SlideShare uma empresa Scribd logo
QUE REPRESENTA ISRAEL PARA MIN
   Presentación           Pedro Gómez-Valadés    3
   O desafío comunicativo      Afonso Vázquez-Monxardín  4
   O que Israel non é        Carlos Penela       8
   O neno Israel           Fernando Méndez      12
   Israel, a primerira trincheira  Josep Carles Laínez    15
   A casa que Josué construiu    Júlio Béjar        20
   Israel, te llevo en mi corazón  Miguel Boó         24
   Xerusalén, Xerusalén       Xoán Bernárdez Vilar    28
   O que significa Israel para mim  João Guisán Seixas     32
  Editado pola Asociación Galega de Amizade con Israel
  co gallo do quinto aniversario da súa constitución
 Compostela, 1 de Decembro de 2006 - 1 de Decembro de 2011
                            011

        http://quintoaniversario.blogspot.com/

                                    2
PRESENTACIÓN
Hai xa cinco anos desde aquel chuvioso primeiro de decembro de 2006 en Compostela no que un ilusionado grupo de xentes chegadas de toda
Galicia reunímonos para dar a luz a que sería a Asociación Galega de Amizade con Israel – AGAI. Un feixe de galegos e galegas que nos días finais
de 2006, Ano declarado publicamente da Memoria, dimos o paso colectivo de conxuntar esforzos e ilusións na defensa do noso patrimonio, da nosa
memoria. A nosa memoria, a nosa Memoria Histórica como galegas e galegos non se pode comprender sen entender e sen atender a pegada que a
presenza secular do pobo xudeu deixou entre nós. Porque non é só pétreo barrio xudeu de Ribadavia, o pobo xudeu, que cen anos após o edicto de
Expulsión dos Reis Católicos aínda permanecía entre nós (o mestre Álvaro Cunqueiro mantiña que realmente os xudeus nunca abandonaron
Galicia) tivo unha forte presenza nos catro puntos cardinais do noso País. Desde A Coruña a Tui. Desde Monforte de Lemos a Santiago de
Compostela. Desde Allariz a Pontevedra. Desde Ribadavia a Betanzos. Ou ben outro exemplo do testemuño xudeu galego nas fermosísimas
páxinas da incomprensibelmente pouco coñecida e excepcional Biblia Kennicot. A Biblia xudía de Galicia. Recuperar pois, a memoria daqueles
tempos é recuperármonos un pouco mais a nós mesmos, como galegos construídos ao longo da nosa historia.

Mais ese feixe de galegos que un primeiro de decembro chuvioso de 2006 xuntámonos en Compostela somos tamén europeos. E no corazón da
nosa Europa, no corazón do aínda quente século XX, Europa pariu a maior besta que as terras e os tempos deron a luz. O nazismo, coa súa
delirante e inhumana industria do exterminio, é o punto álxido de séculos de débeda moral acumulada de Europa coa súa propia alma xudía.
Recordar o Holocausto é obriga moral de todos os que militamos con paixón na nosa condición humana. É a nosa obriga mantermos aceso o facho
do recordo na memoria dos millóns de mortos sen tumba. Loitar xa que logo contra a banalización e o esquecemento da Shoah, é obriga, ou debera
selo, de todo demócrata. Agora que AGAI cumpre os seus primeiros cinco anos de camiñar, seguimos constatado no día a día que a visión que na
maioría das ocasións ten a cidadanía do conflito árabe-israelí non se axusta á realidade. Porque o problema non se pode tratar coma normalmente
se trata, coma un guión en branco e negro e un western de bos e malos. Este é sen dúbida un conflito dramático, poliédrico, con mil aristas e
matices, que esixen un esforzo de atención que moitas veces por diferentes motivos non se ten. E como tal non pode ser tratado desde posicións
simplistas, maniqueas e sesgadas que presenten como información o que só é propaganda antiisraelí. E desde logo, manter posicións acríticas cos
palestinos, como se despois de 63 anos de conflito non tiveran ningunha responsabilidade na súa non resolución, é un fraco favor á comprensión do
problema.

A.G.A.I. nace co convencemento de que da información real e o máis obxectiva posible virá sen dúbida unha mellor e máis imparcial análise do
conflito. E xa que logo, desde hai xa cinco anos achegar información, desde a modestia consciente das nosas limitacións, é un obxectivo fulcral da
nosa Asociación Galega de Amizade con Israel. Non poder resumir cinco anos de actividades nunhas soas liñas é o maior éxito de AGAI. Centos de
conferencias, proxeccións, exposicións, publicación e unha incansable presenza na rede, son o noso mellor e máis gratificante aval. Actitudes
violentamente antidemocráticas como as que non hai moitos días vimos de padecer, amosan máis unha vez a pertinencia da nosa Asociación. E
quero rematar parafraseando a ese gran galego entre os grandes. Admirador apaixonado da cultura xudía que foi o mestre Don Álvaro Cunqueiro, e
dicir ben alto e ben claro... Mil primaveras máis para a Asociación Galega de Amizade con Israel!

                               Pedro Gómez-Valadés
                                 Presidente


                                                                        3
O DESAFIO COMUNICATIVO

Afonso Vázquez-Monxardín
              4
5
O DESAFÍO COMUNICATIVO

                                                     Por Afonso Vázquez-Monxardín
De Galicia a Israel hai catro mil quilómetros. E como nunca os galegos emigramos alá e como tampoco foi destino turístico habitual, o noso
coñecemento daquela realidade, e polo tanto a formación da nosa opinión sobre ese país, non adoita contar cos comentarios ou sensacións persoais
que nos proporcionaría xente amiga ou coñecida que alí vivise ou que alá viaxase. En puridade, son, pois só o resultado da combinación da
información que imos adquirindo ao longo da vida (académica, lecturas, cine, medios de comunicación) co xeito de integrala sobre a nosa bagaxe
cultural e actitude humana en cada momento.

Por iso, unha realidade dominada na proxección pública por un conflito, e na que non temos intereses nin referencias persoais directas, convértese
nunha pura cuestión ética, da forma en como entendemos o noso ideal do funcionamento do mundo.

E esa percepción, esa posición non só está condicionada pola información recibida, senón por ese cúmulo de ideas previas que nos axudan a
simplificar o mundo de xeito automático, non racional; ou sexa, por eses “prexuízos” colectivos cos que tratamos de evitar a tarefa de facer “xuízos”
propios constantemente. Por iso, canto menor é a formación da persoa, máis tendencia hai á interiorización deses sumarísimos e desinformados
xuízos previos como verdades absolutas, e menos interese hai en afrontar o reto íntimo de enxuizar algo persoalmente. Para iso, cómpre realizar o
esforzo intelectual de adquirir, valorar, procesar e decidir sobre un conxunto de informacións, pero tamén sabemos que moitos non están dispostos a
emprender ese difícil camiño liberador ante a comodidade simple duns prexuízos inerciais, máxime se son social e comunicativamente, dominantes.

Así pois, para min Israel significa hoxe, principalmente, ese desafío na promoción da apertura comunicativa, do espallamento da necesidade de
emprender ese camiño de reflexión liberador. A asunción de posturas minoritarias, sabémolo, é sempre un reto difícil e estimulante, mais é moi difícil
tratar de comunicalas e difundilas contra os prexuízos dominantes. ¿Pero como permanencer indiferentes á sorte dun país que recolle a herdanza
dun colectivo tan transcendente para a formación material e intelectual do noso mundo, do mundo occidental, como o pobo xudeu? ¿Como ser
pasivos ante a apatía duns formadores de opinión que se veñen deixando levar polas posicións maniqueas dos máis extremistas axentes do conflito
sen acometer o esforzo de valorar e repensar continuamente a información recibida? En Israel, cremos algúns, non só se decide o destino de oito
ou dez millóns de seres humanos. Decídese, o destino da humanidade tal e como a entendemos en occidente.

Israel significa para min, insisto, ese desafío de comunicar que aquel é un país “dos nosos”, con vontade de vivir normalizadamente, con vontade de
arranxar os seus problemas, na seguridade de que a única solución ao conflito é a mesma que tentou a ONU no momento de nacemento de Israel.
Ou sexa dous estados, un de maioría xudía e outro de maioría árabe e con liberdades públicas universais. As opcións violencia e guerra, a opción de
“varrer do mapa”, non poden ser máis que rexeitadas por todos aqueles que compartimos os valores democráticos e occidentais e temos voz pública
nos medios. Debemos facer reflexionar aos formadores de opinión españois, de que na solución dese conflito só debemos apoiar opcións que
garantan o respecto pola liberdade de opción intrínseca ao ser humano, sexa esta liberdade aplicada a cuestións relixiosas, políticas, sexuais,
opcións que supoñan o respecto pola razón, pola igualdade da muller, pola triunfo da ciencia sobre a superstición, en definitiva pola democracia e
liberdades do mundo contemporáneo.


                                                                          6
Israel para min supón a difícil tarefa de combater estereo-tipos sobre os xudeus nunha terra que nin sequera hai estes tipos para comparar. Supón o
reto de facer visible unha voz alternativa, e que esa voz sexa tamén a voz de paz e de esperanza nunha solución que xa estivo preto varias veces,
pero que sempre se acabou malogrando. Se Israel fixo a paz con Xordania, con Exipto, con Líbano... se Israel se retirou do Sinai, do Líbano, de
Gaza... seguro que tamén será posible a paz cos palestinianos baixo premisas de respecto e fronteiras seguras.

En Europa, ninguén crería en 1946 que menos de cincuenta anos despois, as xuventudes de Francia, Ingalerra, Alemaña, de todos os que
combateran naquela Europa esgazada, ía estar fundidas, polas viaxes, polos intercambios, polas tecnoloxías, nunha soa mocidade cos mesmos
intereses, os mesmos gustos, a mesma formación, e os mesmos desacougos ante o futuro.

Israel, en fin, para min son as cervexas Goldstar frías que tomei nas noites do verán de 2009 escoitando jazz na rúa, nas animadas terrazas de Ben
Yehuda de Xerusalen. Porque as saboreei irmás das Quilmes da Praza Dorrego de Buenos Aires, das Antárcticas do Pelourinho baiano, das
Guinness de Temple Bar, das Budweiser de Praga, das London Pride de Convent Garden, das Kronenbourg de Praza dos Vosgos, das Estrella
Galicia da Quintana... E seguro, tamén, aquelas Goldstar israelís son irmás desa cervexa palestiniana que aínda non probei, Taybeh. O seu creador,
Nadim Khoury, un emigrante en USA retornado para contribuír a construír Palestina desde as bases da modernización económica ironiza que aínda
non teñen un país, pero xa teñen unha cervexa. O desexo é que familia Khoury poida ter axiña un estado, producir nel a súa cervexa en paz e
liberdade, e que o único ruído de golpes que se oia sexa o brinde da Goldstar coa Taybeh. Israel, para min, é promover camiños informativos que
contribúan a coñecer mellor aquela zona, máis alá dos tópicos, e promover así, unha cultura da paz. E nesas andamos.
                                                                         7
O QUE ISRAEL NON É

  Carlos Penela
           8
9
O QUE ISRAEL NON É

                                                              Por Carlos Penela
Se tiver que dar resposta ao que a pequena nación de Israel me suxire, o que para min significa, os afectos que en min esperta (a pesar dos seus
conflitos, das súas dificultades, dos seus desafíos...), tentaría facelo á contra, dando a volta á cuestión.

E faríao así porque o grao de parcialidade informativa e de odio visceral e pertinaz sobre esa nación é tan clamorosamente elevado se o
compararmos, especialmente, co silencio cómplice e inmoral en relación a todo o que acontece, por exemplo, nos seus países viciños, que algo
parece indicar que con Israel se aplica unha excepcionalidade máis que sospeitosa e inxusta.

Por tanto, tentarei dar razón diso, rascuñando, de maneira breve, xustamente o que Israel non é e que, por iso mesmo, o fai ao meu ver, cando
menos, merecente dun xuízo moitísimo máis xusto e positivo do que habitualmente é obxecto.

De certo, non é Israel ese país onde os seus nenos son empregados como carne de canón en accións suicidas e onde as nais se congratulan
porque os seus fillos serán supostos mártires dunha causa teocrática e totalitaria.

Non é ese país onde alguén, por ter unha crenza relixiosa diferente á maioritaria e mostrar publicamente a súa fe, será despoxado da súa dignidade
como cidadán, sendo levado a prisión, azoutado perante a masa ou mesmo executado de maneira bárbara.

Non é ese país onde as mulleres son subxugadas e reducidas a pouco menos que mercadoría, desprovistas de calquera seguranza xurídica e
impedidas de poder desenvolver unha vida normal e digna como persoas.

Non é ese país onde, pola cor da súa pel, o seu xeito de vida ou a súa condición sexual, alguén será perseguido, confinado, sen posibilidade de vivir
en paz, empurrado ao exilio ou levado ao patíbulo.

Non é ese país onde as linguas das súas minorías son perseguidas e proscritas, onde esas linguas non poden ser aprendidas nin cultivadas polos
seus falantes ou onde as manifestacións culturais das mesmas deben ser desenvolvidas no anonimato e na precariedade.

Non é ese país onde a educación, os progresos da técnica e da ciencia e o acceso á cultura fiquen reservados soamente para uns privilexiados,
manténdose a grandes grupos da súa poboación na ignorancia, na demagoxia e no atraso.

Non é ese país onde, polas grandes desigualdades sociais, pola pobreza extrema, pola corrupción sen control ou pola ausencia de asistencia
sanitaria, os seus cidadáns se verán abocados á miseria permanente, á fame, ao desamparo ou á morte indigna.

Non é ese país onde os disidentes non poden expresar a súa voz, editar con liberdade os seus xornais ou manifestar nas rúas o seu descontento
baixo o temor de que as súas protestas serán reprimidas de maneira brutal e desproporcionada.

                                                                         10
Non é ese país onde non existe un parlamento elixido de maneira democrática, dereito á reunión, liberdade de prensa e de opinión, eleccións libres,
organizacións de traballadores, asociacións civís ou presenza de organismos internacionais.

Non é ese país onde o poder xudicial está en mans dunha casta ou un tirano, onde non existe unha lei que se aplique con independencia ou onde os
seus cidadáns son xulgados de maneira arbitraria sen dereito a defender en condicións a súa inocencia.

Pero, tristemente, tampouco é Israel ese país ao que non se pregunta de maneira insistente e insidiosa os motivos polos cales debe existir, nin é ese
país que non terá que render, case a diario, contas polo simple feito de defender o dereito á súa propia existencia.

Así pois, a pouco que se exercite un mínimo de honestidade intelectual, de obxectividade e de rigor á verdade, non será moi difícil achar todo iso
que Israel non é, precisamente, en moitos deses outros países que o rodean (e nin só). Eses países, eses réximes, eses gobernos que nunca son,
nin sequera, amoestados por eses mesmos que elaboran un xuízo tan parcial, tan estrito e tan letal contra Israel. E só contra Israel.

Curioso e vergoñento paradoxo de quen se ergue tan a miúdo alporizado como detentor dunha suposta superioridade moral que só aplicará se for
para se referir a esa pequena nación.
                                                                         11
O NENO ISRAEL

Fernando Méndez
         12
13
O NENO ISRAEL

                                                         Por Fernando Méndez
Israel é un neno que medra. Cos seus medos, ilusións e sorrisos. Leva medrando décadas, séculos, e a cada paso que sobe na escala da
Humanidade, o mundo decátase da súa sinxeleza e complexidade á vez: ten personalidade, pero escoita; ten orgullo, pero tamén modestia; ten
historia, pero vive o presente. Ten memoria, pero só para aquilo que verdadeiramente importa, e pelexa polo seu coa mellor arma: a palabra.

O neno Israel olla, curioso, un mundo que se abre a novas sensacións e novas maneiras de entender a vida. Sabe viaxar polos recordos da man dos
avós pero non quere ancorarse nas lembranzas, e prefire xogar no moderno parque da realidade para construír nel un futuro onde "xogar a vivir"
sexa o mellor dos proxectos.

Como neno que é, Israel sabe ser audaz e nada egoísta. O egoísmo é cousa dos maiores, dos que nunca foron nenos e non son quen de
comprender que para botarse a andar pola vida cómpre só un peto cheo de amor, nada máis. Israel comparte, e iso sábeno todos no parque, e cada
día son máis os nenos que xogan con el buscando tesouros entre as areas da liberdade. Tesouros de solidariedade, comprensión, amizade… que se
atopan sen necesidade de cavar moito, mesmo na pel da area, porque a verdadeira riqueza dos nenos non fai falla buscala nas profundidades:
aboia sen dificultade.

Israel durme polas noites coa mesma facilidade que esperta á mañanciña. Durme lembrando, esperta ilusionado, e así vai facendo camiño, sen
esquecer que un neno con moitos séculos ás costas nunca ten tempo de aburrirse: ás veces imaxina que é un país, con xente, ríos e montañas;
outras, que é un pensamento, e viaxa polos ceos brincando entre nubes e cidades.

Pero Israel ten algo que ninguén posúe: un inmenso corazón cheo de amor, que late con forza e que trema, telúrico, en cada recuncho do mundo.
Late con tanta forza ese corazón que mesmo atrona nas mentes dos que pasan a vida durmindo sen escoitar a ninguén.

Israel é un neno, de corazón inmenso. Por iso ten o sorriso da sinceridade.
                                                                      14
ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA

   Josep Carles Laínez
                15
16
ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA

                                                           Por Josep Carles Laínez
As afinidades emocionais non requiren dunha explicación lóxica, nin dunha análise razoada dos motivos polos cales un sente ou non sente
determinada paixón. Talvez as miñas simpatías cara a Israel procedan dunha visión moi temperá do filme Éxodo (Exodus, Otto Preminger, 1960),
aos 13 ou 14 anos; e logo dos proxectos adolescentes, aos 16 e 17, de ir pasar o verán a un kibbutz, unha actividade progresista por aquel entón
(década dos 80 do século XX), dado que as imaxes que se transmitían de Israel eran de raparigos e raparigas sorrindo, ao sol, rodeados de
vexetación, vivindo o socialismo (cousas que, evidentemente, eran certas e ségueno sendo), semellantes ás fotografías promocionais, pero estas
falsas, de China, Albania ou a Unión Soviética. Por desgraza, só volvín a ver Éxodo unha vez máis, e nunca fun a ningún kibbutz para, entre outras
cousas, poder cantar ao meu regreso o fermoso tema "La estrella de David" do cantante valenciano Juan Bau.

Israel, no imaxinario de moitos defensores e detractores, está, en certo xeito, ligado á Shoah, pero este crime non foi condición inescusábel. De feito,
a pesar da súa extrema proximidade no tempo, o Estado de Israel e o Holocausto parecen afectar a pobos distintos, coma se gardasen unha
afastada relación, talvez a distancia que hai entre os colectivos nacionalistas dun país e os que non comparten esas ideas. A imaxe dos millóns de
xudeus desposuídos de todo non se superpón á dos xudeus construtores dunha patria. E resulta algo extrañamente inquedante, coma se os medios
estivesen empeñados en non establecer unha correlación entre ambos os grupos.

Por que Israel?

E por que non? Para a actual policía do pensamento, un pode simpatizar coas ditaduras comunistas de Cuba, Corea do Norte e China, ou reclamar
a devolución de Ceuta e Melilla a Marrocos, sen que ningún progresista poña en dúbida a bondade e rigor de tales despropósitos, nin se deteña a
pensar nos réximes de represión e destrución que padecen os pobos autóctonos deses lugares; con todo, se un se sitúa a favor de que os afrikaners
posúan un Estado propio, brinda polo ascenso do Vlaams Belang, desexa a liberación de Chipre ou celebra a existencia de Israel, non só pode ser
sospeitoso do terríbel, senón que estará sempre obrigado a xustificar a súa opción. A explicación do porqué eu véxoa moi clara. Na actualidade, hai
un obxectivo único para a ideoloxía correcta dominante: a destrución dos acenos identitarias europeas, é dicir, o borrado do pobo europeo por todos
os medios, atópese onde se atope, e a estigmatización de quen o defenda. Israel, para a súa desgraza, foi asimilado a Europa, e a intelligentsia
converteuno no último bastión colonial europeo no territorio do bo salvaxe. Dá igual que os europeos aniquilásemos aos xudeus sistematicamente
desde hai máis de dous mil anos. Agora deben pagar a cor (maioritario) da súa pel e o seu lugar de procedencia.

Con todo, un non defende Israel porque a súa propia nación estea ameazada desde dentro e desde fóra, senón porque Israel encarna aquilo que en
Europa fica proscrito, cousa que non deixa de ser un absoluto paradoxo. Explicareime. Israel céganos a pesar de que o pobo xudeu foi, ao longo de
toda a nosa historia, e desde a época romana, o “Outro” radical de canto conformou o espírito europeo. Por iso é, en parte, duro que moitos
europeos recoñezamos, en Israel, a forza, o vigor, o orgullo e a fidelidade que en Europa deixaron de existir desde que foran prohibidos, e case
extinguidos, tras a repartición do noso territorio polos Estados Unidos e a Unión Soviética (países que non deixan de ser parte da Magna Europa). E
aquí comezan novos paradoxos. Un europeo que sente europeo, e non só cidadán dun Estado de Dereito, non defende a Israel por ser a única
democracia de iure e de facto de Oriente Medio, porque exista alí liberdade de prensa, porque haxa alí igualdade xurídica, etc. Estas bondades non

                                                                           17
deixarían de ser mero papel mollado se Israel non se sustentase en principios fortes: o orgullo de pertencer a un pobo, de constituír unha nación
poderosa, de ter unha relixión propia milenaria, de conservar unha lingua ao longo dos séculos, de sentir que o colectivo latexa como unha alma, de
dispor dun exército vigoroso e, como quería o sempre lembrado Ernst Jünger, de vivir nun estado de "mobilización total". Xustamente os valores que
unha serie conxunta de institucións e actuacións están a tentar borrar de Europa. Isto é Israel para min: un pobo orgulloso de si mesmo e sen medo
a facer o que cre que debe facer para garantir a súa supervivencia. Creo que é algo moito máis esencial que un feixe de partidos e votantes.

Israel subxúganos porque cando viaxamos polas súas estradas, paseamos polas súas rúas, vemos os rostros dos loitadores e loitadoras do Tzáhal,
percorremos as súas fronteiras nos Altos do Golán e ouvimos o son dos seus avións sentimos a forza dun pobo (branco?, euroasiático?,
xudeo(cristián)?) que négase a sucumbir ante a moda do tercermundismo, os pactos de alto nivel dos gobernos apátridas e eurófobos (a maioría,
europeos) e a fascinación polo islam como novo proletariado do s. XXI por parte da esquerda, a progresía e os antisemitas sempiternos e inerciais.

Israel vs. Europa?

Con todo, Israel e Europa non forman parte da mesma nación. Poderán colaborar máis ou menos, e sentiremos unha maior afinidade con aquel que
con outros países do globo, pero Europa é unha nación pagán-cristiá e Israel é a patria do pobo xudeu. Trátase de algo inmiscíbel, dado que, postos
a buscar afinidades, tamén poderiamos tentalo con Etiopía, e non nos faltarían motivos para iso, pero rebuscar no pasado é case sempre un labor
inútil. Con todo, na actualidade, Israel e Europa (e Etiopía) teñen un inimigo común. Non sei se iso é dabondo para unilos, sobre todo cando Europa
vai camiño da súa desaparición, debido á doutrina do café para todos (sexan nacionais ou estranxeiros, mouros ou cristiáns, sempre que dean
votos) e á política de multiculturalismo e colonización á forza levada a cabo polas institucións da Unión Europea e os seus adláteres, a fin de
transformar á cándida Europa no novo melting-pot, nunha Europa-mundo, como queren algúns colaboracionistas actuais, onde o ius sanguinis dos
europeos xa non exista.

Agora ben, a pesar deses problemas de contrarios, e ate que non se produza a erradicación do cristianismo en Europa sob calquera das súas
formas, grazas á decidido acción da esquerda e á vergonzante deixamento dos centristas, a relixión maioritaria da nosa nación (e, xa que logo, da
maioría de europeos) segue tendo como cabeza a un xudeu, Yeshúa. Por iso mesmo, o pobo xudeu foi a conditio sine qua non para a existencia da
Europa cristiá, que por forza debe de sufrir dunha certa esquizofrenia na súa constitución, sobre todo cando declarou heréticas as lóxicas e
razoábeis teses marcionitas. Europa exponse: como casar unha tradición solar indoeuropea cunha base semita lunar. Esa adición imposíbel é o que
produciu a incomodidade en Europa con respecto á súa relixión e, polo tanto, con respecto a si mesma. E moitos europeístas convencidos, cristiáns
pero antiisraelíes e antisemitas, aínda non a superaron. Europa non pode ser plenamente cristiá sen negar o que é, pois Europa é, ante todo, Grecia
e Roma, e con posterioridade a continuidade pagá; e Europa non pode ser plenamente cristiá sen asumir como propio o libro sacro dos xudeus, a
súa historia militar e relixiosa, incluso a sacralidade do seu territorio. Iso sen entrar na casuística do que supuxeron Spinoza, Juan Luís Vives, Felix
Mendelssohn, Gustav Mahler, Heinrich Heine, Karl Marx, Arnold Schönberg, Albert Einstein, Franz Kafka, Marcel Proust... na cultura europea.

"Se me esquezo de ti, Xerusalén..."

Talvez polo legado de todos eses nomes hai un vencello inextricábel e irrompíbel entre Europa e Israel (que non existe, por volver ao símil, entre
Europa e Etiopía). E talvez por esa continuidade do pensamento e a creación hebrea en Europa, e a súa fusión plena con ela, o xudeu non é o alleo,
a pesar de ser os xudeus o “Outro”.
                                                                           18
Israel pode existir sen Europa, pois desta recibe, sobre todo, ataques e mostras de odio; con todo, Europa podería ficar moi orfa sen Israel, xa que
este país non deixa de ser un territorio levantado por europeos facendo alarde de todo o que en Europa se quere agochar e anular. Israel é odiado
pola esquerda porque é un nacionalismo triunfante; e é odiado pola dereita porque amósalle de que xa non é capaz aquí.

No século XIX, os patriotas europeos soñaron con dar a liberdade a Grecia, e moitos morreron loitando por ela, nas sacras terras de Atenas e de
Esparta, de Delfos e de Olimpia; lord Byron tamén deixou a súa alma alí. Estou convencido de que, no século XXI, a súa elección, en tanto
europeos, sería a defensa do Estado de Israel. O inimigo, non o esquezamos, segue sendo o mesmo.
                                                                         19
A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU

    Júlio Béjar
               20
21
A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU

                                                                   Por Júlio Béjar
“Na Europa emergente o judeu será coisa do passado. O rasto deste povo infeliz desaparecerá bem cedo. E pergunto-me quem será eligido como chivo expiatório
quando já não quedem judeus.”
(Douglas Miller, “Não fagas negócios com Hitler”, 1941)

Desde bem novo sentim uma extranha fascinação por Israel, pelo extraordinário feixe de logros em todas as ordes que os seus cidadãos
desenvolveram, para além da sua surprendente insignificância territorial e numérica, e pelo rechaço que, incomprensivelmente, provocavam fóra das
suas fronteiras sendo culpabilizados de todos os males do mundo. Essa fascinação acrescentou-se quando me aproximei à sua história e,
sobretudo, quando me inteirei de que o meu próprio apelido era de procedência hebraica. E o que resulta mais importante: quando observei que
habitualmente era odiada e despreçada por aqueles que, assimesmo, contavam com a minha recíproca animadversão e despreço.

A saga de Israel constitui um relato fascinante onde o heroísmo e a capazidade de padecimento e sacrifício correm parelhos pelas veias dum povo
humilhado e maltratado como nenhum outro na História.

Israel não é uma nação normal. Carece no seu pulo fundacional do odioso narcisismo colectivo que adorna sempre os baratos e falazes discursos
patrioteiros. Não existe paralelismo algum com este povo que arrasta mais de quatro mil anos de continuidade histórica, que tem protagonizado o
insólito fenômeno da sua reunificação e do renascimento mais vigoroso da sua língua e cultura após tantos séculos. Nem sequer a sua religião é
uma religião normal. Não acharedes nada semelhante à indestrutível ligação entre o credo e a nacionalidade judia. Nem sequer o sionismo tem nada
a ver com qualquer outro movimento de libertação de qualquer tempo ou lugar. Os povos que têm lutado pela sua emancipação sempre têm seguido
o esquema de expulsar o invasor e declarar a independência. No caso de Israel a tarefa foi avondo mais titânica: convocar um povo disperso na
diáspora e libertar a sua terra de virreis estrangeiros. Porque Israel, desde a destrucção do Segundo Templo e o começo do exílio no 70 a.n.e.,
nunca foi até os nossos dias pátria de nenhum outro povo, senão apenas o território submetido por diferentes administrações, desde os romanos,
passando pelo Turco até o protectorado britânico. Mas sempre houvo lá presença documentada de judeus que a tinham por pátria de seu..Não, o
sionismo também não é um movimento de libertação nacional ao uso..

Dois mil anos de perseguição, conversões forçosas, destrucção, exílio e holocausto, não bastaram para rematar com o sonho de volver algum dia à
Terra de Israel, o Estado soberano e seguro para os judeus perseguidos e massacrados ao longo da Terra, e que Herzl entendera como única vía
garante para a supervivência dos judeus no exílio. Um Estado onde puidessem viver livremente e serem donos do seu próprio destino; desde onde
combater e derrotar aos seus inimigos jurados. Onde deixar de ser a escória sobre a que cuspir e à que cumpre erradicar.
Israel não é só uma minúscula extensão territorial perdida no Meio Leste, cujo tamanho apenas abrangue o 10% de Síria, o 4% de Marrocos, o 2%
de Egito ou o 1% de Líbia. Não. Israel é a prova inquestionável de que o Povo Judeu tem logrado sobreviver a um exílio milenário que rematou há
pouco mais de meio século com a fundação do Estado Judeu. Quer dizer, com a implementação do programa sionista, que a judeofóbia nas suas
distintas variantes, a cada qual mais disparatada, não é quem de suportar. A ideia tolerável contemporaneamente do judeu, no melhor dos casos, é a
de Ana Frank: a ideia duma judía morta –e que se tiver ousado sobreviver teria sido automaticamente considerada culpável de “crimes contra a

                                                                            22
humanidade”.

Para os que nascimos a partir da segunda metade do século XX não é possível entender racionalmente a nossa época sem a clarividência funesta
da Shoá, do extermínio na sua variante mais definitiva e hipertrofiada nos lager concentracionários. E isso é o que dota plenamente de sentido a
data refundacional de 1948 e a defesa do Estado de Israel como baluarte contra o escurantismo e as formas de barbárie todas.

Israel significa para mim um miragroso anacronismo, uma comunidade nómada que se resistiu a desaparecer na conjura genocida dos séculos e no
vértigo do consumo imediato dos nossos dias. É por isso que quando em Shabat uma jovem de Hebron ou Jerusalém prende o azeite na ponla
duma menorá à caída da tarde, não faz senão rememorar a fascinação que sentiu Moisés aos pés do monte Horeb diante daquela silveira ardendo,
no assombro reinventado numa rara elipse detida e imóvel.

Como uma frecha projectada num profundo sono de mais de quatro milênios.
                                                                       23
ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN

     Miguel Boó
                 24
25
ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN

                                                                 Por Miguel Boó
La educación lo es todo. Hace unos meses un catedrático de Arte y una licenciada en Historia –ambos docentes- me dejaron perplejo. El primero
sostenía en sus clases la existencia de Palestina como algo vagamente contemporáneo de los imperios asirio y persa. La segunda, una mujer
profundamente católica, discurseaba en una tertulia de café –sospecho que en sus clases no privará a sus alumnos de su equivocado magisterio-
convencida de que Jesucristo, la virgen María y los apóstoles eran palestinos y, por tanto, ancestros de los actuales herederos del egipcio Yasser
Arafat. Naturalmente, no sirvió de nada decirle al primero que por favor me pusiera al corriente de cuales habían sido los emperadores, reyes o
dirigentes de esa Palestina que él había descubierto y cuyo conocimiento se nos había vedado al resto de los mortales. Le interrogué, sin éxito,
sobre cuáles fueron sus profetas, sus dioses –puesto que religiones monoteístas sólo existía la judía-, sus ciudades. Le pedí que me dijera en que
época o épocas de la historia existió como pueblo o como cultura. Le inquirí acerca de qué capital o capitales había tenido su imaginaria Palestina,
qué idioma hablaban sus habitantes, qué guerras y conquistas había protagonizado y, finalmente, qué contribuciones al arte antiguo había que
reconocerles. Tampoco hizo efecto en la segunda profesora mi observación de que Jesús, su madre y sus discípulos no eran palestinos ni cristianos,
sino judíos mondos y lirondos, que toda su vida hablaron hebreo y arameo, que fueron a la sinagoga, y que observaron todos los ritos y festividades
de la religión de Moisés. No importó siquiera sacar a colación que los palestinos actuales se reputan de musulmanes y que el Islam apareciera –no
con Ismael, como ella pretendía- siglos después del cristianismo y, por tanto, miles de años después del judaísmo. De igual modo, no le convenció
que en La Biblia –el libro sagrado de su propia religión- no aparezca citada Palestina ni una sola vez, puesto que prefería fiarse de unos mapas “de
la época” que aparecen en las versiones católicas, sin admitir que la época que refiere esa cartografía es posterior a Jesucristo en casi 80 años.

Y entonces me ratifiqué, una vez más, en que no es que nos hayan estado engañando en los últimos 60 años acerca de las causas y consecuencias
del nacimiento del Estado de Israel, es que se han puesto a la tarea de reescribir la historia de, y desde, hace siglos. Y si para ello, los promotores
de este fraude histórico, cuentan con tontos útiles como los que acabo de describir, entonces es que la educación de la juventud está
irremediablemente contaminada y poco se puede hacer para aplicar un antídoto que contrarreste los efectos de esta plaga. Por eso digo que la
educación lo es todo. Y por eso quienes quieren que sus ideas se impongan en la sociedad de forma nada traumática, utilizan la educación, se
cuelan en las aulas, copan las asignaturas que luego forjarán el pensamiento de la gente y, más aún, preparan y adiestran a los formadores y a los
formadores de los formadores. Por eso es tan difícil encontrar a quien, además de explicar las cosas desde la ideología del pensamiento único que
nos invade, sea capaz de exponer de modo imparcial las premisas opuestas. Y por eso, los alumnos, carentes del espíritu crítico que no les han
querido transmitir sus preceptores, acaban aborregándose.

Suelo decir a mis contertulios que si yo hubiera leído, escuchado y visto los mismos mensajes que ellos han recibido por medios escritos y
audiovisuales, seguramente tendría el mismo criterio que ellos –o uno muy aproximado- sobre, por ejemplo, el conflicto de Oriente Próximo. De igual
manera que si hubiese nacido en Camboya no experimentaría arcadas –como sin duda me ocurriría si lo intentara- para ingerir gusanos cucarachas
o ratas. Y, viceversa. Si ellos –les digo- hubieran leído periódicos de 1948 comprobarían que entonces nadie sabía quienes eran los palestinos, salvo
si con ello había que referirse a los antiguos propietarios del Bank of Palestine, el The Palestiniam Post, la Compañía de Frutas de Palestina o la
Universidad de Palestina, entidades todas ellas creadas y regentadas por judíos que habitaban en la Tierra de Israel, renombrada como Palestina
por los romanos en el siglo I d. C. Si ellos se hubieran molestado en contrastar la información unidireccional que recibieron de la guerra en Gaza, de

                                                                          26
la insultantemente llamada flotilla de la libertad o de cómo se crearon falsos mártires tal que el icono Al Durrah aquél padre acurrucado junto a su hijo
tras un parapeto –en medio de un fuego cruzado, en el que balas palestinas y no judías, acabaron presuntamente con la vida del niño-, habrían
llegado a conclusiones bien distintas, como son las mías. En fin, si se hubieran molestado tan solo un poco, sabrían que no es cierto que hubo una
vez unos malvados judíos que llegaron a un estado llamado Palestina y les robaron las tierras a sus habitantes.

Por eso debo decir que para mi Israel es una realidad que permanece levitando en un espacio y en una dimensión a la que no se tiene acceso si no
pones algo de tu parte, y si te crees todo lo que te dicen. Porque Israel es el país que mayores odio despierta entre mis vecinos. Y siento que debo
hacer algo para convencerles de que lo suyo es un sentimiento irracional. Debo intervenir porque me siento deudor moral de un país épico –de
Masada no nos olvidaremos-, nacido de un pueblo que tantos y tan buenos regalos ha hecho a la humanidad. Los judíos nos trajeron la libertad
porque vencieron a la esclavitud; nos trajeron el futuro frente a unas sociedades inmersas en un círculo vicioso que excluía el progreso; nos
regalaron el valor de la vida y nos legaron la ética.

Por supuesto que los israelíes y los judíos tienen muchos defectos y, por descontado, que no han sabido contrarrestar la propaganda que contra
ellos se ha instalado en Europa. Naturalmente que no siempre tienen razón. La cagan como todos. Y aún así, Israel es, para mí, el único país del
mundo que puede evitar una nueva Shoah; uno de los pocos, tal vez el único, en el que el ejército es el pueblo y el pueblo le ha dado esa
supremacía moral que lo hace admirable; la nación que habla cien idiomas, que mezcla la música klezmer con el lamento del shofar, que valora la
vida de uno de los suyos en mil de la de los otros. Ya lo dije a mi vuelta del primer viaje de AGAI: Israel es, para mí, el país que ama la vida. Y
aunque solo fuera por eso –que no–, y porque, además, debo de tener algo de judío, lo llevo en mi corazón.
                                                                           27
XERUSALÉN, XERUSALÉN

 Xoán Bernárdez Vilar
             28
29
XERUSALÉN, XERUSALÉN

                                                         Por Xoán Bernárdez Vilar
No ano 1947, cando os medios informativos nos abraiaban co relato das matanzas que os árabes estaban a cometer entre a poboación hebrea do
Oriente medio, eu tiña nada máis que once anos. Pero entendín, ou polo menos crín ter entendido naquel intre, a transcendencia que a aprobación
pola ONU da división do territorio de Palestina entre xudeus e árabes, o 29 de novembro daquel mesmo ano, podía representar. Non entendín,
porén, porque tales matanzas non se detiveron naquel mesmo intre, xa que mentres que os xudeus aceptaron a partición, a pesar de que ésta non
lles concedía algunhas das terras que entendían que debían de lles corresponder, os árabes amosáronse abertamente contrarios a ela. Un profesor
meu, tirándoo de non sei onde, tratou de me convencer entón de que aquilo era de esperar pois os hebreos estaban condenados a non crear nunca
máis un estado, posto que ninguén estaba disposto a recoñecerllo.
Non me sorprendeu, pois, que o 15 de maio do ano 1948, ao día seguinte da marcha dos británicos de Terra Santa, e da proclamación do Estado de
Israel, éste fora invadido polas forzas de todos países árabes veciños. Foi aquela unha loita dura, que puido ser seguida en xornais e emisoras de
radio con grande profusión de datos, e que, varios meses despois, remataba co sorprendente trunfo de Israel, e a inmediata firma, na illa de Rodas,
de tratados de paz entre cantos nela perticiparon, a non ser o Irak, que se negou a facelo. Inmediatamente, o 11 de maio de 1949, Israel foi
recoñecido de iure e de facto na ONU por 95 dos 121 estados que entón integraban dito Organísmo.
Coma reacción, os países árabes expulsaron dos seus territorios a máis de 600.000 xudeus, gran parte dos cales tiveron que seren acollidos polo
novo estado.
Cantos vivimos aquela xeira puidemos seguir entón feitos tan pouco aleccionadores como os de que, os árabes que daquela firmaran o referido
desarme con Israel, comprometéndose a manter a paz, non preparar agresións contra as forzas armadas nin a poboación civil da outra parte, así
como a non violar as novas fronteiras, deron pé inmediato aos defrontamentos de 1956, 1967,1973, e outros, que se desenrolaron no sur do Líbano,
ou en Gaza, lugares dende onde eran disparados mísiles contra a poboación civil do estado hebreo.
Tamén fumos testemuñas da conferencia dos Xefes de Estado árabes en Khartum, a capital do Sudán, que tivo lugar apenas rematada a guerra de
1967, conferencia na que decidiron “non negociar, non acordar a paz, e non recoñecer a Israel”.
Lembro estes feitos porque agora está de moda contar unha historia diametralmente distinta da que veño de expoñer, na que priman outros bos e
outros malos.
Mais quen se queira enteirar do que entón aconteceu ten á súa disposición libros e informacións dabondo documentados que lle poden axudar a
reconstruir o dilatado proceso que nos ocupa.
Lembremoslle a todos eles que dende antes do século XVI o Oriente Medio formaba parte do Imperio Turco –os turcos non son árabes-, e que a
mediados do século XIX a comunidade xudía de Xerusalem mercou algunhas terras para principiar a facelas fructificar. Tres anos despois (1860) o
pròcer británico Sir Moses Montefiore construía na parte occidental da mesma cidade o seu primeiro barrio extramuros e realizaba plantacións de
laranxeiras nas inmediacións de Yaffo.
Temos tamén relatos de xentes que visitaron personalmente o país, que dan conta da situación das súas árdigas terras e dos seus escasos
habitantes ao longo dese século XIX. Así, o francés René de Chateaubriand recolleu cara a 1807 detallados informes sobre os mesmos, o
norteamericano Mark Twain imitouno arredor de 1867, e o francés Pierre Loti deixounos o relato do seu percorrido por aquelas terras en 1895. Influíu
tamén moito no desenvolvemento de quenes vivían naquela insegura Palestina a familia xudía Rosthschild, que mercou terras para convertelas en
asentamentos e proxectos empresariais.

                                                                         30
Os xudeus fixéronse, a finais do século XIX e principios do XX, con cantos terreos estaban entón á venda, a pesar de que o Sultán de
Constantinopla recomendou non facilitarlles o acceso aos que se atopaban nas marxes do río Xordán. Unha circunstancia que se repetiu máis tarde,
despois de que, a partir de 1917, os británicos pasaron a ser os novos donos do Territorio.
En 1909, a adquisición duns improductivos areais costeiros situados ao sur da chaira de Sharon, permitíu a construcción neles dunha cidade
nidiamente hebrea, Tel Aviv, feito que cadrou co xurdimento entón dos primeiros kibbuttzim. Hoxe Tel Aviv é a cidade máis poboada de Israel.
E despois da Independencia -1948-49- seguíu a ser información diaria a dos grupos de felahin que cruzaban a fronteira para asasinar a cantos
atopaban diante. Ao mesmo tempo, fíxonos tamén sabedores do sorprendente progreso agrícola, industrial, económico e social do novo estado.
Para quen, coma min, medrou contemplando a precariedade e as carencias coas que se vivíu en Galicia, coñecendo de perto as lacras da falta de
medios e da emigración, saber que noutra terra, noutro país, outras xentes eran capaces de facer rexurdir das súas cinzas a súa vella patria,
representou un auténtico estímulo, aínda sabedor de que elas o tiñan máis difícil que nós. Porque Israel atopábase nun medio hostil, capaz de
atacar, matar, ou falsear os feitos. Eu estaba presente cando o día 15 de novembro pasado, un grupo de exaltados –algúns deles mesmo
profesores- boicoteou e impedíu, no medio de berros, insultos e agresións, que Lior Haiat, Portavoz da Embaixada de Israel en España, poidese
impartir na Universidade de Vigo unha conferencia-coloquio acerca dos “25 anos de Relacións entre España e Israel”. Entre as moitas “razóns” por
aqueles esgrimidas para xustificar a súa postura estaba a auténticamente sorprendente de culpar ao estado hebreo da morte de Gadaffi.
Para min, Israel non só é un exemplo a imitar, senón tamén o derradeiro baluarte fronte á irracionalidade e a barbarie.
                                                                       31
O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM

    João Guisán Seixas
                 32
33
O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM

                                                         Por João Guisán Seixas
É famosa aquela frase do génio diletante Valle-Inclán em que, por boca do Marquês de Bradomim, na “Sonata de Inverno”, explica o seu apoio a
uma causa tão retrógrada como o carlismo: “O carlismo tem para mim o encanto solene das grandes catedrais”. Eu, que só posso comparar-me com
Valle no culto à beleza, nem por isso aderiria, porém, a uma causa por mero esteticismo. A estética tem para mim também a sua ética, e a ética a
sua estética. Pode que as diferenças venham de um matiz linguístico. Sempre gostei dessa polissemia da palavra “belo” (ausente no castelhano
“bello”), que em português, como em francês ou italiano, tem o valor de “lindo, formoso”, mas também o de “bom”: “Um belo rapaz”, “Un beau
morceau” ou “Un bel giorno” podem-se traduzir para castelhano como “Un buen chico”, “Un buen cacho” e “Un buen día”.

Como não posso competir com Valle em genialidade e em diletantismo, também não vou competir no tamanho da sua comparação. Se começo a
glosar essa frase é precisamente para poder esclarecer que, se alinho com a causa do sionismo, é porque, muito pelo contrário, Israel tem para mim
o encanto humilde das pequenas sinagogas.

Costuma contrapor-se a magnificência das fachadas das catedrais católicas com a austeridade externa das mesquitas, cujos motivos decorativos
reservam-se quase exclusivamente para o interior. Deduz-se dai uma maior preocupação pela aparência e o aparato no cristianismo e um crença
mais íntima e profunda no islamismo. São simplificações que se repetem, um pouco porque são fáceis a fazer, e também um pouco por esse
masoquismo ideológico que caracteriza o pensamento ocidental destas últimas décadas. Algumas catedrais católicas apresentam também uma
profusa decoração interior, e há mesquitas monumentais cuja austeridade externa receio que não pretenda senão impressionar, por não dizer
“gelar”, o espírito de quem as olha.

Porque há uma característica comum a catedrais e mesquitas: a sua grandiosidade. Umas e outras pretendem sem dúvida impor-nos a sua
presença, constranger-nos de algum modo, demonstrar-nos a nossa pequenez. As sinagogas, porém, é preciso buscá-las. Lembro o meu
desconcerto uma tarde, no “Ghetto Nuovo” de Veneza, à procura da “Scuola Spagnola” e outras sinagogas que apareciam no meu guia, que
resultaram ser todas casinhas bem humildes, apertadamente embutidas na massa de edifícios anónimos. Lembro também a asseada modéstia das
pequenas sinagogas de Safed, a cidade mística da Galileia. E, a pesar de mística, lembro especialmente aquelas sinagogas, não só pelo seu ar
doméstico, pela sua luminosidade directa e nada pretensiosa, mas também por alguns traços “heréticos”. Pecadoras sinagogas de Safed, como a Ari
Shepharadi ou a de Joseph Caro, que, indiferentes à atmosfera opressivamente ortodoxa da vila, exibem sem pudor imagens de leões na porta e
delicadas ornamentações de pássaros no interior, apesar de a Torá proibir expressamente a representação de seres animados, perniciosa idolatria!

Se os interiores das catedrais e mesquitas têm qualquer coisa de enormes vestíbulos de palácios imperiais, os interiores das sinagogas só
conseguem lembrar bibliotecas, salas de tribunal, ou mesmo estações dos correios. Naquelas a gente tem a sensação de estar sempre à espera de
um grande senhor, muito atarefado, que nunca chega e tem sempre que falar através de algum mordomo de longas vestes, mas nestas sente-se
que é possível o convívio quotidiano com um deus com boca de livro que se preocupa de coisas tão domésticas como a forma correcta de fazer o
pão ou de tecer um corte de pano. Talvez no início, na época do Templo, o judaísmo não fosse muito diferente dos seus filhos, cristianismo e
islamismo. A maior vantagem para o desenvolvimento do humanismo judeu (a primeira forma de humanismo) foi um facto que na teologia judia não

                                                                        34
deixa de viver-se como uma carência: desde a destruição do Templo (no judaísmo há um único templo possível: o de Jerusalém) pelo imperador Tito
(em 70 d.C.) o judaísmo tem de sofrer, como o povo que o sustenta, um exílio, condenado a ser uma religião sem templo nem sacerdotes. Uma
sinagoga não é um templo (“Sinagoga” significa “lugar de reunião”) e os rabinos são antes juízes ou conselheiros do que sacerdotes (no sentido que
podem ter um padre católico ou um íman muçulmano).

Daí que a principal diferença entre umas e outras, se veja reflectida na colocação dos fiéis. Nas igrejas e mesquitas todos olham para um mesmo
ponto, donde fala o mediador entre deus e os homens. Nas sinagogas, porém, (mesmos nalgumas mais monumentais e mais parecidas com
catedrais ou com mesquitas, como a “Esnoga” ou “Sinagoga Portuguesa” de Amesterdão) os bancos “olham” uns para os outros. A comunidade
olha-se a si própria. É ela a mediadora e a protagonista. Um padre católico pode dizer missa sozinho, numa manhã de Inverno, numa capela perdida
nas montanhas, como na lenda do Santo Grial do Cebreiro. Um único muçulmano pode estender a sua esteira em direcção à Meca no meio do
deserto. Um judeu não pode celebrar os seus rituais se não for acompanhado de mais nove.

Um Verão em que aluguei um apartamento no porto de Rianjo, gostava de escrever à noitinha, ao pé da janela, a olhar aquele recanto íntimo da ria e
a ouvir música. Na Rádio Dois davam, então, àquela hora, as Cantatas de Bach todas as tardes, num programa monográfico. E para maior deleite,
calhava ser também a hora em que a traineira da vila costumava sulcar, todos os dias, as águas daquele salão dourado do mar de Arousa, a praticar
para as próximas regatas. E a minha mente divagava por coisas bastante diferentes daquilo que escrevia. Achava um paralelismo insuspeito entre
as bocas do coro a cantarem, e os braços dos marinheiros a remarem. O coro navegava através das ondas da música, e a traineira era um coro de
longas línguas de madeira a cantarem golpes rítmicos contra um lábio de água. E de repente tinha a ideia de que os remadores não deviam ser
senão acólitos de uma nova religiom, e que no seu vergar rítmico adoravam, sem saberem, aquela música que caia do alto, como o Sol que se
punha, e o próprio Sol que antes de morrer brilhava dourando as águas como o retábulo de um templo que não podia fazer mais que esvair-se.

Vêm-me à cabeça estas imagens, porque aquela “emoção coral” me lembrava outra “emoção coral” que já tinha sentido antes, e então tornei-me
consciente de que sempre o que mais me tinha emocionado da gesta da criação do Estado de Israel, era que se tratava de uma epopeia colectiva
(Eis como funciona, ou como não funciona, a minha mente. Eu só sei fazer associações deste género: “cantata + marinheiros = Israel”. O meu
cérebro está estruturado desse modo, entendam-no, e assim me vai). A criação do Estado de Israel tem também os seus heróis individuais, sem
dúvida, mas qualquer deles empalidece ao lado do heroísmo colectivo. Não me dêem nem o melhor tenor, nem barítono, nem contralto, nem
soprano. De que me vale a mim uma voz que chegue às alturas do dó de peito ou ainda mais alto? Nada pode comparar-se à emoção do murmúrio
de um coro, ao chapinhar harmónico de um povo que rema.

Sempre que posso aproveito para reivindicar a figura de Bernard Lazare, um escritor francês, judeu, anarquista e ateu. Ele, para além de anarquista,
foi um dos mais interessantes, para mim, pioneiros do sionismo. Como afinal o sionismo não deixa de ser uma forma de nacionalismo, Bernard
Lazare, a tentar conciliar o seu nacionalismo sionista com o seu internacionalismo anarquista, formulou uma das ideias mais profundas e formosas
que se têm dito a respeito. Convém lembrá-la nesta época de nacionalismos essencialistas (tanto faz se baseados na Espanha do Cid como no
“fogar de Breogán”). Ele não acreditava em toda essa retórica reaccionária dos “direitos históricos”. Ele dizia que o direito de um povo a existir
(enquanto povo, enquanto nacionalidade, não no sentido biológico do direito a viver de um conjunto de indivíduos, entenda-se) não era um direito
“natural” ou “divino”. Era um direito que havia que ganhar, e para um povo ter direito a existir, a ser reconhecido como tal pelos outros povos, tinha
que contribuir com a sua existência de alguma maneira ao conjunto da humanidade. Tinha que fornecer algum valor novo ao próprio conceito de
humanidade, tinha que ser capaz de alargar, com a sua presença, o conceito de humanidade. E, nesse sentido, dizia, o povo judeu era sem dúvida o
                                                                          35
que mais tinha direito a existir, porque ele tinha encarnado, como nenhum outro, precisamente pelo seu historial de sofrimento, pela sua fraqueza e
todas as suas desfeitas, o ser mais íntimo da espécie humana.

O ser humano é o judeu dos seres vivos. Somos migrantes por natureza. Nenhum lugar da Terra e todos, ao mesmo tempo, nos pertencem. Como
dizia Rosalia de Castela, mas alargando-o ao mundo inteiro: tudo nos diz “estrangeiro”. Quem nunca se tenha sentido estrangeiro, nunca se tem
sentido humano. É a fragilidade e a carência o que nos torna humanos. E precisamente uma das preocupações das leis anti-semitas era impedir os
judeus de acederem à propriedade. Os judeus encarnam, daí, a raiz mais profunda da condição humana.

O primeiro primata foi um judeu para os carnívoros, mas hoje somos nós que controlamos a população de tigres do planeta. Resulta irónico que o
povo mais perseguido da história tenha conseguido tornar-se no povo mais brilhante que deu a humanidade. Os babilónios, os egípcios, os gregos,
os romanos, na antiguidade, os árabes na idade média, os europeus na idade moderna, os americanos na actualidade... todos tiveram o seu
momento de brilho deslumbrante. Mas nenhum deles pode comparar-se com um outro brilho, talvez mais modesto mas constante, que de Salomão
aos prémios Nobel deste ano, foi acompanhando o brilhar de todos eles. O de um pequeno povo, sempre minoria, sempre ameaçado, mas sempre
movido por um amor inquebrantável à vida, por um instinto furioso de sobrevivência: os judeus.

Quando fazia parte da Protectora de Animais de Santiago, e comecei a passar algumas horas, aos fins de semana, a colaborar na manutenção do
canil da associação, lá na Boisaca, fiquei arrepiado, ao conhecer, logo nos primeiros dias, um comportamento típico dos cães quando estabelecem
entre si relações de “clã”: o de escolherem um do grupo, normalmente o mais pequeno ou o mais enfraquecido, e todos começarem a abusar dele. A
postergá-lo à hora das refeições, a agredir-lhe e isolá-lo. Não há razão objectiva alguma para a eleição, tirando a relativa ao tamanho e força
(reduzidos) da vítima. Mas podia ter sido um ou outro de iguais características. O facto de ter sido maltratado por um, é que o torna passível de ser
maltratado por todos. A chave parece estar em ter um inimigo comum. Isso deve supor alguma vantagem evolutiva. Nada é capaz de unir tanto como
o desejo de tornar difícil a vida a um semelhante.

Este comportamento, levado à espécie humana, deve estar na base mental (límbica, no “cérebro primitivo”) do nazismo e do anti-semitismo. O povo
judeu é esse cão escolhido pelos seus congéneres num canil chamado Terra e num canil chamado História. Primeiro o antigo Egito e o Império
Babilónico, depois o Império Romano, depois todos os impérios cristãos da idade média, mais tarde o Império Czarista e mais recentemente o
Terceiro Reich, e outros imperialismos da mesma laia, como o pan-arabismo e pan-islamismo... Os primeiros porque sim, e os seguintes porque já
estava marcado, todos esses grandes cães raivosos foram deixando memória dos seus dentes no corpo diminuto deste povo.

A diferença entre os cães e os homens é que, nesses casos, o cão escolhido acaba por aceitar a sua sorte, e costuma deixar-se morrer a um canto
do canil, enquanto os homens, alguns homens, revoltam-se e por vezes conseguem renascer das suas cinzas e reafirmar a sua dignidade. A criação
do Estado de Israel representa o momento em que o cão tinhoso se levanta nas suas patas traseiras, consegue fazer-se ouvir no meio da manada e
ensina os dentes como garantia processual dos seus direitos. É por isso que, seguindo a preciosa teoria de Bernard Lazare, o Estado de Israel não
só tem direito a existir tanto como qualquer outro Estado. Para mim é sem dúvida o Estado que tem mais direito a existir. Porque a sua existência
nos diz a toda a humanidade que a nossa espécie é capaz de tomar as rédeas do seu próprio destino, que é capaz de ultrapassar todos os
determinismos, de vencer a humilhação e de mudar a História, de mudar qualquer história cujo final parece já escrito desde o início.

Gosto de Israel, como das sinagogas de Safed, pelo sentido herético que tem. Para limpar a sua consciência do seu cobarde papel no conflito de
                                                                         36
Oriente Médio, na Europa tende-se a estabelecer paralelismos entre as partes, acusando o sionismo de ser o correlato do integrismo religioso
islâmico. E nada mais longe da realidade. O sionismo é uma blasfémia do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, e daí que tradicionalmente este se
tenha oposto sempre a ele. A criação do Estado de Israel supõe que um povo que levava cinco mil anos à espera do Messias, um bom dia resolve
não esperar mais as profecias e ser ele o seu próprio Messias. Um povo que se rebela contra o seu próprio deus, ou, se quiserem, contra o destino
que ele próprio se tinha marcado.

Cada vez que qualquer de nós está a ser maltratado, discriminado, perseguido, agredido. Cada vez que a turba assinala qualquer de nós com o
dedo e a matilha de cães começa a rodeá-lo a arreganhar os dentes, passamos a ser judeus. Cada vez que um de nós é injustamente tratado e
encurralado moralmente e, faça o que fizer, é criticado sem saída, cada vez que um de nós é sentenciado de morte sem ter direito nem sequer a ser
ouvido, passa a ser judeu, e Israel é então legitimamente a nossa pátria.

Eu gosto de Israel porque muitas vezes me tenho sentido Israel na vida. Como escritor lusista, como pai separado, como tantas coisas... Cada vez
que vês como o mundo te fecha as portas e decide ir por ti, simplesmente por seres aquilo que és, como podes não sentir-te identificado com Israel?
Quando te negam cinicamente a voz e o direito de defesa, como podes não sentir-te identificado com Israel?

O Império romano proibiu os judeus de habitarem os seu próprio país, para, a seguir, censurá-los por apátridas e estrangeirizantes. Na Europa
medieval foram proibidos de possuir terras, o que os obrigou a dedicar-se aos ofícios artesanais e liberais, mas afinal deixou-os numa situação
invejável quando, com a renascença e o auge das cidades, a posse da terra deixou de ser a principal fonte de riqueza, e então os mesmos que
pretenderam empobrecê-los, criticaram-nos por ricos. Como do mesmo versículo (Deuteronómio 23-19: “Não emprestarás com usura ao teu irmão
nem dinheiro nem grão”) se tirava a proibição de um judeu emprestar dinheiro com juros a um judeu, e um cristão a um cristão, mas não um judeu a
um cristão ou vice-versa (ou pelo menos assim o interpretaram uns e outros na Idade Média, considerando que a referência ao “irmão” só podia
querer dizer “o irmão na fé”), sendo maior o número de cristãos do que o de judeus, estes tiveram muito mais êxito como prestamistas do que
aqueles. Mas isso também lhes foi criticado. Mais tarde, a fugirem de pogrons na Europa do Leste, emigraram a América. A Polónia, a Rússia e a
Ucrânia não ficaram mais ricas por isso, mas os judeus acabaram por desembarcar, aos milhões, no futuro império do mundo, onde chegaram a ser
uma influente minoria. A propaganda anti-semita em todos esses países continua a falar, contudo, do lobby judeu e da sua grande conjura para
dominar o mundo. Se os tivessem deixado cultivar batatas em paz no meio das estepes, não se teriam visto obrigados a escalar ao alto das torres
de Wall Street para fugirem das hordas cossacas. Sempre que os judeus souberam tirar proveito da sua própria segregação e do seu pequeno
tamanho, os mesmos que os obrigavam a obrar desse modo, mais tarde censuravam-nos por o terem feito.

Como se sabe a grande coarctada é dizer que se pode ser contra Israel, mesmo contra a própria existência de Israel, e nem por isso ser anti-semita.
Resulta impossível, porém, separar uma e outra coisa. O anti-semitismo é a forma mais estúpida de racismo, porque se todo o racismo pretende
basear-se na ideia da superioridade, o anti-semitismo sustenta-se num sentimento de inferioridade. Todos os nacionalismos odeiam os judeus,
precisamente porque os judeus inventaram o nacionalismo. Há pouco um estudo que comentava o sentido da expressão “nação de Breogan” no
hino galego, fazia-me lembrar uma outra expressão parecida, “nação de Israel”, que aparece na Bíblia, e que é a primeira vez em que se regista o
conceito de nação. “Nação de Israel” quer dizer o conjunto dos “nascidos de Israel”, e Israel não é senão a alcunha que se lhe dá a Jacob, e que
significa, como se sabe, “Aquele que luta contra Deus”. Israel é um nome próprio de pessoa. A “nação de Israel” é o conjunto teórico dos
descendentes de Jacob. É mitologia, claro, pois não é preciso fazer estudos genéticos para intuir que há muitos judeus no mundo que devem
partilhar tantos genes com Jacob como com Gengis Khan. Claro que também eu suspeito que um só deles conserva mais genes de Jacob dos que
                                                                        37
os galegos todos herdámos do ilusório Breogan.
Israel é portanto um nome próprio de pessoa, que passou a ser um nome próprio de um conjunto de pessoas, de um povo. Durante todos os séculos
de diáspora os judeus (e não só, muitas fontes cristãs registam o uso) continuaram a chamar-se a si próprios “Israel”, A primeira comunidade judia
das Américas, fundada no XVII na cidade brasileira de Recife (na altura sob domínio holandês) por descendentes dos judeus expulsos da península,
chamava-se Tzur Yisrael: “Rocha de Israel”. Aquela cidade de língua portuguesa sob domínio holandês e portanto fruindo das suas leis de liberdade
de culto (igual que mais tarde aconteceria com Gibraltar sob domínio britânico), podia considerar-se como um rochedo de salvação que aqueles
náufragos da história encontravam entre o oceano Atlântico e o oceano de intolerância da sua própria cultura. Quando, novamente expulsos após a
reconquista portuguesa da cidade, os sobreviventes conseguem finalmente chegar a participar na criação da colónia holandesa de Nova Amesterdão
(que viria a ser, com o correr do tempo, Nova Iorquei), fundam uma nova comunidade (a primeira da América no Norte) chamada “Shearith Yisrael”,
literalmente: “O que fica de Israel”. Não há dúvida que para eles Israel existia e eram eles próprios.

Daí que “Israel” e “povo judeu” sejam perfeitos sinónimos. Aquele “Israel” de antes de Israel era portanto um “Estado nómada”, um Estado sem
domínio de facto sobre o seu território. Mas os centímetros quadrados que ocupavam as marcas dos sapatos de cada judeu, era como se fossem
um pedaço errante de solo israelita. O único que se fez quando se criou o Estado de Israel, foi recompor o puzzle.

E daí que não seja preciso fazer mais esclarecimentos nem discutir se se deve dizer de uma ou outra forma: “Estado de Israel” já significa, em si,
“Estado dos Judeus”, de todos os judeus (e nem por isso deixa de poder ser o Estado de muitas pessoas que o não são). Dizer que se respeita o
direito de existir do povo judeu mas que não se reconhece o direito a existir do Estado de Israel é por tanto uma contradição em si própria. Porque o
povo judeu é o conjunto das pessoas que levavam 2.000 anos a sonhar com regressar a Israel (que levavam 2.000 anos a dizer “no ano próximo em
Jerusalém!”), e negar-lhes a essas pessoas este direito é negar-lhe a esse povo a mesma razão da sua existência.

Que anti-semitismo e anti-sionismo não podem ser senão a mesma coisa, vê-se logo em que a mesma retórica que se emprega para desqualificar o
povo judeu é a que se utiliza contra Israel. Israel é o judeu entre as nações. Primeiro pretende-se destrui-lo sem mais. Depois, quando ele se
defende, pretende-se destrui-lo pelo delito de ter ganho uma guerra e não se ter deixado aniquilar. Se ocupa militarmente o território inimigo, é
hostilizado por ser uma potência ocupante. Se abandona esse território, porém (como já aconteceu com Gaza), continua a ser hostilizado, desde
ele, para ocupar o seu próprio território.

Devemos tantas coisas ao povo judeu! A auto-denominada esquerda e os auto-denominados “eco-pacifistas” também, mas costumam ignorá-lo,
porque costumam ser bastante ignorantes. Para além da pomba da paz, o ramo de oliveira e o símbolo do arco-íris que hasteiam contra ele, devem-
lhe o slogan “Nunca mais!”, tão utilizado aquando do desastre do Prestige. Esse foi o grito fundador de Israel: “Nunca mais!” (ainda que então se
pronunciasse “Never more!”). Só que esse “Nunca mais” não ia dirigido contra nenhuma maré negra de petróleo mas contra a maré, bem mais
negra, do Holocausto. Esse “Nunca mais” foi proferido por milhões de bocas que tinham ficado sem casas, sem bens e sem país, a vadiarem sem
rumo pelos campos destruídos da Europa, e a que o único que lhes restava era a sua mitologia e o seu sonho milenário de regresso. As mitologias
nacionais costumam ser penosamente deploráveis, por saudosistas e retrógradas, mas neste caso não o foi precisamente porque tinha toda a força
dessa projecção de futuro do grito “Nunca mais!”: Nunca mais seremos exterminados, nunca mais seremos discriminados, teremos o nosso próprio
Estado e o nosso próprio exército, não esperaremos nem paz nem compreensão, só confiaremos na nossa própria força e na justiça do nosso
empenho.


                                                                         38
Eu admiro essa tenacidade, essa firmeza de Israel, essa maravilhosa falta de respeito pelo “politicamente correcto”. Esse jeito de agir, na média
exacta entre a humildade e o orgulho. Fazer o que se deve fazer sem procurar o aplauso nem esperar a compreensão do mundo. Como dizia
Menachem Begin: “Assegura-te primeiro da justiça da tua causa, e depois sê intransigente”. Tudo isto, mas unido a um sentido do pragmatismo,
também na média exacta entre a ética dos princípios e a ética das consequências (Bom, Israel representa, para mim, a média aritmética de tantas
coisas! A média exacta entre o místico e o herético, entre o individual e o colectivo, entre o pacifismo e o orgulho pelo seu exército, entre a utopia e o
realismo, entre o passado e o futuro... Se a humanidade perder o povo de Israel, perderá o seu diapasão mais temperado).

Eu admiro Israel por essa tenacidade em existir. Essa determinação de não voltar a ser o cão maltratado do canil. Uma revolta permanente pela
dignidade e contra o destino. Parece-me uma metáfora da vida (essoutra revolta contra o frio sideral, da matéria e a luz). Mesmo a vida, a matéria
orgânica, é um judeu entre a maioria absoluta esmagadora da matéria inanimada, imensamente mais abundante no universo e que parece levar
milhões de anos à espera da sua destruição.

O que significa Israel para mim? Israel significa nem mais nem menos “a possibilidade de ser”. A possibilidade de uma faísca chegar a ser lume, de
uma ideia chegar a ser realidade, de a vida nos dar o que lhe pedimos, aquilo que se empenha em nos negar, a possibilidade de virar a desgraça em
ventura, a doença em saúde, de sermos aquilo que alguma vez nos tínhamos proposto ser.

Todo o ser humano, enquanto indivíduo, é um judeu, porque, enquanto indivíduo, cada um de nós é uma minoria extremamente reduzida. Quem
nunca se se sentiu agredido na sua individualidade, talvez não possa entender nunca o Estado de Israel. É o único Estado judeu do mundo, rodeado
de um oceano de ódio no mundo árabe e islâmico, e um oceano de incompreensão no mundo ocidental. O povo judeu representa 0,2% da
humanidade, mas ostenta 30% dos prémios Nobel. O povo judeu deu à humanidade muito mais do que a humanidade lhe deu a ele. A humanidade
só lhe pagou o seu decisivo contributo para o progresso dela, com 2.000 (2.700 se tivermos em conta a primeira diáspora, causada pelos assírios)
anos de desterros, massacres e perseguições. A humanidade deve-lhe aos judeus 2.700 anos de paz, no mínimo. Só depois de 2.700 anos de paz é
que deveríamos começar a pedir, em justiça, contas a Israel.

O século XX tem visto, entre outras coisas, a queda de todas utopias como tábuas de salvação ou atalhos directos a uma sociedade perfeita. Às
utopias da Renascença (as de Moro, Bacon e Campanella) que nos prometiam a felicidade absoluta, sucederam-lhes as utopias como o nazismo, o
fascismo, o estalinismo ou os khemer vermelhos, que nos desvelaram o lado mais cruel delas. Todas essas utopias, boas ou más, acabaram por
fracassar, contudo. Quis a fortuna, porém, que de todas as utopias que a humanidade foi forjando, apenas uma delas tenha tido êxito e sobreviva. A
mais pequena e modesta. O sionismo. Uma utopia que não pretendia remir a humanidade, mas apenas que todos os judeus do mundo tivessem um
território em que poder viver livres e seguros.

Se a teoria clássica do Estado justifica o direito que ele se arroga de dispor das vidas e bens dos seus cidadãos, em função de ele garantir a
segurança deles (justificação um tanto peregrina, porque, se nos invadem os franceses, por exemplo, depois o Estado francês teria direito a
governar-nos, porque nos protege de uma possível invasão alemã, e assim por diante), Israel não só tem direito a existir tanto como qualquer outro
Estado. Nem sequer tem direito a existir muito mais do que qualquer outro Estado. É que é, se calhar, o único Estado da Terra que tem direito a
existir, porque a vida dos seus cidadãos –ainda que este dado se costume obviar de forma cínica quando se fala do tema– neste caso sim está
realmente ameaçada. No caso de Israel não cabe a redução ao absurdo que fazia no último parêntese. De nada lhes valeria aos seus cidadãos
saírem com bandeiras palestinianas a receber o invasor. A deles é uma guerra em que não serve a rendição. Porque o que move o outro lado não é
                                                                            39
o afã de posse de terras ou o de domínio. É pura e simplesmente o ódio. O velho ódio que se vai entrançando na história do homem a adoptar
rostos sucessivos, o penúltimo o do nazismo. Esse velho ódio que é um velho conhecido dos judeus.

Uma utopia é no fim de contas um género literário. Só que se tenta escrever sobre a terra em vez de no papel, e não com letras e palavras, mas com
as vidas das pessoas. Não deveríamos julgá-las só pela sua beleza, porque estão vidas envolvidas. Por muito que a gesta da criaçom do Estado de
Israel fosse formosa, se afinal não tivesse sido boa, moralmente boa, não seria uma “bela” gesta. Se eu pensasse que os judeus desembarcaram
militarmente ali e conquistaram a sangue e fogo aquele país, roubando as terras a palestinianos indefesos, a matar crianças porque sim, eu também
seria anti-israelita. Mas eu sei que Israel o construíram milhares de judeus pacíficos que foram emigrando (é curioso que aqueles que são contra
qualquer restrição à imigração defendam, ao mesmo tempo, que num só lugar da Terra devia estar limitada, e a uma só classe de pessoas: os
judeus) desde os finais do século XIX, ao que era então uma província otomana e seria um mandato britânico depois, a fugirem primeiro das
perseguições na Rússia Czarista e mais tarde do extermínio nazi, e que foram comprando, com o fruto do seu trabalho, as terras que cultivavam e
as casas em que viviam, juntando-se a outros muitos judeus que desde sempre habitaram aquelas terras e que, por exemplo, em Jerusalém sempre
foram maioria. Que não arrebataram nem conquistaram nada a ninguém, entre outras coisas porque aquele território já tinha as suas potências
coloniais ocupantes. Frente a tantos nacionalismos essencialistas e à retórica vã dos “direitos históricos” (que é também a dalguns grupos
minoritários em Israel, mas não a minha), para mim só existe uma fonte legítima para um Estado, como só existe uma fonte legítima para a
propriedade: “A terra para quem a trabalha”.

A criação do Estado de Israel é uma gesta colectiva, uma epopeia coral escrita com sangue, suor e lágrimas por milhões de pessoas anónimas que
o único que fizeram foi reivindicar o seu lugar na Terra. Israel é para mim uma obra de arte. Um grande poema épico colectivo, formoso e heróico,
num século caracterizado por delírios épicos individuais, grandiloquentes e terríveis.

Israel é uma pequena sinagoga entre uma grande mesquita ameaçante e uma grande catedral tremelicosa. E o povo judeu é um resumo da
humanidade na sua luta pela dignidade. O que está em jogo não é a sobrevivência de um Estado legítimo. Nem sequer a sobrevivência de 6 milhões
de pessoas ameaçadas pelo delito, mais uma vez, de serem judias. O que está em jogo é a própria dignidade humana. O sionismo é uma epopeia
da dignidade humana. Uma boa, uma formosa, uma bela epopeia. E o estado de Israel é uma bela edição em pedra (e em areia, bom... e em
campos, e em jardins, e em estradas, e em Universidades...) dessa obra. Sempre suspeitei que o ódio que muitos sentem é pura inveja. Pelo
contrário eu, que não creio que nenhum judeu, pelo facto de o ser, seja superior a um goy (tomados uma a um, ora, tomados em conjunto, já é outra
coisa), gosto de me recrear na contemplação longínqua dessa beleza.
                                                                        40
Ver nota seguinte
i
      Com o correr do tempo, três dos seus membros virão a participar na fundação de The New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova Iorque. Isto pode ajudar para alimentar a
teoria da grande conspiração judia. Ora, também pode interpretar-se assim: o Imperador Adriano, o Mahdi Ibn Tumart, os Reis Católicos e Dom Manuel I de Portugal participaram
na criação da Bolsa de Nova Iorque! Judeus antes expulsos de Recife, antes expulsos de Portugal, antes provavelmente expulsos de Espanha, antes provavelmente expulsos de Al-
Andalus, antes expulsos de Israel pelos Romanos, criaram a Bolsa de Nova Iorque, que hoje em dia tem mais peso no mundo que os Impérios Romano, Almóada, Espanhol e
Português juntos. Novas vagas de judeus, a fugirem do Império Czarista neste caso (e a procurarem refúgio nesta cidade precisamente porque, graças àquelas outras intransigências,
já existia ali uma comunidade judia firmemente estabelecida), colaboraram para a tornar uma comunidade maior e mais influente. Os agentes do ódio não cessam de repetir: “Olhem
como os judeus sempre estão no cume!”. Mas não nos dizem que foi o ódio que os empurrou até ali. Estas histórias são de judeus sobreviventes: Shearit Yisrael, “O que fica de
Israel”. Não se fala daqueles que ficaram, mas no caminho. Não conseguiram chegar mais judeus “ao cume” que cristãos, muçulmanos ou budistas. É que ficaram mais no caminho.
À diferença dos outros, só os que conseguiram chegar ao cume é que sobreviveram. Ó anti-sionistas, ó anti-semitas: deixem 2.700 anos em paz Israel e verão como a taxa de prémios
Nobel judeus acaba por ser a média!
                                                                                        41
42

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Humor episcopal
Humor episcopalHumor episcopal
Humor episcopal
tonidal
 
Blake Institute June 2014 Day 1
Blake Institute June 2014 Day 1Blake Institute June 2014 Day 1
Blake Institute June 2014 Day 1
Jimmy Keng
 
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de NoticiasPor la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
GZ-Israel
 
Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012
GZ-Israel
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
GZ-Israel
 
SDSU Ad Club Presentation 2011
SDSU Ad Club Presentation 2011SDSU Ad Club Presentation 2011
SDSU Ad Club Presentation 2011
Ryan Lum
 

Destaque (6)

Humor episcopal
Humor episcopalHumor episcopal
Humor episcopal
 
Blake Institute June 2014 Day 1
Blake Institute June 2014 Day 1Blake Institute June 2014 Day 1
Blake Institute June 2014 Day 1
 
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de NoticiasPor la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
Por la paz_contra_el_boicot_contra_israel_Diario de Noticias
 
Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012Declaración institucional día holocausto 2012
Declaración institucional día holocausto 2012
 
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín FanjulIslamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
Islamismo e democracia. Entrevista con Sefafín Fanjul
 
SDSU Ad Club Presentation 2011
SDSU Ad Club Presentation 2011SDSU Ad Club Presentation 2011
SDSU Ad Club Presentation 2011
 

Semelhante a Que representa Israel para min

A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_bettoA generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
alexandrino saraiva
 
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
PLETZ.com -
 
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VIMensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
Rodrigo Catini Flaibam
 
A sempiterna questão de um esquecimento selectivo
A sempiterna questão de um esquecimento selectivoA sempiterna questão de um esquecimento selectivo
A sempiterna questão de um esquecimento selectivo
GAP
 
Mensagem & Os Lusíadas
Mensagem & Os LusíadasMensagem & Os Lusíadas
Mensagem & Os Lusíadas
Vitor Manuel de Carvalho
 
Em defesa dos_indios
Em defesa dos_indiosEm defesa dos_indios
Em defesa dos_indios
Rui Pacheco
 
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITANOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
MAURILIO LUIELE
 
Identidades Brasileiras
Identidades BrasileirasIdentidades Brasileiras
Identidades Brasileiras
Helio Fagundes
 
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
Maike Loes
 
Novos horizontes julho de 2013
Novos horizontes julho de 2013Novos horizontes julho de 2013
Novos horizontes julho de 2013
Pascom Paroquia Nssc
 
Holocausto Judeu ou Alemão.pdf
Holocausto Judeu ou Alemão.pdfHolocausto Judeu ou Alemão.pdf
Holocausto Judeu ou Alemão.pdf
ELIAS OMEGA
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
Maike Loes
 
Leituras do brasil_-_daniel_piza
Leituras do brasil_-_daniel_pizaLeituras do brasil_-_daniel_piza
Leituras do brasil_-_daniel_piza
Cleide Assunção
 
Raça e história
Raça e históriaRaça e história
Raça e história
Ana Luiza Dias
 
Apostila de atualidades
Apostila de atualidadesApostila de atualidades
Apostila de atualidades
Luana Mendes
 
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdflivros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
Ronaldo Pinheiro
 
Folhas Soltas do GAP nº9
Folhas Soltas do GAP nº9Folhas Soltas do GAP nº9
Folhas Soltas do GAP nº9
GAP
 
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha GonçalvesHomo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
Luan Silva Gonçalves
 
Contacto dezembro 2019
Contacto  dezembro 2019Contacto  dezembro 2019
Contacto dezembro 2019
Bibliotecas Infante D. Henrique
 
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptxFRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
LuizHonorio4
 

Semelhante a Que representa Israel para min (20)

A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_bettoA generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
A generosidade e_a_capacidade_de_doar_na_gestao_empresarial_-_frei_betto
 
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
Revista Amazônia Judaica - Ediçãi 12
 
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VIMensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
Mensagem 5º dia das comunicações - Paulo VI
 
A sempiterna questão de um esquecimento selectivo
A sempiterna questão de um esquecimento selectivoA sempiterna questão de um esquecimento selectivo
A sempiterna questão de um esquecimento selectivo
 
Mensagem & Os Lusíadas
Mensagem & Os LusíadasMensagem & Os Lusíadas
Mensagem & Os Lusíadas
 
Em defesa dos_indios
Em defesa dos_indiosEm defesa dos_indios
Em defesa dos_indios
 
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITANOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
NOTA INTRODUTORIA III CONFERENCIA UNITA
 
Identidades Brasileiras
Identidades BrasileirasIdentidades Brasileiras
Identidades Brasileiras
 
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
BRJ_Celebração 14 de julho de 2017
 
Novos horizontes julho de 2013
Novos horizontes julho de 2013Novos horizontes julho de 2013
Novos horizontes julho de 2013
 
Holocausto Judeu ou Alemão.pdf
Holocausto Judeu ou Alemão.pdfHolocausto Judeu ou Alemão.pdf
Holocausto Judeu ou Alemão.pdf
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
Messaggio della Consigliera per le Missioni - 14 febbraio 2018
 
Leituras do brasil_-_daniel_piza
Leituras do brasil_-_daniel_pizaLeituras do brasil_-_daniel_piza
Leituras do brasil_-_daniel_piza
 
Raça e história
Raça e históriaRaça e história
Raça e história
 
Apostila de atualidades
Apostila de atualidadesApostila de atualidades
Apostila de atualidades
 
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdflivros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
livros texto Memórias da Memórias da plantaçãoplantação.pdf
 
Folhas Soltas do GAP nº9
Folhas Soltas do GAP nº9Folhas Soltas do GAP nº9
Folhas Soltas do GAP nº9
 
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha GonçalvesHomo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
Homo Serviens - Sou feliz, sirvo à vida! Prof. Jaci Rocha Gonçalves
 
Contacto dezembro 2019
Contacto  dezembro 2019Contacto  dezembro 2019
Contacto dezembro 2019
 
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptxFRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
FRATELLI TUTTI - Capítulos I e II.pptx
 

Mais de GZ-Israel

Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
GZ-Israel
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
GZ-Israel
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
GZ-Israel
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
GZ-Israel
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
GZ-Israel
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2GZ-Israel
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
GZ-Israel
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
GZ-Israel
 
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
GZ-Israel
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
GZ-Israel
 
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04GZ-Israel
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
GZ-Israel
 
Por la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israelPor la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israel
GZ-Israel
 
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de OurensePola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
GZ-Israel
 
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUIPer la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
GZ-Israel
 
Per la pau contra el boicot a Israel AVUI
Per la pau contra el boicot a Israel AVUIPer la pau contra el boicot a Israel AVUI
Per la pau contra el boicot a Israel AVUI
GZ-Israel
 
Per la pau contra el boicot a Israel . El Punt
Per la pau contra el boicot a Israel . El PuntPer la pau contra el boicot a Israel . El Punt
Per la pau contra el boicot a Israel . El Punt
GZ-Israel
 
Avui . 31.03.2011
Avui . 31.03.2011Avui . 31.03.2011
Avui . 31.03.2011GZ-Israel
 
Massada Sabadell
Massada SabadellMassada Sabadell
Massada SabadellGZ-Israel
 
Galicia Confidencial . 29.03.2011
Galicia Confidencial . 29.03.2011Galicia Confidencial . 29.03.2011
Galicia Confidencial . 29.03.2011
GZ-Israel
 

Mais de GZ-Israel (20)

Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
Vida - Atlantico diario . 11.09.2011.01
 
Francis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso PaísFrancis Papiernik na revista O Noso País
Francis Papiernik na revista O Noso País
 
Tui xudeu 2011
 Tui xudeu 2011 Tui xudeu 2011
Tui xudeu 2011
 
Sehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diarioSehudat Shabat en Atlantico diario
Sehudat Shabat en Atlantico diario
 
Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga  Destino Israel. Por Pablo Veiga
Destino Israel. Por Pablo Veiga
 
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
Shabat Monforte La Voz de Galicia 2
 
Shabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de GaliciaShabat Monforte Voz de Galicia
Shabat Monforte Voz de Galicia
 
Shabat monforte el progreso
Shabat monforte el progresoShabat monforte el progreso
Shabat monforte el progreso
 
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
Boicot a China, Irán, Siria, Corea...
 
Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011Aurora . 21.04.2011
Aurora . 21.04.2011
 
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
Boicot israel. xornal de galicia . 18.04
 
Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011Xornal de Galicia . 18.04.2011
Xornal de Galicia . 18.04.2011
 
Por la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israelPor la paz contra el boicot contra israel
Por la paz contra el boicot contra israel
 
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de OurensePola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
Pola Paz contra o Boicot a Israel . La Region de Ourense
 
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUIPer la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
Per la Pau contra el boicot a Israel. AVUI
 
Per la pau contra el boicot a Israel AVUI
Per la pau contra el boicot a Israel AVUIPer la pau contra el boicot a Israel AVUI
Per la pau contra el boicot a Israel AVUI
 
Per la pau contra el boicot a Israel . El Punt
Per la pau contra el boicot a Israel . El PuntPer la pau contra el boicot a Israel . El Punt
Per la pau contra el boicot a Israel . El Punt
 
Avui . 31.03.2011
Avui . 31.03.2011Avui . 31.03.2011
Avui . 31.03.2011
 
Massada Sabadell
Massada SabadellMassada Sabadell
Massada Sabadell
 
Galicia Confidencial . 29.03.2011
Galicia Confidencial . 29.03.2011Galicia Confidencial . 29.03.2011
Galicia Confidencial . 29.03.2011
 

Último

- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
LucianaCristina58
 
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de CarvalhoO sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
analuisasesso
 
0002_matematica_6ano livro de matemática
0002_matematica_6ano livro de matemática0002_matematica_6ano livro de matemática
0002_matematica_6ano livro de matemática
Giovana Gomes da Silva
 
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
Biblioteca UCS
 
Leonardo da Vinci .pptx
Leonardo da Vinci         .pptxLeonardo da Vinci         .pptx
Leonardo da Vinci .pptx
TomasSousa7
 
Egito antigo resumo - aula de história.pdf
Egito antigo resumo - aula de história.pdfEgito antigo resumo - aula de história.pdf
Egito antigo resumo - aula de história.pdf
sthefanydesr
 
Funções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prismaFunções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prisma
djincognito
 
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantilVogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
mamaeieby
 
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptxA dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
ReinaldoSouza57
 
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - AlfabetinhoAtividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
MateusTavares54
 
Potenciação e Radiciação de Números Racionais
Potenciação e Radiciação de Números RacionaisPotenciação e Radiciação de Números Racionais
Potenciação e Radiciação de Números Racionais
wagnermorais28
 
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptxSlides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
LuizHenriquedeAlmeid6
 
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptxAula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
edivirgesribeiro1
 
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escola
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escolaIntrodução à Sociologia: caça-palavras na escola
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escola
Professor Belinaso
 
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
MessiasMarianoG
 
Rimas, Luís Vaz de Camões. pptx
Rimas, Luís Vaz de Camões.     pptxRimas, Luís Vaz de Camões.     pptx
Rimas, Luís Vaz de Camões. pptx
TomasSousa7
 
Atividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º anoAtividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º ano
fernandacosta37763
 
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideiaEducação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
joseanesouza36
 
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo FreireLivro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
WelberMerlinCardoso
 
Fernão Lopes. pptx
Fernão Lopes.            pptxFernão Lopes.            pptx
Fernão Lopes. pptx
TomasSousa7
 

Último (20)

- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
- TEMPLATE DA PRATICA - Psicomotricidade.pptx
 
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de CarvalhoO sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
O sentimento nacional brasiliero, segundo o historiador Jose Murlo de Carvalho
 
0002_matematica_6ano livro de matemática
0002_matematica_6ano livro de matemática0002_matematica_6ano livro de matemática
0002_matematica_6ano livro de matemática
 
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
Sistema de Bibliotecas UCS - Chronica do emperador Clarimundo, donde os reis ...
 
Leonardo da Vinci .pptx
Leonardo da Vinci         .pptxLeonardo da Vinci         .pptx
Leonardo da Vinci .pptx
 
Egito antigo resumo - aula de história.pdf
Egito antigo resumo - aula de história.pdfEgito antigo resumo - aula de história.pdf
Egito antigo resumo - aula de história.pdf
 
Funções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prismaFunções e Progressões - Livro completo prisma
Funções e Progressões - Livro completo prisma
 
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantilVogais Ilustrados para alfabetização infantil
Vogais Ilustrados para alfabetização infantil
 
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptxA dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
A dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais.pptx
 
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - AlfabetinhoAtividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
Atividades de Inglês e Espanhol para Imprimir - Alfabetinho
 
Potenciação e Radiciação de Números Racionais
Potenciação e Radiciação de Números RacionaisPotenciação e Radiciação de Números Racionais
Potenciação e Radiciação de Números Racionais
 
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptxSlides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
Slides Lição 10, Central Gospel, A Batalha Do Armagedom, 1Tr24.pptx
 
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptxAula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
Aula história , caracteristicas e esteriótipos em relação a DANÇA DE SALAO.pptx
 
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escola
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escolaIntrodução à Sociologia: caça-palavras na escola
Introdução à Sociologia: caça-palavras na escola
 
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
759-fortaleza-resultado-definitivo-prova-objetiva-2024-05-28.pdf
 
Rimas, Luís Vaz de Camões. pptx
Rimas, Luís Vaz de Camões.     pptxRimas, Luís Vaz de Camões.     pptx
Rimas, Luís Vaz de Camões. pptx
 
Atividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º anoAtividade de reforço de matemática 2º ano
Atividade de reforço de matemática 2º ano
 
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideiaEducação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
Educação trabalho HQ em sala de aula uma excelente ideia
 
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo FreireLivro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
Livro: Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire
 
Fernão Lopes. pptx
Fernão Lopes.            pptxFernão Lopes.            pptx
Fernão Lopes. pptx
 

Que representa Israel para min

 • 1.
 • 2. QUE REPRESENTA ISRAEL PARA MIN Presentación Pedro Gómez-Valadés 3 O desafío comunicativo Afonso Vázquez-Monxardín 4 O que Israel non é Carlos Penela 8 O neno Israel Fernando Méndez 12 Israel, a primerira trincheira Josep Carles Laínez 15 A casa que Josué construiu Júlio Béjar 20 Israel, te llevo en mi corazón Miguel Boó 24 Xerusalén, Xerusalén Xoán Bernárdez Vilar 28 O que significa Israel para mim João Guisán Seixas 32 Editado pola Asociación Galega de Amizade con Israel co gallo do quinto aniversario da súa constitución Compostela, 1 de Decembro de 2006 - 1 de Decembro de 2011 011 http://quintoaniversario.blogspot.com/ 2
 • 3. PRESENTACIÓN Hai xa cinco anos desde aquel chuvioso primeiro de decembro de 2006 en Compostela no que un ilusionado grupo de xentes chegadas de toda Galicia reunímonos para dar a luz a que sería a Asociación Galega de Amizade con Israel – AGAI. Un feixe de galegos e galegas que nos días finais de 2006, Ano declarado publicamente da Memoria, dimos o paso colectivo de conxuntar esforzos e ilusións na defensa do noso patrimonio, da nosa memoria. A nosa memoria, a nosa Memoria Histórica como galegas e galegos non se pode comprender sen entender e sen atender a pegada que a presenza secular do pobo xudeu deixou entre nós. Porque non é só pétreo barrio xudeu de Ribadavia, o pobo xudeu, que cen anos após o edicto de Expulsión dos Reis Católicos aínda permanecía entre nós (o mestre Álvaro Cunqueiro mantiña que realmente os xudeus nunca abandonaron Galicia) tivo unha forte presenza nos catro puntos cardinais do noso País. Desde A Coruña a Tui. Desde Monforte de Lemos a Santiago de Compostela. Desde Allariz a Pontevedra. Desde Ribadavia a Betanzos. Ou ben outro exemplo do testemuño xudeu galego nas fermosísimas páxinas da incomprensibelmente pouco coñecida e excepcional Biblia Kennicot. A Biblia xudía de Galicia. Recuperar pois, a memoria daqueles tempos é recuperármonos un pouco mais a nós mesmos, como galegos construídos ao longo da nosa historia. Mais ese feixe de galegos que un primeiro de decembro chuvioso de 2006 xuntámonos en Compostela somos tamén europeos. E no corazón da nosa Europa, no corazón do aínda quente século XX, Europa pariu a maior besta que as terras e os tempos deron a luz. O nazismo, coa súa delirante e inhumana industria do exterminio, é o punto álxido de séculos de débeda moral acumulada de Europa coa súa propia alma xudía. Recordar o Holocausto é obriga moral de todos os que militamos con paixón na nosa condición humana. É a nosa obriga mantermos aceso o facho do recordo na memoria dos millóns de mortos sen tumba. Loitar xa que logo contra a banalización e o esquecemento da Shoah, é obriga, ou debera selo, de todo demócrata. Agora que AGAI cumpre os seus primeiros cinco anos de camiñar, seguimos constatado no día a día que a visión que na maioría das ocasións ten a cidadanía do conflito árabe-israelí non se axusta á realidade. Porque o problema non se pode tratar coma normalmente se trata, coma un guión en branco e negro e un western de bos e malos. Este é sen dúbida un conflito dramático, poliédrico, con mil aristas e matices, que esixen un esforzo de atención que moitas veces por diferentes motivos non se ten. E como tal non pode ser tratado desde posicións simplistas, maniqueas e sesgadas que presenten como información o que só é propaganda antiisraelí. E desde logo, manter posicións acríticas cos palestinos, como se despois de 63 anos de conflito non tiveran ningunha responsabilidade na súa non resolución, é un fraco favor á comprensión do problema. A.G.A.I. nace co convencemento de que da información real e o máis obxectiva posible virá sen dúbida unha mellor e máis imparcial análise do conflito. E xa que logo, desde hai xa cinco anos achegar información, desde a modestia consciente das nosas limitacións, é un obxectivo fulcral da nosa Asociación Galega de Amizade con Israel. Non poder resumir cinco anos de actividades nunhas soas liñas é o maior éxito de AGAI. Centos de conferencias, proxeccións, exposicións, publicación e unha incansable presenza na rede, son o noso mellor e máis gratificante aval. Actitudes violentamente antidemocráticas como as que non hai moitos días vimos de padecer, amosan máis unha vez a pertinencia da nosa Asociación. E quero rematar parafraseando a ese gran galego entre os grandes. Admirador apaixonado da cultura xudía que foi o mestre Don Álvaro Cunqueiro, e dicir ben alto e ben claro... Mil primaveras máis para a Asociación Galega de Amizade con Israel! Pedro Gómez-Valadés Presidente 3
 • 4. O DESAFIO COMUNICATIVO Afonso Vázquez-Monxardín 4
 • 5. 5
 • 6. O DESAFÍO COMUNICATIVO Por Afonso Vázquez-Monxardín De Galicia a Israel hai catro mil quilómetros. E como nunca os galegos emigramos alá e como tampoco foi destino turístico habitual, o noso coñecemento daquela realidade, e polo tanto a formación da nosa opinión sobre ese país, non adoita contar cos comentarios ou sensacións persoais que nos proporcionaría xente amiga ou coñecida que alí vivise ou que alá viaxase. En puridade, son, pois só o resultado da combinación da información que imos adquirindo ao longo da vida (académica, lecturas, cine, medios de comunicación) co xeito de integrala sobre a nosa bagaxe cultural e actitude humana en cada momento. Por iso, unha realidade dominada na proxección pública por un conflito, e na que non temos intereses nin referencias persoais directas, convértese nunha pura cuestión ética, da forma en como entendemos o noso ideal do funcionamento do mundo. E esa percepción, esa posición non só está condicionada pola información recibida, senón por ese cúmulo de ideas previas que nos axudan a simplificar o mundo de xeito automático, non racional; ou sexa, por eses “prexuízos” colectivos cos que tratamos de evitar a tarefa de facer “xuízos” propios constantemente. Por iso, canto menor é a formación da persoa, máis tendencia hai á interiorización deses sumarísimos e desinformados xuízos previos como verdades absolutas, e menos interese hai en afrontar o reto íntimo de enxuizar algo persoalmente. Para iso, cómpre realizar o esforzo intelectual de adquirir, valorar, procesar e decidir sobre un conxunto de informacións, pero tamén sabemos que moitos non están dispostos a emprender ese difícil camiño liberador ante a comodidade simple duns prexuízos inerciais, máxime se son social e comunicativamente, dominantes. Así pois, para min Israel significa hoxe, principalmente, ese desafío na promoción da apertura comunicativa, do espallamento da necesidade de emprender ese camiño de reflexión liberador. A asunción de posturas minoritarias, sabémolo, é sempre un reto difícil e estimulante, mais é moi difícil tratar de comunicalas e difundilas contra os prexuízos dominantes. ¿Pero como permanencer indiferentes á sorte dun país que recolle a herdanza dun colectivo tan transcendente para a formación material e intelectual do noso mundo, do mundo occidental, como o pobo xudeu? ¿Como ser pasivos ante a apatía duns formadores de opinión que se veñen deixando levar polas posicións maniqueas dos máis extremistas axentes do conflito sen acometer o esforzo de valorar e repensar continuamente a información recibida? En Israel, cremos algúns, non só se decide o destino de oito ou dez millóns de seres humanos. Decídese, o destino da humanidade tal e como a entendemos en occidente. Israel significa para min, insisto, ese desafío de comunicar que aquel é un país “dos nosos”, con vontade de vivir normalizadamente, con vontade de arranxar os seus problemas, na seguridade de que a única solución ao conflito é a mesma que tentou a ONU no momento de nacemento de Israel. Ou sexa dous estados, un de maioría xudía e outro de maioría árabe e con liberdades públicas universais. As opcións violencia e guerra, a opción de “varrer do mapa”, non poden ser máis que rexeitadas por todos aqueles que compartimos os valores democráticos e occidentais e temos voz pública nos medios. Debemos facer reflexionar aos formadores de opinión españois, de que na solución dese conflito só debemos apoiar opcións que garantan o respecto pola liberdade de opción intrínseca ao ser humano, sexa esta liberdade aplicada a cuestións relixiosas, políticas, sexuais, opcións que supoñan o respecto pola razón, pola igualdade da muller, pola triunfo da ciencia sobre a superstición, en definitiva pola democracia e liberdades do mundo contemporáneo. 6
 • 7. Israel para min supón a difícil tarefa de combater estereo-tipos sobre os xudeus nunha terra que nin sequera hai estes tipos para comparar. Supón o reto de facer visible unha voz alternativa, e que esa voz sexa tamén a voz de paz e de esperanza nunha solución que xa estivo preto varias veces, pero que sempre se acabou malogrando. Se Israel fixo a paz con Xordania, con Exipto, con Líbano... se Israel se retirou do Sinai, do Líbano, de Gaza... seguro que tamén será posible a paz cos palestinianos baixo premisas de respecto e fronteiras seguras. En Europa, ninguén crería en 1946 que menos de cincuenta anos despois, as xuventudes de Francia, Ingalerra, Alemaña, de todos os que combateran naquela Europa esgazada, ía estar fundidas, polas viaxes, polos intercambios, polas tecnoloxías, nunha soa mocidade cos mesmos intereses, os mesmos gustos, a mesma formación, e os mesmos desacougos ante o futuro. Israel, en fin, para min son as cervexas Goldstar frías que tomei nas noites do verán de 2009 escoitando jazz na rúa, nas animadas terrazas de Ben Yehuda de Xerusalen. Porque as saboreei irmás das Quilmes da Praza Dorrego de Buenos Aires, das Antárcticas do Pelourinho baiano, das Guinness de Temple Bar, das Budweiser de Praga, das London Pride de Convent Garden, das Kronenbourg de Praza dos Vosgos, das Estrella Galicia da Quintana... E seguro, tamén, aquelas Goldstar israelís son irmás desa cervexa palestiniana que aínda non probei, Taybeh. O seu creador, Nadim Khoury, un emigrante en USA retornado para contribuír a construír Palestina desde as bases da modernización económica ironiza que aínda non teñen un país, pero xa teñen unha cervexa. O desexo é que familia Khoury poida ter axiña un estado, producir nel a súa cervexa en paz e liberdade, e que o único ruído de golpes que se oia sexa o brinde da Goldstar coa Taybeh. Israel, para min, é promover camiños informativos que contribúan a coñecer mellor aquela zona, máis alá dos tópicos, e promover así, unha cultura da paz. E nesas andamos. 7
 • 8. O QUE ISRAEL NON É Carlos Penela 8
 • 9. 9
 • 10. O QUE ISRAEL NON É Por Carlos Penela Se tiver que dar resposta ao que a pequena nación de Israel me suxire, o que para min significa, os afectos que en min esperta (a pesar dos seus conflitos, das súas dificultades, dos seus desafíos...), tentaría facelo á contra, dando a volta á cuestión. E faríao así porque o grao de parcialidade informativa e de odio visceral e pertinaz sobre esa nación é tan clamorosamente elevado se o compararmos, especialmente, co silencio cómplice e inmoral en relación a todo o que acontece, por exemplo, nos seus países viciños, que algo parece indicar que con Israel se aplica unha excepcionalidade máis que sospeitosa e inxusta. Por tanto, tentarei dar razón diso, rascuñando, de maneira breve, xustamente o que Israel non é e que, por iso mesmo, o fai ao meu ver, cando menos, merecente dun xuízo moitísimo máis xusto e positivo do que habitualmente é obxecto. De certo, non é Israel ese país onde os seus nenos son empregados como carne de canón en accións suicidas e onde as nais se congratulan porque os seus fillos serán supostos mártires dunha causa teocrática e totalitaria. Non é ese país onde alguén, por ter unha crenza relixiosa diferente á maioritaria e mostrar publicamente a súa fe, será despoxado da súa dignidade como cidadán, sendo levado a prisión, azoutado perante a masa ou mesmo executado de maneira bárbara. Non é ese país onde as mulleres son subxugadas e reducidas a pouco menos que mercadoría, desprovistas de calquera seguranza xurídica e impedidas de poder desenvolver unha vida normal e digna como persoas. Non é ese país onde, pola cor da súa pel, o seu xeito de vida ou a súa condición sexual, alguén será perseguido, confinado, sen posibilidade de vivir en paz, empurrado ao exilio ou levado ao patíbulo. Non é ese país onde as linguas das súas minorías son perseguidas e proscritas, onde esas linguas non poden ser aprendidas nin cultivadas polos seus falantes ou onde as manifestacións culturais das mesmas deben ser desenvolvidas no anonimato e na precariedade. Non é ese país onde a educación, os progresos da técnica e da ciencia e o acceso á cultura fiquen reservados soamente para uns privilexiados, manténdose a grandes grupos da súa poboación na ignorancia, na demagoxia e no atraso. Non é ese país onde, polas grandes desigualdades sociais, pola pobreza extrema, pola corrupción sen control ou pola ausencia de asistencia sanitaria, os seus cidadáns se verán abocados á miseria permanente, á fame, ao desamparo ou á morte indigna. Non é ese país onde os disidentes non poden expresar a súa voz, editar con liberdade os seus xornais ou manifestar nas rúas o seu descontento baixo o temor de que as súas protestas serán reprimidas de maneira brutal e desproporcionada. 10
 • 11. Non é ese país onde non existe un parlamento elixido de maneira democrática, dereito á reunión, liberdade de prensa e de opinión, eleccións libres, organizacións de traballadores, asociacións civís ou presenza de organismos internacionais. Non é ese país onde o poder xudicial está en mans dunha casta ou un tirano, onde non existe unha lei que se aplique con independencia ou onde os seus cidadáns son xulgados de maneira arbitraria sen dereito a defender en condicións a súa inocencia. Pero, tristemente, tampouco é Israel ese país ao que non se pregunta de maneira insistente e insidiosa os motivos polos cales debe existir, nin é ese país que non terá que render, case a diario, contas polo simple feito de defender o dereito á súa propia existencia. Así pois, a pouco que se exercite un mínimo de honestidade intelectual, de obxectividade e de rigor á verdade, non será moi difícil achar todo iso que Israel non é, precisamente, en moitos deses outros países que o rodean (e nin só). Eses países, eses réximes, eses gobernos que nunca son, nin sequera, amoestados por eses mesmos que elaboran un xuízo tan parcial, tan estrito e tan letal contra Israel. E só contra Israel. Curioso e vergoñento paradoxo de quen se ergue tan a miúdo alporizado como detentor dunha suposta superioridade moral que só aplicará se for para se referir a esa pequena nación. 11
 • 13. 13
 • 14. O NENO ISRAEL Por Fernando Méndez Israel é un neno que medra. Cos seus medos, ilusións e sorrisos. Leva medrando décadas, séculos, e a cada paso que sobe na escala da Humanidade, o mundo decátase da súa sinxeleza e complexidade á vez: ten personalidade, pero escoita; ten orgullo, pero tamén modestia; ten historia, pero vive o presente. Ten memoria, pero só para aquilo que verdadeiramente importa, e pelexa polo seu coa mellor arma: a palabra. O neno Israel olla, curioso, un mundo que se abre a novas sensacións e novas maneiras de entender a vida. Sabe viaxar polos recordos da man dos avós pero non quere ancorarse nas lembranzas, e prefire xogar no moderno parque da realidade para construír nel un futuro onde "xogar a vivir" sexa o mellor dos proxectos. Como neno que é, Israel sabe ser audaz e nada egoísta. O egoísmo é cousa dos maiores, dos que nunca foron nenos e non son quen de comprender que para botarse a andar pola vida cómpre só un peto cheo de amor, nada máis. Israel comparte, e iso sábeno todos no parque, e cada día son máis os nenos que xogan con el buscando tesouros entre as areas da liberdade. Tesouros de solidariedade, comprensión, amizade… que se atopan sen necesidade de cavar moito, mesmo na pel da area, porque a verdadeira riqueza dos nenos non fai falla buscala nas profundidades: aboia sen dificultade. Israel durme polas noites coa mesma facilidade que esperta á mañanciña. Durme lembrando, esperta ilusionado, e así vai facendo camiño, sen esquecer que un neno con moitos séculos ás costas nunca ten tempo de aburrirse: ás veces imaxina que é un país, con xente, ríos e montañas; outras, que é un pensamento, e viaxa polos ceos brincando entre nubes e cidades. Pero Israel ten algo que ninguén posúe: un inmenso corazón cheo de amor, que late con forza e que trema, telúrico, en cada recuncho do mundo. Late con tanta forza ese corazón que mesmo atrona nas mentes dos que pasan a vida durmindo sen escoitar a ninguén. Israel é un neno, de corazón inmenso. Por iso ten o sorriso da sinceridade. 14
 • 15. ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA Josep Carles Laínez 15
 • 16. 16
 • 17. ISRAEL, A PRIMEIRA TRINCHEIRA Por Josep Carles Laínez As afinidades emocionais non requiren dunha explicación lóxica, nin dunha análise razoada dos motivos polos cales un sente ou non sente determinada paixón. Talvez as miñas simpatías cara a Israel procedan dunha visión moi temperá do filme Éxodo (Exodus, Otto Preminger, 1960), aos 13 ou 14 anos; e logo dos proxectos adolescentes, aos 16 e 17, de ir pasar o verán a un kibbutz, unha actividade progresista por aquel entón (década dos 80 do século XX), dado que as imaxes que se transmitían de Israel eran de raparigos e raparigas sorrindo, ao sol, rodeados de vexetación, vivindo o socialismo (cousas que, evidentemente, eran certas e ségueno sendo), semellantes ás fotografías promocionais, pero estas falsas, de China, Albania ou a Unión Soviética. Por desgraza, só volvín a ver Éxodo unha vez máis, e nunca fun a ningún kibbutz para, entre outras cousas, poder cantar ao meu regreso o fermoso tema "La estrella de David" do cantante valenciano Juan Bau. Israel, no imaxinario de moitos defensores e detractores, está, en certo xeito, ligado á Shoah, pero este crime non foi condición inescusábel. De feito, a pesar da súa extrema proximidade no tempo, o Estado de Israel e o Holocausto parecen afectar a pobos distintos, coma se gardasen unha afastada relación, talvez a distancia que hai entre os colectivos nacionalistas dun país e os que non comparten esas ideas. A imaxe dos millóns de xudeus desposuídos de todo non se superpón á dos xudeus construtores dunha patria. E resulta algo extrañamente inquedante, coma se os medios estivesen empeñados en non establecer unha correlación entre ambos os grupos. Por que Israel? E por que non? Para a actual policía do pensamento, un pode simpatizar coas ditaduras comunistas de Cuba, Corea do Norte e China, ou reclamar a devolución de Ceuta e Melilla a Marrocos, sen que ningún progresista poña en dúbida a bondade e rigor de tales despropósitos, nin se deteña a pensar nos réximes de represión e destrución que padecen os pobos autóctonos deses lugares; con todo, se un se sitúa a favor de que os afrikaners posúan un Estado propio, brinda polo ascenso do Vlaams Belang, desexa a liberación de Chipre ou celebra a existencia de Israel, non só pode ser sospeitoso do terríbel, senón que estará sempre obrigado a xustificar a súa opción. A explicación do porqué eu véxoa moi clara. Na actualidade, hai un obxectivo único para a ideoloxía correcta dominante: a destrución dos acenos identitarias europeas, é dicir, o borrado do pobo europeo por todos os medios, atópese onde se atope, e a estigmatización de quen o defenda. Israel, para a súa desgraza, foi asimilado a Europa, e a intelligentsia converteuno no último bastión colonial europeo no territorio do bo salvaxe. Dá igual que os europeos aniquilásemos aos xudeus sistematicamente desde hai máis de dous mil anos. Agora deben pagar a cor (maioritario) da súa pel e o seu lugar de procedencia. Con todo, un non defende Israel porque a súa propia nación estea ameazada desde dentro e desde fóra, senón porque Israel encarna aquilo que en Europa fica proscrito, cousa que non deixa de ser un absoluto paradoxo. Explicareime. Israel céganos a pesar de que o pobo xudeu foi, ao longo de toda a nosa historia, e desde a época romana, o “Outro” radical de canto conformou o espírito europeo. Por iso é, en parte, duro que moitos europeos recoñezamos, en Israel, a forza, o vigor, o orgullo e a fidelidade que en Europa deixaron de existir desde que foran prohibidos, e case extinguidos, tras a repartición do noso territorio polos Estados Unidos e a Unión Soviética (países que non deixan de ser parte da Magna Europa). E aquí comezan novos paradoxos. Un europeo que sente europeo, e non só cidadán dun Estado de Dereito, non defende a Israel por ser a única democracia de iure e de facto de Oriente Medio, porque exista alí liberdade de prensa, porque haxa alí igualdade xurídica, etc. Estas bondades non 17
 • 18. deixarían de ser mero papel mollado se Israel non se sustentase en principios fortes: o orgullo de pertencer a un pobo, de constituír unha nación poderosa, de ter unha relixión propia milenaria, de conservar unha lingua ao longo dos séculos, de sentir que o colectivo latexa como unha alma, de dispor dun exército vigoroso e, como quería o sempre lembrado Ernst Jünger, de vivir nun estado de "mobilización total". Xustamente os valores que unha serie conxunta de institucións e actuacións están a tentar borrar de Europa. Isto é Israel para min: un pobo orgulloso de si mesmo e sen medo a facer o que cre que debe facer para garantir a súa supervivencia. Creo que é algo moito máis esencial que un feixe de partidos e votantes. Israel subxúganos porque cando viaxamos polas súas estradas, paseamos polas súas rúas, vemos os rostros dos loitadores e loitadoras do Tzáhal, percorremos as súas fronteiras nos Altos do Golán e ouvimos o son dos seus avións sentimos a forza dun pobo (branco?, euroasiático?, xudeo(cristián)?) que négase a sucumbir ante a moda do tercermundismo, os pactos de alto nivel dos gobernos apátridas e eurófobos (a maioría, europeos) e a fascinación polo islam como novo proletariado do s. XXI por parte da esquerda, a progresía e os antisemitas sempiternos e inerciais. Israel vs. Europa? Con todo, Israel e Europa non forman parte da mesma nación. Poderán colaborar máis ou menos, e sentiremos unha maior afinidade con aquel que con outros países do globo, pero Europa é unha nación pagán-cristiá e Israel é a patria do pobo xudeu. Trátase de algo inmiscíbel, dado que, postos a buscar afinidades, tamén poderiamos tentalo con Etiopía, e non nos faltarían motivos para iso, pero rebuscar no pasado é case sempre un labor inútil. Con todo, na actualidade, Israel e Europa (e Etiopía) teñen un inimigo común. Non sei se iso é dabondo para unilos, sobre todo cando Europa vai camiño da súa desaparición, debido á doutrina do café para todos (sexan nacionais ou estranxeiros, mouros ou cristiáns, sempre que dean votos) e á política de multiculturalismo e colonización á forza levada a cabo polas institucións da Unión Europea e os seus adláteres, a fin de transformar á cándida Europa no novo melting-pot, nunha Europa-mundo, como queren algúns colaboracionistas actuais, onde o ius sanguinis dos europeos xa non exista. Agora ben, a pesar deses problemas de contrarios, e ate que non se produza a erradicación do cristianismo en Europa sob calquera das súas formas, grazas á decidido acción da esquerda e á vergonzante deixamento dos centristas, a relixión maioritaria da nosa nación (e, xa que logo, da maioría de europeos) segue tendo como cabeza a un xudeu, Yeshúa. Por iso mesmo, o pobo xudeu foi a conditio sine qua non para a existencia da Europa cristiá, que por forza debe de sufrir dunha certa esquizofrenia na súa constitución, sobre todo cando declarou heréticas as lóxicas e razoábeis teses marcionitas. Europa exponse: como casar unha tradición solar indoeuropea cunha base semita lunar. Esa adición imposíbel é o que produciu a incomodidade en Europa con respecto á súa relixión e, polo tanto, con respecto a si mesma. E moitos europeístas convencidos, cristiáns pero antiisraelíes e antisemitas, aínda non a superaron. Europa non pode ser plenamente cristiá sen negar o que é, pois Europa é, ante todo, Grecia e Roma, e con posterioridade a continuidade pagá; e Europa non pode ser plenamente cristiá sen asumir como propio o libro sacro dos xudeus, a súa historia militar e relixiosa, incluso a sacralidade do seu territorio. Iso sen entrar na casuística do que supuxeron Spinoza, Juan Luís Vives, Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Heinrich Heine, Karl Marx, Arnold Schönberg, Albert Einstein, Franz Kafka, Marcel Proust... na cultura europea. "Se me esquezo de ti, Xerusalén..." Talvez polo legado de todos eses nomes hai un vencello inextricábel e irrompíbel entre Europa e Israel (que non existe, por volver ao símil, entre Europa e Etiopía). E talvez por esa continuidade do pensamento e a creación hebrea en Europa, e a súa fusión plena con ela, o xudeu non é o alleo, a pesar de ser os xudeus o “Outro”. 18
 • 19. Israel pode existir sen Europa, pois desta recibe, sobre todo, ataques e mostras de odio; con todo, Europa podería ficar moi orfa sen Israel, xa que este país non deixa de ser un territorio levantado por europeos facendo alarde de todo o que en Europa se quere agochar e anular. Israel é odiado pola esquerda porque é un nacionalismo triunfante; e é odiado pola dereita porque amósalle de que xa non é capaz aquí. No século XIX, os patriotas europeos soñaron con dar a liberdade a Grecia, e moitos morreron loitando por ela, nas sacras terras de Atenas e de Esparta, de Delfos e de Olimpia; lord Byron tamén deixou a súa alma alí. Estou convencido de que, no século XXI, a súa elección, en tanto europeos, sería a defensa do Estado de Israel. O inimigo, non o esquezamos, segue sendo o mesmo. 19
 • 20. A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU Júlio Béjar 20
 • 21. 21
 • 22. A CASA QUE JOSUÉ CONSTRUIU Por Júlio Béjar “Na Europa emergente o judeu será coisa do passado. O rasto deste povo infeliz desaparecerá bem cedo. E pergunto-me quem será eligido como chivo expiatório quando já não quedem judeus.” (Douglas Miller, “Não fagas negócios com Hitler”, 1941) Desde bem novo sentim uma extranha fascinação por Israel, pelo extraordinário feixe de logros em todas as ordes que os seus cidadãos desenvolveram, para além da sua surprendente insignificância territorial e numérica, e pelo rechaço que, incomprensivelmente, provocavam fóra das suas fronteiras sendo culpabilizados de todos os males do mundo. Essa fascinação acrescentou-se quando me aproximei à sua história e, sobretudo, quando me inteirei de que o meu próprio apelido era de procedência hebraica. E o que resulta mais importante: quando observei que habitualmente era odiada e despreçada por aqueles que, assimesmo, contavam com a minha recíproca animadversão e despreço. A saga de Israel constitui um relato fascinante onde o heroísmo e a capazidade de padecimento e sacrifício correm parelhos pelas veias dum povo humilhado e maltratado como nenhum outro na História. Israel não é uma nação normal. Carece no seu pulo fundacional do odioso narcisismo colectivo que adorna sempre os baratos e falazes discursos patrioteiros. Não existe paralelismo algum com este povo que arrasta mais de quatro mil anos de continuidade histórica, que tem protagonizado o insólito fenômeno da sua reunificação e do renascimento mais vigoroso da sua língua e cultura após tantos séculos. Nem sequer a sua religião é uma religião normal. Não acharedes nada semelhante à indestrutível ligação entre o credo e a nacionalidade judia. Nem sequer o sionismo tem nada a ver com qualquer outro movimento de libertação de qualquer tempo ou lugar. Os povos que têm lutado pela sua emancipação sempre têm seguido o esquema de expulsar o invasor e declarar a independência. No caso de Israel a tarefa foi avondo mais titânica: convocar um povo disperso na diáspora e libertar a sua terra de virreis estrangeiros. Porque Israel, desde a destrucção do Segundo Templo e o começo do exílio no 70 a.n.e., nunca foi até os nossos dias pátria de nenhum outro povo, senão apenas o território submetido por diferentes administrações, desde os romanos, passando pelo Turco até o protectorado britânico. Mas sempre houvo lá presença documentada de judeus que a tinham por pátria de seu..Não, o sionismo também não é um movimento de libertação nacional ao uso.. Dois mil anos de perseguição, conversões forçosas, destrucção, exílio e holocausto, não bastaram para rematar com o sonho de volver algum dia à Terra de Israel, o Estado soberano e seguro para os judeus perseguidos e massacrados ao longo da Terra, e que Herzl entendera como única vía garante para a supervivência dos judeus no exílio. Um Estado onde puidessem viver livremente e serem donos do seu próprio destino; desde onde combater e derrotar aos seus inimigos jurados. Onde deixar de ser a escória sobre a que cuspir e à que cumpre erradicar. Israel não é só uma minúscula extensão territorial perdida no Meio Leste, cujo tamanho apenas abrangue o 10% de Síria, o 4% de Marrocos, o 2% de Egito ou o 1% de Líbia. Não. Israel é a prova inquestionável de que o Povo Judeu tem logrado sobreviver a um exílio milenário que rematou há pouco mais de meio século com a fundação do Estado Judeu. Quer dizer, com a implementação do programa sionista, que a judeofóbia nas suas distintas variantes, a cada qual mais disparatada, não é quem de suportar. A ideia tolerável contemporaneamente do judeu, no melhor dos casos, é a de Ana Frank: a ideia duma judía morta –e que se tiver ousado sobreviver teria sido automaticamente considerada culpável de “crimes contra a 22
 • 23. humanidade”. Para os que nascimos a partir da segunda metade do século XX não é possível entender racionalmente a nossa época sem a clarividência funesta da Shoá, do extermínio na sua variante mais definitiva e hipertrofiada nos lager concentracionários. E isso é o que dota plenamente de sentido a data refundacional de 1948 e a defesa do Estado de Israel como baluarte contra o escurantismo e as formas de barbárie todas. Israel significa para mim um miragroso anacronismo, uma comunidade nómada que se resistiu a desaparecer na conjura genocida dos séculos e no vértigo do consumo imediato dos nossos dias. É por isso que quando em Shabat uma jovem de Hebron ou Jerusalém prende o azeite na ponla duma menorá à caída da tarde, não faz senão rememorar a fascinação que sentiu Moisés aos pés do monte Horeb diante daquela silveira ardendo, no assombro reinventado numa rara elipse detida e imóvel. Como uma frecha projectada num profundo sono de mais de quatro milênios. 23
 • 24. ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN Miguel Boó 24
 • 25. 25
 • 26. ISRAEL, TE LLEVO EN MI CORAZÓN Por Miguel Boó La educación lo es todo. Hace unos meses un catedrático de Arte y una licenciada en Historia –ambos docentes- me dejaron perplejo. El primero sostenía en sus clases la existencia de Palestina como algo vagamente contemporáneo de los imperios asirio y persa. La segunda, una mujer profundamente católica, discurseaba en una tertulia de café –sospecho que en sus clases no privará a sus alumnos de su equivocado magisterio- convencida de que Jesucristo, la virgen María y los apóstoles eran palestinos y, por tanto, ancestros de los actuales herederos del egipcio Yasser Arafat. Naturalmente, no sirvió de nada decirle al primero que por favor me pusiera al corriente de cuales habían sido los emperadores, reyes o dirigentes de esa Palestina que él había descubierto y cuyo conocimiento se nos había vedado al resto de los mortales. Le interrogué, sin éxito, sobre cuáles fueron sus profetas, sus dioses –puesto que religiones monoteístas sólo existía la judía-, sus ciudades. Le pedí que me dijera en que época o épocas de la historia existió como pueblo o como cultura. Le inquirí acerca de qué capital o capitales había tenido su imaginaria Palestina, qué idioma hablaban sus habitantes, qué guerras y conquistas había protagonizado y, finalmente, qué contribuciones al arte antiguo había que reconocerles. Tampoco hizo efecto en la segunda profesora mi observación de que Jesús, su madre y sus discípulos no eran palestinos ni cristianos, sino judíos mondos y lirondos, que toda su vida hablaron hebreo y arameo, que fueron a la sinagoga, y que observaron todos los ritos y festividades de la religión de Moisés. No importó siquiera sacar a colación que los palestinos actuales se reputan de musulmanes y que el Islam apareciera –no con Ismael, como ella pretendía- siglos después del cristianismo y, por tanto, miles de años después del judaísmo. De igual modo, no le convenció que en La Biblia –el libro sagrado de su propia religión- no aparezca citada Palestina ni una sola vez, puesto que prefería fiarse de unos mapas “de la época” que aparecen en las versiones católicas, sin admitir que la época que refiere esa cartografía es posterior a Jesucristo en casi 80 años. Y entonces me ratifiqué, una vez más, en que no es que nos hayan estado engañando en los últimos 60 años acerca de las causas y consecuencias del nacimiento del Estado de Israel, es que se han puesto a la tarea de reescribir la historia de, y desde, hace siglos. Y si para ello, los promotores de este fraude histórico, cuentan con tontos útiles como los que acabo de describir, entonces es que la educación de la juventud está irremediablemente contaminada y poco se puede hacer para aplicar un antídoto que contrarreste los efectos de esta plaga. Por eso digo que la educación lo es todo. Y por eso quienes quieren que sus ideas se impongan en la sociedad de forma nada traumática, utilizan la educación, se cuelan en las aulas, copan las asignaturas que luego forjarán el pensamiento de la gente y, más aún, preparan y adiestran a los formadores y a los formadores de los formadores. Por eso es tan difícil encontrar a quien, además de explicar las cosas desde la ideología del pensamiento único que nos invade, sea capaz de exponer de modo imparcial las premisas opuestas. Y por eso, los alumnos, carentes del espíritu crítico que no les han querido transmitir sus preceptores, acaban aborregándose. Suelo decir a mis contertulios que si yo hubiera leído, escuchado y visto los mismos mensajes que ellos han recibido por medios escritos y audiovisuales, seguramente tendría el mismo criterio que ellos –o uno muy aproximado- sobre, por ejemplo, el conflicto de Oriente Próximo. De igual manera que si hubiese nacido en Camboya no experimentaría arcadas –como sin duda me ocurriría si lo intentara- para ingerir gusanos cucarachas o ratas. Y, viceversa. Si ellos –les digo- hubieran leído periódicos de 1948 comprobarían que entonces nadie sabía quienes eran los palestinos, salvo si con ello había que referirse a los antiguos propietarios del Bank of Palestine, el The Palestiniam Post, la Compañía de Frutas de Palestina o la Universidad de Palestina, entidades todas ellas creadas y regentadas por judíos que habitaban en la Tierra de Israel, renombrada como Palestina por los romanos en el siglo I d. C. Si ellos se hubieran molestado en contrastar la información unidireccional que recibieron de la guerra en Gaza, de 26
 • 27. la insultantemente llamada flotilla de la libertad o de cómo se crearon falsos mártires tal que el icono Al Durrah aquél padre acurrucado junto a su hijo tras un parapeto –en medio de un fuego cruzado, en el que balas palestinas y no judías, acabaron presuntamente con la vida del niño-, habrían llegado a conclusiones bien distintas, como son las mías. En fin, si se hubieran molestado tan solo un poco, sabrían que no es cierto que hubo una vez unos malvados judíos que llegaron a un estado llamado Palestina y les robaron las tierras a sus habitantes. Por eso debo decir que para mi Israel es una realidad que permanece levitando en un espacio y en una dimensión a la que no se tiene acceso si no pones algo de tu parte, y si te crees todo lo que te dicen. Porque Israel es el país que mayores odio despierta entre mis vecinos. Y siento que debo hacer algo para convencerles de que lo suyo es un sentimiento irracional. Debo intervenir porque me siento deudor moral de un país épico –de Masada no nos olvidaremos-, nacido de un pueblo que tantos y tan buenos regalos ha hecho a la humanidad. Los judíos nos trajeron la libertad porque vencieron a la esclavitud; nos trajeron el futuro frente a unas sociedades inmersas en un círculo vicioso que excluía el progreso; nos regalaron el valor de la vida y nos legaron la ética. Por supuesto que los israelíes y los judíos tienen muchos defectos y, por descontado, que no han sabido contrarrestar la propaganda que contra ellos se ha instalado en Europa. Naturalmente que no siempre tienen razón. La cagan como todos. Y aún así, Israel es, para mí, el único país del mundo que puede evitar una nueva Shoah; uno de los pocos, tal vez el único, en el que el ejército es el pueblo y el pueblo le ha dado esa supremacía moral que lo hace admirable; la nación que habla cien idiomas, que mezcla la música klezmer con el lamento del shofar, que valora la vida de uno de los suyos en mil de la de los otros. Ya lo dije a mi vuelta del primer viaje de AGAI: Israel es, para mí, el país que ama la vida. Y aunque solo fuera por eso –que no–, y porque, además, debo de tener algo de judío, lo llevo en mi corazón. 27
 • 28. XERUSALÉN, XERUSALÉN Xoán Bernárdez Vilar 28
 • 29. 29
 • 30. XERUSALÉN, XERUSALÉN Por Xoán Bernárdez Vilar No ano 1947, cando os medios informativos nos abraiaban co relato das matanzas que os árabes estaban a cometer entre a poboación hebrea do Oriente medio, eu tiña nada máis que once anos. Pero entendín, ou polo menos crín ter entendido naquel intre, a transcendencia que a aprobación pola ONU da división do territorio de Palestina entre xudeus e árabes, o 29 de novembro daquel mesmo ano, podía representar. Non entendín, porén, porque tales matanzas non se detiveron naquel mesmo intre, xa que mentres que os xudeus aceptaron a partición, a pesar de que ésta non lles concedía algunhas das terras que entendían que debían de lles corresponder, os árabes amosáronse abertamente contrarios a ela. Un profesor meu, tirándoo de non sei onde, tratou de me convencer entón de que aquilo era de esperar pois os hebreos estaban condenados a non crear nunca máis un estado, posto que ninguén estaba disposto a recoñecerllo. Non me sorprendeu, pois, que o 15 de maio do ano 1948, ao día seguinte da marcha dos británicos de Terra Santa, e da proclamación do Estado de Israel, éste fora invadido polas forzas de todos países árabes veciños. Foi aquela unha loita dura, que puido ser seguida en xornais e emisoras de radio con grande profusión de datos, e que, varios meses despois, remataba co sorprendente trunfo de Israel, e a inmediata firma, na illa de Rodas, de tratados de paz entre cantos nela perticiparon, a non ser o Irak, que se negou a facelo. Inmediatamente, o 11 de maio de 1949, Israel foi recoñecido de iure e de facto na ONU por 95 dos 121 estados que entón integraban dito Organísmo. Coma reacción, os países árabes expulsaron dos seus territorios a máis de 600.000 xudeus, gran parte dos cales tiveron que seren acollidos polo novo estado. Cantos vivimos aquela xeira puidemos seguir entón feitos tan pouco aleccionadores como os de que, os árabes que daquela firmaran o referido desarme con Israel, comprometéndose a manter a paz, non preparar agresións contra as forzas armadas nin a poboación civil da outra parte, así como a non violar as novas fronteiras, deron pé inmediato aos defrontamentos de 1956, 1967,1973, e outros, que se desenrolaron no sur do Líbano, ou en Gaza, lugares dende onde eran disparados mísiles contra a poboación civil do estado hebreo. Tamén fumos testemuñas da conferencia dos Xefes de Estado árabes en Khartum, a capital do Sudán, que tivo lugar apenas rematada a guerra de 1967, conferencia na que decidiron “non negociar, non acordar a paz, e non recoñecer a Israel”. Lembro estes feitos porque agora está de moda contar unha historia diametralmente distinta da que veño de expoñer, na que priman outros bos e outros malos. Mais quen se queira enteirar do que entón aconteceu ten á súa disposición libros e informacións dabondo documentados que lle poden axudar a reconstruir o dilatado proceso que nos ocupa. Lembremoslle a todos eles que dende antes do século XVI o Oriente Medio formaba parte do Imperio Turco –os turcos non son árabes-, e que a mediados do século XIX a comunidade xudía de Xerusalem mercou algunhas terras para principiar a facelas fructificar. Tres anos despois (1860) o pròcer británico Sir Moses Montefiore construía na parte occidental da mesma cidade o seu primeiro barrio extramuros e realizaba plantacións de laranxeiras nas inmediacións de Yaffo. Temos tamén relatos de xentes que visitaron personalmente o país, que dan conta da situación das súas árdigas terras e dos seus escasos habitantes ao longo dese século XIX. Así, o francés René de Chateaubriand recolleu cara a 1807 detallados informes sobre os mesmos, o norteamericano Mark Twain imitouno arredor de 1867, e o francés Pierre Loti deixounos o relato do seu percorrido por aquelas terras en 1895. Influíu tamén moito no desenvolvemento de quenes vivían naquela insegura Palestina a familia xudía Rosthschild, que mercou terras para convertelas en asentamentos e proxectos empresariais. 30
 • 31. Os xudeus fixéronse, a finais do século XIX e principios do XX, con cantos terreos estaban entón á venda, a pesar de que o Sultán de Constantinopla recomendou non facilitarlles o acceso aos que se atopaban nas marxes do río Xordán. Unha circunstancia que se repetiu máis tarde, despois de que, a partir de 1917, os británicos pasaron a ser os novos donos do Territorio. En 1909, a adquisición duns improductivos areais costeiros situados ao sur da chaira de Sharon, permitíu a construcción neles dunha cidade nidiamente hebrea, Tel Aviv, feito que cadrou co xurdimento entón dos primeiros kibbuttzim. Hoxe Tel Aviv é a cidade máis poboada de Israel. E despois da Independencia -1948-49- seguíu a ser información diaria a dos grupos de felahin que cruzaban a fronteira para asasinar a cantos atopaban diante. Ao mesmo tempo, fíxonos tamén sabedores do sorprendente progreso agrícola, industrial, económico e social do novo estado. Para quen, coma min, medrou contemplando a precariedade e as carencias coas que se vivíu en Galicia, coñecendo de perto as lacras da falta de medios e da emigración, saber que noutra terra, noutro país, outras xentes eran capaces de facer rexurdir das súas cinzas a súa vella patria, representou un auténtico estímulo, aínda sabedor de que elas o tiñan máis difícil que nós. Porque Israel atopábase nun medio hostil, capaz de atacar, matar, ou falsear os feitos. Eu estaba presente cando o día 15 de novembro pasado, un grupo de exaltados –algúns deles mesmo profesores- boicoteou e impedíu, no medio de berros, insultos e agresións, que Lior Haiat, Portavoz da Embaixada de Israel en España, poidese impartir na Universidade de Vigo unha conferencia-coloquio acerca dos “25 anos de Relacións entre España e Israel”. Entre as moitas “razóns” por aqueles esgrimidas para xustificar a súa postura estaba a auténticamente sorprendente de culpar ao estado hebreo da morte de Gadaffi. Para min, Israel non só é un exemplo a imitar, senón tamén o derradeiro baluarte fronte á irracionalidade e a barbarie. 31
 • 32. O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM João Guisán Seixas 32
 • 33. 33
 • 34. O QUE SIGNIFICA ISRAEL PARA MIM Por João Guisán Seixas É famosa aquela frase do génio diletante Valle-Inclán em que, por boca do Marquês de Bradomim, na “Sonata de Inverno”, explica o seu apoio a uma causa tão retrógrada como o carlismo: “O carlismo tem para mim o encanto solene das grandes catedrais”. Eu, que só posso comparar-me com Valle no culto à beleza, nem por isso aderiria, porém, a uma causa por mero esteticismo. A estética tem para mim também a sua ética, e a ética a sua estética. Pode que as diferenças venham de um matiz linguístico. Sempre gostei dessa polissemia da palavra “belo” (ausente no castelhano “bello”), que em português, como em francês ou italiano, tem o valor de “lindo, formoso”, mas também o de “bom”: “Um belo rapaz”, “Un beau morceau” ou “Un bel giorno” podem-se traduzir para castelhano como “Un buen chico”, “Un buen cacho” e “Un buen día”. Como não posso competir com Valle em genialidade e em diletantismo, também não vou competir no tamanho da sua comparação. Se começo a glosar essa frase é precisamente para poder esclarecer que, se alinho com a causa do sionismo, é porque, muito pelo contrário, Israel tem para mim o encanto humilde das pequenas sinagogas. Costuma contrapor-se a magnificência das fachadas das catedrais católicas com a austeridade externa das mesquitas, cujos motivos decorativos reservam-se quase exclusivamente para o interior. Deduz-se dai uma maior preocupação pela aparência e o aparato no cristianismo e um crença mais íntima e profunda no islamismo. São simplificações que se repetem, um pouco porque são fáceis a fazer, e também um pouco por esse masoquismo ideológico que caracteriza o pensamento ocidental destas últimas décadas. Algumas catedrais católicas apresentam também uma profusa decoração interior, e há mesquitas monumentais cuja austeridade externa receio que não pretenda senão impressionar, por não dizer “gelar”, o espírito de quem as olha. Porque há uma característica comum a catedrais e mesquitas: a sua grandiosidade. Umas e outras pretendem sem dúvida impor-nos a sua presença, constranger-nos de algum modo, demonstrar-nos a nossa pequenez. As sinagogas, porém, é preciso buscá-las. Lembro o meu desconcerto uma tarde, no “Ghetto Nuovo” de Veneza, à procura da “Scuola Spagnola” e outras sinagogas que apareciam no meu guia, que resultaram ser todas casinhas bem humildes, apertadamente embutidas na massa de edifícios anónimos. Lembro também a asseada modéstia das pequenas sinagogas de Safed, a cidade mística da Galileia. E, a pesar de mística, lembro especialmente aquelas sinagogas, não só pelo seu ar doméstico, pela sua luminosidade directa e nada pretensiosa, mas também por alguns traços “heréticos”. Pecadoras sinagogas de Safed, como a Ari Shepharadi ou a de Joseph Caro, que, indiferentes à atmosfera opressivamente ortodoxa da vila, exibem sem pudor imagens de leões na porta e delicadas ornamentações de pássaros no interior, apesar de a Torá proibir expressamente a representação de seres animados, perniciosa idolatria! Se os interiores das catedrais e mesquitas têm qualquer coisa de enormes vestíbulos de palácios imperiais, os interiores das sinagogas só conseguem lembrar bibliotecas, salas de tribunal, ou mesmo estações dos correios. Naquelas a gente tem a sensação de estar sempre à espera de um grande senhor, muito atarefado, que nunca chega e tem sempre que falar através de algum mordomo de longas vestes, mas nestas sente-se que é possível o convívio quotidiano com um deus com boca de livro que se preocupa de coisas tão domésticas como a forma correcta de fazer o pão ou de tecer um corte de pano. Talvez no início, na época do Templo, o judaísmo não fosse muito diferente dos seus filhos, cristianismo e islamismo. A maior vantagem para o desenvolvimento do humanismo judeu (a primeira forma de humanismo) foi um facto que na teologia judia não 34
 • 35. deixa de viver-se como uma carência: desde a destruição do Templo (no judaísmo há um único templo possível: o de Jerusalém) pelo imperador Tito (em 70 d.C.) o judaísmo tem de sofrer, como o povo que o sustenta, um exílio, condenado a ser uma religião sem templo nem sacerdotes. Uma sinagoga não é um templo (“Sinagoga” significa “lugar de reunião”) e os rabinos são antes juízes ou conselheiros do que sacerdotes (no sentido que podem ter um padre católico ou um íman muçulmano). Daí que a principal diferença entre umas e outras, se veja reflectida na colocação dos fiéis. Nas igrejas e mesquitas todos olham para um mesmo ponto, donde fala o mediador entre deus e os homens. Nas sinagogas, porém, (mesmos nalgumas mais monumentais e mais parecidas com catedrais ou com mesquitas, como a “Esnoga” ou “Sinagoga Portuguesa” de Amesterdão) os bancos “olham” uns para os outros. A comunidade olha-se a si própria. É ela a mediadora e a protagonista. Um padre católico pode dizer missa sozinho, numa manhã de Inverno, numa capela perdida nas montanhas, como na lenda do Santo Grial do Cebreiro. Um único muçulmano pode estender a sua esteira em direcção à Meca no meio do deserto. Um judeu não pode celebrar os seus rituais se não for acompanhado de mais nove. Um Verão em que aluguei um apartamento no porto de Rianjo, gostava de escrever à noitinha, ao pé da janela, a olhar aquele recanto íntimo da ria e a ouvir música. Na Rádio Dois davam, então, àquela hora, as Cantatas de Bach todas as tardes, num programa monográfico. E para maior deleite, calhava ser também a hora em que a traineira da vila costumava sulcar, todos os dias, as águas daquele salão dourado do mar de Arousa, a praticar para as próximas regatas. E a minha mente divagava por coisas bastante diferentes daquilo que escrevia. Achava um paralelismo insuspeito entre as bocas do coro a cantarem, e os braços dos marinheiros a remarem. O coro navegava através das ondas da música, e a traineira era um coro de longas línguas de madeira a cantarem golpes rítmicos contra um lábio de água. E de repente tinha a ideia de que os remadores não deviam ser senão acólitos de uma nova religiom, e que no seu vergar rítmico adoravam, sem saberem, aquela música que caia do alto, como o Sol que se punha, e o próprio Sol que antes de morrer brilhava dourando as águas como o retábulo de um templo que não podia fazer mais que esvair-se. Vêm-me à cabeça estas imagens, porque aquela “emoção coral” me lembrava outra “emoção coral” que já tinha sentido antes, e então tornei-me consciente de que sempre o que mais me tinha emocionado da gesta da criação do Estado de Israel, era que se tratava de uma epopeia colectiva (Eis como funciona, ou como não funciona, a minha mente. Eu só sei fazer associações deste género: “cantata + marinheiros = Israel”. O meu cérebro está estruturado desse modo, entendam-no, e assim me vai). A criação do Estado de Israel tem também os seus heróis individuais, sem dúvida, mas qualquer deles empalidece ao lado do heroísmo colectivo. Não me dêem nem o melhor tenor, nem barítono, nem contralto, nem soprano. De que me vale a mim uma voz que chegue às alturas do dó de peito ou ainda mais alto? Nada pode comparar-se à emoção do murmúrio de um coro, ao chapinhar harmónico de um povo que rema. Sempre que posso aproveito para reivindicar a figura de Bernard Lazare, um escritor francês, judeu, anarquista e ateu. Ele, para além de anarquista, foi um dos mais interessantes, para mim, pioneiros do sionismo. Como afinal o sionismo não deixa de ser uma forma de nacionalismo, Bernard Lazare, a tentar conciliar o seu nacionalismo sionista com o seu internacionalismo anarquista, formulou uma das ideias mais profundas e formosas que se têm dito a respeito. Convém lembrá-la nesta época de nacionalismos essencialistas (tanto faz se baseados na Espanha do Cid como no “fogar de Breogán”). Ele não acreditava em toda essa retórica reaccionária dos “direitos históricos”. Ele dizia que o direito de um povo a existir (enquanto povo, enquanto nacionalidade, não no sentido biológico do direito a viver de um conjunto de indivíduos, entenda-se) não era um direito “natural” ou “divino”. Era um direito que havia que ganhar, e para um povo ter direito a existir, a ser reconhecido como tal pelos outros povos, tinha que contribuir com a sua existência de alguma maneira ao conjunto da humanidade. Tinha que fornecer algum valor novo ao próprio conceito de humanidade, tinha que ser capaz de alargar, com a sua presença, o conceito de humanidade. E, nesse sentido, dizia, o povo judeu era sem dúvida o 35
 • 36. que mais tinha direito a existir, porque ele tinha encarnado, como nenhum outro, precisamente pelo seu historial de sofrimento, pela sua fraqueza e todas as suas desfeitas, o ser mais íntimo da espécie humana. O ser humano é o judeu dos seres vivos. Somos migrantes por natureza. Nenhum lugar da Terra e todos, ao mesmo tempo, nos pertencem. Como dizia Rosalia de Castela, mas alargando-o ao mundo inteiro: tudo nos diz “estrangeiro”. Quem nunca se tenha sentido estrangeiro, nunca se tem sentido humano. É a fragilidade e a carência o que nos torna humanos. E precisamente uma das preocupações das leis anti-semitas era impedir os judeus de acederem à propriedade. Os judeus encarnam, daí, a raiz mais profunda da condição humana. O primeiro primata foi um judeu para os carnívoros, mas hoje somos nós que controlamos a população de tigres do planeta. Resulta irónico que o povo mais perseguido da história tenha conseguido tornar-se no povo mais brilhante que deu a humanidade. Os babilónios, os egípcios, os gregos, os romanos, na antiguidade, os árabes na idade média, os europeus na idade moderna, os americanos na actualidade... todos tiveram o seu momento de brilho deslumbrante. Mas nenhum deles pode comparar-se com um outro brilho, talvez mais modesto mas constante, que de Salomão aos prémios Nobel deste ano, foi acompanhando o brilhar de todos eles. O de um pequeno povo, sempre minoria, sempre ameaçado, mas sempre movido por um amor inquebrantável à vida, por um instinto furioso de sobrevivência: os judeus. Quando fazia parte da Protectora de Animais de Santiago, e comecei a passar algumas horas, aos fins de semana, a colaborar na manutenção do canil da associação, lá na Boisaca, fiquei arrepiado, ao conhecer, logo nos primeiros dias, um comportamento típico dos cães quando estabelecem entre si relações de “clã”: o de escolherem um do grupo, normalmente o mais pequeno ou o mais enfraquecido, e todos começarem a abusar dele. A postergá-lo à hora das refeições, a agredir-lhe e isolá-lo. Não há razão objectiva alguma para a eleição, tirando a relativa ao tamanho e força (reduzidos) da vítima. Mas podia ter sido um ou outro de iguais características. O facto de ter sido maltratado por um, é que o torna passível de ser maltratado por todos. A chave parece estar em ter um inimigo comum. Isso deve supor alguma vantagem evolutiva. Nada é capaz de unir tanto como o desejo de tornar difícil a vida a um semelhante. Este comportamento, levado à espécie humana, deve estar na base mental (límbica, no “cérebro primitivo”) do nazismo e do anti-semitismo. O povo judeu é esse cão escolhido pelos seus congéneres num canil chamado Terra e num canil chamado História. Primeiro o antigo Egito e o Império Babilónico, depois o Império Romano, depois todos os impérios cristãos da idade média, mais tarde o Império Czarista e mais recentemente o Terceiro Reich, e outros imperialismos da mesma laia, como o pan-arabismo e pan-islamismo... Os primeiros porque sim, e os seguintes porque já estava marcado, todos esses grandes cães raivosos foram deixando memória dos seus dentes no corpo diminuto deste povo. A diferença entre os cães e os homens é que, nesses casos, o cão escolhido acaba por aceitar a sua sorte, e costuma deixar-se morrer a um canto do canil, enquanto os homens, alguns homens, revoltam-se e por vezes conseguem renascer das suas cinzas e reafirmar a sua dignidade. A criação do Estado de Israel representa o momento em que o cão tinhoso se levanta nas suas patas traseiras, consegue fazer-se ouvir no meio da manada e ensina os dentes como garantia processual dos seus direitos. É por isso que, seguindo a preciosa teoria de Bernard Lazare, o Estado de Israel não só tem direito a existir tanto como qualquer outro Estado. Para mim é sem dúvida o Estado que tem mais direito a existir. Porque a sua existência nos diz a toda a humanidade que a nossa espécie é capaz de tomar as rédeas do seu próprio destino, que é capaz de ultrapassar todos os determinismos, de vencer a humilhação e de mudar a História, de mudar qualquer história cujo final parece já escrito desde o início. Gosto de Israel, como das sinagogas de Safed, pelo sentido herético que tem. Para limpar a sua consciência do seu cobarde papel no conflito de 36
 • 37. Oriente Médio, na Europa tende-se a estabelecer paralelismos entre as partes, acusando o sionismo de ser o correlato do integrismo religioso islâmico. E nada mais longe da realidade. O sionismo é uma blasfémia do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, e daí que tradicionalmente este se tenha oposto sempre a ele. A criação do Estado de Israel supõe que um povo que levava cinco mil anos à espera do Messias, um bom dia resolve não esperar mais as profecias e ser ele o seu próprio Messias. Um povo que se rebela contra o seu próprio deus, ou, se quiserem, contra o destino que ele próprio se tinha marcado. Cada vez que qualquer de nós está a ser maltratado, discriminado, perseguido, agredido. Cada vez que a turba assinala qualquer de nós com o dedo e a matilha de cães começa a rodeá-lo a arreganhar os dentes, passamos a ser judeus. Cada vez que um de nós é injustamente tratado e encurralado moralmente e, faça o que fizer, é criticado sem saída, cada vez que um de nós é sentenciado de morte sem ter direito nem sequer a ser ouvido, passa a ser judeu, e Israel é então legitimamente a nossa pátria. Eu gosto de Israel porque muitas vezes me tenho sentido Israel na vida. Como escritor lusista, como pai separado, como tantas coisas... Cada vez que vês como o mundo te fecha as portas e decide ir por ti, simplesmente por seres aquilo que és, como podes não sentir-te identificado com Israel? Quando te negam cinicamente a voz e o direito de defesa, como podes não sentir-te identificado com Israel? O Império romano proibiu os judeus de habitarem os seu próprio país, para, a seguir, censurá-los por apátridas e estrangeirizantes. Na Europa medieval foram proibidos de possuir terras, o que os obrigou a dedicar-se aos ofícios artesanais e liberais, mas afinal deixou-os numa situação invejável quando, com a renascença e o auge das cidades, a posse da terra deixou de ser a principal fonte de riqueza, e então os mesmos que pretenderam empobrecê-los, criticaram-nos por ricos. Como do mesmo versículo (Deuteronómio 23-19: “Não emprestarás com usura ao teu irmão nem dinheiro nem grão”) se tirava a proibição de um judeu emprestar dinheiro com juros a um judeu, e um cristão a um cristão, mas não um judeu a um cristão ou vice-versa (ou pelo menos assim o interpretaram uns e outros na Idade Média, considerando que a referência ao “irmão” só podia querer dizer “o irmão na fé”), sendo maior o número de cristãos do que o de judeus, estes tiveram muito mais êxito como prestamistas do que aqueles. Mas isso também lhes foi criticado. Mais tarde, a fugirem de pogrons na Europa do Leste, emigraram a América. A Polónia, a Rússia e a Ucrânia não ficaram mais ricas por isso, mas os judeus acabaram por desembarcar, aos milhões, no futuro império do mundo, onde chegaram a ser uma influente minoria. A propaganda anti-semita em todos esses países continua a falar, contudo, do lobby judeu e da sua grande conjura para dominar o mundo. Se os tivessem deixado cultivar batatas em paz no meio das estepes, não se teriam visto obrigados a escalar ao alto das torres de Wall Street para fugirem das hordas cossacas. Sempre que os judeus souberam tirar proveito da sua própria segregação e do seu pequeno tamanho, os mesmos que os obrigavam a obrar desse modo, mais tarde censuravam-nos por o terem feito. Como se sabe a grande coarctada é dizer que se pode ser contra Israel, mesmo contra a própria existência de Israel, e nem por isso ser anti-semita. Resulta impossível, porém, separar uma e outra coisa. O anti-semitismo é a forma mais estúpida de racismo, porque se todo o racismo pretende basear-se na ideia da superioridade, o anti-semitismo sustenta-se num sentimento de inferioridade. Todos os nacionalismos odeiam os judeus, precisamente porque os judeus inventaram o nacionalismo. Há pouco um estudo que comentava o sentido da expressão “nação de Breogan” no hino galego, fazia-me lembrar uma outra expressão parecida, “nação de Israel”, que aparece na Bíblia, e que é a primeira vez em que se regista o conceito de nação. “Nação de Israel” quer dizer o conjunto dos “nascidos de Israel”, e Israel não é senão a alcunha que se lhe dá a Jacob, e que significa, como se sabe, “Aquele que luta contra Deus”. Israel é um nome próprio de pessoa. A “nação de Israel” é o conjunto teórico dos descendentes de Jacob. É mitologia, claro, pois não é preciso fazer estudos genéticos para intuir que há muitos judeus no mundo que devem partilhar tantos genes com Jacob como com Gengis Khan. Claro que também eu suspeito que um só deles conserva mais genes de Jacob dos que 37
 • 38. os galegos todos herdámos do ilusório Breogan. Israel é portanto um nome próprio de pessoa, que passou a ser um nome próprio de um conjunto de pessoas, de um povo. Durante todos os séculos de diáspora os judeus (e não só, muitas fontes cristãs registam o uso) continuaram a chamar-se a si próprios “Israel”, A primeira comunidade judia das Américas, fundada no XVII na cidade brasileira de Recife (na altura sob domínio holandês) por descendentes dos judeus expulsos da península, chamava-se Tzur Yisrael: “Rocha de Israel”. Aquela cidade de língua portuguesa sob domínio holandês e portanto fruindo das suas leis de liberdade de culto (igual que mais tarde aconteceria com Gibraltar sob domínio britânico), podia considerar-se como um rochedo de salvação que aqueles náufragos da história encontravam entre o oceano Atlântico e o oceano de intolerância da sua própria cultura. Quando, novamente expulsos após a reconquista portuguesa da cidade, os sobreviventes conseguem finalmente chegar a participar na criação da colónia holandesa de Nova Amesterdão (que viria a ser, com o correr do tempo, Nova Iorquei), fundam uma nova comunidade (a primeira da América no Norte) chamada “Shearith Yisrael”, literalmente: “O que fica de Israel”. Não há dúvida que para eles Israel existia e eram eles próprios. Daí que “Israel” e “povo judeu” sejam perfeitos sinónimos. Aquele “Israel” de antes de Israel era portanto um “Estado nómada”, um Estado sem domínio de facto sobre o seu território. Mas os centímetros quadrados que ocupavam as marcas dos sapatos de cada judeu, era como se fossem um pedaço errante de solo israelita. O único que se fez quando se criou o Estado de Israel, foi recompor o puzzle. E daí que não seja preciso fazer mais esclarecimentos nem discutir se se deve dizer de uma ou outra forma: “Estado de Israel” já significa, em si, “Estado dos Judeus”, de todos os judeus (e nem por isso deixa de poder ser o Estado de muitas pessoas que o não são). Dizer que se respeita o direito de existir do povo judeu mas que não se reconhece o direito a existir do Estado de Israel é por tanto uma contradição em si própria. Porque o povo judeu é o conjunto das pessoas que levavam 2.000 anos a sonhar com regressar a Israel (que levavam 2.000 anos a dizer “no ano próximo em Jerusalém!”), e negar-lhes a essas pessoas este direito é negar-lhe a esse povo a mesma razão da sua existência. Que anti-semitismo e anti-sionismo não podem ser senão a mesma coisa, vê-se logo em que a mesma retórica que se emprega para desqualificar o povo judeu é a que se utiliza contra Israel. Israel é o judeu entre as nações. Primeiro pretende-se destrui-lo sem mais. Depois, quando ele se defende, pretende-se destrui-lo pelo delito de ter ganho uma guerra e não se ter deixado aniquilar. Se ocupa militarmente o território inimigo, é hostilizado por ser uma potência ocupante. Se abandona esse território, porém (como já aconteceu com Gaza), continua a ser hostilizado, desde ele, para ocupar o seu próprio território. Devemos tantas coisas ao povo judeu! A auto-denominada esquerda e os auto-denominados “eco-pacifistas” também, mas costumam ignorá-lo, porque costumam ser bastante ignorantes. Para além da pomba da paz, o ramo de oliveira e o símbolo do arco-íris que hasteiam contra ele, devem- lhe o slogan “Nunca mais!”, tão utilizado aquando do desastre do Prestige. Esse foi o grito fundador de Israel: “Nunca mais!” (ainda que então se pronunciasse “Never more!”). Só que esse “Nunca mais” não ia dirigido contra nenhuma maré negra de petróleo mas contra a maré, bem mais negra, do Holocausto. Esse “Nunca mais” foi proferido por milhões de bocas que tinham ficado sem casas, sem bens e sem país, a vadiarem sem rumo pelos campos destruídos da Europa, e a que o único que lhes restava era a sua mitologia e o seu sonho milenário de regresso. As mitologias nacionais costumam ser penosamente deploráveis, por saudosistas e retrógradas, mas neste caso não o foi precisamente porque tinha toda a força dessa projecção de futuro do grito “Nunca mais!”: Nunca mais seremos exterminados, nunca mais seremos discriminados, teremos o nosso próprio Estado e o nosso próprio exército, não esperaremos nem paz nem compreensão, só confiaremos na nossa própria força e na justiça do nosso empenho. 38
 • 39. Eu admiro essa tenacidade, essa firmeza de Israel, essa maravilhosa falta de respeito pelo “politicamente correcto”. Esse jeito de agir, na média exacta entre a humildade e o orgulho. Fazer o que se deve fazer sem procurar o aplauso nem esperar a compreensão do mundo. Como dizia Menachem Begin: “Assegura-te primeiro da justiça da tua causa, e depois sê intransigente”. Tudo isto, mas unido a um sentido do pragmatismo, também na média exacta entre a ética dos princípios e a ética das consequências (Bom, Israel representa, para mim, a média aritmética de tantas coisas! A média exacta entre o místico e o herético, entre o individual e o colectivo, entre o pacifismo e o orgulho pelo seu exército, entre a utopia e o realismo, entre o passado e o futuro... Se a humanidade perder o povo de Israel, perderá o seu diapasão mais temperado). Eu admiro Israel por essa tenacidade em existir. Essa determinação de não voltar a ser o cão maltratado do canil. Uma revolta permanente pela dignidade e contra o destino. Parece-me uma metáfora da vida (essoutra revolta contra o frio sideral, da matéria e a luz). Mesmo a vida, a matéria orgânica, é um judeu entre a maioria absoluta esmagadora da matéria inanimada, imensamente mais abundante no universo e que parece levar milhões de anos à espera da sua destruição. O que significa Israel para mim? Israel significa nem mais nem menos “a possibilidade de ser”. A possibilidade de uma faísca chegar a ser lume, de uma ideia chegar a ser realidade, de a vida nos dar o que lhe pedimos, aquilo que se empenha em nos negar, a possibilidade de virar a desgraça em ventura, a doença em saúde, de sermos aquilo que alguma vez nos tínhamos proposto ser. Todo o ser humano, enquanto indivíduo, é um judeu, porque, enquanto indivíduo, cada um de nós é uma minoria extremamente reduzida. Quem nunca se se sentiu agredido na sua individualidade, talvez não possa entender nunca o Estado de Israel. É o único Estado judeu do mundo, rodeado de um oceano de ódio no mundo árabe e islâmico, e um oceano de incompreensão no mundo ocidental. O povo judeu representa 0,2% da humanidade, mas ostenta 30% dos prémios Nobel. O povo judeu deu à humanidade muito mais do que a humanidade lhe deu a ele. A humanidade só lhe pagou o seu decisivo contributo para o progresso dela, com 2.000 (2.700 se tivermos em conta a primeira diáspora, causada pelos assírios) anos de desterros, massacres e perseguições. A humanidade deve-lhe aos judeus 2.700 anos de paz, no mínimo. Só depois de 2.700 anos de paz é que deveríamos começar a pedir, em justiça, contas a Israel. O século XX tem visto, entre outras coisas, a queda de todas utopias como tábuas de salvação ou atalhos directos a uma sociedade perfeita. Às utopias da Renascença (as de Moro, Bacon e Campanella) que nos prometiam a felicidade absoluta, sucederam-lhes as utopias como o nazismo, o fascismo, o estalinismo ou os khemer vermelhos, que nos desvelaram o lado mais cruel delas. Todas essas utopias, boas ou más, acabaram por fracassar, contudo. Quis a fortuna, porém, que de todas as utopias que a humanidade foi forjando, apenas uma delas tenha tido êxito e sobreviva. A mais pequena e modesta. O sionismo. Uma utopia que não pretendia remir a humanidade, mas apenas que todos os judeus do mundo tivessem um território em que poder viver livres e seguros. Se a teoria clássica do Estado justifica o direito que ele se arroga de dispor das vidas e bens dos seus cidadãos, em função de ele garantir a segurança deles (justificação um tanto peregrina, porque, se nos invadem os franceses, por exemplo, depois o Estado francês teria direito a governar-nos, porque nos protege de uma possível invasão alemã, e assim por diante), Israel não só tem direito a existir tanto como qualquer outro Estado. Nem sequer tem direito a existir muito mais do que qualquer outro Estado. É que é, se calhar, o único Estado da Terra que tem direito a existir, porque a vida dos seus cidadãos –ainda que este dado se costume obviar de forma cínica quando se fala do tema– neste caso sim está realmente ameaçada. No caso de Israel não cabe a redução ao absurdo que fazia no último parêntese. De nada lhes valeria aos seus cidadãos saírem com bandeiras palestinianas a receber o invasor. A deles é uma guerra em que não serve a rendição. Porque o que move o outro lado não é 39
 • 40. o afã de posse de terras ou o de domínio. É pura e simplesmente o ódio. O velho ódio que se vai entrançando na história do homem a adoptar rostos sucessivos, o penúltimo o do nazismo. Esse velho ódio que é um velho conhecido dos judeus. Uma utopia é no fim de contas um género literário. Só que se tenta escrever sobre a terra em vez de no papel, e não com letras e palavras, mas com as vidas das pessoas. Não deveríamos julgá-las só pela sua beleza, porque estão vidas envolvidas. Por muito que a gesta da criaçom do Estado de Israel fosse formosa, se afinal não tivesse sido boa, moralmente boa, não seria uma “bela” gesta. Se eu pensasse que os judeus desembarcaram militarmente ali e conquistaram a sangue e fogo aquele país, roubando as terras a palestinianos indefesos, a matar crianças porque sim, eu também seria anti-israelita. Mas eu sei que Israel o construíram milhares de judeus pacíficos que foram emigrando (é curioso que aqueles que são contra qualquer restrição à imigração defendam, ao mesmo tempo, que num só lugar da Terra devia estar limitada, e a uma só classe de pessoas: os judeus) desde os finais do século XIX, ao que era então uma província otomana e seria um mandato britânico depois, a fugirem primeiro das perseguições na Rússia Czarista e mais tarde do extermínio nazi, e que foram comprando, com o fruto do seu trabalho, as terras que cultivavam e as casas em que viviam, juntando-se a outros muitos judeus que desde sempre habitaram aquelas terras e que, por exemplo, em Jerusalém sempre foram maioria. Que não arrebataram nem conquistaram nada a ninguém, entre outras coisas porque aquele território já tinha as suas potências coloniais ocupantes. Frente a tantos nacionalismos essencialistas e à retórica vã dos “direitos históricos” (que é também a dalguns grupos minoritários em Israel, mas não a minha), para mim só existe uma fonte legítima para um Estado, como só existe uma fonte legítima para a propriedade: “A terra para quem a trabalha”. A criação do Estado de Israel é uma gesta colectiva, uma epopeia coral escrita com sangue, suor e lágrimas por milhões de pessoas anónimas que o único que fizeram foi reivindicar o seu lugar na Terra. Israel é para mim uma obra de arte. Um grande poema épico colectivo, formoso e heróico, num século caracterizado por delírios épicos individuais, grandiloquentes e terríveis. Israel é uma pequena sinagoga entre uma grande mesquita ameaçante e uma grande catedral tremelicosa. E o povo judeu é um resumo da humanidade na sua luta pela dignidade. O que está em jogo não é a sobrevivência de um Estado legítimo. Nem sequer a sobrevivência de 6 milhões de pessoas ameaçadas pelo delito, mais uma vez, de serem judias. O que está em jogo é a própria dignidade humana. O sionismo é uma epopeia da dignidade humana. Uma boa, uma formosa, uma bela epopeia. E o estado de Israel é uma bela edição em pedra (e em areia, bom... e em campos, e em jardins, e em estradas, e em Universidades...) dessa obra. Sempre suspeitei que o ódio que muitos sentem é pura inveja. Pelo contrário eu, que não creio que nenhum judeu, pelo facto de o ser, seja superior a um goy (tomados uma a um, ora, tomados em conjunto, já é outra coisa), gosto de me recrear na contemplação longínqua dessa beleza. 40
 • 41. Ver nota seguinte i Com o correr do tempo, três dos seus membros virão a participar na fundação de The New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova Iorque. Isto pode ajudar para alimentar a teoria da grande conspiração judia. Ora, também pode interpretar-se assim: o Imperador Adriano, o Mahdi Ibn Tumart, os Reis Católicos e Dom Manuel I de Portugal participaram na criação da Bolsa de Nova Iorque! Judeus antes expulsos de Recife, antes expulsos de Portugal, antes provavelmente expulsos de Espanha, antes provavelmente expulsos de Al- Andalus, antes expulsos de Israel pelos Romanos, criaram a Bolsa de Nova Iorque, que hoje em dia tem mais peso no mundo que os Impérios Romano, Almóada, Espanhol e Português juntos. Novas vagas de judeus, a fugirem do Império Czarista neste caso (e a procurarem refúgio nesta cidade precisamente porque, graças àquelas outras intransigências, já existia ali uma comunidade judia firmemente estabelecida), colaboraram para a tornar uma comunidade maior e mais influente. Os agentes do ódio não cessam de repetir: “Olhem como os judeus sempre estão no cume!”. Mas não nos dizem que foi o ódio que os empurrou até ali. Estas histórias são de judeus sobreviventes: Shearit Yisrael, “O que fica de Israel”. Não se fala daqueles que ficaram, mas no caminho. Não conseguiram chegar mais judeus “ao cume” que cristãos, muçulmanos ou budistas. É que ficaram mais no caminho. À diferença dos outros, só os que conseguiram chegar ao cume é que sobreviveram. Ó anti-sionistas, ó anti-semitas: deixem 2.700 anos em paz Israel e verão como a taxa de prémios Nobel judeus acaba por ser a média! 41
 • 42. 42