અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx

આત્મ કેંદ્રિત રાખી જીવન જીવવુ તે અધ્યાત્મ.
દ્રનશ્ચયનયથી સમ્યક આચરણા (ચાદ્રરત્ર) એટલે આત્માને કેવળ ચૈતન્યરૂપ જાણવો (દ્રવકાર
દ્રવનાનો દ્રવકલ્પ દ્રવનાનો વગેરે) અને અનુભવવો એટલે કે એમાાંજ ઉપયોગને રાખવો અને સદા
ઉપયોગવાંત રહેવુાં તે.
અધ્યાત્મમાાં િદ્રિ ફરી ગયા પછી સાંવર અને દ્રનજજરારૂપ ધમજ છે અને તે પહેલાાં આશ્રવ અને બાંધ
છે.
િદ્રિ પહેલા ગુણસ્થાનકથી ફરી શકે છે. જેમાાં આત્માની સમજણ વધે છે, ગુણો વધે છે, તેથી
કષાયો માંદ થાય છે. માંદ થયેલા કષાયો પાછા વધી શકે છે. દ્રિયાથી કષાયો માંદ થાય પણ તેનો
જોર સમજણથી તોડી નાખવાનો છે. જેટલી સમજણ વધે છે તેટલો દ્રમથ્યાત્વનો રસ ઘટે છે.
અનાંતાનુબાંધી રસ તૂટે છે અને અશુભ અનુબાંધનો જોર તૂટે છે. એટલે ધીમે ધીમે મોક્ષમાગજમાાં
તૈયાર થતો જાય છે. અધ્યાત્મનો આખો આધાર તમારી સમજણ, રૂચી અને પદ્રરણતી પર રહેલ
છે. આપણી સમજણ જો બરાબર તૈયાર થયેલ હોય તો બીજાને ભૌદ્રતક કે અધ્યાદ્રત્મક નુકશાન
ન થવો જોઇયે. આપણા કારણે કોઇ આત્મા રાગ કે દ્વેષની પદ્રરણતી વારો ન થવો જોઇયે.
આધ્યાદ્રત્મક સમજણ વગર કોઇ મોક્ષ સુાંધી પહોાંચેલ નથી. આપણુાં ધ્યાન આદ્યાદ્રત્મક દ્રવકાસ
તરફ હોવો જોઇએ. આધ્યાદ્રત્મક દ્રવકાસ એટલે ગુણોનો દ્રવકાસ., ગુણોની રૂચી, ગુણોનુાં
પક્ષપાત, ગુણોનુાં બહુ માન, ગુણોનુાં આદર, ગુણૂ પ્રત્યે અહોભાવ,
1 de 1

Recomendados

ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx por
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxssuserafa06a
8 visualizações12 slides
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16 por
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16Bhupeshkumar Upadhyay
202 visualizações14 slides
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações14 slides
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati) por
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)
Interesting : Nirvana / Moksh - a principle based method. (Gujarati)Deepak Antani - Free Lance Ad Film Maker - Actor, Writer, Director, Voice
795 visualizações25 slides
આર્તધ્યાન.pptx por
આર્તધ્યાન.pptxઆર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxssuserafa06a
8 visualizações5 slides
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx por
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxઆત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxssuserafa06a
2 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxssuserafa06a
8 visualizações18 slides
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações18 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxssuserafa06a
19 visualizações1 slide
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxssuserafa06a
4 visualizações1 slide

Mais de ssuserafa06a(20)

સંલ્લેખના.pptx por ssuserafa06a
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por ssuserafa06a
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por ssuserafa06a
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por ssuserafa06a
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
ssuserafa06a19 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
ઉપયોગ.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
ઉપયોગ .pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
ssuserafa06a7 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx por ssuserafa06a
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
001 om jinay namah.pptx por ssuserafa06a
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના  મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના  મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por ssuserafa06a
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações

અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx

  • 1. આત્મ કેંદ્રિત રાખી જીવન જીવવુ તે અધ્યાત્મ. દ્રનશ્ચયનયથી સમ્યક આચરણા (ચાદ્રરત્ર) એટલે આત્માને કેવળ ચૈતન્યરૂપ જાણવો (દ્રવકાર દ્રવનાનો દ્રવકલ્પ દ્રવનાનો વગેરે) અને અનુભવવો એટલે કે એમાાંજ ઉપયોગને રાખવો અને સદા ઉપયોગવાંત રહેવુાં તે. અધ્યાત્મમાાં િદ્રિ ફરી ગયા પછી સાંવર અને દ્રનજજરારૂપ ધમજ છે અને તે પહેલાાં આશ્રવ અને બાંધ છે. િદ્રિ પહેલા ગુણસ્થાનકથી ફરી શકે છે. જેમાાં આત્માની સમજણ વધે છે, ગુણો વધે છે, તેથી કષાયો માંદ થાય છે. માંદ થયેલા કષાયો પાછા વધી શકે છે. દ્રિયાથી કષાયો માંદ થાય પણ તેનો જોર સમજણથી તોડી નાખવાનો છે. જેટલી સમજણ વધે છે તેટલો દ્રમથ્યાત્વનો રસ ઘટે છે. અનાંતાનુબાંધી રસ તૂટે છે અને અશુભ અનુબાંધનો જોર તૂટે છે. એટલે ધીમે ધીમે મોક્ષમાગજમાાં તૈયાર થતો જાય છે. અધ્યાત્મનો આખો આધાર તમારી સમજણ, રૂચી અને પદ્રરણતી પર રહેલ છે. આપણી સમજણ જો બરાબર તૈયાર થયેલ હોય તો બીજાને ભૌદ્રતક કે અધ્યાદ્રત્મક નુકશાન ન થવો જોઇયે. આપણા કારણે કોઇ આત્મા રાગ કે દ્વેષની પદ્રરણતી વારો ન થવો જોઇયે. આધ્યાદ્રત્મક સમજણ વગર કોઇ મોક્ષ સુાંધી પહોાંચેલ નથી. આપણુાં ધ્યાન આદ્યાદ્રત્મક દ્રવકાસ તરફ હોવો જોઇએ. આધ્યાદ્રત્મક દ્રવકાસ એટલે ગુણોનો દ્રવકાસ., ગુણોની રૂચી, ગુણોનુાં પક્ષપાત, ગુણોનુાં બહુ માન, ગુણોનુાં આદર, ગુણૂ પ્રત્યે અહોભાવ,