O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”

Baixar para ler offline

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts
2020”
Solvita Kokina, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
2014.gada 3.aprīlis

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts
2020”
Solvita Kokina, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
2014.gada 3.aprīlis

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (11)

Semelhante a Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” (20)

Anúncio

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”

 1. 1. EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros Solvita Kokina LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Vecākā speciāliste
 2. 2. Kas ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls? • Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē, kas veidots mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam • Plašs pakalpojumu klāsts, kas tiek piedāvāts bez maksas: o Biznesa iespējas ārvalstīs o ES atbalsta programmas o ES likumdošana o Sadarbības partneru meklēšana o Starptautiskā tehnoloģiju pārnese u.c.
 3. 3. 600 partneru organizācijas 54 valstīs
 4. 4. Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
 5. 5. Vēlos atrast biznesa partneri citā valstī… Kā saņemt ES finansējumu? Ko ES direktīva nozīmē manam uzņēmumam? Kā atrast jaunus tirgus ārvalstīs? Kā es varētu pārdot savas inovatīvās idejas vai tehnoloģijas?
 6. 6. LIAA Biznesa sadarbības anketa 600 partnerorganizācijas Eiropas Komisija Partnerorganizāciju mājas lapas Informatīvie izdevumi Tieši klientiem www.een.lv Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sadarbības piedāvājumu datubāze
 7. 7. Starptautiska uzņēmumu kontaktu datu bāze • Iespēja īsā laikā saņemt potenciālo sadarbības partneru kontaktus • Pēc iespējas skaidrāk definēti meklēšanas kritēriji (valstis, nozares, uzņēmuma apgrozījums, darbinieku skaits, darbības veids: ražotājs, izplatītājs, tirgotājs), dos labākos atlases rezultātus
 8. 8. Kontaktbiržas
 9. 9. Papildus eksporta atbalstam • Starptautiskā tehnoloģiju pārnese • Vispārēja informācija par ES atbalsta iespējām
 10. 10. Horizonts 2020
 11. 11. Kas ir Horizonts 2020? • Jauns ES finanšu mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību, paaugstināt Eiropas konkurētspēju. Horizonts 2020 ir Eiropas vadošā inovāciju finansēšanas programma. Tās mērķis ir: • Sniegt risinājumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanai- ieguldījums nākotnes izaugsmei un nodarbinātībai • Drošība un vides aizsardzība • Stiprināt ES globālās pozīcijas pētniecībā, inovācijās un tehnoloģijās
 12. 12. Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020.gadam. Tās kopējais budžets ir €70 miljardi
 13. 13. MVU iespējas Horizonts 2020 programmā MVU var iesaistīties visās pētniecības attīstības un inovācijas formās, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju; • MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos (visās trijās Horizonts 2020 prioritātēs) • MVU instruments; • Inovācijas jaunajos uzņēmumos – Eurostars un citas programmas; • Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevuma un riska kapitāla mehānismi); • Pētnieku apmaiņa un mobilitāte – iesaistoties Marijas Skladovskas Kirī apakšprogrammā; • Iesaistīšanās iepirkumos.
 14. 14. Programma Nosacījumi MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos Vismaz 3 neatkarīgas juridiskas vienības, kas veic uzņēmējdarbību dažādās ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs => konsorcija izveide MVU instruments Pieteikties var arī viens uzņēmums EUROSTARS Pieteikties var tikai konsorcijā, 3 līdz 4 dalībnieki no 2 līdz 3 dažādām EUROSTARS dalībvalstīm Svarīgi!* vadošajam partnerim jābūt uz pētniecību orientētam MVU *Pētniecības un attīstības darbus veicošs MVU ir uzņēmums, kas pētniecībā un attīstībā (P&A) iegulda vismaz 10% no tā ikgadējā apgrozījuma vai ar P&A nodarbina vismaz 10% no strādājošo pilna darba laika ekvivalenta
 15. 15. Piemērotākā opcija Horizonts 2020 Sadarbība pētniecībā - P&A tēmas Eurostars mērķis: P&A MVU MVU instruments mērķis: Biznesa inovāciju motivēti MVU, kas atbilst uzsaukumu tēmām P&A projekti Tirgus orientēti projekti - MVU, kuriem P&A ir kā pamatdarbība, kā partneri lielajos projektos - MVU, kas darbojas «lietotāj programmatūru izstrādes vidē» - MVU, kura pētniecības intensitāte ir vismaz 10% no apgrozījuma, konkrēta produkta izstrāde, starpvalstu sadarbība - MVU, uzņēmēji ar jaunu biznesa ideju prioritārās jomās un potenciālu to realizēt, izveidot ambiciozu biznesa plānu
 16. 16. Horizonts 2020 struktūra Trīs pīlāri
 17. 17. Zinātniskā izcilība (Excellent Science) • Eiropas Pētniecības padomes pasākumi - ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem pētniekiem un viņu komandām, augstas kvalitātes un apjomīgus pētījumu veikšanai; • Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (NJT) - pētījumi un inovācijas jaunās un daudzsološās tehnoloģiju jomās, kopīgie pētījumi; • Marijas Skladovskas-Kirī programma – iespējas mācībām un profesionālajai izaugsmei; • ES pētniecības infrastruktūra (tostarp e- infrastruktūra) –ES pētniekiem pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras nodrošināšana;
 18. 18. Konkurētspējīga rūpniecība (Industrial Leadership) • Pamattehnoloģiju un rūpniecisko tehnoloģiju attīstība – akcents likts uz IKT, nanotehnoloģijām, materiālzinātni, biotehnoloģiju, modernizēto ražošanu un apstrādi, kosmosa izpēti; • Piekļuve riska finansējumam – privātā sektora finansējuma un riska kapitāla piesaistīšana pētniecībai un inovācijām • Atbalsts inovācijām MVU – inovāciju veicināšana MVU
 19. 19. Sabiedrības problēmu risināšana (Societel Challange) • Veselība, demogrāfiskās izmaiņas un labklājība; • Pārtika, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un iekšējo ūdeņu zinātniskā un tehniskā pētniecība, bio-ekonomika; • Droša, tīra un efektīva enerģija; • Vieds „zaļš”, videi nekaitīgs un integrēts transports; • Klimata un vides politika, resursu efektivitāte un izejvielas; • Iekļaujoša, inovatīva un droša sabiedrība; • Droša sabiedrība – Eiropas iedzīvotāju brīvība un drošība.
 20. 20. Kur skatīties informāciju par uzsaukumiem http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
 21. 21. MVU instruments 1. Posms koncepcija un priekšizpēte • Ideja/koncepts uz 10 lapām • Aktivitātes: paustās idejas pamatojums Riska novērtējums partneru meklējums pētījums pilota biznesa plāns • Izstrādāts biznesa plāns 2. posmam 2 posms P&A, demonstrēšana, prototipa izstrāde • Biznesa plāns plus 2. posma aktivitāšu apraksts • Aktivitātes: Produkta attīstība, prototipēšana, testēšana, tirgus apzināšana, pētījums • Izstrādāts priekšlikums investora piesaistei 3. Posms Komercializācija • Komisijas atzinums kā kvalitātes vērtējums investoru piesaistei • Privātā finansējuma piekļuves veicināšana • EEN tīkla atbalsts – mentoringa pakalpojums • Logs uz ES finanšu piesaistes iespējām 50 000 Eiro 6 mēneši 0,5-2,5 milj. Eiro 12-24 mēneši
 22. 22. MVU instrumenta tēmas 2014-2015 gadam • Augsta riska IKT inovācijas (90) • Nanotehnoloģijas vai citas attīstītās tehnoloģijas ražošanai un materiāliem (43 ) • Diagnostika ierīces un biomarķieri (132) • Ilgtspējīga pārtikas ražošana un pārstrāde (18) • Jūras un okeāni (6) • Zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmas(67) • Videi draudzīgs un integrēts transports (72) • Ekoinovācijas un ilgtspējīgu izejmateriālu piegāde (34) • Pilsētu kritiskās infrastruktūras (14) • Uz biotehnoloģijām balstīti rūpnieciskie procesi (8) • Kosmosa izpēte (17) • Mobils e-pārvaldes lietojums (2015) • MVU biznesa modeļi, inovācijas(2015)http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
 23. 23. 1. Posms 2. Posms 1. Posms 2. Posms The calls for proposals are continuously open but there are several cut-off dates per year: 18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014 09/10/2014 17/12/2014 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 Projektu izvērtēšana
 24. 24. Ārvalstu sadarbības piedāvājumi Ārvalstu sadarbības partnera meklējumi
 25. 25. Projektiem nepieciešamās informācijas apzināšana • Šobrīd projektos iesaistīto ārvalstu partneru apzināšanās • Uzņēmumu atlase projekta vajadzībām • Iespējas saņemt finansējumu ārvalstīs, īstenojot pētniecības projektus. • Informācija tirgus pētījumu veikšanai
 26. 26. www.een.lv EEN Latvija LIAA birojs Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 Tālr. 67039430 Fakss 67039431 een@liaa.gov.lv EEN Latvija LTC birojs Aizkraukles iela 21/326, Rīga, LV-1006 Tālr. 67540703 Fakss 67540709 een@edi.lv

×