O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx

Baixar para ler offline

jainism, india, education

jainism, india, education

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de ssuserafa06a (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

કોઇ પણ ક્રિયા કરતાં પહેલા આત્માનું લક્ષ કરો.pptx

  1. 1. કોઇ પણ ક્રિયા કરતાાં પહેલા આત્માનાં લક્ષ કરો
  2. 2. તમે કોણ છો 1.ભલે બક્રિથી 2.ક્રિક્લ્પથી 3.તમે એને પહેલા યાદ કરો 4.હિે િતતમાનમાાં ક્રિત્તને કોઇ પણ સાધનમાાં રાખો 1.જેનાથી ક્રિત્ત શાાંત થતાં જાય 2.રાગ દ્વેષ રક્રહત થતો જાય 5.પછી ક્રિત્ત શાાંત થશે ક્રથથર થશે ત્યારે 6.એિાં લાગશે કે ક્રિત્ત ક્રસિાય બીજાં કાંઇક જદાં છે 7.કાંઇક છે એ ક્રદશામાાં આગળ િધિાનાં છે a)જ્ઞાન માગત a)બક્રિ પ્રધાન b)શબ્દ કે પદથી ખોજનો માગત છે c)અહાંકારથી બિિાનાં છે
  3. 3. ભક્તી માગત 1)હ્ર્દયથી આગળ જાય છે 2)સમગ્ર ગરુની આજ્ઞાનાં પાલન કરે છે 3)બક્રિને બાજમાાં મકી દે છે 4)રાગથી બિિાનાં છે
  4. 4. શભ ક્રિયા i.એ લૌક્રકક ધમત છે ii.શભમાાં સાંતોષ માનિાનો નથી iii.સાંતોષમાાં આત્મા મળી જશે એમ માનિાનાં નથી iv.કમત બાંધનો સમય જેમ ઓછો થશે પછી એને થશે કે હાં કોણ છાં v.ક્રિયા માગત (કમત યોગ)
  5. 5. એ ક્રિયાઓ કરે છે a.સેિા b.શ્વાસોશ્વાસ જોિાં i. જોનારો કોઇ અલગ છે એની ખોજ કરે છે c.થમરણ d.પૂજા i. મૂક્રતતને જોતાાં જોતાાં 1.કેિી શાાંત છે 2.કેિી ક્રથથરતા છે 3.એમ ક્રિિાર કરતાાં કરતાાં શાાંત થઇ જિાય છે 4.રાગથી બિિાનાં છે 5.પછી એને એિો ખ્યાલ આિે છે કે મારો થિભાિ પણ આિો જ છે 6.આિો હાં છાં
  6. 6. તપ કરે છે અલૌક્રકક ધમતમાાં આવ્યા ક્રિના આત્મા પ્રાપ્ત થશે નક્રહ એમ કરતાાં આત્મા થપષ્ટ થશે

×