Anúncio

Skipulögð framsetning og gott aðgengi að upplýsingum styrkir tengsl kennara og nemenda í fjarnámi  

Kennari em University of Iceland
24 de Feb de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Skipulögð framsetning og gott aðgengi að upplýsingum styrkir tengsl kennara og nemenda í fjarnámi  (20)

Mais de University of Iceland(20)

Anúncio

Skipulögð framsetning og gott aðgengi að upplýsingum styrkir tengsl kennara og nemenda í fjarnámi  

 1. Skipulögð framsetning og gott aðgengi að upplýsingum styrkir tengsl kennara og nemenda í fjarnámi KENNSLUSVIÐ Þjóðarspegillinn, ráðstefna á sviði félagsvísinda, 29.október 2021 © Ásta Bryndís Schram, dósent/kennsluþróunarstjóri HVS HÍ og kennsluráðgjafi kennslusviði HÍ og Sigurbjörg Jóhannesdóttir, verkefnastjóri MVS og kennslusviði og HÍ, Aðjúnkt FVS HÍ Quote: „The conversation is the relationship.“ Susan Scott, höfundur Fierce conversations
 2. Markmið rannsóknar Aðalrannsóknarspurning: • Hvaða þættir í fjarkennslu hafa áhrif á tengslamyndun milli kennara og nemenda? • Hver var upplifun nemenda af tengslum við kennara og samnemendur og hvernig mynduðust þessi tengsl? • Hvaða aðferðir taldi kennari að hefðu ýtt undir tengsl við nemendur? • Að hve miklu leyti upplifðu nemendur umhyggju kennara fyrir þeim sem nemendum? • Að hve miklu leyti upplifðu nemendur áhuga á námsefninu? • Að hve miklu leyti upplifðu nemendur að þeir gætu náð árangri í námskeiðinu?
 3. Kenningarlegur grunnur Kenningar um tengsl • MUSIC Model m.a. byggt á: • Self-Determination theory – (Deci & Ryan) • Expectancy Value theory – (Wigfield & Eccles) • Theory of Belonging - Kenningar um þörfina til að tilheyra hópi -(Baumeister & Leary) Flestir hafa þörf fyrir tengsl í hópi, mismunandi mikil Tengsl byggja upp traust sem eykur vellíðan í hópi Tengsl í fjarnámi hafa verið minna rannsökuð en í staðnámi References: Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497– 529. https://selfdeterminationtheory.org/theory/ Deci & Ryan Expectancy-value theory Wigfield & Eccles
 4. Aðferð rannsóknar Blönduð aðferðafræði (sequential exploratory mixed methods design) • NETKÖNNUN • Pilot könnun haustið 2019. Spurningalistinn endurunninn út frá þeirri reynslu. Nokkrir sannprófaðir (e. validated) kvarðar, m.a. umhyggja. • Send í febrúar 2021 til 173 nemenda sem voru skráðir í námskeiðið í desember 2020. 82 svör (47,4%). • Sex þrepa Likert kvarði frá Mjög ósammála (1) ... til Mjög sammála (6). • RÝNIHÓPAVIÐTÖL (3), samtals tíu nemendur, 4., 9. og 10. júní 2021 • VIÐTAL við kennara 4. júní 2021
 5. Sannprófaðir kvarðar sem notaðir voru: Ath. Cronbach’s Alpha er frá upphafsúgáfu (styttri 18 atr), Jones, Sahbaz, og Chittum, 2015, og sannprófaðri íslenskri þýðingu (Schram & Jones, 2015). Síðasti dálkurinn með Alpha frá núverandi prófun á sama lista. MUSIC kvarðar Frumútgáfa spurningalista Íslensk þýðing Þessi rannsókn eMpowerment (valdefling) 0,72 0,68 0,82 Usefulness (gagnsemi) 0,8 0,87 0,86 Success (árangur) 0,84 0,83 0,84 Interest (áhugi) 0,77 0,86 0,72 Caring (umhyggja) 0,85 0,88 0,86 MUSIC kvarðar Dæmi Skyld hugtök eMpowerment (4 items) Ég get lokið verkefnum í námskeiðinu á ýmsan hátt Autonomy (Deci & Ryan,1991) Self-determination Usefulness (3 items) Mér finnst ég hafa gagn af því sem ég er að læra í námskeiðinu Utility value (Wigfield & Eccles, 2000) Success (4 items) Mér finnst ég geti náð góðum árangri í námskeiðinu Expectancy for success – Expectancy Value theory (Wigfield and Eccles, 2000) Interest (3 items) Ég hef áhuga á námsefninu í námskeiðinu Situational Interest (Hidi & Renninger, 2006) Caring (4 items) Kennararnir vilja að mér gangi vel á námskeiðinu Caring (Noddings, 1992) Theories of belonging (Baumeister, R., & Leary, M.)
 6. Námskeiðslýsing úr Kennsluskrá HÍ Opinber stjórnsýsla OSS111f (6 ein) • Heildaryfirsýn yfir skipulag og þróun opinberrar stjórnsýslu. • Megineinkenni opinberrar stjórnsýslu á Íslandi, þ.á.m. grundvöll hennar og helstu mótunarþætti. • Grundvallarhugtök stjórnsýslufræðanna. • Kenningar um skipulagsheildir, valddreifingu og ákvörðunartöku í opinberri stjórnsýslu og lýst þróun stjórnsýslufræðinnar sem fræðigreinar. • Tengsl milli opinberrar stjórnsýslu og stjórnmála og áhrif þeirra tengsla á uppbyggingu, starfshætti og stefnumótun. • Greining og skilningur á því hvað skilur að einkarekstur annars vegar og opinberan rekstur og þjónustu hins vegar.
 7. Skipulag námskeiðsins – Opinber stjórnsýsla OSS111f Fjöldi nem. sem stóðust námskeiðið 158 121 75 2020 2019 2018 Námshluti • 4 vikur 3x • Umræður (5%/15%) • velja tvær af fjórum • Fjölvalspróf (15%/45%) • 15 sp./60 mín Í hverri viku • Myndbönd í frásagnarstíl • Myndbönd með fyrirlestrum • Lesefni • Helgarspurningar (2 sp./20 mín) • Spurt og svarað (myndband) • Hvatningarpóstar Fjarfundur • Ritgerð Ritgerð (2500 orð / 40%) • Ritskimun Turnitin • Matskvarði • Endurgjöf í Speed Grader Leiðbeiningar Myndbönd 1-52 mín. • Kynning á námskeiði / Canvas • 47 í frásagnarstíl • 34 fyrirlestrar kennara • 13 spurt og svarað • 1 Leiðbeiningar fyrir ritgerð
 8. Þátttakendur 18% 34% 29% 16% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20-29 ára 30-39 ára 40-49 ára 50-59 ára 60 ára eða eldri Aldur Svör frá 82 af 156 sem luku námskeiðinu, svarhlutfall 53% Konur 77% og karlar 23% 68% búa á höfuðborgarsvæðinu, 32% á landsbyggðinni 67% vinna fulla vinnu með náminu, 31+ klst 45% 11% 43% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hæsta menntunargráða fyrir námskeiðið
 9. Hvað nemendur hafa að segja um skipulagið • Var svo vel uppsett, var alltaf haldið við efnið • Allt gott um að segja og Sigurbjörg er geggjuð í skipulagningu. Hún gerir nákvæmlega eins og hún segir að hún ætli að gera hlutina. Hún heldur manni við efnið alla önnina. • Mikill agi í þessu námskeiði • Gott jafnvægi á milli fyrir hvað hlutirnir voru að gilda í námsmatinu. • Sigurbjörg gaf mikið af leiðbeiningum, mjög leiðbeinandi í gegnum allt námskeiðið hvað væri gott að gera. Ég lærði líka fínar kennsluaðferðir, líka alltaf tilbúin, svaraði manni strax. Hafði á tilfinningunni að henni væri umhugað um að maður væri að læra efnið og myndi klára námskeiðið. 4.02 4.65 4.72 0 1 2 3 4 5 2018 2019 2020 Einkunnir frá 0 til 5 Mat nemenda á skipulagi námskeiðsins Opinber stjórnsýsla OSS111f, úr kennslukönnunum HÍ Árið 2018 svöruðu 56,6% skráðra nemenda (64/113). 2019 51,7% (92/178) og 2020 48,4% (84/173).
 10. Meirihluti nemenda eru ánægðir með kennsluskipulag og námsmat 68% 78% 85% 85% 91% 96% 97% 99% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mér finnst álag hæfilegt miðað við einingafjölda Mér finnst gagnlegt að taka þátt í umræðum á Canvas Mér finnst gagnlegt hvernig kennari tók saman spurningar nemenda og svaraði í vikulegum upptökum Mér finnst gagnlegt að skrifa ritgerð Mér finnst gagnlegt að taka fjölvalspróf Mér finnst gott að hafa bara einstaklingsmiðað námsmat Mér finnst gagnlegt að svara helgarspurningunum Það hentar mér vel að ljúka hverjum námshluta áður en næsti byrjar Hlutfall nemenda sem eru frekar sammála til mjög sammála N=68
 11. Myndbönd / Fyrirlestrar α = 0,9 x = 5,5 (SD 0,653) N = 77 "Skemmtilegir fyrirlestrar, allt í einu komin með áhuga á hlutum sem ég vissi ekki að ég hefði áhuga á." "Með ótrúlega flotta fyrirlestra!" 96% 97% 97% 99% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mér finnst að upptökurnar hafi gagnast mér vel við að skilja námsefnið Mér finnst að frásagnir gesta í upptökum hafi gefið mér gagnlega tengingu við raunveruleikann Mér finnst upptökurnar vera fræðandi Mér finnst uppbygging upptaka í heild vera góð Mér finnst gott að kennari sé í mynd í upptökum Hlutfall nemenda sem eru frekar sammála til mjög sammála
 12. Nemendur upplifðu áhuga á námsefninu Mælikvarðinn Áhugi (e. Interest) α = 0,72 x = 4,8 (SD 0,809) á Likert skalanum 1=Mjög ósammála til 6=Mjög sammála N = 81 til 82 86% 91% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ég hef ánægju af að sinna náminu í námskeiðinu Það sem við erum að gera í tímum heldur athygli minni Ég hef áhuga á námsefninu í námskeiðinu
 13. Nemendur upplifðu að þeir gætu náð árangri í námskeiðinu 77% 81% 90% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ég get náð góðri lokaeinkunn í þessu námskeiði Ég er viss um að ég get náð góðum árangri í námskeiðinu Mér finnst ég geti ráðið við það sem ég er að gera í námskeiðinu Mér finnst ég geti náð góðum árangri í námskeiðinu Mælikvarðinn Árangur (e. Success) α = 0,84 x = 4,4 (SD 0,867) á Likert skalanum 1=Mjög ósammála til 6=Mjög sammála N = 80 til 82
 14. Einkunnir námskeiðs og nemenda frá 2018 til 2020 2018 Blendingsnám (e. Hybrid learning) 2019 og 2020 Netnám (e. Online learning) Heildareinkunn námskeiðs er fengin úr Kennslukönnunum Háskóla Íslands. Árið 2018 svöruðu 56,6% skráðra nemenda (64/113). 2019 51,7% (92/178) og 2020 48,4% (84/173). 7.88 7.02 7.46 8.28 8.64 8.99 8.41 8.85 9.27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meðaltal lokaeinkunna nemenda Heildareinkunn námskeiðs úr kennslukönnunum Einkunn sem nemendur gefa kennara í kennslukönnun Einkunnir Námskeiðið Opinber stjórnsýsla OSS111f 2018 2019 2020
 15. Nemendur upplifðu umhyggju kennara 91% 98% 99% 99% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kennarinn í þessu námskeiði var almennt tilbúinn til að hjálpa mér ef ég þurfti á hjálp að halda Kennarinn í námskeiðinu er vingjarnlegur Kennarinn vildi að mér gengi vel í námskeiðinu Kennarinn í námskeiðinu sýndi mér virðingu Hlutfall nemenda sem eru frekar sammála til mjög sammála Mælikvarðinn Umhyggja (e. Caring) α = 0,86 x = 5,3 (SD 0,781) á Likert skalanum 1=Mjög ósammála til 6=Mjög sammála N = 78 til 82
 16. Hvers vegna nemendum fannst þeir kynnast kennaranum og upplifa umhyggju (caring) Þátttakendur rýnihópa útskýrðu að þeim hefði fundist þeir kynnast kennaranum. • Í gegnum gott skipulag, mikinn aga, greinargóða námsáætlun sem stóðst 100%, auðvelt að fylgja henni eftir • Í myndböndum var hún opin og frjálsleg, persónuleg • Talar beint til manns, horfir beint á mann, er nálæg; • Í PPT kennslumyndböndum var hún í mynd, skemmtilegt að hlusta á hana, vakti áhuga á efninu; • Gaf mikið af leiðbeiningum, mjög leiðbeinandi í gegnum allt námskeiðið hvað væri gott að gera; • Hafði á tilfinningunni að henni væri umhugað um að maður lærði • Hvetjandi, ýtti við manni, hélt utan um mann; • Hún svaraði spurningum nemenda vikulega í myndbandi; • Nemendur kynntu sig allir stuttlega í upphafi að beiðni hennar;
 17. Niðurstöður: Viðtal við kennara: "Skipulag skapaði tengsl." "Nánast eins og að vera inni í stofu." • Gat sett meiri tíma í tengslamyndun þar sem fyrirlestrar voru klárir fyrir haustið • Lagði mikla áherslu að vera lifandi í myndböndum, tala frjálslega og persónulega og geta gert grín. Gæðamyndbönd. • Alltaf í mynd í fyrirlestrum • Lagði mikla áherslu á að efla tengsl, ýta undir nám og vera alltaf til staðar með því að • Gefa öllum kost á að heyra svör við spurningum í vikulegu myndbandi, nafnlausar á glærum. • Svaraði þó fljótt áríðandi póstum • Senda hvetjandi pósta • Setja oft ábendingar, comment, og jákvæð viðbrögð inn á umræðuþráðinn, þar sem nemendur settu inn að lágmarki 6 innslög á misserinu (metið) • Leggja áherslu á gagnsemi fræðslunnar, benti á tengt sjónvarpsefni, t.d. fréttir og kastljós • Gefa kost á bónusspurningum (helgar) • Vera með skýran matskvarða við mat ritgerðar og vera með val um að mæta á Zoom fund til að ræða ritgerðina.
 18. 4.06 4.42 4.81 4.79 5.33 0 1 2 3 4 5 6 M - Sjálfræði S - Árangur skv. upplifun U - Gagnsemi I - Áhugi C - Umhyggja Meðaltal byggt á 6 þrepa Likert kvarða frá Mjög ósammála (1).... til Mjög sammála (6) Meðaltöl á mælikvarðanum MUSIC Opinber stjórnsýsla OSS111f - Haust 2021
 19. 3.25 4 5 5.04 5.14 5.36 5.47 0 1 2 3 4 5 6 Námssamfélag Vinnuálag Effort - Ástundun Kennsluaðferðir Námsmatið Fjarnám Myndbönd Meðaltal byggt á 6 þrepa Likert kvarða frá Mjög ósammála (1).... til Mjög sammála (6) Meðaltöl nokkurra þátta/mælikvarða Opinber stjórnsýsla OSS111f - Haust 2021
 20. Ályktun Vingjarnlegur kennari, gott skipulag og skýr framsetning á upplýsingum hefur jákvæð áhrif. Nemendur upplifa tengsl og umhyggju sem eykur líkur á ánægju og góðum námsárangri. Quote: „The conversation is the relationship.“ Susan Scott, höfundur Fierce conversations
 21. References • Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. • https://selfdeterminationtheory.org/theory/ Deci & Ryan

Notas do Editor

 1. Var upphaflega staðnámskeið þar sem var síðan boðið upp á sem blendingsnáms (e. hybrid learning). Nemendur gátu valið um að mæta í tíma einu sinni í viku eða hlusta á myndbandsupptökur frá staðnámsfyrirlestrum.  Haustið 2018 var námskeiðið síðast kennt sem blendingsnám  (Ugla kennsluvefur) Haustið 2019 kennt í netnámi í fyrsta skipti  (Moodle H19 og Canvas H20) Myndbandsupptökur (lengd frá 1 til 52 mín.) pptx fyrirlestrar / kennari í mynd niðri í hægri glugga (34) í frásagnarstíl / Viðtöl (47) Spurt og svarað (13) Nemendur senda spurningar um námskeiðið/efnið í tölvupósti, fá ekki svar nema sé persónulegt. Kennari tekur spurningar saman 1x í viku í myndbandi sem nem. fá á mánudögum. Þrír kennsluhlutar – fjórar vikur hver, hverjum hluta lýkur með fjölvalsprófi í Canvas (3*15%=45%) Helgarspurningar 12x (val, til hækkunar 0,1, hver sp) í Canvas Frá hádegi á laugardegi til hádegis á mánudegi Tvær spurningar – 10 mín hvor um sig = 20 mín.  Umræður til námsmats (Canvas) – 3 umræður, 2x = 6 þræðir. Val í hverjum kennsluhluta. (3*5%=15%) Ritgerð (2.500 orð) sem er skilað í desember (40%) ___________________________________________________ Var upphaflega staðnámskeið þar sem var síðan boðið upp á sem blendingsnáms (e. hybrid learning). Nemendur gátu valið um að mæta í tíma einu sinni í viku eða hlusta á myndskeiðsupptöku frá staðnámsfyrirlestrum.  Haustið 2018 var námskeiðið síðast kennt sem blendingsnám. Nemendum var skipt í umræðuhópa í staðnáminu. Staðnámstímar byrjuðu á fyrirlestri og enduðu í umræðum. Nemendur sem ekki mættu í staðnámið, var skipt í hópa. Hóparnir hittust á Zoom á tíma sem þeir ákváðu sjálfir og þar fóru þeirra umræður fram. Hlutfall nemenda í fjarnámi var alltaf að aukast og mæting í staðnám var orðin léleg. Kennslumat var ekki að koma nógu vel út eftir því sem námskeiðið stækkaði. Kennara fannst sem hún gæti ekki sinnt nemendum nægilega vel í þessu tvískipta kennsluformi. Kennari ákvað því að breyta námskeiðinu í netnám, sótti um styrk til Kennslumálasjóðs og fékk 1 milljón.  Kennari réð kvikmyndatökumann. Gerði gróf handrit að upptökum þar sem tengdi fræðin sem hún var að kenna við hagnýtingu fræðanna í stjórnsýslunni. Hún fór út um allan bæ og tók viðtöl við ráðherra, lögreglustjóra og fleiri aðila. Kennari keypti sér vefmyndavél og Camtasíu upptökuforrit og fékk í gegn að fá betri gardínur fyrir skrifstofuna sína í Odda. Hún lærði á þessi tæki og Moodle sumarið 2019 Lærði á þetta allt saman og Moodle. Gerði skotlista sem hún og kvikmyndatökumaðurinn unnu eftir Tók upp sumarið 2019  47 myndskeið í frásagnarstíl 34 upptökur með fyrirlestrum kennara 13 upptökur þar sem tölvupóstum er svarað vikulega. Haustið 2019 bara í boði í netnámi (engin krafa um viðveru í rauntíma, val um 2-3 Zoom fundi). Námsmat Helgarspurningar (12x) val, 2 spurningar 20 mín fjölvals heimapróf *3 Ritgerð 
 2. Mér fannst uppbygging upptaka í heild vera góð Mér fannst upptökurnar vera fræðandi Mér finnst að upptökurnar hafi gagnast mér vel við að skilja námsefnið Mér finnst að frásagnir gesta í upptökum hafi gefið mér gagnlega tengingu við raunveruleikann Mér finnst gott að kennari sé í mynd í upptökum graf með frekar sammála til mjög sammála Ath. líka stakar sp. sem mynda ekki þátt, sem tengjast skipulaginu/kennslunni Vantar ekki sp. hjá okkur um skipulag, t.d. gefa einkunn f. skipulag???
 3. (af því skipulag gott, fannst geta ráðið við námskeiðið Ég get náð góðri lokaeinkunn í þessu námskeiði Ég er viss um að ég get náð góðum árangri í námskeiðinu Mér finnst ég geti náð góðum árangri í námskeiðinu Mér finnst ég geti ráðið við það sem ég er að gera í tímum (hefði kannski átt að vera “í námskeiðinu)
 4. Upplifðu á skipulaginu að kenn ekki sama hvernig gengi, upplifðu caring þátturinn og samfélagið Dæmi um spurningar:  Kennarinn í námskeiðinu sýndi mér virðingu Kennarinn í þessu námskeiði var almennt tilbúinn til að hjálpa mér ef ég þurfti á hjálp að halda.  Kennarinn vildi að mér gengi vel í námskeiðinu Kennarinn í námskeiðinu er vingjarnlegur
Anúncio