Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit

Sanna Brauer
Sanna BrauerTeacher Trainer, Senior Lecturer at Oulu University of Applied Sciences em Oulu University of Applied Sciences
14.1.2020Etunimi Sukunimi1
Valtakunnallinen digitaitojen
osaamismerkistö ja -kriteerit
KT Sanna Brauer
Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Toivottua osaamista sanoittamassa
-opiskelijalle
-koulutuksen järjestäjälle
-työelämälle
2
(
( )
)
teiltä,
Kuvakaappaus (muokattu) Leena Hiltusen JYUnity Tiedeblogi
https://jyunity.fi/ajattelijat/tietoteknisten-taitojen-puute-laskee-opiskelijoiden-
tyoelamavalmiutta/?fbclid=IwAR2G0FUhNoIIb0kJHYdNdC4SMauTT26yFne0o-pRImddLNOe09yMsjX2Uf8
Kansallinen
Open Badge -
osaamismerkistö
tietotekniikkaa
soveltavien
ongelmaratkaisu-
taitojen kehittämiseen
Kuva: Tiina Rusanen, Oamk
The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation,
which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology-
rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences
acquired outside the formal education system, at different levels of education,
and in transition phases of the education structure. In addition, the project
provides a requirement framework of competence (determining the
composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing
IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education.
TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti
hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä,
joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja
hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien
ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen
tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin
koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja
siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.
Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet
tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen
varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa
koulutuksessa.
Verkosto
Koordinaatiohanke Taikoja II
Hankkeen vastuualueet työpaketeittain ja toimijoittain
14.1.2020Etunimi Sukunimi8
• Julkinen tunnustus kannustaa käyttämään
omaa osaamista, näkemään uusia
mahdollisuuksia ja kasvamaan
asiantuntijana (AHOT korkeakouluissa -
hanke, 2013).
• Yksittäisen oppijan suoritteisiin
perustuvat arviointimallit eivät sovellu
suoraan yhteisölliseen tiedonrakenteluun
ja verkottuneissa, sosiaalisissa
yhteisöissä oppimiseen (Vartiainen, 2015
• Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä
ja itsesäätöistä oppimista.
Standardoitu digitaitojen
osaamiskehikko: digitaaliset
osaamismerkit voivat olla
vaikuttava kriteeriperusteinen
oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen
erilaiset oppimisyhteisöt
ja vaihtoehtoiset tavat hankkia
osaamista (Knight & Casilli, 2012).
Osaamismerkit tekevät osaamisen
näkyväksi ja kuvaavat osaamista
todistuksia laajemmin, ollen
hyödyksi esim. rekrytointitilanteissa.
Merkkejä voi jakaa online-
ympäristöissä esim. LinkedInissä.
Miksi osaamismerkit?
Taustadokumentit
•Uudistuvat ePerusteet
•Osaaminen 2035
•DigComp
•Dikata-hankkeen
digitaitotasot
•Aiemmat oppimateriaalit ja
kurssitoteutukset
”Digiosaaminen on pohja työelämässä toimimiselle, koulutukseen osallistumiselle sekä henkilökohtaisten ja
yhteiskunnallisten asioiden hoitamiselle verkossa. Tasavertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin
edellyttää riittäviä digitaitoja ja niiden päivittämistä tarpeen mukaan. Uusien taitojen oppiminen lisää itsenäisyyden
tunnetta ja tukee työelämässä toimista”.
Sanoittaminen
•Uudistuvat ePerusteet
• Ymmärrettävyys
•Selkeys
•Mahdolliset lisäohjeet
arvioijalle
14.1.2020Etunimi Sukunimi11
OSUVAT TAIDOT –
Digitaitojen osaamismerkistö
Useammasta eri teemasta ja viidestä
taitotasosta koostuva 10 merkin
merkkiperhe
14.1.2020Etunimi Sukunimi12
T1 – Perusosaaja
• Laitteiden käyttö ja hallinta
• Turvallinen toiminta
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Viestintä ja asiointi
Tämän merkin saaja osaa käyttää
digitaalisia laitteita ja palveluita
turvallisesti viestinnässä ja
asioinnissa sekä etsiä tietoa
digitaalisissa ympäristöissä ja
arvioida tiedon luotettavuutta.
14.1.2020Etunimi Sukunimi13
T2 – Tekijä
• Sovellusten käyttö ja hallinta
• Sisältöjen tuottaminen ja
tekijänoikeudet
14.1.2020Etunimi Sukunimi14
H3 – Yhteistyöskentelijä
• Yhteistyö
• Digitaalinen minä
14.1.2020Etunimi Sukunimi15
H4 – Hyötykäyttäjä
• Oman työn organisointi
14.1.2020Etunimi Sukunimi16
K5 – Luova ongelmanratkaisija
14.1.2020Etunimi Sukunimi17
K5 – Luova ongelmanratkaisija
H4 – Hyötykäyttäjä
• Oman työn organisointi
H3 – Yhteistyöskentelijä
• Yhteistyö
• Digitaalinen minä
T2 – Tekijä
• Sovellusten käyttö ja hallinta
• Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet
T1 – Perusosaaja
• Laitteiden käyttö ja hallinta
• Turvallinen toiminta
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Viestintä ja asiointi
14.1.2020Etunimi Sukunimi18
Perusosaaja / T1 - Koontimerkki
Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti
viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja
arvioida tiedon luotettavuutta.
Tämän Perusosaaja-
koontimerkin ja T1-tason
saavuttaa kerättyään neljä
osaamismerkkiä:
• Laitteiden käyttö ja hallinta
• Turvallinen toiminta
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Viestintä ja asiointi
14.1.2020Etunimi Sukunimi19
LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA
Osaa käyttää digitaalisia laitteita
OSAAMISTAVOITTEET
Merkin saaja osaa:
- tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti,
puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia
- tarkistaa, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
- valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
Vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen:
Osaamismerkkihakemus
1. Kerro minkä nimiseen verkkoon laitteesi on liitetty.
2. Perustele missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite.
Näyttö
Liitä tietokoneeseen annetut oheislaitteet ja käynnistä suljettu tietokone.
Kirjaudu koneelle ja tarkista, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen
verkkoon ja onko koneessa tarpeeksi virtaa.
Perustele näytön vastaanottajalle missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin
mobiili älylaite.
Miltä merkki näyttää valmiina?
20
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q0LKJAa6FYaJD/apply
21
22
14.1.2020Etunimi Sukunimi23
TIEDON HAKU JA ARVIOINTI
Merkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon
luotettavuutta.
OSAAMISTAVOITTEET
Merkin saaja osaa:
- etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, -koneet)
- hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
- arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
- huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
1. Selvitä Tieken toiminnanjohtajan nimi ja kirjoita vastaus tekstikenttään
2. Etsi tulostimen kuva ja jaa linkki kuvaan
3. Etsi suomenkielinen ohjevideo itseäsi kiinnostavasta aiheesta, jaa linkki
videoon ja kerro miksi pidät videota luotettavana. Muista netiketti videota
valitessasi.
4. Oikein / väärin –kysymys: Löydät internetistä paljon tietoa ja erilaisia
materiaaleja. Saatko kopioida toisen tekemää omaan työhösi ilman lupaa?
Kyllä, ei
14.1.2020Etunimi Sukunimi24
TURVALLINEN TOIMINTA
Toimii turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä
OSAAMISTAVOITTEET
Merkin saaja osaa:
- suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, haittaohjelmat ja
laitteiden lukitseminen)
- suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
1. Monivalintatehtävä, jossa viisi erilaista tapaustilannetta seuraavista
teemoista:
• Haittaohjelmat/virustorjunta
• Laitteiden lukitseminen/PIN-koodit
• Salasanojen säilytys
• Oman verkkoidentiteetin ymmärtäminen ja suojaaminen
2. Keksi kuvitteelliseen palveluun salasana, joka täyttää vahvan salasanan
muodostamisen periaatteet. Kirjoita salasana tekstikenttään.
14.1.2020Etunimi Sukunimi25
ASIOINTI JA VIESTINTÄ
Merkin saaja viestii ja asioi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää
digitaalisen kommunikoinnin sopivuutta eri tilanteissa.
OSAAMISTAVOITTEET
Merkin saaja osaa:
- käyttää sähköisiä asiointipalveluja (esim. Kela, verohallinto ja kirjasto)
- asioida turvallisesti muissa digitaalisissa ympäristöissä
- vahvan tunnistautumisen menetelmiä
- käyttää sähköpostia ja viestipalveluita
- tunnistaa sosiaalisen median palveluita
- toimia netiketin mukaisesti eri tilanteissa
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
1. Monivalintatehtävä, jossa erilaisia tapaustilanteita seuraavista teemoista:
• Sähköiset asiointipalvelut
• Turvallinen asiointi (pystyy arvioimaan tunnistautumista tai maksutietoja
edellyttävien sivujen turvallisuutta)
• Vahva tunnistautuminen
2. Sähköposti-tehtävä
(Lähetä alla olevasta kentästä sähköposti Maija Meikäläiselle
(maija.meikalainen@merkkiposti.com). Keksi itsellesi asiallinen sähköpostiosoite.
Nimeä jokin sosiaalisen median palvelu viestissäsi. Kirjoita viesti asiallisesti ja
hyviä tapoja noudattaen.
Oppimisanalytiikka
• Näkökulmana koulutuksen tietämyksen ja tuottamisen prosessi massadatan
soveltamisen viitekehyksessä sekä rajapinnat eri tietojärjestelmien välillä
• Tavoiteltavia tuloksia
– Tietoa opiskelijalle, opettajalle/ohjaajalle ja suunnittelijoille
• Millaisia opintopolkuja osaamismerkkien suorittajille syntyy?
• Kauanko eri osaamismerkkien suorittaminen kestää?
• Kuinka tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä
Henry Paananen, HAMK Edu
https://xapi.com/overview/
VS-suoritusten
liikkuvuus
Koskeen?
NÄIN ETENEMME
14.1.2020Etunimi Sukunimi27
Merkkijärjestelmän kehittäminen kansalliset ja
kansainväliset viitekehykset huomioiden
Pilotointi erilaisissa
koulutusmuodoissa
Ensimmäiset
pilotit
SYKSY 2019 SYKSY 2021
Valmis
merkki-
järjestelmä
Opetus-
henkilöstön
koulutukset
”Oheistuotteena” myös kehittyvät oppimateriaalit
sekä opetus- ja ohjauskäytänteet
14.1.2020Etunimi Sukunimi28
TULOKSENA
Valtakunnallinen ja
vapaasti ei-
kaupalliseen
toimintaan
käytettävä osaamis-
merkkijärjestelmä
Yhdenmukainen,
läpinäkyvä ja tasa-
arvoinen tapa
varmistaa
perusdigitaitoja
erityyppisissä
koulutuksissa ja eri
organisaatioiden
toimesta.
Järjestelmä, jonka avulla
osaamista voidaan
tunnistaa ja tunnustaa
koulujärjestelmän
ulkopuolella, eri
kouluasteilla ja joustavasti
siirryttäessä
koulutusmuodosta
toiseen.
Osaamismerkkijärjestelmien skaalautuvuus,
osaamismerkistöjen limitykset ja kokonaisuudet
NÄKÖKULMIA SANOITTAMISEEN JA SEN
HAASTEITA ERI KOULUASTEILLA
29
https://www.tyopeda.fi/ https://www.facebook.com/tyopeda/
Yhden ammatillisen opettajan näkemys digitalisaatiosta/
DIGAM-selvitys
Koramo, Brauer, & Jauhola, 2018
Miten opettajamme
pahimmillaan
kokevat
digitalisaation?
TiimipelaajaTehtävien tekijä
Osaamismerkkien
metsästäjä
Oppimisyhteisön
rakentaja
Yksi tapa antaa
arvosanoja!
OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVA OPPIMINEN AMMATILLISTEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN
KOKEMANA
Miten oppijat kokevat parhaimmillaan digitalisaation?
Brauer, 2019
• Osaamismerkein pyritään kuvaamaan sellaista osaamista, jota on muuten vaikea
sanoittaa: merkkejä sovelletaan esimerkiksi ajattelun taitojen ja tavoitteellisen
ryhmätyön, kollaboraation, kuvaamiseen ja jäsentämiseen sekä sitä kautta
oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on auttaa sekä opiskelijoita että
kouluttajia hahmottamaan prosessi ja sisällöt yhdenmukaisesti.
• Opiskelijat mukana yhteiskehittämisessä. Tutkimuksen kohteena erilaiset
arviointimenetelmät kuten itse-, vertais- ja ryhmäarviointi osaamismerkein
ohjautuvassa oppimisessa
• Open Badge Factory -järjestelmässä testattavat arvioinnin työkalut: hakemukseen
perustuva arviointi, erilaiset haku/myöntökoodit, ulkopuolisten arvioijien liittäminen
järjestelmään ohjaajien lisäksi sekä vertaisarvioinnin prosessit.
Brauer, Siklander, Impiö, & Vuopala, 2020
Digitaaliset osaamismerkit arvioinnin menetelmänä
Problem-solving case 2 -opintojaksolla
Pilotissa testataan ja tutkitaan osaamismerkein
ohjautuvaa oppimista sekä erityisesti erilaisia tapoja
arvioida osaamista osaamismerkein.
LET master’s degree programme,
PROBLEM-SOLVING CASE 2, 10 ects.
YHTEISÖLLINEN ONGELMARATKAISUPROSESSI
•Osaamisperustaisuus, -kriteeristö, tutkimusperustaisuus
•Osaamismerkistö, joka innostaa osoittamaan ja kehittämään yhteisöllisiä
ongelmaratkaisutaitoja (PSTRE/PIAAC/DigiCompEdu/ESCO).
•Kokonaiskonstellaatio on liitettävissä osaksi laajempia kansallisia ja
kansainvälisiä konstellaatioita, jolloin järjestelmä tukee jatkuvaa oppimista.
•Arviointi ja ohjaus on integroitu koko prosessiin.
•Yksilö-, vertais-, ryhmä-, opettaja- ja työelämän toimeksiantajan arviointi
•Avoimuus ja arvioinnin läpinäkyvyys
2020
Miten oli sanoitettu ennen?
Miltä se näyttää osaamismerkein?
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
https://pelimerkit.metropolia.fi/
Osaamisen Pelimerkit
https://pelimerkit.metropolia.fi/category/blogi-fi/
Ammatissa X vaadittava osaaminen
Ammatillisella toisella
asteella
saavutettava osaaminen
Korkea-koulutuksessa
saavutettava osaaminen
Työelämässä
saavutettava osaaminen
Tulokset
45
14.1.2020Etunimi Sukunimi46
Teemme enemmän kuin
mielellämme yhteistyötä
kaikkien merkkien
kehittämisestä ja
hyödyntämisestä
kiinnostuneiden kanssa!
Sanna.brauer@oamk.fi
040 0444 668
14.1.2020Etunimi Sukunimi47
1 de 47

Recomendados

Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
130 visualizações36 slides
Ebax Keycode - product informationEbax Keycode - product information
Ebax Keycode - product informationEbax Ltd
177 visualizações3 slides
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012merjasj
706 visualizações21 slides
Amk tutkimus 2019Amk tutkimus 2019
Amk tutkimus 2019Sanna Brauer
151 visualizações23 slides
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012merjasj
745 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit(20)

Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistoValtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto
TIEKE Finnish Information Society Development Centre491 visualizações
Digitaitomerkistö_2023.pptxDigitaitomerkistö_2023.pptx
Digitaitomerkistö_2023.pptx
TIEKE Finnish Information Society Development Centre448 visualizações
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaaICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa
ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa
Ari Rapo2.2K visualizações
Kouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioijaKouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioija
Kouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioija
TIEKE Finnish Information Society Development Centre8 visualizações
Luoti webinar tietoturvaLuoti webinar tietoturva
Luoti webinar tietoturva
TimoSimell309 visualizações
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 visualizações
Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiket...Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiket...
Teknologiapaiva 13012021-teknologiatoimittajien yhteinen arvolupaus ja liiket...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)157 visualizações
Digiturva sovellusturva-11.2.19Digiturva sovellusturva-11.2.19
Digiturva sovellusturva-11.2.19
japijapi82 visualizações
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoTieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Heli Marjala391 visualizações
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Matleena Laakso93 visualizações
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
TIEKE Finnish Information Society Development Centre214 visualizações
Kuinka selvitä IT-kaaoksesta 17.9.2015Kuinka selvitä IT-kaaoksesta 17.9.2015
Kuinka selvitä IT-kaaoksesta 17.9.2015
rierjarv262 visualizações
ICT:n seuraava murrosICT:n seuraava murros
ICT:n seuraava murros
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd416 visualizações
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise SolutionsLiiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Liiketoiminta alustat webinaari 21.3.2017 : Accountor Enterprise Solutions
Accountor Enterprise Solutions Oy169 visualizações
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 visualizações
Sofokus: Nykyaikaiset verkkopalvelutSofokus: Nykyaikaiset verkkopalvelut
Sofokus: Nykyaikaiset verkkopalvelut
Sofokus630 visualizações

Mais de Sanna Brauer

Osaamismerkit taitaja 230321Osaamismerkit taitaja 230321
Osaamismerkit taitaja 230321Sanna Brauer
180 visualizações35 slides
Open merkit hh 110220 sbOpen merkit hh 110220 sb
Open merkit hh 110220 sbSanna Brauer
69 visualizações24 slides
Baltic riga 240120Baltic riga 240120
Baltic riga 240120Sanna Brauer
304 visualizações18 slides
N ord yrkN ord yrk
N ord yrkSanna Brauer
129 visualizações19 slides
Digital Open Badge-Driven LearningDigital Open Badge-Driven Learning
Digital Open Badge-Driven LearningSanna Brauer
198 visualizações18 slides

Mais de Sanna Brauer(20)

Osaamismerkit taitaja 230321Osaamismerkit taitaja 230321
Osaamismerkit taitaja 230321
Sanna Brauer180 visualizações
Open merkit hh 110220 sbOpen merkit hh 110220 sb
Open merkit hh 110220 sb
Sanna Brauer69 visualizações
Baltic riga 240120Baltic riga 240120
Baltic riga 240120
Sanna Brauer304 visualizações
N ord yrkN ord yrk
N ord yrk
Sanna Brauer129 visualizações
Digital Open Badge-Driven LearningDigital Open Badge-Driven Learning
Digital Open Badge-Driven Learning
Sanna Brauer198 visualizações
OsaamismerkkikonstellaatiotOsaamismerkkikonstellaatiot
Osaamismerkkikonstellaatiot
Sanna Brauer153 visualizações
Teachers badges panelTeachers badges panel
Teachers badges panel
Sanna Brauer125 visualizações
Tutkimusmatka tulevaisuuteenTutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteen
Sanna Brauer245 visualizações
Faktat peliinFaktat peliin
Faktat peliin
Sanna Brauer677 visualizações
TyöpajaTyöpaja
Työpaja
Sanna Brauer857 visualizações
Digitaaliset osaamismerkit case Oppiminen OnlineDigitaaliset osaamismerkit case Oppiminen Online
Digitaaliset osaamismerkit case Oppiminen Online
Sanna Brauer928 visualizações
Digiajan pedagogiikkaDigiajan pedagogiikka
Digiajan pedagogiikka
Sanna Brauer1.1K visualizações
Erityisen ammatillinen digiloikkaErityisen ammatillinen digiloikka
Erityisen ammatillinen digiloikka
Sanna Brauer1.2K visualizações
Open badge taitoOpen badge taito
Open badge taito
Sanna Brauer750 visualizações
Yhteisöllinen digiloikka kv momuYhteisöllinen digiloikka kv momu
Yhteisöllinen digiloikka kv momu
Sanna Brauer544 visualizações
Open badge  some-noviisiOpen badge  some-noviisi
Open badge some-noviisi
Sanna Brauer911 visualizações
Yhteisöllinen digiloikkaYhteisöllinen digiloikka
Yhteisöllinen digiloikka
Sanna Brauer1.4K visualizações
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer1.3K visualizações

Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit

 • 1. 14.1.2020Etunimi Sukunimi1 Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö ja -kriteerit KT Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • 3. ( ( ) ) teiltä, Kuvakaappaus (muokattu) Leena Hiltusen JYUnity Tiedeblogi https://jyunity.fi/ajattelijat/tietoteknisten-taitojen-puute-laskee-opiskelijoiden- tyoelamavalmiutta/?fbclid=IwAR2G0FUhNoIIb0kJHYdNdC4SMauTT26yFne0o-pRImddLNOe09yMsjX2Uf8
 • 5. The aim of the project is to develop a nationwide open badge constellation, which enables the verification of adults’ problem solving skills in technology- rich environments (PIAAC) by identifying and recognising competences acquired outside the formal education system, at different levels of education, and in transition phases of the education structure. In addition, the project provides a requirement framework of competence (determining the composition of objectives, core contents and assessment criteria) for securing IT-related problem-solving skills in formal and non-formal education. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä Open Badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.
 • 8. 14.1.2020Etunimi Sukunimi8 • Julkinen tunnustus kannustaa käyttämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantuntijana (AHOT korkeakouluissa - hanke, 2013). • Yksittäisen oppijan suoritteisiin perustuvat arviointimallit eivät sovellu suoraan yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja verkottuneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen (Vartiainen, 2015 • Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista. Standardoitu digitaitojen osaamiskehikko: digitaaliset osaamismerkit voivat olla vaikuttava kriteeriperusteinen oppimisratkaisu, joka sitoo yhteen erilaiset oppimisyhteisöt ja vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista (Knight & Casilli, 2012). Osaamismerkit tekevät osaamisen näkyväksi ja kuvaavat osaamista todistuksia laajemmin, ollen hyödyksi esim. rekrytointitilanteissa. Merkkejä voi jakaa online- ympäristöissä esim. LinkedInissä. Miksi osaamismerkit?
 • 9. Taustadokumentit •Uudistuvat ePerusteet •Osaaminen 2035 •DigComp •Dikata-hankkeen digitaitotasot •Aiemmat oppimateriaalit ja kurssitoteutukset ”Digiosaaminen on pohja työelämässä toimimiselle, koulutukseen osallistumiselle sekä henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoitamiselle verkossa. Tasavertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin edellyttää riittäviä digitaitoja ja niiden päivittämistä tarpeen mukaan. Uusien taitojen oppiminen lisää itsenäisyyden tunnetta ja tukee työelämässä toimista”.
 • 11. 14.1.2020Etunimi Sukunimi11 OSUVAT TAIDOT – Digitaitojen osaamismerkistö Useammasta eri teemasta ja viidestä taitotasosta koostuva 10 merkin merkkiperhe
 • 12. 14.1.2020Etunimi Sukunimi12 T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta.
 • 13. 14.1.2020Etunimi Sukunimi13 T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet
 • 14. 14.1.2020Etunimi Sukunimi14 H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä
 • 15. 14.1.2020Etunimi Sukunimi15 H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi
 • 16. 14.1.2020Etunimi Sukunimi16 K5 – Luova ongelmanratkaisija
 • 17. 14.1.2020Etunimi Sukunimi17 K5 – Luova ongelmanratkaisija H4 – Hyötykäyttäjä • Oman työn organisointi H3 – Yhteistyöskentelijä • Yhteistyö • Digitaalinen minä T2 – Tekijä • Sovellusten käyttö ja hallinta • Sisältöjen tuottaminen ja tekijänoikeudet T1 – Perusosaaja • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 • 18. 14.1.2020Etunimi Sukunimi18 Perusosaaja / T1 - Koontimerkki Tämän merkin saaja osaa käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita turvallisesti viestinnässä ja asioinnissa sekä etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. Tämän Perusosaaja- koontimerkin ja T1-tason saavuttaa kerättyään neljä osaamismerkkiä: • Laitteiden käyttö ja hallinta • Turvallinen toiminta • Tiedonhaku ja –arviointi • Viestintä ja asiointi
 • 19. 14.1.2020Etunimi Sukunimi19 LAITTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLINTA Osaa käyttää digitaalisia laitteita OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - tunnistaa ja käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita (esim. tietokone, tabletti, puhelin) ja niiden perustoimintoja ja -asetuksia - tarkistaa, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon - valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen OSAAMISEN OSOITTAMINEN Vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen: Osaamismerkkihakemus 1. Kerro minkä nimiseen verkkoon laitteesi on liitetty. 2. Perustele missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite. Näyttö Liitä tietokoneeseen annetut oheislaitteet ja käynnistä suljettu tietokone. Kirjaudu koneelle ja tarkista, onko kone liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon ja onko koneessa tarpeeksi virtaa. Perustele näytön vastaanottajalle missä tilanteissa tietokone on sopivampi työtehtäviin kuin mobiili älylaite.
 • 20. Miltä merkki näyttää valmiina? 20 https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/Q0LKJAa6FYaJD/apply
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. 14.1.2020Etunimi Sukunimi23 TIEDON HAKU JA ARVIOINTI Merkin saaja osaa etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä ja arvioida tiedon luotettavuutta. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, -koneet) - hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) - arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta - huomioida, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Selvitä Tieken toiminnanjohtajan nimi ja kirjoita vastaus tekstikenttään 2. Etsi tulostimen kuva ja jaa linkki kuvaan 3. Etsi suomenkielinen ohjevideo itseäsi kiinnostavasta aiheesta, jaa linkki videoon ja kerro miksi pidät videota luotettavana. Muista netiketti videota valitessasi. 4. Oikein / väärin –kysymys: Löydät internetistä paljon tietoa ja erilaisia materiaaleja. Saatko kopioida toisen tekemää omaan työhösi ilman lupaa? Kyllä, ei
 • 24. 14.1.2020Etunimi Sukunimi24 TURVALLINEN TOIMINTA Toimii turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, haittaohjelmat ja laitteiden lukitseminen) - suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa viisi erilaista tapaustilannetta seuraavista teemoista: • Haittaohjelmat/virustorjunta • Laitteiden lukitseminen/PIN-koodit • Salasanojen säilytys • Oman verkkoidentiteetin ymmärtäminen ja suojaaminen 2. Keksi kuvitteelliseen palveluun salasana, joka täyttää vahvan salasanan muodostamisen periaatteet. Kirjoita salasana tekstikenttään.
 • 25. 14.1.2020Etunimi Sukunimi25 ASIOINTI JA VIESTINTÄ Merkin saaja viestii ja asioi erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja ymmärtää digitaalisen kommunikoinnin sopivuutta eri tilanteissa. OSAAMISTAVOITTEET Merkin saaja osaa: - käyttää sähköisiä asiointipalveluja (esim. Kela, verohallinto ja kirjasto) - asioida turvallisesti muissa digitaalisissa ympäristöissä - vahvan tunnistautumisen menetelmiä - käyttää sähköpostia ja viestipalveluita - tunnistaa sosiaalisen median palveluita - toimia netiketin mukaisesti eri tilanteissa OSAAMISEN OSOITTAMINEN 1. Monivalintatehtävä, jossa erilaisia tapaustilanteita seuraavista teemoista: • Sähköiset asiointipalvelut • Turvallinen asiointi (pystyy arvioimaan tunnistautumista tai maksutietoja edellyttävien sivujen turvallisuutta) • Vahva tunnistautuminen 2. Sähköposti-tehtävä (Lähetä alla olevasta kentästä sähköposti Maija Meikäläiselle (maija.meikalainen@merkkiposti.com). Keksi itsellesi asiallinen sähköpostiosoite. Nimeä jokin sosiaalisen median palvelu viestissäsi. Kirjoita viesti asiallisesti ja hyviä tapoja noudattaen.
 • 26. Oppimisanalytiikka • Näkökulmana koulutuksen tietämyksen ja tuottamisen prosessi massadatan soveltamisen viitekehyksessä sekä rajapinnat eri tietojärjestelmien välillä • Tavoiteltavia tuloksia – Tietoa opiskelijalle, opettajalle/ohjaajalle ja suunnittelijoille • Millaisia opintopolkuja osaamismerkkien suorittajille syntyy? • Kauanko eri osaamismerkkien suorittaminen kestää? • Kuinka tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä Henry Paananen, HAMK Edu https://xapi.com/overview/ VS-suoritusten liikkuvuus Koskeen?
 • 27. NÄIN ETENEMME 14.1.2020Etunimi Sukunimi27 Merkkijärjestelmän kehittäminen kansalliset ja kansainväliset viitekehykset huomioiden Pilotointi erilaisissa koulutusmuodoissa Ensimmäiset pilotit SYKSY 2019 SYKSY 2021 Valmis merkki- järjestelmä Opetus- henkilöstön koulutukset ”Oheistuotteena” myös kehittyvät oppimateriaalit sekä opetus- ja ohjauskäytänteet
 • 28. 14.1.2020Etunimi Sukunimi28 TULOKSENA Valtakunnallinen ja vapaasti ei- kaupalliseen toimintaan käytettävä osaamis- merkkijärjestelmä Yhdenmukainen, läpinäkyvä ja tasa- arvoinen tapa varmistaa perusdigitaitoja erityyppisissä koulutuksissa ja eri organisaatioiden toimesta. Järjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja joustavasti siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.
 • 29. Osaamismerkkijärjestelmien skaalautuvuus, osaamismerkistöjen limitykset ja kokonaisuudet NÄKÖKULMIA SANOITTAMISEEN JA SEN HAASTEITA ERI KOULUASTEILLA 29
 • 31. Yhden ammatillisen opettajan näkemys digitalisaatiosta/ DIGAM-selvitys Koramo, Brauer, & Jauhola, 2018 Miten opettajamme pahimmillaan kokevat digitalisaation?
 • 32. TiimipelaajaTehtävien tekijä Osaamismerkkien metsästäjä Oppimisyhteisön rakentaja Yksi tapa antaa arvosanoja! OSAAMISMERKEIN OHJAUTUVA OPPIMINEN AMMATILLISTEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMANA Miten oppijat kokevat parhaimmillaan digitalisaation? Brauer, 2019
 • 33. • Osaamismerkein pyritään kuvaamaan sellaista osaamista, jota on muuten vaikea sanoittaa: merkkejä sovelletaan esimerkiksi ajattelun taitojen ja tavoitteellisen ryhmätyön, kollaboraation, kuvaamiseen ja jäsentämiseen sekä sitä kautta oppimisprosessin tukemiseen. Tavoitteena on auttaa sekä opiskelijoita että kouluttajia hahmottamaan prosessi ja sisällöt yhdenmukaisesti. • Opiskelijat mukana yhteiskehittämisessä. Tutkimuksen kohteena erilaiset arviointimenetelmät kuten itse-, vertais- ja ryhmäarviointi osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa • Open Badge Factory -järjestelmässä testattavat arvioinnin työkalut: hakemukseen perustuva arviointi, erilaiset haku/myöntökoodit, ulkopuolisten arvioijien liittäminen järjestelmään ohjaajien lisäksi sekä vertaisarvioinnin prosessit. Brauer, Siklander, Impiö, & Vuopala, 2020 Digitaaliset osaamismerkit arvioinnin menetelmänä Problem-solving case 2 -opintojaksolla
 • 34. Pilotissa testataan ja tutkitaan osaamismerkein ohjautuvaa oppimista sekä erityisesti erilaisia tapoja arvioida osaamista osaamismerkein.
 • 35. LET master’s degree programme, PROBLEM-SOLVING CASE 2, 10 ects. YHTEISÖLLINEN ONGELMARATKAISUPROSESSI •Osaamisperustaisuus, -kriteeristö, tutkimusperustaisuus •Osaamismerkistö, joka innostaa osoittamaan ja kehittämään yhteisöllisiä ongelmaratkaisutaitoja (PSTRE/PIAAC/DigiCompEdu/ESCO). •Kokonaiskonstellaatio on liitettävissä osaksi laajempia kansallisia ja kansainvälisiä konstellaatioita, jolloin järjestelmä tukee jatkuvaa oppimista. •Arviointi ja ohjaus on integroitu koko prosessiin. •Yksilö-, vertais-, ryhmä-, opettaja- ja työelämän toimeksiantajan arviointi •Avoimuus ja arvioinnin läpinäkyvyys
 • 37. Miltä se näyttää osaamismerkein?
 • 43. Ammatissa X vaadittava osaaminen Ammatillisella toisella asteella saavutettava osaaminen Korkea-koulutuksessa saavutettava osaaminen Työelämässä saavutettava osaaminen
 • 45. 45
 • 46. 14.1.2020Etunimi Sukunimi46 Teemme enemmän kuin mielellämme yhteistyötä kaikkien merkkien kehittämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneiden kanssa! Sanna.brauer@oamk.fi 040 0444 668