ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx

હે આત્મન, તું ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ
અનાદિ કાળના સુંસસ્કારને લીધે હે જીવ! તું અત્યાર સુંધી દર્થ્યાત્વ,
ઇદરિયદવષયો, કષાયો, આહાર, પરીગ્રહ, દવષયવાસના, ભય ઇત્યાદિને
લગતી અપ્રશસ્ત ભાવનાઓથી ભાદવત થતો આવ્યો છે. તું સુંસારના
રુંગોયેલો અને સુંસારની ર્દલનતાથી ખરડાયેલો રહ્યો. તારા દિત્તર્ાું જો
વખતોવખત તરેહ તરેહના દવષયો રર્તા હોય, આરુંભ, પદરગ્રહ,
દવષયવાસના, વેરઝેર વગેરેના જ દવિારોર્ાું દિત્ત િોડી જતું હોય તો
એનાર્ાું િુંિલતા આવ્યા વગર રહે નદહ. જ્ાું સુંધી દિત્ત એક દવષયના
દવિાર પરથી બીજા દવિાર પર કૂિાકૂિ કરતું હોય તો ત્યાું દસ્થરતા
ક્ાુંથી આવે? હવે એને પ્રશસ્ત ભાવનાઓથી ભાદવત કર. એ
ભાવનાઓના અભ્યાસથી ર્ન િુંિળ, અશાુંત, દનબમળ ર્ટીને દસ્થર
શાુંત અને સબળ બનશે. અને ત્યાર પછી જ જીવ ધર્મધ્યાનની યોગ્યતા
પ્રાપ્ત કરશે. ર્ાટે એ ભાવનાઓર્ાું ર્ન તરબોળ થાય તો દિત્તની
િુંિલતાનો પ્રશ્ન રહે નદહ. અને પદરણાર્ે દિત્ત દસ્થર બનશે અને તે
ધ્યાન ર્ાટે યોગ્ય બનશે.
જ્ઞાનભાવના :-
જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે, પરુંત
જ્ઞેય પિાથોને જાણવાની ઉત્સકતા, અને
જ્ઞેય પિાથોને જાણીને જ્ઞેયના રમ્ય-અરમ્ય ભાવોથી
રાગાદિ કરવા,
એ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ નથી.
આ પ્રકારે સૂક્ષ્ર્ બદિથી જ્ઞાનના સ્વૂપનું દિુંતન
કરીને જ્ઞાનભાવનાથી આત્માને ભાદવત કરવાથી
દનર્મળ કોદટના જ્ઞાનના સુંસ્કારો શીઘ્ર ઉપદસ્થત થાય
છે અને તેનાથી સહજ રીતે
સાધક યોગી જ્ઞાનભાવર્ાું જઈ શકે છે.
જીવ, તાર ેજ્ઞાન ભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે
શ્રતજ્ઞાનની હર્ેશાું પ્રવૃદત રાખવી જોઇયે.
ર્નને અશભ ભાવોના વ્યાપારોર્ાું જતું અટકાવવું
જોઇયે.
સૂત્ર અને અથમની દવશદિ સાિવવી જોઇયે.
ભવદનવેિ કેળવવો જોઇયે.
જ્ઞાનગણથી દવશ્વના પિાથોને સર્જવા જોઇયે
એટલે કે પરર્ાથમની સર્જ પ્રાદપ્ત કરવી જોઇયે.
ત્યાર પછી ધર્મધ્યાન ધરીશ તો ધ્યાનર્ાું દસ્થરતા
આવશે.
િશમનભાવના :-
તત્ત્વને તત્ત્વૂપે જોવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે,
અને આ સ્વૂપ સતત આદવભામવ રહે તે ર્ાટે
તત્ત્વને તત્ત્વૂપે જોવા યત્ન કરવો જૂરી છે, કે જેથી
જીવર્ાું વતમતું સમ્યગ્િશમન જીવની પ્રકૃદતૂપે બની જાય.
એ રીતે સૂક્ષ્ર્બદિથી તત્ત્વનું દિુંતન કરીને
આત્માને િશમનભાવનાથી ભાદવત કરવાથી
િશમનના સુંસ્કારો શીધ્ર ઉપદસ્થત થાય છે અને
તેનાથી સહજ રીતે
સાધક યોગી િશમનભાવર્ાું જઈ શકે છે.
હે જીવ, તાર ેદર્શનભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે
શુંકા (સુંિેહ)
કાુંક્ષા (અદહતકારી ર્તની ઇચ્છા કરવી)
દવદિદકત્સા (ધર્મ કરણીના ફળર્ાું સુંિેહ કરવો)
પ્રશુંસા અને
સુંસ્તવ (પોતાની તારીફ; સ્તદત)
વગેરેથી િૂર થવું જોઇયે
હે જીવ, દર્શનભાવનાનો અભ્યાસ કરવાથી નીચેના પાાંચ ગુણો કેળવાર્ે
પ્રશર્ાદિ
શૌયમ
પ્રભાવના
આયતન સેવા (રક્ષક સ્થાનોની સેવા ) અને
ભદિ
{હે જીવ, િશમનભાવનાથી
અસુંર્ોહનો લાભ એટલે કે કાુંક્ષા દવદિદકત્સાદિ િૂર થાય છે.
સમ્યક શ્રધાને કારણે અરય તત્ત્વ કે દર્થ્યાત્વી િેવિેવીની ઉપાસના ર્ાટે તું સુંર્ોદહત (ર્ોદહત)
થશે નદહ.
આ ભાવનાથી દસ્થરતા અને અર્ૂઢતાના ગણો પ્રગટ થશે.}
િાદરત્રભાવના :-
આત્મભાવોર્ાું િરવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે
અને તે ભાવોની વૃદિને અનકૂળ સદર્દત-ગદપ્તઓની
આિરણાઓ છે, અને તે
આિરણાઓ આત્મભાવોને પ્રગટ કરવા ર્ાટે, જીવાડવા
ર્ાટે અને વૃદિ કરવા ર્ાટે પ્રબળ કારણ છે, અને
સદર્દત-ગૃદપ્તઓથી દવપરીત આિરણાઓ જીવને
અિાદરત્રભાવર્ાું લઈ જનાર છે.
આ રીતે સૂક્ષ્ર્ ઊહપૂવમક
િાદરત્રભાવનાથીઆત્માને ભાદવત કરવાથી
િાદરત્રના િઢ સુંસ્કારો પડે છે અને તેનાથી
સાધક યોગી સહજ રીતે િાદરત્રભાવર્ાું જઈ શકે છે.
હે જીવ, તાર ેચારરત્રભાવનાનો અભ્યાસ કરવા
માટે
ઇદરિયના દવષયોથી થતા,
કષાયોથી થતા,
દહુંસાદિ પાપોથી અને
અદવરદતૂપીથી થતા આશ્રવો અટકાવવા જોઇશે
બાર પ્રકારના તપનું સેવન કરવું જોઇશે અને
સદર્દત-ગદપ્તનું બરાબર પાલન કરવું જોઇશે
{
હે જીવ, િાદરત્રભાવનાથી
તપની વૃદિ થાય છે અને
એથી પૂવમના બાુંધેલા કર્ોની દનજમરા થાય છે.
વળી જીવ નવાું અશભ કર્ો બાુંધતો અટકે છે,
તથા અનાયાસે શભ કર્ો બાુંધે છે. }
તપભાવના :-
કર્મરદહત થવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે.
કર્ોને જે તપાવે તે તપ છે.
તેથી આત્માર્ાું રહેલાું કર્ોને દવઘટન કરવાનું કારણ બને તેવી
જીવની પદરણદત એ તપ છે અને
તેવી પદરણદતનો આદવભામવ કરવા ર્ાટે બાર પ્રકારનો તપ છે.
તે તપના સેવનથી
સાધક યોગી કર્ોને િૂર કરીને કર્મરદહત અવસ્થાસ્વૂપ
પોતાના ર્ૂળ સ્વૂપને પ્રગટ કરી શકે છે.
આ રીતે સૂક્ષ્ર્ ઊહપૂવમક
તપભાવનાથી આત્માને ભાદવત કરવાથી
તપના ટઢ સુંસ્કારો પડે છે અને તેનાથી
સાધક યોગી સહજ રીતે શીઘ્ર દનજમરાને
અનકૂળ તપભાવર્ાું જવા ર્ાટે સર્થમ બને છે.
હે જીવ, તાર ેવૈરાગ્ય ભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે
સદવદિત જગતસ્વભાવને ઓળખવો જોઇશે
દન:સુંગ દનભમય અને દનરાશુંસ એટલે કે ઇચ્છારદહત
અનાસિ બનવું જોઇશે અને
ક્રોધાદિ કષાયો પર દવજય ર્ેળવવો જોઇશે.
હે જીવ, વૈરાગ્ય ભાવનાથી
સુંગ,
આશુંસા અને
ભયનો ઉચ્છેિ થાય છે
એનાથી તું સુંસારની અસારતા સર્જીશ.
િેહની નશ્વરતાને દપછાણીશ,
તેથી રાગદ્વેષની વૃદિ થાય એવો સુંગ છોડીશ
એટલે કે તને દનિઃસુંગ બનવું ગર્શે
આશુંસા એટલે કે ઇચ્છાઓ, આશાઓ, વાસનાઓ
ઉપર દવજય ર્ેળવતો જઇશ.
{શિ આત્મતત્ત્વની રર્ણતાને લીધે તને હવે કોઇપણ
પ્રકારનો ભય લાગશે નદહ કે સતાવી શકશે નદહ.}
1 de 12

Recomendados

અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxssuserafa06a
30 visualizações1 slide
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
10 visualizações15 slides
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
12 visualizações15 slides
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações14 slides
આર્તધ્યાન.pptx por
આર્તધ્યાન.pptxઆર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxssuserafa06a
8 visualizações5 slides
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx por
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxઆત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxssuserafa06a
2 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx

આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxssuserafa06a
5 visualizações31 slides
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxssuserafa06a
11 visualizações31 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx por
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxssuserafa06a
9 visualizações8 slides
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx por
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptxઆત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptxssuserafa06a
3 visualizações4 slides
હું કોણ.pptx por
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptxssuserafa06a
8 visualizações33 slides

Similar a ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx(20)

આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por ssuserafa06a
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por ssuserafa06a
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx por ssuserafa06a
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptxઆત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx
ssuserafa06a3 visualizações
હું કોણ.pptx por ssuserafa06a
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16 por Bhupeshkumar Upadhyay
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16
ભર્ગ ધ્યાન 12 03 16
Bhupeshkumar Upadhyay202 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx por ssuserafa06a
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por ssuserafa06a
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
ManoYog મનોયોગ por Dr. Piyush Trivedi
ManoYog મનોયોગManoYog મનોયોગ
ManoYog મનોયોગ
Dr. Piyush Trivedi342 visualizações
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx por ssuserafa06a
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx por ssuserafa06a
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
dr. tejas patel - anxiety disorder ppt por tejas Patel
dr. tejas patel - anxiety disorder pptdr. tejas patel - anxiety disorder ppt
dr. tejas patel - anxiety disorder ppt
tejas Patel732 visualizações
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
Pranayam types procedure por seema4567
Pranayam types procedurePranayam types procedure
Pranayam types procedure
seema456772 visualizações

Mais de ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxssuserafa06a
19 visualizações1 slide
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxssuserafa06a
4 visualizações1 slide
vis dohra - Shrimadji.pptx por
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxssuserafa06a
6 visualizações20 slides
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxssuserafa06a
10 visualizações1 slide
001 om jinay namah.pptx por
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptxssuserafa06a
3 visualizações4 slides

Mais de ssuserafa06a(13)

સંલ્લેખના.pptx por ssuserafa06a
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por ssuserafa06a
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
ssuserafa06a19 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
001 om jinay namah.pptx por ssuserafa06a
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx por ssuserafa06a
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx por ssuserafa06a
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx por ssuserafa06a
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ssuserafa06a6 visualizações

ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx

 • 1. હે આત્મન, તું ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ અનાદિ કાળના સુંસસ્કારને લીધે હે જીવ! તું અત્યાર સુંધી દર્થ્યાત્વ, ઇદરિયદવષયો, કષાયો, આહાર, પરીગ્રહ, દવષયવાસના, ભય ઇત્યાદિને લગતી અપ્રશસ્ત ભાવનાઓથી ભાદવત થતો આવ્યો છે. તું સુંસારના રુંગોયેલો અને સુંસારની ર્દલનતાથી ખરડાયેલો રહ્યો. તારા દિત્તર્ાું જો વખતોવખત તરેહ તરેહના દવષયો રર્તા હોય, આરુંભ, પદરગ્રહ, દવષયવાસના, વેરઝેર વગેરેના જ દવિારોર્ાું દિત્ત િોડી જતું હોય તો એનાર્ાું િુંિલતા આવ્યા વગર રહે નદહ. જ્ાું સુંધી દિત્ત એક દવષયના દવિાર પરથી બીજા દવિાર પર કૂિાકૂિ કરતું હોય તો ત્યાું દસ્થરતા ક્ાુંથી આવે? હવે એને પ્રશસ્ત ભાવનાઓથી ભાદવત કર. એ ભાવનાઓના અભ્યાસથી ર્ન િુંિળ, અશાુંત, દનબમળ ર્ટીને દસ્થર શાુંત અને સબળ બનશે. અને ત્યાર પછી જ જીવ ધર્મધ્યાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરશે. ર્ાટે એ ભાવનાઓર્ાું ર્ન તરબોળ થાય તો દિત્તની િુંિલતાનો પ્રશ્ન રહે નદહ. અને પદરણાર્ે દિત્ત દસ્થર બનશે અને તે ધ્યાન ર્ાટે યોગ્ય બનશે.
 • 2. જ્ઞાનભાવના :- જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે, પરુંત જ્ઞેય પિાથોને જાણવાની ઉત્સકતા, અને જ્ઞેય પિાથોને જાણીને જ્ઞેયના રમ્ય-અરમ્ય ભાવોથી રાગાદિ કરવા, એ જીવનો જ્ઞાનસ્વભાવ નથી. આ પ્રકારે સૂક્ષ્ર્ બદિથી જ્ઞાનના સ્વૂપનું દિુંતન કરીને જ્ઞાનભાવનાથી આત્માને ભાદવત કરવાથી દનર્મળ કોદટના જ્ઞાનના સુંસ્કારો શીઘ્ર ઉપદસ્થત થાય છે અને તેનાથી સહજ રીતે સાધક યોગી જ્ઞાનભાવર્ાું જઈ શકે છે.
 • 3. જીવ, તાર ેજ્ઞાન ભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે શ્રતજ્ઞાનની હર્ેશાું પ્રવૃદત રાખવી જોઇયે. ર્નને અશભ ભાવોના વ્યાપારોર્ાું જતું અટકાવવું જોઇયે. સૂત્ર અને અથમની દવશદિ સાિવવી જોઇયે. ભવદનવેિ કેળવવો જોઇયે. જ્ઞાનગણથી દવશ્વના પિાથોને સર્જવા જોઇયે એટલે કે પરર્ાથમની સર્જ પ્રાદપ્ત કરવી જોઇયે. ત્યાર પછી ધર્મધ્યાન ધરીશ તો ધ્યાનર્ાું દસ્થરતા આવશે.
 • 4. િશમનભાવના :- તત્ત્વને તત્ત્વૂપે જોવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે, અને આ સ્વૂપ સતત આદવભામવ રહે તે ર્ાટે તત્ત્વને તત્ત્વૂપે જોવા યત્ન કરવો જૂરી છે, કે જેથી જીવર્ાું વતમતું સમ્યગ્િશમન જીવની પ્રકૃદતૂપે બની જાય. એ રીતે સૂક્ષ્ર્બદિથી તત્ત્વનું દિુંતન કરીને આત્માને િશમનભાવનાથી ભાદવત કરવાથી િશમનના સુંસ્કારો શીધ્ર ઉપદસ્થત થાય છે અને તેનાથી સહજ રીતે સાધક યોગી િશમનભાવર્ાું જઈ શકે છે.
 • 5. હે જીવ, તાર ેદર્શનભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે શુંકા (સુંિેહ) કાુંક્ષા (અદહતકારી ર્તની ઇચ્છા કરવી) દવદિદકત્સા (ધર્મ કરણીના ફળર્ાું સુંિેહ કરવો) પ્રશુંસા અને સુંસ્તવ (પોતાની તારીફ; સ્તદત) વગેરેથી િૂર થવું જોઇયે
 • 6. હે જીવ, દર્શનભાવનાનો અભ્યાસ કરવાથી નીચેના પાાંચ ગુણો કેળવાર્ે પ્રશર્ાદિ શૌયમ પ્રભાવના આયતન સેવા (રક્ષક સ્થાનોની સેવા ) અને ભદિ {હે જીવ, િશમનભાવનાથી અસુંર્ોહનો લાભ એટલે કે કાુંક્ષા દવદિદકત્સાદિ િૂર થાય છે. સમ્યક શ્રધાને કારણે અરય તત્ત્વ કે દર્થ્યાત્વી િેવિેવીની ઉપાસના ર્ાટે તું સુંર્ોદહત (ર્ોદહત) થશે નદહ. આ ભાવનાથી દસ્થરતા અને અર્ૂઢતાના ગણો પ્રગટ થશે.}
 • 7. િાદરત્રભાવના :- આત્મભાવોર્ાું િરવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે અને તે ભાવોની વૃદિને અનકૂળ સદર્દત-ગદપ્તઓની આિરણાઓ છે, અને તે આિરણાઓ આત્મભાવોને પ્રગટ કરવા ર્ાટે, જીવાડવા ર્ાટે અને વૃદિ કરવા ર્ાટે પ્રબળ કારણ છે, અને સદર્દત-ગૃદપ્તઓથી દવપરીત આિરણાઓ જીવને અિાદરત્રભાવર્ાું લઈ જનાર છે. આ રીતે સૂક્ષ્ર્ ઊહપૂવમક િાદરત્રભાવનાથીઆત્માને ભાદવત કરવાથી િાદરત્રના િઢ સુંસ્કારો પડે છે અને તેનાથી સાધક યોગી સહજ રીતે િાદરત્રભાવર્ાું જઈ શકે છે.
 • 8. હે જીવ, તાર ેચારરત્રભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે ઇદરિયના દવષયોથી થતા, કષાયોથી થતા, દહુંસાદિ પાપોથી અને અદવરદતૂપીથી થતા આશ્રવો અટકાવવા જોઇશે બાર પ્રકારના તપનું સેવન કરવું જોઇશે અને સદર્દત-ગદપ્તનું બરાબર પાલન કરવું જોઇશે
 • 9. { હે જીવ, િાદરત્રભાવનાથી તપની વૃદિ થાય છે અને એથી પૂવમના બાુંધેલા કર્ોની દનજમરા થાય છે. વળી જીવ નવાું અશભ કર્ો બાુંધતો અટકે છે, તથા અનાયાસે શભ કર્ો બાુંધે છે. }
 • 10. તપભાવના :- કર્મરદહત થવું એ જીવનું પારર્ાદથમકસ્વૂપ છે. કર્ોને જે તપાવે તે તપ છે. તેથી આત્માર્ાું રહેલાું કર્ોને દવઘટન કરવાનું કારણ બને તેવી જીવની પદરણદત એ તપ છે અને તેવી પદરણદતનો આદવભામવ કરવા ર્ાટે બાર પ્રકારનો તપ છે. તે તપના સેવનથી સાધક યોગી કર્ોને િૂર કરીને કર્મરદહત અવસ્થાસ્વૂપ પોતાના ર્ૂળ સ્વૂપને પ્રગટ કરી શકે છે. આ રીતે સૂક્ષ્ર્ ઊહપૂવમક તપભાવનાથી આત્માને ભાદવત કરવાથી તપના ટઢ સુંસ્કારો પડે છે અને તેનાથી સાધક યોગી સહજ રીતે શીઘ્ર દનજમરાને અનકૂળ તપભાવર્ાું જવા ર્ાટે સર્થમ બને છે.
 • 11. હે જીવ, તાર ેવૈરાગ્ય ભાવનાનો અભ્યાસ કરવા માટે સદવદિત જગતસ્વભાવને ઓળખવો જોઇશે દન:સુંગ દનભમય અને દનરાશુંસ એટલે કે ઇચ્છારદહત અનાસિ બનવું જોઇશે અને ક્રોધાદિ કષાયો પર દવજય ર્ેળવવો જોઇશે.
 • 12. હે જીવ, વૈરાગ્ય ભાવનાથી સુંગ, આશુંસા અને ભયનો ઉચ્છેિ થાય છે એનાથી તું સુંસારની અસારતા સર્જીશ. િેહની નશ્વરતાને દપછાણીશ, તેથી રાગદ્વેષની વૃદિ થાય એવો સુંગ છોડીશ એટલે કે તને દનિઃસુંગ બનવું ગર્શે આશુંસા એટલે કે ઇચ્છાઓ, આશાઓ, વાસનાઓ ઉપર દવજય ર્ેળવતો જઇશ. {શિ આત્મતત્ત્વની રર્ણતાને લીધે તને હવે કોઇપણ પ્રકારનો ભય લાગશે નદહ કે સતાવી શકશે નદહ.}