O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
_n(-k)-bpsS
a-kvImcw
cq]hpw {]mÀ°Ifpw
REFERENCES
_n (k)-bpsS a-kvImcw þ ssiJv AÂ_mn (d)
a-kvImcw cq]hpw {]mÀ°bpw þ iaoÀ aZon
_n (k)-bpsS a-kvImcw þ kpsslÀ Np¦¯d...
apl-½Zv _n (k) ]dªp: “Rm³ a-kvI-cn-¨-Xp-
t]mse n§fpw a-kvI-cn-¡pI” (_p-Jm-cn)
½psS a-kvIm-c-¯nse Hmtcm Ne--§fpw
_n(-k) ]Tn...
]qÀ®ambpw ip²n thWw
]qÀ®ambpw hpZp sN¿pIbpw, ]n¶oSv AÃmlp AIv_À
F¶v ]d-bp-Ibpw sN¿m¯nSt¯mfw Hcm-fp-sSbpw a-kv
Imcw ]q˨amI...
n¿¯v Icp-XpI, Dds¡ D¨-cn-t¡--ടXn-Ã
‘-n-Ý-b-ambpw {]hÀ¯§Ä Ah-bpsS Dt±iyw
(n-¿-¯v) Ap-k-cn¨v am{X-amWv ’ (_p-Jm-cn)
n¿¯v Icp...
Jn_n-esb A`n-ap-Jo-I-cn-¨v n¡Ww
(_ntb,) nsâ apJw Bim-i-t¯¡v Xncn-ªp--sImടി-cn-¡p-¶Xv
mw ImWp¶p. AXn-m n-¡n-jvS-am-Ip¶ Hc...
_n(-k) Xsâ Imep-IÄ A[n-I-ambn ASp-¸n-¡p-Itbm
AIän nÀ¯pItbm sNbvXncp-¶nÃ. (Fiqh Al-‘Ibaadaat pg. 148)
kz^pIÄ ]cn]qÀ®am¡Ww
_n(-k) ]dªp: n§-fnse _p²n-am-·mcpw {]mbw XnI-ª-hcpw
Fsâ Acn-In n¡s«. ]ns¶ Ah-sc-t¸m-ep-Å-h-cpw, ]ns¶...
Hcn-¡Â _n(-k) Pam-A¯v a-kvIm-c-¯np h¶p ]dªp: ae-
¡p-IÄ kz^v n¡p¶Xp-t]mse n§Ä¡pw kz^v n¶p-IqsS?
R§Ä (k-lm-_n-IÄ) tNmZn¨p: ...
_n(-k) ]dªp:
n§-Ä kz^p-IÄ icn-bm-¡p-I
tXmfp-IÄ tNÀ¯v sh¡p-I
hnS-hp-IÄ nI¯pI
n§-fpsS ktlm-Z-c-§-tfmSv kuayX ImWn-¡p-I
kz^v ...
‘_n (k) ad-bpsS ASp-¯mbn n¡pambn-cp-¶p, F{X-
t¯-f-sa-¶m At±-l-¯npw Npa-cn-p-an-S-bn ap¶v apgw
AI-e-am-bn-cp-¶p’ (_p-Jm-...
XIv_oÀ ( ‫اكبر‬ ‫هللا‬ ) sNmÃWw
XIv_oÀ sNmÃp-¶-tXm-sSm¸w
XIv_o-dnv ap¼v
XIv-_o-dnp tijw
(C-Xn GXv cq]-¯n-ep-amImw)
ssIIÄ ...
ssI hnc-ep-IÄ Aev]w hnSÀ¯n sh¡-Ww(A-_q-Zm-hq-Zv). AXm-
bXv IqSp-X-embn ASp-¸n¨p ]nSn-¡mtm AI-ämtm ]mSn-Ã.
ssIIÄ sI«pI
he-XpssI CSt¯ ssI¸-¯n-bpsS
]pd-Ip-h-i¯pw aWn_-Ô-¯nepw
ssI¯--ടbn-ep-ambn s©nt·Â
sh¡-Ww(A-_q-Zm-hq-Zv). kpPq-Zns...
sXämb cq]-§-fn NneXv
icn-bmb cq]w
{]mcw` {]mÀ° 1
_n(-k) kp¶¯v a-kvIm-c-§-fn Cu
{]mÀ°¡v ap³K-W ÂIn-bn-cp-¶p.-
Rmssâ apJs¯ Xncn-¨n-cn-¡p¶p
Bim-i-§fpw `qanbpw amXrIbn-ÃmsX
krjvSn¨-h-mb Ahv (tm-sc)
tÀamÀ¤-¯n-em-bns¡mടv
Ap-k-c-W-bp-Å-hm...
Fsâ Pohn-Xhpw
Fsâ ac-Whpw
temI c£n-Xm-hmb dºn-p-Å-Xm-Ip¶p
Ahv ]¦vImcnÃ
AXmWv Ft¶mSv Iev]n-¡-s¸-«n-«p-ÅXv
Rm³ apkvenwI-fn ...
{]mcw` {]mÀ° 2
_n(-k) ^Àfv a-kvIm-c-§-fn Cu
{]mÀ°¡v ap³K-W ÂIn-bn-cp-¶p.-
{]mcw` {]mÀ° 3
Ch-b-ÃmsX Hcp-]mSv {]mÀ°--IÄ _n(-k) sNmÃn-bn-cp-¶p.
Ah ]Tn-¡mpw ]IÀ¯mpw {ian-¡p-I. {]mÀ°IÄ
amän amän sNmÃÂ ...
tijw JpÀ-B³ ]mcm-bWw
nÀ¯n nÀ¯n HmXWw
`wKn-bmbn ]mcm-bWw sN¿Ww
Xnc¡v Iq«n ]mcm-bWw AcpXv
XPvhoZv nb-a-§Ä ]men-¡Ww
Bibw {Kln...
kqd-¯p ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿msX
a-kvImcw icn-bm-hp-I-bn-Ã. (Zmd-JpXvn)
kqd-¯p ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿m¯hv
a-kvImcan-Ã. (apkvenw)
]Þn-X-·m-¡n-S-bn ho£W hyXym-kapട്.
* BZy 2 dI-A¯p-I-fn Cam-anv XSÊw krjvSn¡m¯ coXn-
bn ]Xps¡ HmXp-¶-XmWv Ã-sX¶v a-Ên-em...
i]n-¡-s¸« ]nim-Nn n¶pw Ahsâ _m[-bn n¶pw
Ahsâ Al¦mc¯n n¶pw Ahsâ Ihn-X-bn n¶pw
FÃmw tIÄ¡p¶hpw FÃmw Adn-bp-¶-h-p-amb AÃm-...
Ap-h-Z-o-b-amb aäp cq]-§Ä
a-kvIm-c-¯n Hcn-¡epw Cam-ans ap³I-S-¡p-Itbm IqSp-X-
embn ]n´n-t¸m-Ip-Itbm sN¿cpXv. Cam-anv sXm«...
^m¯nl ]mcm-bWw sN¿pt¼mÄ Camw _nkvan Dds¡
HmtX-ടXn-Ã.sXfn-hp-I-fpsS B[nIyw ImcWw
]Xps¡ HmXp-¶-XmWv D¨-¯n HmXp-¶-Xn-t-¡mÄ D...
Akv (d)-bn n¶v : _n(-k), A_q-_-¡À (d), DaÀ (d), Dkvam³
(d) F¶n-h-cpsS ]nd-In Rm³ a-kvI-cn-¨n«pട്. AhÀ AÂlw-
Zp-en-Ãmln d...
kp¶¯v a-kvIm-c-§-fn ^m¯n-l-¡v tijw hnip²
JpÀ-B-n n¶v GsX¦nepw Hcp kqd¯v/`mKw ]mcm-
bWw sN¿Â nÀ_Ôam-Wv.
^Àfv a-kvIm-c-¯nÂ...
^m¯nl HmXn-¡-gn-ªm Cam-an-sm¸w Bao³ F¶v ]d-bpI
Camw Bao³ ]d-bp-t¼mÄ n§fpw Bao³ ]d-bpI,
Bcp-sSbpw Bao³ ae-¡p-I-fp-tS-Xpamb...
Cam-ans Xncp-¯Â
Cam-anv a-kvIm-c-¯n Ahy-àX Ap-`-h-s¸-«mÂ
]n¶n n¡p¶hÀ Xncp-¯n-s¡m-Sp-¡-Ww.
DZm:þ Hcp a-kvIm-c-¯n _n(-k)...
{i² sXäp-¶Xv Hgn-hm-¡m³
Dkvam³ C_vp A_n Bkv (d) _n(-k)-tbmSv ]dªp:
‘AÃm-lp-hnsâ ZqXtc! Fn¡pw Fsâ a-kvIm-c-¯n-p-an-S-
bn ...
Xsâ Ccp-ssI-Ifpw ImÂap-«p-
I-fn Dd-¸n¨ sh¡-Ww(_p-Jm-cn).
ssIhn-c-ep-IÄsImണ്ടv ImÂap-
«p-IÄ Iq«n-¸n-Sn-¡p-¶-Xp-t]m-se,
Ah ...
dpIq-Av þ sXämb cq]-§-fn NneXv
dpIq-Cv ap¼v dpIq-Cv tijwdpIq-Av
dpIq-Cse ZnIvdp-IÄ
AÃm-lpsh {]IoÀ¯n-¡p-¶-Xn-mbn Cu kabw D]-tbm-Kn-
¡p-I. dpIq-CÂ JpÀ-B³ ]mcm-bWw ]mSn-Ã.
dpIq-C n¶v nhÀ¶v n¡Â
dpIq-C n¶pw apXpIv DbÀ¯n tsc nhÀ¶v
n¡Ww(_p-Jm-cn).
ssI]-S-§Ä Npa-ep-IÄ¡v tsc-bm-¡p-¶Xv hsc
DbÀ¯-W...
C_vp DaÀ (d) a-kvIm-c-¯n-mbn XIv_oÀ sNmÃn
n¶m Xsâ ssIIÄ DbÀ¯m-dpടm-bn-cp-¶p. dpIq-C-
te¡v t]mIp-¶-Xnp ap¼pw ssIIÄ DbÀ¯n-b...
dpIq-C n¶v DbÀ¶ tijw ssIIÄ sIt«ടXpണ്ടോ?
* F¶m ssIIÄ sI«msX Ah Xmgv¯n
CSp-¶-XmWv IqSp-XÂ Ã-sX¶v a-Ên-em-¡p-¶p.
See Zuhair...
NneÀ ssIIÄ Xmgv¯n CSp-¶-Xnp ]Icw
Nn{X-¯n ImWn-¨-Xp-t]mew ssIIÄ
sI«p¶Xp ImWmw. AXnpw kp¶-¯nÂ
sXfn-hp-I-fn-Ã. {i²n-¡p-I.
CAvXnZmen sNmtÃടXv
kpPqZnte¡v t]mIÂ
]n¶oSv ImÂap-«p-IÄ¡v ap¼mbn ssIIÄ ne¯p-sh-¨p-
sImടv kpPq-Zn-te¡v t]mI-Ww(C-_vp-Jp-ssk-a).
{i²n-¡pI:
ssIIÄ¡v ap¼mbn ImÂap-«p-IÄ ne¯p-sh-¨p-sImടv kpPq-Zn-
te¡v t]mIp¶-XmWv kp¶¯v F¶ coXn-bn-epÅ dnt¸mÀ«pIfp
ടv. F¶m ...
]n¶oSv ImÂap-«p-IÄ¡v ap¼mbn ssIIÄ ne¯p-sh-¨p-
sImടv kpPq-Zn-te¡v t]mI-Ww(C-_vp-Jp-ssk-a). Cu A`n-{]m-
b-amWv IqSp-XÂ icn-t...
CcpssIIfpw nhÀ-¯n-sh-¡p-I(A-_q-Zm-hq-Zv)
ssIhn-c-ep-IÄ tNÀ¯v ]nSn-¡-pI(C-_vp-Jp-ssk-a)
Ah Jn_ve¡v A`n-ap-J-ambn sh¡-pI(ss_...
sänbpw aq¡pw (1)
DÅwssIIÄ (2,3)
ImÂap-«p-IÄ (4,5)
ImÂ]-Å-IÄ (6,7)
kpPq-Znsâ Ggv Ah-b-h-§Ä(apkvenw)
1
2
3
4 5 6 7
BWm-bmepw s]®m-bmepw ssIIÄ hnSÀ¯n sh¡-Ww.
kv{XoIÄ ssIIÄ tNÀ¯v sh¡-Wsa¶Xv _n (k)-
bn n¶v Ønc-s¸«v h¶n-«n-Ã.
kpPqZv þ sXämb cq]-§-fn NneXv
kpPqZv þ sXämb cq]-§-fn NneXv
kpPqZnse ZnIvdp-IÄ
AÃm-lpsh {]IoÀ¯n-¡p-¶-Xn-mbn Cu kabw D]-tbm-Kn-
¡p-I. kpPq-Zn JpÀ-B³ ]mcm-bWw ]mSn-Ã.
kpPqZn n¶pw Db-cÂ
XIv_oÀ sNmÃn-sImടv Xe DbÀ¯pI, CS-Xp-ImÂ
ne¯p hncn¨v AXn-t·Â AS§n Ccn-¡pI(_pJm-cn)
Cu cq]-¯n-emWv _n(-k)...
Nne-t¸mÄ 2 ImÂ]m-Z-§-fpsS Aä¯pw aS¼nt·-ep-ambn
Ccp-¶p-sImടv CJv-B-Av sN¿pw(apkvenw)
ssIIÄ H¶p-In ImÂap«nt·Â Asæn XpS-bn...
kpPqZn n¶pw Db-c þsXämb cq]-§-fn NneXv
2 kpPqZpIÄ¡n-S-bnse ZnIvdp-IÄ
tijw 2 mas¯ kpPqZv sN¿pI.
hn-{i-a-¯nsâ Ccp¯w (PnÂk-Xp CkvXn-dmlx)
Hä-bmb dI-A¯p-I-fn (1 or 3) 2þmas¯ kpPq-ZnÂ
n¶pw Xe DbÀ¯nb tijw ASp¯ dI-A¯n-mbn ...
tijw ssIIÄ Ah-ew-_n¨v ASp¯
dIA¯nmbn Fgp-t¶Â¡pI
_n (k) 2þmas¯ dIA¯nte¡v t]mIp-t¼mÄ ssIIÄ
ne¯v Du¶n-s¡mടv Fgp-t¶äv n¡pambn-...
]Þn-X-·m-¡n-S-bn ho£W hyXym-kapട്.
2 cq]-hpw Ap-h-Z-o-b-am-Wv.
km[m-cW coXn-bn amhv Ipg-¡p-¶-Xp-t]mse
BZys¯ Xi-lvlpZv
Cu cq]-¯n Ccn-¡p-¶-Xns C^vXn-dm--insâ
Ccp¯sa¶mWv ]d-bp-I.
_n (k) CS-Xp-ssI-¸Sw CS-Xp ImÂap«n ]c-¯n-sh-¡p-Ibpw,
heXpI¿nse hnc-ep-I-sfÃmw Npcp-«n-¸n-Sn-¡p-Ibpw Nqടp hncÂ
Jn_ve¡v tsc...
_n (k) hnc- Nqടp-t¼mÄ XÅ-hn-c Xsâ Sp-hn-c-
en-t·Â sh¡pw(apkvenw) Nne-t¸mÄ Cu 2 hnc-ep-Ifpw Ahn-
Sp¶v hr¯mIrXnbn-em¡pw(A-...
_n (k) hncepbÀ¯n AXv Nen-¸n-¨p-sImടn-cn-¡p-
Ibpw AXp-sImടv {]mÀ°n¡pbpw sN¿pw (A-_q-Zm-hq-Zv)
AanX thK-¯n Nen-¸n-¡-W-sa-¶n...
_n (k) hncepIÄ Cf-¡n-bn-cp-¶nà F¶ dnt¸mÀ«papടv.
F¶m IqSp-X kzoIm-cy-tbm-Ky-am-bXv hnc-ep-IÄ Cf¡n F¶-
Xm-Wv.
Hcp Imcyw Dട...
hnc NqtടടXv Ft¸mÄ?
AivlZp A³ em Cem-l.. F¶v sNmÃpt¼mÄ hnc-ep-IÄ
DbÀ¯p-¶-hsc ImWmw. AXnv kp¶-¯n bmsXmcp
sXfn-hp-an-Ã.
_n ...
kp_ln t]mepÅ 2 dIA¯v a-kvIm-c-§-fnÂ
F§sbmWv Ah-km A¯-ln-bm-¯n Ccn-t¡ടXv?
C^vXn-dm--insâ Ccp¯amWv Ccn-t¡ടXv
H¶mas¯ Xi-lvlpZnse {]mÀ°
FÃm A`n-hm-Zy-§fpw
Ap-{K-loI IÀ½§fpw
a-kvIm-c-§fpw
à {]hÀ¯§fpw
AÃm-lp-hn-m-Ip¶p
_n-tb, kemw A§-bpsS ta Dടm-Is«
AÃm-lp-hns...
ssZh-c-£bpw kam-[m-hpw ap¡pw Dടm-Is«
AÃm-lp-hnsâ kÂhr¯cmb ASn-a-IÄ¡pw
AÃm-lp-hÃmsX Hcp Cemlpw Csöv
Rm³ km£yw hln-¡p¶p
apl...
_n(-k)-bpsS taepÅ kzem¯v
(A-h-km A¯-ln-bm-¯nÂ) kp_ln t]mepÅ 2
dIA¯v a-kvIm-c-¯n 2 kpPq-Zp-IÄ¡n-S-bn Ccn-¡p-¶-
Xp-t]mse C^vXn-dm-insâ Ccp¯w Ccn¡pw...
3 þma-s¯bpw 4 þma-s¯bpw dIA¯nmbn
Fgp-t¶Â¡Â
FÃm AØn-Ifpw bYm-Øm-¯v Xncn-s¨-¯p-¶-Xp-
hsc tsc Ccn-¡-Ww.(-kmCu)
ne¯v ssIIÄ Du¶...
Ah-km-s¯ Xi-lvlpZnsâ cq]w
CSXv N´n ne-¯p-sh¨v Ccp-Im-ep-Ifpw Htc Zni-bn-
te¡v (h-e-Xp-`m-K-t¯-¡v ) B¡-Ww(-A-_q-Zm-hq-Zv)
C...
Xh-dp-¡nsâ Ccp-¯-sa-¶mWv Cu Ccp-¯-¯nv ]d-bpI.
C{]-Im-c-amWv Xi-lvlpZn Ccn-t¡ടXv (aq¶m-a-s¯bpw
mem-a-s¯bpw dIA¯pIfpsS Ah-k...
Ah-km-s¯ Xi-lvlpZnse {]mÀ°
AÃm-lp-th, Fn¡v s]mdp¯p Xtc-Wta
Rm³ sNbvXv t]mbXpw
Rm³ sN¿msX amän-sh-¨Xpw
Rm³ cl-ky-ambn sNbvXXpw
Rm³ ]cky-ambn sNbvXXpw
...
]n´n-¡p-¶-hpw o Xs¶
ob-ÃmsX thsd Bcm-[y-nÃ
AÃm-lp-th, Rm³ nt¶mSv c£ tXSp¶p
J_-dnse in£-bn n¶pw
Pohn-X-¯n-sebpw ac-W-¯n-se...
kema ho«Â (Xkveow)
kemw ho«p-¶-Xnsâ hnhn[ cq]-§Ä
BZyw heXp `mKt¯¡v kemw ho«p-I.
(F¶v Xsâ heXp Ihn-fnsâ shfp¸v ImWp-thm-fw)...
2
3
4
het¯m«v
CSt¯m«v
het¯m«v
CSt¯m«v
het¯m«v am{Xw
(apJw Aev]w he-t¯m«v Xncn-¡pw)
½psS Ihn-Ä ½psS ]n¶n-ep-Å-hÀ¡v
ImWp-thm-fw Xe Xncn-¡Ww.
NneÀ he-t¯m«v Xncnªv tijw CS-t¯m«v Xncn-bp-¶-
Xnp ap¼mbn (a-[y-¯nÂ) Xe H¶v Ipn-bp-Ibpw
tijw DbÀ¯p-¶Xpw ImWmw. CXpw icn-b-Ã.
[rXn ImWn-¡-cp-Xv, kemw hn«p-t¼mÄ ssIIÄ
cടpw nhÀ¯p¶ coXnbpw icn-b-Ã.
{i²n-¡pI
_n(-k)-bpsS a-kvImcw F{]-Im-c-am-bn-cpt¶m
A{]-Imcw a-kvI-cns¨¦n am{Xta ½psS a-
kvImcw kzoIm-cy-tbmKyam-Iq.
kp¶-¯...
a-kvIm-c-¯n kz^v icn-bm-¡p-I F¶Xv _n(-k)-bpsS Iev]--
bm-Wv. kz^v icn-bm-¡p-¶-Xnsâ `mKambn Imep-Ifpw tXmfp-Ifpw
tNÀ¯v sh¡p...
bYmÀ°-¯n Ch-sbÃmw _n(-k) ]Tn-¸n-¨-Xm-Wv. Ah
]IÀ¯p-¶-hsc ]cn-l-kn-¡pI F¶v sh¨m AXv ]Tn-
¸n¨p X¶ dkq-en-sbpw AÃm-lpshbpw ]...
GsXmcp P-Xbpw X§-fpsS ne-]m-Sp-I-fnÂ
amäw hcp-¯p-¶Xp hsc AÃmlp Ah-cpsS
ØnXn¡v amäw hcp-¯p-I-bn-Ã. XoÀ¨ (d-AZv 11)
Adn-bmpw...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
Swalah of Prophet-Malayalam PDF
Swalah of Prophet-Malayalam PDF
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Swalah of Prophet-Malayalam PDF

Swalah of Prophet-Malayalam PDF

 • Seja o primeiro a comentar

Swalah of Prophet-Malayalam PDF

 1. 1. _n(-k)-bpsS a-kvImcw cq]hpw {]mÀ°Ifpw
 2. 2. REFERENCES _n (k)-bpsS a-kvImcw þ ssiJv AÂ_mn (d) a-kvImcw cq]hpw {]mÀ°bpw þ iaoÀ aZon _n (k)-bpsS a-kvImcw þ kpsslÀ Np¦¯d _n (k)-bpsS a-kvImcw þ A_vZp dDu^v Zvhn The description of the Prophet’s prayer from the pure sunnah - Shaykh Muhammad Bazmool common mistakes in prayer - Shaykh Muhammad Bazmool How to pray salah (namaaz) and its posture - step by step To download the references used, click on respective links. once going through them will surely help you to clearly understand Prophet’s prayer, insha allah.
 3. 3. apl-½Zv _n (k) ]dªp: “Rm³ a-kvI-cn-¨-Xp- t]mse n§fpw a-kvI-cn-¡pI” (_p-Jm-cn) ½psS a-kvIm-c-¯nse Hmtcm Ne--§fpw _n(-k) ]Tn-¸n¨p X¶Xp t]mse-bmtWm? A{]-Im-c-asæn ½psS a-kvImcw AÃmlp kzoI-cn-¡p-I-bn-Ã. a-kvIm-c-s¯¡p-dn¨v {]mam-Wn-I-ambn Hcp ]Tw S-¯m³ ½Ä {ian-¨n«pണ്ടോ?
 4. 4. ]qÀ®ambpw ip²n thWw ]qÀ®ambpw hpZp sN¿pIbpw, ]n¶oSv AÃmlp AIv_À F¶v ]d-bp-Ibpw sN¿m¯nSt¯mfw Hcm-fp-sSbpw a-kv Imcw ]qÀ®amIp-I-bn-Ã.(Xz-_vdm-n) a-kvIm-c-¯nsâ Xmt¡m ip²o-I-cWamIp-¶p. XIv_o- tdmSp IqSn AXn {]th-in-¡p-I-bpw, XkveotamSp IqSn AXn n¶pw ]pd¯p hcn-Ibpw sN¿p¶p (A-_q-Zm-hq-Zv )
 5. 5. n¿¯v Icp-XpI, Dds¡ D¨-cn-t¡--ടXn-à ‘-n-Ý-b-ambpw {]hÀ¯§Ä Ah-bpsS Dt±iyw (n-¿-¯v) Ap-k-cn¨v am{X-amWv ’ (_p-Jm-cn) n¿¯v Icp-Xp-¶-Xn-mbn {]tXyI ]Z-§-fn-Ã. n¿¯v mhp-sImട് D¨-cn-¡p-¶-Xnv _n(-k)-bn nt¶m klm-_-¯n nt¶m bmsXmcp amXrIbpan-Ã. Ah _nZv-A-¯m-Wv.
 6. 6. Jn_n-esb A`n-ap-Jo-I-cn-¨v n¡Ww (_ntb,) nsâ apJw Bim-i-t¯¡v Xncn-ªp--sImടി-cn-¡p-¶Xv mw ImWp¶p. AXn-m n-¡n-jvS-am-Ip¶ Hcp Jn_vebn-te¡v ns¶ mw Xncn-¡p-I-bm-Wv. Cn ta o nsâ apJw akvPn-Zp ldm-anp tsc Xncn-¡p-I. (A _Id 144)
 7. 7. _n(-k) Xsâ Imep-IÄ A[n-I-ambn ASp-¸n-¡p-Itbm AIän nÀ¯pItbm sNbvXncp-¶nÃ. (Fiqh Al-‘Ibaadaat pg. 148)
 8. 8. kz^pIÄ ]cn]qÀ®am¡Ww _n(-k) ]dªp: n§-fnse _p²n-am-·mcpw {]mbw XnI-ª-hcpw Fsâ Acn-In n¡s«. ]ns¶ Ah-sc-t¸m-ep-Å-h-cpw, ]ns¶ Ah-sc-t¸m-ep-Å-h-cpw n¡s«. n§Ä thdn«v n¡cpXv, A{]- Imcw n¶m n§-fpsS lrZb-§fpw thdn«v n¡pw.(apkvenw)
 9. 9. Hcn-¡Â _n(-k) Pam-A¯v a-kvIm-c-¯np h¶p ]dªp: ae- ¡p-IÄ kz^v n¡p¶Xp-t]mse n§Ä¡pw kz^v n¶p-IqsS? R§Ä (k-lm-_n-IÄ) tNmZn¨p: dkq-te, ae-¡p-IÄ X§-fpsS dºn- sâ ap¶n AWn n¡p¶Xv GXv hn[-¯n-em-Wv? Ahn-Sp¶v (k) ]dªp: AhÀ BZys¯ AWn BZyw ]qÀ¯nbm¡pw, hnS-hp-I-fn-Ãm¯ hn[w AhÀ tNÀ¶p n¡pw. (apkvenw)
 10. 10. _n(-k) ]dªp: n§-Ä kz^p-IÄ icn-bm-¡p-I tXmfp-IÄ tNÀ¯v sh¡p-I hnS-hp-IÄ nI¯pI n§-fpsS ktlm-Z-c-§-tfmSv kuayX ImWn-¡p-I kz^v ]qÀ®ambn tNÀ¡p¶hs AÃm-lphpw (Im-cp-Wy-¯nÂ) tNÀ¡p¶Xm-Wv. kz^nsâ ]qÀ®X apdn-¡p-¶-hs AÃm-lphpw (Im-cp-Wy-¯n n¶v ) apdn-¡p-¶-Xm-Wv. (A-Ò-Zv)
 11. 11. ‘_n (k) ad-bpsS ASp-¯mbn n¡pambn-cp-¶p, F{X- t¯-f-sa-¶m At±-l-¯npw Npa-cn-p-an-S-bn ap¶v apgw AI-e-am-bn-cp-¶p’ (_p-Jm-cn) ‘ad kzoI-cn-¨p-sIm-ടÃmsX n§Ä a-kvI-cn-¡-cpXv, ... ’ (C_vp Jpssk-a) a-kvI-cn-¡cn¡p-¶-hsâ ap¶n ad An-hmcyw-
 12. 12. XIv_oÀ ( ‫اكبر‬ ‫هللا‬ ) sNmÃWw XIv_oÀ sNmÃp-¶-tXm-sSm¸w XIv_o-dnv ap¼v XIv-_o-dnp tijw (C-Xn GXv cq]-¯n-ep-amImw) ssIIÄ cടpw DbÀt¯-ടXv (_p-Jm-cn) (_p-Jm-cn) (_p-Jm-cn) ssI]-S-§Ä Npa-ep-IÄ¡v tsc-bm-Ip-¶- Xp-hsc DbÀ¯Ww(_p-Jm-cn) AsÃ-¦n sNhn- IÄh-sc DbÀ¯mw (_p-Jm-cn)
 13. 13. ssI hnc-ep-IÄ Aev]w hnSÀ¯n sh¡-Ww(A-_q-Zm-hq-Zv). AXm- bXv IqSp-X-embn ASp-¸n¨p ]nSn-¡mtm AI-ämtm ]mSn-Ã.
 14. 14. ssIIÄ sI«pI he-XpssI CSt¯ ssI¸-¯n-bpsS ]pd-Ip-h-i¯pw aWn_-Ô-¯nepw ssI¯--ടbn-ep-ambn s©nt·Â sh¡-Ww(A-_q-Zm-hq-Zv). kpPq-Znsâ Øm- ¯¡v tm¡p-Ibpw thWw.(ss_-lJn)
 15. 15. sXämb cq]-§-fn NneXv icn-bmb cq]w
 16. 16. {]mcw` {]mÀ° 1 _n(-k) kp¶¯v a-kvIm-c-§-fn Cu {]mÀ°¡v ap³K-W ÂIn-bn-cp-¶p.-
 17. 17. Rmssâ apJs¯ Xncn-¨n-cn-¡p¶p Bim-i-§fpw `qanbpw amXrIbn-ÃmsX krjvSn¨-h-mb Ahv (tm-sc) tÀamÀ¤-¯n-em-bns¡mടv Ap-k-c-W-bp-Å-hm-bns¡mടv Rm³ _lp-ssZh hnizm-kn-I-fn s]«-h-à XoÀ¨-bmbpw Fsâ a-kvIm-chpw Fsâ XymK-§fpw
 18. 18. Fsâ Pohn-Xhpw Fsâ ac-Whpw temI c£n-Xm-hmb dºn-p-Å-Xm-Ip¶p Ahv ]¦vImcnà AXmWv Ft¶mSv Iev]n-¡-s¸-«n-«p-ÅXv Rm³ apkvenwI-fn s]«-h-mWv
 19. 19. {]mcw` {]mÀ° 2 _n(-k) ^Àfv a-kvIm-c-§-fn Cu {]mÀ°¡v ap³K-W ÂIn-bn-cp-¶p.-
 20. 20. {]mcw` {]mÀ° 3 Ch-b-ÃmsX Hcp-]mSv {]mÀ°--IÄ _n(-k) sNmÃn-bn-cp-¶p. Ah ]Tn-¡mpw ]IÀ¯mpw {ian-¡p-I. {]mÀ°IÄ amän amän sNmàkp¶-¯m-Wv.
 21. 21. tijw JpÀ-B³ ]mcm-bWw nÀ¯n nÀ¯n HmXWw `wKn-bmbn ]mcm-bWw sN¿Ww Xnc¡v Iq«n ]mcm-bWw AcpXv XPvhoZv nb-a-§Ä ]men-¡Ww Bibw {Kln-¡Ww
 22. 22. kqd-¯p ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿msX a-kvImcw icn-bm-hp-I-bn-Ã. (Zmd-JpXvn) kqd-¯p ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿m¯hv a-kvImcan-Ã. (apkvenw)
 23. 23. ]Þn-X-·m-¡n-S-bn ho£W hyXym-kapട്. * BZy 2 dI-A¯p-I-fn Cam-anv XSÊw krjvSn¡m¯ coXn- bn ]Xps¡ HmXp-¶-XmWv Ã-sX¶v a-Ên-em-¡p-¶p. tijapÅ dI-A¯p-I-fn ]Xps¡ HmX-Ww. see Pam-A-¯mbn a-kvI-cn-¡p-t¼mÄ Cam-an-tm-sSm¸w ^m¯nl HmtX-Wtam?
 24. 24. i]n-¡-s¸« ]nim-Nn n¶pw Ahsâ _m[-bn n¶pw Ahsâ Al¦mc¯n n¶pw Ahsâ Ihn-X-bn n¶pw FÃmw tIÄ¡p¶hpw FÃmw Adn-bp-¶-h-p-amb AÃm-lp- thmSv Rm³ c£ tNmZn-¡p¶p (A-_q-Zm-hq-Zv) AÃm-lp-thmSv c£ tXSpI
 25. 25. Ap-h-Z-o-b-amb aäp cq]-§Ä a-kvIm-c-¯n Hcn-¡epw Cam-ans ap³I-S-¡p-Itbm IqSp-X- embn ]n´n-t¸m-Ip-Itbm sN¿cpXv. Cam-anv sXm«p ]n¶m-se- bmWv ½Ä nt§-ടXv.
 26. 26. ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿pt¼mÄ Camw _nkvan Dds¡ HmtX-ടXn-Ã.sXfn-hp-I-fpsS B[nIyw ImcWw ]Xps¡ HmXp-¶-XmWv D¨-¯n HmXp-¶-Xn-t-¡mÄ D¯- asa¶v a-Ên-em¡mw. F¶m HcmÄ D¨-¯n HmXp¶Xns _nZv-A¯v F¶v hnfn-¡m-h-X-Ã. _n(-k) ]dªp: kq: ^m¯nl ]mcm-bWw sN¿p¶Xnv ap¼mbn n§Ä F¶v sNmÃ-Ww.(kmCu)
 27. 27. Akv (d)-bn n¶v : _n(-k), A_q-_-¡À (d), DaÀ (d), Dkvam³ (d) F¶n-h-cpsS ]nd-In Rm³ a-kvI-cn-¨n«pട്. AhÀ AÂlw- Zp-en-Ãmln dºn Be-ao³ F¶Xv sImടmWv HmXm³ Bcw-`n-¨-Xv. (_p-Jm-cn) Akv (d)-bn n¶v : _n(-k), A_q-_-¡À (d), DaÀ (d), Dkvam³ (d) F¶n-h-cpsS ]nd-In Rm³ a-kvI-cn-¨n«pട്. Ah-cmcpw Xs¶ _nkvan HmXp-¶Xv Rm³ tI«n«nÃ.(apkvenw)
 28. 28. kp¶¯v a-kvIm-c-§-fn ^m¯n-l-¡v tijw hnip² JpÀ-B-n n¶v GsX¦nepw Hcp kqd¯v/`mKw ]mcm- bWw sN¿Â nÀ_Ôam-Wv. ^Àfv a-kvIm-c-¯n kq: HmX-Ww. F¶m nÀ_Ôan- Ã. Xnct¡m aäp {]bm-k-§tfm Imc-W-¯m kq: Hgn-hm- ¡p-¶-Xn sXän-Ã. DZm:þapB-Zp_vp P_ (d) bpsS kw`hw(C-_vp-Jp-ssk-a)
 29. 29. ^m¯nl HmXn-¡-gn-ªm Cam-an-sm¸w Bao³ F¶v ]d-bpI Camw Bao³ ]d-bp-t¼mÄ n§fpw Bao³ ]d-bpI, Bcp-sSbpw Bao³ ae-¡p-I-fp-tS-Xpambn tbmPn¨p h¶m Ahsâ Ign-ªp-t]mb ]m]-§Ä s]mdp-¡- s¸-Sp-¶-Xm-Wv. (_p-Jm-cn)- tijw JpÀ-B-n n¶v CjvS-ap-ÅXv ]mcm-bWw sN¿pI.-
 30. 30. Cam-ans Xncp-¯Â Cam-anv a-kvIm-c-¯n Ahy-àX Ap-`-h-s¸-«m ]n¶n n¡p¶hÀ Xncp-¯n-s¡m-Sp-¡-Ww. DZm:þ Hcp a-kvIm-c-¯n _n(-k)-bpsS ]mcm-bWw IqSn-¡p-g-ªp-t]m-bn. a-kvImc tijw Cam-ans Xncp-¯Ww F¶v D_¿v (d)s ]Tn-¸n¨p(A-_q-Zm-hq-Zv)
 31. 31. {i² sXäp-¶Xv Hgn-hm-¡m³ Dkvam³ C_vp A_n Bkv (d) _n(-k)-tbmSv ]dªp: ‘AÃm-lp-hnsâ ZqXtc! Fn¡pw Fsâ a-kvIm-c-¯n-p-an-S- bn ]nimNv Ibdn h¶v Fsâ ]mcm-b-W-¯n Ipg¸w hcp-¯p- ¶p.’ At¸mÄ _n(-k) ]dªp: ‘AXv Jn³k_v F¶v ]d-b- s¸-Sp¶ ]nim-Nm-Wv. AXn-m Cn n¡v Ahs Ap-`-h- s¸-Sp-I-bmsW¦n AÃm-lp-hn c£tXSp-Ibpw CSXp hi¯v aq¶v {]mhiyw sNdp-Xmbn Xp¸p-Ibpw sN¿pI.’ At±lw ]dªp: ‘A§s Rm³ sNbvX-t¸mÄ AÃmlp F¶n n¶pw Ahs AIän’(apkvenw)
 32. 32. Xsâ Ccp-ssI-Ifpw ImÂap-«p- I-fn Dd-¸n¨ sh¡-Ww(_p-Jm-cn). ssIhn-c-ep-IÄsImണ്ടv ImÂap- «p-IÄ Iq«n-¸n-Sn-¡p-¶-Xp-t]m-se, Ah hnSÀ¯n-sh-¡p-Ibpw thWw(lm-Inw). dpIq-Av apXpIv ]c¯nsh-¡p-Ibpw thWw(_p-Jm-cn). ssIap-«p-IÄ ]mÀiz-§fn n¶pw AIän nÀ¯Ww(XnÀan-Zn)
 33. 33. dpIq-Av þ sXämb cq]-§-fn NneXv
 34. 34. dpIq-Cv ap¼v dpIq-Cv tijwdpIq-Av
 35. 35. dpIq-Cse ZnIvdp-IÄ AÃm-lpsh {]IoÀ¯n-¡p-¶-Xn-mbn Cu kabw D]-tbm-Kn- ¡p-I. dpIq-C JpÀ-B³ ]mcm-bWw ]mSn-Ã.
 36. 36. dpIq-C n¶v nhÀ¶v n¡ dpIq-C n¶pw apXpIv DbÀ¯n tsc nhÀ¶v n¡Ww(_p-Jm-cn). ssI]-S-§Ä Npa-ep-IÄ¡v tsc-bm-¡p-¶Xv hsc DbÀ¯-Ww(_p-Jm-cn). dpIq-Cepw kpPq-Znepw CAvXnZm-enepw FÃmw AS¡w ]men-¡-Ww.(-Xp-a-Avob-¯v )
 37. 37. C_vp DaÀ (d) a-kvIm-c-¯n-mbn XIv_oÀ sNmÃn n¶m Xsâ ssIIÄ DbÀ¯m-dpടm-bn-cp-¶p. dpIq-C- te¡v t]mIp-¶-Xnp ap¼pw ssIIÄ DbÀ¯n-bn-cp-¶p. dpIq-C n¶v Db-cp-t¼mgpw ssIIÄ DbÀ¯n ‫ه‬َ‫ِد‬‫م‬َ‫ح‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ُ‫هللا‬ َ‫ِع‬‫م‬َ‫س‬ F¶v ]d-bm-dpടm-bn-cp-¶p. cടോas¯ dI-A¯n n¶v Db-cp-t¼mgpw C{]-Imcw ]d-bm-dpടm-bn-cp-¶p. tijw C_vp DaÀ (d) ]dªp: _n(-k) C{]-Im-c-am-bn-cp¶p sNbvXn-cp-¶-Xv. (_p-Jm-cn) CAvXnZmÂ
 38. 38. dpIq-C n¶v DbÀ¶ tijw ssIIÄ sIt«ടXpണ്ടോ? * F¶m ssIIÄ sI«msX Ah Xmgv¯n CSp-¶-XmWv IqSp-X Ã-sX¶v a-Ên-em-¡p-¶p. See Zuhair Chungathara Shameer Madeeni AbduRauf Nadwi _n(-k) Hcn-¡Â t]mepw ssIsI-«n-b-Xm-bpÅ Hcp dnt¸m-À«p-anÃ. Nne ]Z-§-fpsS hyJy-hpambn _Ô-s¸«v Cu hnj-b- ¯n ]Þn-X-·m-¡n-S-bn ho£W hyXym-kapട്. 2 cq]-hpw Ap-h-Z-o-b-am-Wv.
 39. 39. NneÀ ssIIÄ Xmgv¯n CSp-¶-Xnp ]Icw Nn{X-¯n ImWn-¨-Xp-t]mew ssIIÄ sI«p¶Xp ImWmw. AXnpw kp¶-¯n sXfn-hp-I-fn-Ã. {i²n-¡p-I.
 40. 40. CAvXnZmen sNmtÃടXv
 41. 41. kpPqZnte¡v t]mIÂ ]n¶oSv ImÂap-«p-IÄ¡v ap¼mbn ssIIÄ ne¯p-sh-¨p- sImടv kpPq-Zn-te¡v t]mI-Ww(C-_vp-Jp-ssk-a).
 42. 42. {i²n-¡pI: ssIIÄ¡v ap¼mbn ImÂap-«p-IÄ ne¯p-sh-¨p-sImടv kpPq-Zn- te¡v t]mIp¶-XmWv kp¶¯v F¶ coXn-bn-epÅ dnt¸mÀ«pIfp ടv. F¶m Ahbv¡v ZpÀ_-e-X-I-fpടv. F¶n-cp-¶mepw ke-^p- I-fn ]ecpw Ah kzoI-cn-¨n-«pടv. 2 cq]-hpw Ap-h-Z-o-b-am-Wv. ssiJp Ckvemw C_vp ssXan¿ (d) ]d-bp¶p: ]Þn-X-·m-cpsS CPvam-Av Ap-k-cn¨v 2 cq]-¯n sN¿p¶Xpw Ap-h-Z-o-b-am-Wv. HcmÄ ssIItfm Imep-Itfm ap´n-¡-s«, ]Þn-X-·m-cpsS CPvam-Av Ap-k-cn¨v 2 cq]-¯n-em- bmepw Abm-fpsS a-kvImcw kzoIm-cy-am-Wv. Ch-bn GXmWv Xnc-sª-Sp- t¡Xv F¶ Imcy-¯n-emWv AhÀ¡v A`n-{]mb `n¶-X-bp-ÅXv (A ^Xmhm 22/449) more details
 43. 43. ]n¶oSv ImÂap-«p-IÄ¡v ap¼mbn ssIIÄ ne¯p-sh-¨p- sImടv kpPq-Zn-te¡v t]mI-Ww(C-_vp-Jp-ssk-a). Cu A`n-{]m- b-amWv IqSp-X icn-tbmSv tNÀ¶p n¡p¶Xv. See Zuhair Chungathara Shameer Madeeni AbduRauf Nadwi
 44. 44. CcpssIIfpw nhÀ-¯n-sh-¡p-I(A-_q-Zm-hq-Zv) ssIhn-c-ep-IÄ tNÀ¯v ]nSn-¡-pI(C-_vp-Jp-ssk-a) Ah Jn_ve¡v A`n-ap-J-ambn sh¡-pI(ss_lJn) Ah Npa-entm sNhn-IÄt¡m tsc-bm-¡p-I(A-_q-Zm-hq-Zv) ]mZ§Ä Ip¯nnÀ¯pI(ss_lJn) Ah Jn_ve¡v A`n-ap-J-ambn sh¡-pI(_pJmcn) aS¼pIÄ tNÀ¯v sh¡p-I(-Xz-lm-hn) kpPqZv
 45. 45. sänbpw aq¡pw (1) DÅwssIIÄ (2,3) ImÂap-«p-IÄ (4,5) ImÂ]-Å-IÄ (6,7) kpPq-Znsâ Ggv Ah-b-h-§Ä(apkvenw)
 46. 46. 1 2 3 4 5 6 7
 47. 47. BWm-bmepw s]®m-bmepw ssIIÄ hnSÀ¯n sh¡-Ww. kv{XoIÄ ssIIÄ tNÀ¯v sh¡-Wsa¶Xv _n (k)- bn n¶v Ønc-s¸«v h¶n-«n-Ã.
 48. 48. kpPqZv þ sXämb cq]-§-fn NneXv
 49. 49. kpPqZv þ sXämb cq]-§-fn NneXv
 50. 50. kpPqZnse ZnIvdp-IÄ AÃm-lpsh {]IoÀ¯n-¡p-¶-Xn-mbn Cu kabw D]-tbm-Kn- ¡p-I. kpPq-Zn JpÀ-B³ ]mcm-bWw ]mSn-Ã.
 51. 51. kpPqZn n¶pw Db-c XIv_oÀ sNmÃn-sImടv Xe DbÀ¯pI, CS-Xp-Im ne¯p hncn¨v AXn-t·Â AS§n Ccn-¡pI(_pJm-cn) Cu cq]-¯n-emWv _n(-k) an¡ ka-b-§-fnepw Ccp-¶-Xv. A]qÀÆw Nne kµÀ`-§-fn Xmsg ImWn-¨-Xp-t]m-sebpw Ccp-¶n«pടv
 52. 52. Nne-t¸mÄ 2 ImÂ]m-Z-§-fpsS Aä¯pw aS¼nt·-ep-ambn Ccp-¶p-sImടv CJv-B-Av sN¿pw(apkvenw) ssIIÄ H¶p-In ImÂap«nt·Â Asæn XpS-bn-t·Â ]c¯nsh¡p-I(apkvenw)
 53. 53. kpPqZn n¶pw Db-c þsXämb cq]-§-fn NneXv
 54. 54. 2 kpPqZpIÄ¡n-S-bnse ZnIvdp-IÄ tijw 2 mas¯ kpPqZv sN¿pI.
 55. 55. hn-{i-a-¯nsâ Ccp¯w (PnÂk-Xp CkvXn-dmlx) Hä-bmb dI-A¯p-I-fn (1 or 3) 2þmas¯ kpPq-Zn n¶pw Xe DbÀ¯nb tijw ASp¯ dI-A¯n-mbn Fgp- t¶Â¡p-¶-Xnv ap¼v FÃm AØn-Ifpw ]qÀÆ-ØnXn-bn- te¡v Xncn¨p hcp-¶-Xp-hsc CS-Xp-Im-en tsc nhÀ¶n-cn- ¡Ww(kmCu) C^vXn-dm--insâ Ccp¯amWv Ccn-t¡ടXv
 56. 56. tijw ssIIÄ Ah-ew-_n¨v ASp¯ dIA¯nmbn Fgp-t¶Â¡pI _n (k) 2þmas¯ dIA¯nte¡v t]mIp-t¼mÄ ssIIÄ ne¯v Du¶n-s¡mടv Fgp-t¶äv n¡pambn-cp¶p(_pJm-cn) F{]-Im-c-amWv ssII-fn Du¶n Fgp-t¶Ât¡ടXv? km[m-cW coXn-bn Du¶nbm aXntbm? amhv Ipg-¡p-¶-Xp-t]mse Du¶tWm?
 57. 57. ]Þn-X-·m-¡n-S-bn ho£W hyXym-kapട്. 2 cq]-hpw Ap-h-Z-o-b-am-Wv. km[m-cW coXn-bn amhv Ipg-¡p-¶-Xp-t]mse
 58. 58. BZys¯ Xi-lvlpZv Cu cq]-¯n Ccn-¡p-¶-Xns C^vXn-dm--insâ Ccp¯sa¶mWv ]d-bp-I.
 59. 59. _n (k) CS-Xp-ssI-¸Sw CS-Xp ImÂap«n ]c-¯n-sh-¡p-Ibpw, heXpI¿nse hnc-ep-I-sfÃmw Npcp-«n-¸n-Sn-¡p-Ibpw Nqടp hnc Jn_ve¡v tscNqടn AXn-te¡v (hn-c-en-te-¡v) tm«w Dd-¸n-¡p- Ibpw sN¿pw(apkvenw)
 60. 60. _n (k) hnc- Nqടp-t¼mÄ XÅ-hn-c Xsâ Sp-hn-c- en-t·Â sh¡pw(apkvenw) Nne-t¸mÄ Cu 2 hnc-ep-Ifpw Ahn- Sp¶v hr¯mIrXnbn-em¡pw(A-_q-Zm-hq-Zv) 1 2 hnc- Nqടp-¶ coXn-IÄ
 61. 61. _n (k) hncepbÀ¯n AXv Nen-¸n-¨p-sImടn-cn-¡p- Ibpw AXp-sImടv {]mÀ°n¡pbpw sN¿pw (A-_q-Zm-hq-Zv) AanX thK-¯n Nen-¸n-¡-W-sa-¶n-Ã
 62. 62. _n (k) hncepIÄ Cf-¡n-bn-cp-¶nà F¶ dnt¸mÀ«papടv. F¶m IqSp-X kzoIm-cy-tbm-Ky-am-bXv hnc-ep-IÄ Cf¡n F¶- Xm-Wv. Hcp Imcyw Dടm-bn-cp¶p F¶v Hcp lZo-knepw CÃm-bn-cp¶p F¶v asämcp lZo-knepw h¶m (2 pw kzlo-lm-I-Ww), F¶m Dkq-ep- I-f-p-k-cn¨v Dടv F¶v ]d-bp-¶-Xn-mWv ap³K-W ÂtIടXv 2 cp]-¯n sN¿p¶Xnepw sXän-Ã. kp¶-¯n-tmSv IqSp-X tNÀ¶v n¡p¶Xv hnc-ep-IÄ Cf¡n F¶-Xm-Wv. F¶m Cf-¡p-¶-hÀ Cf-¡m-¯-h-sc-tbm, Cf-¡m-¯-hÀ Cf-¡p-¶-h- sctbm ]cn-l-kn-¡p-Itbm Ipä-s¸-Sp-¯p-Itbm sN¿cpXv. - AbduRauf Nadwi
 63. 63. hnc NqtടടXv Ft¸mÄ? AivlZp A³ em Cem-l.. F¶v sNmÃpt¼mÄ hnc-ep-IÄ DbÀ¯p-¶-hsc ImWmw. AXnv kp¶-¯n bmsXmcp sXfn-hp-an-Ã. _n (k) CS-Xp-ssI-¸Sw CS-Xp ImÂap«n ]c-¯n-sh-¡p-Ibpw, heXpI¿nse hnc-ep-I-sfÃmw Npcp-«n-¸n-Sn-¡p-Ibpw Nqടp hnc Jn_ve¡v tsc Nqടn AXn-te¡v (hn-c-en-te-¡v) tm«w Dd-¸n-¡p-Ibpw sN¿pw(apkvenw) A¯-ln-bm-¯nsâ XpS-¡-¯n Xs¶ hnc-ep-IÄ DbÀ¯p- ¶-XmWv kp¶¯v F¶Xv Cu lZo-kn n¶v a-Ên-em¡mw
 64. 64. kp_ln t]mepÅ 2 dIA¯v a-kvIm-c-§-fn F§sbmWv Ah-km A¯-ln-bm-¯n Ccn-t¡ടXv? C^vXn-dm--insâ Ccp¯amWv Ccn-t¡ടXv
 65. 65. H¶mas¯ Xi-lvlpZnse {]mÀ°
 66. 66. FÃm A`n-hm-Zy-§fpw Ap-{K-loI IÀ½§fpw a-kvIm-c-§fpw à {]hÀ¯§fpw AÃm-lp-hn-m-Ip¶p _n-tb, kemw A§-bpsS ta Dടm-Is« AÃm-lp-hnsâ Icp-Wbpw Ap-{K-l-§fpw
 67. 67. ssZh-c-£bpw kam-[m-hpw ap¡pw Dടm-Is« AÃm-lp-hnsâ kÂhr¯cmb ASn-a-IÄ¡pw AÃm-lp-hÃmsX Hcp Cemlpw Csöv Rm³ km£yw hln-¡p¶p apl-½Zv _n AÃm-lp-hnsâ ZpX-m-sW¶pw Rm³ km£yw hln-¡p¶p
 68. 68. _n(-k)-bpsS taepÅ kzem¯v
 69. 69. (A-h-km A¯-ln-bm-¯nÂ) kp_ln t]mepÅ 2 dIA¯v a-kvIm-c-¯n 2 kpPq-Zp-IÄ¡n-S-bn Ccn-¡p-¶- Xp-t]mse C^vXn-dm-insâ Ccp¯w Ccn¡pw (-km-Cu)
 70. 70. 3 þma-s¯bpw 4 þma-s¯bpw dIA¯nmbn Fgp-t¶Â¡Â FÃm AØn-Ifpw bYm-Øm-¯v Xncn-s¨-¯p-¶-Xp- hsc tsc Ccn-¡-Ww.(-kmCu) ne¯v ssIIÄ Du¶n-s¡mടmWv Fgp- t¶Ât¡ടXv(-kmCu) XIv_oÀ sNmÃn Fgp-t¶Â¡pI (_pJm-cn) Nne-t¸mÄ ssIIÄ DbÀ¯mw(_p-Jm-cn)
 71. 71. Ah-km-s¯ Xi-lvlpZnsâ cq]w CSXv N´n ne-¯p-sh¨v Ccp-Im-ep-Ifpw Htc Zni-bn- te¡v (h-e-Xp-`m-K-t¯-¡v ) B¡-Ww(-A-_q-Zm-hq-Zv) CSXv ImÂ]mZw (h-e-Xv) XpS-bp-sSbpw IW¦mensâbpw ASn-bn sh¡Ww(apkvenw) heXp Im Ip¯n nÀ¯Ww(-_p-Jm-cn) A]qÀÆw Nne-t¸mÄ ]c-¯n-sh-¨p-sImടv (apkvenw) Nn{X-§Ä tm¡n-bm thKw a-Ên-em-Ipw, C³jm AÃmlv
 72. 72. Xh-dp-¡nsâ Ccp-¯-sa-¶mWv Cu Ccp-¯-¯nv ]d-bpI. C{]-Im-c-amWv Xi-lvlpZn Ccn-t¡ടXv (aq¶m-a-s¯bpw mem-a-s¯bpw dIA¯pIfpsS Ah-km--¯nÂ)
 73. 73. Ah-km-s¯ Xi-lvlpZnse {]mÀ°
 74. 74. AÃm-lp-th, Fn¡v s]mdp¯p Xtc-Wta Rm³ sNbvXv t]mbXpw Rm³ sN¿msX amän-sh-¨Xpw Rm³ cl-ky-ambn sNbvXXpw Rm³ ]cky-ambn sNbvXXpw Rm³ ]cn-[nhn«v {]hÀ¯n¨Xpw Ft¶-¡mÄ IqSp-X n-¡-dn-bm-hp-¶-sXÃmw obmWv ap´n-¡p-¶-h³
 75. 75. ]n´n-¡p-¶-hpw o Xs¶ ob-ÃmsX thsd Bcm-[y-nà AÃm-lp-th, Rm³ nt¶mSv c£ tXSp¶p J_-dnse in£-bn n¶pw Pohn-X-¯n-sebpw ac-W-¯n-sebpw mi-¯n n¶pw ako-lp-±-Öm-ensâ ^nXv-bn n¶pw c-I-in-£-bn n¶pw
 76. 76. kema ho«Â (Xkveow) kemw ho«p-¶-Xnsâ hnhn[ cq]-§Ä BZyw heXp `mKt¯¡v kemw ho«p-I. (F¶v Xsâ heXp Ihn-fnsâ shfp¸v ImWp-thm-fw) tijw CSXv `mKt¯¡pw (F¶v Xsâ heXp Ihn-fnsâ shfp¸v ImWp-thm-fw) 1 (apkvenw)
 77. 77. 2 3 4 het¯m«v CSt¯m«v het¯m«v CSt¯m«v het¯m«v am{Xw (apJw Aev]w he-t¯m«v Xncn-¡pw)
 78. 78. ½psS Ihn-Ä ½psS ]n¶n-ep-Å-hÀ¡v ImWp-thm-fw Xe Xncn-¡Ww.
 79. 79. NneÀ he-t¯m«v Xncnªv tijw CS-t¯m«v Xncn-bp-¶- Xnp ap¼mbn (a-[y-¯nÂ) Xe H¶v Ipn-bp-Ibpw tijw DbÀ¯p-¶Xpw ImWmw. CXpw icn-b-Ã.
 80. 80. [rXn ImWn-¡-cp-Xv, kemw hn«p-t¼mÄ ssIIÄ cടpw nhÀ¯p¶ coXnbpw icn-b-Ã.
 81. 81. {i²n-¡pI _n(-k)-bpsS a-kvImcw F{]-Im-c-am-bn-cpt¶m A{]-Imcw a-kvI-cns¨¦n am{Xta ½psS a- kvImcw kzoIm-cy-tbmKyam-Iq. kp¶-¯n Ønc-s¸« a-kvImc cq]-§sf Hcn- ¡epw ]cn-l-kn-¡-cp-Xv. DZm-l-c-W-§Ä Xmsg
 82. 82. a-kvIm-c-¯n kz^v icn-bm-¡p-I F¶Xv _n(-k)-bpsS Iev]-- bm-Wv. kz^v icn-bm-¡p-¶-Xnsâ `mKambn Imep-Ifpw tXmfp-Ifpw tNÀ¯v sh¡p-¶-Xns shdp-¡-cp-Xv, ]cn-l-kn-¡cpXv. kz^v icn- bm-¡p-hm³ ]d-bp¶ lZo-kp-I-sf ]cn-l-kn-¡cpXv, XÅ-cpXv. ad kzoI-cn-¡p-¶-hsc ]cn-l-kn-¡-cpXv ssI s©n sh¡p-¶-h-tcmSv shdp-¸v ]peÀ¯-cpXv ssII-fn amhv Ipg-¡p-¶-Xp-t]mse Du¶n FWo¡p¶hsc KpkvXn Ifn-¡p-I-bmtWm F¶v ]dªv ]cn-l-kn-¡-cp-Xv. a-kvIm-c-¯n hnc-e-¡p¶Xn-tmSv shdp-¸v ]peÀ¯-cpXv
 83. 83. bYmÀ°-¯n Ch-sbÃmw _n(-k) ]Tn-¸n-¨-Xm-Wv. Ah ]IÀ¯p-¶-hsc ]cn-l-kn-¡pI F¶v sh¨m AXv ]Tn- ¸n¨p X¶ dkq-en-sbpw AÃm-lpshbpw ]cn-l-kn-¡-em- Wv. Ah-tcm-SmWv AhÀ Ah-cpsS shdp-¸p-IÄ kq£n-¡p- ¶-Xv. kq£n-¡p-I, Xncp-¯pI. Adn-bmtm ]Tn-¡mtm X¿m-dm-ImsX C¯cw Imcy- §sf hnaÀin-¡p-¶-hÀ AÃm-lpsh kq£n-¡-s«.
 84. 84. GsXmcp P-Xbpw X§-fpsS ne-]m-Sp-I-fn amäw hcp-¯p-¶Xp hsc AÃmlp Ah-cpsS ØnXn¡v amäw hcp-¯p-I-bn-Ã. XoÀ¨ (d-AZv 11) Adn-bmpw ]Tn-¡mpw {ian-¡p-I. Xncp-t¯ടh Xncp- ¯p-I. aäp-Å-h-cpsS sXäp-IÄ Xncp-¯n-s¡m-Sp-¡p-I. aSn ImWn-¡-cp-Xv. AÃmlp Ap-{K-ln-¡-s«. Bao³
 85. 85. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace...

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • SHAMEERABU1

  Mar. 7, 2020
 • shabeersaidalavi

  Apr. 4, 2020
 • MohammedAnshif2

  Apr. 6, 2020
 • SafwanHamedKT

  Apr. 20, 2020
 • SHAFICT

  Apr. 24, 2020
 • HABEEBRAHIMAN5

  Apr. 30, 2020
 • JinamJamal

  May. 12, 2020
 • ShineMohamed

  Jul. 28, 2020
 • BushairPm

  Aug. 9, 2020
 • HaidarAli63

  Oct. 27, 2020
 • MuhsinaMohammedSalim

  Nov. 22, 2020
 • ShamHameed

  Dec. 26, 2020
 • SharafPmna

  Mar. 25, 2021
 • FaizeN1

  Apr. 4, 2021
 • JibinMuhammed

  Apr. 14, 2021
 • AbuMalappuram

  Apr. 18, 2021
 • MansoorManu2

  Apr. 25, 2021
 • MuhammedFazil30

  May. 8, 2021
 • FAIYAZF1

  Jun. 19, 2021
 • NaziraEqubal

  Jun. 26, 2021

Swalah of Prophet-Malayalam PDF

Vistos

Vistos totais

67.138

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7.526

Ações

Baixados

558

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

62

×