O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

травмвтизм захворювання на виробництві

1.398 visualizações

Publicada em

травмвтизм захворювання на виробництві

 • Seja o primeiro a comentar

травмвтизм захворювання на виробництві

 1. 1. Травматизм і захворювання на виробництві Підготувала: студентка групи 4 ФМ фізико-математичного факультету Пащенко Карина
 2. 2. Виробнича травма - це наслідок дії на організм різних зовнішніх, небезпечних виробничих факторів.
 3. 3. Травмування можливо внаслідок дій: Хімічних чинників Електричного струму Високої або низької температури Поєднання різних факторів.
 4. 4. Нещасний випадок  – це випадок, який стався  з людиною із-за  непередбачених обставин  та умов, внаслідок чого  була завдана шкода  здоров'ю людини або  наступила смерть  потерпілого.
 5. 5. Причини виробничого травматизмуТехнічні: незадовільний технічний стан машин, механізмів, устаткування; порушення або недосконалість технологічного процесу; порушення вимог безпеки  при експлуатації транспортних засобів; неякісне проведення технологічного обслуговування і ремонту машин і механізмів. Організаційні: порушення трудової і виробничої дисципліни ; незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць; відсутність цільового інструктажу; хиби у навчанні безпечних прийомів праці. Психофізіологічні: нервово-психічні навантаження; незадовільний психологічний клімат у колективі; антропологічна відповідність працюючого умовам праці; алкогольне сп’яніння. Санітарно-гігієнічні: невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам; підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі; незадовільний санітарний стан виробничих та побутових приміщень; незадовільне Економічні :  неритмічність роботи; прагнення до виконання надурочних робіт; порушення термінів отримання заробітної плати тощо.  
 6. 6. Наслідками: легкі тяжкі смертельні Кількістю  потерпілих поодинокі групові Зв’язок з  виробництвом Виробничого  характеру Не виробничого  характеру Класифікація нещасних випадків за:
 7. 7. Розслідування нещасних  випадків та професійних  захворювань на виробництві  організовує роботодавець  відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України   про "Порядок розслідування  та ведення обліку нещасних  випадків, професійних  захворювань . Розслідування нещасних випадків
 8. 8. На підприємстві виник НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК Потерпілий, інший працівник (особа) – свідок нещасного випадку повинні НЕГАЙНО повідомити (п.8) Безпосереднього керівника робіт
 9. 9. Безпосередній керівник робіт терміново організовує надання першої невідкладної допомоги і при необхідності потерпілого направляє до медичної установи Лікувально-профілактичний заклад Протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії передає екстрене повідомлення за встановленою формою про звернення потерпілого з посиланням на н.в. на виробництві (п.9) Підприємству, де працює потерпілий РО виконавчої дирекції Фонду соціального страхування ТО Держгірпром- нагляду Санітарно- епідеміологічній службі у разі гострого професійного захворювання (отруєння) Роботодавець Запит про тяжкість травми (п.9) Відповідь протягом доби Повідомляє Зберігає обстановку робочого місця до прибуття комісії Вжити заходів донедопущеннянещасного випадку
 10. 10. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ при виникненні нещасного випадку (легкого) Роботодавець протягом години засобами зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомляє Фонд за місцем знаходження підприємства Первинну профспілкову організацію, членом якої є потерпілий Керівника іншого підприємства, у разі травмування його працівника Орган пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі пожежі Заклад СЕС за місцезнахо- дженням підприємства у разі гострого проф.отруєння Протягом доби повинен утворити комісію, створити належні умови для її роботи Має право (п.9) звернутися до лікувально-профілактичного закладу і протягом доби отримати відповідь стосовно степені тяжкості нещасного випадку.
 11. 11. Постійний склад (п.11) Голова комісії Керівник (спеціаліст) служби охорони праці Представник Фонду Представник первинної профспілки (уповноважена особа) Представник підприємства 1 2 3 4 Склад комісії підприємства
 12. 12. Представник іншого підприємства Представник закладу санітарно- епідемологічної станції (при гострому отруєнні) Потерпілий був з іншого підприємства Виявлено гостре професійне захворювання (отруєння) Представник первинної профспілки іншого підприємства Додатковий склад комісії підприємства 5. 6. 7.
 13. 13. ГОЛОВА КОМІСІЇ Термін роботи комісії 3 робочих дня. Термін може бути подовжений роботодавцем після письмового погодження з Держгірпромнагляду (п.14) Зобов’язаний запросити письмово до співпраці потерпілого (довірену особу) (п.11) Має право надіслати запит до лікувально-профілактичного закладу про ступень тяжкості Н.В. та отримати відповідь протягом доби (п.9) На вимогу потерпілого (уповноваженої особи) зобов’язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування нещасного випадку (п.17) КОМІСІЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ПІДПРИЄМСТВА
 14. 14. Обстежити місце настання нещасного випадку Одержати письмові пояснення потерпілого (якщо можливо), опитати осіб-свідків НВ та причетних до нього осіб Визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці З’ясувати обставини та причини нещасного випадку Вивчити первинну медичну документацію, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо Вивчити пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом Установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці Розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам КОМІСІЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКА ПІДПРИЄМСТВА ЗОБОВ’ЯЗАНА:
 15. 15. Скласти акти за формою Н-5, Н-1, підписати усіма членами комісії. До матеріалів розслідування прикласти шість примірників картки за формою П-5 (п.14) Передати на затвердження Р О Б О Т О Д А В Ц Ю Окрема думка члена комісії прикладається до акту за формою Н-5 (п.14)
 16. 16. Після надходження матеріалів розслідування протягом 1-ї доби повинен розглянути і затвердити акти розслідування (п.17) Р О Б О Т О Д А В Е Ц Ь протягом 1-ої доби надсилає (п.19) Акти за формою: Н-5, Н-1; картка ф. П-5 Керівнику служби охорони праці, підприємства з працівником якого стався нещасний випадок Потерпілому або уповноваженій особі Фонду за місцем знаходження підприємства, на якому стався нещасний випадок (термін зберігання 45 років) ТО Держгірпром- нагляду Первинним профспілковим організаціям, представники яких брали участь у роботі комісії Підприємство на якому стався нещасний випадок з працівниками іншого підприємства складає акт за формою Н-5, зберігає не менше 1 року для контролю виконання заходів
 17. 17. Р О Б О Т О Д А В Е Ц Ь протягом 1-ої доби надсилає (п.19) Копія акта Н-1 Копії актів за формою: Н-5; Н-1 Роботодавець реєструє нещасні випадки у журналі на підприємстві працівником якого є потерпілий У разі гострого проф. захворювання (отруєння) – службі санітарно - епідеміологічного нагляду Органу управління підприємства (або місцевій держадміністрації)
 18. 18. Спеціальному розслідуванню підлягають: нещасні випадки зі смертельними наслідками; групові нещасні випадки випадки смерті працівників на підприємстві  зникнення працівників під час виконання трудових обов'язків; нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого (за рішенням органів Держгірпромнагляду).
 19. 19. Роботодавець зобовязаний Територіальному органу Держпромгірнагл яду Органу прокуратури Робочому органу виконавчої дирекції Фонду місцевій держадміністраці ї  санітарно- епідеміологічної службі профспілко вій організації Органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
 20. 20. До комісії зі спеціально го розслідува ння нещасного випадку входять посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (голова комісії); Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду місцевої держадміністрації  Представник роботодавця  представник профспілкової організації та вищого рівня   представник закладу державної санітарно- епідеміологічної служби
 21. 21. 1. Обстежує місце, де стався нещасний випадок; 2. Бере пояснення від роботодавця, осіб, причетних до нещасного випадку; 3. Визначає відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці; 4. Встановлює осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці; 5. Розробляє заходи щодо запобігання подібних нещасних випадків. 6. Члени комісії зустрітися з потерпілими чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, а також дати роз’яснення щодо їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку. Обовязки комісії:
 22. 22. Керівник Держнаглядохоронпраці надсилає: потерпілому, або уповноваже ній особі Фондові за місцезнаходж енням підприємства територіально му органові Держгірпромн агляду Органам прокуратур и
 23. 23. Вплив небезпечних факторів , шкідливих речовин Гострі захворюван ня Гострі отруєння Професійне захворювання
 24. 24. Спеціаліст з профпатології підприємству санепідстанції Лікувально- профілактичний установі Лікувально- профілактичний заклад У разі підозри на професійне захворювання
 25. 25. Склад комісії з рослідування професійного захворю вання Представник санітарно- епідеміологічної служби (голова комісії) Представник лікувально- профілактичного закладу Представник профспілкової організації, або уповноважений трудового колективу Представник органу виконавчої дирекції Фонду
 26. 26. Скласти програму розслідуванн я • 1 Розподілити функції між собою • 2 Провести розслідування • 3 Скласти акт рослідування Комісія зобов’язана
 27. 27. Роботодавець надсилає акт: Потерпіло му Лікуваль но- профілакт ичному закладу Робочому органу виконавчо ї дирекції Фонду Профспіл ковій організа ції Санітарно - епідеміол огічної службі
 28. 28. Роботодавець зобовязаний У п'ятидений термін розглянути матеріал розслідування Видати наказ для уникнення захворювань Притягти до відповідальності осіб Письмово проінформувати санепідемстанцію
 29. 29. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань: - якісне проведення інструктажів та навчання працівників; - підвищення рівня професійної кваліфікації працівників та залучення їх до роботи за їх спеціальністю; - постійний контроль, керівництво та нагляд за роботами; - організація раціонального режиму праці і відпочинку; - забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, колективними і індивідуальними засобами захисту; - виконання правил експлуатації обладнання. - раціональні рішення при проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і протипожежних нормам і правилам; - правильний вибір режимів роботи обладнання відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії; - проведення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; - створення надійних технічних засобів запобіганню аварій, вибухів і пожеж; - впровадження нових технологій, що виключають прояв небезпечних і шкідливих факторів та інше. .
 30. 30. Висновок Отже, можна розрізнити такі причин виробничого травматизму: технічні, санітарно-гігієнічні, організаційні, психофізіологічні. А провести класифікацію нещасних випадків за: наслідком, кількістю потерпілих, зв'язком з виробництвом. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про "Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань . Розрізняють гості професійні захворювання і гості професійні отруєння, де розслідування організовує роботодавець . Нещасні випадки бувають спеціального рослідування, де комісію призначає Держгірпромнагляд
 31. 31. Cписок використаної літератури: 1. http://buklib.net/books/35179/ - Охорона праці : Конспект лекцій; 2. http:// pidruchniki.com/1801012338160/bzhd/travmatizm_profesiyni_zahvoryuvannya_zaho - Основи охорони праці; http:// studies.in.ua/bjd_seminar/1273-travmatizm-ta-profesyn-zahvoryuvannya-na-virobnictv.h - Статя "Травматизм та професійні захворювання на виробництві« 3. http:// www.shop-baby.com.ua/the-investigation-and-accounting-for-non-production-nature-of-a ; 4. http://library.if.ua/book/86/6055.html - Основи охорони праці 5. Основи охорони праці: Підручник / М. Л. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. — К.: Основа, 2000. — 416 с. 6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2000. - 350 с. 7. Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. -322 с. 8. Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К.: Ельга Ніка Центр, 2004. – 276 с.

×