu claudia classRadu claudia class
Radu claudia class
clausss1428 visualizações
Arii protejate din_romania.barbu mariana por marysssa1
Arii protejate din_romania.barbu marianaArii protejate din_romania.barbu mariana
Arii protejate din_romania.barbu mariana
marysssa1258 visualizações
Rezervatia stiintifica Pietrosul Mare - Muntii Rodnei por Tonia Bucurica
Rezervatia stiintifica Pietrosul Mare - Muntii RodneiRezervatia stiintifica Pietrosul Mare - Muntii Rodnei
Rezervatia stiintifica Pietrosul Mare - Muntii Rodnei
Tonia Bucurica2.2K visualizações
Arii protejate din_romania por marysssa1
Arii protejate din_romaniaArii protejate din_romania
Arii protejate din_romania
marysssa1131 visualizações
Arii protejate din_romania por marysssa1
Arii protejate din_romaniaArii protejate din_romania
Arii protejate din_romania
marysssa1789 visualizações
Arii protejate din_romania por marysssa1
Arii protejate din_romaniaArii protejate din_romania
Arii protejate din_romania
marysssa1170 visualizações
Arii protejate din_romania.barbu mariana por marysssa1
Arii protejate din_romania.barbu marianaArii protejate din_romania.barbu mariana
Arii protejate din_romania.barbu mariana
marysssa1249 visualizações
Arii protejate por Karinka Scripnic
Arii protejateArii protejate
Arii protejate
Karinka Scripnic3.1K visualizações
Parcul National Lacurile Plitvice Croatia por monicabilba
Parcul National Lacurile Plitvice CroatiaParcul National Lacurile Plitvice Croatia
Parcul National Lacurile Plitvice Croatia
monicabilba1.9K visualizações
Parcul Natural Serengeti - Egreta mare por Teodora Ştefan
Parcul Natural Serengeti - Egreta mareParcul Natural Serengeti - Egreta mare
Parcul Natural Serengeti - Egreta mare
Teodora Ştefan386 visualizações
Tema Ariile naturale protejate din MRDNC.ppt por Cornel Popovici Sturza
Tema Ariile naturale protejate din MRDNC.pptTema Ariile naturale protejate din MRDNC.ppt
Tema Ariile naturale protejate din MRDNC.ppt
Cornel Popovici Sturza37 visualizações
Ariile naturale protejate de stat din raionul Falesti por EcoFalesti
Ariile naturale protejate de stat din raionul FalestiAriile naturale protejate de stat din raionul Falesti
Ariile naturale protejate de stat din raionul Falesti
EcoFalesti841 visualizações
Rezervaţii naturale din judeţul prahova por scmargineni
Rezervaţii naturale din judeţul prahovaRezervaţii naturale din judeţul prahova
Rezervaţii naturale din judeţul prahova
scmargineni1.5K visualizações
Parcul Național Cozia.pptx por RyannaMaria
Parcul Național Cozia.pptxParcul Național Cozia.pptx
Parcul Național Cozia.pptx
RyannaMaria13 visualizações

Mais de stefanmoraru

Mamifere por
MamifereMamifere
Mamiferestefanmoraru
7.3K visualizações26 slides
Vertebrate si ciclostomi por
Vertebrate si ciclostomiVertebrate si ciclostomi
Vertebrate si ciclostomistefanmoraru
3.7K visualizações11 slides
Viermi por
ViermiViermi
Viermistefanmoraru
3.3K visualizações12 slides
Păsări por
PăsăriPăsări
Păsăristefanmoraru
6.8K visualizações25 slides
Reptile por
ReptileReptile
Reptilestefanmoraru
14.8K visualizações22 slides
Moluste por
MolusteMoluste
Molustestefanmoraru
17.6K visualizações18 slides

Mais de stefanmoraru(20)

Mamifere por stefanmoraru
MamifereMamifere
Mamifere
stefanmoraru7.3K visualizações
Vertebrate si ciclostomi por stefanmoraru
Vertebrate si ciclostomiVertebrate si ciclostomi
Vertebrate si ciclostomi
stefanmoraru3.7K visualizações
Viermi por stefanmoraru
ViermiViermi
Viermi
stefanmoraru3.3K visualizações
Păsări por stefanmoraru
PăsăriPăsări
Păsări
stefanmoraru6.8K visualizações
Reptile por stefanmoraru
ReptileReptile
Reptile
stefanmoraru14.8K visualizações
Moluste por stefanmoraru
MolusteMoluste
Moluste
stefanmoraru17.6K visualizações
Amfibienii por stefanmoraru
AmfibieniiAmfibienii
Amfibienii
stefanmoraru23.2K visualizações
Viermii por stefanmoraru
ViermiiViermii
Viermii
stefanmoraru14.8K visualizações
Vertebrate por stefanmoraru
VertebrateVertebrate
Vertebrate
stefanmoraru6.5K visualizações
Mamiferele por stefanmoraru
MamifereleMamiferele
Mamiferele
stefanmoraru6.9K visualizações
Epilepsia por stefanmoraru
EpilepsiaEpilepsia
Epilepsia
stefanmoraru3.9K visualizações
Nefrita por stefanmoraru
NefritaNefrita
Nefrita
stefanmoraru7.1K visualizações
Sănătatea mediului por stefanmoraru
Sănătatea mediuluiSănătatea mediului
Sănătatea mediului
stefanmoraru12.3K visualizações
Creationism por stefanmoraru
CreationismCreationism
Creationism
stefanmoraru1.8K visualizações
Litiaza urinară por stefanmoraru
Litiaza urinarăLitiaza urinară
Litiaza urinară
stefanmoraru6.6K visualizações
Dializa si transplantul renal por stefanmoraru
Dializa si transplantul renalDializa si transplantul renal
Dializa si transplantul renal
stefanmoraru5.5K visualizações
Scleroza por stefanmoraru
SclerozaScleroza
Scleroza
stefanmoraru2.5K visualizações
Cistita por stefanmoraru
CistitaCistita
Cistita
stefanmoraru5.3K visualizações
Teoria creaţionistă por stefanmoraru
Teoria creaţionistăTeoria creaţionistă
Teoria creaţionistă
stefanmoraru15.7K visualizações
Poluarea por stefanmoraru
PoluareaPoluarea
Poluarea
stefanmoraru15.8K visualizações

Rezervatii naturale

 • 3. CUPRINS • Ce sunt rezerva iile naturale?ț • Delta Dun riiă • Parcul Național Munții Rodnei • Pe tera Ur ilorș ș • Cascada Putnei • Parcul Na ional Cheile Bicazului -ț H maăș ș
 • 4. CE SUNT REZERVA IILE NATURALE?Ț • Rezervatiile naturale sunt arii naturale protejate prin lege cu scopul de a proteja si conserva unele zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice. • Rezervatiile biosferei se intind pe suprafete mari si cuprind un complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, comunitati umane a caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale.
 • 5. • Primele preocup ri de a ocroti natura dateaz înc din secolulă ă ă al XIX-lea, iar în 2008 în România existau 20 de parcuri na ionale i naturale i 927 de arii de protec ie, la care seț ș ș ț adaug 58 de specii de plante i 288 de animale.ă ș • Pe langa activitatile stiintifice, administratiile rezervatiilor naturale incurajeaza desfasurarea activitatilor traditionale si a ecoturismului care sa nu afecteze peisajul natural. Aici nu este permisa utilizarea resurselor naturale.
 • 6. Rezerva iile naturale se pot împ r i în urm toarele categorii:ă ăț ț • Rezerva ii botanice (floristice)ț • Rezerva ii zoologice (faunistice), inclusiv refugiile ornitologiceț • Rezerva ii geologice - geomorfice, paleontologice (puncte sauț locuri fosilifere) • Rezerva ii speologiceț • Rezerva ii peisagisticeț • Rezerva ii mixteț • Rezerva ii de zon umedă ăț • Rezerva ii de resurse geneticeț CLASIFICARE
 • 8. • Delta Dunarii este cea mai mare rezervatie de tinuturi umede din Europa. Lânga Tulcea, Dunarea se desparte in trei brate: Chilia, Sulina si Sfântu Gheorghe, si formeaza multe alte canele pe cuprinsul Deltei, inundând in fiecare primavara si toamna stufarisul, mlastinile si padurile din rezervatie. • Delta Dunarii este de asemenea tinutul cel mai tanar al Europei - in fiecare an, prin aluviuni, aceasta isi mareste dimensiunea cu 4 m.
 • 10. • Un tinut exotic cu peste 1200 de specii de plante, Delta Dunarii se mandreste cu cea mai bogata fauna ornitologica (mai mult de 300 de specii, printre care colonii unice de pelicani) si ihtiologica (ex. : heringul) de pe continent. • Mai mult de 80% din suprafata Deltei o reprezinta apa. In acest tinut poposesc peste 300 de specii de pasari, unele dintre acestea venind de la distante foarte mari, respectiv din China si India.
 • 12. • 327 specii de pasari =81% din avifauna Romaniei • 141 specii avifauna acvatica • 65 de specii de pesti • vidra, nurca, bizamul, iepurele, mistretul, vulpea, lupul, dihorul, pisica salbatica. • Nisipurile adapostesc broaste testoase, vipere, colonii de serpi. FAUNA
 • 16. FLORA • Delta este un mediu propice dezvoltarii a peste 1.150 de specii de plante(nuferii galbeni si albi impanzesc apele), aici aflându- se cea mai mare suprafata acoperita cu stufaris din lume. Exista si o planta carnivora, Aldrovanda, care isi momeste prada cu nenumarate capcane.
 • 18. • Interesul vizitatorilor este captat de ostroavele acoperite cu stufaris, de padurile de salcii si plopi, de stejarii iubitori de caldura, ale caror crengi sunt intretesute de liane si plante cataratoare, ca in padurile tropicale. • Cele 75 de specii de peste sunt una dintre bogatiile Deltei, dintre acestea facând parte crapul, caracuda, stiuca, salaul si bibanul. In anumite perioade, sturionul, morunul, nisetrul si cega vin in Delta, din Marea Neagra si Marea Caspica, pentru a-si depune icrele.
 • 20. • Parcul Na ional Rodnaț este o arie protejat de interesă na ional ce corespunde categoriei a II-aț IUCN (parc na ional)ț situat pe teritoriul administrativ al jude elor Bistri a-N s ud,ă ă ăț ț Maramure i Suceava, în zona central a Mun ilor Rodnei.ăș ș ț • Parcul Na ional Mun ii Rodnei este desemnat interna ional caț ț ț Rezerva ie a Biosferei de c tre Comitetul UNESCO "Omul iăț ș Biosfera". • În 1990 a fost declarat parc na ional datorit inten ieiăț ț Ministerului Apelor, P durilor i Protec iei Mediului de aă ș ț constitui un num r de 13 parcuri na ionale printre care iă ț ș Parcul Na ional Rodna. Parcul Na ional Mun ii Rodnei esteț ț ț cea mai întins arie protejat din nordul Carpa ilor Orientali,ă ă ț având o suprafa de 46.339 ha.ăț
 • 21. • Importan a parcului na ional se datoreaz geologiei iă şț ț geomorfologiei mun ilor, cât i prezen ei a numeroase specii deţ ş ţ faun i flor , endemite i relicte glaciare.ă ş ă ş • Parcul na ional ofer peisaje variate, are 5 complexeăț morfologice de un real interes: Ineu, Omu-G rg l u, Galat-ă ă ă Puzdrele, Pietrosul Rodnei, B trâna. Relieful remarcându-seă prin numeroase lacuri, v i, circuri glaciare.ă • Scopul principal al parcului este conservarea biodiversit ii,ăț dezvoltarea activit ilor turistice facându-se de a a manieră ăț ș încât s nu cotravin obiectivelor de conservare.ă ă
 • 23. FLORA • Specii de plante ocrotite:  tisa (Taxus baccata);  zada (Larix decidua);  bujorul de munte (Rhododendron kotshyi);  zâmbru (Pinus cembra);  floarea de col (Leontopodium alpinum)ț ;  angelica (Angelica archangelica);  narcisa (Narcissus stellaris);  bulbuci de munte (Trollius europaeus);  crucea voinicului (Hepatica transsilvanica);  ghin ur galben (Gentiana lutea)ă ăț ;  laleaua pestri (Fritillaria meleagris)ăț .
 • 26. FAUNA • Animale ocrotite:  capra neagr (Rupicapra rupicapra)ă ;  marmota (Marmota marmota);  ursul carpatin (Ursus arctos);  râsul (Lynx lynx);  acvila de stânc (Aquila chrysaetosă );  acvila mic (Hieratus penatus)ă ;  ciuful pitic (Otus scops);  buha (Bubo bubo);  cucuveaua (Athene noctua);  barza alb (Ciconia ciconia)ă ;  stârcul cenu iu (Ardea cinerea)ș ;  corbul (Corvus corax);  coco ul de munte (Tetrao urogallus)ș ;  coco ul de mesteac n (Lyrurus tetrix)ăș .
 • 31. • Pe tera Ur ilorș ș este una dintre principalele obiective turistice ale Mun ilor Apuseni, ea aflându-se în jude ul Bihor.ț ț • A fost descoperita pe 17 septembrie 1975 când golul subteran a fost deschis artificial prin dinamitarea por iunii de la intrare, înț timpul lucr rilor de exploatare a calcaruluiă . • Cu toate ca la momentul descoperirii pesterii s-a incercat distrugerea acesteia pentru ca exploatarea miniera sa poata continua, pana la urma s-a reusit salvarea, conservarea si amenajarea pesterii pentru ca aceasta sa poata fi vizitata de turisti.
 • 32. • Numele pe terii se datoreaz numeroaselor fosile deş ă “ur i deş cavernă” Ursus spelaeus ,vechi de peste 100.000 de ani, descoperite aici. • In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca pestera a fost locuita doar de aceasta specie de urs. Cu cca 17.000 ani in urma, dupa un cutremur puternic, probabil, singura intrare in pestera s-a inchis iar ursii aflati in acel moment in interior au ramas captivi, acestia murind de foame.
 • 33. • Pestera Ursilor este structurata pe 3 galerii vizitabile si o "Rezervatie Stiintifica". • Galeria Oaselor din Pestera Ursilor este sectiunea din pestera care se afla la intrare, fiind astfel denumita datorita numeroaselor oase ale ursilor de Caverna, gasite in acest loc. • Galeria Emil Racovita este cea mai mare galerie din portiunea amenajata a pesterii; ea contine formatiuni calcaroase spectaculoase, stalactite, stalacmite, coloane, care au diferite forme si marimi. • Galeria Lumanarilor din Pestera Ursilor, si-a primit numele dupa numeroasele stalactite care seamana cu niste lumanari.
 • 39. Cascada PutneiCascada Putnei (S ritoarea Putnei) esteă (S ritoarea Putnei) esteă situat în judetulăsituat în judetulă VVrancea, fiind o rezervatierancea, fiind o rezervatie naturala in miniatura.naturala in miniatura.
 • 40. Importan a Cascadei Putnei const în caracterulățImportan a Cascadei Putnei const în caracterulăț peisagistic i hidromorfologic.șpeisagistic i hidromorfologic.ș
 • 42. PARCUL NA IONALȚ CHEILE BICAZULUI - H MAĂȘ Ș
 • 43. Amplasarea Parcului Na ional Cheile Bicazului - Hă maț ș ș
 • 44. • Parcul Na ional Cheile Bicazului-H ma este o arieăț ș ș protejat de interes na ional aflat în România, în Mun iiă ț ț H ma , pe teritoriul administrativ al jude elor Harghita iăș ș ț ș Neam .ț • Are o suprafa a de 6575 ha, incluzând o zon de conservareăț special .ă
 • 45. • Parcul este localizat în Mun ii H ma , situa i în grupaăț ș ș ț central a Carpa ilor Orientali. Parcul se afl în zona central-ă ăț nord-estic a României, pe raza jude elor Harghita iă ț ș Neam .ț •  În acest parc sunt incluse mai multe rezerva ii naturale,ț printre care: • Lacul Ro u, un lac de baraj natural din România.ș • Cheile Bicazului • Masivul H ma u Mare - Piatra Singuratică ăș ș • Avenul Licaș
 • 46. • Vegetatia parcului Cheile Bicazului – Hasmas este formata in proportie de 95% din paduri de molid care imbraca versantii masivului Hasmas. Mai intalnim paduri de rasinoase cu fag, pajisti montane intinse, varfuri cu vegetatie subalpina sau specifica dar si multe raritati floristice. Speciile de plante declarate monumente ale naturii si ocrotite in Cheile Bicazului sunt: Papucul doamnei, Floarea de colt, Sangele-voinicului, Tisa, etc.
 • 47. • Fauna parcului Cheile Bicazului – Hasmas cuprinde o varietate de specii rare, verigi importante pentru existenta unui ecosistem echilibrat, si anume: amfibieni si reptile ca broasca cu burta galbena, broasca mare de lac, tritonul de munte, tritonul carpatic, tritonul cu creasta, salamandra, broasca raioasa, broasca ro ie de munte, soparla de munte,ş vipera comuna, sarpele de alun, pasari ca fluturasul de stanca, ciocanitoarea de munte, presura de munte, corbul, cocosul de munte, huhurezul mare, acvila de munte si mamifere, cerbul carpatin, capra neagra, ursul, râsul, lupul.
 • 50. BROASCA CU BURTA GALBENA CAPRA NEAGRA
 • 51. • Bibliografie: • http://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural %C4%83 • http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Ur%C8%99ilor • http://www.pesteraursilor.net/index.html
 • 52. Au prezentat: • Acatrinei Roxana Georgiana • Anghelu Petru Iulianş • Boanc Esteraă • Chelban Isabella Diana • Ciubotariu Andrei • Damian Alice • Damian Cristina Daniela • Diac Sabina Ana • Diac Lorena Elena • Enachi Diana • Enea Cezara Maria • Guzg Mih iă ă ţă • Horghidan Elena Lorena • Ioni C t linaţă ă ă