O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Radni odnosi u socijalnoj skrbi - Viktor Gotovac.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 60 Anúncio

Radni odnosi u socijalnoj skrbi - Viktor Gotovac.pdf

 1. 1. 1 Radni odnosi u socijalnoj skrbi
 2. 2. 2 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ‟- Konobar! Šalicu kave bez šlaga, molim! - Ispričavam se, nemamo šlaga, ali imamo mlijeka – može li kava bez mlijeka?” Krenimo…
 3. 3. 3 Radni odnosi u socijalnoj skrbi “Kada hoćeš prevariti cijeli svijet samo reci istinu.” Sve znamo, ali…
 4. 4. 4 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Opće uređenje radnih odnosa ◼ Ugovor o radu (Radni odnos i ugovor o radu) ◼ Prestanak ugovora o radu ◼ Neki aspekti individualnog radnog prava ◼ Zaključak Sadržaj
 5. 5. 5 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Definicija rada: više različitih definicija, ovisno o gledištu i promatranom ◼ Rad je, s gledišta radnog prava, objekt uređenja i svrha postojanja radnog odnosa: “Kakvo je uređenje rada?” ◼ Pravni oblici rada: ◼ rad izvan radnog odnosa (neki drugi odnos); i ◼ rad u radnom odnosu ◼ Radno pravo prvenstveno promatra rad u radnom odnosu Opće uređenje radnih odnosa
 6. 6. 6 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Ustav Republike Hrvatske ◼ Relativno velik broj međunarodnih ugovora: ◼ Četrdesetak konvencija Međunarodne organizacije rada; i ◼ Međunarodni ugovori sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom ako su objavljeni i ako su na snazi - veća pravna snaga od zakona Opće uređenje radnih odnosa
 7. 7. 7 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Zakon o radu ◼ Razmjerno velik broj podzakonskih akata ◼ Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata ◼ Niz drugih zakona - posebni zakoni prednost u primjeni (Zakon o socijalnoj skrbi) Opće uređenje radnih odnosa
 8. 8. 8 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Javne službe ◼ Sustav socijalne skrbi (javni sustav socijalne skrbi) Opće uređenje radnih odnosa Sustav socijalne skrbi
 9. 9. 9 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Tri razine izvora prava: ◼ opća razina (Zakon o radu); ◼ posebna razina (javne službe); i ◼ “posebnija” razina (sustav socijalne skrbi) Opće uređenje radnih odnosa Sustav socijalne skrbi
 10. 10. 10 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Izvori prava za javne službe: ◼ Zakon o ustanovama; ◼ Zakon o plaćama u javnim službama; ◼ Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; i ◼ Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ◼ Izvori prava za sustav socijalne skrbi: ◼ Zakon o socijalnoj skrbi; i ◼ Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi Opće uređenje radnih odnosa Sustav socijalne skrbi
 11. 11. 11 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Dvostran, konsenzualni, osoban, trajan (nedovršen), naplatan, specifično formalan ◼ Pojedinačni (individualni) ugovor o radu ◼ Temelj zasnivanja radnog odnosa u gospodarstvu ◼ Izvor prava za ugovorne strane (uređuje sadržaj radnog odnosa) ◼ Često upućuje na druge izvore radnog prava ◼ Ugovor o radu  radni odnos Ugovor o radu Pojam
 12. 12. 12 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Bitni elementi radnog odnosa: ◼ dobrovoljnost; ◼ obveza osobnog obavljanja rada; ◼ podređenost (ekonomska i pravna); i ◼ naplatnost Ugovor o radu Radni odnos
 13. 13. 13 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Činidba (prestacija rada) ◼ Razgraničenje u odnosu na: ◼ ugovor o djelu; ◼ ugovor o nalogu; ◼ ugovor o službi; i ◼ druge ugovore Ugovor o radu Razgraničenje
 14. 14. 14 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Radnik: ◼ fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca  član uprave/izvršni direktor kao radnik – ne uživaju zaštitu od prestanka ugovora o radu ◼ Poslodavac: ◼ osoba koja zapošljava najmanje jednog radnika  fizička ili pravna osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove, i koja ima obveze: ◼ dati posao; ◼ isplatiti plaću; ◼ odrediti mjesto i način obavljanja rada; i ◼ osigurati radniku propisane uvjete za siguran rad Ugovor o radu Ugovorne strane
 15. 15. 15 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Trenutak sklapanja: ◼ kad se ugovorne strane suglase o bitnim sastojcima ugovora tj. prihvatom ponude; ◼ sklapanje ugovora među odsutnim ugovornim stranama (kad poslodavac primi izjavu radnika da prihvaća ponudu); i ◼ odredba članka 10. stavka 2. Zakona o radu: ako narav i vrsta rada te ovlasti poslodavca imaju obilježja poslova za koji se zasniva radni odnos smatra se da je s radnikom sklopljen ugovor o radu, ako poslodavac ne dokaže suprotno (oboriva presumpcija) Ugovor o radu Trenutak sklapanja
 16. 16. 16 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Oblik ugovora o radu: ◼ specifičan formalni: pisani oblik (ugovor o radu i potvrda o sklopljenom ugovoru o radu); ◼ propust sklapanja u pisanom obliku: i usmeno sklopljen proizvodi valjani pravni učinak + neoboriva presumpcija da je sklopljen na neodređeno vrijeme + prekršajna odgovornost poslodavca (najteži prekršaj); ◼ obveza poslodavca da radniku uruči primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; i ◼ specifičnost ugovora o radu za pojedine poslove (obveza registracije…) Ugovor o radu Oblik
 17. 17. 17 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Prava osoba koje se zapošljavaju: ◼ štite se osobe koje traže zaposlenje i prije zasnivanja radnog odnosa; ◼ oglašavanje potrebe za zapošljavanjem mora biti spolno neutralno; ◼ zabranjuje se poslodavcu da od osobe koja traži zaposlenje traži podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom + radnik ne mora odgovarati na nedopuštena pitanja; i ◼ obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolestima ili nekim dr. okolnostima Ugovor o radu Prije ugovora o radu
 18. 18. 18 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Kogentnim odredbama ograničena sloboda poslodavca glede izbora radnika (dob; pozitivne mjere; zabrana diskriminacije; zapošljavanje stranaca) ◼ Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (opći - dob i posebni) ◼ Apsolutna sloboda radnika u izboru poslodavca ◼ Ograničenja glede sadržaja ugovora o radu Ugovor o radu Sloboda zasnivanja radnog odnosa
 19. 19. 19 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Obavezni (neizostavni) sadržaj: ◼ stranke; ◼ mjesto rada; ◼ posao; ◼ dan započimanja rada; i ◼ trajanje ◼ Obavezni (upućujući) sadržaj: ◼ godišnji odmor; ◼ otkazni rokovi; ◼ plaća; i ◼ trajanje radnog dana ili tjedna Ugovor o radu Sadržaj
 20. 20. 20 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Specifičnosti sadržaja ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove ◼ Specifičnosti sadržaja ugovora o radu pri upućivanju radnika u inozemstvo ◼ Specifičnosti ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada Ugovor o radu Sadržaj
 21. 21. 21 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Pretpostavke valjanosti ugovora o radu (poslovna sposobnost/ovlast zakonskog zastupnika/skrbnika, ne smiju postojati mane volje pri sklapanju, objekt ugovorne obveze mora biti moguć, dopušten i određen ili odrediv) ◼ Djelomična ništetnost ◼ “Faktični” rad - problem “vraćanja rada” kad nema valjanog ugovora o radu, a rad se faktično obavlja Ugovor o radu Ništetnost
 22. 22. 22 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Prema vremenu na koje se sklapaju: ◼ Ugovor o radu na neodređeno vrijeme; i ◼ Ugovor o radu na određeno vrijeme ◼ Prema dužini radnog vremena: ◼ Ugovor o radu s punim radnim vremenom; ◼ Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom; i ◼ Ugovor o radu sa skraćenim radnim vremenom Ugovor o radu Vrste ugovora o radu
 23. 23. 23 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Sadržaj odnosa koji se uređuju (specifično): ◼ Stalni sezonski poslovi; ◼ Izdvojeno mjesto rada; ◼ Upućivanje na rad u inozemstvo; ◼ Ustupanje drugom poslodavcu (sa ili bez agencije za privremeno zapošljavanje); i ◼ Dopunski/dodatni rad ◼ Privremeno zapošljavanje, rad putem agencija za privremeno zapošljavanje: specifično ustupanje radnika Ugovor o radu Vrste ugovora o radu
 24. 24. 24 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Ugovorne stranke pri sklapanju ugovorne strane ne određuju prestanak ugovor o radu ◼ Pravilo? Temeljni (standardni) oblik zasnivanja radnog odnosa? ◼ Zašto ga poslodavci izbjegavaju sklapati? Ugovor o radu Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 25. 25. 25 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Iznimnost sklapanja ◼ Mora postojati opravdani razlog – osim za prvi ugovor o radu! Objektivizacija i sklapanja više lančanih ugovora o radu! ◼ Prestanak unaprijed utvrđen određenim ili odredivim rokom na koji se sklapa: ◼ Kalendarski predviđeno trajanje; ◼ Izvršenje određenog posla; i ◼ Nastup određenog događaja (objektivno odrediv i izvjestan) Ugovor o radu Ugovor o radu na određeno vrijeme
 26. 26. 26 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Vremensko ograničenje trajanja (jedan ili više - odnosi se i na lančane ugovore o radu – osim za prvi ugovor o radu): ◼ Do 3 godine (iznimka – zamjena privremeno nenazočnog radnika ili objektivni razlozi dopušteni zakonom ili kolektivnim ugovorom); i ◼ Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom ◼ Neoboriva presumpcija o ugovoru o radu sklopljenom na neodređeno vrijeme: ◼ Protupravno sklopljeni na određeno vrijeme; i ◼ Radnik ostao raditi po prestanku ugovora o radu na određeno Ugovor o radu Ugovor o radu na određeno vrijeme
 27. 27. 27 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Pripravnici (vježbenici) ◼ Probni rad ◼ Volonterski rad, rad volontera i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Ugovor o radu Posebnosti
 28. 28. 28 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Dopunski/dodatni rad: ◼ radnik koji radi s punim radnim vremenom može s drugim poslodavcem sklopiti još jedan ugovor o radu  odobrenje poslodavca (svih kod rada u nepunom radnom vremenu); i ◼ “drugo” radno vrijeme ne smije biti duže od 8 sati tjedno, odnosno duže od 180 sati godišnje  poslodavac koji je radniku dao odobrenje za dopunski rad može mu narediti prekovremeni rad samo ako ima pisanu suglasnost radnika za takav rad Ugovor o radu “Nove” posebnosti
 29. 29. 29 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Za radnika: ◼ stalnost i sigurnost zaposlenja ◼ Za poslodavca: ◼ trošak; i ◼ profitabilnost poslovanja ◼ Za državu (sudsku vlast): ◼ visoki troškovi sudskih postupaka; ◼ pitanje revizije; i ◼ opsežna sudska praksa Prestanak ugovora o radu Značaj
 30. 30. 30 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Međunarodnih izvori: ◼ Konvencija MOR-a broj 158 (Republika Hrvatska nije strankom); ◼ Europska socijalna povelja; i ◼ Europska unija: kolektivni višak radnika ◼ Povezanost s ukupnim uređenjem radnih odnosa Prestanak ugovora o radu Važno
 31. 31. 31 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Smrt radnika ◼ Smrt poslodavca fizičke osobe, prestanak obrta po sili zakona ili brisanje trgovca pojedinca iz sudskog registra ◼ Istek vremena na koji je sklopljen ugovor na određeno ◼ 65/15, osim drugačijeg dogovora ◼ Sporazum radnika i poslodavca ◼ Dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad ◼ Odluka nadležnog suda Prestanak ugovora o radu Načini prestanka ugovora o radu iz Zakona o radu
 32. 32. 32 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Zašto, zbog kojeg bitnog elementa radnog odnosa? ◼ Smrću radnik prestaje biti subjekt prava te više nema pravnog, radnog, odnosa (subjekt, objekt, prava i obveze)  prestaje ugovor o radu ◼ Uvijek prestaje ◼ Temelj za prestanak i kada radnik umre za vrijeme otkaznog roka Prestanak ugovora o radu Smrt radnika
 33. 33. 33 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Smrt poslodavca fizičke osobe ◼ loše rješenje jer ponekad nasljednici i radnik žele nastaviti radni odnos ◼ Prestanak obrta po sili zakona ◼ ako nasljednici ne preuzmu vođenje; i ◼ u nekim drugim slučajevima (npr. osude za kazneno djelo) ◼ Brisanje trgovca pojedinca iz sudskog registra ◼ može se upisati obrtnik s prihodom većim od HRK 2,00 milijuna, mora s većim od HRK 15,00 milijuna; ◼ brisanje – odredba članka 3. stavka 7. ZTD; i ◼ sporna i nepotrebna odredba? Prestanak ugovora o radu “Smrt” poslodavca
 34. 34. 34 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Ugovor o radu na određeno vrijeme vremenski određen: ◼ kalendarski (do određenog dana); ◼ ispunjenjem određenog uvjeta (npr. završetak određenog posla); i ◼ nastankom određenog događaja (npr. povratak odsutnog radnika) ◼ Na taj prestanak ne utječe: ◼ činjenica privremene spriječenosti za rad radnika; ◼ nastup nekih drugih okolnosti zbog kojih inače radni odnos radnika ne može prestati; ◼ npr. trudnoća isl. – ali nema više izričite odredbe; i ◼ privremena nesposobnost uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću – ali nema više izričite odredbe Prestanak ugovora o radu Istek vremena
 35. 35. 35 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Kumulativno 65 godina + 15 godina mirovinskog staža ◼ Obavijest (deklarativna odluka) u kojoj se utvrđuje da će ugovor o radu prestati (ili prestao) određenog dana zbog ispunjena zakonom propisanih pretpostavki ◼ Moguć nastavak radnog odnosa uz suglasnost volja obiju ugovornih strana (na određeno ili neodređeno vrijeme?)  uz uvažavanje posebnih propisa ◼ S obzirom da ovaj prestanak radnog odnosa može ovisiti o volji jedne stranke pitanje radi li se o posebnom slučaju otkaza bez prava na otkazni rok i otpremninu Prestanak ugovora o radu 65/15
 36. 36. 36 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Pisani oblik ◼ Sporazum o prestanku ugovora o radu uređuje: ◼ dan prestanka ugovora o radu; ◼ naznačiti činjenicu da se radi o sporazumnom prestanku; i ◼ moguć (poželjan) sporazum o različitim okolnostima i pravima iz radnog odnosa (npr. pravo na „otpremninu”, slobodno vrijeme za traženje novog zaposlenja, prestanak ugovorne zabrane utakmice) ◼ Ne primjenjuju se odredbe u svezi otkaza (otkazni rokovi, otpremnina, savjetovanje/suodlučivanju radničkog vijeća) Prestanak ugovora o radu Sporazum
 37. 37. 37 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad ◼ Prestanak radnog odnosa po sili zakona ◼ Obavijest poslodavca – deklarativna odluka ◼ Do prestanka ne mora doći u slučaju ispunjenja uvjeta za stjecanje drugih oblika mirovine (starosne - mogućnost rada s polovicom punog radnog vremena, prijevremene starosne, obiteljske i invalidske zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti Prestanak ugovora o radu Rješenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu
 38. 38. 38 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Dostava ◼ Nepriznanje prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka sposobnosti za rad Prestanak ugovora o radu Rješenje o priznanju prava na invalidsku mirovinu
 39. 39. 39 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Preduvjet: sudsko utvrđenje da otkaz poslodavca nije dopušten ◼ Na zahtjev: ◼ radnika, ako mu nastavak radnog odnosa nije prihvatljiv; ◼ poslodavca  traže se teže pretpostavke: ako postoje okolnosti koje opravdano upućuju na to da nastavak radnog nije moguć + uvažiti sve okolnosti i interese obiju ugovornih strana ◼ Podnošenje zahtjeva do zaključenja glavne rasprave ◼ Problem novela ZPP/2013 (protutužba do zaključenja prethodnog postupka) Prestanak ugovora o radu Sudski raskid
 40. 40. 40 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Visina naknada štete radniku: 3 do 8 propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća  slobodna ocjena suda ovisno ovim kriterijima: ◼ trajanje radnog odnosa; ◼ starost; i ◼ obveze uzdržavanja ◼ Otvorena pitanja: ◼ dan prestanka; ◼ iznos i karakter/sadržaj naknade štete; ◼ podredni zahtjev poslodavca  “priznanje”?; ◼ Zahtjev poslodavca  naknada štete? Prestanak ugovora o radu Sudski raskid
 41. 41. 41 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Vrste otkaza: ◼ redoviti otkaz ugovora o radu; i ◼ izvanredni otkaz ugovora o radu ◼ Tko otkazuje: ◼ poslodavac; ili ◼ radnik Prestanak ugovora o radu Otkaz ugovora o radu
 42. 42. 42 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ “Otkaz ugovora o radu (engl. dismisal, njem. Kündigung, franc. licenciement) je jednostrano očitovanje volje strane toga ugovora (poslodavca ili radnika), kojim ta strana izražava svoju namjeru (volju) da ugovor o radu okonča, a koje očitovanje, nakon što je dostavljeno drugoj strani, dovodi do prestanka ugovora o radu.” Prestanak ugovora o radu Otkaz ugovora o radu
 43. 43. 43 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Razlika redovitog i izvanrednog otkaza ugovora o radu u: ◼ razlozima za davanje otkaza; i ◼ (ne)postojanju otkaznog roka ◼ Redoviti/izvanredni otkaz: ◼ radnika → poslodavcu; i ◼ poslodavca → radniku ◼ Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je to ugovoreno ◼ Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora → otkaz + nastavak radnog odnosa Prestanak ugovora o radu Otkaz ugovora o radu
 44. 44. 44 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Otkaz radnika poslodavcu: ◼ bez obzira na razlog, pa i bez razloga; ◼ potreban pisani oblik; i ◼ dužnost izvršavanja obveza iz radnog odnosa tijekom otkaznog roka ◼ Otkaz poslodavca radniku: ◼ tri grupe razloga propisane zakonom kao opravdane; ◼ potreban pisani oblik; i ◼ dužnost izvršavanja obveza iz radnog odnosa tijekom otkaznog roka Prestanak ugovora o radu Redoviti otkaz ugovora o radu
 45. 45. 45 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Otkaz poslodavca radniku - opravdani razlozi: ◼ Prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga → poslovno uvjetovani otkaz; ◼ Nemogućnost radnika da uredno izvršava svoje obveze iz radnog odnos zbog njegovih trajnih osobina ili sposobnosti → osobno uvjetovani otkaz; ◼ Radnikovo kršenje obveza iz radnog odnosa → otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika; i ◼ Nezadovoljavanje na probnom radu ◼ Posebni zakoni → i drugi opravdani razlozi Prestanak ugovora o radu Redoviti otkaz ugovora o radu
 46. 46. 46 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Otkaz opravdan ako: ◼ (1a) zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa; ili ◼ (1b) neke druge osobito važne činjenice; ◼ (2) sve uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana; i ◼ (3) nastavak radnog odnosa nije moguć ◼ Otkaz bez otkaznog roka ◼ Otkaz dopušten samo izuzetno, uz postojanje osobito važnog razloga (primjena objektivnog kriterija procjene osobito važnog razloga Prestanak ugovora o radu Izvanredni otkaz ugovora o radu
 47. 47. 47 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Za razliku od redovitog otkaza, jednake pretpostavke za davanje otkaza radnika → poslodavcu i poslodavca → radniku ◼ Izvanredni otkaz je dopušten samo ako ne postoji mogućnost primjene blaže mjere ◼ Potreban pisani oblik Prestanak ugovora o radu Izvanredni otkaz ugovora o radu
 48. 48. 48 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Postupak otkazivanja ◼ Sudska zaštita prava ◼ Naknada štete kod otkaza ◼ Zabrana otkaza i štićene kategorije ◼ Teret dokazivanja ◼ Posljedice nezakonitosti otkaza Prestanak ugovora o radu Otkaz ugovora o radu
 49. 49. 49 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Radno vrijeme ◼ Odmori i dopusti ◼ Plaća i naknada plaće ◼ Izumi i tehnička unapređenja radnika ◼ Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem ◼ Naknada štete ◼ Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa Prava iz radnog odnosa Lista
 50. 50. 50 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Pravo-zaštitni statusi: ◼ Zaštita života, zdravlja i privatnosti; ◼ Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja; i ◼ Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad ◼ Plaća i naknada plaće ◼ Izumi i tehnička unapređenja radnika ◼ Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem ◼ Naknada štete ◼ Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa Prava iz radnog odnosa I još
 51. 51. 51 Socijalna skrb
 52. 52. 52 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Ugovor o radu (stručni radnici): ◼ osposobljavanje za samostalan rad; ◼ stručni ispit; ◼ radna mjesta; ◼ zasnivanje radnog odnosa; ◼ obavljanje poslova na projektu; ◼ zapreke za rad/pružanje usluga; ◼ stručno usavršavanje i napredovanje; ◼ supervizija; ◼ specifičnosti radnih odnosa u sustavu socijalne skrbi; i ◼ rad ravnatelja Radni odnosi u sustavu socijalne skrbi Ugovor o radu
 53. 53. 53 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Specifično tko obavlja poslove - stručne poslove obavljaju stručni radnici ◼ Stručni radnici su se dužni nakon završenog obrazovanja osposobiti za zanimanje ◼ Stručni ispit ◼ Zapreke za zasnivanje radnog odnosa ◼ Prednost pri zapošljavanju ◼ Komore (zapošljavanje, odobrenje za rad, dopunske mjere) Radni odnosi u sustavu socijalne skrbi Zasnivanje radnog odnosa
 54. 54. 54 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Obveza javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa: ◼ javne službe; i ◼ kolektivni ugovori ◼ Iznimke od obveze javnog natječaja: ◼ Odnos radnog odnosa i ugovora o radu te obveze javnog natječaja Radni odnosi u sustavu socijalne skrbi Javni natječaj
 55. 55. 55 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Radno-pravno situacija je nedvojbeno bila izvanredna, no ne i “izvanredna” (odlična) ◼ Rad? Potreba za radom? Rad na mjestu rada? Radno vrijeme? Plaća? ◼ Nema potrebe za radom, radnici kod kuće, nema prijevoza, zabrana rada, ne rade trgovački centri… ◼ Da parafraziram Martina Niemöllera: Prvo su došli po pravno uređenje, onda su došli po pravnu sigurnost, pa su došli po pravnu državu i vladavinu prava… (a onda više nisu imali po što doći) I još nešto… COVID-19 i radni odnosi
 56. 56. 56 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Pristupi “iz prakse”: ◼ Oslobođenje obveze rada + “posljedice”: plaća i naknada plaće!; ◼ Godišnji odmori i dopusti (i kako se boriti protiv njih); ◼ “Rad od kuće” i ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada (“podarim - dobim”?); ◼ (Jednostrane) izmjene i dopune ugovora o radu (plaća, radno vrijeme); ◼ Organizacijske promjene i otkaz ugovora o radu (poslovne odluke i Zakon o radu) ◼ Svrha i karakter individualnog radnog prava? ◼ Pacta sunt servanda, nema ius variandi I još nešto… COVID-19 i radni odnosi
 57. 57. 57 Radni odnosi u socijalnoj skrbi ◼ Prva je žrtva pravni poredak ◼ Žrtve su ljudske: umrli, bolesni ◼ No, i statistika je također žrtva ◼ Gospodarstvo će tek postati žrtva ◼ “Budućnost je nenapisana!” Joe Strummer, The Clash Radno pravo Žrtve su već pale
 58. 58. 58 Radni odnosi u socijalnoj skrbi “Bolje biti bogat i zdrav jer ako si siromašan, uzalud ti što si bolestan.” “Ako želiš pobijediti ne smiješ izgubiti!” “Da bi bio mudar i star moraš prvo biti mlad i glup!” Grunf, Alan Ford i Bob Rock Zaključak
 59. 59. 59 Zahvaljujem na pozornosti! vgotov@hotmail.com vgotovac@pravo.hr
 60. 60. 60 Radni odnosi u socijalnoj skrbi

×