หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is

เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
คณะผู้จัดทำ
เด็กหญิงเพชรณิชำ คนหำญ เลขที่ 20
เด็กหญิงกำญจนำ ทัพซ้ำย เลขที่ 37
เด็กหญิงศศิญำฎำ พรมสุบรรณ์ เลขที่ 47
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1
เสนอ
คุณครูอุไร ทองดี
เอกสำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (IS2)
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชุมแพศึกษำ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต25
กระทรวงศึกษำธิกำร
ชื่อเรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ผู้ศึกษาค้นคว้า เด็กหญิงเพชรณิชา คนหาญ
เด็กหญิงกาญจนา ทัพซ้าย
เด็กญิงศศิญาฎา พรมสุบรรณ์
คุณครูที่ปรึกษาการค้นคว้า คุณครูอุไร ทองดี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
ปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้วัตถุประสงค์
1.ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสาคัญและที่มาของประเพณีลอยกระทง
2.ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของประเพณีลอยกระทง
3.ได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีลอยกระทงที่มีต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างช้าน
าน 4.ได้ตระหนักความเป็นไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทงไปให้คนรุ่นหลังได้ทราบ
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้จัดทาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้หลายๆที่ ได้แก่
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆม.2/1
เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลต่างๆ
ผลการศึกษาคว้าค้นพบว่าวันลอยกระทง เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15
ค่า เดือน
12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทิน
สุริยคติ ประเพณีนี้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา
วัตถุประสงค์เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนาท่านกินและใช้
และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนาด้วย เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี
คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมนาเสนอข้อมูลในการสื่อสารและนาเสนอ(IS2)
ในรูปแบบรายงานฉบับสาเร็จสมบูรณ์ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ทั้งหมด ท่านแรกคือ คุณครู อุไร
ทองดี ครูผู้สอนที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน
เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ฉบับนี้สมบูรณ์และนักเรียนห้อง ม.2/1
ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา
ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาในการจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ฉบับนี้ จนสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปนาเสนอในการสื่อสารและนาเสนอ(IS2)
ขอขอบพระคุณคุณแม่ ณฐญา มังคละคีรี
ที่ให้คาแนะนาในการเขียนรูปแบบรายงานและได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อีกทั้งให้กาลังใจตลอดมา
เด็กหญิงเพชรณิชา คนหาญ
เด็กหญิงกาญจนา ทัพซ้าย
เด็กญิงศศิญาฎา พรมสุบรรณ์
สารบัญ
บทที่ หน้า
1 บทนา……………………………………………………………………………………....1
ที่มาและความสาคัญ……………………………………………………………..............1
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………....1
ขอบเขตของการศึกษา…………………………………………………………………...2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………………...2
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………3
ประวัติและความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง……………………………………….3
คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง…………………………………………………………..4
ประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน…………………………………………………………4
ประเพณีลอยกระทงแต่ละท้องถิ่น……………………………………………………....4
เหตุผลของการลอยกระทง……………………………………………………………....5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………………....6
3 ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………....7
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา………….………………7
ขั้นตอนดาเนินงาน……………………………………………………….……………..7
4 ผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า…………………………………………………………....9
ผลการศึกษา (การศึกษาค้นคว้า)……………………………………………………......9
ภาพตัวอย่างเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง……………………………………………...10
5 สรุปผลการดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ…………………………………………...12
การดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………………12
สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………12
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………...12
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………….....14
ภาคผนวก…………………………………………………………………………..……….15
การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1)
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการนาเสนอ(IS2)
วิธีการดาเนินงาน
ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า
สำรบัญภำพ
เรื่อง หน้ำ
ภาพที่ 1การลอยกระทง……………………………………………………………………...10
ภาพที่ 2 การปล่อยโคม……………………………………………………………..………...10
ภาพที่ 3 นางนพมาศ………………………………………………………………………….11
ภาพที่ 4 กระทง……………………………………………………………………………....11

Recomendados

หน้าปก por
หน้าปกหน้าปก
หน้าปกSasiyada Promsuban
5K visualizações1 slide
กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
949.1K visualizações5 slides
ภาคผนวกโครงงานกล้อง por
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องkrupornpana55
81.6K visualizações3 slides
รูปเล่มวิชาโครงงาน por
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
318.6K visualizações72 slides
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58 por
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์  58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
138K visualizações6 slides
ไอเอส ม.3 por
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3Frame Natnicha
39.7K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน por
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
304.7K visualizações42 slides
แบบประเมิน ความพึงพอใจ por
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจPawit Chamruang
30.4K visualizações21 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด por
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดพัน พัน
922.6K visualizações25 slides
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม por
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมพัน พัน
23.5K visualizações36 slides
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
1.4M visualizações16 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides

Mais procurados(20)

โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน por พัน พัน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
พัน พัน304.7K visualizações
แบบประเมิน ความพึงพอใจ por Pawit Chamruang
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang30.4K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
พัน พัน922.6K visualizações
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม por พัน พัน
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม
พัน พัน23.5K visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน1.7M visualizações
เรื่อง ภาวะโลกร้อน por Bangk Thitisak
เรื่อง ภาวะโลกร้อนเรื่อง ภาวะโลกร้อน
เรื่อง ภาวะโลกร้อน
Bangk Thitisak128.9K visualizações
แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban7.1K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF por Wichitchai Buathong
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
Wichitchai Buathong96.5K visualizações
โครงงานไอเอส1 por Ocean'Funny Haha
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
Ocean'Funny Haha222.9K visualizações
โครงงานกระดาษสา por Nattarika Wonkumdang
โครงงานกระดาษสาโครงงานกระดาษสา
โครงงานกระดาษสา
Nattarika Wonkumdang25K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อ por sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977247.8K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan633.3K visualizações

Destaque

ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface por
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceFarlamai Mana
91.7K visualizações4 slides
ภาคผนวก por
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวกshopper38
19.2K visualizações10 slides
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472 por
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 4722.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472dhammer
30.1K visualizações66 slides
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
4.5M visualizações14 slides
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์ por
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์Znackiie Rn
10.4K visualizações40 slides

Destaque(12)

ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface por Farlamai Mana
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurfaceภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
ภาคผนวก ก. รูปภาพSurface
Farlamai Mana91.7K visualizações
ภาคผนวก por shopper38
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวก
shopper3819.2K visualizações
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472 por dhammer
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 4722.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
2.เพิ่มวินัยที่มาในฯเล่มอื่นภาคผนวกหน้า407 472
dhammer30.1K visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์ por Znackiie Rn
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์
รูปเล่มโครงงาน E-book Adobe Photoshop CC เพื่อการสร้างงานโปสเตอร์
Znackiie Rn10.4K visualizações
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม por Sircom Smarnbua
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุมแผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
Sircom Smarnbua18.5K visualizações
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน... por Prawwe Papasson
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
Prawwe Papasson59.3K visualizações
โครงงานยาเสพติด por พัน พัน
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
พัน พัน103.1K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong188.2K visualizações
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por Sasiyada Promsuban
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban41.4K visualizações
โครงงานวิชา Is2 por LeoBlack1017
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
LeoBlack1017230.5K visualizações

Similar a หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is

แผ่นพับIs... por
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...Sasiyada Promsuban
1.8K visualizações2 slides
แผ่นพับIs... por
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...Sasiyada Promsuban
5.1K visualizações2 slides
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 por
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 Thakhantha
11.1K visualizações30 slides
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้) por
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)Thakhantha
1.3K visualizações30 slides
ไอเอส ม.3 por
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3Frame Natnicha
4.8K visualizações19 slides
ไอเอส ม.3 por
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3Frame Natnicha
798 visualizações19 slides

Similar a หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is(20)

แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban1.8K visualizações
แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban5.1K visualizações
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 por Thakhantha
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36
Thakhantha11.1K visualizações
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้) por Thakhantha
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
ประเพณ ผีตาโขน Is ทั้งงหมด ม.3/1 เลขที่ 8,13,36 (แก้)
Thakhantha1.3K visualizações
ไอเอส ม.3 por Frame Natnicha
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
Frame Natnicha4.8K visualizações
ไอเอส ม.3 por Frame Natnicha
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
Frame Natnicha798 visualizações
ไอเอส ม.3 por Frame Natnicha
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
Frame Natnicha1.4K visualizações
เรื่องผ้าไหมมัดหมี่(IS2) por Nicha Nichakorn
เรื่องผ้าไหมมัดหมี่(IS2)เรื่องผ้าไหมมัดหมี่(IS2)
เรื่องผ้าไหมมัดหมี่(IS2)
Nicha Nichakorn36.2K visualizações
3 d prainting 12 por thanakit553
3 d prainting 123 d prainting 12
3 d prainting 12
thanakit553890 visualizações
เรื่อง มหัศจรรย์เรื่องกล้วยๆ por Rujira Meechin
เรื่อง มหัศจรรย์เรื่องกล้วยๆเรื่อง มหัศจรรย์เรื่องกล้วยๆ
เรื่อง มหัศจรรย์เรื่องกล้วยๆ
Rujira Meechin42.5K visualizações
Herbarium - Bullet wood por NutthapongDissanont
Herbarium - Bullet woodHerbarium - Bullet wood
Herbarium - Bullet wood
NutthapongDissanont36 visualizações
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี por comed
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีSar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
Sar57โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
comed1.1K visualizações
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ por Weerachat Martluplao
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
Weerachat Martluplao431 visualizações
Educational 13 ประกาศ por thanakit553
Educational 13 ประกาศEducational 13 ประกาศ
Educational 13 ประกาศ
thanakit553405 visualizações
คำนำไอเอสใหม่ por Thunrada Sukkaseam
คำนำไอเอสใหม่คำนำไอเอสใหม่
คำนำไอเอสใหม่
Thunrada Sukkaseam1.4K visualizações
3 d prainting วันที่ 13 por thanakit553
3 d prainting วันที่ 133 d prainting วันที่ 13
3 d prainting วันที่ 13
thanakit553375 visualizações
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science por Worrachet Boonyong
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring scienceรายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Inspiring science
Worrachet Boonyong2.3K visualizações
2562 final-project por jeeranuntacharoen
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
jeeranuntacharoen5 visualizações

Mais de Sasiyada Promsuban

ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ por
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จSasiyada Promsuban
1.6K visualizações19 slides
ประว ต ส_วนต_ว1 (1) por
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)Sasiyada Promsuban
184 visualizações1 slide
ประว ต ส_วนต_ว (2) por
ประว ต ส_วนต_ว (2)ประว ต ส_วนต_ว (2)
ประว ต ส_วนต_ว (2)Sasiyada Promsuban
153 visualizações1 slide
การ์ตูน por
การ์ตูนการ์ตูน
การ์ตูนSasiyada Promsuban
236 visualizações1 slide
งานนำเสนอ1 por
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Sasiyada Promsuban
113 visualizações1 slide
ว ชา Is por
ว ชา Isว ชา Is
ว ชา IsSasiyada Promsuban
227 visualizações1 slide

Mais de Sasiyada Promsuban(8)

ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ por Sasiyada Promsuban
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
Sasiyada Promsuban1.6K visualizações
ประว ต ส_วนต_ว1 (1) por Sasiyada Promsuban
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
Sasiyada Promsuban184 visualizações
ประว ต ส_วนต_ว (2) por Sasiyada Promsuban
ประว ต ส_วนต_ว (2)ประว ต ส_วนต_ว (2)
ประว ต ส_วนต_ว (2)
Sasiyada Promsuban153 visualizações
การ์ตูน por Sasiyada Promsuban
การ์ตูนการ์ตูน
การ์ตูน
Sasiyada Promsuban236 visualizações
งานนำเสนอ1 por Sasiyada Promsuban
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
Sasiyada Promsuban113 visualizações
ประวัติส่วนตัว1 por Sasiyada Promsuban
ประวัติส่วนตัว1ประวัติส่วนตัว1
ประวัติส่วนตัว1
Sasiyada Promsuban126 visualizações
ประวัติส่วนตัว por Sasiyada Promsuban
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
Sasiyada Promsuban194 visualizações

หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is