วิจัย

rorsuelee
rorsueleerorsuelee

วิจัยชั้นเรียน

วิจัยชั้นเรียน
เรื่อง
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน
ทีเรียนอ่อน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทีสร้างขึน
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4/3
ผู้วิจัย
นายรอซือลี เจ๊ะมะ
กล่มสาระการเรียนุ ร้การงานอาชีพและเทคโนโลยีู
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551
การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
เรือง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนทีเรียนอ่อน
ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทีสร้างขึน
ชือผ้วิจัยู นายรอซือลี เจ๊ะมะ
1. สภาพปัญหาและความจําเป็น
จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 พบว่า มีนักเรียนจํานวน
12 คน ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนือหาทีถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย
เป็นผลทําให้ไม่มีงานส่งครู หรือบางคนมีงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมือครูซักถาม
ในประเด็นหรือเนือหาทีสําคัญของการเรียนแต่ละครัง นักเรียนไม่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง
จากปัญหาทีพบ ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
ขึนมา เพือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ จากเนือหาทีจัดลําดับความง่ายไปยากและเพือให้เกิด
ความชํานาญในการใช้คําสังซึงเป็นพืนฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขันตอนยิงขึน
2. เพือให้นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนอ่อนมีผลการเรียนทีดีขึน
3. สมมติฐานสําหรับการวิจัย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้
เอกสารประกอบการเรียน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1.ในการวิจัยพัฒนาครังนีเป็นการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4
2. ประชากรในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนอ่อน จํานวน
12 คน ของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551
5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
1. สามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ สําหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4
2. นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีการและขันตอนดีขึนหลังการ
ฝึก
6. วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา
2551 จํานวน 12 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 4
3. วิธีการนําไปใช้ ใช้เอกสารประกอบการเรียนในการฝึก 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา
2551 โดยมีการทดสอบทักษะความสามารถทางการเรียน ดังนี
3.1 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก 1 ครัง
3.2 ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมือจบขันตอนการฝึกแต่
ละเนือหา
3.3 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก 1 ครัง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล/ผลทีจะเก็บ วิธีการ เครืองมือ จํานวนครัง/
ระยะเวลาทีเก็บ
คะแนนความสามารถใน
การเรียนคอมพิวเตอร์
การทดสอบ แบบทดสอบจํานวน
1 ฉบับ
ทดสอบ 2 ครัง
ก่อนการฝึก 1 ครัง
หลังการฝึก 1 ครัง
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 หาค่าเฉลียคะแนนความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการ
ฝึก
5.2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล
5.3 หาค่าร้อยละจํานวนนักเรียนทีมีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ด้าน
ต่างๆ
6. สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย
สรุปผล
ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ สําหรับเด็กนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึน
อภิปรายผล
จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนทีสร้างขึน ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การเรียนคอมพิวเตอร์ดีขึน ซึงเมือพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียน
สามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจํานวนกิจกรรมทีฝึก และเมือสินสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของผลงานดีขึน ทังนีอาจเป็นเพราะ
เครืองมือทีใช้ในการพัฒนามีการจัดลําดับความยากง่ายทีเหมาะสมกับผู้เรียน แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนทีสร้างขึนนี ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึน
ข้อเสนอแนะ
ควรฝึกเพิมเติมให้กับนักเรียนทียังมีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลียน
กิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนันๆ

Recomendados

Cover of research por
Cover of research Cover of research
Cover of research Kritsadin Khemtong
2.4K visualizações9 slides
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน por
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านthkitiya
315.7K visualizações12 slides
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้าน por
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการไม่ส่งการบ้านNi Aslan
7.9K visualizações18 slides
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งการบ้านวิชาฟิสิกส์ por
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งการบ้านวิชาฟิสิกส์วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งการบ้านวิชาฟิสิกส์
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการไม่ส่งการบ้านวิชาฟิสิกส์Weerachat Martluplao
19.7K visualizações25 slides
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ por
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพวิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพKamolthip Boonpo
10.1K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ตัวอย่างโครงร่างวิจัย por
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยguest41395d
8.6K visualizações11 slides
วิจัยในชั้นเรียน por
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนAon Narinchoti
6.9K visualizações5 slides
รายงานวิจัยในชั้นเรียน por
รายงานวิจัยในชั้นเรียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียนchaiwat vichianchai
53.5K visualizações4 slides
พฤติกรรมมาโรงเรียนสาย por
พฤติกรรมมาโรงเรียนสายพฤติกรรมมาโรงเรียนสาย
พฤติกรรมมาโรงเรียนสายห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์
27.1K visualizações18 slides
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ... por
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...Nattapon
14.2K visualizações38 slides
วิจัยสุขศึกษา por
วิจัยสุขศึกษาวิจัยสุขศึกษา
วิจัยสุขศึกษาan1030
13.2K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

ตัวอย่างโครงร่างวิจัย por guest41395d
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัย
guest41395d8.6K visualizações
วิจัยในชั้นเรียน por Aon Narinchoti
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
Aon Narinchoti6.9K visualizações
รายงานวิจัยในชั้นเรียน por chaiwat vichianchai
รายงานวิจัยในชั้นเรียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
chaiwat vichianchai53.5K visualizações
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ... por Nattapon
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
Nattapon14.2K visualizações
วิจัยสุขศึกษา por an1030
วิจัยสุขศึกษาวิจัยสุขศึกษา
วิจัยสุขศึกษา
an103013.2K visualizações
วิจัยในชั้นเรียนเคมี por Wichai Likitponrak
วิจัยในชั้นเรียนเคมีวิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมี
Wichai Likitponrak25.4K visualizações
Research inclassroom 2-2553krupound por Taweesak Poochai
Research inclassroom 2-2553krupoundResearch inclassroom 2-2553krupound
Research inclassroom 2-2553krupound
Taweesak Poochai760 visualizações
วิจัยNew2556 por Kapook Bank
วิจัยNew2556วิจัยNew2556
วิจัยNew2556
Kapook Bank4.8K visualizações
เด็กไม่ส่งการบ้าน por aapiaa
เด็กไม่ส่งการบ้านเด็กไม่ส่งการบ้าน
เด็กไม่ส่งการบ้าน
aapiaa30.2K visualizações
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56 por misspornpun
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
misspornpun13K visualizações
วิจัยในชั้นเรียน por Abdul Mahama
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
Abdul Mahama25.1K visualizações
วิจัยในชั้นเรียน ปี57 por Kongkrit Pimpa
วิจัยในชั้นเรียน ปี57วิจัยในชั้นเรียน ปี57
วิจัยในชั้นเรียน ปี57
Kongkrit Pimpa12.5K visualizações
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต por Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิตงานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
Wichai Likitponrak9.4K visualizações
ท่องสูตรคูณ por aapiaa
ท่องสูตรคูณท่องสูตรคูณ
ท่องสูตรคูณ
aapiaa15.4K visualizações
วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูป por Wichai Likitponrak
วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูปวิจัยแบบเรียนสำเร็จรูป
วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูป
Wichai Likitponrak14.6K visualizações
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ por Wichai Likitponrak
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติวิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
Wichai Likitponrak8.5K visualizações
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4 por Jiraporn Kru
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ของนักเรียนประถมศึกษาที่ 4
Jiraporn Kru5.3K visualizações
วิจัยในชั้นเรียนโครงงานเป็นฐาน por thkitiya
วิจัยในชั้นเรียนโครงงานเป็นฐานวิจัยในชั้นเรียนโครงงานเป็นฐาน
วิจัยในชั้นเรียนโครงงานเป็นฐาน
thkitiya24.1K visualizações

Destaque

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555 por
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555jammaree samanchat
25.1K visualizações6 slides
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบ por
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบวิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบ
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบครูนิรุต ฉิมเพชร
50.5K visualizações27 slides
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ por
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่aapiaa
13K visualizações12 slides
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ por
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พรายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พsleeperart
202 visualizações4 slides
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56 por
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56Kapook Bank
1.7K visualizações7 slides
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2 por
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2Noppawan Chantasan
11.8K visualizações13 slides

Destaque(19)

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555 por jammaree samanchat
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555
jammaree samanchat25.1K visualizações
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ por aapiaa
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่
aapiaa13K visualizações
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ por sleeperart
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พรายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ
รายงานปฏิบัติงาน วันที่ 10 ธันวาคม พ
sleeperart202 visualizações
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56 por Kapook Bank
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
งานวิจัยในชั้นเรียนปี56
Kapook Bank1.7K visualizações
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2 por Noppawan Chantasan
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2
แบบสรุปพฤติกรรมตามค่านิยม12ประการ ท.2
Noppawan Chantasan11.8K visualizações
ยีนและโครโมโซม ม.6/2 กลุ่มที่2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ por room62group2
ยีนและโครโมโซม ม.6/2 กลุ่มที่2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯยีนและโครโมโซม ม.6/2 กลุ่มที่2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยีนและโครโมโซม ม.6/2 กลุ่มที่2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ
room62group22.1K visualizações
วิจัย59 por Oui Nuchanart
วิจัย59วิจัย59
วิจัย59
Oui Nuchanart1.9K visualizações
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ... por Preeyapat Lengrabam
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ...การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ...
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ...
Preeyapat Lengrabam623 visualizações
การเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครู คศ.3 por Suphamas Kumsim
การเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครู คศ.3การเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครู คศ.3
การเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครู คศ.3
Suphamas Kumsim21.8K visualizações
เซเรบอส Brands วิชาชีววิทยา (192 หน้า) new por findgooodjob
เซเรบอส Brands วิชาชีววิทยา (192 หน้า) newเซเรบอส Brands วิชาชีววิทยา (192 หน้า) new
เซเรบอส Brands วิชาชีววิทยา (192 หน้า) new
findgooodjob7.8K visualizações
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ por Nattapon
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Nattapon41.1K visualizações
วิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินี por guest65361fd
วิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินีวิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินี
วิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินี
guest65361fd2.8K visualizações
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556 por เทวัญ ภูพานทอง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานวิจัย por Enooann Love
รายงานวิจัยรายงานวิจัย
รายงานวิจัย
Enooann Love47.2K visualizações
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล por Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
Wichai Likitponrak13.3K visualizações
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน por physical04
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
physical0436K visualizações
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง por Khunkrunuch
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Khunkrunuch46.6K visualizações

Similar a วิจัย

แก้วโมเสค por
แก้วโมเสคแก้วโมเสค
แก้วโมเสคssuser751f7c1
64 visualizações4 slides
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์mina612
270 visualizações5 slides
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท... por
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...Noppakhun Suebloei
324 visualizações2 slides
3 por
33
3Mus Donganon
211 visualizações6 slides
Report1 5 por
Report1 5Report1 5
Report1 5kruwaeo
2.3K visualizações61 slides

Similar a วิจัย(20)

แก้วโมเสค por ssuser751f7c1
แก้วโมเสคแก้วโมเสค
แก้วโมเสค
ssuser751f7c164 visualizações
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por mina612
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
mina612270 visualizações
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท... por Noppakhun Suebloei
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเท...
Noppakhun Suebloei324 visualizações
3 por Mus Donganon
33
3
Mus Donganon211 visualizações
Report1 5 por kruwaeo
Report1 5Report1 5
Report1 5
kruwaeo2.3K visualizações
Kroojade Research por kroojade
Kroojade ResearchKroojade Research
Kroojade Research
kroojade239 visualizações
Kroojade Research por kroojade
Kroojade ResearchKroojade Research
Kroojade Research
kroojade407 visualizações
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4 por dechathon
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
dechathon1.6K visualizações
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเส... por ลูกน้ำ ลูกหมูน้อย
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเส...รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเส...
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเส...
Projectm6 2-2554 por Sendai' Toktak
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
Sendai' Toktak693 visualizações
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por mina612
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
mina6124.1K visualizações
บทที่3 (เสร็จ) por Annop Phetchakhong
บทที่3 (เสร็จ)บทที่3 (เสร็จ)
บทที่3 (เสร็จ)
Annop Phetchakhong536 visualizações
วิจัยในชั้นเรียนครูชัยวัฒน์ por rpg26
วิจัยในชั้นเรียนครูชัยวัฒน์วิจัยในชั้นเรียนครูชัยวัฒน์
วิจัยในชั้นเรียนครูชัยวัฒน์
rpg261.2K visualizações
การไตร่ตรองของครูชัยวัฒน์ por rpg26
การไตร่ตรองของครูชัยวัฒน์การไตร่ตรองของครูชัยวัฒน์
การไตร่ตรองของครูชัยวัฒน์
rpg26234 visualizações
โครงร่างงานวิจัย 59 por Khemjira_P
โครงร่างงานวิจัย 59โครงร่างงานวิจัย 59
โครงร่างงานวิจัย 59
Khemjira_P104 visualizações
613050502-4 เสฏฐวุฒิ พูลหน่าย รายงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้... por SETTAWUTPOOLNAI
613050502-4 เสฏฐวุฒิ พูลหน่าย รายงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้...613050502-4 เสฏฐวุฒิ พูลหน่าย รายงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้...
613050502-4 เสฏฐวุฒิ พูลหน่าย รายงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้...
SETTAWUTPOOLNAI40 visualizações
รายงานวิจัยบทที่ 1 5 por kruwaeo
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
kruwaeo282.8K visualizações
บทคัดย่อ por Komkai Pawuttanon
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
Komkai Pawuttanon457 visualizações
Research 2005 29 por Wasan Kanchart
Research 2005 29Research 2005 29
Research 2005 29
Wasan Kanchart342 visualizações

Mais de rorsuelee

แฟ้มประวัติ por
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides
ใบความรู้ที่ 9 por
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9rorsuelee
313 visualizações2 slides
ใบความรู้ที่ 8 por
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8rorsuelee
497 visualizações18 slides
ใบความรู้ที่ 7 por
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7rorsuelee
392 visualizações6 slides
ใบความรู้ที่ 6 por
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6rorsuelee
436 visualizações8 slides
ใบความรู้ที่ 5 por
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5rorsuelee
473 visualizações12 slides

Mais de rorsuelee(20)

แฟ้มประวัติ por rorsuelee
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
ใบความรู้ที่ 9 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ใบความรู้ที่ 8 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
ใบความรู้ที่ 7 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7
rorsuelee392 visualizações
ใบความรู้ที่ 6 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6
rorsuelee436 visualizações
ใบความรู้ที่ 5 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
ใบความรู้ที่ 4 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
ใบความรู้ที่3 por rorsuelee
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่2 por rorsuelee
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
ใบความรู้ที่1 por rorsuelee
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1
rorsuelee1.7K visualizações
lucksud por rorsuelee
lucksudlucksud
lucksud
rorsuelee439 visualizações
data1 por rorsuelee
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
data por rorsuelee
datadata
data
rorsuelee1K visualizações
การจัการข้อมูล por rorsuelee
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูล
rorsuelee484 visualizações
องค์ประกอบคอมฯ por rorsuelee
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
สารสนเทศ por rorsuelee
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศ
rorsuelee380 visualizações
คอมพิวเตอร์ por rorsuelee
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por rorsuelee
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
rorsuelee774 visualizações
สื่อคอมฯ por rorsuelee
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
วิจัย por rorsuelee
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações

วิจัย

 • 2. การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เรือง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนทีเรียนอ่อน ในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนทีสร้างขึน ชือผ้วิจัยู นายรอซือลี เจ๊ะมะ 1. สภาพปัญหาและความจําเป็น จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 พบว่า มีนักเรียนจํานวน 12 คน ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนือหาทีถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทําให้ไม่มีงานส่งครู หรือบางคนมีงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมือครูซักถาม ในประเด็นหรือเนือหาทีสําคัญของการเรียนแต่ละครัง นักเรียนไม่สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง จากปัญหาทีพบ ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ขึนมา เพือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ จากเนือหาทีจัดลําดับความง่ายไปยากและเพือให้เกิด ความชํานาญในการใช้คําสังซึงเป็นพืนฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป 2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขันตอนยิงขึน 2. เพือให้นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนอ่อนมีผลการเรียนทีดีขึน 3. สมมติฐานสําหรับการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้ เอกสารประกอบการเรียน 4. ขอบเขตของการวิจัย 1.ในการวิจัยพัฒนาครังนีเป็นการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 2. ประชากรในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที 4 ทีเรียนอ่อน จํานวน 12 คน ของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551
 • 3. 5. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ สําหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 2. นักเรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีการและขันตอนดีขึนหลังการ ฝึก 6. วิธีดําเนินการวิจัย 1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 12 คน 2. ตัวแปรทีศึกษา 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีที 4 3. วิธีการนําไปใช้ ใช้เอกสารประกอบการเรียนในการฝึก 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2551 โดยมีการทดสอบทักษะความสามารถทางการเรียน ดังนี 3.1 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก 1 ครัง 3.2 ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมือจบขันตอนการฝึกแต่ ละเนือหา 3.3 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก 1 ครัง 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูล/ผลทีจะเก็บ วิธีการ เครืองมือ จํานวนครัง/ ระยะเวลาทีเก็บ คะแนนความสามารถใน การเรียนคอมพิวเตอร์ การทดสอบ แบบทดสอบจํานวน 1 ฉบับ ทดสอบ 2 ครัง ก่อนการฝึก 1 ครัง หลังการฝึก 1 ครัง
 • 4. 5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 5.1 หาค่าเฉลียคะแนนความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการ ฝึก 5.2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึกเป็นรายบุคคล 5.3 หาค่าร้อยละจํานวนนักเรียนทีมีข้อบกพร่องในการเรียนคอมพิวเตอร์ด้าน ต่างๆ 6. สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย สรุปผล ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ สําหรับเด็กนักเรียนมี ความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชันมัธยมศึกษาปีที 4 โดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึน อภิปรายผล จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนทีสร้างขึน ปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถใน การเรียนคอมพิวเตอร์ดีขึน ซึงเมือพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียน สามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจํานวนกิจกรรมทีฝึก และเมือสินสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมี ทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของผลงานดีขึน ทังนีอาจเป็นเพราะ เครืองมือทีใช้ในการพัฒนามีการจัดลําดับความยากง่ายทีเหมาะสมกับผู้เรียน แสดงว่าเอกสาร ประกอบการเรียนทีสร้างขึนนี ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึน ข้อเสนอแนะ ควรฝึกเพิมเติมให้กับนักเรียนทียังมีข้อบกพร่องในด้านทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลียน กิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนันๆ