O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета

10.803 visualizações

Publicada em

защитени растения и животни 4 клас

Publicada em: Educação

защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета

 1. 1. Защитени растения и животни вЗащитени растения и животни в БългарияБългария От Савина МихайловаОт Савина Михайлова
 2. 2. ПланПлан 1.Растенията-източник на хранителни вещества и1.Растенията-източник на хранителни вещества и на кислород.на кислород. 2.Защитени природни територии.2.Защитени природни територии. А)Национални парковеА)Национални паркове Б)резерватиБ)резервати В)защитени местностиВ)защитени местности 3.Защитени растения вписани в червената книга3.Защитени растения вписани в червената книга на България.на България. 4.Защитени животни вписани в червената книга4.Защитени животни вписани в червената книга на България.на България.
 3. 3. Зелените растения имат важноЗелените растения имат важно значение за природата.значение за природата.
 4. 4. Растенията са източник на хранителни веществаРастенията са източник на хранителни вещества и на кислород.и на кислород.
 5. 5. Хората използват растенията за най-различни цели.Хората използват растенията за най-различни цели.
 6. 6. Блатно кокичеБлатно кокиче Най-лечебната билка, която е успяла даНай-лечебната билка, която е успяла да спаси не един и два детски живота,спаси не един и два детски живота, всъщност е билката блатно кокиче.всъщност е билката блатно кокиче. Лечебните свойства на растението саЛечебните свойства на растението са доказани през годините. От него се прави идоказани през годините. От него се прави и лекарството „Нивалин”. Чудодейнителекарството „Нивалин”. Чудодейните свойства на най-лечебната билка са откритисвойства на най-лечебната билка са открити абсолютно случайно още през 1961 година.абсолютно случайно още през 1961 година.
 7. 7. Тогава малко момиче е било болно от детскиТогава малко момиче е било болно от детски паралич. Неговата майка е дала една чаша спаралич. Неговата майка е дала една чаша с блатно кокиче. Болното дете я е изпило иблатно кокиче. Болното дете я е изпило и напълно неочаквано за всички състоянието му енапълно неочаквано за всички състоянието му е започнало значително да се подобрява.започнало значително да се подобрява. Направени са изследвания от доктор ДимитърНаправени са изследвания от доктор Димитър Пасков, който е известен с това, че дори еПасков, който е известен с това, че дори е получил фармацевтичен Оскар за откритието си.получил фармацевтичен Оскар за откритието си.
 8. 8. Хора са успели да се излекуват от ставни болки,Хора са успели да се излекуват от ставни болки, при грипни състояния, церебрална парализа,при грипни състояния, церебрална парализа, лечение на полиомелит, неврологичнилечение на полиомелит, неврологични заболявания и дори за лечение на деменции отзаболявания и дори за лечение на деменции от Алцхаймеров тип. Към днешна дата най-Алцхаймеров тип. Към днешна дата най- лечебната билка се прилага с голям успех влечебната билка се прилага с голям успех в хирургията, физиотерапията и анестезиологията.хирургията, физиотерапията и анестезиологията. Блатно кокичеБлатно кокиче
 9. 9. Националните паркове са големи територии,вНационалните паркове са големи територии,в чиито граници попадат и населени места.Те сечиито граници попадат и населени места.Те се отличават с голяма красота и разнообразие наотличават с голяма красота и разнообразие на природата.В тях се извършват научниприродата.В тях се извършват научни изследвания.Подходящи са за почивка и туризъм.изследвания.Подходящи са за почивка и туризъм. Такива са:Такива са: ,,Рила‘‘,,Рила‘‘ ,, Централен,, Централен балкан‘‘балкан‘‘ ,,Пирин‘‘,,Пирин‘‘
 10. 10. Резерватите са по-малки територии,в които имаРезерватите са по-малки територии,в които има застрашени от изчезване растрния изастрашени от изчезване растрния и животни.Посещението в резерватите еживотни.Посещението в резерватите е ограничено.ограничено. По-известни резервати у нас са:По-известни резервати у нас са: ,,Сребърна‘‘,,Сребърна‘‘ ,,Парангалица‘‘,,Парангалица‘‘
 11. 11. Защитените местности са по-ограничени поЗащитените местности са по-ограничени по площ места (природни кътове) с характерниплощ места (природни кътове) с характерни растения или животни.растения или животни. Например:Например: ,,Вая‘‘,,Вая‘‘ ,,Чаирите‘‘,,Чаирите‘‘
 12. 12. За запазване на редките видове растения иЗа запазване на редките видове растения и животни в България е създадена Червена книга.Вживотни в България е създадена Червена книга.В нея са описани изчезналите,застрашените отнея са описани изчезналите,застрашените от изчезване и редките видове растения и животни.изчезване и редките видове растения и животни.
 13. 13. У нас са защитени 330 вида растения и 472 видаУ нас са защитени 330 вида растения и 472 вида животни.животни.
 14. 14. Защитени растения включени в червената книгаЗащитени растения включени в червената книга са:са: Пясъчна лилияПясъчна лилия Блатно кокичеБлатно кокиче Витошко лалеВитошко лале Родопско лалеРодопско лале БезстъбленаБезстъблена тинтяватинтява Родопски кремРодопски крем
 15. 15. Защитени животни са:Защитени животни са: орелорел глухарглухар бухалбухал щъркелщъркел Дива козаДива коза
 16. 16. Любопитно!Любопитно! Модерен бухал краде шапкиМодерен бухал краде шапки директно от главите надиректно от главите на хоратахората
 17. 17. Бухал в американския град Сейлъм, щата Орегон,Бухал в американския град Сейлъм, щата Орегон, атакува бягащите за здраве и им краде шапките,атакува бягащите за здраве и им краде шапките, пишат местни издания.пишат местни издания. Птицата не е наранила сериозно никоя отПтицата не е наранила сериозно никоя от четирите жертви, които нападнала в парка „Бушчетирите жертви, които нападнала в парка „Буш пастюър“. Един от пострадалите, Брад Хилърдпастюър“. Един от пострадалите, Брад Хилърд разказва: „Беше смайващо как бухалът се спуснаразказва: „Беше смайващо как бухалът се спусна изневиделица и отмъкна шапката ми! Сякаш товаизневиделица и отмъкна шапката ми! Сякаш това бе най-естественото нещо, което трябваше дабе най-естественото нещо, което трябваше да направи!“направи!“
 18. 18. По време на нападението Брад получил лекоПо време на нападението Брад получил леко одраскване от ноктите на бухала по тила. Следодраскване от ноктите на бухала по тила. След това дълго търсил шапката си в парка, да не битова дълго търсил шапката си в парка, да не би птицата да я е изпуснала, но не открил никаквиптицата да я е изпуснала, но не открил никакви следи от нея. Той предполага, че бухалът еследи от нея. Той предполага, че бухалът е обзавел с нея хралупата си.обзавел с нея хралупата си. В парка били поставени предупредителниВ парка били поставени предупредителни табели за агресивното пернато животно, втабели за агресивното пернато животно, в които се препоръчвало бягащите за здраве дакоито се препоръчвало бягащите за здраве да не носят шапки, за да не станат обект нане носят шапки, за да не станат обект на нападение.нападение.
 19. 19. Работа в учебната тетрадкаРабота в учебната тетрадка
 20. 20. В нея са описани изчезналите,застрашените от изчезване и редките видове. За опазване на растенията и животните се създават защитени територии- национални паркове,резервати и защитени местности. Националните паркове са големи територии, чиито граници попадат и населени места. Резерватите са по-малки територии, в които има застрашени от изчезване растения и животни. Пясъчна лилия Блатно кокиче Родопско лале Родопски крем Европейска норка рис орел делфин Растенията-източник на хранителни вещества и на кислород. Защитени природни местности. Защитени растения вписани в червената книга на България. Защитени животни вписани в червената книга на България. В размножителния период.
 21. 21. Благодаря ви!Благодаря ви!

×