O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

2010 breast & reproductve examination

 • Seja o primeiro a comentar

2010 breast & reproductve examination

 1. 1. Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University E mail : rangsima@chiangmai.ac.th to_rangsima@hotmail.com http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.slideshare.net/rpoom http://www.youtube.com/RangsimaPoomsawathttp://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By-Rangsima/109937325743807?v=wall 27 Dec 2010 1
 2. 2. วัตถุประสงค์ • บอกวิธีการซักประวัติที่เกียวข้ องกับเต้ านมและ ่ ต่ อมนาเหลืองบริเวณรักแร้ ได้ ้ • อธิบายหลักการสาคัญในการประเมินเต้ านม และต่ อมนาเหลืองบริเวณรักแร้ ได้ ้ • อธิบายขั้นตอนในการตรวจเต้ านมและต่ อม นาเหลืองบริเวณรักแร้ ได้ ้ • บอกการตรวจทางห้ องปฏิบัตการและการตรวจ ิ พิเศษทีเ่ กียวข้ องกับเต้ านมและต่ อมนาเหลือง ่ ้27 Dec 2010 บริเวณรักแร้ ได้ 2
 3. 3. 27 Dec 2010 3
 4. 4. ภาวะคัดตึงเต ้านม – ค่อยๆเปน หรือเปนท ันทีท ันใด ็ ็ – เปนๆหายๆ หรือเปนตลอดเวลา ็ ็ – ั สมพ ันธ์ก ับการมีประจาเดือนหรือไม่ – ล ักษณะของการค ัดตึง : ล ักษณะถูกเข็มทิม ่ แสบร้อน ้ – ล ักษณะปวดตือๆ ปวดหน่วงๆ ปวดข้างเดียว หรือทงสองข้าง ั้ – ตาแหน่งทีปวด ่ – มีการกระจายของทิศทางการปวดหรือไม่ ่ – อาการร่วมมีหรือไม่ เชน มีกอน หรือสารค ัด ้ หลงจากห ัวนม ่ั ่ – ปัจจ ัยร่วมอืนๆ เชน การกระแทก บาดเจ็บ ่ ้ ฟกชาจากอุบ ัติเหตุหรือไม่ ้ ่ – มีการใชยาร่วมด้วยหรือไม่ เชน ยา27 Dec 2010 คุมกาเนิด 4
 5. 5. ก ้อนทีเต ้านม ่– เปนๆหาย /ตลอดเวลา ็ ั– สมพ ันธ์ก ับประจาเดือนหรือไม่– อาการร่วม : • กดเจ็บ ปวดบริเวณก้อน • มีการดึงรงจากก้อน ั้ • ห ัวนมบุมจากการดึงรง ๋ ั้ • สารค ัดหลงจากห ัวนม ่ั • การมีตอมนาเหลืองบริเวณร ักแร้โต ่ ้ • ปวด ั– การเปลียนแปลงในต ัวก้อน สมพ ันธ์ก ับ ่ ประจาเดือนหรือไม่ ้ ่– มีการใชยาร่วมด้วยหรือไม่ เชน ยาคุมกาเนิด27 Dec 2010 5
 6. 6. สารคัดหลังจากหัวนม ่ – ค่อยเปนค่อยไปหรือออกมาแบบ ็ ท ันทีท ันใด – ระยะเวลา ส ี กลิน ่ – อาการทีพบร่วม ่ • มีกอน มีการดึงรงทีห ัวนม ปวด ร่วม ้ ั้ ่ ด้วยหรือไม่ ่ ั – ปัจจ ัยทีเกียวข้อง เชน สมพ ันธ์ก ับ ่ ่ ระยะเวลาการมีประจาเดือนหรือไม่ การ กระแทก การกดบีบต่อเต้านม – การใชยา ้ • ยาคุมกาเนิด • ยา Phenothiazine • ยา Digitalis • ยา Diuretic • ยา Steroid27 Dec 2010 • 6
 7. 7. HEALTH HISTORY • ประวัติอดีต มะเร็ง ซีสต์ • การผ่ าตัดในอดีต Biopsy, Aspiration, การใส่ Implant การผ่ าตัดลดขนาดเต้ านม การผ่ าตัดรังไข่ • ประวัติการมีประจาเดือน – อายุที่เริ่มมีประจาเดือน ระยะเวลาแต่ ละรอบประจาเดือน ปริมาณความ สม่าเสมอของการมีรอบเดือน • การตั้งครรภ์ – ช่ วงอายุการให้ กาเนิดทารก ระยะเวลาในการตั้งครรภ์ แต่ ละครั้ง • การให้ นมบุตร จานวนทารกที่ให้ นมบุตร ระยะเวลาทีให้ นานม เคย ่ ้ ใช้ ยากดการหลังของนานมหรือไม่ ่ ้ • ประวัติการใช้ ยาคุมกาเนิด ชนิด ระยะเวลาที่ใช้ • การใช้ ยาฮอร์ โมนและเหตุผลการใช้ เช่ น คุมกาเนิด ลดการปวด ควบคุมประจาเดือน ลดอาการขาดฮอร์ โมน27 Dec 2010 7
 8. 8. HEALTH HISTORY • ประวัติในครอบครัว – ประวัตมะเร็งเต้ านม โดยเฉพาะ แม่ หรือพีน้อง ิ ่ – ชนิดของมะร็ง – อายุทเี่ กิด – การรักษา – ผลลัพธ์ ของการรักษาเป็ นอย่างไร27 Dec 2010 8
 9. 9. HEALTH HISTORY • ประวัติส่วนตัวและทางสั งคม – การเปลียนแปลงในเต้านมในช่ วงของการมีประจาเดือน ปวด บวม ต่อมนาเหลืองโต ่ ้ – ประจาเดือนครั้งสุ ดท้ ายเมือไหร่ ่ – มีการใช้ คาเฟอีน ยา ฮอร์ โมนเป็ นประจาหรือไม่ – มีปัจจัยเสี่ ยงของการเป็ นมะเร็งเต้ านมหรือไม่ • อายุมากกว่ า 40 ปี • ประวัติมะเร็งเต้ านม • ประวัติมะเร็งรังไข่ เยือบุโพรงมดลูก ลาไส้ ใหญ่ ต่ อมไทรอยด์ ่ • ประวัติของมารดา พีสาว ป้ า ทีมประวัติมะเร็งเต้ านม ่ ่ ี • การมีประจาเดือนก่ อนอายุ 12 ปี • การมีประจาเดือนหลังอายุ 55 ปี27 Dec 2010 9
 10. 10. 27 Dec 2010 10
 11. 11. INSPECTION • สั งเกตความสมมาตร ขนาด รูปร่ าง สี ผว ิ • ลักษณะผิวหนังขรุ ขระคล้ ายผิวส้ ม (peaud’ orange) • รอยบุ๋ม (dimpling) ต่ อมนาเหลืองบริเวณเต้ านม ้ • ลักษณะหัวนม ระดับของหัวนมทั้งสองข้ าง • การขยายของหลอดเลือดบริเวณเต้ านม •27 Dec 2010 สารคัดหลัง (discharge) จากหัวนม ่ 11
 12. 12. 27 Dec 2010 12
 13. 13. 27 Dec 2010 13
 14. 14. Record - Mass • ตาแหน่ ง(location) Quadrant • ขนาด(size) กว้ าง ยาว หนา • รู ปร่ าง(shape) กลม แบน • ความนุ่มนวลของก้ อน (consistency) firm soft หรือ hard • การกดเจ็บ (tenderness) mild moderate severe • การขยับเขยือน (mobility) Fix Removable ้ • ขอบเขตของตัวก้อน (border) ขอบชัดหรือไม่ • การดึงรั้งของก้อน (retraction) โดยสั งเกตว่ ามีรอยบุ๋มหรือทาให้ เต้ า นมมีรูปทรงที่ผดรู ปหรือไม่ ิ27 Dec 2010 14
 15. 15. การคลาบริ เวณหัวนม • ตรวจโดยการรีดกดนิวมือจากด้ านขอบนอกของฐานนมเข้ าหาหัวนม ้ • บรรยายตาแหน่ งผิดปกติโดยอ้างอิงตาแหน่ งตัวเลขของนาฬิ กา27 Dec 2010 15
 16. 16. LYMPHATIC SYSTEM• ดู สั งเกตก้ อนเนืองอก การอักเสบ ้ ของต่ อมนาเหลือง ้• คลา – ให้ ผู้รับบริการนั่งห้ อยแขนลง บนแขนของผู้ตรวจในท่ างอ ข้ อศอก – ใช้ นิวมือขวาคลาต่ อม ้ นาเหลืองบริเวณรักแร้ ้ – ถ้ าพบควรบรรยายตาแหน่ ง ขนาด รูปร่ าง การกดเจ็บ การ ยึดติดกับอวัยวะข้ างเคียงและ ขอบเขตของก้ อน27 Dec 2010 16
 17. 17. - Anterior axillary (Pectoral) node ตามแนวขอบด้านในของกล้ามเนื้อ Pectoralis major- Midaxillary (central) node ตรงจุดบนของรักแร้ชิดกับซี่ โครง- Posterior axillary (subscapular) node ตามแนวขอบของ scapula 27 Dec 2010 และด้านลึกของ posterior axillary fold 17- Lateral axillary (brachial) node ตามแนว ขอบของต้นแขน
 18. 18. Breast self examination27 Dec 2010 18
 19. 19. 27 Dec 2010 19
 20. 20. Breast biopsyเป็ นการตรวจหา เซลล์ มะเร็ง27 Dec 2010 20
 21. 21. Mammography เป็ นการตรวจหา27 Dec 2010 เซลล์ มะเร็ง 21
 22. 22. ตัวอย่ างบันทึกผลการตรวจเต้ านม • เต้ านมทั้งสองข้ าง : สี ผวปกติ ผิวหนังไม่ มรอยบุ๋ม ไม่ มผน ไม่ มบวมแดง ิ ี ี ื่ ี ไม่ มการดึงรั้งของผิวหนัง หัวนมปกติ ไม่ มสารคัดหลังคลาไม่ พบก้อน คลา ี ี ่ ต้ อมนาเหลืองบริเวณรักแร้ ไม่ พบ ้ • เต้ านมข้ างขวา : ผิวหนังบริเวณเต้ านมมีรอยบุ๋ม คลาพบก้ อนลักษณะนุ่ม ขอบเรียบ เคลือนไหวได้ ขนาด 2x2 cms บริเวณ Rt. outer ่ quadrant กดเจ็บเล็กน้ อย ไม่ มสารคัดหลังไหลออกจากหัวนม ี ่27 Dec 2010 22
 23. 23. 27 Dec 2010 23
 24. 24. วัตถุประสงค์ • บอกวิธีการซักประวัติเกียวกับอาการสาคัญที่ ่ เกียวข้ องกับระบบสืบพันธ์ ได้ ่ • อธิบายหลักการสาคัญในการประเมินระบบสืบพันธ์ ได้ • อธิบายขั้นตอนในการตรวจระบบสืบพันธ์ ได้ • บอกการตรวจทางห้ องปฏิบัตการและการตรวจพิเศษ ิ ทีเ่ กียวข้ องกับระบบสื บพันธ์ ได้ ่27 Dec 2010 24
 25. 25. หลักการประเมินระบบอวัยวะสื บพันธุ์ โดยวิธีซักประวัติ  สถานที่ : ควรมิดชิดและเป็ นส่ วนตัว  การเริ่มสนทนา : สร้ างความคุ้นเคยจนผู้รับบริการไว้ วางใจ เริ่ ม สนทนาจากหัวข้ อทีไม่ สร้ างความลาบากใจให้ ผ้ รับบริ การ แล้ วจึง ่ ู ถามตรงประเด็นของปัญหา  ลักษณะการสื่ อสาร : ควรใช้ คาถามปลายเปิ ด  การเลือกใช้ ถ้อยคา : ควรใช้ คาพดที่เป็ นกลาง ไม่ ใช้ คาศัพท์ทเี่ ข้ าใจยาก ในรายทีผู้รับบริการ ่ เป็ นเด็กเปิ ดโอกาสให้ สื่อสารด้ วยวิธีอน ื่27 Dec 2010 ความเป็ นส่ วนตัว การรั กษาความลับ  25
 26. 26. ประเด็นการซักประวัติของระบบสื บพันธุ์ เพศหญิง เพศชาย • ประวัติประจาเดือน • จานวนบุตรและวิธี • ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด คุมกาเนิด • ประวัตการคุมกาเนิด ิ • ประวัตการผ่ าตัดของ ิ • ประวัติการผ่ าตัดทางนรีเวช อวัยวะสื บพันธุ์ • ประวัติการตรวจพิเศษที่ • ความถีในการตรวจ ่ เกียวข้ องกับระบบสื บพันธุ์ ่ อัณฑะด้ วยตนเอง27 Dec 2010 26
 27. 27. HEALTH HISTORY • ประวัติความเจ็บป่ วยอดีตและโรค• ความพึงพอใจ/พฤติกรรมทางเพศ ประจาตัว เช่ น เบาหวาน คางทูม• การรับรู้บทบาททางเพศ • ประวัติการใช้ ยาและสารต่ างๆ• จานวนคู่นอน เช่ น แอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพ ติด• ความรู้เกียวกับเรื่องเพศและการ ่ • ประวัติการเป็ นมะเร็งอวัยวะ เจริญพันธุ์ สื บพันธุ์ในครอบครัว• ประวัติการขับถ่ ายปัสสาวะและ • การล่ วงละเมิดทางเพศ การถูก ความผิดปกติของระบบขับถ่ าย ข่ มขืน ปัสสาวะ• ประวัติโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ 27 Dec 2010 27
 28. 28. ปัญหาเกียวกับระบบสื บพันธุ์ ่• เพศหญิง • เพศชาย – ปวดบริเวณหน้ าท้ องและอุ้งเชิงกราน – มีสิ่งคัดหลังออกจากท่ อทางเดิน ่ – มีเลือดออกผิดปกติทางช่ องคลอด ปัสสาวะ – มีสิ่งคัดหลังออกทางช่ องคลอด ่ – เนืองอกอัณฑะ ้ – ปวดแสบปวดร้ อนบริเวณท่ อทางเดิน – ความผิดปกติของการหลังนาอสุ จิ ่ ้ ปัสสาวะ – รอยโรคบริเวณองคชาติ 27 Dec 2010 28
 29. 29. หลักการประเมินระบบอวัยวะสื บพันธุ์ โดยวิธีตรวจร่ างกาย• เพศหญิง • ถ่ ายปัสสาวะ • นอนท่ า lithotomy ศีรษะสู งเล็กน้ อยเพศชาย นอนบนเตียงหรือยืน ผู้ตรวจนั่งหรือยืน 27 Dec 2010 29
 30. 30. • ต้ องมีบุคคลทีสามอยู่ด้วยเสมอ ่ • ไม่ เปิ ดเผยอวัยวะของผู้รับบริการเกินความจาเป็ น • แนะนาให้ ผ้ ูรับบริการใช้ เทคนิคการผ่ อนคลายขณะตรวจ • ตรวจโดยยึดหลักป้ องกันการติดเชื้อ • ตรวจอย่ างรวดเร็ว ถูกต้ อง นุ่มนวล และหลีกเลียง ่ การสั มผัสบริเวณทีไวต่ อความรู้ สึก ่ • ขณะตรวจเพศชายไม่ ควรซักถามถึงกิจกรรมทางเพศ • แจ้ งผลการตรวจหรือนัดฟัง27 Dec 2010 30
 31. 31. การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิงการตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก 1. การดู 2. การคลาการตรวจอวัยวะสื บพันธุ์ภายใน 1. การตรวจช่ องคลอดและปากมดลูกโดยใช้ speculum 2. การตรวจอวัยวะสื บพันธุ์โดยใช้ สองมือคลา 3. การตรวจทางทวารหนักและช่ องคลอด 27 Dec 2010 31
 32. 32. 1. Mon pubis Pubic hair 2. Clitolis 3. Labia minora 4. Labia majora 5.Vagina 6.Hymen PerineumUrethra orifice 27 Dec 2010 32
 33. 33. 27 Dec 2010 33
 34. 34. 27 Dec 2010 34
 35. 35. 27 Dec 2010 35
 36. 36. 27 Dec 2010 Bartholin’s gland abcess 36
 37. 37. NormalRectocele Cystocele27 Dec 2010 37
 38. 38. 27 Dec 2010 38
 39. 39. การตรวจช่ องคลอดและปากมดลูกโดยใช้ speculum27 Dec 2010 39
 40. 40. 27 Dec 2010 40
 41. 41. 27 Dec 2010 41
 42. 42. 1. เลือกขนาด speculum2. สอด speculum เข้ าช่ องคลอดทามุม 45 องศา3. หมุน speculum ให้ อยู่ในแนวขนาน กดลงด้ านล่ าง 27 Dec 2010 42
 43. 43. 4. เปิ ด speculum27 Dec 2010 43
 44. 44. 5. ตรวจลักษณะปากมดลูก เช่ น สี การอักเสบ ตุ่ม และเลือด27 Dec 2010 44
 45. 45. 27 Dec 2010 45
 46. 46. 6. ตรวจลักษณะช่ องคลอด สี การอักเสบ27 Dec 2010 46
 47. 47. เก็บสิ่ งส่ งตรวจ 3 วิธีEndocervical swab Vaginal pool 27 Dec 2010 Cervical scrape 47
 48. 48. 27 Dec 2010 48
 49. 49. การBimanual examination27 Dec 2010 49
 50. 50. 27 Dec 2010 50
 51. 51. 1. ผู้ตรวจสวมถุงมือ ใช้ สารหล่ อลืนนิวชี้และนิวกลาง สอดนิวทั้งสองเข้ าในช่ องคลอด ่ ้ ้ ้2. สั งเกตก้อน การกดเจ็บทีช่องคลอด ่3. คลาปากมดลูกดูตาแหน่ ง ความอ่ อนนุ่ม การเคลือนไหวและการกดเจ็บ ่4. วางมืออีกข้ างบนท้ องน้ อย กดมือลงด้ านล่ าง นิวทีอยู่ ในช่ องคลอดคลาบริเวณ ปาก ้ ่ มดลูก ตัวมดลูก และท่ อนาไข่ 27 Dec 2010 515. ตรวจดูรังไข่ และปี กมดลูก ทั้งสองข้ างทีละด้ าน
 52. 52. Recto-vaginal examination 27 Dec 2010 52
 53. 53. Colposcopy เป็ นการตรวจบริเวณปากมดลูกและช่ องคลอด เพือดู สี ของเนือเยือ รอยแผล ลักษณะเส้ นเลือด ่ ้ ่27 Dec 2010 และเพือเก็บชิ้นเนือตรวจทางพยาธิวทยา ่ ้ ิ 53
 54. 54. Culdoscopy เป็ นการส่ องดูมดลูก รังไข่ และท่ อนาไข่ เพือตรวจหามะเร็ง เนืองอก ถุงนา และภาวะ endometriosis ่ 27 Dec 2010 ้ ้ 54
 55. 55. Laparoscopy ส่ องดูมดลูก ปี กมดลูกและรั งไข่ ว่ามี ก้ อน การอักเสบ พังผืด การตังครรภ์ ้ นอกมดลูก หรื อการติดเชือของ ้ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานหรื อไม่Endometrial biopsyเก็บชิ้นเนือเพือตรวจมะเร็งของ ้ ่ เยือบุโพรงมดลูก รวมถึงการ ่ วิ2010 ภาวะมีบุตรยาก 27 Dec เคราะห์ 55
 56. 56. เซลล์ มะเร็งก่ อนจะทา biopsyโดยหยดนายา iodine ทีปากมดลูก ้ ่เนือเยือปกติซึ่งมี glycogen จะดูดซึมนายาเป็ นสี นาตาล ้ ่ ้ ้เนือเยือทีผดปกติจะไม่ มการเปลียนแปลง ้ ่ ่ ิ ี ่27 Dec 2010 56
 57. 57. Wet smear ตรวจหาเชือโรค ้27 Dec 2010 57
 58. 58. Cystoscopyตรวจหาการติดเชือในกระเพาะ ้ ปั สสาวะหรื อมะเร็ง27 Dec 2010 58
 59. 59. ตัวอย่ างการบันทึกข้ อมูลผลการตรวจอวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิง ปกติ ผิดปกติ1. การดู - การเรียงตัวของ pubic hair เป็ นรูปสามเหลียม - การเรียงตัวของขน pubic hair เป็ นรูปสามเหลียม ่ ่ ฐานอยู่ด้านบน (inverted triangle) แคมเล็กสี ฐานอยู่ด้านล่ าง ผิวหนังโดยรอบมีสีแดง แคมใหญ่ ชมพูหรือแดงระเรื่อ ขอบเรียบและยืนออก ่ บวม มีหนองไหลออกจากช่ องคลอด กลินเหม็น ่ เล็กน้ อย แคมใหญ่ ท้งสองข้ างสมมาตรกัน ผิวหนัง ั รอบๆ ไม่ มรอยแผล ไม่ มตุ่ม ช่ องคลอดไม่ มี ี ี dischargeหรือมีลกษณะสี ขาวใส จานวนเล็กน้ อย ั ไม่ มกลิน ี ่2. การคลา - ตรวจภายในช่ องคลอดด้ วยวิธี bimanual พบปาก กดเจ็บบริเวณปี กมดลูกทั้งสองด้ าน เมื่อรีดท่ อปัสสาวะ มดลูกเรียบ โยกได้ ไม่ เจ็บ เอียงมาด้ านหน้ า cul- มีหนองไหลออกมา ช่ องคลอดบวมและกดเจ็บ de-sacไม่ โป่ งนูน ท่ อปัสสาวะ Bartholin’s gland และ skene’s gland ไม่ มี discharge 27 Dec 2010 59
 60. 60. Pelvic examination revealed:External genitalia = normal multiparous MIUB = normal MIUB or NIUB = normal M = multiparous M= Multiparous I = Introitus N= Nultiparous U = Uretha I = Introitus B = Bartholin’s gland S = Skene’s gland B = Bartholin’s gland Vagina = normal mucosa, normal white discharge Cervix = Multiparous cervix, no gross lesion, normal discharge per os., os closed, no tenderness on cervical movement Uterus = Nornal size, retroverted, mobile, not tender Adnexa = No mass palpable, normal both sidesRecto-vaginal exam No hemorrhoid Normal sphincter tone, rectal mucosa normal, no tumor mass 27 Dec 2010 60 Cul-de-sac free, parametrium soft not tender
 61. 61. 27 Dec 2010 61
 62. 62. วิธีตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย • องคชาติ (penis) : การเรียงตัวของ pubic hair การอักเสบ รอยแผล และลักษณะ paraphimosis , epispadias, hypospadias • อัณฑะ(scrotum) : ก้ อน แผลอักเสบ epididymis, inguinal ring, spermatic cord ,vasdeferens • การตรวจไส้ เลือน (inguinal hernia, femoral hernia) ่ • ตรวจต่ อมลูกหมาก (prostate)27 Dec 2010 62
 63. 63. 27 Dec 2010 63
 64. 64. phimosis paraphimosis27 Dec 2010 epispadias hypospadias 64
 65. 65. epididymis อัณฑะ (scrotum) spermatic cord vasdeferens27 Dec 2010 65
 66. 66. 27 Dec 2010 66
 67. 67. การตรวจไส้ เลือน (inguinal hernia, femoral hernia) ่27 Dec 2010 67
 68. 68. 27 Dec 2010 68
 69. 69. ตรวจต่ อมลูกหมาก (prostate)27 Dec 2010 69
 70. 70. 27 Dec 2010 70
 71. 71. การลงบันทึก ปกติ ผิดปกติ1. การดู - การเรียงตัวของ pubic hair เป็ นรู ป - อัณฑะบวมทั้งสองข้ าง โปร่ งแสงเมื่อสามเหลี่ยมฐานอยู่ด้านล่ างคลุมขาหนีบ ใช้ ไฟส่ อง ปลายองคชาติมีหนองไหลรู เปิ ดท่ อปั สสาวะอยู่ปลายองคชาติ ไม่ มี และบวมแดงรอยแผล ไม่ บ วมแดง ไม่ มี ส ารคัด หลั่ง - ค ล า พ บ ก า ร โ ป่ ง พ อ ง ข อ งออกมา spermatic cord มีลกษณะเป็ นถุง ั2. การคลา นิ่ม ๆ แยกได้ จากอัณฑะ - อั ณ ฑะไม่ มี ก้ อ น พบ testes - ต่ อมลูกหมากโต มีก้อนแข็งเคลื่อนไหวได้ หนังหุ้มอวัยวะเพศรู ดได้27ไม่2010 บ Dec เจ็ 71
 72. 72. วิธีตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายด้ วยตนเอง • ตรวจขณะอาบนาหรือหลังการอาบนาอุ่น ้ ้ • ตรวจ penis , pubic hair, skin และ discharge • ตรวจ scrotum คลา testis, epididymis, spermatic cord และ vas deferens • ตรวจอย่ างนุ่มนวล27 Dec 2010 72
 73. 73. Testicular self examination27 Dec 2010 73
 74. 74. Semen analysis ตรวจภาวะเป็ นหมัน27 Dec 2010 74
 75. 75. Cystoscope27 Dec 2010 75
 76. 76. ตัวอย่ างข้ อวินิจฉัยการพยาบาล • แบบแผนการมีเพศสั มพันธ์ เปลียนแปลงเนื่องจากมีการ ่ ติดเชื้อทีอวัยวะสื บพันธุ์ ่ • มีความวิตกกังวลเนื่องจากมีการติดเชื้อภายในอุ้งเชิงกราน • มีความวิตกกังวลเนื่องจากสู ญเสี ยสมรรถภาพทางเพศ • มีความวิตกกังวลเนื่องจากประจาเดือนมาไม่ สม่าเสมอ • ไม่ สุขสบายเนื่องจากอาการปวดบริเวณอัณฑะ27 Dec 2010 76
 77. 77. ตัวอย่ างข้ อวินิจฉัยการพยาบาล (ต่ อ) • ไม่ สุขสบายเนื่องจากปวดประจาเดือน • ไม่ สุขสบายเนื่องจากอาการตกขาวและคันช่ องคลอด • มีความกลัวเนื่องจากเป็ นมะเร็งเต้ านม • ขาดความรู้ ในการปฏิบัตตวหลังการผ่ าตัดเต้ านม ิ ั • ขาดความรู้ เกียวกับอาการหมดประจาเดือน ่27 Dec 2010 77
 78. 78. Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University E mail : rangsima@chiangmai.ac.th to_rangsima@hotmail.com http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.slideshare.net/rpoom http://www.youtube.com/RangsimaPoomsawathttp://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By-Rangsima/109937325743807?v=wall 27 Dec 2010 78

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • ThanakornKaewnork

  Jun. 5, 2012
 • TarnLekhyananda

  Dec. 25, 2018
 • ladymoonch

  Feb. 23, 2021

Vistos

Vistos totais

8.672

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

11

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×