Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Groeistuipen van Cloud Computing
Próximos SlideShares
XR Magazine januari 2012XR Magazine januari 2012
Carregando em ... 3
1 de 32

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Groeistuipen van Cloud Computing

 1. groeistuipen van strategische keuzes voor ICT-bedrijven Cloud Computing in een vraaggestuurde markt
 2. groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt
 3. inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Analyse van ICT-gebruikers 8 Bevindingen steekproef 9 Houding ten aanzien van Cloud Computing 12 Gebruik van Cloud Computing 13 Conclusie analyse ICT-gebruikers 15 Analyse van ICT-aanbieders 16 Bevindingen steekproef 17 Houding ten aanzien van Cloud Computing 19 Argumenten voor de cloud 20 Argumenten tegen de cloud 21 Aanbod Cloud Computing door ICT-aanbieders 22 Conclusies analyse ICT-aanbieders 25 Conclusies en aanbevelingen 26
 4. 4 groeistuipen van cloud computing Ondernemers in de sector Technologie, Media & Telecom (TMT) zijn gewend aan dynamische marktomstandigheden. Technologische o ­ ntwikkelingen geven aan de ene kant groeimogelijkheden. Aan de andere kant zijn inkomsten en investeringen grotendeels afhankelijk van het economisch klimaat. Daarbij staat de positie van menig bedrijf in de TMT-waardeketen onder druk door de verdergaande digitalisering. Voor sommige bedrijven betekent dat momenteel: dubbel crisis.
 5. voorwoord 5 voorwoord Om als sectorbank een gedegen financieel en strategisch partner investeringsbeslissingen in het kader van Cloud Computing hebben te zijn, publiceren wij jaarlijks sectorrapporten. Dit jaar gaat het namelijk financiële consequenties. Dan helpt het als uw bank de sectorrapport TMT in op de impact van Cloud Computing op de sector kent waarin u zit, en de impact van een nieuw businessmodel Nederlandse ICT-sector. De kennis die we tijdens het onderzoeks­ als Cloud Computing begrijpt. traject en het schrijven van een rapport opdoen, gebruiken we op meerdere manieren. Tijdens onze gesprekken met ondernemers, Hopelijk vergroot dit rapport uw inzicht in de mogelijkheden en als we presentaties geven en om de expertise van onze relatie­ gevolgen van Cloud Computing voor uw onderneming. Wij gaan managers verder te verdiepen. hier graag verder met u over in gesprek. Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met researchbureau Wij bedanken iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt: H ­ eliview. Al snel bleek dat publicaties over Cloud Computing zich de geinterviewden, de deelnemers van ons expert panel en Ruud tot nu toe vooral op twee zaken hebben gericht: op de technische Alaerds en Ton Ketelaars van Heliview Research & Consultancy kant van dit fenomeen en op de kansen en bedreigingen voor de in het bijzonder. vraagzijde, de gebruikers. Meer dan ooit zijn het juist deze gebrui- kers die direct invloed uitoefenen op de producten en diensten van Veel leesplezier! ICT-dienstverleners en softwarebedrijven. ICT-bedrijven worden dus geconfronteerd met een vraaggedreven verandering van hun business. Door de opmars van Cloud Computing krijgt ook de ICT-sector zelf te maken met de grote impact van digitalisering, zo stellen wij in dit onderzoek. In de gesprekken die wij met ICT-ondernemers voeren, horen we vaak dat Cloud Computing een nieuw businessmodel is, dat veel nieuwe mogelijkheden en kansen biedt. Maar de grote veranderin- gen die Cloud Computing met zich meebrengt, kunnen ook een bedreiging zijn. Aanpassingen in business- en verdienmodellen en Menno van Leeuwen Steven Peters Sector Banker TMT Associate TMT & Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Sector Advisory ABN AMRO Sector Advisory
 6. 6 groeistuipen van cloud computing inleiding
 7. inleiding 7 ICT: een groeisector in het nauw VRAAGZIJDE MARKT AANBODZIJDE MARKT De huidige economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische vooruitzichten voor 2012 zijn mager. Inves- teringen in ICT worden hierdoor geraakt. Tegelijkertijd neemt digitali- Acceptatie Businessmodel sering een hoge vlucht en gaan de technologische ontwikkelingen in As is de ICT-sector erg snel. Dit is een duurzame trend die zich doorzet Attitude Reeds onderdeel ongeacht de economische omstandigheden, met een grote impact portfolio op bedrijven, instellingen en werknemers. Ervaring Ervaring Succes ligt in vernieuwing Binnen de ICT-sector slagen innovatieve bedrijven erin snel te groei- GAP Wensen en eisen en. Zij maken gebruik van technologische vernieuwingen en nieuwe bij levering / Waar onderscheidt ondersteuning men zich mee business- en verdienmodellen die hierdoor beschikbaar komen. Bestaande bedrijven staan voor de uitdaging het tempo van nieuwe Planvorming / Planvorming / technologische ontwikkelingen te volgen en te incorporeren in hun verwachting verwachting bedrijfsactiviteiten. Kleine en nieuwe bedrijven kunnen steeds Must be makkelijker concurreren met grotere bedrijven. Stimulatoren / Kansen / barrières bedreigingen Wat is Cloud Computing? Een van de meest ingrijpende nieuwe businessmodellen is Cloud Computing: een verzamelnaam voor een nieuwe manier waarop consumenten en bedrijven ICT-diensten afnemen. Cloud Computing Onderzoeksaanpak wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal datacenters die via De vraagzijde van de markt is in kaart gebracht op basis van een internet met elkaar in verbinding staan. In dit model worden hard- onderzoek naar de acceptatie van Cloud Computing onder bedrijven ware, platform, software en data via internet vanuit datacenters en instellingen1. Er is gevraagd naar het feitelijk gebruik van IaaS, beschikbaar gesteld. Een ICT-afdeling is hierdoor flexibel in het afne- PaaS en SaaS (of de investeringsintenties in deze diensten), en naar men van het juiste type en de juiste hoeveelheid applicaties en de argumenten voor en tegen het gebruik van Cloud Computing. processing power. De aanbodzijde van de markt is in kaart gebracht door middel van Meer dan een nieuw businessmodel 250 telefonische interviews met kleine, middelgrote en grote ICT- Cloud Computing wijkt af van het model dat traditionele outsourcers aanbieders: gebruiken. Dat biedt gebruikers namelijk geen ruimte om zelf het System Integrators vanuit de lever- en integratieproblematiek; aantal ICT-middelen te beheren. Leveranciers krijgen te maken met Independent Software Vendors vanuit de business case; een businessmodel dat niet langer op licentie- en consultancyinkom- Service-leveranciers vanuit de verandering in product en sten is gebaseerd, maar op het daadwerkelijk gebruik van applicaties speelveld; en processing power. Gebruikers profiteren hiervan, doordat ze Allround leveranciers vanuit hun nieuwe rol in de binding met steeds meer hardware-, tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken de eindklant. en geen grote investeringen hoeven te doen om er gebruik van te maken. Ze betalen immers gespreid voor het daadwerkelijke De conclusies uit deze interviews zijn getoetst tijdens een groeps- gebruik. discussie met veertien vertegenwoordigers van bedrijven die in de aanbodzijde van markt opereren. De uitkomsten van deze discussie Probleemstelling zijn in de conclusies verwerkt. In opdracht van ABN AMRO heeft Heliview Research & Consultancy onderzoek gedaan naar de impact van Cloud Computing op de Opbouw rapport Nederlandse ICT-sector (dienstverleners en softwarebedrijven). Dit In hoofdstuk 1 wordt de analyse van de vraagzijde van de zakelijke rapport bevat een analyse van de vraag- en aanbodzijde van de zake- markt gepresenteerd. Hoofdstuk 2 gaat in op de conclusies uit de lijke ICT-markt. Zit er een gat tussen vraag en aanbod? Op basis van interviews en de groepsdiscussie met de vertegenwoordigers van de conclusies uit de analyse presenteren wij onze belangrijkste de aanbodzijde. Tot slot volgen de conclusies in hoofdstuk 3, met aanbevelingen voor de ICT-sector. aanbevelingen voor de ICT-sector. 1. Heliview Cloud Market Outlook 2011
 8. 8 groeistuipen van cloud computing analyse van ICT-gebruikers
 9. analyse van hoofstuknaam ICT-gebruikers 9 Bevindingen steekproef Gebruikte definities Terughoudende opstelling zakelijk Nederland Uit de analyse van een steekproef onder ruim 1100 bedrijven en Cloud Computing instellingen blijkt dat Nederlandse bedrijven en instellingen in de Via internet gebruikmaken van oplossingen die on demand worden zorg, overheid en het onderwijs in het algemeen terughoudend zijn aangeboden. Er wordt per gebruik of mate van gebruik afgerekend. als het om de adoptie van nieuwe technologieën gaat. SaaS (Software as a Service) Software-oplossingen die als een dienst via de browser toegankelijk Toch maakte vorig jaar 20% van alle bedrijfs- en organisatievestigin- worden aangeboden. Voorbeelden: webmail, internetbankieren, gen in Nederland gebruik van een of meerdere cloud-gebaseerde CRM- en HRM-toepassingen. Meestal betaalt men voor het gebruik oplossingen. Natuurlijk zijn webmail en internetbankieren voorbeel- en per hoeveelheid gebruik (aantal gebruikers). den van Cloud Computing, maar dit onderzoek richtte zich op IaaS (Infrastructure as a Service) (bedrijfskritische) applicaties en systemen in organisaties. Gebruikmaken van reken-, back-up- of opslagcapaciteit die in de cloud draait. 2011-2012: verdubbeling cloud-gebruik PaaS (Platform as a Service) Actueel onderzoek wijst uit dat bovengenoemd percentage in 2012 Cloud-oplossingen gebruiken waarmee het mogelijk is om binnen verdubbelt. Kortom: waar de markt zich doorgaans terughoudend een vooropgezette infrastructuur eigen applicaties te ontwikkelen opstelt ten aanzien van technologie, ontwikkelt Cloud Computing en exploiteren. zich zeer snel. Zowel aanbieders als gebruikers van ICT-producten XaaS (Anything as a Service) worden in hoog tempo en meerdere opzichten met dit fenomeen Algemene term om oplossingen aan te duiden, die via internet geconfronteerd. worden aangeboden. 40% GEEN Weerstand tegen technologische innovatie WEL 30% 20% 32.9% 10% 20.9% 16.0% 14.1% 16.2% 0% Onze organisatie Als technologische Alleen bewezen We zullen niet snel iets Pas wanneer de huidige is innovatief. Ook innovatie voordeel technologische veranderen dat goed oplossing niet op technologie oplevert, dan innovaties werkt. Ook al bestaat toereikend meer is, gebied adopteren we die worden door ons er een mogelijkheid zullen wij kijken naar zo snel mogelijk overwogen tot innoveren. innovaties.
 10. 10 groeistuipen van cloud computing Structurele marktgroei begonnen Technologische innovatie en Cloud Computing: Cloud Computing is het aanbieden en gebruiken van ICT-middelen een vanzelfsprekend huwelijk via internet: de ‘cloud’. Van de organisaties die het meest openstaan voor technologische Na de communicatiefase, heeft deze ontwikkeling nu de fase van innovatie, bevindt het merendeel zich ook daadwerkelijk ‘in de structurele marktgroei bereikt. cloud’. Een aanzienlijk deel (44%) maakt nog geen gebruik van Cloud Veel leveranciers en adviesorganisaties beschouwen het als een Computing, maar spreekt hier wel een voorkeur voor uit. Organisa- nieuw productgebied. Toch worden ICT-middelen als een service via ties die volledig onbekend zijn met Cloud Computing vormen het internet al enige tijd aangeboden. Denk aan oplossingen als IaaS, kleinste aandeel binnen deze groep. PaaS, SaaS, ‘X’aaS. Er bestaat dan ook een duidelijke samenhang tussen de houding ten In 2012 zullen eindgebruikers zich steeds meer gaan oriënteren op opzichte van technologische innovatie in het algemeen en de mate de cloud als alternatieve vorm om ICT-middelen beschikbaar te waarin organisaties bekend (en/of bezig) zijn met Cloud Computing. maken. De acceptatie van Cloud Computing verloopt vaak via deze Kortom: de houding ten opzichte van innovatie is een voorspellende volgorde: waarde. 1. van on premise; 2. naar (out)sourced; Toch ligt bij organisaties met de grootste weerstand tegen technolo- 3. via hosted cloud; gische innovatie het gebruik van Cloud Computing op 19%. Daar- 4. naar private cloud. naast spreekt een relatief grote groep (16%) een voorkeur uit voor de cloud. Een opvallend resultaat. Later vindt de stap naar public cloud plaats, al dan niet op onderdelen. Dienstensector ziet zichzelf als innovatief Vooral organisaties in de dienstverlenende sector beschouwen zich- Cloud Computing leidt tot intensiever gebruik van de netwerkinfra- zelf relatief vaak als ‘innovatief’, ook op technologiegebied. Dit geldt structuur binnen organisaties, maar natuurlijk ook daarbuiten. Grote- voor circa drie op de tien organisaties, ongeacht het aantal werkne- re organisaties voorzien dit, of hebben nu al te maken met toene- mers. Gaat het om de daadwerkelijke adoptie van technologische mende integratieproblematiek. Bijvoorbeeld als het gaat om de innovatie binnen deze branche, dan zijn hoofdzakelijk (middel)grote onderlinge afstemming tussen: organisaties vooruitstrevend te noemen. applicaties in de cloud en on premise; meerdere cloud-gebaseerde applicaties; cloud- en niet-cloud-gebaseerde onderdelen binnen een ­specifiek systeem. Hoe technologie-adaptief is zakelijk Nederland? (gesegmenteerd naar branche) Totaal 16,0 14,1 16,2 20,9 32,9 Onze organisatie is innovatief. Ook op technologisch gebied. Healthcare 1,1 25,0 9,2 16,3 48,4 Government 10,3 27,0 31,8 9,1 21,7 Als technologische innovatie voordeel oplevert, dan adopteren we die Education 10,0 5,1 34,6 16,1 34,2 zo snel mogelijk. Banking & Insurance 0,4 17,4 42,8 30,6 8,8 Wij nemen alleen bewezen technologische innovaties Business Services 33,2 15,9 13,9 20,2 16,8 in overweging. Trade 8,1 19,3 16,5 16,1 39,9 Als iets goed werkt, zullen Transport 9,2 9,6 12,0 48,1 21,1 we het niet snel veranderen. Ook al bestaat er een Construction 6,0 1,0 13,2 29,2 50,6 mogelijkheid tot innoveren. Manutacturing 15,6 7,2 22,2 16,5 38,5 Pas als de huidige oplossing niet meer volstaat, kijken we 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% naar innovaties.
 11. analyse van ICT-gebruikers 11 Marktpotentieel Cloud Computing in de Nederlandse zakelijke markt (naar branche en aantal werknemers) 500 of meer werknemers Marktpotentieel score 4,0-5,0 200 tot 500 werknemers Relatief hoog potentieel 3,0-4,0 100 tot 200 werknemers Hoger dan gemiddeld potentieel 2,0-3,0 Gemiddeld potentieel 50 tot 100 werknemers 1,0-2,0 Lager dan gemiddeld potentieel 20 tot 50 werknemers 0,0-1,0 Relatief weinig to geen potentieel 10 tot 20 werknemers 1 tot 10 werknemers g on de s ce rt ion nt e ce rin ar po me an ti Tra at vi hc tu uc ns ur er uc rn alt ac tr Tra Ins sS ve Ed ns ut He Go Co an es & sin M ing Bu nk Ba Leeftijd speelt rol bij acceptatie Kosten en flexibiliteit belangrijk voor ­­ Cloud Computing cloud-gebruiker Organisaties met een jong IT-management accepteren sneller cloud- In 2011 is aan gebruikers van het eerste uur gevraagd waarom ze nu oplossingen. Uit eerder onderzoek (Heliview, 2010) blijkt dat 60% serieus cloud-oplossingen zijn gaan gebruiken. Kosten speelden een van de bedrijven met een cloud-oplossing een IT-manager heeft die grote rol in hun overwegingen, maar bleken niet de belangrijkste jonger is dan 40 jaar. Bedrijven zonder cloud-oplossing hebben door- reden. Dit was vooral de belofte dat je via de cloud hardware-, tijd- gaans een significant ouder IT-management. Daarnaast kwam naar en plaatsonafhankelijk kunt werken. Flexibiliteit is dus hét argument voren dat IT-managers van bedrijven met een cloud-oplossing veel voor Cloud Computing. vaker lid zijn van een sociale netwerksite, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook of Hyves. Bovendien bloggen ze vaker, of beheren ze een Onbekend maakt onbemind blog. Aan deze activiteiten besteden ze wekelijks aanzienlijk meer Uit dit onderzoek blijkt verder dat bedrijven en instellingen in tijd dan IT-managers bij bedrijven zonder cloud-oplossing. Blijkbaar N ­ ederland tot en met 2011 inhoudelijk erg onbekend waren met hangen deze uitkomsten nauw samen met leeftijd. Cloud Computing. Inmiddels oriënteren de meeste organisaties in Nederland zich op Cloud Computing, maken ze hier concrete plannen voor of gebruiken ze zelfs al cloud-oplossingen. 100% 16.7% 80% 36.4% 37.8% 35.3% 35.1% 61.7% 36.0% 60% 73.6% 33.5% 33.4% 36.9% 40% 43.8% 31.0% 47.3% Dit argument heeft geen enkele rol gespeeld 20% 14.4% 30.1% 28.9% 27.9% Belangrijk, maar het was 20.9% geen doorslaggevend argument 7.2% 12.1% Doorslaggevend argument 0% Onze organisatie Voor wat betreft Voor wat betreft Er waren geen Het feit dat je Security, zoals Met deze loopt graag voorop ICT voeren wij software, betalen andere geen nieuwe antivirus en oplossing kunnen en dit is toch een een beleid we graag voor alternatieven hardware backups worden we plaats, tijd en innovatieve om de kosten daadwerkelijk voorhanden. We hoeft aan te door een externe hardware ontwikkeling te verlagen gebruik hadden geen keus schaffen partij geregeld onafhankelijk werken
 12. 12 groeistuipen van cloud computing Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend 48,7% 24.8% 26.4% De mogelijkheid dat ik zo maar afgesloten kan worden van 35.8% 19.0% 45.2% De veiligheid van onze data 35.0% 25.6% 39.3% Continuiteit van een cloud- of saas-leverancier 30.4% 25.6% 44.1% Oplossingen zijn voor wat betreft functionaliteit nog niet zo ver 20.2% 27.2% 52.6% Geen oplossing beschikbaar voor ons type bedrijf 20.0% 17.3% 62.7% Desinvestering bestaande hard- en software 17.3% 23.9% 58.8% Deze technologie heeft zich nog niet bewezen 16.2% 21.1% 62.7% Onvoldoende koppelingsmogelijkheden met bestaande systemen 14.7% 20.9% 64.5% We moeten eerst andere ICT-knelpunten oplossen 14.4% 11.1% 74.4% Wet- en regelgeving 14.3% 18.3% 67.5% Afrekenmodellen zijn onduidelijk 10.2% 23.6% 66.3% Er zijn nog nauwelijks bedrijven uit onze branche die dit toepassen 9.7% 15.4% 74.2% Het is door externe partijen afgeraden 4.9% 13.6% 81.4% We investeren bij voorkeur niet in nieuwe ontwikkelingen 4.9% 20.9% 74.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Doorslaggevend argument Belangrijk, maar het was geen doorslaggevend argument Dit argument heeft geen enkele rol gespeeld Zorgpunten bij gebruikers: Houding ten aanzien van veiligheid en continuïteit Cloud Computing Zakelijke eindgebruikers twijfelen nog over deze drie punten: Databescherming; Continuïteit van de leverancier; Grote meerderheid heeft nog niet besloten Het risico van de dienst afgesloten te worden. Cloud Computing is in zekere zin een revolutie of een momentum shift. De voordelen die het met zich meebrengt, zullen uiteindelijk de Deze zorgen weerhouden organisaties er tot dusver van om in doorslag geven. Met name de beperking van IT-kosten. Toch is voor Cloud Computing te stappen. de meeste eindgebruikers nog de vraag óf men naar de cloud gaat Afgaande op de argumenten om (nog) geen cloud-oplossingen af (en zo ja via welke aanbieder), en niet wanneer. te nemen, blijkt dat de rem op Cloud Computing hoofdzakelijk een vertrouwenskwestie is. Het is zeker dat huidige gebruikers twijfe­ Cloud-gebruik vaak onbewust lende organisaties geïnteresseerd kunnen maken. In elk geval is Veel Nederlandse organisaties zijn nog onbekend met Cloud Compu- het belangrijk om bij cloud-gebaseerde oplossingen aandacht te ting en daardoor terughoudend. Er is een grote groep die gegevens besteden aan een goede SLA (Service Level Agreement). vooralsnog per se in eigen huis wil houden. Opvallend is dat 29% Kortom: garanties op het gebied van continuïteit en veiligheid. van hen al cloud-oplossingen gebruikt! Kortom: zonder het misschien Mate waarin de stellingen passen bij de inzet van Cloud- of SaaS-oplossingen binnen de organisatie Wij zullen onze gegevens altijd in huis willen houden 56% 18% 26% Wij zullen nooit 100% in de cloud werken 53% 12% 34% De flexibiliteit van cloud en SaaS spreekt ons erg aan 25% 24% 51% Eerst moet cloud breder worden gedragen voordat wij er serieus naar kijken 20% 18% 62% Wij willen het beheer van ICT buiten de deur hebben 18% 15% 67% Cloud- en SaaS-oplossingen zijn met name geschikt voor onze kenniswerkers 14% 19% 67% Cloud- en SaaS-oplossingen zal onze ICT-kosten verlagen 12% 23% 65% Wij zullen geleidelijk overgaan op cloud-oplossingen 11% 23% 66% Voor onze bedrijfskritische oplossingen streven wij naar een cloud- of SaaS-oplossing 11% 14% 75% Wij willen onze huidige infrastructuur versneld afschrijven om naar de cloud te kunenn gaan 3% 4% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% van toepassing komt voor / gebeurd wel op deze vestiging Niet van toepassing
 13. analyse van ICT-gebruikers 13 zelf te beseffen, maken veel organisaties al gebruik van applicaties Hierbij gaat het vooral om minder kritische applicaties. Naar verwach- die onder Cloud Computing vallen. De adoptie van Cloud Computing ting zal dit op korte termijn niet veranderen. Grote organisaties vindt in sommige gevallen dus min of meer onopgemerkt plaats. hebben nu eenmaal meer te verliezen. Momenteel hebben zij – meer Vooral organisaties die nog te onbekend zijn met Cloud Computing, dan hun kleinere branchegenoten – de kennis in huis om zelf data- en geven logischerwijs aan zichzelf niet volledig in de cloud te zien applicatiebeheer uit te voeren. Mede hierdoor is voor hen de drem- werken. De ontwikkeling van cloud laat zich om die reden lastig pel hoger om hun belangrijkste systemen in de cloud te plaatsen. uittekenen, omdat die barrière voorlopig nog een grote groep o ­ rganisaties buitenspel zet. Onbekendheid houdt snelle cloud-adoptie Gebruik van Cloud Computing MKB nog tegen Naar verwachting zullen kleine bedrijven sneller de stap richting Onbekendheid en terughoudendheid remmen Cloud Computing maken. Dit kan ze namelijk veel voordeel opleve- cloud-adoptie kleinere organisaties ren, zowel vanuit kostenoogpunt als door het gemak dat uitbeste- Het aandeel organisaties dat minimaal één bedrijfskritische appli­ ding met zich meebrengt. Om ze die stap te laten zetten, zullen catie in de Cloud heeft ondergebracht, is het geringst onder kleine ze wel actief benaderd moeten worden. Immers, de kleinste orga­ non-profitorganisaties en kleine productgeoriënteerde organisaties. nisaties van het Nederlandse bedrijfsleven hebben nog een aanzien- Dit beeld sluit aan op eerdere conclusies. Namelijk de grote lijke kennisachterstand met betrekking tot de cloud. on­ ekendheid met Cloud Computing binnen deze organisaties, b Een groot deel van deze potentiële afnemers is momenteel nog en hun grote terughoudendheid ten aanzien van de adoptie van volstrekt onbekend met Cloud Computing. Maar als ze dit fenomeen technologische innovatie in het algemeen. Daarnaast geldt dat de gaan omarmen, zullen ook zij sneller hun bedrijfskritische applicaties kleinere organisaties mogelijk minder vaak beschikken over één of in de cloud laten draaien. Binnen deze organisaties is de specialisti- meerdere applicaties die als ‘bedrijfs­ ritisch’ worden aangeduid. k sche kennis doorgaans niet voorhanden om applicaties te beheren en onderhouden. Dit maakt de stap richting cloud minder ingrijpend. PaaS en IaaS kennen redelijke marktpenetratie Daar komt bij dat ze geen complexe ICT-infrastructuur in gebruik Meer infrastructurele voorzieningen, zoals PaaS (Platform as a hebben, die versneld moet worden afgeschreven. Service) en IaaS (Infrastructure as a Service) zijn breder in gebruik binnen de zakelijke markt. Ook kennen deze oplossingen inmiddels Grotere organisaties gebruiken cloud vaker, over het geheel genomen een behoorlijke marktpenetratie: van maar zeer voorzichtig 7% (IaaS) tot 12% (PaaS). De vraag naar servercapaciteit zal in 2012 Nu geldt nog dat hoe groter organisaties worden, hoe vaker ze aanzienlijk zijn. Gezien deze verwachting, zal het aandeel voor IaaS gebruikmaken van Cloud Computing, of hiermee experimenteren. behoorlijk toenemen. PaaS & IaaS in Nederland (gesegmenteerd naar werknemersklasse) 20% 20 15% 16 16 12 12 11 11 10% 9 7 7 7 6 5% PaaS 0% IaaS 1-20 20-50 50-100 100-500 500+ Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers
 14. 14 groeistuipen van cloud computing Welke mailoplossing gebruikt zakelijk Nederland (naar aantal werknemers) 100% 95,6 95,4 96,9 95,5 90% 85,4 80% 77,5 70% 60% 50% 49,8 40% 45,3 Eigen mailserver 36 33 30% 20% Faciliteiten van een internet service 18,8 17,1 17,1 provider (ISP), bijv. UPC, Ziggo of KPN 10% 9,2 3,1 1,3 1,4 3,2 3,5 We maken gebruik van webmail, 5,3 6,3 1,0 2,2 0 0% zoals bijv. Gmail, Hotmail, Live 1-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500+ Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers Webmail = MKB gebruikt al 5% van alle vestigingen in Nederland cloud-gebaseerde Meer facilitaire oplossingen, zoals webmail, worden vooral in de oplos­ ingen, zoals Google Applications of Microsoft Office 365. s onderkant van de zakelijke markt gebruikt. Deze oplossingen hebben daar ruim baan, simpelweg door het ontbreken van mailservers. Online back-up: bescheiden in 2011, maar sterke groeiverwachting Online Office-oplossingen: Een andere – meer facilitaire – IT-voorziening is de online back-up. 5% marktpenetratie in januari 2012 Ook hier is Cloud Computing in opmars. In 2011 gebruikte ongeveer Een zeer substantiële markt vormen productiviteitsoplossingen, 3% van alle vestigingen Cloud-gebaseerde back-up voorzieningen. beter bekend onder de naam Office-oplossingen. Dit product­ Ook hier is sprake van een duidelijk groeiperspectief, doordat veel segment wordt nu gedomineerd door Microsoft. Maar ook hier vestigingen hun back-ups toch al uit handen hebben gegeven via doen cloud-gebaseerde oplossingen hun intrede. In januari 2012 een gehoste oplossing. Gebruik cloud-gebaseerde Office-oplossingen Kritische HRM- en CRM-applicaties 14% relatief vaak in de cloud 13 Kijken we bij gebruikers van meer kritische bedrijfsapplicaties naar 12% 11 de locatie, dan zijn er toch grote verschillen. Zo is de financiële maar 10% ook de ERP- of PSA-software nog zeer vaak in huis aanwezig. Deze 8% draait dus ook op lokale systemen binnen de vestiging. Het wordt 6% een ander verhaal wanneer we de CRM- en HRM-oplossingen 5 4% bestuderen. Hier is al vaker sprake van hosted of zelfs SaaS-oplos- 3 2% singen. Kortom: als het gaat om centrale systemen voor relatie- en 2 1 0% zeker personeelsmanagement, dan is de eigen vestiging al lang niet 1-20 20-50 50-100 100-500 500+ Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers meer de vanzelfsprekende plaats. 79% Back-up situatie in 2011 Er draait een back-up systeem op onze vestiging 67% Wij maken gebruik van een back-up systeem dat 5% draait op een andere locatie binnen onze organisatie Wij maken gebruik van een back-up systeem dat draait bij een 12% hosting- of datacenter (back-up systeem van organisatie) Voor ons back-up systeem 3% maken we gebruik van een cloud-oplossing Er worden geen back-ups gemaakt 7% Overig 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 15. analyse van ICT-gebruikers 15 Medio 2012 verwacht gebruik hosting & datacenters voor servercapaciteit (naar aantal werknemers) 70% 67,9 60% 50% 40% 39 39,3 30% 34,1 31,1 26,7 23,2 20% 22,4 10% 0% 1-20 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 500+ Totaal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers Conclusie analyse ICT-gebruikers gaan gebruiken. Kostenbesparing speelt hierbij een grote rol, maar is niet de belangrijkste drijfveer. De belofte van Cloud Computing is Opvallende verdubbeling cloud-gebruik in 2012 volgens deze gebruikers vooral het hardware-, tijd- en plaatsonafhan- In 2011 maakte 20% van alle bedrijfs- en organisatievestigingen in kelijk kunnen werken. Flexibiliteit is het voornaamste argument voor Nederland op de een of andere manier gebruik van ICT-oplossingen bedrijven om gebruik te maken van cloud-gebaseerde oplossingen. die op Cloud Computing zijn gebaseerd. Uit het onderzoek blijkt dat Het Nieuwe Werken en de steeds groter wordende flexibele schil dit percentage in 2012 verdubbelt naar 40%. Dit is opvallend, omdat van werknemers zijn belangrijke oorzaken hiervan. het gebruik van dergelijke oplossingen blijkbaar snel toeneemt. Dit ondanks de terughoudende instelling waarmee de zakelijke markt Veiligheid en continuïteit zijn aandachtspunten nieuwe technologieën adopteert. Zowel de gebruiker als de aanbie- Het blijkt dus dat onbekendheid met Cloud Computing een belangrij- der van ICT-oplossingen wordt dus snel en in meerdere opzichten ke barrière vormt voor een nog snellere adoptie door bedrijven in met Cloud Computing geconfronteerd. Nederland. Toch is een meerderheid van de bedrijven en instellingen in Nederland bezig met de mogelijkheden van Cloud Computing. Zij MKB geremd door kennistekort, grote bedrijven oriënteren zich, maken plannen of gebruiken zelfs al cloud-gebaseer- oriënteren zich voorzichtig de oplossingen. Er is een verschil in ontwikkeling waar te nemen tussen kleinere organisaties en grotere. In het MKB kan Cloud Computing zich snel Zakelijke eindgebruikers hebben voornamelijk twijfels op de volgen- gaan ontwikkelen doordat afschrijvingsproblematiek vrijwel de punten: ontbreekt en Cloud Computing relatief eenvoudig in gebruik kan databescherming en -beveiliging; worden genomen. Toch vormt onbekendheid met de cloud een continuïteit van de leverancier van de oplossing; duidelijke barrière binnen dit marktsegment. Grotere organisaties het risico simpelweg afgesloten te kunnen worden van de dienst. zijn zich vaak aan het oriënteren op Cloud Computing. Maar vanuit hun grondhouding (die als voorzichtig omschreven kan worden) zijn Toenemende gebruik Cloud Computing werkt ze het pad van de geleidelijkheid ingeslagen. gebruik in de hand Deze zorgpunten tonen aan dat de keuze om wel of niet gebruik te Kostenbesparing en flexibiliteit argumenten maken van Cloud Computing alles te maken heeft met het vertrou- voor Cloud Computing wen van de gebruiker. Echter, door het snel toenemende gebruik In 2011 is aan de early adopters onder zakelijke gebruikers gevraagd van Cloud Computing, raken ook terughoudende bedrijven en instel- waarom zij op Cloud Computing gebaseerde ICT-oplossingen zijn lingen steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden ervan.
 16. 16 groeistuipen van cloud computing analyse van ICT-aanbieders
 17. analyse van ICT-aanbieders hoofstuknaam 17 Subsectoren waarin organisaties actief zijn Dienstverlening; implementatie 72% Dienstverlening; consultancy 72% Software; applicatiesoftware 66% Dienstverlening; detachering 43% Software; systeemsoftware 42% Dienstverlening; outsourcing 35% Hardware; servers 31% Hardware; desktops e.d. 30% Data- en telecom; hosting 26% Hardware; printers & copiers 21% Data- en telecom; netwerkinfrastructuur 20% Data- en telecom; vaste en mobiel internet 16% Data- en telecom; vaste en mobiele telefonie 12% Dienstverlening; overige 7% Software; overige 7% Hardware; overige 5% Data- en telecom; overige 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bevindingen steekproef Aanbod: implementatie, consultancy en software Meer medewerkers bij Cloud Computing Het overgrote deel van de organisaties biedt (onder meer) diensten Uit de analyse van een steekproef onder 250 bedrijven blijkt dat aan in de vorm van implementatie (72%) en consultancy (72%). organisaties die ICT-oplossingen aanbieden, gemiddeld 140 mede- Twee derde van de organisaties levert applicatiesoftware, waarschijn- werkers in dienst hebben. Opvallend is dat er bij organisaties die lijk gecombineerd met bovengenoemde vormen van dienstverlening. cloud-oplossingen aanbieden aanzienlijk meer mensen werken (gemiddeld 180) dan bij organisatie die dat niet doen (gemiddeld 90). Uit onderstaande grafiek blijkt dat een groot deel van de organisaties Grotere ICT-aanbieders zijn dus vaker actief in Cloud Computing. die ICT-aanbieden hun businessmodel (deels) hebben gebaseerd Omzet 2011 100 80 60 40 20 0 Biedt cloud- Biedt geen cloud- < 20 20-50 50-100 100-500 500+ oplossingen aan oplossingen aan Totaal 100 miljoen Euro of meer 0% 1% 2% 16% 75% 4% 5% 4% 50 tot 100 miljoen Euro 0% 0% 0% 16% 25% 2% 2% 2% 20 tot 50 miljoen Euro 3% 5% 4% 21% 0% 5% 8% 6% 10 tot 20 miljoen Euro 3% 9% 19% 47% 0% 14% 13% 14% 1 tot 10 miljoen Euro 70% 76% 69% 0% 0% 70% 56% 64% Minder dan 1 miljoen Euro 24% 9% 6% 0% 0% 5% 16% 10%
 18. 18 groeistuipen van cloud computing Ontwikkeling omzet, winst en werkgelegenheid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stijging 10% Stabiel 0% Daling Omzet- Omzet- Winst- Winst- Ontwikkeling Ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling werkgelegenheid werkgelegenheid afgelopen 2 jaar komende 2 jaar afgelopen 2 jaar komende 2 jaar afgelopen 2 jaar komende 2 jaar op ‘uurtje-factuurtje’ en inkomsten uit licenties. Dit heeft een vertra- Positieve vooruitzichten gende werking op de keuze voor cloud-oplossingen. Immers, bij De sector is zeer positief over de winstverwachting voor de komen- Cloud Computing investeren klanten niet meer in producten en de twee jaar. Vrijwel alle organisaties voorspellen dat hun winst diensten. Ze betalen voor daadwerkelijk gebruik, meestal per mede- minimaal gelijk blijft ten opzichte van het huidige niveau. Driekwart werker per maand. Dit maakt van ICT een operational cost in plaats verwacht een stijging. van een investering. Werkgelegenheid: stijging is de trend Omzet: merendeel laat stijging zien Hoewel minder dan voor de omzet en winst het geval is, ziet de ICT- Bijna driekwart van de organisaties heeft een omzet van minder dan sector ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid rooskleurig in. € 10 miljoen. Een zeer klein gedeelte zet meer dan € 100 miljoen om. In de afgelopen twee jaar heeft ruim 50% de werkgelegenheid zien Opvallend is dat het merendeel (61%) van de organisaties aangeeft dat stijgen. Slechts 14% van de organisaties werd geconfronteerd met de omzet de afgelopen twee jaar is gestegen. Bijna een op de drie een daling. Voor de komende twee jaar is het beeld zelfs nog posi- organisaties laat weten dat dit met meer dan 10% het geval is. Slechts tiever. Bijna twee derde van de organisaties voorziet een stijging van 9% van de organisaties heeft de omzet in deze periode zien dalen. de werkgelegenheid. Slechts 4% verwacht een afname. Rooskleurig toekomstbeeld In hun verwachting voor de komende twee jaar zijn de ICT-aanbie- ders nog veel positiever. Bijna 80% geeft aan dat de omzet zal stij- gen. 30% voorziet zelfs een toename van meer dan 10%. Er is nauwelijks een organisatie te vinden die op een omzetdaling rekent. Een verklaring voor dit positivisme is er niet. Het economisch klimaat in 2012 en de voorspellingen van onder andere het CPB wijzen op een economische crisis. De grote vraag is dan ook hoe realistisch de voorspellingen van de ICT-aanbieders zijn. Ook winst nam toe De winstontwikkeling laat een vergelijkbaar beeld zien. Ruim de helft van de organisaties heeft de winst zien stijgen, waarvan 20% zelfs met 10% of meer. Ruim 20% geeft aan dat de winst in de afgelopen twee jaar is gedaald .
 19. analyse van ICT-aanbieders 19 Houding ten aanzien van ondervraagden gaan écht voor de cloud. Ruim 30% zegt zelfs hele- Cloud Computing maal niets in de cloud te zien. Zij zullen klanten dergelijke oplossin- gen in principe niet aanbieden. Open basishouding, klantvoordeel belangrijk Bijna 40% geeft aan liever niet de cloud in te willen gaan. Dat wil Zoals verwacht mocht worden, staat het overgrote deel van de ICT- zeggen, er is een voorbehoud: mocht de cloud een beter alternatief sector open voor het aanbieden van nieuwe technologische innova- bieden, dan zullen ze deze oplossing wél aanbieden. Ruim 30% ties. Bijna een derde doet dat zonder enige voorwaarde en zegt kiest in volle overtuiging voor de cloud. 6% van de organisaties laat deze zo snel mogelijk op de markt te willen brengen. Ruim 50% weten zelfs te streven naar een volledig cloud-gedreven aanbod. stelt als voorwaarde dat er wel aanwijsbaar voordeel voor de klant moet zijn. Is dit het geval, dan zullen zij ook zo snel mogelijk over- Houding ten opzichte van cloud-oplossingen gaan tot het aanbieden van technologische innovaties. Ruim 10% van de sector kan als conservatief worden beschouwd. 6% In principe zullen geen cloud-oplossingen Houding ten opzichte van innovaties 31% worden aangeboden 25% Voorkeur voor on-premise, tenzij beter alternatief in de cloud voorhanden 4% Technologische innovaties worden Voorkeur voor cloud-oplossingen, 9% zo snel mogelijk aangeboden 38% tenzij niet beschikbaar of niet voldoen 32% Technologische innovaties worden Streven naar het aanbieden van zo snel mogelijk aangeboden, 100% cloud-oplossingen mits het voordeel oplevert voor de klant Zolang bestaande proposites nog voldoen, 55% veranderen we niet zo snel ons aanbod Technologische innovaties worden pas aangeboden, als huidige oplossingen Liefhebbers en haters niet meer toereikend zijn Onderstaande grafiek laat duidelijk het laat duidelijk het verschil zien tussen organisaties die al cloud-oplossingen aanbieden en zij die dat (nog) niet doen. Laatst­ enoemde categorie lijkt een aversie te tegen g Terughoudendheid bij cloud-oplossingen de cloud te hebben. Daaruit kunnen we grofweg opmaken dat orga- Gaat het om de adoptie van cloud-oplossingen, dan is de sector nisaties die ‘iets’ in de cloud willen doen, daar inmiddels mee bezig duidelijk een stuk kritischer. We mogen aannemen dat alle organisa- zijn. Het merendeel van de bedrijven die nu nog niets in de cloud ties hier op de een of andere manier naar kijken, maar relatief weinig doen, zullen dat ook in de toekomst nalaten. Houding ten opzichte van de adoptie en het aanbieden van cloud-oplossingen 100% 90% 80% Streven naar het aanbieden van 100% cloud-oplossingen 70% Voorkeur voor cloud-oplossingen, 60% tenzij niet beschikbaar 50% of niet voldoen 40% Voorkeur voor on-premise, 30% tenzij beter alternatief in de cloud voorhanden 20% In principe zullen geen 10% cloud-oplossingen 0% worden aangeboden Biedt cloud- Biedt geen cloud- oplossingen aan oplossingen aan
 20. 20 groeistuipen van cloud computing Redenen om cloud-oplossingen aan te bieden Cloud Computing biedt ons de mogelijkheid een 63% langdurige relatie met onze klanten aan te gaan 79% 74% Onze klanten vragen om cloud-oplossingen 83% 78% Sluit goed aan bij ons business model 90% Met deze oplossing kunnen onze klanten plaats, 63% tijd en hardware onafhankelijk werken 93% Op deze manier houden we de security 37% voor onze klanten beter onder controle 66% We laten onze klanten graag betalen 58% voor daadwerkelijk gebruik 74% We voeren een beleid om de kosten 74% voor onze klanten zo laag mogelijk te houden 74% 68% Biedt geen cloud-oplossingen aan Onze organisatie loopt graag voorop 83% Biedt cloud-oplossingen aan 0% 20% 40% 60% 80% 100% Argumenten voor de cloud Klanten vragen erom We willen de kosten voor onze klanten zo laag mogelijk houden Wat maakt de cloud interessant? Onze organisatie loopt graag voorop Alle organisaties kregen ook argumenten voorgelegd om juist wel cloud-oplossingen aan te bieden. Belangrijkste redenen De belangrijkste argumenten die cloud-aanbieders noemden: Aansluitend is de vraag gesteld welke argumenten doorslaggevend Dankzij de cloud kunnen onze klanten hardware-, plaats- en zijn om cloud-oplossingen aan te bieden. Hoewel er weinig onder- tijdonafhankelijk werken scheid is gemaakt tussen de verschillende argumenten, bleken Cloud-oplossingen sluiten goed aan bij ons businessmodel onder cloud-aanbieders deze redenen de voornaamste te zijn: Onze organisatie loopt graag voorop Dankzij de cloud kunnen onze klanten hardware-, plaats- Klanten vragen erom en tijdonafhankelijk werken Klanten vragen erom De belangrijkste argumenten van ICT-organisaties die (nog) geen Door de cloud kunnen we een langdurige klantrelatie cloud-oplossingen aanbieden: ­opbouwen Redenen om cloud-oplossingen aan te bieden Met deze oplossing kunnen onze klanten plaats, 46% 47% tijd en hardware onafhankelijk werken Onze klanten vragen om cloud-oplossingen 46% 83% Cloud Computing biedt ons de mogelijkheid een 43% 36% langdurige relatie met onze klanten aan te gaan Sluit goed aan bij ons business model 42% 48% We laten onze klanten graag betalen 41% 35% voor daadwerkelijk gebruik Onze organisatie loopt graag voorop 39% 45% We voeren een beleid om de kosten 34% 40% voor onze klanten zo laag mogelijk te houden Doorslaggevend Op deze manier houden we de security 24% 42% voor onze klanten beter onder controle Belangrijk 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 21. analyse van ICT-aanbieders 21 Redenen om geen cloud-oplossingen aan te bieden 28% Past niet binnen onze huidige organisatie 21% 28% Past niet binnen ons huidige business model 17% 17% Wet- en regelgeving 39% 48% Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend 42% 20% We moeten dan desinvesteren inonze huidige proposities 20% 22% De functionaliteit is nog niet toereikendvoor onze klanten 37% 26% De veiligheid van data kunnen wijniet garanderen 28% 32% Er is nog nauwelijks vraag uit de markt 29% 25% Er zijn nog geen oplossingen beschikbaarvoor onze klanten 23% 17% Biedt geen cloud-oplossingen aan Deze technologie heeft zich nog niet bewezen 18% Biedt cloud-oplossingen aan 0% 10% 20% 30% 40% 50% Argumenten tegen de cloud Los van het feit dat huidige oplossingen nog prima volstaan, zien organisaties die nog geen cloud-oplossingen aanbieden te weinig Daarom geen cloud-oplossingen vraag uit de markt (32%). Of zij vinden deze oplossingen niet in hun Er is aan twee soorten organisaties een aantal argumenten voor­ businessmodel passen (28%). gelegd om geen cloud-oplossingen aan te bieden: bedrijven die deze oplossingen al leveren en zij die dit nog niet doen. Belangrijkste redenen Ook is de vraag voorgelegd welke argumenten doorslaggevend zijn Het argument dat beide typen aanbieders het meest noemen, om (nog) geen cloud-oplossingen en aan te bieden. Dit blijken er is dat de huidige oplossing nog uitstekend voldoet. Organisaties twee te zijn: die al cloud-oplossingen aanbieden, kunnen zich bovendien voor­ De huidige oplossingen functioneren goed. stellen dat collega’s hiermee terughoudend zijn vanwege de Cloud-oplossingen passen niet binnen ons huidige complexe wet- en regelgeving (39%) en omdat de functionaliteit ­businessmodel. nog niet toereikend zou zijn (37%). Redenen om geen cloud-oplossingen aan te bieden Onze huidige oplossingen voldoen uitstekend 21% 17% Past niet binnen ons huidige business model 17% 11% Past niet binnen onze huidige organisatie 16% 11% Er is nog nauwelijks vraag uit de markt 15% 16% De veiligheid van data kunnen wij niet garanderen 13% 13% De functionaliteit is nog niet toereikend voor onze klanten 10% 12% Wet- en regelgeving 8% 9% Er zijn nog geen oplossingen beschikbaar voor onze klanten 7% 18% We moeten dan desinvesteren in onze huidige proposities 7% 13% Doorslaggevend Deze technologie heeft zich nog niet bewezen 6% 10% Belangrijk 0% 10% 20% 30% 40% 50%