O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kulaté stoly k přípravě programu THÉTA

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Kulaté stoly k přípravě programu THÉTA

Baixar para ler offline

Prezentace ke kulatým stolům představující program THÉTA: v rámci přípravy programu THÉTA zaměřeného na oblast energetiky byly Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádány v červnu 2016 celkem tři kulaté stoly. Cílem kulatých stolů bylo informovat účastníky o důvodech zpracování programu THÉTA, představit koncept programu a především otevřít diskusi, získat další náměty, zjistit potřeby a zapojit relevantní aktéry do jeho přípravy.

Prezentace ke kulatým stolům představující program THÉTA: v rámci přípravy programu THÉTA zaměřeného na oblast energetiky byly Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádány v červnu 2016 celkem tři kulaté stoly. Cílem kulatých stolů bylo informovat účastníky o důvodech zpracování programu THÉTA, představit koncept programu a především otevřít diskusi, získat další náměty, zjistit potřeby a zapojit relevantní aktéry do jeho přípravy.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Technologická agentura ČR (20)

Mais recentes (13)

Anúncio

Kulaté stoly k přípravě programu THÉTA

 1. 1. 1
 2. 2. Kulatý stůl k přípravě programu THÉTA zaměřeného na energetiku Technologická agentura ČR 20 - 23. 6. 2016
 3. 3. Cíl a program jednání • Cílem jednání je – informovat o důvodech zpracování programu zaměřeného na energetiku – představit koncept programu, jeho základní strukturu a zaměření – otevřít diskusi k programu a zapojit do jeho přípravy relevantní aktéry, získat další náměty a návrhy k rozpracování programu – informovat o dalším postupu • Konají se celkem 3 kulaté stoly, a to pro zástupce – veřejné správy – průmyslového sektoru – akademické a výzkumné sféry • Program dnešního jednání – představení konceptu programu (cca 30 minut) – diskuse (cca 2 hodiny)
 4. 4. Východiska přípravy programu THÉTA (1/3) • Příprava programu v oblasti energetiky vyplývá z několika usnesení vlády a schválených strategických dokumentů, zejména z – aktualizované Státní energetické koncepce ČR – Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky – Národního akčního plánu čisté mobility • Státní energetická koncepce ČR, úkoly pro TA ČR, MPO a MŠMT: – zajistit podporu pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na SET plán. Orientovat nový program strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v oblasti energetiky (inteligentní sítě, elektroakumulace, VaV v oblasti jaderných technologií) v kontextu prioritní oblasti “Udržitelná energetika” NPOV a potřeb plynoucích z naplňování SEK – podpořit VaV v oblasti čisté mobility - připravit koordinovanou strategii na podporu VaV v této oblasti
 5. 5. Východiska přípravy programu THÉTA (2/3) • Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, úkol pro TA ČR a SÚJB: – zajistit financování technické podpory a výzkumu pro dozor, ať již přímo z rozpočtu SÚJB nebo formou jeho zahrnutí do podpory výzkumu v oblasti jaderné energetiky jako celku • Národní akční plán čisté mobility, úkol pro TA ČR a MPO (spolupráce CzechInvest, MŠMT, MD): – aktivní podpora VaV v oblasti elektromobility a alternativních paliv – posílení spolupráce mezi VŠ, VO a průmyslem v oblasti rozvoje alternativních paliv v ČR – VaV v oblasti technologií vozidel s pohonem na elektřinu, dobíjecí infrastruktury a vazby elektromobility na distribuční soustavu / oblast Smart Grids
 6. 6. Východiska přípravy programu THÉTA (3/3) • V prosinci 2015 byla zřízena užší pracovní skupina složená zejména ze zástupců TA ČR, MPO, MŠMT, SÚJB, ERÚ a Technologické platformy Udržitelná energetika – v současné době jsou zpracovávány vstupní analýzy a první návrh textu programu • Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 - 2025, tj. 8 let. – veřejná soutěž poprvé v roce 2017 • Předpokládané celkové výdaje na program ze státního rozpočtu v průměru 500 mil. Kč ročně, celkem za dobu trvání programu 4 mld. Kč – jedná se o první návrh, bude dále diskutováno a analyzována absorpční kapacita – předpokládáme také zapojení do schémat ERA NET Cofund Horizon 2020, případně dalších programů EU
 7. 7. Další postup • ustavení pracovní skupiny – prosinec 2015 • informování RVVI o záměru tvorby programu – leden 2016 • tvorba pracovní verze programu a podprogramů – jaro 2016 • rozpracování programu – léto / podzim 2016 • dopracování podkladových analýz – léto 2016 • zpracování ex-ante hodnocení programu – léto / podzim 2016 • předložení návrhu programu RVVI – říjen 2016 • předložení návrhu programu do MPŘ / vlády – zima 2016
 8. 8. Cíl a struktura programu • Cíl programu – podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na potřeby veřejné správy, nové technologie a systémové prvky a podpora dlouhodobých technologických perspektiv – výstupy a dopady z podpořených projektů by měly ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vést k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály • Program členěn na tři podprogramy 1. Výzkum pro účely veřejné správy 2. Strategické energetické technologie 3. Dlouhodobé technologické perspektivy
 9. 9. Výzkum pro účely veřejné správy Dlouhodobé technologické perspektivy Podprogram 1 Strategické energetické technologie Podprogram 2 Podprogram 3 Cílem podprogramu je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jaderné bezpečnosti, energetické regulace a v dalších oblastech, které vyžadují výstupy výzkumu a vývoje pro zkvalitnění řízení a tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v odvětví energetiky. • míra podpory – až 100 % • příjemce/řešitel – především výzkumné organizace • uživatel výsledků – veřejná správa Cílem podprogramu je podpora kolaborativního výzkumu a vývoje v takových oblastech energetiky a technologií, které zvyšují konkurenceschopnost českého hospodářství, mají exportní potenciál s vysokou přidanou hodnotou a také přispívají k ochraně životního prostředí. Podpora by měla být soustředěna do oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské či světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody (tradice, know-how, geografické podmínky, existence infrastruktury, silné postavení na mezinárodním trhu apod.). • míra podpory – až 60 % • příjemce/řešitel – výzkumné organizace ve spolupráci s podniky Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat spíše o dlouhodobé projekty orientovaného základního i aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení, nikoliv pouze jednotlivé prvky energetického systému. • míra podpory – až 100 % • příjemce/řešitel – výzkumné organizace ve spolupráci s podniky Cíl a struktura programu
 10. 10. Podprogram 1 – Výzkum pro účely veřejné správy • Příklady tematického zaměření projektů – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti provozovaných reaktorů Gen II a perspektivních reaktorů GEN III včetně zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti v oblasti vnějšího palivového cyklu a při nakládání s včetně s radioaktivními odpady včetně jejich ukládání a zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti vyvíjených reaktorů Gen IV včetně zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum v oblasti regulace a cenotvorba v energetice – Analýza podpory a vyhodnocení liberalizace a decentralizace – Podpora zranitelného zákazníka, řešení energetické chudoby – Výzkum v oblasti energetické gramotnosti – Modelování dlouhodobých scénářů v oblasti energetiky – Výzkum v oblasti chytrých sítí
 11. 11. Podprogram 1 – Výzkum pro účely veřejné správy • Další informace – kombinace bottom up a top down přístupu – komplementarita s programem veřejných zakázek BETA2 – řešitel by měl řešit témata relevantní pro veřejnou správu a spolupracovat s ní v průběhu realizace, aby byl výsledek projektu aplikován v praxi – relevantní subjekty veřejné správy budou zapojeny do přípravy a realizace veřejných soutěží • Uznávané výsledky – N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem – H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy – P – patent – G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek – Z – poloprovoz, ověřená technologie – R – software – F – průmyslový a užitný vzor
 12. 12. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie • Příklady tematického zaměření projektů – Integrální koncepce rozvoje municipalit a regionů s ověřováním demonstračními projekty (vazba na SET Plan – Smart Cities a Smart Regions) – Obnovitelné zdroje energie – Jaderné zdroje energie (s výjimkou bezpečnostních aspektů nezávislých na provozovateli) – Ekonomicky efektivní a ekologická fosilní energetika a teplárenství – Vysokoúčinná kogenerace (trigenerace) ve zdrojích SCZT v provozech s dílčím zatížením (systémové služby) – Energie v dopravě – Akumulace elektrické energie včetně využití vodní energie – Kapacita, spolehlivost a bezpečnost páteřních přenosových a distribučních sítí elektřiny – Modifikace sítí pro „demand-side management“
 13. 13. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie • Další informace – jedná se o „standardní“ program kolaborativního aplikovaného výzkumu – navázal by na program EPSILON, veřejné soutěže v obou programech by byly odlišeny, aby nedocházelo k překryvům • Uznávané výsledky – P – patent – G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek – Z – poloprovoz, ověřená technologie – R – software – F – průmyslový a užitný vzor
 14. 14. Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy • Okruhy možného tematického zaměření projektů – Zabezpečení dodávek a decentrální energetická infrastruktura – Vývoj energetického mixu s ohledem na zdravotní dopady, ekologii a urbanismus – Elektřina a teplo – Sociální přiměřenost, podpora průmyslu a prevence energetiky chudoby – Vliv komunikačních a IT technologií v energetice – Integrace energetiky s okolními odvětvími – Energetická bezpečnost
 15. 15. Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy • Další informace – předpokládají se dlouhodobé (rizikové) projekty navazující na základní výzkum, respektive projekty s přínosem/dopadem v delším časovém horizontu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace – plánuje se zřídit „řídicí výbor“ složený ze zástupců státní správy, výzkumné sféry a podniků – podniky budou mít možnost se zapojit do řešení jednotlivých projektů s vlastním finančním vkladem – zapojení firmy v projektu může být například bonifikována při hodnocení projektového návrhu • Uznávané výsledky – všechny výsledky základního a aplikovaného výzkumu uznávaných Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
 16. 16. Diskuse • Jak vnímáte cíle a zaměření programu / podprogramů? • Jak vnímáte nastavení programu / podprogramů? • Jaká jsou hlavní rizika spojená s realizací programu? • Bude z Vašeho pohledu o program dostatečný zájem? • Další komentáře / náměty?
 17. 17. Děkujeme za pozornost! Web: www.tacr.cz

×