Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Особине и способности радника.ppt

 1. Особине и способности радника * Описивање општег начина понашања одређене особе врши се навођењем њених особина, односно црта личности или сврставањем особе у одређене типове личности.
 2. • Особине личности су својства или карактеристике помоћу којих описујемо личност. Постоји неколико хиљада термина, најчешће придјева и именица, којима се означавају особине личности, стручњаци су их покушали груписати издвајањем основних особина и то по категоријама односно врстама црта личности.
 3. • Црте лучности су најзначајније особине на основу којих можемо предвиђати понашање човјека у различитим ситуацјама. Основна подјела и црта личности је на: физичке и психичке.
 4. • Темперамент подразумјева више особина личности које се односе на типичан начин емоционалног доживљавања и реаговања појединца.
 5. • Најчешће се помињу сљедеће црте темперамената: екстраверзија- интроверзија, оптимизам-песимизам и емоционална стабилност-нестабилност.
 6. • Под појмом карактер подразумјевамо систем моралних и вољних особина личности које се формирају под утицајем васпитања-учења.
 7. • Наслијеђене карактеристике појединца развијене под утицајем учења и вјежбања су: -интелектуалне способности -психомоторне(спретност прстију, способност брзог моторног реаговања)
 8. • У новије вријеме, при описивању карактеристика запослених, користи се термин компетенција радника, што подразумјева неколико елемената: * знање које се стекне школовањем * способност-оно што човјек може * вјештине које се стичу и усавршавају * искуство о успјесима и неуспјесима * ставови и вриједности
 9. • Послодавци су исказали потребе за сљедећим личним квалификацијама: 1. Способност прилагођавања 2. Флексибилност 3. Кооперативне способности 4. Комуникативне способности 5. Способност примјењивања знања у пракси 6. Аналитичке способности 7. Истраживачке способности 8. Способност доношења одлука • 9. Самокриричност и критичност • 10 Иновативан и креативан дух • 11. Способност рада у тиму • 12. Способност рјешавања конфликата • 13. Ријечитост • 14. Отвореност према мултикултуралном окружењу.
 10. • ТИПОВИ РАДНИКА: * Тип А-Флексибилни(активни са критичним мишљењем) Способни су да раде самостално и без надзора, али су довоњно флексибилни тако да могу радити и тимски. * Тип Б-Срачунато флексибилан(активни са некритичким мишљењем) Подржавају туђе мишљење, јер своје немају. * Тип В-Негативно флексибилни(пасивни са некритичким мишљењем) Раде тачно оно што им се каже-уз минимум властите иницијативе. *Тип Г-Нефлексибилни(пасивни са критичким мишљењем) Имају своје мишљење и знају како неки посао треба да се уради, али ништа не предузимају у вези с тим.
 11. • Према нашем мишљењу опште елементе за опис понашања неке особе можемо подјелити на: *ИЗРАЖАЈНО ПОНАШАЊЕ(ГОВОР ТИЈЕЛА) 1. Израз лица: задовољан, мршти се, насмијан... 2.Поглед 2. Осмијех- смијех од срца, охрабрујући... 3. Ноге и ход 4. Став тијела 5. Пажљиво слушање саговорника 6. Остали знаци невербалне комуникације
 12. • *КАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ: 1. Економичност 2 Ријечник
 13. • *ИСПИТИВАЊЕ ОСОБИНА И СПОСОБНОСТИ РАДНИКА • Постоје разне технике за процјену карактерисика и квалитета личности, а најпознатије су: посматрање, анкетирање, скалирање, интервјуисање и тестирање.
 14. • Анкета се врши помоћу инструмената који у пракси имају различите називе- упитници, анкетни листови, кестионери и др.
 15. • У пословној комуникацији упитник се највише примјењује за: -испитивање стања и квалитета -испитивање тржишта -прикупљање иницијалних података
 16. • СКАЛА ЛИЧНИХ ОСОБИНА, СПОСОБНОСТИ И ВЈЕШТИНА ВАЖНИХ ЗА ПОСАО 1. Флексибилност 2. Одговорност 3.Тачност 4. Уредност 5. Комуникативност 6. Нетактичност 7. Учтивост и пристојност 8. Кооперативност 9. Пријатност 10. Нестрпљивост
Anúncio