O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مدیریت خشم.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

مدیریت خشم.pptx

 1. 1. ‫ذوالفقاری‬‫داود‬ ‫بالینی‬‫شناسی‬‫روان‬‫تری‬‫دک‬ ‫دانشجوی‬ ‫مهارت‬‫ش‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬ ‫ی‬‫بیگر‬‫ر‬‫م‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ندگی‬‫ز‬‫های‬ ‫نظام‬‫شماره‬ : 3608
 2. 2. ‫موخت‬‫ا‬‫خواهیم‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬‫این‬‫در‬‫ما‬‫که‬ ‫نچه‬‫ا‬ • 1 - ‫مدیریت‬ ‫خشم‬ • 2 - ‫حل‬ ‫تعارض‬ • 3 - ‫مدیریت‬ ‫استرس‬ • 4 - ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫موثر‬ • 5 - ‫حل‬ ‫مساله‬ ‫و‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ • 6 - ‫مدیریت‬ ‫زمان‬ • 7 - ‫مدیریت‬ ‫افکار‬ ‫منفی‬ • 8 - ‫مهارت‬ ‫گوش‬ ‫دادن‬ • 9 - ‫مهارت‬ ‫گاهی‬‫خودا‬ ‫و‬ ‫عزت‬ ‫نفس‬ • 1 - ‫مهارت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ج‬ ‫مندی‬
 3. 3. ‫کارگاه‬‫قوانین‬ • ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫تلفن‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬ • ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫به‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ • ‫همدیگر‬‫های‬ ‫صحبت‬‫به‬ ‫دادن‬‫گوش‬ • ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫مورد‬‫در‬‫منفی‬ ‫نظر‬‫ر‬‫اظها‬ ‫عدم‬ • ‫زدن‬ ‫طعنه‬‫و‬ ‫تمسخر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫خوددار‬ • ‫بودن‬‫مثبت‬ • ‫کردن‬ ‫صحبت‬‫در‬‫نوبت‬‫رعایت‬ • ‫همدیگر‬ ‫حرف‬ ‫نکردن‬‫قطع‬ • ‫ی‬‫ازدار‬‫ر‬ • ‫جلسه‬ ‫موضوع‬‫با‬‫اطه‬‫ر‬ ‫در‬ ‫صحبت‬
 4. 4. ‫؟‬‫چیست‬‫در‬‫ها‬‫مهارت‬ ‫یادگیری‬‫دلیل‬ • ‫ندگی‬‫ز‬ ‫مثل‬ ‫انندگی‬‫ر‬ ‫کردن‬ ‫است‬ . ‫شما‬ ‫تصور‬ ‫کنید‬ ‫اننده‬‫ر‬ ‫ای‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫که‬ ‫هنوز‬ ‫گواهینامه‬ ‫ندارد‬ ‫اما‬ ‫تمایل‬ ‫به‬ ‫انندگی‬‫ر‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫بدون‬ ‫مجوز‬ ‫انندگی‬‫ر‬ ‫می‬ ‫ک‬ ‫ند‬ ‫یا‬ ‫اینکه‬ ‫مهارت‬ ‫گرفتن‬ ‫پنچری‬ ‫ماشینش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫وقتی‬ ‫پنچر‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ندارد‬ ........ ‫این‬ ‫عدم‬ ‫تی‬‫ر‬‫مها‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫اننده‬‫ر‬ ‫دارد‬ ‫باعث‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫تمامی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫شروع‬ ‫تا‬ ‫رسیدن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫مقصد‬ ‫دائما‬ ‫این‬ ‫انی‬‫ر‬‫نگ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ ‫که‬ ‫نکند‬ ‫که‬ ‫پلیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫م‬ ‫بگیرد‬ ‫یا‬ ‫اینکه‬ ‫نکند‬ ‫ماشینم‬ ‫پنچر‬ ‫شود‬ ....... ‫حال‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫مهارت‬ ‫ها‬ ‫دقیقا‬ ‫همین‬ ‫مسئل‬ ‫ه‬ ‫حکم‬ ‫فرماست‬ ‫فردی‬، ‫ا‬‫ر‬ ‫تصور‬ ‫کنید‬ ‫که‬ ‫ات‬‫ر‬‫ج‬ ‫الزم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫رویاروی‬ ‫با‬ ‫مواردی‬ ‫که‬ ‫حقش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضایع‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫یا‬،‫ندارد‬ ‫اینکه‬ ‫فرد‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تصور‬ ‫کنید‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫خشم‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫ناشوی‬‫ز‬ ‫یش‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫خورده‬ ‫یا‬ ‫محصلی‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫نداشتن‬ ‫مهارت‬ ‫مدیریت‬ ‫زمان‬ ‫ز‬‫دچار‬ ‫افت‬ ‫تحصیلی‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫لذا‬ ‫الزم‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫فردی‬ ‫این‬ ‫مهارت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫بداند‬ ‫و‬ ‫وظیفه‬ ‫ترویج‬ ‫این‬ ‫م‬ ‫هارت‬ ‫ها‬ ‫بر‬ ‫عهده‬ ‫روان‬ ‫شناسان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫در‬، ‫این‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ما‬ ‫شما‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مربیگری‬ ‫مهارت‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫ده‬ ‫مهارت‬ ‫اماده‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ .
 5. 5. ‫اول‬‫مهارت‬ ‫خشم‬‫یت‬‫ر‬‫مدی‬
 6. 6. ‫؟‬‫کنیم‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫ا‬‫ر‬‫خشم‬‫که‬‫است‬‫الزم‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ • ‫داستان‬ ‫پسرک‬ ‫و‬ ‫پدر‬
 7. 7. ‫خشم‬‫پرسشنامه‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬ • ‫لطفا‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫زیر‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫طیف‬ ‫زیر‬ ‫پاسخ‬ ‫دهید‬ : ‫ندارد‬‫اثری‬ = 0 ‫دارد‬‫ئی‬‫ز‬‫چ‬‫اثر‬ = 1 ‫دارد‬‫اثرمتوسط‬ = 2 ‫دارد‬‫شدید‬ ‫اثر‬ = 3 ‫دارد‬‫ای‬ ‫اثرعمده‬ = 4
 8. 8. ‫خشم‬‫پرسشنامه‬‫سواالت‬ • 1 - ‫؟‬ ‫بیفتید‬‫جدی‬‫سر‬‫درد‬‫به‬‫شما‬‫که‬‫است‬ ‫شده‬‫باعث‬‫استاد‬‫یا‬‫ئیس‬‫ر‬ ‫یا‬‫مادر‬‫یا‬ ‫پدر‬‫مثل‬‫قدرت‬‫اجع‬‫ر‬‫م‬ ‫با‬‫شما‬‫شدن‬‫عصبانی‬‫ایا‬ • 2 - ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬‫همساالن‬ • 3 - ‫دستانتان‬ ‫زیر‬ • 4 - ‫کودکانتان‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ • 5 - ‫نامزدتان‬‫یا‬ ‫همسر‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬ • 6 - ‫والدینتان‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬ • 7 - ‫ادر‬‫ر‬‫ب‬‫یا‬‫خواهر‬‫مثل‬ ‫خانواده‬‫اعضای‬ ‫با‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬ • 8 - ‫دوستانتان‬‫با‬‫ابطه‬‫ر‬‫در‬ • 9 - ‫؟‬ ‫اید‬ ‫داده‬‫دست‬‫از‬‫ا‬‫ر‬‫مهمی‬‫فرصت‬‫عیت‬‫دلیل‬‫به‬‫حال‬‫به‬ ‫تا‬‫ایا‬ • 10 - ‫؟‬‫است‬‫کرده‬ ‫ایجاد‬‫تداخل‬‫شما‬‫امبخش‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫بخش‬‫لذت‬‫های‬‫فعالیت‬‫در‬‫خشم‬‫چقدر‬ • 11 - ‫؟‬‫است‬ ‫بوده‬‫موثر‬‫ی‬‫مخدر‬‫ماده‬ ‫نوع‬‫هر‬‫در‬‫شما‬‫سوءمصرف‬‫بر‬‫خشم‬ ‫چقدر‬ • 12 - ‫؟‬‫شما‬‫خالقیت‬ ‫بر‬‫خشم‬ ‫تاثیر‬ • 13 - ‫؟‬‫است‬ ‫بوده‬‫دخیل‬‫شما‬‫اشتباهات‬‫و‬‫خطاها‬،‫تصادفات‬ ‫بروز‬‫در‬‫خشم‬ ‫چقدر‬
 9. 9. ‫زمون‬‫ا‬ ‫تفسیر‬ • ‫لطفا‬ ‫ات‬‫ر‬‫نم‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫جمع‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫بر‬ 13 ‫تقسیم‬ ‫کنید‬ ‫؟‬ • ‫اگر‬ ‫نمره‬ ‫شما‬ ‫کمتر‬ ‫از‬ 1 ‫است‬ ‫شما‬ ‫فردی‬ ‫ریلکس‬ ‫و‬ ‫غیر‬ ‫عصبی‬ ‫هستید‬ . ‫اما‬ ‫اگر‬ 2 ‫و‬ ‫یا‬ ‫بیشتر‬ ‫از‬ 2 ‫می‬ ‫باشد‬ ‫یعنی‬ ‫اینکه‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫صدماتی‬ ‫زده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫نیازمند‬ ‫وارسی‬ ‫یادگیری‬ ‫مهارت‬ ‫مد‬ ‫یریت‬ ‫خشم‬ ‫است‬ .
 10. 10. ‫خشم‬‫یف‬‫ر‬‫تع‬ • ‫خشم‬ ‫یک‬ ‫احساس‬ ‫پیچیده‬ ‫ای‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫جسمانی‬ ‫و‬ ‫هیجانی‬ ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫می‬ ‫شود‬ . • ‫خشم‬ ‫واکنش‬ ‫طبیعی‬ ‫ارگانیسم‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫هائی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫دچار‬ ‫ناکامی‬ ‫می‬ ‫شویم‬ ‫و‬ ‫احساس‬ ‫تهدید‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫یا‬ ‫معتقدیم‬ ‫ص‬ ‫دمه‬ ‫خواهیم‬ ‫دید‬ ‫یا‬ ‫فر‬ ‫دی‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫ما‬ ‫دچار‬ ‫اشتباه‬ ‫شده‬ ‫است‬ . • ‫این‬ ‫احساس‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫احساس‬ ‫ضعیف‬ ‫ناخوشایند‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫احساس‬ ‫شدید‬ ‫عصبانیت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫در‬ ‫برگیرد‬ .
 11. 11. ‫ند‬‫ر‬‫گذا‬‫می‬‫خشم‬‫پای‬‫ا‬‫ر‬‫همه‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫عموم‬‫که‬‫اصطالح‬‫سه‬‫یف‬‫ر‬‫تع‬ : ‫خشم‬ – ‫پرخاشگری‬ - ‫خصومت‬
 12. 12. ‫خشم‬ – ‫پرخاشگری‬ - ‫خصومت‬ • ‫پرخاشگری‬ ‫یک‬ ‫رفتار‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫صدمه‬ ‫زدن‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫اموال‬ ‫است‬ . • ‫پرخاشگری‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫شکل‬ ‫سوءاستفاده‬ ‫کالمی‬ ‫تهدید‬، ‫کردن‬ ‫یا‬ ‫اعمال‬ ‫اسیب‬ ‫رسان‬ ‫باشد‬ . • ‫خشم‬ ‫یک‬ ‫احساس‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫اما‬‫ز‬‫ال‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫پرخاشگری‬ ‫نمی‬ ‫شود‬ . • ‫این‬‫ر‬‫بناب‬ ‫یک‬ ‫فرد‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫خشمگین‬ ‫شود‬ ‫بدون‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬‫ز‬‫ال‬ ‫رفتار‬ ‫ایانه‬‫ر‬‫پرخاشگ‬ ‫داشته‬ ‫باشد‬ . • ‫خصومت‬ ‫یک‬ ‫اصطالح‬ ‫تبط‬‫ر‬‫م‬ ‫با‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫پرخاشگری‬ ‫است‬ . • ‫خصومت‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫نگرش‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫قضاوت‬ ‫های‬ ‫اننده‬‫ز‬‫انگی‬‫ر‬‫ب‬ ‫رفتارهای‬ ‫ایانه‬‫ر‬‫پرخاشگ‬ ‫اطالق‬ ‫می‬ ‫شود‬ . • ‫پس‬ ‫خشم‬ ‫یک‬ ‫هیجان‬ ‫و‬ ‫پرخاشگری‬ ‫یک‬ ‫رفتار‬ ‫است‬ ‫درحالیکه‬ ‫خصومت‬ ‫نگرشی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫شامل‬ ‫دوست‬ ‫نداشتن‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫و‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫م‬ ‫نفی‬ ‫است‬ .
 13. 13. ‫شود‬‫می‬ ‫ناسازگار‬‫شرط‬‫سه‬‫به‬‫اما‬‫است‬‫خوب‬‫هیجان‬‫یک‬‫خشم‬ . • 1 - ‫زمانیکه‬ ‫شدت‬ ‫ان‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫باشد‬ • 2 - ‫به‬ ‫طور‬ ‫مکرر‬ ‫رخ‬ ‫دهد‬ • 3 - ‫به‬ ‫صورت‬ ‫نامناسب‬ ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫شود‬
 14. 14. ‫خشم‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬‫ایج‬‫ر‬‫های‬‫ر‬‫باو‬ • ‫خشم‬ ‫ثی‬‫ر‬‫ا‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫غیر‬ ‫قابل‬ ‫تغییر‬ ‫است‬ . ‫مطالعات‬ ‫نشان‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫خشم‬ ‫یک‬ ‫هیجان‬ ‫اصلی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫اثتی‬‫ر‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫اما‬ ‫سهم‬ ‫زیادی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫تسابی‬‫اک‬ ‫و‬ ‫قابل‬ ‫کنترل‬ ‫است‬ . ‫مصداق‬ ‫نغزش‬ ‫کشتن‬ ‫ادما‬ ‫و‬ ‫قانون‬ . • ‫خشم‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫خودکار‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫پرخاشگری‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫مطالعات‬ ‫نشان‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫خشم‬ ‫نه‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫خودکار‬ ‫به‬ ‫پرخاشگری‬ ‫تبدیل‬ ‫نمی‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫کامال‬ ‫قابل‬ ‫کنترل‬ ‫است‬ . ‫البته‬ ‫اینکه‬ ‫ما‬ ‫خشم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫ص‬ ‫ورت‬ ‫پرخاشگری‬ ‫نشان‬ ‫می‬ ‫ده‬ ‫یم‬ ‫زمینه‬ ‫خانوادگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دارد‬ . ‫زمینه‬ ‫خانوادگی‬ : ‫همانند‬ ‫خانوادگی‬ ‫که‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫دستیابی‬ ‫به‬ ‫خواسته‬ ‫فقط‬، ‫و‬ ‫فقط‬ ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫پرخاشگر‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫زمینه‬ ‫فرهنگی‬ ‫که‬ ‫ضرب‬ ‫المثل‬ ‫ی‬‫های‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫داریم‬ ‫تا‬ ‫نباشد‬ ‫چوب‬ ‫ترس‬ ‫فرمان‬ ‫نبرد‬ .... • ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫بایستی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫چیزی‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫خواهند‬ ‫پرخاشگری‬ ‫کنند‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫که‬ ‫پرخاشگری‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تنها‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رسیدن‬ ‫به‬ ‫خواسته‬ ‫هایشان‬ ‫می‬ ‫دانند‬ ‫بایستی‬ ‫بدانند‬ ‫که‬ ‫ایا‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دست‬ ‫یابی‬ ‫خواسته‬ ‫هایشان‬ ‫و‬ ‫جود‬ ‫دارد‬ ‫یا‬ ‫خیر‬ ‫؟یا‬ ‫اصال‬ ‫اهکا‬‫ر‬ ‫ر‬ ‫دیگر‬ ‫مثل‬ ‫شیوه‬ ‫ات‬‫ر‬‫ج‬ ‫مندانه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫امتحان‬ ‫کرده‬ ‫اند‬ ‫یا‬ ‫نه‬ ‫؟‬ ‫یا‬ ‫تصور‬ ‫کنید‬ ‫که‬ 80 ‫میلوین‬ ‫نفر‬ ‫گزینه‬ ‫پرخاشگری‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دست‬ ‫یابی‬ ‫به‬ ‫خواسته‬ ‫هایشان‬ ‫انتخاب‬ ‫ک‬ ‫نند‬ ‫ایا‬ ‫در‬ ‫چنین‬ ‫تی‬‫ر‬‫صو‬ ‫سنگ‬ ‫روی‬ ‫سنگ‬ ‫بند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫؟‬
 15. 15. ‫خشم‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬‫ایج‬‫ر‬ ‫های‬‫ر‬‫باو‬ • ‫تخلیه‬ ‫خشم‬ ‫همیشه‬ ‫خوب‬ ‫است‬ ‫مطالعات‬ ‫نشان‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫تخلیه‬ ‫خشم‬ ‫در‬ ‫مدت‬ ‫زمان‬ ‫کوتاهی‬ ‫فرد‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫اما‬ ‫همین‬ ‫امش‬‫ر‬‫ا‬ ‫موقتی‬ ‫فضا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫انجام‬ ‫پرخاشگری‬ ‫بعدی‬ ‫تسهیل‬ ‫می‬ ‫کند‬ . • ‫خشم‬ ‫هیجان‬ ‫بدی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫ادمی‬ ‫که‬ ‫عصبی‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫بدی‬ ‫است‬ ‫خشم‬ ‫جز‬ 5 ‫هیجان‬ ‫اصلی‬ ‫است‬ ( ‫ترس‬ ‫غم‬، ‫شادی‬،‫نفرت‬، ) ‫یعنی‬ ‫حضورش‬ ‫مانند‬ ‫انها‬ ‫ی‬‫ضرور‬ ‫است‬ . ‫فقط‬ ‫بایستی‬ ‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫خشم‬ ‫درسته‬ ‫هیجان‬ ‫ناخواین‬ ‫دی‬ ‫است‬ ‫ولی‬ ‫حضور‬ ‫ش‬ ‫مفید‬ ‫هم‬ ‫هست‬ . ‫از‬ ‫طرفی‬ ‫ادم‬ ‫عصبی‬ ‫عصبانیتش‬ ‫بد‬ ‫است‬ ‫اما‬ ‫خودش‬ ‫ادم‬ ‫بدی‬ ‫می‬ ‫تواند‬ ‫نباشد‬ . • ‫خشم‬ ‫باعث‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫رفتارشان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫دهند‬ ‫مطالعات‬ ‫نشان‬ ‫داده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫بیشترین‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫پرخاشگری‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫کودکان‬ ‫دبستانی‬ ‫در‬ ‫مدارس‬ ‫اتفاق‬ ‫می‬ ‫افتد‬ ‫اگر‬ ‫این‬ ‫موضوع‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مالک‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫دهیم‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫بایستی‬ ‫تمامی‬ ‫دبس‬ ‫تان‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫ادب‬ ‫و‬ ‫اخالق‬ ‫سرریز‬ ‫شده‬ ‫باشد‬ ‫ولی‬ ‫واقعا‬ ‫اینگونه‬ ‫است‬ ‫؟‬
 16. 16. ‫خشم‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬‫ایج‬‫ر‬ ‫های‬‫ر‬‫باو‬ • ‫خشم‬ ‫من‬ ‫تقصیر‬ ‫توست‬ ‫این‬ ‫داستان‬ ‫شبیه‬ ‫اون‬ ‫شعر‬ ‫معروف‬ ” ‫من‬ ‫نبودم‬ ‫تم‬‫ک‬ ‫بود‬ ‫تم‬‫ک‬، ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بابام‬ ‫بابام‬،‫بود‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫از‬‫ر‬‫شی‬ ‫بود‬ ...... “ . ‫خشم‬ ‫هرکسی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خود‬ ‫اون‬ ‫فرد‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫ناش‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫افکار‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫فرد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ .
 17. 17. ‫خشم‬‫انواع‬ • ‫خشم‬ ‫سرکوب‬ ‫شده‬ • ‫خشم‬ ‫جابه‬ ‫جا‬ ‫شده‬ • ‫خشم‬ ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫شده‬
 18. 18. ‫خشم‬‫دماسنج‬ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 19. 19. ‫خشم‬‫از‬‫ر‬‫اب‬‫چرخه‬ • ‫مرحله‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫تدریجی‬ ‫خشم‬ : ‫نشانه‬ ‫اصلی‬ ‫این‬ ‫مرحله‬ ‫وجود‬ ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫حاکی‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫خشم‬ ‫یا‬ ‫بوجود‬ ‫امدن‬ ‫خشم‬ ‫است‬ • ‫مرحله‬ ‫ن‬‫و‬‫بر‬ ‫ریزی‬ ‫خشم‬ : ‫این‬ ‫مرحله‬ ‫همان‬ ‫تخلیه‬ ‫کنترل‬ ‫نشده‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫پرخاشگری‬ ‫کالمی‬ ‫و‬ ‫غیر‬ ‫کالمی‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫که‬ ‫دقیقا‬ ‫نمره‬ 10 ‫در‬ ‫دماسنج‬ ‫خشم‬ ‫می‬ ‫باشد‬ . • ‫مرحله‬ ‫پس‬ ‫ن‬‫و‬‫بر‬ ‫ریزی‬ : ‫مشخصه‬ ‫این‬ ‫مرحله‬ ‫پیامدهای‬ ‫منفی‬ ‫پرخاشگری‬ ‫کالمی‬ ‫و‬ ‫غیرکالمی‬ ‫خشم‬ ‫مشخص‬ ‫می‬ ‫شود‬ .
 20. 20. ‫عملی‬‫تکلیف‬ ‫موقعیت‬ ‫افکار‬ ‫احساس‬ ‫پیامد‬
 21. 21. ‫ین‬‫ر‬‫تم‬‫برگه‬ : ‫انگیز‬‫ر‬‫ب‬‫خشم‬‫های‬‫موقعیت‬ • ‫چه‬ ‫کسی‬ ‫بیشتر‬ ‫از‬ ‫همه‬ ‫شما‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عصبی‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫؟‬ ............................................................................................................................. ... .................................. ............................................................................................................................. ... .................................. • ‫درچه‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫های‬ ‫بیشتر‬ ‫احتمال‬ ‫دارد‬ ‫عصبی‬ ‫شوید‬ ‫؟‬ ............................................................................................................................. ... .................................. ............................................................................................................................. ... .................................. • ‫چه‬ ‫موقعیت‬ ‫ی‬‫های‬ ‫بیشتر‬ ‫باعث‬ ‫عصبانی‬ ‫شدن‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫شود؟‬ ............................................................................................................................. ... .................................... ............................................................................................................................. ... ...................................
 22. 22. 10 ‫خشم‬‫اصلی‬‫علت‬ • 1 - ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫رفتار‬ ‫هدفمند‬ • 2 - ‫تحقیر‬ ‫شدن‬ ‫یا‬ ‫مورد‬ ‫تبعیض‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫گرفتن‬ • 3 - ‫مورد‬ ‫ری‬‫پیشداو‬ ‫یا‬ ‫بی‬ ‫مهری‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫گرفتن‬ • 4 - ‫مورد‬ ‫فریب‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫یا‬ ‫عهدشکنی‬ ‫ارگرفتن‬‫ر‬‫ق‬ • 5 - ‫تحقیر‬ ‫شدن‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬،‫احساسات‬ ‫ها‬ ‫یا‬ ‫اقتدار‬ ‫فرد‬ ‫از‬ ‫سوی‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ • 6 - ‫مورد‬ ‫ی‬‫بدرفتار‬ ‫و‬ ‫بی‬ ‫توجهی‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫گرفتن‬ ‫از‬ ‫سوی‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ • 7 - ‫صدمه‬ ‫دیدن‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫بی‬ ‫توجهی‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫خود‬ • 8 - ‫رفتار‬ ‫های‬ ‫حاکی‬ ‫از‬ ‫بی‬ ‫توجهی‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ • 9 - ‫مورد‬ ‫ز‬‫تجاو‬ ‫یا‬ ‫حمله‬ ‫بدنی‬ ‫یا‬ ‫کالمی‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫گرفتن‬ • 10 – ‫قربانی‬ ‫شدن‬
 23. 23. ‫خشم‬‫کنترل‬‫اهبردهای‬‫ر‬ • ‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫کنترل‬ ‫خشم‬ ‫دو‬ ‫دسته‬ ‫هستند‬ : 1 - ‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫ری‬‫فو‬ 2 - ‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫انه‬‫ر‬‫پیشگی‬ ‫اما‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫تکنیک‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫خشم‬ ‫اولین‬ ‫تکنیک‬ ‫گاهی‬‫خودا‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫خشم‬ ‫است‬ ‫یعنی‬ ‫متوجه‬ ‫شوم‬ ‫که‬ ‫چه‬ ‫موقع‬ ‫امپرخشم‬ ‫دارد‬ ‫باال‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫د‬ .
 24. 24. 4 ‫خشم‬‫به‬‫نسبت‬‫شدن‬‫گاه‬‫خودا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫عالمت‬ • 1 - ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫جسمی‬ • 2 - ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫ی‬‫رفتار‬ • 3 - ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫شناختی‬ • 4 - ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫هیجانی‬
 25. 25. ‫خشم‬‫با‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫جسمانی‬‫های‬‫نشانه‬ • 1 - ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ضربان‬ ‫قلب‬ • 2 - ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫فشار‬ ‫خون‬ • 3 - ‫گشادشدن‬ ‫مردمک‬ ‫چشم‬ • 4 - ‫منقبض‬ ‫شدن‬ ‫عضالت‬ • 5 - ‫تغییر‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫چهره‬ • 6 - ‫داغ‬ ‫شدن‬ ‫یا‬ ‫یخ‬ ‫کردن‬ • 7 - ‫بیحس‬ ‫شدن‬ ‫برخی‬ ‫قسمت‬ ‫های‬ ‫بدن‬ • 8 - ‫تغییر‬ ‫تنفس‬ • 9 - ‫احساس‬ ‫درد‬ ‫در‬ ‫قفسه‬ ‫سینه‬
 26. 26. ‫خشم‬‫با‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫ی‬‫رفتار‬‫های‬ ‫نشانه‬ • 1 - ‫مشت‬ ‫کردن‬ ‫دست‬ ‫ها‬ • 2 - ‫عقب‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫رفتن‬ • 3 - ‫کوبیدن‬ ‫در‬ • 4 - ‫باالبردن‬ ‫صدا‬
 27. 27. ‫خشم‬‫با‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫هیجانی‬‫های‬ ‫نشانه‬ • 1 - ‫احساس‬ ‫ترک‬ ‫شدن‬ • 2 - ‫ترس‬ • 3 - ‫تحقیر‬ ‫شدن‬ • 4 - ‫بی‬ ‫حرمتی‬ • 5 - ‫احساس‬ ‫گناه‬ • 6 - ‫بی‬ ‫صبری‬ • 7 - ‫ناامنی‬ • 8 - ‫حسادت‬ • 9 - ‫طرد‬ ‫شدگی‬ • 10 ‫عصبانیت‬ • 11 - ‫خشونت‬ • 12 - ‫خصومت‬ • 13 - ‫غضب‬ ‫تحریک‬،‫تنفر‬، ،‫نجش‬‫ر‬،
 28. 28. ‫خشم‬‫شناختی‬‫های‬‫نشانه‬ • ‫نشانه‬ ‫های‬ ‫شناختی‬ ‫ی‬‫افکار‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫ذهن‬ ‫فرد‬ ‫می‬ ‫رسد‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫معموال‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫افکار‬ ‫انتقادی‬ ‫و‬ ‫ریشه‬ ‫خصمانه‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ . • ‫کاهش‬ ‫تمرکز‬ • ‫اشتغال‬ ‫ذهنی‬ ‫با‬ ‫حرف‬ ‫یا‬ ‫رفتار‬ ‫طرف‬ ‫مقابل‬ • ‫ی‬‫خودگوی‬ ‫های‬ ‫منفی‬ ‫مانند‬ ‫نش‬‫ز‬‫سر‬ ‫طرف‬ ‫مقابل‬ • ‫تحریف‬ ‫های‬ ‫شناختی‬ ‫مثل‬ ‫ی‬‫بزرگنمای‬ • ‫افکارباید‬ ‫دار‬
 29. 29. ‫عملی‬‫ین‬‫ر‬‫تم‬ ‫خ‬‫به‬ ‫منجر‬‫عاملی‬‫چه‬ ‫است‬‫شده‬‫شما‬‫در‬‫شم‬ ‫؟‬ ‫جسمی‬‫نشانه‬ ‫ی‬‫رفتار‬‫نشانه‬ ‫هیجانی‬‫نشانه‬ ‫شناختی‬‫نشانه‬ ‫کرد‬‫چه‬‫خود‬‫خشم‬‫با‬ ‫؟‬‫ید‬
 30. 30. ‫خشم‬‫به‬‫واکنش‬‫نحوه‬ • ‫سه‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬ ‫مهم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫د‬‫ر‬‫برخو‬ ‫باخشم‬ : • ‫خشم‬ ‫سرکوب‬ ‫شده‬ ‫است‬ • ‫خشم‬ ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫شده‬ ‫است‬ • ‫خشم‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫شده‬ ‫است‬
 31. 31. ‫خشم‬‫با‬‫د‬‫ر‬‫برخو‬‫اهکارهای‬‫ر‬‫معایب‬‫و‬ ‫ایا‬‫ز‬‫م‬ ‫شده‬‫از‬‫ر‬‫اب‬‫خشم‬ ‫شده‬‫سرکوب‬‫خشم‬ ‫مندانه‬‫ات‬‫ر‬‫ج‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫خشم‬ ‫ا‬ ‫شده‬‫از‬‫ر‬‫ب‬ ‫جا‬‫خشم‬ ‫شده‬ ‫جا‬‫به‬
 32. 32. ‫خشم‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫هدف‬ • ‫هدف‬ ‫مدیریت‬ ‫خشم‬ ‫کاهش‬ ‫احساسات‬ ‫هیجانی‬ ‫و‬ ‫انگیختگی‬‫ر‬‫ب‬ ‫یکی‬‫ژ‬‫فیزیولو‬ ‫ناشی‬ ‫از‬ ‫خشم‬ ‫است‬ . • ‫شما‬ ‫نمی‬ ‫توانید‬ ‫از‬ ‫چیزها‬ ‫یا‬ ‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عصبانی‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫رها‬ ‫شوید‬ ‫یا‬ ‫اجتناب‬ ‫کنید‬ ‫و‬ ‫نمی‬ ‫توانید‬ ‫نها‬‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تغ‬ ‫ییر‬ ‫دهید‬ ‫ولی‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫یادبگیرید‬ ‫که‬ ‫واکنش‬ ‫های‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کنترل‬ ‫کنید‬ . ‫کن‬‫کار‬‫تکنیک‬‫این‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫ماه‬‫چندین‬‫بایستی‬‫و‬ ‫بگویید‬‫اجعین‬‫ر‬‫م‬‫به‬‫ا‬‫ر‬‫این‬‫و‬ ‫باشید‬‫نداشته‬‫معجزه‬‫انتظار‬‫یعنی‬ ‫ید‬ .
 33. 33. ‫خشم‬‫کنترل‬ ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ • ‫نامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫کنترل‬ ‫خشم‬ ‫مثل‬ ‫یک‬ ‫جعبه‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫مواقع‬ ‫مواجهه‬ ‫با‬ ‫خشم‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫اما‬ ‫اینکه‬ ‫چه‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫داخل‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫جعبه‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫بگذاریم‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫تکنیک‬ ‫های‬ ‫مختلف‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫خصوص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫یاد‬ ‫بگیریم‬ ‫و‬ ‫سپس‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫مو‬ ‫قعیت‬ ‫ها‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫تکنیک‬ ‫ها‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫امتحان‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫دسته‬ ‫از‬ ‫تکنیک‬ ‫ی‬‫های‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ما‬ ‫کارساز‬ ‫است‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫جعبه‬ ‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ر‬ ‫دهیم‬ .
 34. 34. ‫خشم‬‫کنترل‬‫اهبردهای‬‫ر‬ • ‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫ری‬‫فو‬ : - ‫ترک‬ ‫موقعیت‬ ( TIME out ) - ‫تمرین‬ ‫تنفس‬ ‫عمیق‬ - ‫توقف‬ ‫فکر‬ ‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫انه‬‫ر‬‫پیشگی‬ : - ‫تغییر‬ ‫باورهای‬ ‫غیر‬ ‫منطقی‬ - ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫تمرین‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫خاص‬
 35. 35. ‫ای‬‫مقابله‬ ‫نگرش‬‫اتخاذ‬ ( ‫هیجانی‬‫گاهی‬‫خودا‬ ) • ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫بپذیرید‬ ‫که‬ ‫عصبانی‬ ‫هستید‬ • ‫تصمیم‬ ‫بگیرید‬ ‫که‬ ‫چه‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫درباره‬ ‫ان‬ ‫انجام‬ ‫دهید‬ • ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫حق‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مسئولیت‬ ‫یک‬ ‫شیوه‬ ‫پاسخ‬ ‫دهی‬ ‫مناسب‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫عصبانیت‬ ‫با‬ ‫شماست‬ . • ‫نباید‬ ‫به‬ ‫بهانه‬ ‫عصبانیت‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اعمال‬ ‫انه‬‫ر‬‫پرخاشگ‬ ‫نید‬‫ز‬‫ب‬ . ‫ا‬‫ر‬‫زی‬ ‫اینکار‬ ‫شیوه‬ ‫نامعقولی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫از‬‫ر‬‫ف‬ ‫از‬ ‫مسئولیت‬ ‫است‬ . • ” ‫من‬ ..... ‫احساس‬ ‫می‬ ‫این‬،‫کنم‬ ‫به‬ ‫نفع‬ ‫من‬ ‫نیست‬ . ‫چگونه‬ ‫می‬ ‫توانم‬ ‫به‬ ‫شیوه‬ ‫ای‬ ‫مفید‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫احساسات‬ ‫مقابله‬ ‫کنم‬ “ . • ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫موارد‬ ‫واکنش‬ ‫ری‬‫فو‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫احساس‬ ‫خشم‬ ‫بهترین‬ ‫پاسخ‬ ‫ممکن‬ ‫نیست‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫مسئله‬ ‫ی‬‫گشای‬ ‫خود‬ ‫یک‬ ‫روش‬ ‫مقابله‬ ‫ای‬ ‫انطباقی‬ ‫پیدا‬ ‫کن‬ ‫ید‬ . • ‫اجازه‬ ‫ندهید‬ ‫هیجان‬ ‫شما‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کنترل‬ ‫کند‬ ‫بلکه‬، ‫از‬ ‫هیجان‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫فرصتی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رسیدن‬ ‫به‬ ‫تجارب‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ . • ‫این‬
 36. 36. ‫موقعیت‬‫ترک‬‫قواعد‬‫رعایت‬ • ‫پس‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یک‬ ‫چیز‬ ‫خصمانه‬ ‫و‬ ‫انتقادی‬ ‫تید‬‫گ‬ ‫موقعیت‬، ‫ا‬‫ر‬ ‫ترک‬ ‫نکنید‬ . • ‫از‬ ‫ترک‬ ‫موقعیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫امتناع‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫کردن‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫یک‬ ‫موضوع‬ ‫خاص‬ ‫استفاده‬ ‫نکنید‬ . • ‫بدون‬ ‫مقدمه‬ ‫موقعیت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ترک‬ ‫نکنید‬ ‫بلکه‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مطرح‬ ‫کنید‬ . • ‫هرکدام‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫مکان‬ ‫جداگانه‬ ‫بروید‬ . • ‫وقتی‬ ‫موقعیت‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ترک‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫وظیفه‬، ‫شما‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫کردن‬ ‫خود‬ ‫است‬ ‫پس‬، ‫در‬ ‫مورد‬ ‫موضوعی‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عصبانی‬ ‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫نکنید‬ . • ‫در‬ ‫انتهای‬ ‫یک‬ ‫ساعت‬ ‫دوباره‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫برگردید‬ . • ‫اگر‬ ‫بازهم‬ ‫اماده‬ ‫صحبت‬ ‫کردن‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫نیستید‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ 24 ‫ساعت‬ ‫بعد‬ ‫محول‬ ‫کنید‬ . • ‫اگر‬ ‫در‬ ‫موقعیتی‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫امکان‬ ‫ترک‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شما‬ ‫وجود‬ ‫ندارد‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫توافق‬ ‫کنید‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫یک‬ ‫ساعت‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫حرف‬ ‫نید‬‫ز‬‫ن‬ .
 37. 37. ‫عمیق‬‫تنفس‬‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ • ‫زمانیکه‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫عصبانیت‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫می‬ ‫گیریم‬ ، ‫واکنش‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫و‬‫ستیز‬ ‫گریز‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫می‬ ‫گیرد‬ ‫و‬ ‫واکنش‬ ‫های‬ ‫داخل‬ ‫بدن‬ ‫بسیار‬ ‫زیاد‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫مثال‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫دی‬ ‫اکسید‬ ‫کربن‬ ‫در‬ ‫خون‬ ‫باال‬ ‫می‬ ‫د‬‫و‬‫ر‬ ‫همین‬، ‫عامل‬ ‫در‬ ‫شدت‬ ‫پرخاشگری‬ ‫ما‬ ‫اثرگذا‬ ‫ر‬ ‫است‬ . ‫لذا‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫تمرین‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫یاد‬ ‫می‬ ‫دهیم‬ ‫که‬ ‫اتفاقی‬ ‫نیافتاده‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫واکنش‬ ‫یکی‬‫ژ‬‫فیزیولو‬ ‫بدنمان‬ ‫مداخله‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ .
 38. 38. ‫شما‬‫اعتماد‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫فرد‬‫با‬‫کردن‬‫صحبت‬ • ‫یک‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫موثر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کنترل‬ ‫خشم‬ ‫صحبت‬ ‫کردن‬ ‫با‬ ‫یک‬ ‫دوست‬ ‫مورد‬ ‫اعتماد‬ ‫یا‬ ‫عضوی‬ ‫از‬ ‫خانواده‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫ایجاد‬ ‫رویداد‬ ‫خشم‬ ‫انگیز‬‫ر‬‫ب‬ ‫دخالتی‬ ‫ن‬ ‫داشته‬ ‫است‬ . • ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫صحبت‬ ‫کردن‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫از‬ ‫احساسات‬ ‫اولیه‬ ‫زیر‬ ‫بنای‬ ‫خشم‬ ‫گاه‬‫خودا‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫کنید‬ ‫که‬ ‫یا‬‫ا‬ ‫افکار‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫شما‬ ‫منطقی‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫یا‬ ‫خیر‬ .
 39. 39. ‫شمارش‬‫تکنیک‬ • ‫وقتی‬ ‫عصبانی‬ ‫هستید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫پاسخی‬ ‫بدهید‬ ‫تا‬ 10 ‫بشمارید‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫فرصت‬ ‫می‬ ‫دهد‬ ‫تا‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫مسئل‬ ‫ه‬ ‫خو‬ ‫د‬ ‫بهترین‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫کنید‬ . • ‫می‬ ‫توانید‬ ‫از‬ ‫احساس‬ ‫خشم‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫عنوان‬ ‫نشانه‬ ‫ای‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شروع‬ ‫خود‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫خود‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ . • ‫شما‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫مهارت‬ ‫های‬ ‫تنفس‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫در‬ ‫مدت‬ ‫کوتاهی‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کامال‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫سازید‬ . ‫سپس‬ ‫در‬ ‫وضعیت‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬ ‫م‬ ‫تر‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫بررسی‬ ‫کنید‬ .
 40. 40. ‫ی‬‫ساز‬‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫سایر‬ • ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بهترین‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫سازگار‬ ‫با‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫فیزیکی‬ ‫مضر‬ ‫در‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫خشم‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫فیزیکی‬ ‫دی‬ ‫گر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫انجام‬ ‫دهیم‬ . • ‫همچنین‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫از‬ ‫حواس‬ ‫پنجگانه‬ ‫تان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫کردن‬ ‫خود‬ ‫هنگام‬ ‫خشم‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ . • ‫ی‬‫کارهای‬ ‫مثل‬ ‫گوش‬ ‫کردن‬ ‫به‬ ‫سک‬‫ز‬‫مو‬ ‫ی‬‫تصویرساز‬، ‫کشیدن‬،‫ذهنی‬ ‫یک‬ ‫نقاشی‬ ‫دویدن‬، ‫و‬ ‫ن‬‫و‬‫بیر‬ ‫رفتن‬ ‫قدم‬، ‫زدن‬ ‫اب‬، ‫به‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫پاشی‬ ‫دن‬ ‫فشردن‬، ‫خمیر‬ ‫ی‬‫باز‬ ‫شل‬، ‫کردن‬ ‫و‬ ‫سفت‬ ‫کردن‬ ‫عضالت‬ ‫نفس‬، ‫های‬ ‫عمیق‬ ‫و‬ ‫هسته‬‫ا‬ ‫کشیدن‬ ‫دن‬‫ر‬‫خو‬، ‫یک‬ ‫اکی‬‫ر‬‫خو‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫نوشیدنی‬ .
 41. 41. ‫انگیز‬‫ر‬‫ب‬‫خشم‬‫بنیادی‬‫های‬‫ر‬‫باو‬‫و‬‫ها‬ ‫نگرش‬‫تغییر‬
 42. 42. ‫شناختی‬ ‫ی‬‫بازساز‬‫های‬ ‫تکنیک‬ • ‫مدل‬ A-B-C • ‫توقف‬ ‫فکر‬
 43. 43. ‫خشم‬‫کنترل‬‫در‬‫مساله‬‫حل‬‫مهارت‬‫از‬ ‫استفاده‬ • ‫گاهی‬ ‫علت‬ ‫خشم‬ ‫ما‬ ‫یک‬ ‫موضوع‬ ‫واقعی‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫خشم‬ ‫واکنش‬ ‫طبیعی‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ . ‫ولی‬ ‫اگر‬ ‫تسلیم‬ ‫خشم‬ ‫خو‬ ‫د‬ ‫شویم‬ . ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫ی‬‫رفتارهای‬ ‫انجام‬ ‫دهیم‬ ‫که‬ ‫مشکل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫پیچیده‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫کند‬ . • ‫مهارت‬ ‫حل‬ ‫مساله‬ ‫یافتن‬ ‫بهترین‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫چنین‬ ‫مشکل‬ ‫ی‬‫های‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫می‬ ‫د‬‫ز‬‫مو‬‫ا‬ . ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫حل‬ ‫مساله‬ ‫ابتدا‬ ‫با‬ ‫یستی‬ ‫مشکل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫م‬ ‫شخص‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫مختلفی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حل‬ ‫مساله‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫دهیم‬ ‫و‬ ‫نهایتا‬ ‫بهترین‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫کنیم‬ . • ‫فردی‬ ‫که‬ ‫بتواند‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫مختلف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حل‬ ‫یک‬ ‫مسئله‬ ‫پیدا‬ ‫کند‬ ‫احتمال‬ ‫بیشتری‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫یک‬ ‫اختالف‬ ‫و‬ ‫تع‬ ‫ارض‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫مثب‬ ‫ت‬ ‫تری‬ ‫حل‬ ‫کند‬ .
 44. 44. ‫محیط‬‫تغییر‬ • ‫گاهی‬ ‫عوامل‬ ‫موجود‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫خشم‬ ‫ما‬ ‫تاثیر‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ . ‫پس‬ ‫اگر‬ ‫عصبانی‬ ‫هستید‬ . ‫سعی‬ ‫کنید‬ ‫برخی‬ ‫عوامل‬ ‫محیط‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تغییر‬ ‫دهید‬ ‫مثال‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫کاهش‬ ‫سروصدا‬ ‫تلویزی‬، ‫ون‬ ‫یا‬ ‫ادیو‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خاموش‬ ‫کنید‬ . ‫نور‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تنظیم‬ ‫کنید‬ . ‫اف‬‫ر‬‫اط‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫تب‬‫ر‬‫م‬ ‫کنید‬ . • ‫گاهی‬ ‫در‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫عصبانیت‬ ‫و‬ ‫خشم‬ ‫بهتر‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫انجا‬ ‫ر‬‫دو‬ ‫شویم‬ ‫تا‬ ‫امش‬‫ر‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مجددا‬ ‫کسب‬ ‫کنیم‬ .
 45. 45. ‫خشم‬‫مندانه‬‫ات‬‫ر‬‫ج‬‫از‬‫ر‬‫اب‬ • ‫از‬‫ر‬‫اب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ج‬ ‫مندانه‬ ‫خشم‬ ‫توسط‬ ‫تکنیکی‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫استاپ‬ ‫اموزش‬ ‫داده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . • ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫این‬ ‫تکنیک‬ : - ‫موقعیت‬ ‫مناسب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫پیدا‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ - ‫از‬ ‫نکات‬ ‫مثبت‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫مار‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫عصبانی‬ ‫کرده‬ ‫است‬ ‫صحبت‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ - ‫احساسمان‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫خشم‬ ‫الود‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مطرح‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ - ‫خواسته‬ ‫و‬ ‫اتمان‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جلوگیری‬ ‫از‬ ‫خشم‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫طرف‬ ‫مورد‬ ‫نظر‬ ‫انتقال‬ ‫می‬ ‫دهیم‬ .
 46. 46. ‫کردن‬‫شوخی‬ • ‫شوخی‬ ‫یک‬ ‫پادزهر‬ ‫خوب‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫خشم‬ ‫است‬ . ‫در‬ ‫صورت‬ ‫امکان‬ ‫سعی‬ ‫کنید‬ ‫حتی‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫های‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫بعد‬ ‫از‬ ‫شوخی‬ ‫قضیه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫هم‬ ‫ببندید‬ . • ‫پاسخ‬ ‫دادن‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫انفجار‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫روشی‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫با‬ ‫یک‬ ‫لبخند‬ ‫مهربان‬ ‫اغلب‬ ‫کمک‬ ‫خواهد‬ ‫کرد‬ ‫تا‬ ‫خشم‬ ‫طرف‬ ‫مقابل‬ ‫ام‬‫ر‬‫ا‬ ‫شود‬ . ‫در‬ ‫تی‬‫ر‬‫صو‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫خشم‬ ‫خود‬ ‫بخند‬ ‫ید‬ ‫یا‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫به‬ ‫جوک‬ ‫تبدیل‬ ‫کنید‬ ‫طرف‬ ‫مقابل‬ ‫نیز‬ ‫این‬ ‫دید‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫پیدا‬ ‫می‬ ‫کند‬ .
 47. 47. ‫خشم‬ ‫در‬‫نبایدها‬‫و‬‫بایدها‬ • ‫ی‬‫کارهای‬ ‫که‬ ‫نباید‬ ‫انجام‬ ‫دهید‬ : - ‫شکستن‬ ‫وسایل‬ - ‫فریاد‬ ‫زدن‬ ‫برسرکسی‬ - ‫سیب‬‫ا‬ ‫رساندن‬ ‫به‬ ‫خودشان‬ - ‫قشقرق‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫انداختن‬ - ‫پرت‬ ‫کردن‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫طرف‬ ‫کسی‬ ‫ی‬‫کارهای‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫انجام‬ ‫دهید‬ : - ‫گریه‬ ‫کردن‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫محل‬ ‫خلوت‬ - ‫کشیدن‬ ‫یک‬ ‫نقاشی‬ - ‫صحبت‬ ‫کردن‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫احت‬‫ر‬‫نا‬ ‫کننده‬ - ‫پاره‬ ‫کردن‬ ‫نامه‬‫ز‬‫رو‬ ‫های‬ ‫قدیمی‬ ‫یا‬ ‫خط‬ ‫خطی‬ ‫کردن‬ ‫انها‬ - ‫دور‬ ‫شدن‬ ‫از‬ ‫موقعیت‬ - - ‫کمک‬ ‫خواستن‬

×