Anúncio

Sept 5 2022.pdf

Writer
5 de Sep de 2022
Sept 5 2022.pdf
Sept 5 2022.pdf
Próximos SlideShares
Nov 1 2021Nov 1 2021
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Sept 5 2022.pdf

  1. भारतीय बाजारपेठेवर !भ#त जॅ'सन होल मधील अमे2रकन म5यवत8 बँक े ;या अ5य=ां;या भाषणाचा प2रणाम भारतीय बाजारावर सरCया सDताहा;या पEहCया Eदवशी;या मोHया घसरणीत Eदसला. भारतीय अथKLयव#थे;या पEहCया MतमाहNतील वाढ दोन आकडी होRया;या अपे=ेने दुसTयाच Eदवशी बाजारात उVसाह संचारला व बाजाराने जबर उसळी घेऊन आधी;या सDताहातील घसरण भYन काढलN. Vयामुळे बाजाराची जागMतक कारणांवर नाराजी व भारतीय अथKLयव#थेवरNल [ववास Eदसून आला. नंतर;या दोन Eदवसात चीन मधे करोनाने परत डोक े वर काढRया;या बातमीमुळे व युरोप मधील आ^थKक मंदN;या भीतीने बाजाराने सावध प[व_ा घेतला होता. माEहती तं_`ान =े_ाला याचा मोठा फटका बसला व Vयाचा Mनदdशांक ३ ट''यानी खालN आला. वाहन क ं पgया, बँका व Lयापक बाजारातील लहान व म5यम क ं पgयांमधील तेजी मुळे बाजाराचे hमुख Mनदdशांकात फारशी वध घट झालN नाहN. -ड/ह1ज लॅब: औषध Mन!मKतीमधे लागणाTया एपीआयची भारतामधील सवाKत मोठl उVपादक mडLहNज लॅबने गेCया आ^थKक वषाKत अनेक संकटाना तnड Eदले तरN देखील क ं पनीचे वा[षKक Mनकाल उVतम होते. Mनकालांनंतर;या मोHया घसरणीनंतर क ं पनीचे समभाग एक ते दोन वषाK;या गुंतवणूकoसाठl पुgहा आकषKक बनले आहेत. क ं पनी;या hवतKकांनी वा[षKक 2रपोटKमधे आगामी काळाबpल आशादायक भाqय क े ले आहे. क ं पनी;या उVपादन =मतेमधील Mनयोिजत [व#तार बाजारातील वाढNव मागणीची पूतKता करRयास सsज होत आहे. कजाKचे hमाण शूgय असCयाचा फायदा स5या;या काळात क ं पनीला !मळेल. दोन वषाK;या मुदतीसाठl क ं पनीचे समभाग टDDयाटDDयाने जम[वCयास मोठा फायदा होऊ शक े ल. इं678थ गॅस: सरकारने नुकVयाच घेतलेCया MनणKयामुळे इंधन गॅस [वतरकांना भारतामधे उVपादन क े ले ्या गॅसचा वाढNव पुरवठा !मळणार आहे. प2रणामी आयात कराLया लागणाTया महागvया गॅसवरNल खचK कमी होRयास मदत होईल. सरकारला २०३० सालापयzत वाय{प इंधनाचा वापर स5या;या ६ ट''यांवYन १५ ट''यांवर gयायचा आहे. इंh#थ गॅस हN क ं पनी उVतर भारतामधे [वतरण सेवा =े_ सातVयाने वाढवत आहे. गॅस;या Äकं मती कमी झाCयावर पेÅोलसाठlचा हा पयाKय जा#त Äकफायतशीर होऊन मागणी वाढेल. क ं पनीने पEहCया MतमाहNतील गॅस [वÇo करोना;या आधी;या काळापे=ा जा#त होती. आंतरराqÅNय बाजारात गॅस;या Äकं मतीमधे मोठे चढ उतार होत असCयामुळे सरकार कडून या =े_ासाठl अ^धक hोVसाहN योजनांची श'यता आहे. क ं पनी;या समभागात वषKभरात १५ ते २० ट'क े वाढ होऊ शक े ल.
  2. अॅफल इं-डया: स5या जगातील Éाहकांचा कल मोबाईलला hाधाgय देणारा आहे. मोबाईल;या वापरात ३२ ट'क े वाढ अपेÑ=त आहे. या =े_ातील तं_`ान देखील वेगाने [वक!सत होत आहे. अॅफल इंmडया मोबाईलवर जाEहराती hका!शत करणे व VयाÖवारे गोळा क े लेCया माEहतीवर आधा2रत Éाहकां;या आवडीMनवडींचे [वलेषण कYन क ं पgयांना hभावी [वपणन करायला मदत करते. आता पयzत २.५ अÜज मोबाईल उपकरणांची माEहती अॅफल कडून संÉEहत व [वले[षत क े लN जाते. Vयामधे सतत भर पडत आहे. क ं पनीचे उVपgन गेCया पाच वषाKत सरासरN ६० ट''यांने वाढले आहे. माचK अखेर;या आ^थKक वषाKत क ं पनीचे उVपgन आधी;या वषाK;या तुलनेत १०९ ट''याने वाढले होते. या उ;च तांà_क =े_ातील सहभागासाठl १३०० {पयां;या जवळपास असणारे अॅफल इंmडयाचे समभाग गुंतवणूकoसाठl आकषKक आहेत. वाढVया Lयाज दरांमुळे गृह खरेदN वर प2रणाम होईल हा सवKसाधारण समज स5या फोल ठरला आहे. मुंबई मधील नवीन घर खरेदN;या नnदणीची आकडेवारN पाहNलN तर याचा hVयय येईल. ऑग#ट मEहgयांत आठ हजाराहून जा#त घर खरेदNची नnदणी झालN. गेCया माचK मEहgयापयzत यामधे !मळणारN सवलत बंद झालN तरN हे आकडे कमी झाले नाहNत. Éामीण व दुãयम शहरांमधे देखील असेच ^च_ आहे. वाढVया मागणीमुळे एचडीएफसी रोåयांÖवारे नवीन भांडवल उभारत आहे. या पावKभुमीवर गोदरेज hॉपटéज, अॅ#Åाल, कजा2रया, पॉ!लक ॅ ब, एचडीएफसी, सीएनबी हाऊ!संग असे समभाग आपCया रडार वर असायला पाEहजेत. ऑग#ट मEहgयाचे व#तु व सेवा कर संकलनहN १.४३ लाख कोटN असे घसघशीत झाले. वाहन [वÇoतहN मा{ती, टाटा मोटसK व मEहं या मोHया क ं पgयांनी अनुÇमे ३०,६८ व ८७ ट''यांची वाढ जाहNर क े लN. Mन!मKती =े_ाचा (पीएमआय) Mनदdशांक ५६ ;या समाधानकारक पातळीवर राहNला. भारताचा [वकास दर पEहCया MतमाहNत साडेतेरा ट'क े होता. Éाहकोपयोगी (एफएमसीजी) क ं पgयां;या [वÇoत मागील मEहgया;या तुलनेत ६ ट'क े वाढ झालN. हे सवK येणाTया काळाचे बाजारासाठl असलेले शुभ संक े तच मानायला हवे. भारतीय बाजारपेठेवर ल= क í Nत असलेCया Lयवसायांना हे वषK चांगले असेल यात शंका नाहN. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com
Anúncio