O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Article in Ramprahar by Santosh Takale(2013-25)

379 visualizações

Publicada em

Hobby & it's importance for better Life.

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

Article in Ramprahar by Santosh Takale(2013-25)

  1. 1. laoK Á 25 (Date : 12-07-2013) (News Paper : RamPrahar) CMd ­ ek AKMD jaIvana }jaa- s~aot kahI vaoLa samaupdoSak mhNaUna kama krtanaaÊ laaokaMnaa %yaaMcyaa CMdaivaYayaI ivacaarlao Asata bahutok laaok kahIca CMd naahI Asao ]<ar dotat va karNa vaoLocaa ABaava Asao dotat. Kro pahtaÊ CMdpUtI- saazI Kca- kolaolaa qaaoDa vaoL damadupTInao Aaplyaalaa [tr kamaaMsaazIcaI }jaa- va ]%saah dot Asatao. Aaja bahutok ka^pao-roT Aa^fIsaosa maQyao ga`MqaalayaÊ ijamna^iSayama Aqavaa spaoT-sa f^isalaITIja AsaNyaacao p`mauK karNa hoca Aaho. CMd ha tumacaI inavaDÊ AavaD va pa~ta yaaMcaa sauvaNa-imalaap Aaho. yaaWaro Saarirk va maanaisak vaaZIsa hatBaar tr laagataoca pNa yaaogya vaoLI tNaava inayaaojana va inamaU-lana haoNyaasa madt haoto. CMdamauLo svatÁmaQyao laplaolyaa ikMvaa &at nasalaolyaa klaagauNaaMnaa vaava imaLtao. kahI navyaa va AavaDIcyaa kiryar va vyavasaayaabaabat maaihtI imaLto. CMd ha tumacyaa kiryar va vyavasaayaasaazI AKMD }jaa-s~aotap`maaNao kaya- krtao. samaajaaopyaaogaI CMdamauLo AayauYyaasa navaI idSaa va Aqa- p`aPt haotao. AapNa svatÁvar Kca- kolaolaa vaoLÊ AaplaI AayauYyaatIla p`%yaok xao~atIla ]%padkta vaaZvatao ho na@kI. mah<vaacao mhNajao tumacaa bahumaUlya maaokLa vaoL ksaa Gaalavaavaa yaacao svaatM~ya va %yaa Kca- kolaolyaa vaoLacao samaaQaana CMd dotao. CMdapayaI navanavaIna ima~ jaaoDlao jaatatÊ saMlagna ivaYayaaMtIla t& laaokaMSaI pircaya haotao va %yaaMcyaa AfaT &anaBaMDaracaa fayada Aaplyaalaa imaLtao. Aaplyaa CMdamauLo va %yaapayaI jaaoDlyaa gaolaolyaa AnauBavaaMmauLo Aaplyaa svatÁkDo [traMSaI vaaTUna Gao} SakU ASaa AnauBavaaMcaa saaza vaaZtao. t$Na ipZIsa kaOSalya va bauwIma<aa vaaZivaNyaasa tsaoca [tr vaa[-T vyasanaaMpasaUna dUr zovaNyaasa CMd madt k$ Saktao. BautkaLatIla Anaok SaaoQa va tM~&ana ho ASaa haOSaI va CMidYT vya>IMnaIca Acaanak laavalao Aahot.
  2. 2. CMd kahIhI AsaU Saktat jasaoÊ vastU gaaoLa krNaoÊ baagakamaÊ p`aNaIsaMgaaopnaÊ vaINakamaÊ ica~klaaÊ vaaV vaajaivaNaoÊ laoKnaÊ vaacanaÊ AiBanayaÊ gaayanaÊ faoTaoga`afIÊ vyaayaamaÊ paohNaoÊ inasaga- BaTkMtIÊ saayaklaIMgaÊ igayaa-raohNaÊ skoTIMgaÊ [. CMd hI AayauYyaacaI savaa-t mah<vaacaI garja Aaho. %yaacaI jaaopasanaa lahanapNaapasaUnaca kolaI pahIjaoÊ naahItr irTayarmaoMTnaMtr vaoL AsaUnahI AnauBava va kaOSalyaaABaavaI CMd jaaopasanaa hao} Sakt naahI. mhNaUnaca tr pu.la.doSapaMDo mhNaalao haotoÊ “]pjaIvaIkosaazI AavaSyak AsaNaaáyaa ivaYayaaMcao iSaxaNa ja$r Gyaa. paoTapaNyaacaa ]Vaoga ija_Inao kraÊ pNa evaZyaavarca qaaMbaU naka. saahI%yaÊ ica~Ê saMgaItÊ naaTyaÊ iSalpÊ KoL yaaMtlyaa eKaVa trI klaoSaI maO~I jamavaa. paoTapaNyaacaa ]Vaoga tumhalaa jagavaIlaÊ pNa klaoSaI jamalaolaI maO~I tumhI ka jagaayacaM ho saaMgaUna jaa[-la. ” Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

×