O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับโครงงานจิตอาสา พาสะอาด

53.132 visualizações

Publicada em

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับโครงงานจิตอาสา พาสะอาด

 1. 1. โครงงานจิตอาสา พาสะอาด โรงเรียนบ้านตึกสานักงานเขตพึ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดทาโดย เด็กชายสิทธินนท์ สารราช เด็กชายกันทรากร ระวังภ้ย เด็กหญิงกรรภิรมย์ สุวรรณสาร เด็กหญิงจิรัชญา บุญมา อาจารย์ที่ปรึกษา : นายนคร ทองอินทร์
 2. 2. หลักธรรมสาคัญ - การปลูกจิตสานึกให้ถึงแก่นความดี พระราชดารัส - การทางานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็น สาคัญแม้นจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสาเร็จจะเป็น ประจักษ์ที่มนคง ั่
 3. 3.  สภาพปัญหา จากการสารวจพบว่า บริเวณโรงเรียนตามสนาม หญ้า ถนนหน้าอาคารเรียน โรงอาหารใต้ถุนอาคารเรียน มีเศษขยะทิ้ง เกลื่อนกลาดจานวนมากดูไม่สวยงาม และสภาพห้องน้ามีกลิ่นเหม็น สกปรก ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่พวกเรานักเรียนควรสร้างจิตสานึก ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นกลุ่มจิตอาสาจึงได้ทาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อปลุกจิตสานึกเพื่อนนักเรียนให้ร่วมมือกันกาจัดขยะให้ลดลงและทา ห้องน้าให้สะอาดน่าใช้0
 4. 4.  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านตึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 147 คน
 5. 5. การดาเนินงาน1. ประชุมวางแผนเขียนโครงงาน2. เสนอโครงงานกับครูที่ปรึกษา3. กิจกรรมที่ใช้ดาเนินงาน4. แบ่งงานรับผิดชอบ
 6. 6. 1.ประชุมการวางแผนโครงงาน
 7. 7. 2.เสนอโครงงานกับครูที่ปรึกษา
 8. 8. 3.กิจกรรมที่ใช้ดาเนินงาน รักษาความสะอาดบริเวณสนาม รักษาความสะอาดบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 1 รักษาความสะอาดบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 2 รักษาความสะอาดบริเวณห้องน้าและโรงอาหาร รักษาความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ รักษาความสะอาดบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน
 9. 9. 4.แบ่งงานรับผิดชอบงานดังนี้ นักเรียนชั้น ป. 1 รับผิดชอบบริเวณสนาม นักเรียนชั้น ป. 2 รับผิดชอบบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 1 นักเรียนชั้น ป. 3 รับผิดชอบบริเวณใต้ถุนอาคารเรียน 2 นักเรียนชั้น ป. 4 รับผิดชอบบริเวณห้องน้าและโรงอาหาร นักเรียนชั้น ป. 5 รับผิดชอบบริเวณอาคารเอนกประสงค์ นักเรียนชั้น ป. 6 รับผิดชอบบริเวณถนนหน้าอาคารเรียน
 10. 10. ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนในโรงเรียนทุกคนร่วมใจไม่ทิ้งขยะบริเวณโรงเรียน ทุกคนต่างมี จิตอาสาช่วยกันเก็บขยะและทาความสะอาดสถานที่ที่รับผิดชอบ ทาให้ บริเวณต่างๆ ของโรงเรียนสะอาด ขึ้นมากอยู่ในเกณฑ์ ดีมากทุก ที่ จนดูเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่ อีกทั้งบริเวณห้องน้าก็ได้มีการประดับ ตกแต่งปลูกต้นไม้ทั้งไม้ประดับและไม้ดอก สมุนไพรดูดกลิ่น ทาให้ ห้องน้าสะอาดขึ้นกว่าเดิมอยู่ในเกณฑ์ดมาก จนได้รบรางวัลเหรียญทอง ี ั จากการประกวดของคณะกรรมการเครือข่ายเจ้าหมื่นด้ง ปีการศึกษา 2554
 11. 11. ป.1 เริ่มปฏิบัติงาน
 12. 12. ป. 2 -3 ช่วยกัน
 13. 13. ทาไมมันรกจัง ว๊ะ
 14. 14. เขต ป. 4 เหม็นจังเลย
 15. 15. เป็นไงครับ
 16. 16. เหนื่อยจัง พักผ่อนก่อนนะ
 17. 17. ช่วยกันหน่อย
 18. 18. ครูขอร่วมโครงงานด้วยคน
 19. 19. ตรงนี้อีกนิดหนึ่ง
 20. 20. สะอาดไหมครับ
 21. 21. ผลของทุกคนที่มีจิตอาสา
 22. 22. แกไม่มีจิตอาสาเหรอ เจอกันหน่อย

×