O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Уушгины Архаг Бөглөрөлт Өвчин
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ
Г.Мөнхтулга АУС-640
2015 он
Этиологи
Генетикийн урьдал
нөхцөл
Орчны нөлөө
Хамгаалах, нөхөн
төлжих тогтолцоо
Гэмтээгч
хүчин зүйл
Тамхидалт
Орчны
• FEV1 бууралт:
• Жирэмсэн эхийн тамхидалт
• Хүүхэд насны астма
• Хүүхэд насны амьсгалын замын
халдвар
• А...
Remodelling
Эхлэл
• Тамхи
• NF-kβ, RTP801, Nrf2
Даамжрах
• Эсийн гаднах матрикс протеолиз - Эмфизем
• Эластины задрал - Апоптоз
• Үрэв...
Тамхины утаа – ˃4700 хор
• Никотин
• Котинин
• Акролейн
• Салстын метаплази
• EGFR фосфоржилт, MUCAC транскрипци, ERK1/2
и...
Үрэвслийн эсүүд
цугларна
Исэлдүүлэгчид
үүсэх
- iNOS
- ONOO-
peroxynitrite
- Оксидантууд
үүсэх
- Цулцангийн
гэмтэл
- Коллаг...
BeckyAMercerandJeanineMD’Armiento
EmergingroleofMAPkinasepathwaysas
therapeutictargetsinCOPD
InternationalJournalofCOPD200...
BeckyAMercerandJeanineMD’Armiento
EmergingroleofMAPkinasepathwaysas
therapeutictargetsinCOPD
InternationalJournalofCOPD200...
Даамжрах шат
- Эсийн гаднах матрикс протеолиз
- Эластин задрах
- Үрэвслийн эсүүд
ЭМФИЗЕМ
1. MMP-12 дутагдалтай хулгана SI ...
Даамжрах шат
Growth factors ↓↓ Oxidative stress
injury
Intracellular response
to stress
Ceremide
P r o - a p o p t o t i c...
Даамжрах шат
Каспаза-3
EMAP II
Протеолиз Эндотелийн каспаза хамааралт
АПОПТОЗ
pro-EMAP II
Анти-ангиоген үүрэг
CXCR-3 хамаа...
PAMP, DAMP
холбоот процесс
Апоптозын хэвийн бус
гомеостаз
Апоптоз > эффероцитоз
Аутоиммун
хариу урвал
ҮРЭВСЭЛ
Эпигенетик д...
Стеройдод тэсвэртэй
УАБӨ
• Гистон уураг
• HDAC – Гистоныг
деацетилжуулах
Стеройдод тэсвэртэй
УАБӨ
Даамжрах шат
• Тамхи удаан татах:
• Моноцит, Лимфоцит, Макрофаг фенотипээ өөрчилдөг
• Ж: Макрофаг нь М2 фенотиптэй болж
• ...
• CD8  Өвчний хүндийн зэрэгтэй
• CD4  advanced COPD (autoimmune)
• NK эс – эпител эсийн NKGD2 лигандтай харилцан
үйлчилж...
УАБӨ
Том гуурсан хоолой
• Архаг үрэвсэл
• Их хэмжээний салст ялгарал
Жижиг гуурсан хоолой
• Үрэвслийн эсүүдээр
хүрээлэгдсэ...
CFTR
Cystic Fibrosis Transmembrane
conductance Regulator
ATP gated anion channel
Cl-, thiocyanate
ENaC
Өтгөн зууралдамхай
...
Архаг бронхит
УАБӨ
Эмфизем
УАБӨ
Том гуурсан хоолойнуудад
VEGF ↑ ↑
Уушгины паренхимд
VEGF ↓↓
IL-1β
TGF-β
BENEFIT:
Anti-TGF-...
Бэхжих үе шат
• Тогтвортой үрэвсэл
1. Аутоиммун
 Inflammasome (pryptosome)
 Цитокинууд
2. Уушгины хөгшрөл, насжилт
Pattern Recognition Receptor
TLR NLR (~20)
PAMPs DAMPs
NF-kβ
MAPKs
IFN α/β IL1β
TNFα IL18
IL12
NLRP3
Caspase 1
Pro-IL1β
Pr...
Аутореактив Т эсүүд ↑↑
CD8 нэвчих
α/β ханаагүй альдегидүүд
(акролейн, кротональдегид)
Уургийг карбонжуулна
Сульфгидрилжүүл...
Eiler-
W.Lilyestrand
reflex
Эмгэгфизиологи
Ном зүй
1. Б.Гомбосүрэн, Амьсгалын эрхтэний эмгэг судлал, 2012 он
2. Becky A Mercer and Jeanine M D’Armiento, Emerging rol...
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Avançar
Próximos SlideShares
Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчин
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам

Baixar para ler offline

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэг жам
COPD эмгэг жам
COPD pathogenesis
уушгины архаг бөглөрөлт өвчин стеройдод тэсвэртэй болох

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэгжам

 1. 1. Уушгины Архаг Бөглөрөлт Өвчин ЭТИОПАТОГЕНЕЗ Г.Мөнхтулга АУС-640 2015 он
 2. 2. Этиологи Генетикийн урьдал нөхцөл Орчны нөлөө
 3. 3. Хамгаалах, нөхөн төлжих тогтолцоо Гэмтээгч хүчин зүйл
 4. 4. Тамхидалт Орчны • FEV1 бууралт: • Жирэмсэн эхийн тамхидалт • Хүүхэд насны астма • Хүүхэд насны амьсгалын замын халдвар • АЗ бөглөрөлт ба бусад ш/т: • Сүрьеэгээр өвдөж байсан түүх • Агаарын бохирдол • Утаа, тоосжилттой ажлын орчин • Дам тамхидалт • Биомасс утаанд өртөх Генетикийн • α1 антитрипсин дутагдал • Хр4 - HHIP, FAM13A • Хр15 - CHRNA, IREB2 • MMP-12 дан нуклеотид полиморфизм
 5. 5. Remodelling
 6. 6. Эхлэл • Тамхи • NF-kβ, RTP801, Nrf2 Даамжрах • Эсийн гаднах матрикс протеолиз - Эмфизем • Эластины задрал - Апоптоз • Үрэвслийн эсүүд - Remodelling Бэхжих • Аутоиммун • Уушгины хөгшрөл
 7. 7. Тамхины утаа – ˃4700 хор • Никотин • Котинин • Акролейн • Салстын метаплази • EGFR фосфоржилт, MUCAC транскрипци, ERK1/2 идэвхжил • Бүх 3 MAP киназа замуудыг идэвхжүүлнэ • Ацеталдегид • H2O2 Becky A Mercer and Jeanine M D’Armiento Emerging role of MAP kinase pathways as therapeutic targets in COPD International Journal of COPD 2006:1(2) 137–150
 8. 8. Үрэвслийн эсүүд цугларна Исэлдүүлэгчид үүсэх - iNOS - ONOO- peroxynitrite - Оксидантууд үүсэх - Цулцангийн гэмтэл - Коллаген задрах - PGP - CXCR - Үрэвсэл даамжрах LPSRTP801 Nrf-2 ↓↓ NF-kβ Pro-IL-1β NLRP3 Inflammasome Каспаза-1 IL-1 IL-18 - Трансмиграци, Диапедез (Үрэвсэл даамжрах) - Эндоген пироген - IFN-Y  Th1 - NK эс идэвхжих TLR4 Эхлэл үе MAP киназа замууд
 9. 9. BeckyAMercerandJeanineMD’Armiento EmergingroleofMAPkinasepathwaysas therapeutictargetsinCOPD InternationalJournalofCOPD2006:1(2)137–150
 10. 10. BeckyAMercerandJeanineMD’Armiento EmergingroleofMAPkinasepathwaysas therapeutictargetsinCOPD InternationalJournalofCOPD2006:1(2)137–150
 11. 11. Даамжрах шат - Эсийн гаднах матрикс протеолиз - Эластин задрах - Үрэвслийн эсүүд ЭМФИЗЕМ 1. MMP-12 дутагдалтай хулгана SI эмфиземд тэсвэртэй 2. α1-АТ дутагдалтай хүмүүс эмфиземтэй болов 3. Трахейд панкреас эластаза хийхэд эмфизем үүсэв - Хувь хүний онцлог?? - Эмнэлзүй?? - Эпител, эндотел эсүүдийн апоптоз илрэв - VEGF, Wnt дохио дамжуулалтын бүрдэлүүд, адипонектины экспресс ↓↓
 12. 12. Даамжрах шат Growth factors ↓↓ Oxidative stress injury Intracellular response to stress Ceremide P r o - a p o p t o t i c p r o t e i n s L u n g p a r e n c h y m a l A P O P T O S I S (epithelium, endothelium, septal fibroblast) VEGF буурах - Паракрин замаар өөрийн нийлэгжлийг ↑↑ - Хэт исэлдэлт ↑ ↑ - MMP ↑ - Apoptotic body clearance ↓Аутофаги
 13. 13. Даамжрах шат Каспаза-3 EMAP II Протеолиз Эндотелийн каспаза хамааралт АПОПТОЗ pro-EMAP II Анти-ангиоген үүрэг CXCR-3 хамааралт Моноцитын хемоатракци идэвхжинэ Моноцит/макрофаг гранулоцитыг цуглуулна (TGF-β, IL-1β, MIP-2г идэвхжүүлэлгүйгээр) ҮРЭВСЭЛ
 14. 14. PAMP, DAMP холбоот процесс Апоптозын хэвийн бус гомеостаз Апоптоз > эффероцитоз Аутоиммун хариу урвал ҮРЭВСЭЛ Эпигенетик дисрегуляци Хэт их хэмжээний үрэвслийн цитокин, хемокин Стеройдод тэсвэртэй болох
 15. 15. Стеройдод тэсвэртэй УАБӨ • Гистон уураг • HDAC – Гистоныг деацетилжуулах
 16. 16. Стеройдод тэсвэртэй УАБӨ
 17. 17. Даамжрах шат • Тамхи удаан татах: • Моноцит, Лимфоцит, Макрофаг фенотипээ өөрчилдөг • Ж: Макрофаг нь М2 фенотиптэй болж • Үрэвсэл хязгаарлагдмал • Фиброз эхлүүлнэ • Бактерийн эсрэг чадамж суларна
 18. 18. • CD8  Өвчний хүндийн зэрэгтэй • CD4  advanced COPD (autoimmune) • NK эс – эпител эсийн NKGD2 лигандтай харилцан үйлчилж цулцангийн эсийн апоптоз
 19. 19. УАБӨ Том гуурсан хоолой • Архаг үрэвсэл • Их хэмжээний салст ялгарал Жижиг гуурсан хоолой • Үрэвслийн эсүүдээр хүрээлэгдсэн • Ханын фиброз • Хөндий доторх салст хуримтлагдал
 20. 20. CFTR Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator ATP gated anion channel Cl-, thiocyanate ENaC Өтгөн зууралдамхай салст Бактери саатах ↑↑ Архаг халдвар ↑↑
 21. 21. Архаг бронхит УАБӨ Эмфизем УАБӨ Том гуурсан хоолойнуудад VEGF ↑ ↑ Уушгины паренхимд VEGF ↓↓ IL-1β TGF-β BENEFIT: Anti-TGF-β AB ARB - TGF-β
 22. 22. Бэхжих үе шат • Тогтвортой үрэвсэл 1. Аутоиммун  Inflammasome (pryptosome)  Цитокинууд 2. Уушгины хөгшрөл, насжилт
 23. 23. Pattern Recognition Receptor TLR NLR (~20) PAMPs DAMPs NF-kβ MAPKs IFN α/β IL1β TNFα IL18 IL12 NLRP3 Caspase 1 Pro-IL1β Pro-IL18 IL1β IL18 КАСПАЗА 1 - IL33-г идэвхгүйжүүлнэ - ДНХ фрагментаци - Эсийн мембраны нүх үүсэлт - Гликолизийн ферментийг дарангуйлна - Липид биосинтез - Эсийн доторх К+ багасах - Вирүс - Бактери (эндо) - Токсин
 24. 24. Аутореактив Т эсүүд ↑↑ CD8 нэвчих α/β ханаагүй альдегидүүд (акролейн, кротональдегид) Уургийг карбонжуулна Сульфгидрилжүүлнэ Ауто эсрэгбие үүснэ Эластин коллагенаар солигдоно Th17 IL-17 Цулцангийн эсүүд Захын мононуклеар эсүүд теломер ↓↓ Эрт хөгшрөл Эмфизем Аутоиммун Хөгшрөл
 25. 25. Eiler- W.Lilyestrand reflex Эмгэгфизиологи
 26. 26. Ном зүй 1. Б.Гомбосүрэн, Амьсгалын эрхтэний эмгэг судлал, 2012 он 2. Becky A Mercer and Jeanine M D’Armiento, Emerging role of MAP kinase pathways as therapeutic targets in COPD, International Journal of COPD 2006:1(2) 137–150 3. Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD, 2015 update 4. Marc Decramer, Wim Janssens, Marc Miravitlles, COPD, Lancet 2012; 379: 1341–51 5. Murray and Nadels Textbook of Respiratory Medicine [Sixth Edition] 6. Rubin M. Tuder1 and Irina Petrache, Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease, The Journal of Clinical Investigation, J Clin Invest. 2012;122(8):2749–2755. doi:10.1172/JCI60324
 27. 27. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
 • cmunkhtuul

  Jul. 30, 2019
 • boldoobatbold

  Mar. 26, 2019
 • BilgeeMydag

  Oct. 4, 2018
 • BaljkaBurgedbatsukh

  Jun. 10, 2018
 • ZolzayaZola1

  Apr. 20, 2017
 • tsoomtsolmon

  Feb. 15, 2017
 • Nomin21

  Jan. 22, 2017
 • ssuserfcb3b8

  Nov. 14, 2016
 • BGanhero

  Jul. 27, 2016
 • anudariaaaa

  Mar. 31, 2016
 • ssuserb6019c

  Feb. 25, 2016
 • tsendayushbaterdene

  Jan. 16, 2016

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин эмгэг жам COPD эмгэг жам COPD pathogenesis уушгины архаг бөглөрөлт өвчин стеройдод тэсвэртэй болох

Vistos

Vistos totais

5.209

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

5

Ações

Baixados

33

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

12

×