O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
หน้า 1 จาก 1
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc
แจกฟรี
https://www.facebook.com/prapun2523
...
หน้า 1 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
แนวข้อสอบเจ้าพนัก...
หน้า 2 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) สีเขียว
ข) สีแ...
หน้า 3 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ข) 6 ส่วน
ค) 7 ส่...
หน้า 4 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ข) สองแสนห้าหมื่น...
หน้า 5 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
16.พระราชบัญญัติข...
หน้า 6 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
*****************...
หน้า 7 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
*****************...
หน้า 8 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
28. ตาแหน่งใด เป็...
หน้า 9 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
จ) เป็นองค์กรหลัก...
หน้า 10 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
35. เหตุผลที่แก้...
หน้า 11 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) กระทรวงการคลั...
หน้า 12 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ง) ความผิดวินัยไ...
หน้า 13 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
45. องค์การบริหา...
หน้า 14 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
49. ญัตติร่างข้อ...
หน้า 15 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ค) ข้อบัญญัติงบป...
หน้า 16 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) 1 มกราคม 2558...
หน้า 17 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
60.ใครต้องกาหนดใ...
หน้า 18 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
วันที่ 3 มีนาคม ...
หน้า 19 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ค) ให้สภาองค์การ...
หน้า 20 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
****************...
หน้า 21 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
จ) คาสั่ง
******...
หน้า 22 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ข) เทศบาลต้องบริ...
หน้า 23 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) ประธานสภาองค์...
หน้า 24 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
84. ร่างเทศบัญญั...
หน้า 25 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ง) ผู้อานวยการส่...
หน้า 26 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ข) ส่งเรื่องให้ผ...
หน้า 27 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ค) สามสมัย
ง) สี...
หน้า 28 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) นายกองค์การบร...
หน้า 29 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
103. ก่อนนายกเทศ...
หน้า 30 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ค) มติคณะรัฐมนตร...
หน้า 31 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
110. ตาแหน่งใดไม...
หน้า 32 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
จ) คณะกรรมการการ...
หน้า 33 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
ก) ปลัดองค์การบร...
หน้า 34 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
จ) ไม่น้อยกว่า 6...
หน้า 35 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
124. หากมีผู้ขัด...
หน้า 36 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
127.ข้อใดกล่าวไม...
หน้า 37 จาก 48
รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012
****************...
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น

6.896 visualizações

Publicada em

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น

 1. 1. หน้า 1 จาก 1 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc แจกฟรี https://www.facebook.com/prapun2523 แนวข้อสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไปนักจัดการงานทั่วไป http://valrom.igetweb.com
 2. 2. หน้า 1 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป ชุด แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า โดยประพันธ์ เวารัมย์ ************************************* 1. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ก) คาสั่ง ข) ระเบียบ ค) ข้อบังคับ ง) หนังสือภายนอก จ) บันทึก ********************************************************************** 2. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน ราชการระดับใดขึ้นไป ก) อธิบดี ข) ปลัดกระทรวง ค) หัวหน้าแผนก ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย จ) หัวหน้ากอง ********************************************************************** 3. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ หนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน ********************************************************************** 4. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร
 3. 3. หน้า 2 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีน้าเงิน จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 5. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “ห้ามทาลาย” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีน้าเงิน จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 6. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การเก็บไว้เพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ง) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 7. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ ก) 2 ลักษณะ ข) 3 ลักษณะ ค) 4 ลักษณะ ง) 5 ลักษณะ จ) 6 ลักษณะ ********************************************************************** 8. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้กาหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน ก) 5 ส่วน
 4. 4. หน้า 3 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ข) 6 ส่วน ค) 7 ส่วน ง) 8 ส่วน จ) 9 ส่วน ********************************************************************** 9. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ ข) รายการ ปฏิบัติ ค) ที่ ลงวันที่ ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 10.การทาสาเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” ก) การทาสาเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ ข) การทาสาเนาโดยลอกจากต้นฉบับ ค) การทาสาเนาโดยคัดจากต้นฉบับ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 11.หากจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ********************************************************************** 12.สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยเท่าใดบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท
 5. 5. หน้า 4 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ข) สองแสนห้าหมื่นบาท ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ง) ไม่ต่าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท จ) ไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ********************************************************************** 13.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 14. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ก) เทศบาล ข) สุขาภิบาล ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 15. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ค) ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ **********************************************************************
 6. 6. หน้า 5 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 16.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 9 ธันวาคม 2539 ข) 9 มกราคม 2540 ค) 8 ธันวาคม 2540 ง) 9 ธันวาคม 2540 จ) 10 ธันวาคม 2540 ********************************************************************** 17.สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) สานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ********************************************************************** 18. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 19. หากผู้เสียหายได้ยื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 90 วัน ง) 120 วัน จ) 180 วัน
 7. 7. หน้า 6 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ********************************************************************** 20. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ตรา เป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชบัญญัติ ค) กฎกระทรวง ง) พระราชกาหนด จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 21. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ชื่ออะไร ก) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ข) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ค) นายจรินทร์ จักกะพาก ง) นายขวัญชัย วงศ์นิติการ จ) นายวีระยุทธ เอี่ยมอาภา ********************************************************************** 22. ตาแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ก) อธิบดี ข) เลขานุการรัฐมนตรี ค) เลขาธิการรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ) ปลัดกระทรวง ********************************************************************** 23. ตาแหน่งใด เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธาน ก.พ.ร. ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) นายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 8. 8. หน้า 7 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ********************************************************************** 24. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ ก) ท้องถิ่นอาเภอ ข) นายอาเภอ ค) หัวหน้าส่วนประจาอาเภอ ง) ปลัดจังหวัด จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 25. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอาเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 26. ตาแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อัยการ จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 27. อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย – สตง. – ครู ค) กากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ง) บริหารราชการตามคาแนะนาและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง **********************************************************************
 9. 9. หน้า 8 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 28. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง ก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ข) ปลัดกระทรวง ค) อธิบดี ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 29. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร ก) http://www.thailocaladmin.go.th ข) http://www.bla.go.th ค) http://www.dla.go.th ง) http://www.thailocaladmeet.go.th จ) http://www.dopa .go.th ********************************************************************** 30.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ค) ไทย ลาว พม่า จีน ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน ********************************************************************** 31. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย
 10. 10. หน้า 9 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ********************************************************************** 32.ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ง) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ จ) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ********************************************************************** 33. ใครไม่ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน ก) นายสมดี คชายั่งยืน ข) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ค) นายนรภัทร ปลอดทอง ง) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จ) ข้อ ข. ค. และ ง. ********************************************************************** 34. หลักสาคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) หลักคุณธรรม ข) หลักการมีส่วนร่วม ค) หลักการมีโปร่งใส ง) หลักความคุ้มค่า จ) หลักความพึงพอใจ **********************************************************************
 11. 11. หน้า 10 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 35. เหตุผลที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค และไม่จากัดอายุ ข) มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ค) เนื่องจากบทบัญญัติมีการจากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 36.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือ ราชการ ก) ริมกระดาษด้านบนขวา ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด ********************************************************************** 37.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความ สงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ค) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ง) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ จ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ********************************************************************** 38.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานใด ร่วมกันจัดทาแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี
 12. 12. หน้า 11 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) กระทรวงการคลัง ข) สานักงบประมาณ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กรมบัญชีกลาง จ) กระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 39.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้หน่วยงานตามกฎหมายร่วมกัน จัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก) 90 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 40.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ข) ความผิดเล็กน้อย ค) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ง) ความผิดด้านจริยธรรม จ) ความผิดต่อราชการ ********************************************************************** 41. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข) ความผิดด้านจริยธรรม ค) ความผิดต่อราชการ
 13. 13. หน้า 12 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ง) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 42. การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด ก) ความผิดด้านจริยธรรม ข) ความผิดต่อราชการ ค) ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จ) ความผิดเล็กน้อย ********************************************************************** 43. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 3 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 44. องค์การบริหารส่วนตาบล มี 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรวม ทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน **********************************************************************
 14. 14. หน้า 13 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 45. องค์การบริหารส่วนตาบล มีหนึ่งหมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งหมดกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 6 คน ง) 9 คน จ) 12 คน ********************************************************************** 46. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 47. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน ********************************************************************** 48. เทศบาลตาบล มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ได้กี่คน ก) 6 คน ข) 12 คน ค) 18 คน ง) 24 คน จ) 30 คน **********************************************************************
 15. 15. หน้า 14 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 49. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอ คาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าเท่าใดนับ แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 24 ชั่วโมง จ) 30 วัน ********************************************************************** 50. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีอานาจตีความวินิจฉัย ปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) ประธานสภาท้องถิ่น ********************************************************************** 51. ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การเงิน จะต้องให้ผู้ใดเป็นรับรอง ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ประธานสภาท้องถิ่น ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 52. ข้อบัญญัติงบประมาณหมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) การใช้จ่ายเงินสะสม ข) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 16. 16. หน้า 15 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ค) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 53. ข้อใด มิใช่ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) การบริหารงบประมาณ ข) การบริงานบุคคล ค) การกาหนดนโยบาย ง) การป้องกันประเทศ จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 54. ในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ ปฏิบัติตามข้อใด ก) เร่งรัดสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ข) ขึ้นอยู่กับอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน ง) ให้ใช้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน จ) ระงับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่จนกว่างบประมาณรายจ่ายจะแล้วเสร็จ ********************************************************************** 55. เจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบล ที่จะจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปีหมายถึงผู้ใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนการคลัง ค) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) หัวหน้าส่วนโยธา ********************************************************************** 56. ช่วงเวลาของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อใด กล่าวถูกต้อง
 17. 17. หน้า 16 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ข) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ค) 1 สิงหาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 ง) 30 กันยายน 2558 – 1 ตุลาคม 2559 จ) 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ********************************************************************** 57. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น อาศัยอานาจใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) อานาจนายอาเภอ ข) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ค) อานาจนิติบัญญัติ ง) อานาจบริหาร จ) อานาจตุลาการ ********************************************************************** 58. ข้อใดไม่ใช่ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก) ประธานสภาเทศบาล ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาเมืองพัทยา จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 59. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง ก) การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความต้องการของท้องถิ่น ข) รายชื่อที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น ค) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สิทธิชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ **********************************************************************
 18. 18. หน้า 17 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 60.ใครต้องกาหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน ข) นายอาเภอ / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 15 วัน ง) นายอาเภอ / 30 วัน จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 15 วัน ********************************************************************** 61. หากองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน ********************************************************************** 62.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า ว่างลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพราะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่าลาออก จะต้องเลือกประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลเงาะป่าภายในวันที่เท่าใด ก) 7 ตุลาคม 2558 ข) 15 ตุลาคม 2558 ค) 16 ตุลาคม 2558 ง) 30 ตุลาคม 2558 จ) 31 ตุลาคม 2558 ********************************************************************** 63.นายโชคช่วย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเงาะป่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ
 19. 19. หน้า 18 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 วันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนั้นนายโชคช่วย จะดารงตาแหน่งครบวาระตามกฎหมายในวันที่ เท่าใด ก) 2 กุมภาพันธ์ 2559 ข) 3 มีนาคม 2559 ค) 1 กุมภาพันธ์ 2560 ง) 2 กุมภาพันธ์ 2560 จ) 3 มีนาคม 2560 ********************************************************************** 64.หนังสือติดต่อระหว่างกระทรวงกับกระทรวง เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือประชาสัมพันธ์ ********************************************************************** 65.หากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน อาเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า ต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า ข) นายอาเภอเมืองความรู้ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ง) ท้องถิ่นอาเภอเมืองความรู้ จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งปัน ********************************************************************** 66.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สาหรับเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 20. 20. หน้า 19 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ค) ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสองคน ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ********************************************************************** 67.ข้อใดกล่าวถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ก) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ข) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก ง) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า จ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ********************************************************************** 68. ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข) สภาท้องถิ่น ค) ผู้บริหารท้องถิ่น ง) ประธานสภาท้องถิ่น จ) พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการท้องถิ่น ********************************************************************** 69. ประธานสภาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) ประธานสภากรุงเทพมหานคร ข) ประธานสภาเมืองพัทยา ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาตาบล
 21. 21. หน้า 20 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ********************************************************************** 70. แถลงการณ์ เป็นหนังสือตามข้อใด ก) หนังสือประทับตรา ข) หนังสือภายนอก ค) หนังสือประชาสัมพันธ์ ง) หนังสือสั่งการ จ) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ********************************************************************** 71. ตาแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 72. ตาแหน่งใด เป็นผู้มีอานาจลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) นายอาเภอ ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 73. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหารภายในองค์การบริหาร ส่วนตาบลเรียกว่าอะไร ก) ระเบียบ ข) เทศบัญญัติ ค) ข้อบังคับ ง) ข้อบัญญัติ
 22. 22. หน้า 21 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 จ) คาสั่ง ********************************************************************** 74. ข้อใดเป็นรายละเอียดตามแบบของบัตรหนังสือ ก) ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกากับพร้อมด้วยตาแหน่งในบรรทัด ถัดไป ข) ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ตาแหน่ง หรือส่วนราชการที่ยืมหนังสือนั้น ค) รายการ ให้ลงชื่อหนังสือที่ขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนั้น ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 75. ตราชื่อส่วนราชการให้ตาม มีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอกกี่ เซนติเมตร ล้อมครุฑ ก) 3 เซนติเมตร ข) 4 เซนติเมตร ค) 4.5 เซนติเมตร ง) 5 เซนติเมตร จ) 5.5 เซนติเมตร ********************************************************************** 76. ตราครุฑสาหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบ มีกี่ขนาด ก) หนึ่งขนาด ข) สองขนาด ค) สามขนาด ง) สี่ขนาด จ) ห้าขนาด ********************************************************************** 77. พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” หมายความตามข้อใด ก) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน
 23. 23. หน้า 22 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ข) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยการวางระบบริหารให้มี ประสิทธิภาพ ค) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อานวยความ สะดวกให้แก่ประชาชน ง) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนและตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง ********************************************************************** 78. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง ประธานสภาเทศบาล กระทาการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ บุคคลใด ดาเนินการสอบสวนได้ ก) ท้องถิ่นจังหวัด ข) นิติกรประจาท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ********************************************************************** 79. การให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เป็นภารกิจของเทศบาลประเภท ตามข้อใด ก) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ข) ภารกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ค) ภารกิจที่อาจจัดทา ง) ภารกิจที่ต้องทา จ) ภารกิจที่นอกเหนือหน้าที่ ********************************************************************** 80. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ตาแหน่งใดซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดตั้ง เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จาเป็นได้ เป็น การชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
 24. 24. หน้า 23 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนราชการที่อาวุโสที่สุด ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 81. รองนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ากี่ปี ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ข) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครเลือกตั้ง ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ง) 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง จ) กฎหมายไม่มีระบุ ********************************************************************** 82. การจัดตั้งเทศบาลตาบล ต้องจัดทาเป็นกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) กฎกระทรวง ********************************************************************** 83. สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกเทศมนตรี ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************
 25. 25. หน้า 24 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 84. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของ ใคร ก) ปลัดเทศบาล ข) ผู้อานวยการกองคลัง ค) นายกเทศมนตรี ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 85. งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) ข้อบัญญัติ ข) ข้อบังคับ ค) เทศพาณิชย์ ง) เทศบัญญัติ จ) ข้อบัญญัติเทศบาล ********************************************************************** 86. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี เทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ก) 60 วัน ข) 45 วัน ค) 30 วัน ง) 15 วัน จ) 7 วัน ********************************************************************** 87. เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
 26. 26. หน้า 25 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ง) ผู้อานวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น จ) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย ********************************************************************** 88. สาหรับเทศบาลสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ มีกาหนดเวลาไม่เกินกี่วัน และถ้าจะขยาย เวลาการประชุมออกไป จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร ก) 15 วัน / นายอาเภอ ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) 30 วัน / ท้องถิ่นอาเภอ ง) 30 วัน / นายอาเภอ จ) 30 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 89. ในปีหนึ่งให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 90. ใครมีหน้าที่ดาเนินการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 91. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าในที่ประชุมจานวน ลงคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องดาเนินการอย่างไร ก) ส่งเรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล
 27. 27. หน้า 26 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ข) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ค) ส่งเรื่องให้นายอาเภอวินิจฉัย ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด จ) ลงคะแนนเสียงใหม่ ********************************************************************** 92. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือตาแหน่งใด ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) นายกเทศมนตรี ง) ปลัดเทศบาล จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 93. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาโดยวิธีใด ก) ส่งเรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล ข) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ค) ส่งเรื่องให้นายอาเภอวินิจฉัย ง) ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด จ) ลงคะแนนเสียงใหม่ ********************************************************************** 94. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญกาหนดไว้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 95. ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย ก) หนึ่งสมัย ข) สองสมัย
 28. 28. หน้า 27 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ห้าสมัย ********************************************************************** 96. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุมเกินวันที่ ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจาเป็น ครั้งละไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 97. ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจาเป็นต้องประชุมเกิน วันที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมาย ใครมีอานาจขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปได้อีก ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) นายอาเภอ ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 98. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) 3 คน ง) 4 คน จ) ตามความเหมาะสม ********************************************************************** 99. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีที่มาอย่างไร
 29. 29. หน้า 28 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ง) ที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลือก ********************************************************************** 100.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกาหนดได้กี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 101. กรณีที่มีการทาคาร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 102. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ในรูปแบบใด ก) ถ้ามีข้าราชการรับรองก็ยืมได้ ข) ดูหรือคัดลอกหนังสือ ค) ถ่ายสาเนาได้เฉพาะที่ขอได้ทันที ง) ข้อ ก. และข้อ ข. **********************************************************************
 30. 30. หน้า 29 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 103. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ก) 15 วัน ข) 20 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 104. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 1 มีนาคม 2537 ข) 2 มีนาคม 2537 ค) 3 มีนาคม 2537 ง) 2 มีนาคม 2538 จ) 4 มีนาคม 2538 ********************************************************************** 105. สภาตาบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลโดยกฎหมายใด ก) มติคณะรัฐมนตรี ข) พระราชบัญญัติ ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 106. สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน เขตตาบลนั้น โดยทาเป็นกฎหมายใด ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข) พระราชกาหนด
 31. 31. หน้า 30 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ค) มติคณะรัฐมนตรี ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกฤษฎีกา ********************************************************************** 107. ให้หน่วยงานใดดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน ตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงกี่คน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตาบล อื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกัน ภายในกี่วันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว ก) จังหวัด / 1,000 คน / 45 วัน ข) จังหวัด / 2,000 คน / 60 วัน ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วัน ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน จ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน ********************************************************************** 108. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 109. หากตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงจะต้องเลือกแทนตาแหน่ง ที่ว่างภายในกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************
 32. 32. หน้า 31 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 110. ตาแหน่งใดไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบล ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 111. ตาแหน่งใด ไม่มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) พนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง ค) รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 112. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล หากนายอาเภอไม่ส่งคืนสภา องค์การบริหารส่วนตาบลภายในกี่วัน ให้ถือว่านายอาเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 113. ให้ใคร จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) นายอาเภอ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด
 33. 33. หน้า 32 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 จ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ********************************************************************** 114.ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบลใช้บังคับยังอยู่ในตาแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นตาแหน่งใด ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) หัวหน้าส่วนการคลัง ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 115. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ว่างลงเนื่องจากครบวาระให้มีการเลือกตั้ง ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ครบวาระ ก) 30 วัน ข) 45 วัน ค) 60 วัน ง) 90 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 116.ให้ใครจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นดารงตาแหน่งครบวาระ ก) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 45 วัน ข) นายอาเภอ / 45 วัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 45 วัน ง) คณะกรรมการการเลือกตั้ง / 45 วัน จ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง / 60 วัน ********************************************************************** 117. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาออก ยื่นหนังสือต่อใคร
 34. 34. หน้า 33 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ก) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายอาเภอ ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) ท้องถิ่นอาเภอ จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 118. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคาร้อง ให้ดาเนินการจัดการส่งคาร้องไปให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน นับจากได้ รับคาร้อง ก) 3 วัน ข) 7 วัน ค) 15 วัน ง) 30 วัน จ) 45 วัน ********************************************************************** 119. การออกเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้ทาเครื่องหมายใน บัตรลงคะแนนในช่องที่ว่าตามข้อใด ก) “ถอดถอน” หรือ “ไม่ถอดถอน” ข) “ให้อยู่ต่อ” หรือ “ไม่ให้อยู่ต่อ” ค) “ดี” หรือ “ไม่ดี” ง) “เลว” หรือ “ไม่เลว” จ) “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ********************************************************************** 120. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียง ก) ไม่น้อยกว่า 10 วัน ข) ไม่น้อยกว่า 20 วัน ค) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ง) ไม่น้อยกว่า 45 วัน
 35. 35. หน้า 34 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 จ) ไม่น้อยกว่า 60 วัน ********************************************************************** 121. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร ต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง โทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ข) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ค) จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ง) จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ จ) จาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ********************************************************************** 122. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 123. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ค) นายกรัฐมนตรี ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย **********************************************************************
 36. 36. หน้า 35 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 124. หากมีผู้ขัดขวางการดาเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก) จาคุกตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ข) จาคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ค) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ง) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ จ) จาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง ปรับ ********************************************************************** 125. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ เมื่อใด ก) 24 ตุลาคม 2542 ข) 25 ตุลาคม 2542 ค) 26 ตุลาคม 2542 ง) 27 ตุลาคม 2542 จ) 28 ตุลาคม 2542 ********************************************************************** 126.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด ก) ข้าราชการพลเรือน ข) ข้าราชการการเมือง ค) ข้าราชการสามัญ ง) ข้าราชการประจา จ) ข้าราชการท้องถิ่น **********************************************************************
 37. 37. หน้า 36 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 127.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ง) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ********************************************************************** 128. ปัจจุบันประเทศไทยมีกี่กระทรวง ก) 15 กระทรวง ข) 16 กระทรวง ค) 19 กระทรวง ง) 20 กระทรวง จ) 22 กระทรวง ********************************************************************** 129. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 22 มกราคม 2558 ข) เมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ค) 23 มกราคม 2558 ง) 21 กรกฎาคม 2558 จ) ข้อ ข. และ ง. ********************************************************************** 130. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด ก) เล่มที่ 122 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ข) เล่มที่ 130 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ค) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ง) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 จ) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
 38. 38. หน้า 37 จาก 48 รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 ********************************************************************** 131. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การอนุญาต ข) การใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ค) การจดทะเบียน ง) การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกาหนดให้ต้องขออนุญาต จ) จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใด ********************************************************************** 132. มาตราใดของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ก) มาตรา 14 ข) มาตรา 15 ค) มาตรา 16 ง) มาตรา 17 จ) มาตรา 18 ********************************************************************** 133. ทุกกี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อานาจในการ อนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น แทนการอนุญาต ก) 1 ปี ข) 2 ปี ค) 3 ปี ง) 4 ปี จ) 5 ปี ********************************************************************** 134. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี..............

×