O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx (20)

Mais de ssuserafa06a (19)

Anúncio

Mais recentes (19)

શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx

 1. 1. શ્રાવકના ગુણ
 2. 2. શ્રાવકના ગુણ 1.શ્રાવકના મૂલગુણ i.પાાંચ અનુવ્રત (પ્રત્યાખ્યાનવરણ કષાયની સત્તા હોય છે) 1.અહહાંસા અણુવ્રત 2.સત્ય અણુવ્રત 3.અચૌયય અણુવ્રત 4.બ્રહ્મચયય અણુવ્રત 5.પહરગ્રહ પહરમાણ અણુવ્રત 6.સ્થૂલ પાપોનો ત્યાગ હોય છે ii.મદ્ય (દારુ) ત્યાગ iii.માાંસ ત્યાગ iv.મધુ (મધ) ત્યાગ v.પાાંચ ઉદુમ્બર ફળોનો ત્યાગ
 3. 3. 1.ગુણ વ્રત i.હદગ્વ્વ્રત 1.સૂક્ષ્મ પાપોથી પણ બચવા માટે દશે હદશાઓની મયાયદા કરીને તેની બહાર હુાં જીવનપયંત જઇશ નહહ એવો સાંકલ્પને -પ્રતીજ્ઞા 2.ક્ષેત્ર સીહમત રહેવાથી ત્યાગભાવનામાાં વૃહિ થાય છે 3.લોભવૃહત્ત મયાયહદય થાય છે
 4. 4. i.અનથયદાંડ વ્રત 1.પાપ ઉપાજયન ઉપદેશ a.કથાપ્રસાંગ b.પ્રસવ (હતયંચોને કલેશ ઉત્પન) -ઉત્પાદક c.હહાંસા d.આરાંભ 2.હહાંસાદાન a.હહાંસાના સાધનો
 5. 5. 3. અપધ્યાન a.વધ, બાંધ આને છેદાહદનાાં હચાંતનને b.રાગના કારણો c.પરસ્ત્રી આહદના ધ્યાનને d.દુ:શ્રુહત i.હચત્તને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભથી આહવષ્ટ કરવુાં ii.કૃહષ, - પશુપાલન iii.પહરગ્રહ 1.રાજ હવદ્યા 2.વહણ હવદ્યા
 6. 6. iii. સાહસ 1.વીર કથા- અહભમન્યુ iv.હમથ્યાત્વ 1.પ્રમાણ હવરુિ, અદ્વૈત શાસ્ત્રો v.કામ -મદન 1.કૌહટલ્યપુરાણાહદ રાગનુાં 2.વશીકરણ શાસ્ત્રાહદ દ્વેષનુાં
 7. 7. 4. પ્રમાદચયાય a.જમીન ખોદવી b.પાણી ઢોળવુાં c.અહગ્વ્િ સળગાવવો d.પવન ચલાવવો e.હનષ્પ્પ્રયોજન -હવફળ વનસ્તહતને છેદવી f.સ્વયાં કે બીજાને હનષ્પ્પ્રયોજન ભટકવુાં કે પ્રેરણા કરવી
 8. 8. iii. ભોગ ઉપભોગ પહરિઁમાણ વ્રત 1.ઇાં હિયોના હવષયોમાાં રાગના ઉિેકથી (પ્રબળતાથી) થતી આસહિ ઘટાડવાની a.હનયત સમય સુધી b.જીવન પયંત પહરમાણ
 9. 9. 2. ભોગ a.પાાંચ ઇાં હિયો સાંબાંધી હવષયો ભોગવી ને છોડી દેવા i.ભોજન ii.પુષ્પ્પ iii.ગાંધ iv.હવલેપન v.વગેરે b.િવ્ય હહાંસા c.ભાવ હહાંસા i.થી બચવા માટે કાળ મયાયદા બાાંધવી
 10. 10. d. મધુ, માાંસ, અને દારૂ નો ત્યાગ કરવા યોગ્વ્ય છે i.ત્રસ હહાંસાથી બચવા માટે ii.પ્રમાદથી બચાવા માટે e.અલ્પ ફળ અને બહુ ત્રસ જીવોની નાશ થતો હોય તેવી વસ્તુઓનો પણ ત્યાગ i.સહચત્ત અદરખ ii.કાંદમૂળ iii.માખણ iv.સવય પ્રકારના ફૂલ v.વગેરે
 11. 11. 3. ઉપભોગ 3.પહેલાાં ભોગવીને ફરીથી ભોગવવા 3.વસ્ત્ર 4.આભુષણ 5.વગેરે
 12. 12. 1.હશક્ષાવ્રત i.સામાહયક 1.કરેલી મયાયદાની અાંદર અને બહાર-સવયત્ર માટે હનહિત કરેલા સમય શુધી, હહાંસાહદ પાાંચે પાપોના મન-વચન કાય અને કૃત, કાહરત અને અનુમોદનાથી કરેલા ત્યાગ 2.રાગ-દ્વેષના ત્યાગરૂપ સવય પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમભાવ 3.સાંયમ માટે શુભ ભાવના અને આતય તથા રૌિ પહરણામનો ત્યાગ 4.આળસરહહત અને એકાગ્ર હચત્તે કરવી 5.આ સમય દરમ્યાન અણુવ્રતો પણ ઉપચારથી મહાવ્રત થઇ જાય છે 6.આરાંભ અને અહરગ્રહનો ત્યાગ હોય છે
 13. 13. 7. હચત્ત ધમયધ્યાનના સાધનોમાાં મગ્વ્િ હોય છે 8.પહેરેલા વસ્ત્ર પર મુછાય હોતી નથી 9.ઉપસગય વખતે વસ્ત્ર ઓઢેલા મુહન સમાન તે છે 10.પ્રત્યાખ્યાનવરણ કષાયનો ત્યાગ કરેલ નથી 11.હસ્થર સમાહધવાળા આ અનુષ્ઠાનની પ્રહતજ્ઞાનો પહરત્યાગ નહહ કરતા થકા મૌન ધરીને યોગોની પ્રવૃહત્તને અચળ કરીને શીત, ઉષ્પ્ણ, ડાાંસ, મચ્છર આહદ પહરષહોને અને ઉપસગય (દેવ,-મનુષ્પ્ય - હતયંચ કૃત)ને પણ સહન કરવા 12.નમાલા કે દીન વચનો બોલવા નહહ
 14. 14. 13.પરીષહ કે ઉપસગય સહન કરતાાં સાંસાર-મોક્ષનુાં સ્વરૂપ હવચારવાનુાં a) સાંસાર સ્વરૂપ i. અશરણ ii. અશુિ iii. અહનત્ય iv. દુ:ખરૂપ v. પરરૂપ
 15. 15. b. મોક્ષ સ્વરૂપ i.શરણરૂપ ii.શુિ iii.હનત્ય iv.સુખરૂપ v.આત્મસ્વરૂપ
 16. 16. II. હદશાવગાહસક 1.મયાયહદત કરેલા ક્ષેત્રની અાંદર પણ થોડા ક્ષેત્રમાાં હનયત કાલ સુધી રહેવુાં III.પૌષધ 1.કોઇ પણ હદવસે ચાર પ્રકારના આહારોનો, વ્રત ધારણ કરવાની આાંતહરક ઇચ્છાથી ત્યાગ કરવો તે 2.વ્રતધારી શ્રાવકને શહિ ન હોય તો પવયના હદવસે એકવાર પાણી (જલ) માત્ર ગ્રહણ કરી અનુપવાસ કરી શકે 3.અથવા એકવાર અન્ન-જલ ગ્રહણ કરી એકાશન પણ કરી શકે છે. 4.ઉપવાસના હદવસે હહાંસાહદ પાાંચ પાપોનો, શૃાંગાર, વ્યાપારાહદ આરાંભ, ગાંધ, પુષ્પ્પમાલા, ગીત, નૃત્યાહદ, સ્નાન, અાંજન અને સૂાંઘવાની વસ્તુ આહદનો ત્યાગ કરવો જોઇયે.
 17. 17. iv. અહતહતસાંહવભાગ વ્રત (વ્યાવૃત) 1.મોક્ષ માટે ઉદ્યમી, સાંયમી અને અાંતરાંગ-બહહરાંગમાાં જે શુિ હોય છે તેવા વ્રતી પુરુષોને અહતહથ પુરુષો કહે છે. 2.તેમને શુિ મનથી આહાર, ઔષહધ, ઉપકરણ અને વહસ્તકાનુાં (હવશ્રાાંહતસ્થાનનુાં) દાન કરવુાં

×