بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات

Saeed Ranjbaryan
1
2
Active packaging in food industry
&
role of it on quality retention
&
shelf life chocolate products
‫ظ‬‫حف‬‫رد‬‫ن‬‫آ‬‫ش‬‫نق‬‫و‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫اعی‬‫ن‬‫ص‬‫رد‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬‫ندی‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫بس‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬
‫و‬‫الت‬‫ک‬‫ش‬‫اهی‬‫رآورده‬‫ف‬‫اری‬‫گ‬‫ند‬‫ا‬‫م‬
3
1.ِ‫هقده‬
2.ِ‫بست‬ ‫تعسیف‬‫بٌدی‬‫فعال‬
3.‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ِ‫ٍظیف‬
4.ِ‫هقایس‬‫فعال‬ ٍ ‫سٌتی‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬
5.َُ‫ًح‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫عولکسد‬
6.‫ًقش‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫اصلی‬ ‫ّای‬
7.‫سیستن‬‫آًْا‬ ‫کازبسد‬ ٍ ‫هکاًیصم‬ ٍ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫ّای‬
7-1-‫جاذب‬‫ّای‬‫اکسیطى‬
7-2-‫جاذب‬‫اتیلي‬ ‫ّای‬
7-3-‫جاذب‬‫کسبي‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ٍ
7-4-‫زطَبت‬ ‫ّای‬ ‫جاذب‬
7-5-‫سیستن‬ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ‫ّای‬/ٍ ‫طعن‬ ‫جاذب‬َ‫ب‬
7-6-ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬‫هیکسٍبی‬ ‫ضد‬
7-7-‫سیستن‬ُ‫کاز‬ ‫چٌد‬ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫ّای‬
7-8-‫کسیداى‬ ‫اًتشازآًتی‬
8.‫تاثیس‬‫شکالت‬ ‫ّای‬ ُ‫فسآٍزد‬ ‫دز‬ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬
9.ِ‫ًتیج‬‫گیسی‬
10.‫هٌابع‬
4
5
6
‫اس‬‫ی‬‫ن‬‫هب‬‫خ‬‫س‬‫ا‬‫پ‬‫رد‬
‫ان‬‫ی‬‫ز‬‫ت‬‫مش‬
‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ش‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬
‫وم‬‫ا‬‫د‬‫م‬‫زات‬‫ی‬‫ی‬‫غ‬‫ت‬
‫ای‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫رد‬‫ه‬‫فت‬‫ر‬‫گ‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ی‬‫ت‬‫ع‬‫ن‬‫ص‬‫ید‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫ىالت‬‫ص‬‫مح‬
‫شده‬‫ت‬‫فظ‬‫ا‬‫ح‬‫م‬
‫و‬‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬‫اسی‬‫س‬‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬
‫ای‬‫ه‬‫ت‬‫ف‬‫ا‬‫س‬‫م‬‫رد‬‫ىسعی‬‫ت‬
‫ی‬‫ن‬‫ىال‬‫ط‬
‫ان‬‫م‬‫س‬‫زف‬‫ص‬‫م‬
‫رید‬‫خ‬‫ی‬‫ا‬‫رب‬‫ز‬‫ت‬‫کم‬
‫اس‬‫اتسه‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫و‬‫ی‬‫ته‬
‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬
7
8
‫د‬‫ا‬‫ى‬‫م‬‫ی‬‫ن‬‫یم‬‫ا‬‫و‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬‫ظ‬‫حف‬
‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬
‫اری‬‫م‬‫ی‬‫ب‬‫رشد‬‫اس‬‫ی‬‫ز‬‫گی‬‫ى‬‫ل‬‫ج‬
‫ی‬‫ب‬‫رو‬‫ک‬‫ی‬‫م‬‫ات‬‫ع‬‫ی‬‫ا‬‫ض‬‫و‬
‫ىد‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ی‬‫گ‬‫اتس‬‫اس‬‫س‬‫ح‬‫ا‬
‫ات‬‫ی‬‫ص‬‫ى‬‫خص‬‫یدن‬‫ش‬‫خ‬‫ب‬
‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫ی‬‫حس‬
‫ر‬‫ط‬‫خ‬‫ی‬‫ب‬‫و‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫س‬‫ید‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫ی‬‫گ‬‫ىد‬‫ل‬‫آ‬‫ش‬‫ه‬‫ا‬‫ک‬
‫اری‬‫گ‬‫ند‬‫ا‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬
‫ز‬‫ت‬‫به‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬
‫سیستم‬‫تىدی‬ ٍ‫تست‬‫سیستم‬ ‫سىتی‬‫ضد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬‫میکزيتی‬
‫مًاد‬‫َا‬ ‫میکزيب‬ ‫وابًدي‬ ‫ي‬ ‫کزدن‬ ‫غیزفعال‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ‫میکزيارگاویسمُا‬ ‫تأخیزي‬ ‫فاس‬ ‫کزدن‬ ‫طًالوی‬ ‫ي‬ ‫رشد‬ ‫سزعت‬ ‫کاَش‬ ‫طزیق‬ ‫اس‬ ‫ضدمیکزيبی‬
‫می‬ ‫غذایی‬ ‫َاي‬ ٌ‫فزآيرد‬ ‫ماودگاري‬ ‫افشایش‬ ‫باعث‬‫شًود‬.
‫دَىد‬ ‫می‬ ‫وشان‬ ‫ياکىش‬ ‫خًد‬ ‫اس‬ ‫محصًالت‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ٌ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫محیطی‬ ‫تغییزات‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬.ٍ‫ک‬ ‫سماوی‬ ،‫مثال‬ ‫بزاي‬
‫جذب‬ ٍ‫ب‬ ‫شزيع‬ ،‫محصًل‬ ‫آن‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ٌ‫کىىد‬ ‫خشك‬ ٌ‫ماد‬ ،‫رسد‬ ‫می‬ ‫خاص‬ ‫میشان‬ ‫یك‬ ٍ‫ب‬ ‫محصًل‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ‫رطًبت‬
‫کىد‬ ‫می‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ‫رطًبت‬.‫مًلکًلُاي‬ ‫تًاوىد‬ ‫می‬ ٍ‫بلک‬ ،ٌ‫شد‬ ‫رطًبت‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫تىُا‬ ٍ‫و‬ ،‫فعال‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬ ‫ایه‬
‫شًود‬ ٌ‫دَىد‬ ‫طعم‬ ‫مًاد‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ‫باکتزیال‬ ‫آوتی‬ ‫مًاد‬ ‫شدن‬ ‫آساد‬ ‫باعث‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ٌ‫کزد‬ ‫جذب‬ ‫ویش‬ ‫را‬ ‫ياتیله‬ ‫اکسیژن‬ ‫ماوىد‬ ‫دیگزي‬.‫َاي‬ ٍ‫بست‬ ‫قبال‬
‫ومایىد‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ٌ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫بًي‬ ‫ي‬ ‫رطًبت‬ ‫بتًاوىد‬ ‫تا‬ ‫دادود‬ ‫می‬ ‫قزار‬ ‫خاص‬ ‫بىدیُاي‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫َا‬ ٍ‫ساش‬ ‫یا‬ ‫کًچك‬.‫در‬ ،ٌ‫امزيس‬
‫ومایىد‬ ‫تز‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫ایه‬ ،‫محصًالت‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ٌ‫دیًار‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬ ‫ایه‬ ‫کزدن‬ ‫يارد‬ ‫با‬ ٍ‫ک‬ ‫َستىد‬ ‫درصدد‬ ‫دویا‬.
9
‫فعال‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫در‬:
‫جذب‬‫َا‬ ٌ‫کىىد‬:‫تزکیثات‬‫را‬ ‫َا‬ ً‫ت‬ ‫ي‬ ‫اضافی‬ ‫آب‬ ،‫اتیله‬ ،‫کزته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ،‫اکسیژن‬ ‫مثل‬ ‫وامطلًب‬
‫وماید‬ ‫می‬ ‫حذف‬.
‫سیستم‬‫آساد‬ ‫َای‬ٌ‫کىىد‬:‫وماید‬ ‫می‬ ‫آساد‬ ٍ‫تست‬ ‫داخل‬ ٍ‫ت‬ ‫را‬ ‫تزکیثاتی‬ ٍ‫فعاالو‬.
‫سایز‬‫خًد‬ ‫ي‬ ‫گزمایی‬ ‫خًد‬ ‫مثل‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫متىًعی‬ ‫يظایف‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫َا‬ ‫سیستم‬‫سزمایی‬.
‫تز‬‫می‬ ‫َا‬ ٌ‫کىىد‬ ‫آساد‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ٌ‫کىىد‬ ‫جذب‬ ،‫فعال‬ ‫َای‬ ‫سیستم‬ ‫فیشیکی‬ ‫شکل‬ ‫مثىای‬ٍ‫ت‬ ‫تًاوىد‬‫شکل‬
‫تالشتک‬(pad)‫تاشىد‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫تزچسة‬ ،.
‫تالشتک‬‫در‬ ٍ‫آساداو‬ ‫تطًر‬ ‫َا‬HEAD SPACE‫شًود‬ ‫می‬ ٌ‫داد‬ ‫قزار‬ ٍ‫تست‬‫تزچسثُا‬ ‫ي‬‫در‬ ‫داخل‬ ‫در‬
‫میگیزود‬ ‫قزار‬ ٍ‫تست‬ ‫پًش‬.
10
11
12
‫اکسیژن‬ ‫های‬ ‫جاذب‬
Oxygen scavengers
13
‫درحبل‬‫اس‬ ‫اکسیضن‬ ‫جذة‬ ‫بزای‬ ‫حبضز‬
‫شًد‬ ‫می‬ ٌ‫استفبد‬ ‫سیز‬ ‫َبی‬ ‫تکىًلًصی‬:
‫آَه‬ ‫اکسیذاسیًن‬
‫اکسیذاسیًن‬‫اسیذ‬‫آسکًربیک‬
‫اکسیذاسیًن‬ٍ‫ب‬ ‫حسبط‬ ‫روگ‬‫وًر‬
‫اکسیذاسیًن‬‫آوشیمی‬(‫گلًکشاکسیذاس‬ ‫مثل‬
‫کبتبالس‬ ٌ‫َمزا‬ ٍ‫ب‬)
‫اشببع‬ ‫غیز‬ ‫چزة‬ ‫اسیذَبی‬(‫اسیذ‬ ‫مثل‬
‫لیىًلئیک‬ ‫اسیذ‬ ‫ي‬ ‫ايلئیک‬)‫ي‬
‫مخمزَبی‬ٌ‫شذ‬ ‫تثبیت‬‫دریک‬‫بستزجبمذ‬.
ٖ‫اوؼ٥ظ‬‫غزا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ‫ثبال‬:ٝ‫ث‬،ٜ‫ؿذ‬ ‫ا٤جبد‬ ٢ٛ‫ث‬ ٚ ٓ‫عؼ‬ ‫حزف‬ ،‫ٔ٥ىشٚة‬ ‫سؿذ‬
ٖ‫صٔب‬ ‫وبٞؾ‬ ٜ‫ػٕذ‬ ‫ػّت‬ ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ‫وٙذ‬ ٣ٔ ‫وٕه‬ ‫خٛسان‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬ ‫اص‬ ٚ ً٘‫س‬ ‫تغ٥٥ش‬
‫ٔ٥شٚد‬ ‫ثـٕبس‬ ‫غزاٞب‬ ٢‫ٔب٘ذٌبس‬.
ٝ‫حبِ٥ى‬ ‫دس‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ٝ‫و‬ ‫وٙٙذ‬ ٣ٔ ‫اٞذا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ َ‫فؼب‬ ‫ػذ‬ ‫٤ه‬ ،
ٚ َٛ‫ٔحل‬ ُ‫داخ‬ ‫دس‬ ٜ‫ٔب٘ذ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ،٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ُ‫داخ‬ ٢‫فضب‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫ثبػث‬
ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٚاسد‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٢‫ٞب‬ ٜ‫د٤ٛاس‬ ‫اص‬ ٖ‫صٔب‬ ‫ٔشٚس‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٣٘‫اوؼ٥ظ‬ ‫٤ب‬،‫اػت‬
‫ٔ٥ٍشد٘ذ‬.
٢‫ثشا‬َ‫ٔثب‬ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ‫ٞب‬ ٝ‫٘ٛؿبث‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫كٙؼت‬ ‫دس‬ ،ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ،
٢‫ثٙذ٤ٟب‬‫پت‬(Pet)ّٓ٥‫،ف‬٢‫ٞب‬ ٜ‫فشآٚسد‬ ‫ا٘ٛاع‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫ٔٛسد‬ ٢‫ٞب‬
‫آٟ٘ب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٔحلٛالت‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫جٟت‬ ‫داس‬ ‫ص٤پ‬ ٢‫ثٙذ٤ٟب‬ ٝ‫ثؼت‬ ٚ ٣‫ٌٛؿت‬
‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٜ‫اػتفبد‬ ،‫داس٘ذ‬ ‫سا‬ ٜ‫دٚثبس‬ ٖ‫ؿذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫لبثّ٥ت‬.
14
‫اكسيد‬‫تود‬ ‫ها‬ ‫ساشه‬ ‫دز‬ ‫اكسيژن‬ ‫جاذب‬ ‫ماده‬ ‫اولين‬ ‫آهن‬.
‫ماده‬‫دز‬ ‫موجود‬ ‫واشسهاي‬ ‫دز‬ ‫اغلة‬ ‫كه‬ ‫توده‬ ‫آسكوزتيك‬ ‫اسيد‬ ‫ديگس‬ ‫اكسيژن‬ ‫جاذب‬
‫اش‬ ‫كه‬ ‫اكسيژن‬ ‫جرب‬ ‫جهت‬ ‫ميوه‬ ‫آب‬ ‫حاوي‬ ‫تطسهاي‬ ‫و‬ ‫آتجو‬ ‫حاوي‬ ‫تطسهاي‬ ‫دزب‬
‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫كند‬ ‫مي‬ ‫عثوز‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫پالستيكي‬ ‫دزب‬.
‫تيشتس‬‫ام‬ ‫نايلون‬ ‫حاوي‬ ‫امسوشه‬ ‫ها‬ ‫ميوه‬ ‫آب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫آتجو‬ ‫حاوي‬ ‫استسي‬ ‫پلي‬ ‫تطسيهاي‬
‫تسعهده‬ ‫زا‬ ‫اكسيژن‬ ‫جرب‬ ‫كاز‬ ‫كه‬ ‫تاشند‬ ‫مي‬ ‫كثالت‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫كاناليص‬ ،‫شش‬ ‫ايكس‬ ‫دي‬
‫دازند‬.
15
‫خبك٥ت‬‫اػبػب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬
‫اثضاس‬ ‫ثب‬ ‫فّض‬ ‫پٛدس‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ‫دس‬
‫عش٤ك‬ ‫اص‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫٤ب‬ ٣٤‫ؿ٥ٕ٥ب‬
‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ‫آ٘ض٤ٕٟب‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬.
‫جبرة‬ٖ‫ٔ٥ضا‬ ‫ٞؼتٙذ‬ ‫لبدس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ٢‫ٞب‬
‫اص‬ ‫وٕتش‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬01./‫دسكذ‬
‫داس٘ذ‬ ٍٝ٘ ‫ٔمذاس‬ ٗ٤‫ا‬ ‫دس‬ ٚ ‫دٞٙذ‬ ‫وبٞؾ‬.
٣ٕٔٛ‫ػ‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫ٔٛسد‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ٗ٤‫تش‬
٢‫تىِٙٛٛط‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ٗٞ‫آ‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬‫ثبؿذ‬ ٣ٔ.ٗ٥ٕ‫تخ‬
ٝ‫و‬ ‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٜ‫صد‬1‫ثب‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ٗٞ‫آ‬ ْ‫ٌش‬300‫اص‬ ٣‫ػ‬ ٣‫ػ‬
‫دٞذ‬ ‫ٚاوٙؾ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬.
ٓ‫ػ٥ؼت‬‫جزة‬ ‫دس‬ ٣٤‫تٛا٘ب‬ ،‫فّض‬ ‫ثش‬ ٣ٙ‫ٔجت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬
ٚ ٓ‫و‬ ‫٤ب‬ ‫ٔتٛػظ‬ ،‫ثبال‬ ‫سعٛثت‬ ‫ثب‬ ٢‫غزاٞب‬ ٣‫ثشخ‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬
‫داسد‬ ‫سا‬ ٣‫چشث‬ ٢ٚ‫حب‬.
16
‫آّي‬ ‫اکسیداسیَى‬ ‫تکٌَلَضی‬ ‫تَسط‬ ‫اکسیطى‬ ‫جرب‬
‫یک‬‫چند‬ ‫فعال‬ ‫جاذب‬ ‫اکسیژن‬ ‫غشاء‬ ‫از‬ ‫ترکیة‬ ‫نوع‬‫الیه‬
‫جبرة‬‫داس٘ذ‬ ٝ٤‫ال‬ ‫٤ه‬ ‫جبرة‬ ٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ٝ‫ث‬ ‫٘ؼجت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٢‫ث٥ـتش‬ ‫اثش‬ ٝ٤‫ال‬ ‫چٙذ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬.
ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ‫اص‬ ٣‫تّف٥م‬ُ‫ؿى‬ ‫دس‬‫اػت‬ ٜ‫ؿذ‬ ٜ‫داد‬ ٖ‫٘ـب‬.‫٘فٛر‬ ‫پش‬ ٝ٤‫ال‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬
‫ٔ٥جبؿذ‬ ٣ّ‫داخ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫دسثؼت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫جذاػبص‬ ٢‫ا‬ ٜ‫ٔبد‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬.‫اص‬ ٢‫ٚسٚد‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬
‫٘ـت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ٝ‫ث‬ ‫٘ؼجت‬ ‫ٔب٘غ‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ‫تٛػظ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ٢ ٜ‫ٔحذٚد‬ ‫دس‬ ٣‫خبسج‬ ‫ٔح٥ظ‬
‫داس٘ذ‬ ٣٤‫ثبال‬ ٢‫٘بپز٤ش‬.ٗ٥٤‫پب‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ‫داسد‬ ٖ‫أىب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٝ٤‫ال‬ ‫ٔجبٚس‬ ٣ِ‫وٙتش‬ ‫٤ب‬ ٣٘ٚ‫دس‬ ٝ٤‫ال‬
‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ‫تأث٥ش‬ ‫غزا‬ ٝ‫ث‬ ‫جبرة‬ ٜ‫ٔبد‬ َ‫ا٘تمب‬ ٖ‫آٚسد‬.
17
‫َیدريشن‬ ‫پراکسید‬‫گلًکس‬ ‫اسید‬ ‫گلًکًویک‬
‫جبرة‬‫د٤ٍش‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ٜ‫اػتفبد‬‫اص‬ٓ٤‫آ٘ض‬٣ٔ‫ثبؿذ‬ٝ‫و‬٣ٔ‫تٛا٘ذ‬‫ثب‬٣‫ثشخ‬‫اص‬‫ػٛثؼتشا‬
ٖ‫ٞب،اوؼ٥ظ‬٢‫ٚسٚد‬‫سا‬‫جزة‬‫ٕ٘ب٤ذ‬.٣‫تشو٥ج‬‫اص‬ٚ‫د‬‫آ٘ض٤ٓ،ٌّٛوضاوؼ٥ذاص‬ٚ‫وبتبالص‬‫جٟت‬
‫حزف‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ٜ‫اػتفبد‬٣ٔ‫ؿٛد‬.ٓ٤‫آ٘ض‬‫ٌّٛوض‬‫اوؼ٥ذاص‬‫ثب‬ُ٤‫تجذ‬‫ٌّٛوض‬ٝ‫ث‬‫ٌّٛوٛ٘ٛدِتب‬
،ٖٛ‫الوت‬‫تِٛ٥ذ‬‫پشاوؼ٥ذ‬ٖ‫ٞ٥ذسٚط‬٣ٔ‫ٕ٘ب٤ذ‬.ٖٛ‫چ‬H2O2‫٤ه‬َٛ‫ٔحل‬٣‫جب٘ج‬ُ‫لبث‬ٝ‫تٛج‬
٣ٔ‫ثبؿذ‬ٚ‫ػپغ‬ٖٛ‫الوت‬‫خٛد‬ٝ‫ث‬‫خٛد‬‫ثب‬‫آة‬‫ٚاوٙؾ‬ٜ‫داد‬‫ٌّٚٛوٛ٘٥ه‬‫اػ٥ذ‬ُ٥‫تـى‬
،‫ٔ٥ذٞذ‬‫وبتبالص‬‫ثبػث‬ٗ‫ؿىؼت‬‫پشاوؼ٥ذ‬ٖ‫ٞ٥ذسٚط‬٣ٔ‫ؿٛد‬.
‫ایه‬‫آوصیمی‬ ‫سیستم‬‫چًن‬‫تغییسات‬ ٍ‫ت‬PH‫تسیاز‬ ‫فاکتًزَا‬ ‫سایس‬ ‫ي‬ ‫دما‬ ،‫ومک‬ ‫محتًی‬ ،‫آتی‬ ‫فعالیت‬ ،
‫گسدد‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًثس‬ ‫تطًز‬ ‫تًاود‬ ‫ومی‬ ‫َستىد‬ ‫کمتس‬ ‫آب‬ ‫حايی‬ ٍ‫ک‬ ‫غراَایی‬ ‫دز‬ ‫است‬ ‫حساظ‬.
18
ّٗ٥‫ات‬(C2 H4)‫٤ه‬ٖٛٔ‫ٞٛس‬٣ٞ‫ٌ٥ب‬‫ٔٙجش‬ ٝ‫و‬ْ‫٘ش‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞچ‬ ٚ ٢‫پ٥ش‬ ٚ ٖ‫سػ٥ذ‬ ٝ‫ث‬
٣ٔ ‫ٌّٟٚب‬ ‫ػجض٤جبت‬ ٚ ‫ٞب‬ ٜٛ٥ٔ ‫ا٘ٛاع‬ ‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ٖ‫ؿذ‬‫ؿٛد‬.
‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٚ ‫ٌشدد‬ ‫ػجض‬ ٖ‫ٌ٥بٞب‬ ٖ‫ؿذ‬ ‫صسد‬ ‫ثبػث‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ّٗ٥‫ات‬ ‫تجٕغ‬ ٜٚ‫ثؼال‬
ٜ‫تبص‬ ‫ػجض٤جبت‬ ٚ ‫ٞب‬ ٜٛ٥ٔ ‫دس‬ ‫ثشداؿت‬ ‫اص‬ ‫پغ‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫٘بٞٙجبس‬ ‫اص‬ ٢‫تؼذاد‬ َٛ‫ٔؼئ‬
‫ثبؿذ‬.
‫تؼذاد‬ّٗ٥‫ات‬ ٢‫ٞب‬ ‫جبرة‬ ‫اص‬ ٢‫ص٤بد‬ُ‫ٔث‬ٓ٥‫پتبػ‬ ‫پشٍٔٙٙبت‬ ٚ ْٛ٥ِٙٔٛ‫آ‬ ‫اوؼ٥ذ‬ٚ...
‫ٚجٛد‬‫داس٘ذ‬.ٜ‫داد‬ ‫لشاس‬ ‫ٞب‬ ّٓ٥‫ف‬ ُ‫داخ‬ ‫دس‬ ٣‫ثشخ‬ ٚ ‫ثبِـتىٟب‬ ٖٚ‫دس‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ‫اص‬ ٣‫ثشخ‬
‫ؿٛد‬ ٣ٔ.
‫پشٍٔٙٙبت‬ٓ٥‫پتبػ‬(KMNO4)ٗ٤‫ٔٛثشتش‬ٝ‫و‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ّٗ٥‫ات‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬
ً٘‫س‬ ‫فشا٤ٙذ‬ ٗ٤‫ا‬ ٣‫ع‬ ،‫ٕ٘ب٤ذ‬ ٣ٔ َٛ٘‫اتب‬ ٚ ‫اػتبت‬ ‫تِٛ٥ذ‬ ٚ ٜ‫وشد‬ ‫اوؼ٥ذ‬ ‫سا‬ ّٗ٥‫ات‬
ٖ‫آ‬ ٜ‫ثبل٥ٕب٘ذ‬ ّٗ٥‫ات‬ ‫جزة‬ ‫ظشف٥ت‬ ٚ‫س‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٚ ‫٤بثذ‬ ٣ٔ‫تغ٥٥ش‬ ٢‫ا‬ ٜٟٛ‫ل‬ ٝ‫ث‬ ‫اصثٙفؾ‬
‫ٔ٥ـٛد‬ ‫ٔـخق‬.KMNO4‫تٕبع‬ ‫دس‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٕ٘ٓ٥‫ٔؼتم‬‫ثب٤ذ‬ ٚ ‫ؿٛد‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫غزا‬ ‫ثب‬
‫ؿٛد‬ ٝ‫اسائ‬ ‫ثبِـته‬ ٖٚ‫دسدس‬.
‫اتیلن‬ ‫های‬ ‫جاذب‬
Ethylene scavengers
19
‫سطح‬‫دي‬ ‫باالي‬‫اكسيد‬‫غرایی‬ ‫َاي‬ ٍ‫بست‬ ‫دزين‬ ‫كسبه‬:
*‫سسكًب‬ ‫باعث‬‫ميکسيبی‬ ‫زشد‬‫گًشت‬ ‫مثل‬ ‫دزمحصًالتی‬،‫مسغ‬ ،ٌ‫تاش‬‫واوًایی‬ ‫پىيسيمحصًالت‬.
*‫كاَش‬‫ي‬ ‫َا‬ ًٌ‫مي‬ ‫طسايت‬ ‫زفته‬ ‫بيه‬ ‫اش‬ ‫سسعت‬‫یا‬ ‫سبصیجات‬‫محصًالت‬ ‫تىفس‬ ‫ميصان‬ ‫كاَش‬
‫ميشًد‬ ٌ‫تاش‬ً‫جل‬ ‫اكسيژن‬ ‫َاي‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ‫واشی‬ ‫خال‬ ‫یا‬ ٍ‫بست‬ ‫شدن‬ ٌ‫چسيكيد‬ ‫اش‬ ‫تا‬ ‫شًد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ي‬
ٍ‫بسشت‬ ‫ي‬ ٌ‫تاش‬ ‫َاي‬ ًٌُ‫ق‬ ‫بساي‬ ٌ‫يیژ‬ ‫بطًز‬ ‫كسبه‬ ‫اكسيد‬ ‫دي‬ ‫َاي‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ٌ‫استفاد‬ ‫شًد‬ ‫گيسي‬
‫قساز‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًزد‬ ‫وماید‬ ‫می‬ ‫آشاد‬ ‫كسبه‬ ‫اكسيد‬ ‫دي‬ ‫اش‬ ‫تًجُی‬ ‫قابل‬ ‫حجم‬ ٍ‫ك‬ ٌ‫شد‬ ‫خسد‬ ‫ي‬ ٌ‫شد‬
‫گيسد‬ ‫می‬.
‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جاذب‬Co2 scavengers and emitters
20
‫دي‬ ‫اش‬ ٌ‫استفاد‬‫سیستم‬‫مسکة‬‫جاذب‬‫تکساز‬ ‫کسته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ٌ‫کىىد‬ ‫مىتشس‬ ‫ي‬ ‫اکسیطن‬
‫شًد‬ ‫می‬ ‫شدوی‬ ‫فاسد‬ ‫غراَای‬ ‫ماودگازی‬ ‫شمان‬ ‫افصایش‬ ‫تسای‬ ‫متدايلی‬.
ٌ‫تاز‬ ‫گًشت‬ ٍ‫ومًو‬
‫تا‬ ٌ‫شد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬
‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫جاذب‬
‫کرته‬
21
*‫دز‬ٍ‫ک‬ ‫محصًالتی‬‫ظاَس‬ ‫ي‬ ‫حجم‬‫َای‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ٌ‫عمد‬ ‫تطًز‬ ‫تاشد‬ ‫می‬ ‫مُم‬ ٍ‫تست‬O2‫َای‬ ٌ‫کىىد‬ ‫آشاد‬ ‫ي‬CO2
‫شًد‬ ‫می‬ ٌ‫استفاد‬.‫تاعث‬ ‫کسته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫َسچىد‬‫پیشگیسی‬‫اتمسفس‬ ‫تا‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫دز‬ ‫َا‬ ‫میکسيازگاویسم‬ ‫زشد‬ ‫اش‬
،‫شًد‬ ‫می‬ ٍ‫یافت‬ ‫تغییس‬CO2‫اثس‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫گاَی‬ ‫اضافی‬‫معکًظ‬‫پیشگیسی‬ ‫اثس‬ ‫یا‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫محصًل‬ ‫زيی‬ ‫تس‬
‫وماید‬ ‫خىثی‬ ‫زا‬ ‫کىىدگی‬.
*‫تکىًلًضی‬‫َای‬ ‫جاذب‬ ٍ‫شمیى‬ ‫دز‬ ‫دیگس‬CO2‫حايی‬ ‫َای‬ ٍ‫تست‬ ‫شامل‬CaOٍ‫ک‬ ‫سیلیکا‬ ‫ضل‬ ‫مثل‬ ٍ‫َیدزات‬ ‫عامل‬ ‫يیک‬
‫ایه‬ ‫دز‬ ‫تاشد‬ ‫می‬ ‫است‬ ٌ‫ومًد‬ ‫جرب‬ ‫آب‬‫فسآیىد‬‫دَد‬ ‫می‬ ‫زخ‬ ‫شیس‬ ‫ياکىش‬:
‫تسکیة‬‫فعال‬) Ca(OH)2‫کلسیم‬ ‫َیدزيکسید‬)‫تا‬ ‫کافی‬ ‫زطًتت‬ ‫حضًز‬ ‫دز‬CO2‫تًلید‬ ‫ي‬ ٌ‫داد‬ ‫ياکىش‬CaCO3
(‫کلسیم‬ ‫کستىات‬)‫می‬‫کىد‬.
*ٗ٤‫ا‬‫فشآ٤ٙذ‬٢‫د‬ ‫اثشات‬ ٚ‫ا٤ٙش‬ ‫اص‬ ٚ ٜ‫ٕ٘ٛد‬ ‫حزف‬ ‫سا‬ ‫ٚػجض٤جبت‬ ٜٛ٥ٔ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ٜ‫ؿذ‬ ‫تِٛ٥ذ‬ ٣‫اضبف‬ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬ ٢‫د‬
َ‫تٙض‬ ُٔ‫ؿب‬ ٝ‫و‬ ٣‫اضبف‬ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬pHٚ‫تغ٥٥ش‬ً٘‫س‬ٚٓ‫عؼ‬‫ٌشدد‬ ‫ٔشتفغ‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ.
22
‫جاذب‬‫های‬‫رطوبت‬
Moisture scavengers
23
ٚ ‫ٔخٕشٞب‬ ، ‫وپىٟب‬ ، ‫ٔ٥ىشٚثٟب‬ ‫سؿذ‬ ‫وبٞؾ‬ ٖ‫آ‬ ‫ٔتؼبلت‬ ٚ ٣‫آث‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫وبٞؾ‬...
ّٓ٥‫ف‬ ُ‫ؿى‬ ٖ‫ؿذ‬ ٜ‫ت٥ش‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬
‫اص‬ ‫ٔب٘غ‬‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬
‫افضا٤ؾ‬٢‫ٔب٘ذٌبس‬ ٖ‫صٔب‬
ٚ ٣ٞ‫ٔب‬ ٚ ‫ٌٛؿت‬ ٖ‫ؿذ‬ ‫رٚة‬ ‫اص‬ ُ‫حبك‬ ‫آة‬ ‫حزف‬...
ٜ‫تبص‬ ٣‫ثبغ‬ ‫ٔحلٛالت‬ ‫تٙفغ‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ‫آة‬ ‫ثخبس‬ ‫چٍبِؾ‬ ‫اص‬ ٢‫پ٥ـٍ٥ش‬
ْ‫٘ش‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ٖ‫ؿذ‬‫ٔحلٛالت‬‫ٞب‬ ‫ث٥ؼىٛئ٥ت‬ ‫وشاوشٞب‬ ُ‫ٔث‬ ‫تشد‬
‫ٔشعٛة‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬‫٘جبت‬ ‫آة‬ ُ‫ٔث‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ٖ‫ؿذ‬
ٝ‫وّٛخ‬ ‫ٔب٘غ‬ٖ‫ؿذ‬‫خـه‬ ‫ٔحلٛالت‬
‫رطًتت‬ ‫کىترل‬ ‫مسایای‬:
24
*‫حرف‬‫ممکه‬ ‫یا‬ ‫تشًد‬ ‫غرا‬ ‫شدگی‬ ‫خشک‬ ٍ‫ت‬ ‫مىجس‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫غرا‬ ‫اش‬ ‫شیاد‬ ‫زطًتت‬
‫گسدد‬ ‫مساعد‬ ‫اکسیداسیًن‬ ‫جُت‬ ‫شسایط‬ ‫است‬.
‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ‫دػ٥ىب٘تٟب‬ ٢ٚ‫حب‬ ‫ثخبسآة‬ ٢‫ٞب‬ ٜ‫ػذوٙٙذ‬.‫ؿٛد‬ ٜ‫اػتفبد‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ٜ‫ٕٞشا‬ ٝ‫ث‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ٝ‫و‬.
٣٘‫وٕپب‬ ٗ٤‫چٙذ‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ٢‫ثبِـتىٟب‬ ‫ثش‬ ٜٚ‫ػال‬٢‫ٞب‬ ٝ‫ٚسل‬ ٚ ‫پذٞب‬‫دس‬ ‫آة‬ َ‫وٙتش‬ ٢‫ثشا‬ ‫سا‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬
‫وٙٙذ‬ ٣ٔ ‫تِٛ٥ذ‬ ‫ٌٛؿتٟب‬ ُ‫ٔث‬ ‫ثبال‬ ٣‫آث‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫ثب‬ ٢‫غزاٞب‬.٣‫پالػت٥ى‬ ‫ٔٙفز‬ ‫س٤ض‬ ٝ٤‫ال‬ ٚ‫د‬ ُٔ‫ؿب‬ ‫ٞب‬ ‫جبرة‬ ٗ٤‫ا‬ ُ‫اك‬ ‫دس‬
‫اػت‬ ‫لبدس‬ ٝ‫و‬ ‫داسد‬ ‫لشاس‬ ‫جبرة‬ ‫فٛق‬ ‫پّ٥ٕش‬ ‫٤ه‬ ٖ‫آ‬ ٖ‫ٔ٥ب‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ّٗ٥‫پشٚپ‬ ٣ّ‫پ‬ ‫٤ب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬ ُ‫ٔث‬ ،ٜ‫تٙ٥ذ‬ ‫غ٥ش‬ ‫ثلٛست‬
‫اص‬ ‫ث٥ؾ‬500‫ثشاثش‬‫اػت‬ ٜ‫ؿذ‬ ٝ٥‫تؼج‬ ‫ٕ٘ب٤ذ‬ ‫جزة‬ ‫آة‬ ‫خٛد‬ ٣٘‫ٚص‬.
‫پلیمر‬‫فًق‬ ‫َای‬‫جاذب‬:ُ٥‫ٔت‬ ٣‫وشثٛوؼ‬ ،‫آوش٤الت‬ ٣ّ‫پ‬ ٢‫ٕ٘ىٟب‬ ُٔ‫ؿب‬‫ػِّٛض‬(CMC)٢‫ٚوٛپّ٥ٕشٞب‬ٝ‫٘ـبػت‬
‫ٔ٥جبؿذ‬‫داس٘ذ‬ ‫آة‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٢‫ؿذ٤ذ‬ ُ٤‫تٕب‬ ٝ‫و‬.
‫٤ه‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫سعٛثت‬ ‫جزة‬ ٜ‫سا‬ ‫د٤ٍش‬٢‫ا‬ ٝ‫ٚسل‬ ٝ‫ٚسل‬ ٢‫پّ٥ٕش‬ ‫جبرة‬ ‫ػٛپش‬ ‫غـبء‬‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬
‫٤ه‬ ٚ ‫اوش٤ّ٥ه‬ ‫كٕغ‬ ‫٤ه‬ ،ٖ‫اٚس٤تب‬ ٣ّ‫پ‬ ‫كٕغ‬ ‫٤ه‬ ٢ٛ‫ٔحت‬ ،‫كٕغ‬ ٣‫٘ٛػ‬ ٚ ٢‫پ٥ٛ٘ذ‬ ‫اػتش‬ ٣ّ‫پ‬ ‫وٛپّ٥ٕش‬ ‫اص‬ ٣ّ‫ؿى‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫آ‬
‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ُ٥ٙ٤ٚ ‫كٕغ‬.
‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫غزا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ٜ‫ؿذ‬ ُ٥‫تـى‬ ‫آة‬ َ‫وٙتش‬ ‫دس‬ ‫ٔؤثش‬ ٜ‫سا‬ ‫٤ه‬٣‫عج٥ؼ‬ ‫سع‬ ‫خبن‬(montmorial)ٓ٥‫وّؼ‬ ،
‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ‫د٤ٍش‬ ‫٤ب‬ ٜ‫ؿذ‬ ُ٤‫تؼذ‬ ٝ‫٘ـبػت‬ ،‫وّشا٤ذ‬ ٓ٥‫وّؼ‬ ،‫اوؼ٥ذ‬‫آة‬ ٖ‫ؿذ‬ ُ٥‫تـى‬ ‫ٔب٘غ‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬‫ٔ٥ـٛ٘ذ‬.
25
‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٢‫پّ٥ٕش‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ‫غزا‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫عؼ‬ ‫جزة‬ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ٚ ٜ‫ٔض‬ ٚ ٓ‫عؼ‬ ‫ؿذت‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬ ‫اص‬
‫اثش‬ ‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬ ٢ٚ‫س‬ ‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٓ‫عؼ‬ ‫حزف‬ ٢‫ػبد‬ ‫حبِت‬ ‫دس‬ ‫ؿٛد‬ ‫غزاٞب‬ ٣‫اسٌبِ٘ٛپت٥ى‬ ُ٥‫پشٚف‬ ‫دس‬ ‫تبث٥شات‬
‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ٝ‫٘بخٛاػت‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫عؼ‬ ‫٤ب‬ ‫ثٛٞب‬ ٣‫ا٘تخبث‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٣‫ٔثجت‬ ٢‫وبسثشدٞب‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ‫أب‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ‫ٔخشة‬.
٢‫ٞب‬ ٕٝ٘ٛ٘
٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ٜ‫ؿذ‬
ٛ‫ث‬ ‫جبرة‬ ‫ثب‬
َ‫ب‬ ٍ ‫طعن‬ ‫جاذب‬ ٍ ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ‫ّای‬ ‫سیستن‬
Release or absorption of flavours and odours
26
‫تٛػظ‬ ‫تٛا٘ٙذ‬ ٣ٔ ٝ‫و‬ ٣‫ٔغجٛػ‬ ‫٘ب‬ ٢‫ثٛٞب‬ ‫اص‬ ‫٘ٛع‬ ٚ‫د‬َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬‫حزف‬‫ؿٛ٘ذ‬:
*‫ٌ٥ش٘ذ‬ ٣ٔ ُ‫ؿى‬ ٣ٞ‫ٔب‬ ّٝ‫ػض‬ ٢‫ٞب‬ ٗ٥‫پشٚتئ‬ ٝ٤‫تجض‬ ‫اص‬ ٝ‫و‬ ‫ٞب‬ ٗ٥ٔ‫آ‬ ُٔ‫ؿب‬.
*‫آِذئ٥ذٞب‬٣ٔ ُ٥‫تـى‬ ‫ٞب‬ ٗ‫ٚسٚغ‬ ‫ٞب‬ ٣‫چشث‬ ٖٛ٥‫اتٛاوؼ٥ذاػ‬ ‫اص‬ ٝ‫و‬‫ؿٛ٘ذ‬.
‫ث‬٢‫ٛٞب‬،٣ٞ‫ٔب‬ ٗ٥‫پشٚتئ‬ ٝ٤‫تجض‬ ‫ثب‬ ٜ‫ٕٞشا‬ ٗ٥ٔ‫آ‬ ُ٥‫ٔت‬ ٢‫تش‬ ُ‫ٔث‬ ‫فشاس‬ ٢‫آٔ٥ٟٙب‬ ‫٘بخٛؿب٤ٙذ‬٣٤‫لّ٥ب‬
‫ؿٛ٘ذ‬ ٣‫خٙث‬ ‫ٔختّف‬ ٢‫اػ٥ذ‬ ‫تشو٥جبت‬ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ‫تٛا٘ٙذ‬ ٣ٔ ٚ ‫ٞؼتٙذ‬.
27
ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٕٝ٘ٛ٘
٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ‫ضذ‬ ٜ‫وٙٙذ‬ ‫ٔٙتـش‬ ‫ثب‬
‫هَاد‬ ‫بٌدی‬ ِ‫دست‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫دز‬ ُ‫استفاد‬ ‫هَزد‬ ‫هیکسٍبی‬ ‫ضد‬:
28
‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫در‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًرد‬ ‫میکريتی‬ ‫ضد‬ ‫ترکیة‬ ‫یک‬ ٍ‫ک‬ ‫َایی‬ ‫يیصگی‬
‫از‬ ‫عثارتىد‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫تاید‬ ‫فعال‬ ‫َای‬:
1-‫ٔٛسد‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔجبص‬ ٣٤‫غزا‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ثب‬ ‫تٕبع‬ ٢‫ثشا‬ ٚ ٜ‫ثٛد‬ ٜ‫وٙٙذ‬ ‫٘ظبست‬ ٢‫ٞب‬ ٖ‫ػبصٔب‬ ‫تب٤٥ذ‬.
2-‫ل٥ٕت‬‫ثبؿذ‬ ٝ‫كشف‬ ٝ‫ث‬ ٖٚ‫ٔمش‬ ‫تب‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ٣ٙ٥٤‫پب‬.
3-‫ثش‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٞب‬ ٓ‫ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼ‬ ‫اص‬ ٣‫ٚػ٥ؼ‬ ‫ع٥ف‬.
4-‫دس‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٞب‬ ٓ‫ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼ‬ ‫ثش‬ ٓ‫و‬ ٢‫ٞب‬ ‫غّظت‬.
5-‫ثش‬‫ثبؿذ‬ ٝ‫٘ذاؿت‬ ٣‫ٔٙف‬ ‫تبث٥ش‬ ٣٤‫غزا‬ ‫ٔٛاد‬ ٣‫حؼ‬ ‫خٛاف‬.
29
‫فؼبِ٥ت‬ ٢‫داسا‬ ‫فّض‬ ٗ٤‫تش‬ ‫ؿبخق‬ ‫اص‬ ‫أب‬٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ٜ‫٘مش‬٣ٔ‫ثبؿذ‬.
ٖٛ٤‫خبك٥ت‬ ‫٘٥ض‬ ‫تٕبع‬ ‫كٛست‬ ‫دس‬ ٚ ‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٕ٘ ‫سٞب‬ ٣٘‫آػب‬ ٝ‫ث‬ ٜ‫٘مش‬ ٢‫ٞب‬٣ٕ‫ػ‬‫٘ذاس٘ذ‬.
ٖٛ٤‫فؼبِ٥ت‬ ٢‫داسا‬ ٜ‫٘مش‬٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬٣ٔ ‫ٔخٕشٞب‬ ٚ ‫ٞب‬ ‫وپه‬ ،‫ٞب‬ ٢‫ثبوتش‬ ‫اص‬ ٣‫ٚػ٥ؼ‬ ‫ع٥ف‬ ٝ٥ّ‫ػ‬
‫ثش‬ ٣ِٚ ‫ثبؿذ‬ْٚ‫ٔمب‬ ٢‫اػپٛسٞب‬‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫اص‬ ٚ ‫٘ذاسد‬ ‫اثش‬ ‫حشاست‬ ٝ‫ث‬٢‫ٞب‬ ٓ٤‫آ٘ض‬
٣ٔ ُٕ‫ػ‬ ٝ‫ث‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ ‫٘٥ض‬ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ٢‫ػِّٟٛب‬‫آٚسد‬.
‫صئِٛ٥ت‬‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٗ٤‫جب٤ٍض‬ ٢‫ٞب‬ٜ‫٘مش‬٢‫پّ٥ٕشٞب‬ ‫دس‬٣ّ‫پ‬ ،ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬ ‫ٔب٘ٙذ‬ ‫ٔختّف‬ّٗ٥‫پشٚپ‬...‫ٚاسد‬
٣‫٘بصو‬ ١٤‫ال‬ ‫ثلٛست‬ ‫٤ب‬ ٚ ‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٔ‫دس‬‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٔ ٜ‫پٛؿب٘ذ‬ ‫پّ٥ٕش‬ ‫ػغح‬.ٜ‫ٔبد‬ ‫آة‬ ٝ‫و‬ ٣ٔ‫ٍٞٙب‬
‫ٔختّف‬ ٢‫ٞب‬ ‫لؼٕت‬ ‫ثب‬ ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ٚ ٜ‫ؿذ‬ ُ‫ح‬ ٖ‫آ‬ ‫دس‬ ٜ‫٘مش‬ ٖٛ٤ ‫٤بثذ‬ ٣ٔ ‫تٕبع‬ ‫صئِٛ٥ت‬ ‫ثب‬ ٣٤‫غزا‬
٣ٔ ‫تٕبع‬ ٣٤‫غزا‬ ٜ‫ٔبد‬‫٤بثذ‬.
‫اػ٥ذ‬‫ٔب٘ٙذ‬ ٝٙ٥ٔ‫آ‬ ٢‫ٞب‬ٗ٥‫ػ٥ؼتئ‬ ٚ ٗ٤‫ِ٥ض‬‫دس‬ ٗ٤‫ثٙبثشا‬ ٚ ‫داس٘ذ‬ ٜ‫٘مش‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫ثش‬ ٣ٌ‫ثبصداس٘ذ‬ ‫اثش‬
٢‫غزاٞب‬٣ٙ٥‫پشٚتئ‬‫ثبال‬ ‫غّظت‬ ‫دس‬ ‫ثب٤ذ‬‫ٔٛسد‬‫ؿٛ٘ذ‬ ‫ٚالغ‬ ٜ‫اػتفبد‬.
‫ػبختبس‬‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٝٙ٥ٔ‫ال‬ ٢‫ٞب‬ ّٓ٥‫ف‬
ٜ‫٘مش‬ ‫صئِٛ٥ت‬
30
ٍ‫الی‬ ‫چىد‬ ‫فعال‬ ‫میکسيتی‬ ‫ضد‬ ‫فیلم‬ ‫خاصیت‬ ‫اش‬ ‫تسکیثی‬
ٜ‫اػتفبد‬٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫اص‬ٗ٤‫ا‬ ٝ٤‫چٙذال‬‫ٟٔبجشت‬ ‫ػشػت‬ ٓ٥٘‫ثتٛا‬ ٝ‫و‬ ‫دٞذ‬ ٣ٔ ‫ٔب‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ ٖ‫أىب‬
‫اص‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ٠‫ٔبد‬ ٖ‫سٞبؿذ‬ ‫ػشػت‬ ٝ‫و‬ ‫ثٟتشاػت‬ ٖٛ‫چ‬ ٓ٥ٙ‫و‬ َ‫وٙتش‬ ‫ا‬ ‫س‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ‫ٔٛاد‬
‫ثٕب٘ذ‬ ٣‫ثبل‬ ٣٘‫ثحشا‬ ١‫٘مغ‬ ٢‫ثبال‬ ٣٘‫عٛال‬ ‫ٔذت‬ ٢‫ثشا‬ ‫غّظت‬ ‫تب‬ ‫ثبؿذ‬ ُ‫حذال‬ ‫دس‬ ‫پّ٥ٕش‬.ٝ٤‫ال‬
َ‫ساوٙتش‬ َ‫فؼب‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ا٘تـبس‬ ‫ػشػت‬ ٚ ‫اػت‬ ٝ٤‫ال‬ ٗ٤‫تش‬ ٣ّ‫داخ‬ ٜ‫وٙٙذ‬ َ‫وٙتش‬‫ٔ٥ىٙذ‬ٚ١٤‫ال‬
ٝ‫ث‬ َ‫فؼب‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ٟٔبجشت‬ ‫اص‬ ٣‫خبسج‬ ‫٤ب‬ ‫ػب٤ك‬ ١٤‫ال‬ ٚ ‫اػت‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ٠‫ٔبد‬ ٢ٚ‫حب‬ ‫ٔبتش٤ىغ‬
‫وٙذ‬ ٣ٔ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٠‫ٔبد‬ ‫اص‬ ‫خبسج‬.
31
‫مُبجزتی‬:‫سبسوذ‬ ‫می‬ ‫رَب‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ٍ‫ب‬ ‫را‬ ‫فعبل‬ ‫مًاد‬ ٍ‫فعبالو‬ ٍ‫ک‬ ‫آوُبیی‬.ٌ‫مبد‬ ‫حبيی‬ ‫لفبف‬ ‫یعىی‬
‫است‬ ‫میکزية‬ ‫ضذ‬.
‫مُبجزتی‬ ‫غیز‬:‫بذين‬ ‫ومبیذ‬ ‫می‬ ‫پیشگیزی‬ ‫میکزيبُب‬ ‫رشذ‬ ‫اس‬ ‫مًثز‬ ‫بطًر‬ ٍ‫ک‬ ‫است‬ ‫ای‬ ٍ‫دست‬ ‫شبمل‬
‫ببیذ‬ ‫غذایی‬ ٌ‫مبد‬ ‫حبلت‬ ‫ایه‬ ‫در‬ ،‫ومبیذ‬ ‫آساد‬ ٍ‫بست‬ ‫بذاخل‬ ‫را‬ ‫فعبل‬ ‫عًامل‬ ٍ‫ایىک‬‫در‬ ‫مستقیمب‬‫بب‬ ‫تمبط‬
‫ببشذ‬ ‫فعبل‬ ‫مًاد‬.
‫فیلم‬‫میکزيتی‬ ‫ضد‬ ‫خصًصیات‬ ٍ‫ک‬ ‫مًادی‬ ‫یا‬ ‫َا‬
‫َستىد‬ ٌ‫گزي‬ ‫دي‬ ‫شامل‬ ‫دارود‬:
32
‫٤ه‬٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ،َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ٢ ٝ‫تٛػؼ‬ ‫تش‬ ٝ‫پ٥ـشفت‬ ‫سٚؽ‬
ٜ‫وبس‬ ‫چٙذ‬ َ‫فؼب‬‫اػت‬.٢‫د‬ ٜ‫ٔٙتـشوٙٙذ‬ ‫ثب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫تشو٥ت‬ ،َ‫ٔثب‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬
٢‫غزاٞب‬ ٢‫ػبص‬ ٜ‫رخ٥ش‬ ‫اػتمبٔت‬ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ‫ضذ‬ ‫ِٔٛذ‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ‫٤ب‬ ٚ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬
‫دٞذ‬ ٣ٔ ‫استمب‬ ‫سا‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬.
‫ريش‬ ٍ‫ت‬ ٌ‫شد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫َای‬ ٍ‫ومًو‬MAP
33
‫آًتی‬‫بشای‬ ‫غزایی‬ ‫هَاد‬ ‫ّای‬ ‫افضٍدًی‬ ‫عٌَاى‬ ِ‫ب‬ ‫ای‬ ُ‫گستشد‬ ‫طَس‬ ِ‫ب‬ ‫ّا‬ ‫اکسیذاى‬
ِ‫ب‬ ٍ ‫غزایی‬ ‫عوشهَاد‬ ‫ًوَدى‬ ‫طَالًی‬ ٍ ‫لیپیذّا‬ ‫اکسیذاسیَى‬ ‫بشابش‬ ‫دس‬ ‫پایذاسی‬
‫شَد‬ ‫هی‬ ُ‫استفاد‬ ‫اکسیژى‬ ِ‫ب‬ ‫حساس‬ ٍ ُ‫شذ‬ ‫خشک‬ ‫هحصَالت‬ ‫بشای‬ ُ‫عوذ‬ ‫طَس‬.
‫آًتی‬‫تثبیت‬ ‫بشای‬ ‫پالستیکی‬ ‫ّای‬ ‫فیلن‬ ‫دس‬ ‫تَاى‬ ‫هی‬ ‫ّوچٌیي‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫اکسیذاى‬
‫فیلن‬ ‫تخشیب‬ ‫اص‬ ‫حفاظت‬ ‫هٌظَس‬ ِ‫ب‬ ‫پلیوش‬ ‫کشدى‬‫گٌجاًیذ‬.
‫غلظت‬ُ‫رخیش‬ ‫طَل‬ ‫دس‬ ‫فیلن‬ ‫تشکیبات‬ ‫دس‬ ‫اکسیذاسیَى‬ ‫دلیل‬ ِ‫ب‬ ‫اکسیذاًْا‬ ‫آًتی‬
ِ‫ب‬ ‫پلیوش‬ ‫اص‬ ‫ای‬ ُ‫عوذ‬ ‫بخش‬ ‫طشیق‬ ‫اص‬ ‫اًتشاس‬ ‫آى‬ ‫دلیل‬ ، ‫یابذ‬ ‫هی‬ ‫کاّش‬ ‫ساصی‬
‫است‬ ‫آى‬ ‫سطح‬ ‫سوت‬.
ِ‫ب‬‫ٍیتاهیي‬ ،‫تاصگی‬EٍC‫اثشات‬ ‫اعوال‬ ‫جْت‬ ‫پلیوشی‬ ‫ّای‬ ‫فیلن‬ ‫دس‬ ‫ادغام‬ ‫بشای‬
‫اًذ‬ ُ‫شذ‬ ‫پیشٌْاد‬ ‫اکسیذاًی‬ ‫آًتی‬.
34
Influence of active
packaging in
chocolate products
‫ز‬‫ثی‬‫ات‬‫الت‬‫ک‬‫ش‬‫اهی‬‫رآورده‬‫ف‬‫رد‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬‫ندی‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫بس‬
35
‫هیشَد‬ ‫بسزسی‬ ‫شیس‬ ‫ّای‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫دز‬ ‫ًظس‬ ‫هَزد‬ ُ‫تیس‬ ‫شکالت‬:
​​1)‫تشفتبالت‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬–ٓ‫و‬ ٝ‫دا٘ؼ٥ت‬ ‫ثب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬(PET / LDPE.)
2)‫اوؼ٥ذ‬ ٖٛ‫ػ٥ّ٥ى‬ ‫ثب‬ ‫داس‬ ‫پٛؿؾ‬ ‫تشفتبالت‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬-ٓ‫و‬ ٝ‫دا٘ؼ٥ت‬ ‫ثب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬(PET-SiOx / LDPE.)
36
‫ٔٛاد‬ ٚ َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬‫افضا٤ؾ‬ ٢‫ثشا‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫٘بپز٤ش‬ ‫٘فٛر‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬
‫ٔف٥ذ‬ ‫ػٕش‬(٢‫ٔب٘ذٌبس‬)ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬‫ٔغض‬ ‫ثب‬ُٔ‫وب‬ ‫فٙذق‬.
ٚٝ‫ٚسل‬ ٖ‫وشد‬ ‫تؼت‬ ْٚ‫د‬ ‫ٞذف‬PET-SiOx/LDPE‫٤ه‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬
‫اػت‬ ‫ؿىالت‬ ‫اص‬ ‫حفبظت‬ ٢‫ثشا‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٔب٘غ‬.
‫اثس‬ ‫بسزسی‬:
37
‫پازاهتسّای‬‫کیفی‬ ‫ًظازت‬
‫شامل‬:
‫پراکسید‬ ‫مقدار‬PV(‫ٔ٥ٍ٥شد‬ ‫لشاس‬ ‫ػٙجؾ‬ ‫ٔٛسد‬ ‫پشاوؼ٥ذ‬ ‫ػذد‬ ‫ثب‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ٝ٥ِٚ‫ا‬ ‫ٔحلٛالت‬.)
‫محتًای‬hexanal(ٝ‫تٛػؼ‬ ‫ثب‬ ٓ٥‫ٔؼتم‬ ‫عٛس‬ ٝ‫ث‬ َ‫ٍٞضا٘ب‬ٛ٥‫اوؼ٥ذات‬(‫ثذ‬٣ٕ‫عؼ‬)ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ‫اػت‬ ‫استجبط‬ ‫دس‬
‫ٔ٥ـٛد‬ ٝ‫ٌشفت‬ ‫٘ظش‬ ‫دس‬ ٣‫چشث‬ ‫و٥ف٥ت‬ ‫ؿبخق‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬.)
‫چرب‬ ‫اسید‬ ‫ترکیة‬(‫چشة‬ ٢‫اػ٥ذٞب‬ ‫غّظت‬ ‫ؿبخق‬)
‫روگ‬(ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ‫ؿىالت‬ ‫ػغح‬ ٢ٚ‫س‬ ‫ثش‬ ‫ػف٥ذ‬ ‫ثضسي‬ ٢‫ٞب‬ ٝ‫ِى‬ ٣‫ثشسػ‬٣‫چشث‬ ٝ‫ؿىٛف‬ٜ‫ؿذ‬ ٝ‫ؿٙبخت‬
‫اػت‬.)
‫طعم‬ ،ً‫ت‬ ‫تغییرات‬‫ي‬ٌ‫مس‬(٢‫آسٚٔب‬ ٣‫ثشسػ‬(‫ػغش‬)ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬ ٣‫عج٥ؼ‬ ٓ‫عؼ‬ ٚ
٣‫اسص٤بث‬ ‫دس‬٣‫حؼ‬ ٢‫ٞب‬)
38
‫ٔحلٛالت‬ ‫ؿبخق‬ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ٝ٥ِٚ‫ا‬
39
٣‫چشث‬ ‫و٥ف٥ت‬ ‫ؿبخق‬
40
‫ؿبخق‬ٜ‫ؿذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬ ٢‫ٞب‬ ‫اػ٥ذ‬ ‫غّظت‬(SFA)ٛ٘ٛٔ ،
ٜ‫٘ـذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬ ٢‫اػ٥ذٞب‬(MUFA)٢‫اػ٥ذٞب‬ ٣ّ‫پ‬ ٚ
ٜ‫٘ـذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬(PUFA)ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫افضا٤ؾ‬ ٝ‫و‬
‫ٔ٥ـٛد‬ ٣‫لّج‬ ٢‫ث٥ٕبس٤ٟب‬.
41
‫پازاهتس‬ ‫دز‬ ‫تغییسات‬L))‫زًگ‬ ‫ّواى‬ ‫یا‬
٣‫چشث‬ ٝ‫ؿىٛف‬ ‫ؿبخق‬
42
‫تشو٥جبت‬ ‫دساثشوبٞؾ‬‫فشاس‬ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ ٝ‫و‬
٢‫آسٚٔب‬ ٖ‫داد‬ ‫دػت‬ ‫اص‬(‫ػغش‬)٣‫عج٥ؼ‬
ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬‫ٔ٥ـٛد‬.
‫تغییسات‬َ‫ب‬ ‫دز‬
43
‫تشو٥جبت‬ ‫افضا٤ؾ‬ ‫اثش‬ ‫دس‬
ٝ٤ٛ٘‫ثب‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬
‫تغییسات‬‫طعن‬ ‫دز‬
44
٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬َ‫فؼب‬‫افضا٤ؾ‬ ‫سا‬ ‫غزاٞب‬ ٢‫ٍٟ٘ذاس‬ ٖ‫صٔب‬ ‫ٔذت‬ٚ ٜ‫داد‬ٚ ٣٤‫غزا‬ ‫اسصؽ‬ ‫حفظ‬ ‫ثبػث‬ ٖ‫ٕٞضٔب‬
‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ٣ٕٙ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٖ‫اعٕ٥ٙب‬.
٢‫ٔب٘ذٌبس‬ ‫ٟ٘ب٤تب‬ َٚٛ‫لج‬ ُ‫لبث‬ ‫و٥ف٥ت‬ ‫ثب‬‫دس‬ ‫ٔغضداس‬ ‫ؿىالت‬ ٢‫ثشا‬٢‫تجبس‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬8، ٜ‫ٔب‬ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬
٢‫ثٙذ‬PET//LDPE،8‫تب‬9، ٜ‫ٔب‬٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬PET-SiOx//LDPE،11ٚ ٜ‫ٔب‬٢‫ثشا‬ٕٝ٘ٛ٘
ُ‫حذال‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ‫اص‬ ‫٘ظش‬ ‫كشف‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫٤ه‬ ‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬12‫ثٛد‬ ٜ‫ٔب‬.
‫٤بفت‬ ‫خٛاٞذ‬ ٢‫ث٥ـتش‬ ‫ٌؼتشؽ‬ ‫٘ضد٤ه‬ ٢ ٜ‫آ٤ٙذ‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬ ٝ‫پ٥ـشفت‬ ٢‫تىِٙٛٛط‬ ‫٤ه‬ َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬.ٚ
ٝٔ‫ادا‬َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝٙ٥ٔ‫ص‬ ‫دس‬ ‫٘ٛآٚس٤ٟب‬‫ثٟجٛد‬ ،‫ػبصد‬ ٣ٔ ٜ‫ثشآٚسد‬ ‫سا‬ ٖ‫آ‬ ٢‫پب٤ذاس‬ ٚ ٣‫ػالٔت‬ ،‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬.
‫دس‬ ‫جذ٤ذ‬ ٢‫فشكتٟب‬ ‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ٚ ‫وٙذ‬ ٣ٔ ‫پ٥ذا‬ ٣ٕٔٛ‫ػ‬ ‫ٔمجِٛ٥ت‬ ٣٘ٚ‫سٚصافض‬ ‫ثغٛس‬ َ‫فؼب‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬
‫ؿذ‬ ‫خٛاٞٙذ‬ ‫ثبص‬ ٜ‫آ٤ٙذ‬ ‫دس‬ ٢‫تىِٙٛٛط‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫جٟت‬ ٣٤‫غزا‬ ‫ٚغ٥ش‬ ٣٤‫غزا‬ ‫كٙب٤غ‬.
45
References :
[1] Ghanbarzadeh, B., Pezeshki Najafabadi, A., and Almasi, H. (2011).
Antimicrobial edible films for food packaging. Iranian Journal Of Food Science And
Technology. 8(31):123-135.
[2] Mexis, S. F., Badeka, A. V., Riganakos, K. A., and Kontominas, M. G. (2010). Effect of
active and modified atmosphere packaging on quality retention of dark chocolate with
hazelnuts. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 11: 177–186
[3] Vermeiren, L., Devlieghere, F., Van Beest, M., De Kruijf, N., and Debevere, J. (1999).
Developments in the active packaging of foods. Trends in Food Science and Technology.
10(3):77-86.
[4] Tagizadeh, A., Ebadi, M., and Aliabadi, M. (1388). Technology of active packaging in foods
- A review. National Congress of Chemical Engineering - Islamic Azad University Of
Eslamshahr and Amirkabir University Of Technology (Tehran Polytechnic).
46
47
48
1 de 48

Recomendados

ملخص لعمليات التحلل سكر جلوكوز Glycolysis por
ملخص لعمليات التحلل سكر جلوكوز Glycolysisملخص لعمليات التحلل سكر جلوكوز Glycolysis
ملخص لعمليات التحلل سكر جلوكوز GlycolysisUniv. of Tripoli
26.2K visualizações17 slides
10th polymernameh por
10th polymernameh10th polymernameh
10th polymernamehheliad
34 visualizações7 slides
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانى por
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانىموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانى
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان حاسب آلي للشهادة الإعدادية الترم الثانىملزمتي
8K visualizações12 slides
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com por
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.comFunctional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.comsadegh karimi
93 visualizações31 slides
گزارش درس مهندسی سطح por
گزارش درس مهندسی سطح گزارش درس مهندسی سطح
گزارش درس مهندسی سطح Reza Saleh
528 visualizações7 slides
Interpol bringing the united states to justice (persian) por
Interpol  bringing the united states to justice (persian)Interpol  bringing the united states to justice (persian)
Interpol bringing the united states to justice (persian)VogelDenise
296 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية por
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العمليةAyman Tobasee
259 visualizações34 slides
تست های فصل پنجم زیست پیش por
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیشAli Keramat
681 visualizações14 slides
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة por
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامةموقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامةملزمتي
5K visualizações46 slides
11th polymernameh por
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernamehheliad
65 visualizações10 slides
تصفیه خانه بابل por
تصفیه خانه بابلتصفیه خانه بابل
تصفیه خانه بابلMo Stafa
292 visualizações20 slides
winisis مهارات استخدام نظام por
winisis مهارات استخدام نظامwinisis مهارات استخدام نظام
winisis مهارات استخدام نظامالدكتور طلال ناظم الزهيري
3.4K visualizações31 slides

Mais procurados(8)

1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية por Ayman Tobasee
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية
1 تقييم المشاريع-الأسس العلمية والتطبيقات العملية
Ayman Tobasee259 visualizações
تست های فصل پنجم زیست پیش por Ali Keramat
تست های فصل پنجم زیست پیشتست های فصل پنجم زیست پیش
تست های فصل پنجم زیست پیش
Ali Keramat681 visualizações
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة por ملزمتي
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامةموقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة
موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة
ملزمتي5K visualizações
11th polymernameh por heliad
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernameh
heliad65 visualizações
تصفیه خانه بابل por Mo Stafa
تصفیه خانه بابلتصفیه خانه بابل
تصفیه خانه بابل
Mo Stafa292 visualizações
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5 por Ali Keramat
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
پاسخنامه زیست دوم فصل 1 تا 5
Ali Keramat2.8K visualizações

Similar a بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات

Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNA por
Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNAModeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNA
Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNAUniversity of Guilan
95 visualizações17 slides
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با por
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با Mojtaba Hasanlu
52 visualizações17 slides
HSE_PLAN por
HSE_PLANHSE_PLAN
HSE_PLANasghar havasi
76 visualizações26 slides
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر por
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرأسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرrasha ali
153 visualizações21 slides
تکنوفاندامنتال نماد حفاری por
تکنوفاندامنتال نماد حفاریتکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاریARAM KHALILIFAR
285 visualizações13 slides
A survey on applications of social networks in marketing por
A survey on applications of social networks in marketingA survey on applications of social networks in marketing
A survey on applications of social networks in marketingzohreh izadpanah
724 visualizações61 slides

Similar a بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات (20)

Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNA por University of Guilan
Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNAModeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNA
Modeling & Analysis of Axial Impact of Thin-Walled Structures by LS-DYNA
University of Guilan95 visualizações
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با por Mojtaba Hasanlu
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با
LS-DYNAمدلسازی و تحلیل برخورد محوری سازه های جدارنازک با
Mojtaba Hasanlu52 visualizações
HSE_PLAN por asghar havasi
HSE_PLANHSE_PLAN
HSE_PLAN
asghar havasi76 visualizações
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر por rasha ali
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصرأسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
أسس مجتمع المعرفة الحاضرة فى إسرائيل والغائبة فى مصر
rasha ali153 visualizações
تکنوفاندامنتال نماد حفاری por ARAM KHALILIFAR
تکنوفاندامنتال نماد حفاریتکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاری
ARAM KHALILIFAR285 visualizações
A survey on applications of social networks in marketing por zohreh izadpanah
A survey on applications of social networks in marketingA survey on applications of social networks in marketing
A survey on applications of social networks in marketing
zohreh izadpanah724 visualizações
Virtual leadership.shahrjerdi (1) por Fatemeh Shahrjerdi
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Fatemeh Shahrjerdi325 visualizações
Tammoli dar-ayeye-tathir-word por محمد حمیدی
Tammoli dar-ayeye-tathir-wordTammoli dar-ayeye-tathir-word
Tammoli dar-ayeye-tathir-word
محمد حمیدی168 visualizações
Sans kill chain por mostame
Sans kill chain Sans kill chain
Sans kill chain
mostame225 visualizações
1st StartupWeekend Tehran Report por Mohsen Malayeri
1st StartupWeekend Tehran Report1st StartupWeekend Tehran Report
1st StartupWeekend Tehran Report
Mohsen Malayeri859 visualizações
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ” por Mohammad Golestani
 تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ” تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
Mohammad Golestani47 visualizações
معرفي كامل por Mohammad Golestani
معرفي كاملمعرفي كامل
معرفي كامل
Mohammad Golestani256 visualizações
You, your work, and nothing else por Mahdi Nasseri
You, your work, and nothing elseYou, your work, and nothing else
You, your work, and nothing else
Mahdi Nasseri5.6K visualizações
Pasokh fasl 3_sevom por Ali Keramat
Pasokh fasl 3_sevomPasokh fasl 3_sevom
Pasokh fasl 3_sevom
Ali Keramat1.4K visualizações
13th polymernameh por heliad
13th polymernameh13th polymernameh
13th polymernameh
heliad42 visualizações
5S por abas goodarzi
5S5S
5S
abas goodarzi176 visualizações
Advanced Strategic Management (In Farsi) Dr. Farahzadi por داود خوشقانی
Advanced Strategic Management (In Farsi) Dr. Farahzadi Advanced Strategic Management (In Farsi) Dr. Farahzadi
Advanced Strategic Management (In Farsi) Dr. Farahzadi
داود خوشقانی93 visualizações
Meshkat6 por ghghghghgh
Meshkat6Meshkat6
Meshkat6
ghghghghgh425 visualizações
Fluid-Solid-Interaction Analysis of Elliptic Crack Shaft-Impeller with Health... por University of Guilan
Fluid-Solid-Interaction Analysis of Elliptic Crack Shaft-Impeller with Health...Fluid-Solid-Interaction Analysis of Elliptic Crack Shaft-Impeller with Health...
Fluid-Solid-Interaction Analysis of Elliptic Crack Shaft-Impeller with Health...
University of Guilan75 visualizações
نقل-الدم-_السوائل.pdf por OmniaEmy
نقل-الدم-_السوائل.pdfنقل-الدم-_السوائل.pdf
نقل-الدم-_السوائل.pdf
OmniaEmy59 visualizações

Mais de Saeed Ranjbaryan

فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا ... تهیه کننده سعید رنجبریان por
فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا  ... تهیه کننده سعید رنجبریانفیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا  ... تهیه کننده سعید رنجبریان
فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا ... تهیه کننده سعید رنجبریانSaeed Ranjbaryan
671 visualizações18 slides
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریان por
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریانعسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریان
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریانSaeed Ranjbaryan
610 visualizações24 slides
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریان por
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریانپمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریان
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریانSaeed Ranjbaryan
564 visualizações28 slides
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریان por
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریانضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریان
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریانSaeed Ranjbaryan
370 visualizações24 slides
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شده por
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شدهمروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شده
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شدهSaeed Ranjbaryan
386 visualizações47 slides
Active packaging by saeed ranjbaryan por
Active packaging by saeed ranjbaryanActive packaging by saeed ranjbaryan
Active packaging by saeed ranjbaryanSaeed Ranjbaryan
1.1K visualizações48 slides

Mais de Saeed Ranjbaryan(6)

فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا ... تهیه کننده سعید رنجبریان por Saeed Ranjbaryan
فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا  ... تهیه کننده سعید رنجبریانفیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا  ... تهیه کننده سعید رنجبریان
فیلم فعال کیتوزان و وی پروتئین برای پنیر ریکوتا ... تهیه کننده سعید رنجبریان
Saeed Ranjbaryan671 visualizações
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریان por Saeed Ranjbaryan
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریانعسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریان
عسل و ارزش دارویی آن --- تهیه کننده : سعید رنجبریان
Saeed Ranjbaryan610 visualizações
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریان por Saeed Ranjbaryan
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریانپمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریان
پمپ ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی ---- سعید رنجبریان
Saeed Ranjbaryan564 visualizações
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریان por Saeed Ranjbaryan
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریانضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریان
ضريب انتقال حرارت طی سرخ كردن عميق چربي ------ تهیه کننده سعید رنجبریان
Saeed Ranjbaryan370 visualizações
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شده por Saeed Ranjbaryan
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شدهمروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شده
مروری بر مزایا و خطرات مصرف شیر خام و شیر گرم شده
Saeed Ranjbaryan386 visualizações
Active packaging by saeed ranjbaryan por Saeed Ranjbaryan
Active packaging by saeed ranjbaryanActive packaging by saeed ranjbaryan
Active packaging by saeed ranjbaryan
Saeed Ranjbaryan1.1K visualizações

بسته بندی فعال درصنایع غذایی و نقش آن در حفظ کیفیت و ماندگاری فرآورده های شکلات

 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. Active packaging in food industry & role of it on quality retention & shelf life chocolate products ‫ظ‬‫حف‬‫رد‬‫ن‬‫آ‬‫ش‬‫نق‬‫و‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫اعی‬‫ن‬‫ص‬‫رد‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬‫ندی‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫بس‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬ ‫و‬‫الت‬‫ک‬‫ش‬‫اهی‬‫رآورده‬‫ف‬‫اری‬‫گ‬‫ند‬‫ا‬‫م‬ 3
 • 4. 1.ِ‫هقده‬ 2.ِ‫بست‬ ‫تعسیف‬‫بٌدی‬‫فعال‬ 3.‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ِ‫ٍظیف‬ 4.ِ‫هقایس‬‫فعال‬ ٍ ‫سٌتی‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ 5.َُ‫ًح‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫عولکسد‬ 6.‫ًقش‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫اصلی‬ ‫ّای‬ 7.‫سیستن‬‫آًْا‬ ‫کازبسد‬ ٍ ‫هکاًیصم‬ ٍ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫ّای‬ 7-1-‫جاذب‬‫ّای‬‫اکسیطى‬ 7-2-‫جاذب‬‫اتیلي‬ ‫ّای‬ 7-3-‫جاذب‬‫کسبي‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ٍ 7-4-‫زطَبت‬ ‫ّای‬ ‫جاذب‬ 7-5-‫سیستن‬ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ‫ّای‬/ٍ ‫طعن‬ ‫جاذب‬َ‫ب‬ 7-6-ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬‫هیکسٍبی‬ ‫ضد‬ 7-7-‫سیستن‬ُ‫کاز‬ ‫چٌد‬ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫ّای‬ 7-8-‫کسیداى‬ ‫اًتشازآًتی‬ 8.‫تاثیس‬‫شکالت‬ ‫ّای‬ ُ‫فسآٍزد‬ ‫دز‬ ‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ 9.ِ‫ًتیج‬‫گیسی‬ 10.‫هٌابع‬ 4
 • 5. 5
 • 6. 6 ‫اس‬‫ی‬‫ن‬‫هب‬‫خ‬‫س‬‫ا‬‫پ‬‫رد‬ ‫ان‬‫ی‬‫ز‬‫ت‬‫مش‬ ‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬‫ات‬‫ش‬‫ی‬‫ا‬‫ر‬‫گ‬ ‫وم‬‫ا‬‫د‬‫م‬‫زات‬‫ی‬‫ی‬‫غ‬‫ت‬ ‫ای‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫رد‬‫ه‬‫فت‬‫ر‬‫گ‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ی‬‫ت‬‫ع‬‫ن‬‫ص‬‫ید‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫ىالت‬‫ص‬‫مح‬ ‫شده‬‫ت‬‫فظ‬‫ا‬‫ح‬‫م‬ ‫و‬‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬‫اسی‬‫س‬‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ه‬‫ج‬ ‫ای‬‫ه‬‫ت‬‫ف‬‫ا‬‫س‬‫م‬‫رد‬‫ىسعی‬‫ت‬ ‫ی‬‫ن‬‫ىال‬‫ط‬ ‫ان‬‫م‬‫س‬‫زف‬‫ص‬‫م‬ ‫رید‬‫خ‬‫ی‬‫ا‬‫رب‬‫ز‬‫ت‬‫کم‬ ‫اس‬‫اتسه‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫و‬‫ی‬‫ته‬ ‫ر‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫ب‬
 • 7. 7
 • 8. 8 ‫د‬‫ا‬‫ى‬‫م‬‫ی‬‫ن‬‫یم‬‫ا‬‫و‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬‫ظ‬‫حف‬ ‫ی‬‫ی‬‫ا‬‫ذ‬‫غ‬ ‫اری‬‫م‬‫ی‬‫ب‬‫رشد‬‫اس‬‫ی‬‫ز‬‫گی‬‫ى‬‫ل‬‫ج‬ ‫ی‬‫ب‬‫رو‬‫ک‬‫ی‬‫م‬‫ات‬‫ع‬‫ی‬‫ا‬‫ض‬‫و‬ ‫ىد‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫و‬‫ی‬‫گ‬‫اتس‬‫اس‬‫س‬‫ح‬‫ا‬ ‫ات‬‫ی‬‫ص‬‫ى‬‫خص‬‫یدن‬‫ش‬‫خ‬‫ب‬ ‫ا‬‫ذ‬‫غ‬‫ی‬‫حس‬ ‫ر‬‫ط‬‫خ‬‫ی‬‫ب‬‫و‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫س‬‫ید‬‫ل‬‫ى‬‫ت‬‫ی‬‫گ‬‫ىد‬‫ل‬‫آ‬‫ش‬‫ه‬‫ا‬‫ک‬ ‫اری‬‫گ‬‫ند‬‫ا‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬ ‫ز‬‫ت‬‫به‬‫ت‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫ک‬
 • 9. ‫سیستم‬‫تىدی‬ ٍ‫تست‬‫سیستم‬ ‫سىتی‬‫ضد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬‫میکزيتی‬ ‫مًاد‬‫َا‬ ‫میکزيب‬ ‫وابًدي‬ ‫ي‬ ‫کزدن‬ ‫غیزفعال‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ‫میکزيارگاویسمُا‬ ‫تأخیزي‬ ‫فاس‬ ‫کزدن‬ ‫طًالوی‬ ‫ي‬ ‫رشد‬ ‫سزعت‬ ‫کاَش‬ ‫طزیق‬ ‫اس‬ ‫ضدمیکزيبی‬ ‫می‬ ‫غذایی‬ ‫َاي‬ ٌ‫فزآيرد‬ ‫ماودگاري‬ ‫افشایش‬ ‫باعث‬‫شًود‬. ‫دَىد‬ ‫می‬ ‫وشان‬ ‫ياکىش‬ ‫خًد‬ ‫اس‬ ‫محصًالت‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ٌ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫محیطی‬ ‫تغییزات‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬.ٍ‫ک‬ ‫سماوی‬ ،‫مثال‬ ‫بزاي‬ ‫جذب‬ ٍ‫ب‬ ‫شزيع‬ ،‫محصًل‬ ‫آن‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ٌ‫کىىد‬ ‫خشك‬ ٌ‫ماد‬ ،‫رسد‬ ‫می‬ ‫خاص‬ ‫میشان‬ ‫یك‬ ٍ‫ب‬ ‫محصًل‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ‫رطًبت‬ ‫کىد‬ ‫می‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫مًجًد‬ ‫رطًبت‬.‫مًلکًلُاي‬ ‫تًاوىد‬ ‫می‬ ٍ‫بلک‬ ،ٌ‫شد‬ ‫رطًبت‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫تىُا‬ ٍ‫و‬ ،‫فعال‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬ ‫ایه‬ ‫شًود‬ ٌ‫دَىد‬ ‫طعم‬ ‫مًاد‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ‫باکتزیال‬ ‫آوتی‬ ‫مًاد‬ ‫شدن‬ ‫آساد‬ ‫باعث‬ ‫یا‬ ‫ي‬ ٌ‫کزد‬ ‫جذب‬ ‫ویش‬ ‫را‬ ‫ياتیله‬ ‫اکسیژن‬ ‫ماوىد‬ ‫دیگزي‬.‫َاي‬ ٍ‫بست‬ ‫قبال‬ ‫ومایىد‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ٍ‫بست‬ ‫در‬ ٌ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫بًي‬ ‫ي‬ ‫رطًبت‬ ‫بتًاوىد‬ ‫تا‬ ‫دادود‬ ‫می‬ ‫قزار‬ ‫خاص‬ ‫بىدیُاي‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫َا‬ ٍ‫ساش‬ ‫یا‬ ‫کًچك‬.‫در‬ ،ٌ‫امزيس‬ ‫ومایىد‬ ‫تز‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫ایه‬ ،‫محصًالت‬ ‫بىدي‬ ٍ‫بست‬ ٌ‫دیًار‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫افشيدوی‬ ‫مًاد‬ ‫ایه‬ ‫کزدن‬ ‫يارد‬ ‫با‬ ٍ‫ک‬ ‫َستىد‬ ‫درصدد‬ ‫دویا‬. 9
 • 10. ‫فعال‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫در‬: ‫جذب‬‫َا‬ ٌ‫کىىد‬:‫تزکیثات‬‫را‬ ‫َا‬ ً‫ت‬ ‫ي‬ ‫اضافی‬ ‫آب‬ ،‫اتیله‬ ،‫کزته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ،‫اکسیژن‬ ‫مثل‬ ‫وامطلًب‬ ‫وماید‬ ‫می‬ ‫حذف‬. ‫سیستم‬‫آساد‬ ‫َای‬ٌ‫کىىد‬:‫وماید‬ ‫می‬ ‫آساد‬ ٍ‫تست‬ ‫داخل‬ ٍ‫ت‬ ‫را‬ ‫تزکیثاتی‬ ٍ‫فعاالو‬. ‫سایز‬‫خًد‬ ‫ي‬ ‫گزمایی‬ ‫خًد‬ ‫مثل‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫متىًعی‬ ‫يظایف‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫َا‬ ‫سیستم‬‫سزمایی‬. ‫تز‬‫می‬ ‫َا‬ ٌ‫کىىد‬ ‫آساد‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ٌ‫کىىد‬ ‫جذب‬ ،‫فعال‬ ‫َای‬ ‫سیستم‬ ‫فیشیکی‬ ‫شکل‬ ‫مثىای‬ٍ‫ت‬ ‫تًاوىد‬‫شکل‬ ‫تالشتک‬(pad)‫تاشىد‬ ‫فیلم‬ ‫یا‬ ‫تزچسة‬ ،. ‫تالشتک‬‫در‬ ٍ‫آساداو‬ ‫تطًر‬ ‫َا‬HEAD SPACE‫شًود‬ ‫می‬ ٌ‫داد‬ ‫قزار‬ ٍ‫تست‬‫تزچسثُا‬ ‫ي‬‫در‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫میگیزود‬ ‫قزار‬ ٍ‫تست‬ ‫پًش‬. 10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. ‫اکسیژن‬ ‫های‬ ‫جاذب‬ Oxygen scavengers 13 ‫درحبل‬‫اس‬ ‫اکسیضن‬ ‫جذة‬ ‫بزای‬ ‫حبضز‬ ‫شًد‬ ‫می‬ ٌ‫استفبد‬ ‫سیز‬ ‫َبی‬ ‫تکىًلًصی‬: ‫آَه‬ ‫اکسیذاسیًن‬ ‫اکسیذاسیًن‬‫اسیذ‬‫آسکًربیک‬ ‫اکسیذاسیًن‬ٍ‫ب‬ ‫حسبط‬ ‫روگ‬‫وًر‬ ‫اکسیذاسیًن‬‫آوشیمی‬(‫گلًکشاکسیذاس‬ ‫مثل‬ ‫کبتبالس‬ ٌ‫َمزا‬ ٍ‫ب‬) ‫اشببع‬ ‫غیز‬ ‫چزة‬ ‫اسیذَبی‬(‫اسیذ‬ ‫مثل‬ ‫لیىًلئیک‬ ‫اسیذ‬ ‫ي‬ ‫ايلئیک‬)‫ي‬ ‫مخمزَبی‬ٌ‫شذ‬ ‫تثبیت‬‫دریک‬‫بستزجبمذ‬.
 • 14. ٖ‫اوؼ٥ظ‬‫غزا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ‫ثبال‬:ٝ‫ث‬،ٜ‫ؿذ‬ ‫ا٤جبد‬ ٢ٛ‫ث‬ ٚ ٓ‫عؼ‬ ‫حزف‬ ،‫ٔ٥ىشٚة‬ ‫سؿذ‬ ٖ‫صٔب‬ ‫وبٞؾ‬ ٜ‫ػٕذ‬ ‫ػّت‬ ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ‫وٙذ‬ ٣ٔ ‫وٕه‬ ‫خٛسان‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬ ‫اص‬ ٚ ً٘‫س‬ ‫تغ٥٥ش‬ ‫ٔ٥شٚد‬ ‫ثـٕبس‬ ‫غزاٞب‬ ٢‫ٔب٘ذٌبس‬. ٝ‫حبِ٥ى‬ ‫دس‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ٝ‫و‬ ‫وٙٙذ‬ ٣ٔ ‫اٞذا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ َ‫فؼب‬ ‫ػذ‬ ‫٤ه‬ ، ٚ َٛ‫ٔحل‬ ُ‫داخ‬ ‫دس‬ ٜ‫ٔب٘ذ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ،٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ُ‫داخ‬ ٢‫فضب‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫ثبػث‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٚاسد‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٢‫ٞب‬ ٜ‫د٤ٛاس‬ ‫اص‬ ٖ‫صٔب‬ ‫ٔشٚس‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ٣٘‫اوؼ٥ظ‬ ‫٤ب‬،‫اػت‬ ‫ٔ٥ٍشد٘ذ‬. ٢‫ثشا‬َ‫ٔثب‬ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ‫ٞب‬ ٝ‫٘ٛؿبث‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫كٙؼت‬ ‫دس‬ ،ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ، ٢‫ثٙذ٤ٟب‬‫پت‬(Pet)ّٓ٥‫،ف‬٢‫ٞب‬ ٜ‫فشآٚسد‬ ‫ا٘ٛاع‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫ٔٛسد‬ ٢‫ٞب‬ ‫آٟ٘ب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝ‫و‬ ٣‫ٔحلٛالت‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫جٟت‬ ‫داس‬ ‫ص٤پ‬ ٢‫ثٙذ٤ٟب‬ ٝ‫ثؼت‬ ٚ ٣‫ٌٛؿت‬ ‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٜ‫اػتفبد‬ ،‫داس٘ذ‬ ‫سا‬ ٜ‫دٚثبس‬ ٖ‫ؿذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫لبثّ٥ت‬. 14
 • 15. ‫اكسيد‬‫تود‬ ‫ها‬ ‫ساشه‬ ‫دز‬ ‫اكسيژن‬ ‫جاذب‬ ‫ماده‬ ‫اولين‬ ‫آهن‬. ‫ماده‬‫دز‬ ‫موجود‬ ‫واشسهاي‬ ‫دز‬ ‫اغلة‬ ‫كه‬ ‫توده‬ ‫آسكوزتيك‬ ‫اسيد‬ ‫ديگس‬ ‫اكسيژن‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ‫كه‬ ‫اكسيژن‬ ‫جرب‬ ‫جهت‬ ‫ميوه‬ ‫آب‬ ‫حاوي‬ ‫تطسهاي‬ ‫و‬ ‫آتجو‬ ‫حاوي‬ ‫تطسهاي‬ ‫دزب‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ،‫كند‬ ‫مي‬ ‫عثوز‬ ‫محصوالت‬ ‫اين‬ ‫پالستيكي‬ ‫دزب‬. ‫تيشتس‬‫ام‬ ‫نايلون‬ ‫حاوي‬ ‫امسوشه‬ ‫ها‬ ‫ميوه‬ ‫آب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫آتجو‬ ‫حاوي‬ ‫استسي‬ ‫پلي‬ ‫تطسيهاي‬ ‫تسعهده‬ ‫زا‬ ‫اكسيژن‬ ‫جرب‬ ‫كاز‬ ‫كه‬ ‫تاشند‬ ‫مي‬ ‫كثالت‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫كاناليص‬ ،‫شش‬ ‫ايكس‬ ‫دي‬ ‫دازند‬. 15
 • 16. ‫خبك٥ت‬‫اػبػب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ‫اثضاس‬ ‫ثب‬ ‫فّض‬ ‫پٛدس‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ‫دس‬ ‫عش٤ك‬ ‫اص‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫٤ب‬ ٣٤‫ؿ٥ٕ٥ب‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ‫آ٘ض٤ٕٟب‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬. ‫جبرة‬ٖ‫ٔ٥ضا‬ ‫ٞؼتٙذ‬ ‫لبدس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ٢‫ٞب‬ ‫اص‬ ‫وٕتش‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬01./‫دسكذ‬ ‫داس٘ذ‬ ٍٝ٘ ‫ٔمذاس‬ ٗ٤‫ا‬ ‫دس‬ ٚ ‫دٞٙذ‬ ‫وبٞؾ‬. ٣ٕٔٛ‫ػ‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫ٔٛسد‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ٗ٤‫تش‬ ٢‫تىِٙٛٛط‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ٗٞ‫آ‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬‫ثبؿذ‬ ٣ٔ.ٗ٥ٕ‫تخ‬ ٝ‫و‬ ‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٜ‫صد‬1‫ثب‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ٗٞ‫آ‬ ْ‫ٌش‬300‫اص‬ ٣‫ػ‬ ٣‫ػ‬ ‫دٞذ‬ ‫ٚاوٙؾ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬. ٓ‫ػ٥ؼت‬‫جزة‬ ‫دس‬ ٣٤‫تٛا٘ب‬ ،‫فّض‬ ‫ثش‬ ٣ٙ‫ٔجت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٚ ٓ‫و‬ ‫٤ب‬ ‫ٔتٛػظ‬ ،‫ثبال‬ ‫سعٛثت‬ ‫ثب‬ ٢‫غزاٞب‬ ٣‫ثشخ‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫داسد‬ ‫سا‬ ٣‫چشث‬ ٢ٚ‫حب‬. 16 ‫آّي‬ ‫اکسیداسیَى‬ ‫تکٌَلَضی‬ ‫تَسط‬ ‫اکسیطى‬ ‫جرب‬
 • 17. ‫یک‬‫چند‬ ‫فعال‬ ‫جاذب‬ ‫اکسیژن‬ ‫غشاء‬ ‫از‬ ‫ترکیة‬ ‫نوع‬‫الیه‬ ‫جبرة‬‫داس٘ذ‬ ٝ٤‫ال‬ ‫٤ه‬ ‫جبرة‬ ٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ٝ‫ث‬ ‫٘ؼجت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٢‫ث٥ـتش‬ ‫اثش‬ ٝ٤‫ال‬ ‫چٙذ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬. ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ‫اص‬ ٣‫تّف٥م‬ُ‫ؿى‬ ‫دس‬‫اػت‬ ٜ‫ؿذ‬ ٜ‫داد‬ ٖ‫٘ـب‬.‫٘فٛر‬ ‫پش‬ ٝ٤‫ال‬ ‫دس‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫ٔ٥جبؿذ‬ ٣ّ‫داخ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫دسثؼت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫جذاػبص‬ ٢‫ا‬ ٜ‫ٔبد‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬.‫اص‬ ٢‫ٚسٚد‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫٘ـت‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ٝ‫ث‬ ‫٘ؼجت‬ ‫ٔب٘غ‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ‫تٛػظ‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ٢ ٜ‫ٔحذٚد‬ ‫دس‬ ٣‫خبسج‬ ‫ٔح٥ظ‬ ‫داس٘ذ‬ ٣٤‫ثبال‬ ٢‫٘بپز٤ش‬.ٗ٥٤‫پب‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ‫داسد‬ ٖ‫أىب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ٝ٤‫ال‬ ‫ٔجبٚس‬ ٣ِ‫وٙتش‬ ‫٤ب‬ ٣٘ٚ‫دس‬ ٝ٤‫ال‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ‫تأث٥ش‬ ‫غزا‬ ٝ‫ث‬ ‫جبرة‬ ٜ‫ٔبد‬ َ‫ا٘تمب‬ ٖ‫آٚسد‬. 17
 • 18. ‫َیدريشن‬ ‫پراکسید‬‫گلًکس‬ ‫اسید‬ ‫گلًکًویک‬ ‫جبرة‬‫د٤ٍش‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ٜ‫اػتفبد‬‫اص‬ٓ٤‫آ٘ض‬٣ٔ‫ثبؿذ‬ٝ‫و‬٣ٔ‫تٛا٘ذ‬‫ثب‬٣‫ثشخ‬‫اص‬‫ػٛثؼتشا‬ ٖ‫ٞب،اوؼ٥ظ‬٢‫ٚسٚد‬‫سا‬‫جزة‬‫ٕ٘ب٤ذ‬.٣‫تشو٥ج‬‫اص‬ٚ‫د‬‫آ٘ض٤ٓ،ٌّٛوضاوؼ٥ذاص‬ٚ‫وبتبالص‬‫جٟت‬ ‫حزف‬ٖ‫اوؼ٥ظ‬ٜ‫اػتفبد‬٣ٔ‫ؿٛد‬.ٓ٤‫آ٘ض‬‫ٌّٛوض‬‫اوؼ٥ذاص‬‫ثب‬ُ٤‫تجذ‬‫ٌّٛوض‬ٝ‫ث‬‫ٌّٛوٛ٘ٛدِتب‬ ،ٖٛ‫الوت‬‫تِٛ٥ذ‬‫پشاوؼ٥ذ‬ٖ‫ٞ٥ذسٚط‬٣ٔ‫ٕ٘ب٤ذ‬.ٖٛ‫چ‬H2O2‫٤ه‬َٛ‫ٔحل‬٣‫جب٘ج‬ُ‫لبث‬ٝ‫تٛج‬ ٣ٔ‫ثبؿذ‬ٚ‫ػپغ‬ٖٛ‫الوت‬‫خٛد‬ٝ‫ث‬‫خٛد‬‫ثب‬‫آة‬‫ٚاوٙؾ‬ٜ‫داد‬‫ٌّٚٛوٛ٘٥ه‬‫اػ٥ذ‬ُ٥‫تـى‬ ،‫ٔ٥ذٞذ‬‫وبتبالص‬‫ثبػث‬ٗ‫ؿىؼت‬‫پشاوؼ٥ذ‬ٖ‫ٞ٥ذسٚط‬٣ٔ‫ؿٛد‬. ‫ایه‬‫آوصیمی‬ ‫سیستم‬‫چًن‬‫تغییسات‬ ٍ‫ت‬PH‫تسیاز‬ ‫فاکتًزَا‬ ‫سایس‬ ‫ي‬ ‫دما‬ ،‫ومک‬ ‫محتًی‬ ،‫آتی‬ ‫فعالیت‬ ، ‫گسدد‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًثس‬ ‫تطًز‬ ‫تًاود‬ ‫ومی‬ ‫َستىد‬ ‫کمتس‬ ‫آب‬ ‫حايی‬ ٍ‫ک‬ ‫غراَایی‬ ‫دز‬ ‫است‬ ‫حساظ‬. 18
 • 19. ّٗ٥‫ات‬(C2 H4)‫٤ه‬ٖٛٔ‫ٞٛس‬٣ٞ‫ٌ٥ب‬‫ٔٙجش‬ ٝ‫و‬ْ‫٘ش‬ ٗ٥ٙ‫ٕٞچ‬ ٚ ٢‫پ٥ش‬ ٚ ٖ‫سػ٥ذ‬ ٝ‫ث‬ ٣ٔ ‫ٌّٟٚب‬ ‫ػجض٤جبت‬ ٚ ‫ٞب‬ ٜٛ٥ٔ ‫ا٘ٛاع‬ ‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ٖ‫ؿذ‬‫ؿٛد‬. ‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٚ ‫ٌشدد‬ ‫ػجض‬ ٖ‫ٌ٥بٞب‬ ٖ‫ؿذ‬ ‫صسد‬ ‫ثبػث‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ّٗ٥‫ات‬ ‫تجٕغ‬ ٜٚ‫ثؼال‬ ٜ‫تبص‬ ‫ػجض٤جبت‬ ٚ ‫ٞب‬ ٜٛ٥ٔ ‫دس‬ ‫ثشداؿت‬ ‫اص‬ ‫پغ‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫٘بٞٙجبس‬ ‫اص‬ ٢‫تؼذاد‬ َٛ‫ٔؼئ‬ ‫ثبؿذ‬. ‫تؼذاد‬ّٗ٥‫ات‬ ٢‫ٞب‬ ‫جبرة‬ ‫اص‬ ٢‫ص٤بد‬ُ‫ٔث‬ٓ٥‫پتبػ‬ ‫پشٍٔٙٙبت‬ ٚ ْٛ٥ِٙٔٛ‫آ‬ ‫اوؼ٥ذ‬ٚ... ‫ٚجٛد‬‫داس٘ذ‬.ٜ‫داد‬ ‫لشاس‬ ‫ٞب‬ ّٓ٥‫ف‬ ُ‫داخ‬ ‫دس‬ ٣‫ثشخ‬ ٚ ‫ثبِـتىٟب‬ ٖٚ‫دس‬ ‫ا٤ٟٙب‬ ‫اص‬ ٣‫ثشخ‬ ‫ؿٛد‬ ٣ٔ. ‫پشٍٔٙٙبت‬ٓ٥‫پتبػ‬(KMNO4)ٗ٤‫ٔٛثشتش‬ٝ‫و‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ّٗ٥‫ات‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ً٘‫س‬ ‫فشا٤ٙذ‬ ٗ٤‫ا‬ ٣‫ع‬ ،‫ٕ٘ب٤ذ‬ ٣ٔ َٛ٘‫اتب‬ ٚ ‫اػتبت‬ ‫تِٛ٥ذ‬ ٚ ٜ‫وشد‬ ‫اوؼ٥ذ‬ ‫سا‬ ّٗ٥‫ات‬ ٖ‫آ‬ ٜ‫ثبل٥ٕب٘ذ‬ ّٗ٥‫ات‬ ‫جزة‬ ‫ظشف٥ت‬ ٚ‫س‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٚ ‫٤بثذ‬ ٣ٔ‫تغ٥٥ش‬ ٢‫ا‬ ٜٟٛ‫ل‬ ٝ‫ث‬ ‫اصثٙفؾ‬ ‫ٔ٥ـٛد‬ ‫ٔـخق‬.KMNO4‫تٕبع‬ ‫دس‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٕ٘ٓ٥‫ٔؼتم‬‫ثب٤ذ‬ ٚ ‫ؿٛد‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫غزا‬ ‫ثب‬ ‫ؿٛد‬ ٝ‫اسائ‬ ‫ثبِـته‬ ٖٚ‫دسدس‬. ‫اتیلن‬ ‫های‬ ‫جاذب‬ Ethylene scavengers 19
 • 20. ‫سطح‬‫دي‬ ‫باالي‬‫اكسيد‬‫غرایی‬ ‫َاي‬ ٍ‫بست‬ ‫دزين‬ ‫كسبه‬: *‫سسكًب‬ ‫باعث‬‫ميکسيبی‬ ‫زشد‬‫گًشت‬ ‫مثل‬ ‫دزمحصًالتی‬،‫مسغ‬ ،ٌ‫تاش‬‫واوًایی‬ ‫پىيسيمحصًالت‬. *‫كاَش‬‫ي‬ ‫َا‬ ًٌ‫مي‬ ‫طسايت‬ ‫زفته‬ ‫بيه‬ ‫اش‬ ‫سسعت‬‫یا‬ ‫سبصیجات‬‫محصًالت‬ ‫تىفس‬ ‫ميصان‬ ‫كاَش‬ ‫ميشًد‬ ٌ‫تاش‬ً‫جل‬ ‫اكسيژن‬ ‫َاي‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ‫واشی‬ ‫خال‬ ‫یا‬ ٍ‫بست‬ ‫شدن‬ ٌ‫چسيكيد‬ ‫اش‬ ‫تا‬ ‫شًد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ي‬ ٍ‫بسشت‬ ‫ي‬ ٌ‫تاش‬ ‫َاي‬ ًٌُ‫ق‬ ‫بساي‬ ٌ‫يیژ‬ ‫بطًز‬ ‫كسبه‬ ‫اكسيد‬ ‫دي‬ ‫َاي‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ٌ‫استفاد‬ ‫شًد‬ ‫گيسي‬ ‫قساز‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًزد‬ ‫وماید‬ ‫می‬ ‫آشاد‬ ‫كسبه‬ ‫اكسيد‬ ‫دي‬ ‫اش‬ ‫تًجُی‬ ‫قابل‬ ‫حجم‬ ٍ‫ك‬ ٌ‫شد‬ ‫خسد‬ ‫ي‬ ٌ‫شد‬ ‫گيسد‬ ‫می‬. ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جاذب‬Co2 scavengers and emitters 20
 • 21. ‫دي‬ ‫اش‬ ٌ‫استفاد‬‫سیستم‬‫مسکة‬‫جاذب‬‫تکساز‬ ‫کسته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ٌ‫کىىد‬ ‫مىتشس‬ ‫ي‬ ‫اکسیطن‬ ‫شًد‬ ‫می‬ ‫شدوی‬ ‫فاسد‬ ‫غراَای‬ ‫ماودگازی‬ ‫شمان‬ ‫افصایش‬ ‫تسای‬ ‫متدايلی‬. ٌ‫تاز‬ ‫گًشت‬ ٍ‫ومًو‬ ‫تا‬ ٌ‫شد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫جاذب‬ ‫کرته‬ 21
 • 22. *‫دز‬ٍ‫ک‬ ‫محصًالتی‬‫ظاَس‬ ‫ي‬ ‫حجم‬‫َای‬ ‫جاذب‬ ‫اش‬ ٌ‫عمد‬ ‫تطًز‬ ‫تاشد‬ ‫می‬ ‫مُم‬ ٍ‫تست‬O2‫َای‬ ٌ‫کىىد‬ ‫آشاد‬ ‫ي‬CO2 ‫شًد‬ ‫می‬ ٌ‫استفاد‬.‫تاعث‬ ‫کسته‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫َسچىد‬‫پیشگیسی‬‫اتمسفس‬ ‫تا‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫دز‬ ‫َا‬ ‫میکسيازگاویسم‬ ‫زشد‬ ‫اش‬ ،‫شًد‬ ‫می‬ ٍ‫یافت‬ ‫تغییس‬CO2‫اثس‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫گاَی‬ ‫اضافی‬‫معکًظ‬‫پیشگیسی‬ ‫اثس‬ ‫یا‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫محصًل‬ ‫زيی‬ ‫تس‬ ‫وماید‬ ‫خىثی‬ ‫زا‬ ‫کىىدگی‬. *‫تکىًلًضی‬‫َای‬ ‫جاذب‬ ٍ‫شمیى‬ ‫دز‬ ‫دیگس‬CO2‫حايی‬ ‫َای‬ ٍ‫تست‬ ‫شامل‬CaOٍ‫ک‬ ‫سیلیکا‬ ‫ضل‬ ‫مثل‬ ٍ‫َیدزات‬ ‫عامل‬ ‫يیک‬ ‫ایه‬ ‫دز‬ ‫تاشد‬ ‫می‬ ‫است‬ ٌ‫ومًد‬ ‫جرب‬ ‫آب‬‫فسآیىد‬‫دَد‬ ‫می‬ ‫زخ‬ ‫شیس‬ ‫ياکىش‬: ‫تسکیة‬‫فعال‬) Ca(OH)2‫کلسیم‬ ‫َیدزيکسید‬)‫تا‬ ‫کافی‬ ‫زطًتت‬ ‫حضًز‬ ‫دز‬CO2‫تًلید‬ ‫ي‬ ٌ‫داد‬ ‫ياکىش‬CaCO3 (‫کلسیم‬ ‫کستىات‬)‫می‬‫کىد‬. *ٗ٤‫ا‬‫فشآ٤ٙذ‬٢‫د‬ ‫اثشات‬ ٚ‫ا٤ٙش‬ ‫اص‬ ٚ ٜ‫ٕ٘ٛد‬ ‫حزف‬ ‫سا‬ ‫ٚػجض٤جبت‬ ٜٛ٥ٔ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ٜ‫ؿذ‬ ‫تِٛ٥ذ‬ ٣‫اضبف‬ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬ ٢‫د‬ َ‫تٙض‬ ُٔ‫ؿب‬ ٝ‫و‬ ٣‫اضبف‬ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬pHٚ‫تغ٥٥ش‬ً٘‫س‬ٚٓ‫عؼ‬‫ٌشدد‬ ‫ٔشتفغ‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ. 22
 • 24. ٚ ‫ٔخٕشٞب‬ ، ‫وپىٟب‬ ، ‫ٔ٥ىشٚثٟب‬ ‫سؿذ‬ ‫وبٞؾ‬ ٖ‫آ‬ ‫ٔتؼبلت‬ ٚ ٣‫آث‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫وبٞؾ‬... ّٓ٥‫ف‬ ُ‫ؿى‬ ٖ‫ؿذ‬ ٜ‫ت٥ش‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ ‫اص‬ ‫ٔب٘غ‬‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬ ‫افضا٤ؾ‬٢‫ٔب٘ذٌبس‬ ٖ‫صٔب‬ ٚ ٣ٞ‫ٔب‬ ٚ ‫ٌٛؿت‬ ٖ‫ؿذ‬ ‫رٚة‬ ‫اص‬ ُ‫حبك‬ ‫آة‬ ‫حزف‬... ٜ‫تبص‬ ٣‫ثبغ‬ ‫ٔحلٛالت‬ ‫تٙفغ‬ ْ‫ٍٞٙب‬ ‫آة‬ ‫ثخبس‬ ‫چٍبِؾ‬ ‫اص‬ ٢‫پ٥ـٍ٥ش‬ ْ‫٘ش‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ٖ‫ؿذ‬‫ٔحلٛالت‬‫ٞب‬ ‫ث٥ؼىٛئ٥ت‬ ‫وشاوشٞب‬ ُ‫ٔث‬ ‫تشد‬ ‫ٔشعٛة‬ ‫اص‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬‫٘جبت‬ ‫آة‬ ُ‫ٔث‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ٖ‫ؿذ‬ ٝ‫وّٛخ‬ ‫ٔب٘غ‬ٖ‫ؿذ‬‫خـه‬ ‫ٔحلٛالت‬ ‫رطًتت‬ ‫کىترل‬ ‫مسایای‬: 24 *‫حرف‬‫ممکه‬ ‫یا‬ ‫تشًد‬ ‫غرا‬ ‫شدگی‬ ‫خشک‬ ٍ‫ت‬ ‫مىجس‬ ‫است‬ ‫ممکه‬ ‫غرا‬ ‫اش‬ ‫شیاد‬ ‫زطًتت‬ ‫گسدد‬ ‫مساعد‬ ‫اکسیداسیًن‬ ‫جُت‬ ‫شسایط‬ ‫است‬.
 • 25. ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ‫دػ٥ىب٘تٟب‬ ٢ٚ‫حب‬ ‫ثخبسآة‬ ٢‫ٞب‬ ٜ‫ػذوٙٙذ‬.‫ؿٛد‬ ٜ‫اػتفبد‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ٜ‫ٕٞشا‬ ٝ‫ث‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ٝ‫و‬. ٣٘‫وٕپب‬ ٗ٤‫چٙذ‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ٢‫ثبِـتىٟب‬ ‫ثش‬ ٜٚ‫ػال‬٢‫ٞب‬ ٝ‫ٚسل‬ ٚ ‫پذٞب‬‫دس‬ ‫آة‬ َ‫وٙتش‬ ٢‫ثشا‬ ‫سا‬ ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ‫وٙٙذ‬ ٣ٔ ‫تِٛ٥ذ‬ ‫ٌٛؿتٟب‬ ُ‫ٔث‬ ‫ثبال‬ ٣‫آث‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫ثب‬ ٢‫غزاٞب‬.٣‫پالػت٥ى‬ ‫ٔٙفز‬ ‫س٤ض‬ ٝ٤‫ال‬ ٚ‫د‬ ُٔ‫ؿب‬ ‫ٞب‬ ‫جبرة‬ ٗ٤‫ا‬ ُ‫اك‬ ‫دس‬ ‫اػت‬ ‫لبدس‬ ٝ‫و‬ ‫داسد‬ ‫لشاس‬ ‫جبرة‬ ‫فٛق‬ ‫پّ٥ٕش‬ ‫٤ه‬ ٖ‫آ‬ ٖ‫ٔ٥ب‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ّٗ٥‫پشٚپ‬ ٣ّ‫پ‬ ‫٤ب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬ ُ‫ٔث‬ ،ٜ‫تٙ٥ذ‬ ‫غ٥ش‬ ‫ثلٛست‬ ‫اص‬ ‫ث٥ؾ‬500‫ثشاثش‬‫اػت‬ ٜ‫ؿذ‬ ٝ٥‫تؼج‬ ‫ٕ٘ب٤ذ‬ ‫جزة‬ ‫آة‬ ‫خٛد‬ ٣٘‫ٚص‬. ‫پلیمر‬‫فًق‬ ‫َای‬‫جاذب‬:ُ٥‫ٔت‬ ٣‫وشثٛوؼ‬ ،‫آوش٤الت‬ ٣ّ‫پ‬ ٢‫ٕ٘ىٟب‬ ُٔ‫ؿب‬‫ػِّٛض‬(CMC)٢‫ٚوٛپّ٥ٕشٞب‬ٝ‫٘ـبػت‬ ‫ٔ٥جبؿذ‬‫داس٘ذ‬ ‫آة‬ ‫جزة‬ ٢‫ثشا‬ ٢‫ؿذ٤ذ‬ ُ٤‫تٕب‬ ٝ‫و‬. ‫٤ه‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫سعٛثت‬ ‫جزة‬ ٜ‫سا‬ ‫د٤ٍش‬٢‫ا‬ ٝ‫ٚسل‬ ٝ‫ٚسل‬ ٢‫پّ٥ٕش‬ ‫جبرة‬ ‫ػٛپش‬ ‫غـبء‬‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ٢ ٝ٤‫ال‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬ ‫٤ه‬ ٚ ‫اوش٤ّ٥ه‬ ‫كٕغ‬ ‫٤ه‬ ،ٖ‫اٚس٤تب‬ ٣ّ‫پ‬ ‫كٕغ‬ ‫٤ه‬ ٢ٛ‫ٔحت‬ ،‫كٕغ‬ ٣‫٘ٛػ‬ ٚ ٢‫پ٥ٛ٘ذ‬ ‫اػتش‬ ٣ّ‫پ‬ ‫وٛپّ٥ٕش‬ ‫اص‬ ٣ّ‫ؿى‬ ٝ‫ث‬ ٖ‫آ‬ ‫ثبؿذ‬ ٣ٔ ُ٥ٙ٤ٚ ‫كٕغ‬. ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫غزا‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ٜ‫ؿذ‬ ُ٥‫تـى‬ ‫آة‬ َ‫وٙتش‬ ‫دس‬ ‫ٔؤثش‬ ٜ‫سا‬ ‫٤ه‬٣‫عج٥ؼ‬ ‫سع‬ ‫خبن‬(montmorial)ٓ٥‫وّؼ‬ ، ‫سعٛثت‬ ‫جبرة‬ ‫ٔٛاد‬ ‫د٤ٍش‬ ‫٤ب‬ ٜ‫ؿذ‬ ُ٤‫تؼذ‬ ٝ‫٘ـبػت‬ ،‫وّشا٤ذ‬ ٓ٥‫وّؼ‬ ،‫اوؼ٥ذ‬‫آة‬ ٖ‫ؿذ‬ ُ٥‫تـى‬ ‫ٔب٘غ‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬‫ٔ٥ـٛ٘ذ‬. 25
 • 26. ‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٢‫پّ٥ٕش‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ‫غزا‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫عؼ‬ ‫جزة‬ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ٚ ٜ‫ٔض‬ ٚ ٓ‫عؼ‬ ‫ؿذت‬ ٗ‫سفت‬ ٗ٥‫ث‬ ‫اص‬ ‫اثش‬ ‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬ ٢ٚ‫س‬ ‫اػت‬ ٗ‫ٕٔى‬ ٓ‫عؼ‬ ‫حزف‬ ٢‫ػبد‬ ‫حبِت‬ ‫دس‬ ‫ؿٛد‬ ‫غزاٞب‬ ٣‫اسٌبِ٘ٛپت٥ى‬ ُ٥‫پشٚف‬ ‫دس‬ ‫تبث٥شات‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ٝ‫٘بخٛاػت‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫عؼ‬ ‫٤ب‬ ‫ثٛٞب‬ ٣‫ا٘تخبث‬ ‫جزة‬ ‫دس‬ ٣‫ٔثجت‬ ٢‫وبسثشدٞب‬ ‫تٛا٘ذ‬ ٣ٔ ‫أب‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ‫ٔخشة‬. ٢‫ٞب‬ ٕٝ٘ٛ٘ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ٜ‫ؿذ‬ ٛ‫ث‬ ‫جبرة‬ ‫ثب‬ َ‫ب‬ ٍ ‫طعن‬ ‫جاذب‬ ٍ ُ‫کٌٌد‬ ‫هٌتشس‬ ‫ّای‬ ‫سیستن‬ Release or absorption of flavours and odours 26
 • 27. ‫تٛػظ‬ ‫تٛا٘ٙذ‬ ٣ٔ ٝ‫و‬ ٣‫ٔغجٛػ‬ ‫٘ب‬ ٢‫ثٛٞب‬ ‫اص‬ ‫٘ٛع‬ ٚ‫د‬َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬‫حزف‬‫ؿٛ٘ذ‬: *‫ٌ٥ش٘ذ‬ ٣ٔ ُ‫ؿى‬ ٣ٞ‫ٔب‬ ّٝ‫ػض‬ ٢‫ٞب‬ ٗ٥‫پشٚتئ‬ ٝ٤‫تجض‬ ‫اص‬ ٝ‫و‬ ‫ٞب‬ ٗ٥ٔ‫آ‬ ُٔ‫ؿب‬. *‫آِذئ٥ذٞب‬٣ٔ ُ٥‫تـى‬ ‫ٞب‬ ٗ‫ٚسٚغ‬ ‫ٞب‬ ٣‫چشث‬ ٖٛ٥‫اتٛاوؼ٥ذاػ‬ ‫اص‬ ٝ‫و‬‫ؿٛ٘ذ‬. ‫ث‬٢‫ٛٞب‬،٣ٞ‫ٔب‬ ٗ٥‫پشٚتئ‬ ٝ٤‫تجض‬ ‫ثب‬ ٜ‫ٕٞشا‬ ٗ٥ٔ‫آ‬ ُ٥‫ٔت‬ ٢‫تش‬ ُ‫ٔث‬ ‫فشاس‬ ٢‫آٔ٥ٟٙب‬ ‫٘بخٛؿب٤ٙذ‬٣٤‫لّ٥ب‬ ‫ؿٛ٘ذ‬ ٣‫خٙث‬ ‫ٔختّف‬ ٢‫اػ٥ذ‬ ‫تشو٥جبت‬ ّٝ٥‫ثٛػ‬ ‫تٛا٘ٙذ‬ ٣ٔ ٚ ‫ٞؼتٙذ‬. 27
 • 28. ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٕٝ٘ٛ٘ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ‫ضذ‬ ٜ‫وٙٙذ‬ ‫ٔٙتـش‬ ‫ثب‬ ‫هَاد‬ ‫بٌدی‬ ِ‫دست‬‫فعال‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫دز‬ ُ‫استفاد‬ ‫هَزد‬ ‫هیکسٍبی‬ ‫ضد‬: 28
 • 29. ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫در‬ ٌ‫استفاد‬ ‫مًرد‬ ‫میکريتی‬ ‫ضد‬ ‫ترکیة‬ ‫یک‬ ٍ‫ک‬ ‫َایی‬ ‫يیصگی‬ ‫از‬ ‫عثارتىد‬ ‫تاشد‬ ٍ‫داشت‬ ‫تاید‬ ‫فعال‬ ‫َای‬: 1-‫ٔٛسد‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔجبص‬ ٣٤‫غزا‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ثب‬ ‫تٕبع‬ ٢‫ثشا‬ ٚ ٜ‫ثٛد‬ ٜ‫وٙٙذ‬ ‫٘ظبست‬ ٢‫ٞب‬ ٖ‫ػبصٔب‬ ‫تب٤٥ذ‬. 2-‫ل٥ٕت‬‫ثبؿذ‬ ٝ‫كشف‬ ٝ‫ث‬ ٖٚ‫ٔمش‬ ‫تب‬ ‫ثبؿذ‬ ٝ‫داؿت‬ ٣ٙ٥٤‫پب‬. 3-‫ثش‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٞب‬ ٓ‫ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼ‬ ‫اص‬ ٣‫ٚػ٥ؼ‬ ‫ع٥ف‬. 4-‫دس‬‫ثبؿذ‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٞب‬ ٓ‫ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼ‬ ‫ثش‬ ٓ‫و‬ ٢‫ٞب‬ ‫غّظت‬. 5-‫ثش‬‫ثبؿذ‬ ٝ‫٘ذاؿت‬ ٣‫ٔٙف‬ ‫تبث٥ش‬ ٣٤‫غزا‬ ‫ٔٛاد‬ ٣‫حؼ‬ ‫خٛاف‬. 29
 • 30. ‫فؼبِ٥ت‬ ٢‫داسا‬ ‫فّض‬ ٗ٤‫تش‬ ‫ؿبخق‬ ‫اص‬ ‫أب‬٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ٜ‫٘مش‬٣ٔ‫ثبؿذ‬. ٖٛ٤‫خبك٥ت‬ ‫٘٥ض‬ ‫تٕبع‬ ‫كٛست‬ ‫دس‬ ٚ ‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٕ٘ ‫سٞب‬ ٣٘‫آػب‬ ٝ‫ث‬ ٜ‫٘مش‬ ٢‫ٞب‬٣ٕ‫ػ‬‫٘ذاس٘ذ‬. ٖٛ٤‫فؼبِ٥ت‬ ٢‫داسا‬ ٜ‫٘مش‬٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬٣ٔ ‫ٔخٕشٞب‬ ٚ ‫ٞب‬ ‫وپه‬ ،‫ٞب‬ ٢‫ثبوتش‬ ‫اص‬ ٣‫ٚػ٥ؼ‬ ‫ع٥ف‬ ٝ٥ّ‫ػ‬ ‫ثش‬ ٣ِٚ ‫ثبؿذ‬ْٚ‫ٔمب‬ ٢‫اػپٛسٞب‬‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫اص‬ ٚ ‫٘ذاسد‬ ‫اثش‬ ‫حشاست‬ ٝ‫ث‬٢‫ٞب‬ ٓ٤‫آ٘ض‬ ٣ٔ ُٕ‫ػ‬ ٝ‫ث‬ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ ‫٘٥ض‬ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ٢‫ػِّٟٛب‬‫آٚسد‬. ‫صئِٛ٥ت‬‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٗ٤‫جب٤ٍض‬ ٢‫ٞب‬ٜ‫٘مش‬٢‫پّ٥ٕشٞب‬ ‫دس‬٣ّ‫پ‬ ،ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬ ‫ٔب٘ٙذ‬ ‫ٔختّف‬ّٗ٥‫پشٚپ‬...‫ٚاسد‬ ٣‫٘بصو‬ ١٤‫ال‬ ‫ثلٛست‬ ‫٤ب‬ ٚ ‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٔ‫دس‬‫ؿٛ٘ذ‬ ٣ٔ ٜ‫پٛؿب٘ذ‬ ‫پّ٥ٕش‬ ‫ػغح‬.ٜ‫ٔبد‬ ‫آة‬ ٝ‫و‬ ٣ٔ‫ٍٞٙب‬ ‫ٔختّف‬ ٢‫ٞب‬ ‫لؼٕت‬ ‫ثب‬ ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ٚ ٜ‫ؿذ‬ ُ‫ح‬ ٖ‫آ‬ ‫دس‬ ٜ‫٘مش‬ ٖٛ٤ ‫٤بثذ‬ ٣ٔ ‫تٕبع‬ ‫صئِٛ٥ت‬ ‫ثب‬ ٣٤‫غزا‬ ٣ٔ ‫تٕبع‬ ٣٤‫غزا‬ ٜ‫ٔبد‬‫٤بثذ‬. ‫اػ٥ذ‬‫ٔب٘ٙذ‬ ٝٙ٥ٔ‫آ‬ ٢‫ٞب‬ٗ٥‫ػ٥ؼتئ‬ ٚ ٗ٤‫ِ٥ض‬‫دس‬ ٗ٤‫ثٙبثشا‬ ٚ ‫داس٘ذ‬ ٜ‫٘مش‬ ‫فؼبِ٥ت‬ ‫ثش‬ ٣ٌ‫ثبصداس٘ذ‬ ‫اثش‬ ٢‫غزاٞب‬٣ٙ٥‫پشٚتئ‬‫ثبال‬ ‫غّظت‬ ‫دس‬ ‫ثب٤ذ‬‫ٔٛسد‬‫ؿٛ٘ذ‬ ‫ٚالغ‬ ٜ‫اػتفبد‬. ‫ػبختبس‬‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٝٙ٥ٔ‫ال‬ ٢‫ٞب‬ ّٓ٥‫ف‬ ٜ‫٘مش‬ ‫صئِٛ٥ت‬ 30
 • 31. ٍ‫الی‬ ‫چىد‬ ‫فعال‬ ‫میکسيتی‬ ‫ضد‬ ‫فیلم‬ ‫خاصیت‬ ‫اش‬ ‫تسکیثی‬ ٜ‫اػتفبد‬٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫اص‬ٗ٤‫ا‬ ٝ٤‫چٙذال‬‫ٟٔبجشت‬ ‫ػشػت‬ ٓ٥٘‫ثتٛا‬ ٝ‫و‬ ‫دٞذ‬ ٣ٔ ‫ٔب‬ ٝ‫ث‬ ‫سا‬ ٖ‫أىب‬ ‫اص‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ٠‫ٔبد‬ ٖ‫سٞبؿذ‬ ‫ػشػت‬ ٝ‫و‬ ‫ثٟتشاػت‬ ٖٛ‫چ‬ ٓ٥ٙ‫و‬ َ‫وٙتش‬ ‫ا‬ ‫س‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ‫ٔٛاد‬ ‫ثٕب٘ذ‬ ٣‫ثبل‬ ٣٘‫ثحشا‬ ١‫٘مغ‬ ٢‫ثبال‬ ٣٘‫عٛال‬ ‫ٔذت‬ ٢‫ثشا‬ ‫غّظت‬ ‫تب‬ ‫ثبؿذ‬ ُ‫حذال‬ ‫دس‬ ‫پّ٥ٕش‬.ٝ٤‫ال‬ َ‫ساوٙتش‬ َ‫فؼب‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ا٘تـبس‬ ‫ػشػت‬ ٚ ‫اػت‬ ٝ٤‫ال‬ ٗ٤‫تش‬ ٣ّ‫داخ‬ ٜ‫وٙٙذ‬ َ‫وٙتش‬‫ٔ٥ىٙذ‬ٚ١٤‫ال‬ ٝ‫ث‬ َ‫فؼب‬ ٠‫ٔبد‬ ‫ٟٔبجشت‬ ‫اص‬ ٣‫خبسج‬ ‫٤ب‬ ‫ػب٤ك‬ ١٤‫ال‬ ٚ ‫اػت‬ ٣‫ضذٔ٥ىشٚث‬ ٠‫ٔبد‬ ٢ٚ‫حب‬ ‫ٔبتش٤ىغ‬ ‫وٙذ‬ ٣ٔ ٢‫جٌّٛ٥ش‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٠‫ٔبد‬ ‫اص‬ ‫خبسج‬. 31
 • 32. ‫مُبجزتی‬:‫سبسوذ‬ ‫می‬ ‫رَب‬ ٍ‫بست‬ ‫داخل‬ ٍ‫ب‬ ‫را‬ ‫فعبل‬ ‫مًاد‬ ٍ‫فعبالو‬ ٍ‫ک‬ ‫آوُبیی‬.ٌ‫مبد‬ ‫حبيی‬ ‫لفبف‬ ‫یعىی‬ ‫است‬ ‫میکزية‬ ‫ضذ‬. ‫مُبجزتی‬ ‫غیز‬:‫بذين‬ ‫ومبیذ‬ ‫می‬ ‫پیشگیزی‬ ‫میکزيبُب‬ ‫رشذ‬ ‫اس‬ ‫مًثز‬ ‫بطًر‬ ٍ‫ک‬ ‫است‬ ‫ای‬ ٍ‫دست‬ ‫شبمل‬ ‫ببیذ‬ ‫غذایی‬ ٌ‫مبد‬ ‫حبلت‬ ‫ایه‬ ‫در‬ ،‫ومبیذ‬ ‫آساد‬ ٍ‫بست‬ ‫بذاخل‬ ‫را‬ ‫فعبل‬ ‫عًامل‬ ٍ‫ایىک‬‫در‬ ‫مستقیمب‬‫بب‬ ‫تمبط‬ ‫ببشذ‬ ‫فعبل‬ ‫مًاد‬. ‫فیلم‬‫میکزيتی‬ ‫ضد‬ ‫خصًصیات‬ ٍ‫ک‬ ‫مًادی‬ ‫یا‬ ‫َا‬ ‫َستىد‬ ٌ‫گزي‬ ‫دي‬ ‫شامل‬ ‫دارود‬: 32
 • 33. ‫٤ه‬٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ،َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٢‫ػ٥ؼتٕٟب‬ ٢ ٝ‫تٛػؼ‬ ‫تش‬ ٝ‫پ٥ـشفت‬ ‫سٚؽ‬ ٜ‫وبس‬ ‫چٙذ‬ َ‫فؼب‬‫اػت‬.٢‫د‬ ٜ‫ٔٙتـشوٙٙذ‬ ‫ثب‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫تشو٥ت‬ ،َ‫ٔثب‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ٢‫غزاٞب‬ ٢‫ػبص‬ ٜ‫رخ٥ش‬ ‫اػتمبٔت‬ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ‫ضذ‬ ‫ِٔٛذ‬ ٢‫ٞب‬ ٓ‫ػ٥ؼت‬ ‫٤ب‬ ٚ ٗ‫وشث‬ ‫اوؼ٥ذ‬ ‫دٞذ‬ ٣ٔ ‫استمب‬ ‫سا‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬. ‫ريش‬ ٍ‫ت‬ ٌ‫شد‬ ‫تىدی‬ ٍ‫تست‬ ‫َای‬ ٍ‫ومًو‬MAP 33
 • 34. ‫آًتی‬‫بشای‬ ‫غزایی‬ ‫هَاد‬ ‫ّای‬ ‫افضٍدًی‬ ‫عٌَاى‬ ِ‫ب‬ ‫ای‬ ُ‫گستشد‬ ‫طَس‬ ِ‫ب‬ ‫ّا‬ ‫اکسیذاى‬ ِ‫ب‬ ٍ ‫غزایی‬ ‫عوشهَاد‬ ‫ًوَدى‬ ‫طَالًی‬ ٍ ‫لیپیذّا‬ ‫اکسیذاسیَى‬ ‫بشابش‬ ‫دس‬ ‫پایذاسی‬ ‫شَد‬ ‫هی‬ ُ‫استفاد‬ ‫اکسیژى‬ ِ‫ب‬ ‫حساس‬ ٍ ُ‫شذ‬ ‫خشک‬ ‫هحصَالت‬ ‫بشای‬ ُ‫عوذ‬ ‫طَس‬. ‫آًتی‬‫تثبیت‬ ‫بشای‬ ‫پالستیکی‬ ‫ّای‬ ‫فیلن‬ ‫دس‬ ‫تَاى‬ ‫هی‬ ‫ّوچٌیي‬ ‫سا‬ ‫ّا‬ ‫اکسیذاى‬ ‫فیلن‬ ‫تخشیب‬ ‫اص‬ ‫حفاظت‬ ‫هٌظَس‬ ِ‫ب‬ ‫پلیوش‬ ‫کشدى‬‫گٌجاًیذ‬. ‫غلظت‬ُ‫رخیش‬ ‫طَل‬ ‫دس‬ ‫فیلن‬ ‫تشکیبات‬ ‫دس‬ ‫اکسیذاسیَى‬ ‫دلیل‬ ِ‫ب‬ ‫اکسیذاًْا‬ ‫آًتی‬ ِ‫ب‬ ‫پلیوش‬ ‫اص‬ ‫ای‬ ُ‫عوذ‬ ‫بخش‬ ‫طشیق‬ ‫اص‬ ‫اًتشاس‬ ‫آى‬ ‫دلیل‬ ، ‫یابذ‬ ‫هی‬ ‫کاّش‬ ‫ساصی‬ ‫است‬ ‫آى‬ ‫سطح‬ ‫سوت‬. ِ‫ب‬‫ٍیتاهیي‬ ،‫تاصگی‬EٍC‫اثشات‬ ‫اعوال‬ ‫جْت‬ ‫پلیوشی‬ ‫ّای‬ ‫فیلن‬ ‫دس‬ ‫ادغام‬ ‫بشای‬ ‫اًذ‬ ُ‫شذ‬ ‫پیشٌْاد‬ ‫اکسیذاًی‬ ‫آًتی‬. 34
 • 35. Influence of active packaging in chocolate products ‫ز‬‫ثی‬‫ات‬‫الت‬‫ک‬‫ش‬‫اهی‬‫رآورده‬‫ف‬‫رد‬‫ال‬‫ع‬‫ف‬‫ندی‬‫ب‬‫و‬‫ت‬‫بس‬ 35
 • 36. ‫هیشَد‬ ‫بسزسی‬ ‫شیس‬ ‫ّای‬ ‫بٌدی‬ ِ‫بست‬ ‫دز‬ ‫ًظس‬ ‫هَزد‬ ُ‫تیس‬ ‫شکالت‬: ​​1)‫تشفتبالت‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬–ٓ‫و‬ ٝ‫دا٘ؼ٥ت‬ ‫ثب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬(PET / LDPE.) 2)‫اوؼ٥ذ‬ ٖٛ‫ػ٥ّ٥ى‬ ‫ثب‬ ‫داس‬ ‫پٛؿؾ‬ ‫تشفتبالت‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬-ٓ‫و‬ ٝ‫دا٘ؼ٥ت‬ ‫ثب‬ ّٗ٥‫ات‬ ٣ّ‫پ‬(PET-SiOx / LDPE.) 36
 • 37. ‫ٔٛاد‬ ٚ َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬‫افضا٤ؾ‬ ٢‫ثشا‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫٘بپز٤ش‬ ‫٘فٛر‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔف٥ذ‬ ‫ػٕش‬(٢‫ٔب٘ذٌبس‬)ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬‫ٔغض‬ ‫ثب‬ُٔ‫وب‬ ‫فٙذق‬. ٚٝ‫ٚسل‬ ٖ‫وشد‬ ‫تؼت‬ ْٚ‫د‬ ‫ٞذف‬PET-SiOx/LDPE‫٤ه‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ‫اػت‬ ‫ؿىالت‬ ‫اص‬ ‫حفبظت‬ ٢‫ثشا‬ ‫ٔٛثش‬ ‫ٔب٘غ‬. ‫اثس‬ ‫بسزسی‬: 37
 • 38. ‫پازاهتسّای‬‫کیفی‬ ‫ًظازت‬ ‫شامل‬: ‫پراکسید‬ ‫مقدار‬PV(‫ٔ٥ٍ٥شد‬ ‫لشاس‬ ‫ػٙجؾ‬ ‫ٔٛسد‬ ‫پشاوؼ٥ذ‬ ‫ػذد‬ ‫ثب‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ٝ٥ِٚ‫ا‬ ‫ٔحلٛالت‬.) ‫محتًای‬hexanal(ٝ‫تٛػؼ‬ ‫ثب‬ ٓ٥‫ٔؼتم‬ ‫عٛس‬ ٝ‫ث‬ َ‫ٍٞضا٘ب‬ٛ٥‫اوؼ٥ذات‬(‫ثذ‬٣ٕ‫عؼ‬)ٝ‫٘ت٥ج‬ ‫دس‬ ‫اػت‬ ‫استجبط‬ ‫دس‬ ‫ٔ٥ـٛد‬ ٝ‫ٌشفت‬ ‫٘ظش‬ ‫دس‬ ٣‫چشث‬ ‫و٥ف٥ت‬ ‫ؿبخق‬ ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬.) ‫چرب‬ ‫اسید‬ ‫ترکیة‬(‫چشة‬ ٢‫اػ٥ذٞب‬ ‫غّظت‬ ‫ؿبخق‬) ‫روگ‬(ٖ‫ػٙٛا‬ ٝ‫ث‬ ٝ‫و‬ ‫ؿىالت‬ ‫ػغح‬ ٢ٚ‫س‬ ‫ثش‬ ‫ػف٥ذ‬ ‫ثضسي‬ ٢‫ٞب‬ ٝ‫ِى‬ ٣‫ثشسػ‬٣‫چشث‬ ٝ‫ؿىٛف‬ٜ‫ؿذ‬ ٝ‫ؿٙبخت‬ ‫اػت‬.) ‫طعم‬ ،ً‫ت‬ ‫تغییرات‬‫ي‬ٌ‫مس‬(٢‫آسٚٔب‬ ٣‫ثشسػ‬(‫ػغش‬)ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬ ٣‫عج٥ؼ‬ ٓ‫عؼ‬ ٚ ٣‫اسص٤بث‬ ‫دس‬٣‫حؼ‬ ٢‫ٞب‬) 38
 • 41. ‫ؿبخق‬ٜ‫ؿذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬ ٢‫ٞب‬ ‫اػ٥ذ‬ ‫غّظت‬(SFA)ٛ٘ٛٔ ، ٜ‫٘ـذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬ ٢‫اػ٥ذٞب‬(MUFA)٢‫اػ٥ذٞب‬ ٣ّ‫پ‬ ٚ ٜ‫٘ـذ‬ ‫اؿجبع‬ ‫چشة‬(PUFA)ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ ‫آٟ٘ب‬ ‫افضا٤ؾ‬ ٝ‫و‬ ‫ٔ٥ـٛد‬ ٣‫لّج‬ ٢‫ث٥ٕبس٤ٟب‬. 41
 • 42. ‫پازاهتس‬ ‫دز‬ ‫تغییسات‬L))‫زًگ‬ ‫ّواى‬ ‫یا‬ ٣‫چشث‬ ٝ‫ؿىٛف‬ ‫ؿبخق‬ 42
 • 43. ‫تشو٥جبت‬ ‫دساثشوبٞؾ‬‫فشاس‬ٝ‫ث‬ ‫ٔٙجش‬ ٝ‫و‬ ٢‫آسٚٔب‬ ٖ‫داد‬ ‫دػت‬ ‫اص‬(‫ػغش‬)٣‫عج٥ؼ‬ ٜ‫ت٥ش‬ ‫ؿىالت‬‫ٔ٥ـٛد‬. ‫تغییسات‬َ‫ب‬ ‫دز‬ 43
 • 44. ‫تشو٥جبت‬ ‫افضا٤ؾ‬ ‫اثش‬ ‫دس‬ ٝ٤ٛ٘‫ثب‬ ٖٛ٥‫اوؼ٥ذاػ‬ ‫تغییسات‬‫طعن‬ ‫دز‬ 44
 • 45. ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬َ‫فؼب‬‫افضا٤ؾ‬ ‫سا‬ ‫غزاٞب‬ ٢‫ٍٟ٘ذاس‬ ٖ‫صٔب‬ ‫ٔذت‬ٚ ٜ‫داد‬ٚ ٣٤‫غزا‬ ‫اسصؽ‬ ‫حفظ‬ ‫ثبػث‬ ٖ‫ٕٞضٔب‬ ‫ؿٛد‬ ٣ٔ ٣‫ٔ٥ىشٚث‬ ٣ٕٙ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٖ‫اعٕ٥ٙب‬. ٢‫ٔب٘ذٌبس‬ ‫ٟ٘ب٤تب‬ َٚٛ‫لج‬ ُ‫لبث‬ ‫و٥ف٥ت‬ ‫ثب‬‫دس‬ ‫ٔغضداس‬ ‫ؿىالت‬ ٢‫ثشا‬٢‫تجبس‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬8، ٜ‫ٔب‬ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬ ٢‫ثٙذ‬PET//LDPE،8‫تب‬9، ٜ‫ٔب‬٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫دس‬PET-SiOx//LDPE،11ٚ ٜ‫ٔب‬٢‫ثشا‬ٕٝ٘ٛ٘ ُ‫حذال‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫ٔٛاد‬ ‫اص‬ ‫٘ظش‬ ‫كشف‬ ٖ‫اوؼ٥ظ‬ ‫جبرة‬ ‫٤ه‬ ‫ثب‬ ٜ‫ؿذ‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬12‫ثٛد‬ ٜ‫ٔب‬. ‫٤بفت‬ ‫خٛاٞذ‬ ٢‫ث٥ـتش‬ ‫ٌؼتشؽ‬ ‫٘ضد٤ه‬ ٢ ٜ‫آ٤ٙذ‬ ‫دس‬ ٝ‫و‬ ‫اػت‬ ٝ‫پ٥ـشفت‬ ٢‫تىِٙٛٛط‬ ‫٤ه‬ َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬.ٚ ٝٔ‫ادا‬َ‫فؼب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ٝٙ٥ٔ‫ص‬ ‫دس‬ ‫٘ٛآٚس٤ٟب‬‫ثٟجٛد‬ ،‫ػبصد‬ ٣ٔ ٜ‫ثشآٚسد‬ ‫سا‬ ٖ‫آ‬ ٢‫پب٤ذاس‬ ٚ ٣‫ػالٔت‬ ،‫غزا‬ ‫و٥ف٥ت‬. ‫دس‬ ‫جذ٤ذ‬ ٢‫فشكتٟب‬ ‫اص‬ ٢‫ثؼ٥بس‬ ٚ ‫وٙذ‬ ٣ٔ ‫پ٥ذا‬ ٣ٕٔٛ‫ػ‬ ‫ٔمجِٛ٥ت‬ ٣٘ٚ‫سٚصافض‬ ‫ثغٛس‬ َ‫فؼب‬ ٢‫ٞب‬ ٢‫ثٙذ‬ ٝ‫ثؼت‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫ؿذ‬ ‫خٛاٞٙذ‬ ‫ثبص‬ ٜ‫آ٤ٙذ‬ ‫دس‬ ٢‫تىِٙٛٛط‬ ٗ٤‫ا‬ ‫اص‬ ٜ‫اػتفبد‬ ‫جٟت‬ ٣٤‫غزا‬ ‫ٚغ٥ش‬ ٣٤‫غزا‬ ‫كٙب٤غ‬. 45
 • 46. References : [1] Ghanbarzadeh, B., Pezeshki Najafabadi, A., and Almasi, H. (2011). Antimicrobial edible films for food packaging. Iranian Journal Of Food Science And Technology. 8(31):123-135. [2] Mexis, S. F., Badeka, A. V., Riganakos, K. A., and Kontominas, M. G. (2010). Effect of active and modified atmosphere packaging on quality retention of dark chocolate with hazelnuts. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 11: 177–186 [3] Vermeiren, L., Devlieghere, F., Van Beest, M., De Kruijf, N., and Debevere, J. (1999). Developments in the active packaging of foods. Trends in Food Science and Technology. 10(3):77-86. [4] Tagizadeh, A., Ebadi, M., and Aliabadi, M. (1388). Technology of active packaging in foods - A review. National Congress of Chemical Engineering - Islamic Azad University Of Eslamshahr and Amirkabir University Of Technology (Tehran Polytechnic). 46
 • 47. 47
 • 48. 48