หน้าปก

เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
คณะผู้จัดทำ
เด็กหญิงเพชรณิชำ คนหำญ เลขที่ 20
เด็กหญิงกำญจนำ ทัพซ้ำย เลขที่ 37
เด็กหญิงศศิญำฎำ พรมสุบรรณ์ เลขที่ 47
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1
เสนอ
คุณครูอุไร ทองดี
เอกสำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (IS2)
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชุมแพศึกษำ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต25
กระทรวงศึกษำธิกำร

Recomendados

ผักตบชวาไล่แมลง por
ผักตบชวาไล่แมลงผักตบชวาไล่แมลง
ผักตบชวาไล่แมลงพัน พัน
18.9K visualizações18 slides
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน por
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
97.5K visualizações3 slides
ไอเอส ม.3 por
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3Frame Natnicha
39.7K visualizações19 slides
ปกนอก ปกใน por
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในamixdouble
81.3K visualizações2 slides
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน por
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานRawinnipha Joy
434K visualizações82 slides
โครงงานวุ้นกะทิ por
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิศกลวรรณ ปิ่นแก้ว
80.7K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ตัวอย่าง ปกรายงาน por
ตัวอย่าง ปกรายงานตัวอย่าง ปกรายงาน
ตัวอย่าง ปกรายงานSamorn Tara
93.5K visualizações1 slide
บทที่ 5 por
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5Jutarat Bussadee
14K visualizações1 slide
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5 por
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5Nontagan Lertkachensri
142.2K visualizações22 slides
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
633.8K visualizações40 slides
บทที่ 5 สรุปผล por
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผลGuntima NaLove
36.9K visualizações15 slides
โครงงานยาเสพติด por
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
103.2K visualizações30 slides

Mais procurados(20)

ตัวอย่าง ปกรายงาน por Samorn Tara
ตัวอย่าง ปกรายงานตัวอย่าง ปกรายงาน
ตัวอย่าง ปกรายงาน
Samorn Tara93.5K visualizações
บทที่ 5 por Jutarat Bussadee
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Jutarat Bussadee14K visualizações
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5 por Nontagan Lertkachensri
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
Nontagan Lertkachensri142.2K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan633.8K visualizações
บทที่ 5 สรุปผล por Guntima NaLove
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผล
Guntima NaLove36.9K visualizações
โครงงานยาเสพติด por พัน พัน
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
พัน พัน103.2K visualizações
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร por risa021040
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหารความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
ความพึ่งพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร
risa02104069.5K visualizações
โครงงานคณิตศาสตร์ por Nomjeab Nook
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
Nomjeab Nook111.7K visualizações
เรื่องปัญหายาเสพติด por พัน พัน
เรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหายาเสพติด
เรื่องปัญหายาเสพติด
พัน พัน75.4K visualizações
คำนำ por A'ye Oranee
คำนำคำนำ
คำนำ
A'ye Oranee94.1K visualizações
ขนมไทย por Chainarong Maharak
ขนมไทยขนมไทย
ขนมไทย
Chainarong Maharak18.9K visualizações
ปก por nakaenoi
ปกปก
ปก
nakaenoi86.6K visualizações
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์ por พัน พัน
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
พัน พัน26.6K visualizações
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง por BoomCNC
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
BoomCNC57.5K visualizações
โครงงานกระถางรีไซเคิล por พัน พัน
โครงงานกระถางรีไซเคิลโครงงานกระถางรีไซเคิล
โครงงานกระถางรีไซเคิล
พัน พัน16.4K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por Pa'rig Prig
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig47.3K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
พัน พัน349.8K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด por Bio Beau
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau450.2K visualizações
โครงงานวิชา Is2 por LeoBlack1017
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
LeoBlack1017230.6K visualizações

Mais de Sasiyada Promsuban

แผ่นพับIs... por
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...Sasiyada Promsuban
1.8K visualizações2 slides
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ por
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จSasiyada Promsuban
1.6K visualizações19 slides
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม IsSasiyada Promsuban
41.4K visualizações5 slides
แผ่นพับIs... por
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...Sasiyada Promsuban
5.1K visualizações2 slides
แผ่นพับIs... por
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...Sasiyada Promsuban
7.1K visualizações2 slides
ประว ต ส_วนต_ว1 (1) por
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)Sasiyada Promsuban
184 visualizações1 slide

Mais de Sasiyada Promsuban(12)

แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban1.8K visualizações
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ por Sasiyada Promsuban
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
ไอเอสสส 5 บททท เสร จละ ใหม่ๆๆๆ ทำให้เสร็จ
Sasiyada Promsuban1.6K visualizações
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por Sasiyada Promsuban
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban41.4K visualizações
แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban5.1K visualizações
แผ่นพับIs... por Sasiyada Promsuban
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
Sasiyada Promsuban7.1K visualizações
ประว ต ส_วนต_ว1 (1) por Sasiyada Promsuban
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
ประว ต ส_วนต_ว1 (1)
Sasiyada Promsuban184 visualizações
ประว ต ส_วนต_ว (2) por Sasiyada Promsuban
ประว ต ส_วนต_ว (2)ประว ต ส_วนต_ว (2)
ประว ต ส_วนต_ว (2)
Sasiyada Promsuban153 visualizações
การ์ตูน por Sasiyada Promsuban
การ์ตูนการ์ตูน
การ์ตูน
Sasiyada Promsuban236 visualizações
งานนำเสนอ1 por Sasiyada Promsuban
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
Sasiyada Promsuban113 visualizações
ประวัติส่วนตัว1 por Sasiyada Promsuban
ประวัติส่วนตัว1ประวัติส่วนตัว1
ประวัติส่วนตัว1
Sasiyada Promsuban126 visualizações
ประวัติส่วนตัว por Sasiyada Promsuban
ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
Sasiyada Promsuban195 visualizações

หน้าปก

  • 1. เรื่อง ประเพณีลอยกระทง คณะผู้จัดทำ เด็กหญิงเพชรณิชำ คนหำญ เลขที่ 20 เด็กหญิงกำญจนำ ทัพซ้ำย เลขที่ 37 เด็กหญิงศศิญำฎำ พรมสุบรรณ์ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 เสนอ คุณครูอุไร ทองดี เอกสำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (IS2) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษำ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต25 กระทรวงศึกษำธิกำร