Anúncio

рекомендація до написання роботи в ман

sss em sss
13 de Jan de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a рекомендація до написання роботи в ман(20)

Anúncio

рекомендація до написання роботи в ман

 1. Як писати роботу на конкурс МАН Методичні рекомендації
 2. Загальні положення
 3. • Головна мет а проведення конкурсів МАН в школі – дати учневі можливість спробувати свої сили у певній галузі знань. Мот ивація: вироблення умінь і навичок, які знадобляться під час навчання у вузі; призове місце у конкурсі МАН – можливість вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота МАН відбувається не разово в школі, а проводяться заняття у районному центрі, то це ще й цікаве спілкування. Потреба в МАН
 4. Систематичність роботи
 5. В основі вибору напрямку повинна лежати зацікавленість учня. Мет а робот и: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь (вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); формування комунікативних компетентностей. Періодичність занять – 1 – 2 рази в місяць (на тиждень)
 6. Підготовка до написання роботи
 7. • Наукова робот а – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями: – актуальність; – складність, науковість, повнота розкриття теми; – аргументованість висновків; – елемент творчості; – стиль, грамотність.
 8. Планування наукової роботи (етапи) 1. Вибір теми дослідження. 2. Формування бібліографії з теми. 3. Вивчення наукової літератури. 4. Добір фактичного матеріалу. 5. Обгpунтування актуальності роботи. 6. Формування мети та завдань. 7. Написання тексту наукової роботи. 8. Оформлення бібліографії. 9. Захист наукової роботи.
 9. Вибір теми дослідження Наукове дослідження розпочинається з вибору теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується. Назва теми дослідження повинна бути зрозумілою, короткою та лаконічною. Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча учень може обрати її самостійно. Тему наукової роботи краще обирати або зовсім нову, або недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень - «винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва, що розпочинається словами: «До питання ...», «До проблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми) ... » тощо.
 10. а) вибір теми: – урахування зацікавлень, сил і здібностей учня; – актуальність; – новизна; – достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем); – “виграшність”. б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);
 11. Алгоритм роботи над темою: •Укладання бібліографії («концепт» пункту: «що вже написано про це?»). Бажано на окремих аркушах (це зручно), хоча можна й загальним списком. •Робота з текстами художніх творів (перше прочитання). Нотуються враження, думки.
 12. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 13. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 14. Структура наукової роботи
 15. Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: •вступ; •основну частину; •висновки; •список використаних джерел; •додатки. Гармонійне поєднання структурних частин наукової роботи суттєво впливає на її результативність.
 16. (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви). Висвітлюються теоретичні основи роботи. Пояснюється зміст уживаних термінів. Викладається хід дослідження. ВСТУП
 17. У вступі обґрунтовується: - актуальність, - новизна, - мета, - завдання дослідження, - подається огляд ступенів розробки проблеми без чіткої регламентації і позиції в тексті. Поняття «актуальність» передбачає обґрунтування корисності і доцільності розробки теми наукової роботи для сучасної науки. Необхідно точно показати внесок автора в розробку конкретної проблеми. ВСТУП
 18. Новизна роботи може зумовлюватися кількома чинниками: -в роботі уточнюються окремі поняття з огляду на нові наукові дані; - пропонується новий підхід у дослідженні якогось явища, тобто використовується істотно нова методика; - ставляться завдання, які не могли з'ясувати попередники. Слід зауважити, що міра новизни наукової роботи в МАН може бути різною і залежить насамперед від віку автора. ВСТУП
 19. Мета наукової роботи має формуватися максимально лаконічно, але повно. Завдання наукової роботи можна подавати з нумерацією або без неї. Однак кожне положення зручніше подавати з абзацу і розпочинати одним із дієслів такого синонімічного ряду: виявити, з'ясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформувати, висвітлити, показати тощо. У вступі обов'язково мотивується вибір теми і подається огляд літератури з обраної теми. Зазначається також, які проблеми вивчені повністю, які - частково, а які не досліджені зовсім. Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки. ВСТУП
 20. Передбачає безпосередній виклад одержаних результатів. Особливе значення в ній належить: – лаконічності, виваженості й точності заголовків (вони ні в якому разі не повинні повторювати назву роботи), – логічності, доступності матеріалу, – залученню інформації, що належить іншим авторам, наприклад: «як справедливо вважає ... », «на думку ... », «за твердженням ... » тощо. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 21. Наукова робота ні в якому разі не повинна перетворюватися на реферативний текст (коли переписуються окремі сторінки з літератури, рекомендованої науковим керівником). Інші крайнощі - надмірне цитування і механічний переказ чужих думок без найменшого вияву власної точки зору. Традиційно обсяг основної частини становить 20-25 сторінок машинописного тексту. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 22.  Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі «багато хорошого і різного», а в основній частині – «як вивезе».)  Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.  Усі посилання повинні мати вказівку на авторів та джерела (як і в «серйозній» науковій роботі).  Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!). ЗАУВАГИ:
 23.  Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерел списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються «наскубаними» з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.  Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого. ЗАУВАГИ:
 24. Висновки наукової роботи повинні містити основні результати, одержані автором. Формулювання висновків - завершальна стадія роботи. Слід пам'ятати, що у висновках відображається суть наукової роботи. Основні висновки наводяться у порядку від загальних до більш конкретних, від більш значущих до менш значущих. Висновки можна пронумерувати. Обсяг висновків - 1-3 сторінки. Кожне нове положення доречно подавати з абзацу (з нумерацією чи без неї). ВИСНОВКИ
 25. не озаглавлюються і не нумеруються! Висновки повинні містити: Короткий виклад найважливіших результатів роботи. Їх важливість для науки. Перспективи застосування у практиці. Рекомендації щодо подальших досліджень. Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися! ВИСНОВКИ
 26. ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету, – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не нумерується.). – Тексти художніх творів. – Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів. Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі! ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються” буквами: Додаток А. Мають назву!)
 27. Вимоги до оформлення наукової роботи
 28. Розрізняють: зовнішній вигляд роботи: охайність, грамотність, естетичне оформлення – внутрішнє оформлення: • правильність цитат, • посилань на наукові джерела, • ілюстрацій, • списку використаних літературних джерел, • додатків. Оформлення роботи
 29. Робота оформляється як курсова (дипломна) у вузах. Обсяг – 30 друкованих сторінок. Не рахуються (але нумеруються) : титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки). Кожен пункт плану починається з нової сторінки.
 30. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і відображати власну позицію дослідника. Робота має бути написана грамотно, з дотриманням усіх норм наукового стилю української літературної мови, добре вичитана. Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Робота виконується державною мовою. Дослідження і спостереження мають бути систематичними і планомірними, мета роботи - чітко сформульована і посильна для досягнення.
 31. Оформлення роботи починається з титульної сторінки, на якій обов'язково вказується : Територіальне відділення Малої академії наук, Базовий навчальний заклад Секція Малої академії наук Тема роботи, Прізвище, ім'я та по батькові автора, Школа, клас, у якому він навчається, Прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, його вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце роботи. Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є), його вчений ступінь і звання.
 32. На другій сторінці розміщується зміст роботи, зазначається обсяг сторінок кожного зі структурних елементів плану. Із третьої сторінки починається виклад тексту роботи (з нумерацією). При цьому слід дотримуватися таких правил: текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки (формат А4); текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.
 33. Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний). поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє - довільні, але не менше 20 мм; робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці); вступ, розділи, висновки, список використаних літературних джерел, додатки друкуються з нової сторінки; розділи повинні мати назву; сторінки нумеруються; додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток” розміщується в правому верхньому кутку сторінки; через 2 інтервали посередині з великої літери подається назва додатку.
 34. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами; заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту; заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять!
 35. Нумерація: Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №. Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується. Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву. Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”, “Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці. Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).
 36. Оформлення цитат: Після лапок або без цитатних посилань у квадратних дужках [2, 25]. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, друга – сторінки.
 37. Захист наукової роботи
 38. Кожен автор готує виступ до 10 хвилин з теми проведеного дослідження: доводить його актуальність, аргументує новизну, ознайомлює з метою та завданнями, показує теоретичне й практичне значення роботи, аналізує зміст основної частини зазначає найсуттєвіші результати. Текст виступу обов'язково потрібно адаптувати до усного виголошення. Для цього необхідно насамперед врахувати особливості усного і писемного мовлення. Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні форми уточнення, про що авторам варто подбати заздалегідь. Захист наукової роботи
 39. Усний виступ - це не тільки завершальний етап наукової роботи в МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. А для цього дуже потрібні найелементарніші знання й навички з риторики. Після усного виступу автор роботи дає відповіді на запитання членів комісії. Обстоюючи власну думку, він має пам'ятати про такт і наукову етику: без цього неможливий майбутній учений. Захист наукової роботи
Anúncio