O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Islamilae abhivaadyam

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Visarjana maryaathakal
Visarjana maryaathakal
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a Islamilae abhivaadyam (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Islamilae abhivaadyam

 1. 1. Ckvemanse A`nhmZyw k¿nZv kAv^À kzmZnJv aZon Based on work of WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. Ckvemanse A`nhmZyhNamb keman¶v BZw _n-(A)--tbmfw ]g¡apണ്ടv. kzÀKobhmknIÄ Cu hNw sImണ്ടmWv ]ckv]cw A`nhmZyw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. “tl kXyhnizmknIsf, n§fptSXÃm¯ hoSpIfn n-§Ä IS¡cpXv. n§Ä AphmZw tXSpIbpw B ho«p-Im-À-¡v kemw ]dbpIbpw sNbvXn«ÃmsX.” (qÀ: 27) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. “n§Ä hà ho-SpIfnepw {]thin¡pIbm sW¦n AÃmlphn¦Â n¶p-Å Ap{K loXhpw ]mhhpamb Hcp D]Nmcsa¶ nebn n--§-Ä Atymyw kemw ]dbWw.” (qÀ: 61) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. “n§Ä¡v A-`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (A-t§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xncn¨p- ÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “AÃmlp BZans krjvSn-¨p, At±l¯nsâ ofw Adp]Xv apgambncp¶p, F¶n«v ]-d-ªp: o B ImWp¶ ae¡pIfpsSbSp¯v t]mbn kemw ]-d-bp-I, AhÀ ns¶ A`nhmZyw sN¿p¶Xv tIÄ¡pIbpw sN-¿p-I. AXmIp¶p nsâbpw nsâ k´m§fpsSbpw A`n-hmZyhNw.” (_pJmcn, apkvenw ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “n§Ä hnizmknIfmhmsX kz-ÀK¯n IS¡pIbnÃ. ]ckv]cw kvtln¡msX n§Ä hnizmknIfmhpIbnÃ. n§Ä ]ckv]cw kvtln¡p-hmp-Å Hcp Imcys¯¸än Rm³ Adnbn¨pXcs«tbm? n§Ä¡nS-bn kemw {]Ncn¸n¡pI.” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. Hcp apkvenanv asämcp apkvenansâ taepÅ _m[yX B-dm-Ip¶p, {]hmNI³ (k) tNmZn¡s¸«p, GsXÃmamIp¶p A-Xv. {]hmNI³ (k) ]dªp: “o Ahs Iണ്ടm kemw ]dbp-I,....” (apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. C_vp DaÀ(d)Ân¶v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p: “A-t±lw A§mSnIfnte¡v t]mIpambncp¶p. kemw ]dbp-hm³ thണ്ടnbmWv R§Ä A§mSnIfn t]mIp¶Xv, R§-Ä Iണ്ടpap«n bhtcmsSÃmw kemw ]dbpambncp¶p F¶v ]-dbmdpണ്ടmbncp¶p.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 10. 10. kemw ]dbeneqsS al¯mb Bibam-Wv shfnhmIp¶Xv, AXmbXv HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]d-bp-t¼mÄ AhnsS {]ISamIp¶Xv Ahsâ hnbhpw a-äp-Å-h-tcmSpÅ kvtlhpamIp¶p. am{XaÃ, AXphgn Xsâ sIm¨p lrZbw AkqbbnÂn¶pw, Ipip¼nÂn¶pw hntZz-j-¯n n-¶pw Al¦mc¯nÂn¶pw nµn¡enÂn¶pw apà-am- Ip-I-bpw sN¿p¶p. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. kemw ]db kp¶¯pw, aS¡Â nÀ_Ôhpw {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “Hcp apkvenanv asämcp apkvenan-sâ taepÅ _m[yX BdmIp¶p. {]hmNI³ (k) tNmZn¡-s¸«p, GsXÃmamIp¶p AXv? {]hmNI³ (k) ]dªp: o A-h-s Im kemw ]dbpI.” (lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. AÃmlp ]dbp¶p: “n§Ä-¡v A`nhmZyw AÀ¸n¡s¸«m AXns¡mÄ sa¨ambn (At§m«v) A`nhmZyw AÀ¸n¡pI. Asæn AXpXs¶ Xn-cn-¨pÂIpI.” (nkmAv: 86) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. Aen¿p_vp A_oXzmen_v (t) ]dbp¶p: {]hmNI³ (k) ]dbp¶p: “HcpIq«w BfpIÄ S¶pt]mIpIbmsW¦n H-cmÄ kemw ]dªm aXnbmIp¶XmWv. Ccn¡p¶bm-fp-I- fn- HcmÄ aS¡nbmepw aXnbmIp¶XmWv.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w ‫عليكم‬ ‫السالم‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. kemw aq¶v {]mhiyw BhÀ¯n¡mw “{]hmNI³ (k) Hcp Imcys¯¸än DWÀ¯p IbmsW¦n aq¶p{]mhiyw BhÀ-¯n¡pam bncp¶p. AXpt]mse, Hcp kaql¯nsâbSp¯v sN¶m _n (k) AhtcmSv aq¶p{]mhiyw kemw ]dbpambn-cp¶p.” (_pJmcn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. Camw _pJmcn Xsâ AZ_p ap^vdZn C_vp Dadn-s-s¯m«v Hcp AYÀ D²cn¡p¶p. Ym_nXp_vp B_nZn ¶-v At±lw ]dbp¶p: “C_vp DaÀ DÅ Hcp kZÊn Rm³ h¶p. At¸mÄ At±lw ]dªp: o kemw ]dbpIbm-sW-¦n i_vZw DbÀ¯n ]dbpI, XoÀ¨bmbpw AXv Hcp D¶Xhpw ÃXpamb A`nhmZyamIp¶p.”
 17. 17. Camw hhn Xsâ AZvImdn ]dbp¶p: “kemw ]dbp¶hmIWsa¦n Ah³ _nNcybpkcn¨v Dds¡ ]db-s«, kemw ]dbp¶Xv tI«n«nÃmsb¦n Ah³ kemw ]dª-hmbn ]cnKWn¡pIbnÃ, tIÄ¡m¯ kemanv aS¡Â n-À-_ÔhpanÃ. AXpt]mse aS¡p¶hpw {i²nt¡Xv X-t¶m-Sv kemw sNmÃnbh³ tIÄ¡p¶ cq]¯n i_vZw Db-À-¯n aSt¡XmIp¶p, F¦nte nÀ_Ô _m[yXbmb ^À-fn- Ân¶v tamNnXmhpIbpÅq, CÃmsb¦n Ahsâ taep-Å ^Àfv hoSpIbnÃ.” WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. Adnbp¶htcmSpw Adnbm¯htcmSpw ]dbpI {]hmNItmSv Hcp kzlm_n Ckveman GXp ImcyamIp¶p Gähpw ÃsX¶v tNmZn¨p? At¸mÄ {]hm-N-I-³ (k) ]dªp: “o `£Ww ÂIpI, Adnbp¶htcmSpw A-dn-bm¯htcmSpw kemw ]dbpI.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. C_vp ajqZn(d) n¶pw D²cn¡p¶ lZokn {]hm-NI³ (k) ]dbp¶p: “A´ymfnsâ ASbmf¯n s]«-Xm-Wv Adnbp¶hÀ¡v am{Xw A`nhmZyw sN¿pIsb¶Xv.” asäm-cp dnt¸mÀ«n ImWmw: “HcmÄ asämcmtfmSv kemw ]dbp¶p, A-h³ Adnbp¶hÀ¡ÃmsX kemw ]dbpIbnÃ.” (AÂ_m-n kzlolm¡nb lZokv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 20. 20. kZÊnte¡v IS¶phcp¶hcmWv kemw ]dtbണ്ടXv “{]hmNIsâ AcnIneqsS HcmÄ S¶pt]mbn. A-t±-lw kemw ]dªp, At¸mÄ _n (k) ]dªp: “(AbmÄ-¡v) ]¯v Iqensb¶v” thsdsbmcmÄ S¶pt]mbn ‫السالم‬‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليك‬ F¶v kemw ]dªp. {]hmNI³ (k) ]dªp: (A-bmÄ-¡v) Ccp]Xv Iqensb¶v. thsdsbmcmÄ S¶ph¶v ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫يا‬ ‫عليكم‬ ‫السالم‬ F¶v kemw ]dªt¸mÄ (AbmÄ¡v) ap¸Xv Iq-enbmbnsb¶v {]hmNI³ (k) ]dªp.” (A_qZmhqZv, A-Â_mn kzlolm¡nb lZokv.) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 21. 21. “hml¸pd¯ncn¡p¶h³ S¡p¶hpw, S¡p¶h³ C-cn-¡p¶hpw, Ipd¨pÅhÀ IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]d-b-Ww.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 22. 22. “sNdn-bhÀ henbhÀ¡pw, S¡p¶h³ Ccn¡p¶hpw, Ipd¨pÅ-h-À IqSpXepÅhÀ¡pw kemw ]dbWw.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. F¶m CXnp hn]coXambn Bsc¦nepw kemw ]d-ªm AXnv Ipg¸anÃ. F¶mÂ, Cu ]dª cq]¯nemWv Gähpw D¯aw. hfsc sNdnb Ip«nItfmSpt]mepw kemw ]-d-b- Ww. ImcWw AXhÀ¡v ]cnioehpw CkvemanI-Nn-Ó-§-Ä apdpsI]nSn¡phmpÅ Hcp t{]mÕmlhpamIp¶p WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. Akp_vp amenIv (d) ]dbp-¶p: “At±lw _nbpsS IqsS k©cn¡pt¼mÄ AhcpsS- b-cn--IneqsS Ip«nIÄ IS¶pt]mbn. _n Xncptan (k) A-h-À-¡v kemw ]dbpIbp ണ്ടmbn.” (_pJmcn, apkvenw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶Xnsâ cq]w AhnizmknItfmSv kemw ]dbp¶ cq]w hniZambn {]-hmNI³ (k) ap¡v ]Tn¸n¨p X¶n«pണ്ടv. AXnÂs]«XmWv A-hn-izmknItfmSv At§m«v kemw ]dbcpXv, adn¨v Ct§m«v ]-d-ªm AXpt]mse At§m«v aS¡mw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. “PqXss{I-kvX-htcmSv n§Ä kemw sImണ്ടv XpS§cpXv.” (apkvenw) Cn AhÀ Ct§m«v kemw ]dªm AhtcmSv ‫وعليكم‬ F-¶p am{Xw adp]Sn ]dbpI {]hmNI³ (k) ]dªp: “thZw -ÂIs¸« Bsc¦nepw n§tfmSv kemw ]dªm AhtcmSv ‘h-AsseIpw’ F¶v ]dbpI” (_pJmcn). WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 27. 27. Cn Hcp kZÊn apkvenwIfpw AapkvenwIfpw CSIeÀ¶msW¦n AhtcmSv kemw ]dbmw. _pJmcn D²cn¡p¶ o Hcp lZokn Im-Wmw. apm^nJmb A_vZpÃmln_vp D_¿n_vp kpeqepw, PqX·mcpw, ss{IkvXhcpw, hn{Klmcm[Icpw AS§nb Hcp k-ZÊntmSv _n (k) kemw ]dbpIbpmbn. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 28. 28. kemw Adnbn¡Â Xsâ ktlmZc§Ä¡pw IpSpw_mZnIÄ¡pw aäpw ]c-kv]cw kemw ]dªb¡mw. AXnpÅ sXfnhv _pJmcn D²cn¡p¶ Hcp lZokn ap¡v ImWmw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 29. 29. {]hmNI]Xvn Bbnj ‫رضي‬‫عنها‬ ‫هللا‬ D²cn¡p¶p: “_n (k) Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ tbmSv ]dªp, Pn_vco (A) n-§Ä¡v kemw ]dbp¶p. At¸mÄ Bbnj ‫عنها‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‘A-t±l¯nsâ ta AÃmlphnsâ kam[mhpw Ap{Klhpw Dണ്ടm hs«’sb¶v kemw aS¡n.” (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 30. 30. _n(k)bpsSbSp¯v H-cmÄ h¶v “Fsâ ]nXmhv n§Ä¡v kemw ]dªn«ps¶v A-dnbn¨p. At¸mÄ _n (k) ]dªp: n¡pw nsâ ]nXm-hn-pw AÃmlphnsâ c£bpmhs«.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 31. 31. ]Ånbnte¡pw ho«nte¡pw aäpw {]thin¡pt¼mÄ k-emw ]dbmhp¶XmIp¶p. Camw JpXzp_ nÀ-h-ln-¨p-sImണ്ടncn¡pt¼mÄ kemw ]dbphm³ ]mSnÃ. ImcWw Jp-Xzp_ tIÄ¡pt¼mÄ kwkmcn¡phm³ ]mSnÃ. kZÊnÂn¶v ]ncnªpt]mIpt¼mgpw kemw ]dbWw. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 32. 32. “n§fmsc¦nepw Hcp kZÊnte¡v {]thin¨m kemw ]-dbpI. AhnsSn¶pw hncan¡phm³ Dt±in¨mepw kemw ]-d-bpI. BZys¯Xpw Ahkms¯Xpw Htc t]msebm-Ip¶p.” (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 33. 33. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×