Anúncio

Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat

Södra Ängby Skola
29 de Nov de 2011
Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat
Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat
Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat
Próximos SlideShares
Minnesnoteringar från föräldraråd 10 oktober 2011 justeratMinnesnoteringar från föräldraråd 10 oktober 2011 justerat
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat(20)

Anúncio

Minnesanteckningar föräldraråd f 5 111115 justerat

  1. Minnesanteckningar Föräldraråd F-5 Södra Ängby skola 15 nov 2011 Närvarande: Henrik Kroon, Johan Michaelson, Mattias Johansson, Peter Åström, Susanne Håkans (sekr), Angelica Lennehag, Inger Ansnaes Fjälling, Susan Falck, Carina Rudolph Lundberg, Magnus Giese, Maria Öhrstedt, Katalin Bogos (husmor), Linus Jubner Diskussionspunkter  Föregående minnesanteckningar  Ny skollag och konsekvenser för skolmaten (Katalin från köket är med)  E-postadresser till medlemmar i rådet  Säker skolväg  Återkoppla kring utvärderingar som är gjorda – skolans kvalitetsredovisning – ny arbetsplan  Klassindelning till åk 3 Föregående minnesanteckningar Närvarande godkände fg protokoll utan kommentarer. Ny skollag och konsekvenser för skolmaten Den nya lagen innebär att skolmaten ingår som en del av utbildningen är skolan har därmed vissa nya skyldigheter såsom att servera näringsriktigt skolmat, utbildning av matsalspersonal, dokumentation etc. Krav på hälsosam mar är ex att den ska vara fettsnål vilket i praktiken innebär att Bregott har ersatts av Lätta, lättmjölk, sockerfritt (gällt på SÄ i flera år) mm. Det är Livsmedelsverket som ställer upp de krav som ska uppfyllas av skolan. För mer info om skolmaten: http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Trygghet-och- studiero/Dagens-basta-mal-ar-skolmaltiden/ Bifogar även ett informationsblad kring mat. Att notera är att det mellanmål som serveras under Fritidstiden inte omfattas av den nya lagen. Detta innebär att på mellanmål serveras Bregott, naturfil med torkad frukt mm. Det finns ett brett utbud för barnen att välja mellan, Katalin nämnde ett flertal. Exempel på vad som erbjuds som ”mellismeny” kommer att distribueras separat. Föräldrar är också välkomna att besöka Katalin i matsalen. Föräldrarådet förde en diskussion kring beslutet att tvingas till att endast erbjuda lättprodukter till skolbarn. Ny forskning, som flera tagit del av, visar istället på att naturliga och mer ”fettrika” alternativ är bättre än processade lättprodukter av olika slag. Beslut: En skrivelse angående val att lättprodukter ska tas fram med Föräldrarådet som avsändare. Ansvariga för detta är Carina Rudolf Lundberg och Linus Jubner. Mottagare Katalin till handa till inför hennes nästa möte den 8 december med representanter Stockholmstad.
  2. E-post adresser till medlemmar i rådet Uppdatering av e-post adresser nödvändig pga att det varit svårt att nå ut med fg mötesprotokoll till samtliga medlemmar. Två listar, F-2 resp 3-5 cirkulerades och samtliga noterade gällande mailadress. Uppdaterad lista att distribueras av Johan och Henrik. Protokollförare ansvarar för att skicka ut protokoll på ”remiss” till övriga representanter och därefter skicka slutligt dokument till Johan och Henrik. Säker skolväg Återkoppling till tidigare diskussion och presentation från arbetsgrupp i ovan ämne. Planerade åtgärder från Trafikkontoret är nu genomförda. Exempel är åtgärderna för att sänka hastigheten i korsningen Blackebergsvägen/ Carl Larssons väg. Arbete som återstår är beteendet hos trafikanter vid lämning/hämtning och hur detta kan förbättras. Framtida uppdrag för Trafikgruppen är ovisst, eventuellt är trafikbeteendet kring skolan ett nytt uppdrag. Diskussion kring andra möjliga förbättringar utifrån perspektivet en säker skolväg bl a korsningen Zornvägen/Carl Larssons väg och övergångsställe. Skolans kvalitetsredovisning 2010/2011 och Arbetsplan 2011/2012 Båda dessa dokument återfinns på skolans hemsida http://södraängbyskola.se/ , startsida resp under Mål och styrdokument. Mycket positivt om skolan och resultat finns i denna rapport men naturligt också vissa utvecklingsområden. Resultat av analys återfinns under rubriken ”Prioriterade åtgärder för utveckling” där nedan är identifierade utvecklingsområden, tagna från kvalitetsredovisningen. Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer, Olika tidpunkter för att sätta mål, genomförande, uppföljning, utvärdering, fortsatt arbete tydliggörs i ett kvalitetshjul på alla nivåer i verksamheten från ledningsgrupp, arbetslag och enskilda medarbetare kring prioriterade uppdrag och områden. Pedagogisk plattform, Ma(No) inriktning, Språk/IKT inriktning, Hälsa Aktualisera vår pedagogiska plattform, ge ledningsgrupp, arbetslag och varje enskild medarbetar i uppgift att sätta konkreta mål, prioritera visa på arbetssätt, hur sker uppföljning och utvärdering av mål i relation till att levandegöra vår plattform Pedagogisk bedömning, resultat och lärande Vi har anledning att under kommande läsår arbeta mer med hela IUP-processen så att planering, undervisning och bedömning på ett bättre sätt hänger samman och bildar en helhet för våra elever. Vi behöver utveckla en progression i elevers lärande från år F-9 och tydliggöra en progression i att träna elever att ta ansvar för sin utveckling och sitt lärande i ett F-9 perspektiv. Utveckla lärares förmåga att göra elever mer delaktiga i sin egen bedömning i förhållande till ålder och mål. Fortsatt implementering och arbeta med att införa vår nya läroplan, LGR 11 SID 18 (18) Vi behöver inom arbetslagen och ämnen hitta former för sambedömning och former för att lära av varandra och goda exempel både inom och mellan skolor. Kvaliteten i åtgärdsprogrammen behöver fortsätta att förbättras. Vi behöver mer konkret beskriva vilka arbetssätt och arbetsformer som bäst tillgodoser elevernas behov. Målen måste bli konkreta, mer kortsiktiga så att de blir utvärderingsbara. Fritids Former för utvärdering och kvalitetsarbete behöver utvecklas för att höja kvalitén på verksamheten. Samverkan mellan skola och fritids har påbörjats men
  3. förutsättningar och innehåll ser olika ut i olika arbetslag. Fritidshemmet saknar arbetsplan och system för att följa upp och utvärdera verksamheten Det saknas balans mellan styrda aktiviteter och fri lek. Vid stora barngrupper behövs en tydlig struktur och uppdelning av barnen för att möjligöra interaktion. Personalen behöver inta en mer aktiv roll i barnens fria lek. Nytt för läsåret är att Stockholm stad vid allokering av budget inte bara fokuserar på ”vad” skolan ska göra utan också ”hur”. Kort diskussion kring storlek på klasser på Södra Ängby och där är läget att skolan ligger lite högt med max 27 i F-2 i förhållande till antalet personal på fritids. I övrigt ligger skolans klasstorlekar i linje med övriga skolor i Stockholm. Klassindelning åk 3 Ingen ny information eller diskussion kring detta då skolan avvaktar Stockholm Stad beslut kring eventuella förändringar i stadieindelning. Detta med anledning av introduktion LGR11. Övrigt  Skolavslutningar Synpunkter kommit in kring tidpunkt och omfattningar alla klasser vid skolavslutningar samt dålig ljudkvalitet. Som en del av skolans trygghetsarbete och att arbeta som en F-9 skola har man valt denna avslutningsform. Problem med ljudet ska vara löst med nya högtalare inför julavslutningen. Skolan ser som en möjlighet att skilja på upplägget mellan sommar- och vinteravslutningar då det framförallt är mycket större och mer stämning för de yngre barnen än för högstadiebarnen. Avsaknaden av jordgubbstårtorna nämndes.  Lösenord till skolans bloggar Skolan har gjort ett aktivt val att inte blogga via skolwebben och därmed inloggning via e- legitimation. Tillgänglighet och ett val att skriva om sådant som händer på ett enkelt och öppet sätt är prioriterat. Föräldrar har fått ge medgivande om deras barn får synas på bloggen eller ej. Inget barn ska omnämnas specifikt och om detta skulle hända bör man ta upp det med ansvarig lärare.
Anúncio