lucksud

rorsuelee
rorsueleerorsuelee

lucksud

หลักสตรสถานศึกษา
                                          ู        1


    หลักสู ตรโรงเรี ยนอิบตีดาวิทยา พุทธศักราช 2550 นอกจากจะจัดให้ครบถ้วนครอบคลุมตาม
หลักสู ตรการศึกษาพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิ การแล้ว ยังได้ออกแบบให้เหมาะสม
      ั
สอดคล้องกบหลักการและเหตุผลของโรงเรี ยนในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
                         ิ
สยามบรมราชกุมารี โดยยึดเหตุผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกจ เป้ าหมาย และลักษณะเฉพาะของโรงเรี ยน อีก
ด้วย
    อุดมการณ์และเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยน หลักการ โครงสร้าง เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตร การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรี ยนตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนอิบตีดา
วิทยา พุทธศักราช 2549 เป็ นดังนี

1. อดมการณ์ และเปาหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
   ุ        ้
     พัฒนานักเรี ยนให้มีพืนฐานหลักในการดํารงชีวิต ดังนี
             ่
     1.1 เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยในตนเอง ปฏิบติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม มีคุณธรรม
                      ั      ั
       ่
จริ ยธรรม คานิยมอันพึงประสงค์
                    ี ั
     1.2 มีความรู ้ความเข้าใจเกยวกบหลักการพืนฐานด้านศาสนา สามัญและวิชาชีพ เทียบมาตรฐาน
ของชีวตในระดับเดียวกน
    ิ         ั
     1.3. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็ นมนุษย์ทีดีสามารถเป็ นนักประดิษฐ์
นักคิดค้น นักพัฒนาทีดี ในด้านวิชาการ ศาสนา วิชาชีพ และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานของชาติใน
ระดับเดียวกน  ั
                   ่                ่
     1.4 รักการเรี ยนรู ้ รักการอาน รักการเขียนและรักการค้นคว้าอยางเป็ นระบบ
                         ่
     1.5 มีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมี   ่
ประสิ ทธิ ภาพเทียบมาตรฐานชาติในระดับเดียวกน      ั
     1.6 มีจิตสํานึกในหลักศาสนา มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ ของชาติ มีความรัก และ
ภาคภูมิใจในชาติบานเมืองและท้องถิน เป็ นพลเมืองดี ยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
           ้
พระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข
          ์
     1.7 มีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดี และ
ภูมิปัญญาท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีเจตคติทีดีต่อเพือนรวมโลก   ่
และธรรมชาติ
     1.8 มีจิตมุ่งทีจะทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามให้กบสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม
                               ั             ่
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนือง   ่ ่
                          ํ
     1.9 มีสุขภาพอนามัยทีดี รักการออกกาลังกาย รู ้จกดูแลตนเองให้เข้มแข็งทังกายและใจ
                              ั                                         โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                        ู        2
    ทังนี เพือพัฒนาไปสู่ ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ศาสนา สามัญ วิชาชีพ และเทคโนโลยีทีมี
ความสามารถระดับมาตรฐานชาติในระดับเดียวกน    ั   มีความเป็ นไทย มีจิตวิญญาณมุ่งมันพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติทีดีต่อเพือนรวมโลกและธรรมชาติ นักเรี ยนของโรงเรี ยนอิบตีดาวิทยาไมน้อยกวา
                 ่                         ่   ่
ร้อยละ 70 มีศกยภาพในการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย
       ั

2. หลักการของหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา เป็ นหลักสตรที
             ู                 ู
        ่
     2.1 มุงเน้นการพัฒนานักเรี ยนรอบด้าน ทังอิสลามศึกษา สามัญศึกษา พลศึกษา และวิชาชีพ
               ่
     2.2 เรี ยนวิชาตางๆ ครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสู ตรการศึกษา พืนฐานพุทธศักราช 2544 ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ
     2.3 เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ให้
สู งและลึกซึ งมากขึน
                                         ่
     2.4 วิชาเลือกเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาตางประเทศ
     2.5 สงเสริ มการเลือกเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศเพิมเติมจากภาษาอังกฤษอีก 1 ภาษา
         ่
                ่
     2.6 มีความยืดหยุน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒนาการเรี ยนรู ้เต็มความสามารถตามความสนใจและ
                         ั
ความถนัดของตนเอง รวมทังสามารถจบการศึกษาได้ตามศักยภาพของตนเอง
              ิ
     2.7 มีการจัดกจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีหลากหลายทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน เพือพัฒนา
นักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้ าหมายของโรงเรี ยน
          ่                                 ่
     2.8 สงเสริ มการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และการทําโครงงาน กอนศึกษา
                                ่
สําเร็ จตามหลักสู ตร นักเรี ยนต้องเสนอผลการทําโครงงานอยางน้อยหนึงเรื อง
           ่
     2.9 สงเสริ มการเทียบโอนความรู ้ทงจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
                        ั
ตามอัธยาศัยจากแหลงเรี ยนรู ้ต่างๆ
            ่
                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                           ู        3
โครงสร้ างหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา พทธศักราช 2544
        ู            ุ
                          โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                         ู         4โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
        ู


   รหัสวิชา           ชื อวิชา       หน่ วยกิต     กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                    ิ
                                   กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท31101      ภาษาไทย              2.0    ประกอบด้วย
   ค31101      คณิ ตศาสตร์            3.0     ิ
                                  กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้     ั
   ว31101      วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)        3.0             ่
                                  เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้
   ส31101      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    2.0    กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่     ํ
                                  1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
   พ31101      สุ ขศึกษา/พลศึกษา         2.0
                                  พบครู ทีปรึ กษา
   ศ31101      ศิลปะ               1.0          ิ
                                  2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   ง31101      การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)       2.0    ถือ เชน ขอดุอา ่
   อ31101      อังกฤษ               2.0           ิ
                                  3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
 สาระการเรี ยนรู ้                        สาระ ดังนี
   เพิมเติม                     หน่ วยกิต             ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
                                            ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   ท31201      ภาษาไทยเพิมเติม 1         2.0
                                  3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ  ่
   ค31211      คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 1       2.0    3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่
   ว31201      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    1.0    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ     ่
   ง31201      การเลียงปลานําจืดและการปลูกผัก   2.0    3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย   ่
   อ31201      NEW INTER COM 1          2.0                ่
                                  3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา
  ิ
 กจกรรมพัฒนา                                        ่
                                  3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา
                                      ิ
                                  4. กจกรรมแนะแนว
   ผูเ้ รี ยน                    หน่ วยกิต
                                       ิ
                                  5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก31301      แนะแนว               0.5       ิ
                                  6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
   ก31302      ชุมนุม               1.0    อาจารย์แม่
   ก31303      บําเพ็ญประโยชน์          2.0
                                         โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                         ู           5โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 2
        ู


   รหัสวิชา           ชื อวิชา      หน่ วยกิต     กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน

   ท32101      ภาษาไทย              2.0            ิ
                                    กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ค32101      คณิ ตศาสตร์            3.0              ประกอบด้วย
   ว32101      วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)        3.0     ิ
                                  กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้       ั
   ส32101      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    2.0               ่
                                  เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้
   พ32101      สุ ขศึกษา/พลศึกษา         2.0    กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่       ํ
                                     ิ
                                  1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
   ศ32101      ศิลปะ               1.0
                                  พบครู ทีปรึ กษา
   ง32101      การงานอาชีพฯ(งานเกษตรพืช)     2.0        ิ
                                  2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   อ32101      อังกฤษ               2.0    ถือ เชน ขอดุอา   ่
 สาระการเรี ยนรู ้                              ิ
                                  3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
   เพิมเติม                     หน่ วยกิต  สาระ ดังนี
   ท32201      ภาษาไทยเพิมเติม 1         2.0                  ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
                                               ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   ค32211      คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 1       2.0
                                  3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ   ่
           สิ งมีชีวตใต้กล้องจุลทัรรศ์และ
                ิ                  3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่
   ว32201      พันธุ กรรม             1.0    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ       ่
   ง32201      การเพาะเห็ดและการผลิตพันธ์ไม้   1.0    3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   อ32201      NEW INTER COM 2          1.0    3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา    ่
  ิ
 กจกรรมพัฒนา                            3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา    ่
                                        ิ
                                  4. กจกรรมแนะแนว
   ผูเ้ รี ยน                    หน่ วยกิต
                                         ิ
                                  5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก32301      แนะแนว               1.0      ิ
                                  6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ          ่
   ก32302      ชุมนุม               2.0    อาจารย์แม่
   ก32303      บําเพ็ญประโยชน์          1.0
                                         โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                        ู         6
โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 3
        ู


   รหัสวิชา           ชื อวิชา      หน่ วยกิต     กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                   ิ
                                  กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท33101     ภาษาไทย              2.0    ประกอบด้วย
   ค33101     คณิ ตศาสตร์            3.0     ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้     ั
   ว33101     วิทยาศาสตร์            3.0              ่
                                 เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้
   ส33101     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    2.0    กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่     ํ
                                        ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
   พ33101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         2.0
                                 พบครู ทีปรึ กษา
   ศ33101     ศิลปะ               1.0
                                         ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   ง33101     การงานอาชีพฯ(งานเกษตรสัตว์)    2.0    ถือ เชน ขอดุอา  ่
   อ33101     อังกฤษ              2.0          ิ
                                 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
 สาระการเรี ยนร้ ู                        สาระ ดังนี
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต              ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
                                            ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   ท33201     ภาษาไทยเพิมเติม 3         2.0
                                  3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ  ่
   ค33211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 3      2.0    3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่
   ว33201     โครงงานวิทยาศาสตร์        1.0    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ     ่
   ง33201          ่
           การเลียงไกและแปรรู ปอาหาร     1.0    3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย   ่
   อ33201     NEW INTER COM 3          1.0    3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
 กิจกรรมพัฒนา                                       ่
                                  3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา
                                     ิ
                                 4. กจกรรมแนะแนว
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                      ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก33301     แนะแนว              1.0       ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
   ก33302     ชุมนุม              2.0    อาจารย์แม่
   ก33303     บําเพ็ญประโยชน์          1.0
                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                        ู        7
โครงสร้ างหลักสตรสายศิลป์ – ภาษา ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา            ชื อวิชา     หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                  ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท41101     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค41101     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว41101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)       1.0               ่
                                ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   ส41101     (หน้าทีพลเมือง)          0.5   ได้แก่
   พ41101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0         ิ
                                1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ศ41101     ศิลปะ               0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   ง41101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)       1.0          ิ
                                2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   อ41101     อังกฤษ              1.5   ถือ เชน ขอดุอา  ่
 สาระการเรี ยนร้ ู                               ิ
                                3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต ทุกสาระ ดังนี
   ท41201     วรรณสาร 1             1.0   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ค41211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      0.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ส41201     เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั      1.0   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
   ง41201     คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word)   1.5   3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
                                อาชีพ
   อ41201     NEW INTER COM 4          2.0
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก41301     แนะแนว              0.5
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   ก41302     ชุมนุม              1.0
                                    ิ
                                4. กจกรรมแนะแนว
                                     ิ
                                5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                   ิ
                                6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                อาจารย์แม่                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                      ู        8โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 2
        ู

                          หน่ วยกิต
   รหัสวิชา           ชื อวิชา      น.น.        กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน

   ท41102     ภาษาไทย             1.0
   ค41102     คณิ ตศาสตร์           1.0
   ว41102     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)       1.0    ิ
                                กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       กิจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือก  ั
                                        ่
                               เข้ารวมตามความสนใจภายใต้กรอบที
   ส41102      (หน้าทีพลเมือง)         0.5
                               โรงเรี ยนกาหนด ได้แก่
                                         ํ
   พ41102      สุ ขศึกษา/พลศึกษา        1.0        ิ
                               1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครู
   ศ41102      ศิลปะ              0.5   ทีปรึ กษา
   ง41102      การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)      1.0     ิ
                               2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ เชน   ่
   อ41102      อังกฤษ             1.5   ขอดุอา
 สาระการเรี ยนรู ้                            ิ
                               3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุกสาระ
                               ดังนี
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต
                                           ่
                                3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
   ท41202      วรรณสาร 2            1.0             ่
                                3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   ค41212      คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 42     0.5   3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ   ่
   ส41202      การปกครองท้องถินของไทย     1.0   3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่
   ง41202      การสหกรณ์            1.5   3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ     ่
   อ41202      SPEED UP TO THE         2.0   3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย    ่
                                            ่
                                3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา
  ิ
 กจกรรมพัฒนา
                                             ่
                                3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา
   ผูเ้ รี ยน                  หน่ วยกิต 4. กจกรรมแนะแนว
                                   ิ
   ก41301      แนะแนว             0.5       ิ
                               5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก41302      ชุมนุม             1.0   6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่
                                       ิ           ่
                                     โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา
                                        ู          9โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา           ชื อวิชา      หน่ วยกิต     กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                   ิ
                                  กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท42101     ภาษาไทย              1.0    ประกอบด้วย
   ค42101     คณิ ตศาสตร์            1.0     ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้      ั
   ว42101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)       1.0              ่
                                 เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่      ํ
   ส42101     (หน้าทีพลเมือง)          0.5          ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
                                 พบครู ทีปรึ กษา
   พ42101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0
                                        ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   ศ42101     ศิลปะ               0.5    ถือ เชน ขอดุอา  ่
   ง42101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)       1.0            ิ
                                 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
   อ42101     อังกฤษ              1.5    สาระ ดังนี
 สาระการเรี ยนร้ ู                                      ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
                                            ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต
                                  3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ    ่
   ท42201     วรรณสาร 1             1.0
                                  3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ  ่
   ค42211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      0.5    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ      ่
   ส42201     เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั      1.0    3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย  ่
   ง42201     คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word)   1.5                ่
                                  3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา
   อ42201     NEW INTER COM 4          2.0                 ่
                                  3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา
                                      ิ
                                 4. กจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมพัฒนา
                                     ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต     ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ         ่
   ก42301     แนะแนว              0.5    อาจารย์แม่
   ก42302     ชุมนุม              1.0
                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 10
                                       ูโครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 2
        ู


   รหัสวิชา            ชื อวิชา      หน่ วยกิต      กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                     ิ
                                   กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท42101     ภาษาไทย               1.0   ประกอบด้วย
   ค42101     คณิ ตศาสตร์             1.0    ิ
                                  กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือก    ั
   ว42101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)        1.0             ่
                                  เข้ารวมตามความสนใจภายใต้กรอบที
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         โรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ
                                       ิ
                                  1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบ
   ส42101     (หน้าทีพลเมือง)           0.5
                                  ครู ทีปรึ กษา
   พ42101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา          1.0         ิ
                                  2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ
   ศ42101     ศิลปะ                0.5     ่
                                  เชน ขอดุอา
   ง42101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)        1.0          ิ
                                  3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
   อ42101     อังกฤษ               1.5   สาระ ดังนี
                                               ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
 สาระการเรี ยนร้ ู
                                              ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   เพิมเติม                     หน่ วยกิต
                                  3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ  ่
   ท42201     วรรณสาร 1             1.0    3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่
   ค42211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      0.5    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ      ่
   ส42201     เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั       1.0    3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย   ่
   ง42201     คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word)   1.5    3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา    ่
                                  3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา     ่
   อ42201     NEW INTER COM 4          2.0
                                  4. กจกรรมแนะแนว ิ
 กิจกรรมพัฒนา                                    ิ
                                  5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต  6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่
                                      ิ                ่
   ก42301     แนะแนว               0.5
   ก42302     ชุมนุม               1.0
                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 11
                                        ู
โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา           ชื อวิชา      หน่ วยกิต      กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                     ิ
                                   กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท43101     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค43101     คณิ ตศาสตร์            1.0     ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือกเข้าั
   ว43101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)        1.0    ่
                                 รวมตามความสนใจภายใต้กรอบทีโรงเรี ยน
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         กาหนด ได้แก่
                                    ํ
                                        ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครู ที
   ส43101     (หน้าทีพลเมือง)          0.5
                                 ปรึ กษา
   พ43101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0        ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ เชน   ่
   ศ43101     ศิลปะ               0.5   ขอดุอา
   ง43101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)       1.0           ิ
                                 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุกสาระ
   อ43101     อังกฤษ               1.5   ดังนี
 สาระการเรี ยนร้ ู                                   ่
                                 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
                                            ่
                                 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต
                                 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ   ่
   ท43201     วรรณสาร 1             1.0    3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่
   ค43211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      0.5    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ      ่
   ส43201     เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั      1.0    3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย    ่
   ง43201     คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word)   1.5                ่
                                 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา
                                               ่
                                 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา
   อ43201     NEW INTER COM 4          2.0
                                 4. กจกรรมแนะแนว ิ
 กิจกรรมพัฒนา                                    ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต  6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่
                                       ิ             ่
   ก41301     แนะแนว              0.5
   ก41302     ชุมนุม              1.0
                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 12
                                       ู
โครงสร้ างหลักสตรช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 2
        ู


   รหัสวิชา            ชื อวิชา     หน่ วยกิต     กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                    ิ
                                  กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท43101     ภาษาไทย                1.0  ประกอบด้วย
   ค43101     คณิ ตศาสตร์              1.0   ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้      ั
                                            ่ ิ
                                 เลือกเข้ารวมกจกรรมตามความ
   ว43101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)         1.0
                                 สนใจภายใต้กรอบทีโรงเรี ยน
           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         กาหนด ได้แก่
                                   ํ
   ส43101     (หน้าทีพลเมือง)            0.5       ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
   พ43101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา           1.0  พบครู ทีปรึ กษา
   ศ43101     ศิลปะ                 0.5        ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   ง43101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)         1.0  ถือ เชน ขอดุอา   ่
                                        ิ
                                 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
   อ43101     อังกฤษ                1.5
                                 สาระ ดังนี
 สาระการเรี ยนร้ ู                                    ่
                                  3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์
   เพิมเติม                    หน่ วยกิต               ่
                                  3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์
   ท43201     วรรณสาร 1             1.0    3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ    ่
   ค43211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      0.5    3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ  ่
   ส43201     เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั      1.0    3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ       ่
                                  3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย     ่
   ง43201     คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word)   1.5
                                  3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ่
   อ43201     NEW INTER COM 4          2.0    3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ่
 กิจกรรมพัฒนา                          4. กจกรรมแนะแนว ิ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต           ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก43301     แนะแนว              0.5        ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ         ่
                                 อาจารย์แม่
   ก43302     ชุมนุม              1.0
                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 13
                                        ูโครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ - คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา    หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                  ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท41101     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค41101     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว41101     วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)       1.0               ่
                                ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
   ส41101     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5   ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   พ41101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   ได้แก่
   ศ41101     ศิลปะ               0.5         ิ
                                1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ง41101     การงานอาชีพฯ(งานบ้าน)       0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   อ41101     อังกฤษ              1.5          ิ
                                2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
 สาระการเรี ยนร้ ู                       ถือ เชน ขอดุอา  ่
   เพิมเติม                                 ิ
                           หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   ค41211     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41      1.5   ทุกสาระ ดังนี
   ว41201     ฟิ สิ กส์ 1            1.5   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ว41202     เคมี 1              1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว41203     ชีววิทยา 1            1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
                                 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
   ง41201     คอมพิวเตอร์ 1           0.5
                                อาชีพ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ก41301     แนะแนว              0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก41302     ชุมนุม              1.0
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
                                    ิ
                                4. กจกรรมแนะแนว
                                     ิ
                                5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                   ิ
                                6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                อาจารย์แม่
                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 14
                                        ูโครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 2
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา     หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                   ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท41102     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค41102     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว41102     วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)       1.0               ่
                                 ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
   ส41102     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5   ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   พ41102     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   ได้แก่
   ศ41102     ศิลปะ               0.5         ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ง41102     การงานอาชีพฯ(งานประดิษฐ์)     0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   อ41102     อังกฤษ               1.5          ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
 สาระการเรี ยนร้ ู                       ถือ เชน ขอดุอา  ่
   เพิมเติม                                  ิ
                            หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   ค41212     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 42      1.5   ทุกสาระ ดังนี
   ว41204     ฟิ สิ กส์ 2            1.5   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ว41205     เคมี 2               1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว41206     ชีววิทยา 2             1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
                                 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
   ง41201     งานสหกรณ์             0.5
                                 อาชีพ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ก41301     แนะแนว               0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก41302     ชุมนุม               1.0
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
                                     ิ
                                 4. กจกรรมแนะแนว
                                      ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                    ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                 อาจารย์แม่
                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 15
                                        ู
โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ - คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา    หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                  ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเรี ยน     ้
   ท42101     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค42101     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว42101     วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์)      1.0               ่
                                ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
   ส42101     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5   ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   พ42101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   ได้แก่
   ศ42101     ศิลปะ               0.5         ิ
                                1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ง42101     การงานอาชีพฯ(งานเกษตร)      0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   อ42101     อังกฤษ              1.5          ิ
                                2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
 สาระการเรี ยนร้ ู                       ถือ เชน ขอดุอา  ่
   เพิมเติม                                 ิ
                           หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   ค42201     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 43      1.5   ทุกสาระ ดังนี
   ว42201     ฟิ สิ กส์ 3            1.5   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ว42202     เคมี 3              1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว42203     ชีววิทยา 3            1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
                                 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
   ง42201     การบัญชี             0.5
                                อาชีพ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ก42301     แนะแนว              0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก42302     ชุมนุม              1.0
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
                                    ิ
                                4. กจกรรมแนะแนว
                                     ิ
                                5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                   ิ
                                6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                อาจารย์แม่

                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 16
                                        ู
โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 2
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา    หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                  ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท42102     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค42102     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว42102     วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์)      1.0               ่
                                ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
   ส42102     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5   ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   พ42102     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   ได้แก่
   ศ42102     ศิลปะ               0.5         ิ
                                1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ง42102     การงานอาชีพฯ(งานเกษตร)      0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   อ42102     อังกฤษ              1.5          ิ
                                2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
 สาระการเรี ยนร้ ู                       ถือ เชน ขอดุอา  ่
   เพิมเติม                                 ิ
                           หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   ค42202     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 44      1.5   ทุกสาระ ดังนี
   ว42204     ฟิ สิ กส์ 4            1.5   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ว42205     เคมี 4              1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว42206     ชีววิทยา 4            1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
                                 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
   ง42201     คอมพิวเตอร์ 2           0.5
                                อาชีพ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ก42303     แนะแนว              0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก42304     ชุมนุม              1.0
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
                                    ิ
                                4. กจกรรมแนะแนว
                                     ิ
                                5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                   ิ
                                6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                อาจารย์แม่


                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 17
                                        ู
โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 1
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา     หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                   ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
   ท43101     ภาษาไทย              1.0   ประกอบด้วย
   ค43101     คณิ ตศาสตร์            1.0    ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน        ั
   ว43101     วิทยาศาสตร์ (เคมี)         1.0               ่
                                 ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ
   ส43101     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5   ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด       ํ
   พ43101     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   ได้แก่
   ศ43101     ศิลปะ               0.5         ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
   ง43101     การงานอาชีพฯ(งานเกษตร)       0.5   และพบครู ทีปรึ กษา
   อ43101     อังกฤษ               1.5          ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
 สาระการเรี ยนร้ ู                       ถือ เชน ขอดุอา  ่
   เพิมเติม                                  ิ
                            หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ
   ค43201     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 45      1.5   ทุกสาระ ดังนี
   ว43201     ฟิ สิ กส์ 5            1.5   3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ว43202     เคมี 5               1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว43203     ชีววิทยา 5             1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
                                 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน
   ง43201     คอมพิวเตอร์ 3           0.5
                                 อาชีพ
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ก43301     แนะแนว               0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
   ก43302     ชุมนุม               1.0
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
                                     ิ
                                 4. กจกรรมแนะแนว
                                      ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
                                    ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ        ่
                                 อาจารย์แม่


                                        โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 18
                                        ูโครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 2
        ู


   รหัสวิชา             ชื อวิชา     หน่ วยกิต           กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน
                                   ิ
                                 กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย
   ท43102     ภาษาไทย              1.0    ิ
                                 กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้     ั
   ค43102     คณิ ตศาสตร์            1.0              ่
                                 เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้
   ว43102     วิทยาศาสตร์ (เคมี)         1.0   กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ
   ส43102     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    0.5         ิ
                                 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ
   พ43102     สุ ขศึกษา/พลศึกษา         1.0   พบครู ทีปรึ กษา
   ศ43102     ศิลปะ               0.5          ิ
                                 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ
   ง43102     การงานอาชีพฯ(งานเกษตร)       0.5   ถือ เชน ขอดุอา  ่
   อ43102     อังกฤษ               1.5           ิ
                                 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก
 สาระการเรี ยนร้ ู                       สาระ ดังนี
   เพิมเติม                     หน่ วยกิต 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์
   ค43202     คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 45      1.5   3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   ว43204     ฟิ สิ กส์ 5            1.5   3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ
   ว43205     เคมี 5               1.5   3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
   ว43206     ชีววิทยา 5             1.5   3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ
                                 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
   ง43202     งานออกแบบ             0.5
                                 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา
 กิจกรรมพัฒนา
                                 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา
    ผ้ เู รียน                   หน่ วยกิต
                                     ิ
                                 4. กจกรรมแนะแนว
   ก43303     แนะแนว               0.5
                                      ิ
                                 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
   ก43304     ชุมนุม               1.0
                                    ิ
                                 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ     ่
                                 อาจารย์แม่
                                       โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
หลักสตรสถานศึกษา 19
                                          ูการวัดผลและประเมิลกิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียนของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
                     ่
พระราชบัญญัติ การศึกษาขันพืนฐาน 2544 ดังตอไปนี
ผย. :      ่
        ผานเยืยม   ( 81 – 100 % / ชัวโมง)
ผ   :    ผาน่     ( 70 - 80 % / ชัวโมง)
มผ :      ไมผาน่ ่   ( 69    ลงมา / ชัวโมง)

3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา พทธศักราช 2545
                    ู           ุ
     3.1 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพืนฐาน 8 กลุ่มสาระ สวนวิชาเลือกเพิมเติมให้เลือกเรี ยนตาม
                            ่
โรงเรี ยนจัดให้
               ่      ่ ่
     3.2 มีผลการเรี ยนแตละรายวิชาไมตํากวา 1.00
         ่       ี ั    ่
     3.3 ผานการประเมินเกยวกบการอาน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกาหนดํ
        ่
     3.4 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกาหนด ํ
                           ่       ่   ่
     3.5 ทําโครงงานและเสนอผลการทําโครงงานอยางน้อย 1 เรื อง กอนจบชวงชันที 3
     3.6 ปฏิบติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กบโรงเรี ยน อยางน้อย 40 ชัวโมง และบําเพ็ญ
           ั             ั     ่
สาธารณะประโยชน์ต่อชุมชุ นและสังคม อยางน้อย 40 ชัวโมง
                      ่
          ่ ิ
     3.7 เข้ารวมกจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามแผนที
     ํ
นักเรี ยนกาหนดโดยความเห็นชอบของโรงเรี ยน
          ่ ิ
     3.8 เข้ารวมกจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ และพบครู ทีปรึ กษาประจําชันตามทีโรงเรี ยนกาหนดํ
                       ั ่
     3.9 การปฏิบติทีนอกเหนื อจากเกณฑ์ดงกลาว ให้เสนอคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอิบตีดา
            ั
วิทยาเป็ นรายๆ ไป

4. การวัดผล และการประเมินผล
     จุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้คือการมุ่งหาคําตอบวาผูเ้ รี ยนมี
                                         ่
    ้                                   ่
ความกาวหน้าทังด้านความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค์
              ิ            ่
อันเป็ นผลเนื องจากการจัดกจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไมเพียงใด การวัดและการประเมินผลต้องใช้
                              ั
วิธีการทีหลากหลายเน้นการปฏิบติให้สอดคล้องและเหมาะสมกบสาระ และจุดประสงค์ การเรี ยนรู ้
                ั
นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคทังข้อเขียนและภาคปฏิบติแล้ว   ั        กระบวนการและการ
ประเมินผลยังต้องดําเนินการอยางตอเนื องควบคู่ไปกบกจกรรมการเรี ยนการสอนโดยตลอด
                ่ ่       ั ิ                       โดย
                         ่ ิ
ประเมินจากความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การรวมกจกรรม ผลงาน กระบวนการปฏิบติงาน แฟ้ ม   ั
สะสมงาน และอืนๆ                                          โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud
lucksud

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(19)

PanpattanaPanpattana
Panpattana
sakeenan504 visualizações
BotkwamBotkwam
Botkwam
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย1.2K visualizações
แผนพอเพียงอ21101แผนพอเพียงอ21101
แผนพอเพียงอ21101
atthaniyamai251939K visualizações
วันธรรมสวนะวันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ
suchinmam6.5K visualizações
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat18.5K visualizações
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
เชียร์ นะมาตย์325 visualizações
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
Aon Narinchoti17.1K visualizações
วิจัย59วิจัย59
วิจัย59
Oui Nuchanart1.9K visualizações

Destaque

สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯrorsuelee
357 visualizações17 slides
TrendyTrendy
TrendyEuro
278 visualizações5 slides
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์rorsuelee
651 visualizações28 slides
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทินrorsuelee
469 visualizações10 slides
TrendyTrendy
TrendyEuro
219 visualizações5 slides

Destaque(9)

สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
TrendyTrendy
Trendy
Euro278 visualizações
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
rorsuelee651 visualizações
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทิน
rorsuelee469 visualizações
TrendyTrendy
Trendy
Euro219 visualizações
บุคลากรบุคลากร
บุคลากร
rorsuelee505 visualizações
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações

Similar a lucksud(20)

3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น
sasiton sangangam328 visualizações
การจัดกิจ..การจัดกิจ..
การจัดกิจ..
patcharee0501460 visualizações
บทที่ 2 ภาษาไทยบทที่ 2 ภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาไทย
patcharee050112.2K visualizações
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sar
ทับทิม เจริญตา3.3K visualizações
แผนปฏิบัติงาน 2553แผนปฏิบัติงาน 2553
แผนปฏิบัติงาน 2553
นู๋หนึ่ง nooneung228 visualizações
BotkwamBotkwam
Botkwam
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย128 visualizações
BotkwamBotkwam
Botkwam
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทย169 visualizações
0202
02
alachiscake38 visualizações

Mais de rorsuelee

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides

Mais de rorsuelee(20)

แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9
rorsuelee313 visualizações
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7
rorsuelee392 visualizações
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6
rorsuelee436 visualizações
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1
rorsuelee1.7K visualizações
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
datadata
data
rorsuelee1K visualizações
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูล
rorsuelee484 visualizações
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศ
rorsuelee380 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee3.3K visualizações
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
rorsuelee185 visualizações
แผนที่แผนที่
แผนที่
rorsuelee275 visualizações

lucksud

 • 1. หลักสตรสถานศึกษา ู 1 หลักสู ตรโรงเรี ยนอิบตีดาวิทยา พุทธศักราช 2550 นอกจากจะจัดให้ครบถ้วนครอบคลุมตาม หลักสู ตรการศึกษาพืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิ การแล้ว ยังได้ออกแบบให้เหมาะสม ั สอดคล้องกบหลักการและเหตุผลของโรงเรี ยนในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ิ สยามบรมราชกุมารี โดยยึดเหตุผลตาม วิสัยทัศน์ พันธกจ เป้ าหมาย และลักษณะเฉพาะของโรงเรี ยน อีก ด้วย อุดมการณ์และเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยน หลักการ โครงสร้าง เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ตามหลักสู ตร การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรี ยนตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนอิบตีดา วิทยา พุทธศักราช 2549 เป็ นดังนี 1. อดมการณ์ และเปาหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนอิบตีดาวิทยา ุ ้ พัฒนานักเรี ยนให้มีพืนฐานหลักในการดํารงชีวิต ดังนี ่ 1.1 เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยในตนเอง ปฏิบติตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม มีคุณธรรม ั ั ่ จริ ยธรรม คานิยมอันพึงประสงค์ ี ั 1.2 มีความรู ้ความเข้าใจเกยวกบหลักการพืนฐานด้านศาสนา สามัญและวิชาชีพ เทียบมาตรฐาน ของชีวตในระดับเดียวกน ิ ั 1.3. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็ นมนุษย์ทีดีสามารถเป็ นนักประดิษฐ์ นักคิดค้น นักพัฒนาทีดี ในด้านวิชาการ ศาสนา วิชาชีพ และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานของชาติใน ระดับเดียวกน ั ่ ่ 1.4 รักการเรี ยนรู ้ รักการอาน รักการเขียนและรักการค้นคว้าอยางเป็ นระบบ ่ 1.5 มีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยางมี ่ ประสิ ทธิ ภาพเทียบมาตรฐานชาติในระดับเดียวกน ั 1.6 มีจิตสํานึกในหลักศาสนา มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ ของชาติ มีความรัก และ ภาคภูมิใจในชาติบานเมืองและท้องถิน เป็ นพลเมืองดี ยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี ้ พระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข ์ 1.7 มีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีดี และ ภูมิปัญญาท้องถิน ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มีเจตคติทีดีต่อเพือนรวมโลก ่ และธรรมชาติ 1.8 มีจิตมุ่งทีจะทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามให้กบสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม ั ่ ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนือง ่ ่ ํ 1.9 มีสุขภาพอนามัยทีดี รักการออกกาลังกาย รู ้จกดูแลตนเองให้เข้มแข็งทังกายและใจ ั โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 2. หลักสตรสถานศึกษา ู 2 ทังนี เพือพัฒนาไปสู่ ความเป็ นเลิศด้านวิชาการ ศาสนา สามัญ วิชาชีพ และเทคโนโลยีทีมี ความสามารถระดับมาตรฐานชาติในระดับเดียวกน ั มีความเป็ นไทย มีจิตวิญญาณมุ่งมันพัฒนา ประเทศชาติ มีเจตคติทีดีต่อเพือนรวมโลกและธรรมชาติ นักเรี ยนของโรงเรี ยนอิบตีดาวิทยาไมน้อยกวา ่ ่ ่ ร้อยละ 70 มีศกยภาพในการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย ั 2. หลักการของหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา เป็ นหลักสตรที ู ู ่ 2.1 มุงเน้นการพัฒนานักเรี ยนรอบด้าน ทังอิสลามศึกษา สามัญศึกษา พลศึกษา และวิชาชีพ ่ 2.2 เรี ยนวิชาตางๆ ครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักสู ตรการศึกษา พืนฐานพุทธศักราช 2544 ของ กระทรวงศึกษาธิ การ 2.3 เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ให้ สู งและลึกซึ งมากขึน ่ 2.4 วิชาเลือกเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาตางประเทศ 2.5 สงเสริ มการเลือกเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศเพิมเติมจากภาษาอังกฤษอีก 1 ภาษา ่ ่ 2.6 มีความยืดหยุน เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒนาการเรี ยนรู ้เต็มความสามารถตามความสนใจและ ั ความถนัดของตนเอง รวมทังสามารถจบการศึกษาได้ตามศักยภาพของตนเอง ิ 2.7 มีการจัดกจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีหลากหลายทังภายในและภายนอกโรงเรี ยน เพือพัฒนา นักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้ าหมายของโรงเรี ยน ่ ่ 2.8 สงเสริ มการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ และการทําโครงงาน กอนศึกษา ่ สําเร็ จตามหลักสู ตร นักเรี ยนต้องเสนอผลการทําโครงงานอยางน้อยหนึงเรื อง ่ 2.9 สงเสริ มการเทียบโอนความรู ้ทงจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ั ตามอัธยาศัยจากแหลงเรี ยนรู ้ต่างๆ ่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 3. หลักสตรสถานศึกษา ู 3 โครงสร้ างหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา พทธศักราช 2544 ู ุ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 4. หลักสตรสถานศึกษา ู 4 โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท31101 ภาษาไทย 2.0 ประกอบด้วย ค31101 คณิ ตศาสตร์ 3.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ว31101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 3.0 ่ เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้ ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.0 กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ 1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ พ31101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 2.0 พบครู ทีปรึ กษา ศ31101 ศิลปะ 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ ง31101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 2.0 ถือ เชน ขอดุอา ่ อ31101 อังกฤษ 2.0 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก สาระการเรี ยนรู ้ สาระ ดังนี เพิมเติม หน่ วยกิต ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ ท31201 ภาษาไทยเพิมเติม 1 2.0 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ค31211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 1 2.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่ ว31201 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1.0 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ง31201 การเลียงปลานําจืดและการปลูกผัก 2.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ อ31201 NEW INTER COM 1 2.0 ่ 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ิ กจกรรมพัฒนา ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ผูเ้ รี ยน หน่ วยกิต ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก31301 แนะแนว 0.5 ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ ก31302 ชุมนุม 1.0 อาจารย์แม่ ก31303 บําเพ็ญประโยชน์ 2.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 5. หลักสตรสถานศึกษา ู 5 โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ท32101 ภาษาไทย 2.0 ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ค32101 คณิ ตศาสตร์ 3.0 ประกอบด้วย ว32101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 3.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.0 ่ เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้ พ32101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 2.0 กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ ศ32101 ศิลปะ 1.0 พบครู ทีปรึ กษา ง32101 การงานอาชีพฯ(งานเกษตรพืช) 2.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ อ32101 อังกฤษ 2.0 ถือ เชน ขอดุอา ่ สาระการเรี ยนรู ้ ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก เพิมเติม หน่ วยกิต สาระ ดังนี ท32201 ภาษาไทยเพิมเติม 1 2.0 ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ ค32211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 1 2.0 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ สิ งมีชีวตใต้กล้องจุลทัรรศ์และ ิ 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่ ว32201 พันธุ กรรม 1.0 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ง32201 การเพาะเห็ดและการผลิตพันธ์ไม้ 1.0 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย อ32201 NEW INTER COM 2 1.0 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ่ ิ กจกรรมพัฒนา 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ่ ิ 4. กจกรรมแนะแนว ผูเ้ รี ยน หน่ วยกิต ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก32301 แนะแนว 1.0 ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ ก32302 ชุมนุม 2.0 อาจารย์แม่ ก32303 บําเพ็ญประโยชน์ 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 6. หลักสตรสถานศึกษา ู 6 โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท33101 ภาษาไทย 2.0 ประกอบด้วย ค33101 คณิ ตศาสตร์ 3.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ว33101 วิทยาศาสตร์ 3.0 ่ เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้ ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.0 กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ พ33101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 2.0 พบครู ทีปรึ กษา ศ33101 ศิลปะ 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ ง33101 การงานอาชีพฯ(งานเกษตรสัตว์) 2.0 ถือ เชน ขอดุอา ่ อ33101 อังกฤษ 2.0 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก สาระการเรี ยนร้ ู สาระ ดังนี เพิมเติม หน่ วยกิต ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ ท33201 ภาษาไทยเพิมเติม 3 2.0 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ค33211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 3 2.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่ ว33201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1.0 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ง33201 ่ การเลียงไกและแปรรู ปอาหาร 1.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ อ33201 NEW INTER COM 3 1.0 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา กิจกรรมพัฒนา ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ผ้ เู รียน หน่ วยกิต ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก33301 แนะแนว 1.0 ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ ก33302 ชุมนุม 2.0 อาจารย์แม่ ก33303 บําเพ็ญประโยชน์ 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 7. หลักสตรสถานศึกษา ู 7 โครงสร้ างหลักสตรสายศิลป์ – ภาษา ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท41101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค41101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว41101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ ส41101 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 ได้แก่ พ41101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ศ41101 ศิลปะ 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา ง41101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ อ41101 อังกฤษ 1.5 ถือ เชน ขอดุอา ่ สาระการเรี ยนร้ ู ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ เพิมเติม หน่ วยกิต ทุกสาระ ดังนี ท41201 วรรณสาร 1 1.0 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ค41211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 0.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ส41201 เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั 1.0 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ ง41201 คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word) 1.5 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน อาชีพ อ41201 NEW INTER COM 4 2.0 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ กิจกรรมพัฒนา 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก41301 แนะแนว 0.5 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ก41302 ชุมนุม 1.0 ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 8. หลักสตรสถานศึกษา ู 8 โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 2 ู หน่ วยกิต รหัสวิชา ชื อวิชา น.น. กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ท41102 ภาษาไทย 1.0 ค41102 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ว41102 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือก ั ่ เข้ารวมตามความสนใจภายใต้กรอบที ส41102 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 โรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ พ41102 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครู ศ41102 ศิลปะ 0.5 ทีปรึ กษา ง41102 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ เชน ่ อ41102 อังกฤษ 1.5 ขอดุอา สาระการเรี ยนรู ้ ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุกสาระ ดังนี เพิมเติม หน่ วยกิต ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ท41202 วรรณสาร 2 1.0 ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ ค41212 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 42 0.5 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ส41202 การปกครองท้องถินของไทย 1.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่ ง41202 การสหกรณ์ 1.5 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ อ41202 SPEED UP TO THE 2.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ ่ 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ิ กจกรรมพัฒนา ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ผูเ้ รี ยน หน่ วยกิต 4. กจกรรมแนะแนว ิ ก41301 แนะแนว 0.5 ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก41302 ชุมนุม 1.0 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่ ิ ่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 9. หลักสตรสถานศึกษา ู 9 โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท42101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค42101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ว42101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ่ เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ ส42101 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ พบครู ทีปรึ กษา พ42101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ ศ42101 ศิลปะ 0.5 ถือ เชน ขอดุอา ่ ง42101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก อ42101 อังกฤษ 1.5 สาระ ดังนี สาระการเรี ยนร้ ู ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ เพิมเติม หน่ วยกิต 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ท42201 วรรณสาร 1 1.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่ ค42211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 0.5 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ส42201 เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั 1.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ ง42201 คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word) 1.5 ่ 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา อ42201 NEW INTER COM 4 2.0 ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนา ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ ก42301 แนะแนว 0.5 อาจารย์แม่ ก42302 ชุมนุม 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 10. หลักสตรสถานศึกษา 10 ู โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท42101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค42101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือก ั ว42101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ่ เข้ารวมตามความสนใจภายใต้กรอบที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบ ส42101 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 ครู ทีปรึ กษา พ42101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ ศ42101 ศิลปะ 0.5 ่ เชน ขอดุอา ง42101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก อ42101 อังกฤษ 1.5 สาระ ดังนี ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ สาระการเรี ยนร้ ู ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ เพิมเติม หน่ วยกิต 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ท42201 วรรณสาร 1 1.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ่ ค42211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 0.5 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ส42201 เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั 1.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ ง42201 คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word) 1.5 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ่ อ42201 NEW INTER COM 4 2.0 4. กจกรรมแนะแนว ิ กิจกรรมพัฒนา ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่ ิ ่ ก42301 แนะแนว 0.5 ก42302 ชุมนุม 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 11. หลักสตรสถานศึกษา 11 ู โครงสร้ างหลักสตร ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท43101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค43101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้เลือกเข้าั ว43101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ่ รวมตามความสนใจภายใต้กรอบทีโรงเรี ยน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด ได้แก่ ํ ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครู ที ส43101 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 ปรึ กษา พ43101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับถือ เชน ่ ศ43101 ศิลปะ 0.5 ขอดุอา ง43101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุกสาระ อ43101 อังกฤษ 1.5 ดังนี สาระการเรี ยนร้ ู ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ เพิมเติม หน่ วยกิต 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ท43201 วรรณสาร 1 1.0 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่ ค43211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 0.5 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ ส43201 เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั 1.0 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ ง43201 คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word) 1.5 ่ 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ่ 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา อ43201 NEW INTER COM 4 2.0 4. กจกรรมแนะแนว ิ กิจกรรมพัฒนา ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและอาจารย์แม่ ิ ่ ก41301 แนะแนว 0.5 ก41302 ชุมนุม 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 12. หลักสตรสถานศึกษา 12 ู โครงสร้ างหลักสตรช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท43101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค43101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ่ ิ เลือกเข้ารวมกจกรรมตามความ ว43101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 สนใจภายใต้กรอบทีโรงเรี ยน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กาหนด ได้แก่ ํ ส43101 (หน้าทีพลเมือง) 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ พ43101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 พบครู ทีปรึ กษา ศ43101 ศิลปะ 0.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ ง43101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 1.0 ถือ เชน ขอดุอา ่ ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก อ43101 อังกฤษ 1.5 สาระ ดังนี สาระการเรี ยนร้ ู ่ 3.1 ชุมนุมกลุมสาระคณิ ตศาสตร์ เพิมเติม หน่ วยกิต ่ 3.2 ชุมนุมกลุมสาระวิทยาศาสตร์ ท43201 วรรณสาร 1 1.0 3.3 ชุมนุมกลุมสาระศิลปะ ่ ค43211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 0.5 3.4 ชุมนุมกลุมสาระการงานอาชีพ ่ ส43201 เหตุการณ์โลกปั จจุบน ั 1.0 3.5 ชุมนุมกลุมสาระอังกฤษ ่ 3.6 ชุมนุมกลุมสาระภาษาไทย ่ ง43201 คอมพิวเตอร์ 1(Microsoft Word) 1.5 3.7 ชุมนุมกลุมสาระพละศึกษา ่ อ43201 NEW INTER COM 4 2.0 3.8 ชุมนุมกลุมสาระสังคมศึกษา ่ กิจกรรมพัฒนา 4. กจกรรมแนะแนว ิ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก43301 แนะแนว 0.5 ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ ก43302 ชุมนุม 1.0 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 13. หลักสตรสถานศึกษา 13 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ - คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท41101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค41101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว41101 วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ ส41101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ พ41101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ได้แก่ ศ41101 ศิลปะ 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ง41101 การงานอาชีพฯ(งานบ้าน) 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา อ41101 อังกฤษ 1.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ สาระการเรี ยนร้ ู ถือ เชน ขอดุอา ่ เพิมเติม ิ หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ ค41211 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 41 1.5 ทุกสาระ ดังนี ว41201 ฟิ สิ กส์ 1 1.5 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ว41202 เคมี 1 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว41203 ชีววิทยา 1 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน ง41201 คอมพิวเตอร์ 1 0.5 อาชีพ กิจกรรมพัฒนา 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ก41301 แนะแนว 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก41302 ชุมนุม 1.0 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 14. หลักสตรสถานศึกษา 14 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 เทอม 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท41102 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค41102 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว41102 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ ส41102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ พ41102 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ได้แก่ ศ41102 ศิลปะ 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ง41102 การงานอาชีพฯ(งานประดิษฐ์) 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา อ41102 อังกฤษ 1.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ สาระการเรี ยนร้ ู ถือ เชน ขอดุอา ่ เพิมเติม ิ หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ ค41212 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 42 1.5 ทุกสาระ ดังนี ว41204 ฟิ สิ กส์ 2 1.5 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ว41205 เคมี 2 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว41206 ชีววิทยา 2 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน ง41201 งานสหกรณ์ 0.5 อาชีพ กิจกรรมพัฒนา 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ก41301 แนะแนว 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก41302 ชุมนุม 1.0 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 15. หลักสตรสถานศึกษา 15 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ - คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเรี ยน ้ ท42101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค42101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว42101 วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ ส42101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ พ42101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ได้แก่ ศ42101 ศิลปะ 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ง42101 การงานอาชีพฯ(งานเกษตร) 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา อ42101 อังกฤษ 1.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ สาระการเรี ยนร้ ู ถือ เชน ขอดุอา ่ เพิมเติม ิ หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ ค42201 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 43 1.5 ทุกสาระ ดังนี ว42201 ฟิ สิ กส์ 3 1.5 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ว42202 เคมี 3 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว42203 ชีววิทยา 3 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน ง42201 การบัญชี 0.5 อาชีพ กิจกรรมพัฒนา 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ก42301 แนะแนว 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก42302 ชุมนุม 1.0 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 16. หลักสตรสถานศึกษา 16 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เทอม 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท42102 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค42102 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว42102 วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ ส42102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ พ42102 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ได้แก่ ศ42102 ศิลปะ 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ง42102 การงานอาชีพฯ(งานเกษตร) 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา อ42102 อังกฤษ 1.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ สาระการเรี ยนร้ ู ถือ เชน ขอดุอา ่ เพิมเติม ิ หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ ค42202 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 44 1.5 ทุกสาระ ดังนี ว42204 ฟิ สิ กส์ 4 1.5 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ว42205 เคมี 4 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว42206 ชีววิทยา 4 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน ง42201 คอมพิวเตอร์ 2 0.5 อาชีพ กิจกรรมพัฒนา 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ก42303 แนะแนว 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก42304 ชุมนุม 1.0 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 17. หลักสตรสถานศึกษา 17 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 1 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ท43101 ภาษาไทย 1.0 ประกอบด้วย ค43101 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยน ั ว43101 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0 ่ ได้เลือกเข้ารวมตามความสนใจ ส43101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ภายใต้กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ํ พ43101 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 ได้แก่ ศ43101 ศิลปะ 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ง43101 การงานอาชีพฯ(งานเกษตร) 0.5 และพบครู ทีปรึ กษา อ43101 อังกฤษ 1.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ สาระการเรี ยนร้ ู ถือ เชน ขอดุอา ่ เพิมเติม ิ หน่ วยกิต 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบ ค43201 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 45 1.5 ทุกสาระ ดังนี ว43201 ฟิ สิ กส์ 5 1.5 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ว43202 เคมี 5 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว43203 ชีววิทยา 5 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงาน ง43201 คอมพิวเตอร์ 3 0.5 อาชีพ กิจกรรมพัฒนา 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ ผ้ เู รียน หน่ วยกิต 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ก43301 แนะแนว 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา ก43302 ชุมนุม 1.0 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ิ 4. กจกรรมแนะแนว ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 18. หลักสตรสถานศึกษา 18 ู โครงสร้ างหลักสตร สายวิทย์ -คณิต ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6 เทอม 2 ู รหัสวิชา ชื อวิชา หน่ วยกิต กิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียน ิ กจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย ท43102 ภาษาไทย 1.0 ิ กจกรรมทีหลากหลายให้นกเรี ยนได้ ั ค43102 คณิ ตศาสตร์ 1.0 ่ เลือกเข้ารวมตามความสนใจภายใต้ ว43102 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0 กรอบทีโรงเรี ยนกาหนด ได้แก่ ํ ส43102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0.5 ิ 1. กจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและ พ43102 สุ ขศึกษา/พลศึกษา 1.0 พบครู ทีปรึ กษา ศ43102 ศิลปะ 0.5 ิ 2. กจกรรมด้านศาสนาทีตนเองนับ ง43102 การงานอาชีพฯ(งานเกษตร) 0.5 ถือ เชน ขอดุอา ่ อ43102 อังกฤษ 1.5 ิ 3. กจกรรมชุมนุม มีชุมนุมทีครบทุก สาระการเรี ยนร้ ู สาระ ดังนี เพิมเติม หน่ วยกิต 3.1 ชุมนุมกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ค43202 คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม 45 1.5 3.2 ชุมนุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ว43204 ฟิ สิ กส์ 5 1.5 3.3 ชุมนุมกลุ่มสาระศิลปะ ว43205 เคมี 5 1.5 3.4 ชุมนุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ว43206 ชีววิทยา 5 1.5 3.5 ชุมนุมกลุ่มสาระอังกฤษ 3.6 ชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย ง43202 งานออกแบบ 0.5 3.7 ชุมนุมกลุ่มสาระพละศึกษา กิจกรรมพัฒนา 3.8 ชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ผ้ เู รียน หน่ วยกิต ิ 4. กจกรรมแนะแนว ก43303 แนะแนว 0.5 ิ 5. กจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ก43304 ชุมนุม 1.0 ิ 6. กจกรรมพบอาจารย์พอและ ่ อาจารย์แม่ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา
 • 19. หลักสตรสถานศึกษา 19 ู การวัดผลและประเมิลกิจกรรมพัฒนาผ้ เู รียนของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา โดยยึดหลักเกณฑ์ตาม ่ พระราชบัญญัติ การศึกษาขันพืนฐาน 2544 ดังตอไปนี ผย. : ่ ผานเยืยม ( 81 – 100 % / ชัวโมง) ผ : ผาน่ ( 70 - 80 % / ชัวโมง) มผ : ไมผาน่ ่ ( 69 ลงมา / ชัวโมง) 3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสตรโรงเรียนอิบตีดาวิทยา พทธศักราช 2545 ู ุ 3.1 ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพืนฐาน 8 กลุ่มสาระ สวนวิชาเลือกเพิมเติมให้เลือกเรี ยนตาม ่ โรงเรี ยนจัดให้ ่ ่ ่ 3.2 มีผลการเรี ยนแตละรายวิชาไมตํากวา 1.00 ่ ี ั ่ 3.3 ผานการประเมินเกยวกบการอาน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกาหนดํ ่ 3.4 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกาหนด ํ ่ ่ ่ 3.5 ทําโครงงานและเสนอผลการทําโครงงานอยางน้อย 1 เรื อง กอนจบชวงชันที 3 3.6 ปฏิบติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กบโรงเรี ยน อยางน้อย 40 ชัวโมง และบําเพ็ญ ั ั ่ สาธารณะประโยชน์ต่อชุมชุ นและสังคม อยางน้อย 40 ชัวโมง ่ ่ ิ 3.7 เข้ารวมกจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนทีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจตามแผนที ํ นักเรี ยนกาหนดโดยความเห็นชอบของโรงเรี ยน ่ ิ 3.8 เข้ารวมกจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ และพบครู ทีปรึ กษาประจําชันตามทีโรงเรี ยนกาหนดํ ั ่ 3.9 การปฏิบติทีนอกเหนื อจากเกณฑ์ดงกลาว ให้เสนอคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนอิบตีดา ั วิทยาเป็ นรายๆ ไป 4. การวัดผล และการประเมินผล จุดมุ่งหมายสําคัญของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้คือการมุ่งหาคําตอบวาผูเ้ รี ยนมี ่ ้ ่ ความกาวหน้าทังด้านความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค์ ิ ่ อันเป็ นผลเนื องจากการจัดกจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไมเพียงใด การวัดและการประเมินผลต้องใช้ ั วิธีการทีหลากหลายเน้นการปฏิบติให้สอดคล้องและเหมาะสมกบสาระ และจุดประสงค์ การเรี ยนรู ้ ั นอกจากการสอบกลางภาคและปลายภาคทังข้อเขียนและภาคปฏิบติแล้ว ั กระบวนการและการ ประเมินผลยังต้องดําเนินการอยางตอเนื องควบคู่ไปกบกจกรรมการเรี ยนการสอนโดยตลอด ่ ่ ั ิ โดย ่ ิ ประเมินจากความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การรวมกจกรรม ผลงาน กระบวนการปฏิบติงาน แฟ้ ม ั สะสมงาน และอืนๆ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา