O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

01. WORKSHOP 1 (1).pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 76 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

01. WORKSHOP 1 (1).pdf

 1. 1. WORKSHOP 1 NHÀ XƯỞNG 1 VINA CNS FACTORY
 2. 2. SCALE 1:10 SCALE 1:10 SCALE 1:10 SCALE 1:10 SCALE 1:10 SCALE 1:10 SCALE 1:2 SCALE 1:20 SCALE 1:20 spun pile PhC d400 - class a / cäc ly t©m d400 - lo¹i a 1:20(A3) 01.S1.01 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 1 factory 1
 3. 3. 1:500(A3) 01.S1.02 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 1 factory 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 pile layout plan mÆt b»ng §ÞNH VÞ CäC
 4. 4. 1:500(A3) 01.S1.03 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 1 factory 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 f1 F4 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F3 F3 F3a F3a F3a F3b F3b F3b F3b F3a F8 F7 F5a F6 F6 F6 F6 F6 F6 F5a F5a F4 F4a f5b f5b F2 F2 F2 F2 F2a F2b F2b FOUNDATION layout plan mÆt b»ng §ÞNH VÞ MãNG F6A f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a f1a F3c pit-1 pit-2 pit-2 F10 F10 F7 F7 F7 F7 F7 F7 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F6 F6 F6 F8 F8 F8 F7 F6 F3b F3b F3b F3b F3b F7
 5. 5. TOP REINFORCEMENT BAR OF PILE CAP-F1 THÐP LíP TR£N CñA MUC CäC NÒN -F1 1:20(A3) 01.S1.04 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 2 1 1A 2A 6 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 4 foundation f2a chi tÕt mãng f2a section 2-2 mÆt c¾t 2-2 2 1 1A 2A 6 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 4 foundation f2 chi tÕt mãng f2 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 2 1 1A 2A 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 foundation f2B chi tÕt mãng f2B section 2-2 mÆt c¾t 2-2 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 6 4 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 F1A
 6. 6. 1:20(A3) 01.S1.05 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 2 1 1A 2A 4 3 foundation f3 chi tÕt mãng f3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 4 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 2 1 1A 2A 4 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 foundation f3a chi tÕt mãng f3a foundation f3b chi tÕt mãng f3b
 7. 7. 1:20(A3) 01.S1.06 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 2 1 1A 2A 4 3 foundation f4 chi tÕt mãng f4 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 4 3 foundation f4a chi tÕt mãng f4a section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 4 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 foundation f3c chi tÕt mãng f3c
 8. 8. 1:20(A3) 01.S1.07 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 2 1 1A 2A 4 3 foundation f5 chi tÕt mãng f5 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 4 foundation f5a chi tÕt mãng f5a section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 4 3 foundation f5a chi tÕt mãng f5a section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 3
 9. 9. 1:20(A3) 01.S1.08 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 4 foundation f6 chi tÕt mãng f6 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 1A 2A 3 4 foundation f7 chi tÕt mãng f7 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 3 1A 2A 2 1 2 1
 10. 10. 1:20(A3) 01.S1.09 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 4 foundation f8 chi tÕt mãng f8 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 1A 2A 2 1 3 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 4 3 foundation f10 chi tÕt mãng F10
 11. 11. 1:20(A3) 01.S1.10 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 4 foundation f6A chi tÕt mãng f6A section 1-1 mÆt c¾t 1-1 section 2-2 mÆt c¾t 2-2 6 7 2 1 1A 2A 3 1 2 1a 2a l 4 5 4 5 pit-1 detail chi tÕt hè thang -1 section 1-1 mÆt c¾t 1-1
 12. 12. 1:20(A3) 01.S1.11 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 1 2 1a 2a l 4 5 4 5 section 1-1 mÆt c¾t 1-1 pit-2 detail chi tÕt hè thang -2
 13. 13. 1:500(A3) 01.S1.12 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 anchor bolts plan mÆt b»ng bu l«ng mãng
 14. 14. 1:500(A3) 01.S1.13 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 15. 15. 1:500(A3) 01.S1.14 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 1 factory 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 chi tiÕt c¾t khe cña nÒn t¹i vÞ trÝ cét detail of cutting joint at column position cuting joint cuting joint cuting joint 1ST FLOOR plan & GROUND BEAM PLAN MÆT B»NG KÕT CÊU TÇNG 1 Vµ DÇM MãNG BF1 BF1 BF1 BF1 BF2 BF2 BF3 A A A A a a C C C C b b b b b b a a BF2 BF1 BF2a BF2a pillar base pillar top rc-pillar for brick wall inside (1st story- heigh 13m)
 16. 16. beam bf1 beam bf2 slab s1 typical detail mÆt c¾t ®iÓn h×nh nÒn s1, s5 slab s2 typical detail mÆt c¾t ®iÓn h×nh nÒn s2 beam bf3 (A3) 01.S1.15 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 slab s3 typical detail ramp typical detail (section B-B) chi tiÕt ram dèc ( mÆt c¾t B-B) slab s4 typical detail mÆt c¾t ®iÓn h×nh nÒn s4 mÆt c¾t ®iÓn h×nh nÒn 3 LOBBY typical detail (section b-b) chi tiÕt S¶NH( mÆt c¾t b-b) beam bf2a LOBBY typical detail (section c-c) chi tiÕt S¶NH( mÆt c¾t c-c)
 17. 17. (A3) 01.S1.16 nhµ x­ëng s¶n xuÊt 2 factory 2 cöa th¨m bÓ kt: 500x500 cöa th¨m bÓ kt: 500x500 cao ®é hoµn thiÖn lç th«ng khÝ kt: 100x300 lç th«ng khÝ kt: 100x300 Lç TH¤NG N¦íC KT :300X300MM Lç TH¤NG CÆN KT :300X300MM Lç TH¤NG N¦íC KT :300X300MM n¾p hót cÆn mÆt b»ng bÓ phèt / septic tank plan mÆt c¾t bÓ phèt / septic tank section
 18. 18. 1:500(A3) 02.s2.01 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 c2a.t1 c1a.t1 c3a.t1 c4a.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c3.t1 c4.t1 c2.t1 c1.t1 c3.t1 c3.t1 c9a.t1 c1.t1 c9.t1 c8.t1 c11 c10 c11 c11 c3a.t1 c3a.t1 c2b.t1 c5.t1 c5.t1 c11 c11 c9.t1 c9a.t1 c2b.t1 c2b.t1 c2b.t1 c1b.t1 c6.t1 c7.t1 cs cs NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE t2 t2 t2 t2 t3 t3 t3 t3 t3 t3 t4 t4 t4 t4
 19. 19. 1:500(A3) 02.s2.02 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name GRADE c2a.T2 c1a.T2 c3a.T2 c4a.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c3.T2 c4.T2 c2.T2 c1.T2 c3.T2 c3.T2 c9.T2 c9.T2 c3a.T2 c3a.T2 c2b.T2 c5.T2 c5.T2 c9.T2 c9.T2 c2b.T2 c2b.T2 c2b.T2 c1a.T2 c6.T2 c7.T2 c8.T2 c1c.T2 t4 t4 t4 t4 NO. section item name GRADE t2 t2 t2 t2 t3 t3 t3 t3 t3 t3
 20. 20. 1:500(A3) 02.s2.03 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE c2.t3a.t3 c1a.t3 c3a.t3 c4a.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c3.t3 c4.t3 c2.t3 c1.t3 c3.t3 c3.t3 c9.t3 c9.t3 c3a.t3 c3a.t3 c2b.t3 c5.t3 c5.t3 c9.t3 c9.t3 c2b.t3 c2b.t3 c2b.t3 c1b.t3 c6.t3 c7.t3 c8.t3 c1c.t3 t4 t4 t4 t4 t2 t2 t2 t2 t3 t3 t3 t3 t3 t3
 21. 21. 1:500(A3) 02.s2.04 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name GRADE t2 t2 t2 t2 t3 t3 t3 t3 t3 t3 t1 t1 t1 t1 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5 t5
 22. 22. 1:500(A3) 02.s2.05A nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name note: NO. section item name GRADE GRADE CHI TIÕT VÐN SµN - KHU VùC S¢N TH¦îNG
 23. 23. 1:500(A3) 02.s2.05 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name note: NO. section item name GRADE GRADE
 24. 24. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name note: NO. section item name 1:500(A3) 02.s2.06 nhµ x­ëng 1 workshop 1 GRADE GRADE
 25. 25. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 NO. section item name note: 1:500(A3) 02.s2.07 nhµ x­ëng 1 workshop 1 NO. section item name GRADE GRADE CHI TIÕT VÐN SµN - KHU VùC S¢N TH¦îNG
 26. 26. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 note: 1:500(A3) 02.s2.08 nhµ x­ëng 1 workshop 1 NO. section item name NO. section item name GRADE GRADE CHI TIÕT VÐN SµN M¸I
 27. 27. 1:500(A3) 02.s2.09 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6
 28. 28. 1:500(A3) 02.s2.10 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 1 1
 29. 29. 1 1 1:500(A3) 02.s2.10a nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13
 30. 30. 1:500(A3) 02.s2.11 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x1 mÆt c¾t khung - trôc x1 NO. section item name GRADE
 31. 31. 1:500(A3) 02.s2.12 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x2 mÆt c¾t khung - trôc x2 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 32. 32. 1:500(A3) 02.s2.13 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x3 mÆt c¾t khung - trôc x3 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 33. 33. 1:500(A3) 02.s2.13a nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x4 mÆt c¾t khung - trôc x4 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 34. 34. 1:500(A3) 02.s2.14 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x5,x6,x7,x8,x9 mÆt c¾t khung - trôc x5,x6,x7,x8,x9 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 35. 35. 1:500(A3) 02.s2.15 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x10 mÆt c¾t khung - trôc x10 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 36. 36. 1:500(A3) 02.s2.16 nhµ x­ëng 1 workshop 1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 frame section - axis x11 mÆt c¾t khung - trôc x11 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE
 37. 37. 1:500(A3) 02.s2.17 nhµ x­ëng 1 workshop 1 frame section - axis x12 mÆt c¾t khung - trôc x12 NO. section item name GRADE NO. section item name GRADE y1 y2 y3 y4 y5 y6
 38. 38. 1:500(A3) 02.s2.18 nhµ x­ëng 1 workshop 1 frame section - axis x13 mÆt c¾t khung - trôc x13 NO. section item name GRADE y1 y2 y3 y4 y5 y6
 39. 39. 1:500(A3) 02.s2.19 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 1 / DETAIL 1 CHI TIÕT 2 / DETAIL 2 CHI TIÕT 3 / DETAIL3 CHI TIÕT 4 / DETAIL4
 40. 40. CHI TIÕT v1 / DETAIL v1 CHI TIÕT v2 / DETAIL v2 1:500(A3) 02.s2.34 nhµ x­ëng 1 workshop 1 pl2 detail brace detail- l50x4 connection detail connection detail CHI TIÕT v3 / DETAIL v3
 41. 41. CHI TIÕT 6 / DETAIL 6 CHI TIÕT 5 / DETAIL 5 CHI TIÕT 7 / DETAIL 7 1:500(A3) 02.s2.20 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 8 / DETAIL 8
 42. 42. 1 1 section 1-1 detail crane beam cr1a detail crane beam cr1 (h600-800x300x10x14) 1:500(A3) 02.s2.35 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 43. 43. 1:500(A3) 02.s2.21 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 9 / DETAIL 9 CHI TIÕT 10 / DETAIL 10
 44. 44. 1:500(A3) 02.s2.22 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 12 / DETAIL 12 CHI TIÕT 14 / DETAIL 14 CHI TIÕT 15 / DETAIL 15
 45. 45. 1:500(A3) 02.s2.23 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 16 / DETAIL 16 CHI TIÕT 17 / DETAIL 17 CHI TIÕT 18 / DETAIL 18
 46. 46. 1:500(A3) 02.s2.24 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 19 / DETAIL 19 CHI TIÕT 20 / DETAIL 20 CHI TIÕT 22 / DETAIL 22
 47. 47. CHI TIÕT 21 / DETAIL 21 1:500(A3) 02.s2.25 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 23 / DETAIL 23 CHI TIÕT 24 / DETAIL 24 CHI TIÕT 25 / DETAIL 25
 48. 48. 1:500(A3) 02.s2.26 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 26 / DETAIL 26 CHI TIÕT 27 / DETAIL 27 CHI TIÕT 28 / DETAIL 28
 49. 49. 1:500(A3) 02.s2.27 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 29 / DETAIL 29 CHI TIÕT 30 / DETAIL 30 CHI TIÕT 31 / DETAIL 31
 50. 50. 1:500(A3) 02.s2.28 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 32 / DETAIL 32 CHI TIÕT 33 / DETAIL 33 CHI TIÕT 34 / DETAIL 34
 51. 51. 1:500(A3) 02.s2.29 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 35 / DETAIL 35 CHI TIÕT 36 / DETAIL 36 CHI TIÕT 37 / DETAIL 37 CHI TIÕT 41 / DETAIL 41
 52. 52. 1:500(A3) 02.s2.30 nhµ x­ëng 1 workshop 1 CHI TIÕT 38 / DETAIL 38 CHI TIÕT 39 / DETAIL 39 CHI TIÕT 40 / DETAIL 40 CHI TIÕT 42 / DETAIL 42
 53. 53. CHI TIÕT nèi dÇm chÝnh h900 1:500(A3) 02.s2.31 nhµ x­ëng 1 workshop 1 DETAIL joint main beam h900 CHI TIÕT nèi dÇm chÝnh h1000 DETAIL joint main beam h1000 section 1-1
 54. 54. SECTION 1-1 1:500(A3) 02.s2.32 nhµ x­ëng 1 workshop 1 SECTION 1-1 SECTION 1-1 SECTION 1-1
 55. 55. SECTION 1-1 1:500(A3) 02.s2.33 nhµ x­ëng 1 workshop 1 SECTION 1-1 SECTION 1-1
 56. 56. nts 02.s2.36 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 57. 57. NTS 02.s2.37 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 58. 58. ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ NTS 02.s2.38 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 59. 59. ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ NTS 02.s2.39 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 60. 60. ㎜ ㎜ NTS 02.s2.40 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 61. 61. NTS 02.s2.41 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 62. 62. NTS 02.s2.42 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 63. 63. note: NO. section item name 1:500(A3) 01.s3.01 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 64. 64. NO. section item name 1:500(A3) 01.s3.02 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 65. 65. details connection sb2 to SB1 SECTION 1-1 chi tiªt ch©n thang checked plate section THK. 6 GALV' STEEL CHECKER PLATE steps detail 1:500(A3) 01.s3.03 nhµ x­ëng 1 workshop 1 note:
 66. 66. NO. section item name NO. section item name 1:500(A3) 01.s3.04 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 67. 67. details connection st-1 chi tiÕt ch©n thang checked plate section THK. 6 GALV' STEEL CHECKER PLATE steps detail 1:500(A3) 01.s3.05 nhµ x­ëng 1 workshop 1 note:
 68. 68. 1:500(A3) 01.s3.06 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 69. 69. 1:500(A3) 01.s3.07 nhµ x­ëng 1 workshop 1
 70. 70. 1 1 1:500(A3) 01.s3.08 nhµ x­ëng 1 workshop 1 1 1 note:
 71. 71. 1:500(A3) 01.s4.01 nhµ x­ëng 1 workshop 1 pillar base pillar top
 72. 72. 1:500(A3) 01.S4.02 nhµ x­ëng 1 workshop 1 pillar base pillar top
 73. 73. 1:500(A3) 01.S4.03 nhµ x­ëng 1 workshop 1 pillar base pillar top
 74. 74. 1:500(A3) 01.S4.04 nhµ x­ëng 1 workshop 1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 y1 y2 y3 y4 y5 y6
 75. 75. 1:500(A3) 01.S4.05 nhµ x­ëng 1 workshop 1 X2 X3 y6
 76. 76. 1:500(A3) 01.S4.06 nhµ x­ëng 1 workshop 1 - - liªn kÕt xµ gå vµo dÇm u400x100x10.5 liªn kÕt xµ gå vµo dÇm u400x100x10.5

×