Anúncio

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار

software manager at meedc.ir em www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
18 de Dec de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار (20)

Anúncio

Mais de عباس بني اسدي مقدم(17)

Último(20)

Anúncio

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار

  1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫پاییز‬۱۳۹۳ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ : ‫ارایه‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کارشناس‬
  2. ‫تجربه/طرح‬ ‫عنوان‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫کاری‬ ‫چارچوب‬ Open Source Web Application Framework
  3. ‫طرح‬ ‫تاریخچه‬ ●‫ابتدای‬ : ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫روشهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫شروع‬ ‫سال‬۱۳۸۹ ●‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اجرای‬۱۳۸۹‫مبنای‬ ‫بر‬ share point ●‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫تشخیص‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫بالی‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫کندکار‬ ‫بسیار‬ ‫پیشرفت‬ ‫بدلیل‬ .‫شد‬ ‫متوقف‬ ‫پروژه‬ ، ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫روش‬ ●‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تجربیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫وبا‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫مجددا‬ ‫اطلعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫اطلعات‬ .‫شد‬ ‫گرفته‬
  4. ‫موجود/مشکل
Anúncio