O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 25 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh (20)

Anúncio

Mais de Ngọc Hưng (20)

Anúncio

Slide thuyết trình - Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. 1. “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (HỒ CHÍ MINH)
 2. 2. Hồ Chí Minh: “chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới TBCN cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau”
 3. 3. 1. Tính tất yếu của CNXH ở Việt Nam Hồ Chí Minh cho rằng: Tiến lên CHXH là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi đã giành được độc lập theo con đường cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh lựa chọn con đường CMGPDTVN theo con đường CMVS để đạt được mục tiêu: Đất nước được độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc
 4. 4. 2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a. Cách tiếp cận của chủ tịch Hồ Chí Minh về Chủ Nghĩa Xã Hội Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện + Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ quan điểm duy vật lịch sử của Mác
 5. 5. Nghĩa là: Người đã tiếp thu những quan điểm về bản chất và Từ học thuyết mục tiêu của CNXHKH HTKT – XH và từ sứ mệnh lịch sử của GCCN + Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Bác Viết: “Chỉ có CNXH và CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và GCCN toàn thế giới”
 6. 6. + Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức Bác Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý cho xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và đảm rằng: bảo cho nó được thoả mãn bằng chế độ XHCN Vì thế, “có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và giải phóng loài người”
 7. 7. Đạo đức cách mạng đối lập với chủ nghĩa cá nhân “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH. Cho nên thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, đạo đức cao cả là đạo đức cách mạng, đạo đức giải phóng dân tộc, loài người. CNXH chính là giai đoạn phát triển mới của đạo đức
 8. 8. + Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ truyền thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam Việt Nam là nước nông nghiệp, không qua chế độ CHNL, lại phải liên tục chống thiên tai địch họa Làm cho người Đó là nhân tố Việt Nam sớm thuận lợi để đi gắn kết với nhau vào CNXH Văn hoá Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc, là văn hoá trọng trí thức, hiền tài
 9. 9. Con người Việt Nam có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha… Truyền thống tốt đẹp Với Bác, CNXH mang trong của văn hoá và con bản thân nó bản chất nhân văn người Việt Nam đã và văn hoá, nó cao hơn CNTB dẫn dắt Bác đến với về mặt văn hoá và giải phóng CNXH con người Quan niệm của Bác về CNXH là sự thống nhất biện chứng giữa kinh tế, chính trị, xã hội với nhân văn, đạo đức,văn hoá
 10. 10. b. Bản chất và đặc trưng tổng quát của chủ nghĩa xã hội b1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin - Xoá bỏ từng bước chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển - Có một nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động cao hơn CNTB
 11. 11. - Thực hiện sản xuất có kế hoạch, tiến tới xoá bỏ sản xuất hàng hoá trao đổi tiền tệ. - Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, thể hiện sự bình đẳng về lao động và hưởng thụ. - Khắc phục dần sự khác biệt giữa các GC, nông thôn - thành thị, LĐ trí óc - LĐ chân tay, tiến tới một XH tương đối thuần nhất về GC. - Giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, nâng cao trình độ cho nhân dân. - Khi Giai cấp không còn, nhà nước tự tiêu vong.
 12. 12. b2. Quan điểm của Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh quan niệm, xem xét CNXH như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh, bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống. Trong đó con người được phát triển toàn diện, tự do. - Hồ Chí Minh quan niệm về CNXH bằng cách chỉ ra một mặt nào đó của nó như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội..Người không tuyệt đối hóa mặt nào mà đặt nó trong một tổng thể chung. 15
 13. 13. Khi nói chuyện tại lớp hướng dẫn giáo viên cấp II, cấp III và Hội nghị sư phạm (7-1956), Hồ Chí Minh cho rằng: “CNXH là lấy nhà máy , xe lửa , ngân hàng làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả đau yếu và trẻ con”. Đề cập về kinh tế, Hồ Chí Minh đề cập đến hai yếu tố: chế độ sở hữu công cộng của CNXH và phân phối theo nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có phúc lợi xã hội. Về chính trị: Hồ Chí Minh nhấn mạnh bản chất của CNXH, đó là nhà nước dân chủ kiểu mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân: 16
 14. 14. Quan niệm chủ yếu của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH CNXH là gì? CNXH là CNXH CNXH CNXH là một một chế là một xã là một độ xã hội có độ do hội phát xã hội nền kinh tế nhân dân triển cao công phát triển cao lao động về văn bằng và gắn liền với làm chủ hoá, đạo hợp lý phát triển đức KHKT
 15. 15. 3.1 Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH 3.1. Những mục tiêu cơ bản của CNXH Về quan hệ xã hội: Chế độ CNXH gắn xã hội mà chúng Nền kinh tế mà chính trị liền với văn ta xây dựng là một chúng ta xây xã hội công mà chúng hoá & là giai bằng, dân chủ, có dựng là một nền ta xây dựng đoạn phát quan hệ tốt đẹp kinh tế là một chế triển cao hơn giữa người với XHCN, với công CNTB về mặt người; các chính độ do nhân sách XH được nghiệp & nông dân làm giải phóng quan tâm thực nghiệp hiện chủ con người hiện; đạo đức - lối đại, khoa học & sống XH phát triển lành mạnh kỹ thuật tiên tiến
 16. 16. 3.2. Các động lực của CNXH những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - XH thông qua hoạt động của con người Gồm: - Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc – động lực chủ yếu để phát triển đất nước - Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cá nhân người lao động
 17. 17. + Về động lực của CNXH: Phát huy các nguồn động lực về vật chất và tư tưởng cho việc xây dựng CNXH. Gồm động lực bên trong và động lực bên ngoài.  Động lực bên trong: Vốn, Khoa học kỹ thuật, Con người – là động lực quan trọng và quyết định. - Nguồn lực con người phải phát huy trên cả hai phương diện: cộng đồng và cá nhân. - Coi trọng động lực lợi ích kinh tế.
 18. 18.  Tác động cả chính trị và tinh thần của người lao động. Coi trọng cả văn hoá, khoa học, giáo dục là động lực không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội. • Sử dụng vai trò điều tiết của các nhân tố khác như: văn hoá, đạo đức, pháp luật đối với hoạt động của con người.  Động lực bên ngoài: sức mạnh thời đại, ĐKQT  Trở c:
 19. 19. Khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH Phải Phải Phải Phải đấu chống chống đấu tranh chia rẽ, chủ quan, tranh chống bè phái bảo thủ, chống chủ mất đoàn giáo điều, tham ô, nghĩa kết, vô lười biếng lãng phí, cá kỷ luật v.v… quan liêu nhân
 20. 20. Hệ thống nội dung, biện pháp tác động nhằm tạo ra sức mạnh cho CNXH Tác Tác Phát huy quyền làm chủ & ý thức động động làm chủ của người LĐ vào vào các nhu động cầu lợi lực Thực hiện công bằng xã hội ích của chính con trị-tinh người thần Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố: chính trị, đạo đức, pháp luật
 21. 21. KẾT LUẬN: Tư tưởng HCM trở thành tài sản quí, cơ sở lí luận và kim chỉ nam cho việc kiên trì giữ vững định hướng XHCN của đảng ta. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần:  Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.  Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực.  Kết hợp sức mạnh thời đại.  Chăm lo xây dựng đảng vững mạnh.

×