Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ILMU DLM ISLAM.ppt

 1. U N I S S U L A Universitas Islam Sultan Agung
 2. Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah
 3. ILMU DALAM ISLAM
 4.  َّ‫ت‬‫ال‬ ِ‫د‬‫ا‬َّ‫الز‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫ُوا‬‫د‬َّ‫و‬َ‫ز‬َ‫ت‬َ‫و‬ ‫و‬ُ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ون‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫األ‬ “….. Tambah-tambahlah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” QS 2:197
 5. PENGANTAR
 6. Mengapa Muhammad Saw berkhalwat ke GUA HIRA ?
 7.  ْ‫أ‬َ‫ر‬ْ‫اق‬ ِ‫م‬ْ‫س‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬ِِّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬  َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬‫اإل‬ ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬  َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫أ‬َ‫ر‬ْ‫اق‬ ُ‫م‬َ‫ر‬ْ‫ك‬‫األ‬  َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ِ‫م‬َ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬  َ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬‫اإل‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬  QS 96:1-3
 8. Budaya berilmu
 9. Ilmu : pilar kehidupan
 10. Amal tanpa ilmu TERTOLAK
 11. BERILMU: Fardhu sebelum fardhu lainnya
 12. Muhammad Saw punya 65 Sekretaris
 13. Zaid bin Tsabit
 14. Imam Bukhori membukukan Hadits
 15. Metode keilmuan yang sangat unggul
 16. Ar-Razi
 17. ABAD ILMU PENGETAHUAN
 18. BAGIAN (1)
 19. dari mana datangnya ILMU ?
 20. penciptaan dan tugas ALAM SEMESTA (Universe)
 21. Bumi dan Langit dulu Satu
 22.  َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ق‬ْ‫ت‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ت‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ َ ‫ض‬ْ‫األر‬َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬ َ‫ش‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ ِ‫اء‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ت‬َ‫ف‬َ‫ف‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُْْ‫ي‬ ‫ ا‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ِّ‫ي‬ََ ‫ء‬ْ‫ي‬  “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman ?”. QS 21:30
 23. BUMI diciptakan dalam 2 masa (QS 41:9-12)
 24.  َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ ‫ض‬ْ‫األر‬ َ‫ق‬َ‫ل‬ ْ‫ل‬‫ا‬ ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ً‫د‬‫َا‬‫د‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ون‬ُ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬َ‫ت‬َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬  “Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam.“ QS 41:9
 25.  َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ق‬ ْ‫و‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ي‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ ِ‫ف‬ َ‫َّر‬‫د‬َ‫ق‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ي‬ ِ‫ل‬ ً‫ء‬‫ا‬َ‫و‬َ‫س‬ ‫ام‬َّ‫ي‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫ق‬َ‫أ‬ َ‫ين‬ِ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ا‬َّ‫س‬‫ل‬  “Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia berkahi dan Dia tentukan padanya makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.” QS 41:10
 26. Calon langit dan bumi dibaiat (QS 41:9-12)
 27. َ‫ق‬َ‫ف‬ ٌ‫ان‬َ‫خ‬ُ‫د‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫و‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ت‬ْ‫ئ‬ِ‫ا‬ ِ ‫ض‬ْ‫ألر‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬ َ‫ين‬ِ‫ع‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ط‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ت‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬ً‫ه‬ْ‫ر‬َ‫ك‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ع‬ ْ‫و‬َ‫ط‬  “Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi:  "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa."  Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati." QS 41:11
 28.  ً‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ ‫ض‬ْ‫األر‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫و‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ َّ‫ن‬ُ‫ه‬‫ا‬َّ‫و‬َ‫س‬َ‫ف‬ ِ‫اء‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ٌ‫م‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ء‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ِِّ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬ َ‫و‬  “Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu dan kemudian Dia menuju ke langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS 2:29
 29. BUMI untuk MANUSIA
 30. Dijadikan TUJUH LANGIT Dalam 2 Masa (QS 41:11-12)
 31.  َ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ َّ‫ن‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫اء‬َ‫م‬َ‫س‬ ِِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ى‬ََ ْ‫و‬ ْ‫ف‬ ََِ‫و‬ َ‫ح‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َّ‫ي‬َ‫ز‬َ‫و‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ ‫يز‬ ِ ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ير‬ِ‫د‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ً‫ظ‬ ِ‫يم‬  “Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” QS 41:12
 32. Langit pertama dihiasi bintang- bintang QS 41:12; 67:5
 33.  َ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ات‬َ‫او‬َ‫م‬َ‫س‬ َ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬ َّ‫ن‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫اء‬َ‫م‬َ‫س‬ ِِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ى‬ََ ْ‫و‬ ْ‫ف‬ ََِ‫و‬ َ‫ح‬‫ي‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َّ‫ي‬َ‫ز‬َ‫و‬ ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ ‫يز‬ ِ ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ير‬ِ‫د‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫ا‬ً‫ظ‬ ِ‫يم‬  “Lalu diciptakan Nya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” QS 41:12
 34. Bimasakti
 35. Messier Galaxy
 36. Andromeda
 37. Andromeda
 38. Andromeda
 39. Super Nova
 40. Spiral Galaxy
 41. Spiral Galaxy
 42. Spiral Galaxy
 43. Spiral Galaxy
 44. 300 milyar galaxy
 45. Alam semesta SEBERAPA BESAR ?
 46. Jarak Bintang Terjauh ? 14.000.000.000 tahun cahaya
 47. ALLAHU AKBAR !
 48. MAKNA BAIAT Alam Semesta
 49. Tasbih Ditundukkan kepada manusia untuk kerahmatan (QS 16:12-4, 14:32, 31:20, 45:12-3)
 50.  َ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ َ‫ر‬َّ‫خ‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫ي‬ِ‫م‬َ‫ج‬ ِ ‫ض‬ْ‫األر‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫ت‬َ‫ي‬ ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ات‬َ‫ي‬‫آل‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬َّ‫ك‬َ‫ف‬  “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.” QS 45:13
 51. Exact (QS 25:2, 65:3) Objective (QS 21:105) Immutable (QS 6:115, 17:77)
 52. Tugas Alam Semesta : MELAYANI MANUSIA
 53. BAGIAN (2)
 54. penciptaan dan tugas MANUSIA
 55.  َ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬‫اإل‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ع‬
 56. Week 5
 57. Week 6
 58.  ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫خ‬َ‫ف‬َ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ه‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َّ‫و‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ َِ‫و‬ُ‫ر‬  َ‫ين‬ِ‫د‬ ِ‫اج‬َ‫س‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ع‬َ‫ق‬َ‫ف‬  “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” QS 15:29
 59. ِِّ ‫ر‬ُ‫ذ‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ ِ ‫ور‬ُ‫ه‬ُ‫ظ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫م‬َ‫د‬‫آ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ذ‬َ‫خ‬َ‫أ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ت‬َّ‫ي‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫س‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬ِ‫َه‬‫ش‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِِّ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ ُ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ل‬َ‫أ‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ه‬ ْ‫َن‬‫ع‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ‫وا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ َ‫ين‬ِ‫ل‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫غ‬  “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):  "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." QS 7:172
 60. Potensi manusia sebelum lahir: 1. Jasmani 2. Ruh 3. Baiat
 61. Potensi Manusia setelah lahir: 1.Pendengaran 2.Penglihatan dan 3.Fuad (hati/akal/rasio)
 62. “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan fuad, agar kamu bersyukur.” QS 16:78                                                                         
 63. Penyempurnaan potensi manusia: Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya
 64.           7. dan jiwa serta penyempurnaannya 8. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa
 65. Tugas Manusia : MELAYANI ALLAH
 66. Abdullah Khalifatullah Fi al Ardh
 67. Membangun: - Akhlaq mulia - Kerahmatan (rahmatan lil’alamin)
 68. Bagaimana caranya ?
 69. Alam Exact (QS 25:2, 65:3) Objective (QS 21:105) Immutable (QS 6:115, 17:77) Pengetahuan IPTEK
 70. IPTEK Kerahmatan PERADABAN (rahmatan lil’alamin)
 71. BAGIAN (3)
 72. KOMPETISI
 73. Dua Kelompok MANUSIA
 74. Kelompok PERTAMA
 75.  َ‫ك‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬ُ‫ُر‬‫ك‬ْ‫اذ‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ك‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ َّ‫د‬َ‫ش‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ب‬‫آ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ ِ ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ر‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ِ ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ اق‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫اآلخ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬  “Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (sukses) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian di akhirat.” QS 2:200
 76. Minta Sukses Dunia
 77. Rupanya manusia mengikuti kita ya ?
 78. Aku benar-benar pusing ?
 79. World View
 80. Pemimpin: (Bani Israil) Yahudi
 81. Kunci Sukses: ILMU
 82. Kelompok KE DUA
 83.  ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬‫آ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ن‬َ‫س‬ََ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫د‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ق‬َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ن‬َ‫س‬ََ ِ‫ة‬َ‫ر‬ ِ‫اآلخ‬ ِ ‫ر‬ “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". QS 2:201
 84. Minta Sukses: Dunia Akhirat/Surga Bebas Neraka
 85. Pemimpin: Khaira Ummah
 86. Kunci Sukses: Taqwa Ilmu Jama’ah
 87. KEDUANYA DIKABULKAN
 88. Kekuasaan Dipergilirkan
 89. Kompetisi besar berawal ...
 90. HIJRAH...
 91. Nabi MUHAMMAD SAW ke Madinah
 92. Kekecewaan dan dendam BANI ISRAIL
 93. QS 3:110-112 Asbabun Nuzul
 94. Bani Israil Dilebihkan dari segala umat
 95.  َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ ‫وا‬ُ‫ُر‬‫ك‬ْ‫اذ‬ َ‫ل‬‫ي‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ت‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ي‬ِ‫ت‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬ْ‫ل‬َّ‫ض‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِِّ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ين‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan bahwasanya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat”. QS 2:47
 96. Orang2 Yahudi berkata kepada Orang-Orang Mukmin :
 97. “Sungguh Agama Kami Lebih Baik daripada Ajaran yang Kalian Serukan kepada Kami. Kami Lebih Baik dan Lebih Utama dari Kalian.” (Tafsir Ibnu Katsir)
 98. Turun Paket Ayat QS 3:110-112
 99. Khaira Ummah
 100.  ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ة‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ُ‫ر‬ُ‫م‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ ِ ‫اس‬َّ‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ ْ‫ت‬َ‫ج‬ ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬ ِ‫َن‬‫ع‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ت‬َ‫و‬ ِ‫وف‬ُ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ َ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُْْ‫ت‬َ‫و‬ ِ ‫ر‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬ ُ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ل‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ َ‫ان‬َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ر‬َ‫ث‬ْ‫ك‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُْْ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬  “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” QS 3:110
 101.  ُ‫ك‬‫و‬ُ‫ل‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ق‬ُ‫ي‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ى‬ً‫ذ‬َ‫أ‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫و‬ُّ‫ر‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ال‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ َ‫ار‬َ‫ب‬ْ‫د‬‫األ‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬‫و‬ُّ‫ل‬َ‫و‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬َ‫ص‬ْ‫ن‬ُ‫ي‬  “Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.” QS 3:111
 102.  ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ف‬ِ‫ق‬ُ‫ث‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫أ‬ ُ‫ة‬َّ‫ل‬ِِّ‫ذ‬‫ال‬ ُ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬ ِ ‫ر‬ُ‫ض‬ َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ل‬ْ‫ب‬َََ‫و‬ ِ َّ ‫َّللا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ل‬ْ‫ب‬ََِ‫ب‬ ِ ‫اس‬ ُ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬ ِ ‫ر‬ُ‫ض‬َ‫و‬ ِ َّ ‫َّللا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ب‬َ‫ض‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫و‬ ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ُ‫ة‬َ‫ن‬َ‫ك‬ْ‫س‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫وا‬ َ‫ء‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ب‬ْ‫ن‬‫األ‬ َ‫ون‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ َّ ‫َّللا‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ي‬‫آ‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ك‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ِّ‫ق‬ََ ِ ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ َ‫ُون‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ي‬  “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” QS 3:112
 103. World View, Pola Berilmu, dan Pola Hidup TOTAL BERBEDA
 104. BAGIAN (4)
 105. KONTEKS HISTORIS
 106. Yahudi ingin Menguasai Dunia
 107. STRATEGI
 108. The Protocols of the Elders (1872) : Sebarkan fitnah dan pecah belah Angkat pemimpin boneka Kuasai ekonomi Kuasai informasi Sebarkan buku-buku
 109. Intellectual and Cultural Warfare
 110. CHAOS
 111. Global Power
 112. Negeri-negeri Umat Islam kaya raya dgn SDA jadi rebutan penjarah
 113. Hari ini Allah al Malik telah memenuhi janji bagi : Yahudi (Bani Israil)
 114. Kapan giliran Khaira Ummah ?
 115. KAPITALISME diambang KEHANCURAN
 116. Krisis telah lama melanda AMERIKA
 117. Krisis juga telah melanda EROPAH
 118. Studi Badan Intelejen Amerika : AMERIKA JATUH pada 2025
 119. Potensi Pimpin Dunia ? TURKI, IRAN, INDONESIA
 120. ISLAM THE EMERGING FORCE
 121. Kebangkitan ISLAM KENISCAYAAN
 122. LUAR BIASA ! Mungkinkah Indonesia/Islam Memimpin Dunia lagi ?
 123. IRAN
 124. TURKI
 125. INDONESIA ?
 126. GAYUS
 127. Siapa Pemimpin kita ?
 128. Gelap ! Mau Kemana ?
 129. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang
 130. BAGIAN (5)
 131. ILMU
 132. Dua ilmu berbeda
 133. Kunci Sukses: Gol 1 Ilmu Gol 2 Taqwa Ilmu Jama’ah
 134. Kunci Sukses: Gol 1 Filsafat Gol 2 Taqwa Al’ilm Jama’ah
 135. Filsafat Barat
 136. - Materialisme, Sekularisme - Kebenaran hrs dipertanyakan - Tolok ukur kebenaran adalah indera dan rasio
 137. Al’ilm
 138. - Ilmu pemberian Allah - Iman atas kebenaran yg haq - Tolok ukur kebenaran: Al-Qur’an
 139. BAGIAN 6
 140. ILMU dalam ISLAM
 141. 2 cara menimba ilmu
 142.  ِ‫م‬َ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬  “Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.” QS 96:4  ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ان‬َ‫س‬ْ‫ن‬‫اإل‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ع‬  “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” QS 96:5
 143. Cara 1 :
 144. Belajar melalui QALAM = Belajar AKTIF
 145. Rasional - Empirik
 146. Berlaku bagi SEMUA MANUSIA
 147. Science is Power
 148. Hasil sesuai upaya manusia
 149. YAHUDI UNGGUL
 150. Cara 2 :
 151. Belajar langsung kepada ALLAH
 152. ِِّ‫ل‬َ‫ع‬ُ‫ي‬َ‫و‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ُ َّ ‫َّللا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫م‬  “…dan bertaqwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” ( Al-Baqarah : 282 )
 153. Syarat : TAQWA
 154. Habis-habisan memperoleh taqwa !
 155. Apakah TAQWA ?
 156. Taqwa Iman Islam
 157. IMAN
 158.  َ‫ل‬َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُْْ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ُ‫اب‬َ‫ر‬ْ‫ع‬‫األ‬ ِ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َّ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ل‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫ك‬ ‫ا‬ ُ‫ع‬‫ي‬ِ‫ط‬ُ‫ت‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ان‬َ‫م‬‫اإلي‬ ِ‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫د‬َ‫ي‬ ُ‫ك‬ْ‫ت‬ِ‫ل‬َ‫ي‬ ‫ال‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ َّ ‫َّللا‬ ‫وا‬ ْ‫م‬ َ‫ر‬ ٌ‫ور‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ َ َّ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ًا‬‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٌ‫م‬‫ي‬ َِ  “Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“ QS 49:14
 159. َ‫و‬ ِ َّ ‫اَّلل‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُْْ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ْ‫ر‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ ‫ُوا‬‫د‬َ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫و‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ ِ َّ ‫َّللا‬ ِ‫ل‬‫ي‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫د‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ال‬  “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”.QS 49:15
 160. TAQWA
 161.  ‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ب‬ِ‫ت‬ُ‫ك‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ب‬ِ‫ت‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ُ‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ِّ ِ ‫لص‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬  “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” QS 2:183
 162. Pertolongan Istimewa :
 163. Bantuan dan pembelaan Berkah dari langit dan bumi Kejayaan Kemenangan Diberi ilmu Diwariskan bumi
 164. Rizqi Lepas dari bencana Dihapus Dosa Bantuan dan pembelaan Dilepaskan dari masalah hidup Dipermudah urusan
 165. ‘Bilamana penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat) Kami, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.’ (QS 7:96) َ‫ف‬َ‫ل‬ ْ‫ا‬‫و‬َ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫و‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ‫ى‬َ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ َ‫ن‬ِِّ‫م‬ ‫ات‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ب‬ ‫م‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ََْ‫ت‬ َ‫ن‬ْ‫ذ‬َ‫خ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ب‬َّ‫ذ‬َ‫ك‬ ‫ن‬ِ‫ك‬‫ـ‬َ‫ل‬َ‫و‬ ِ ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫أل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫اء‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫ون‬ُ‫ب‬ِ‫س‬ْ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ‫م‬ُ‫ه‬‫ا‬
 166. BAGIAN 6
 167. TINGKATAN BERILMU
 168. Rasional - Empirik
 169. Proses menyusun Ilmu Pengetahuan
 170. Informasi/Data Dikumpulkan,disusun, dianalisis,diuji, menjadi Pengetahuan Ilmiah
 171. Data disusun Dianalisis, diuji Pengetahuan Ilmiah (ilmu pengetahuan, ilmu)
 172. Berlaku bagi semua manusia
 173. Dalam Menyusun Pengetahuan Dipengaruhi Pandangan Hidup dan Kebudayaan Masing-masing Ilmuwan
 174. ILMU Tidak Bebas Nilai
 175. Tingkatan berilmu orang-orang TAQWA
 176. Data, Informasi ILMU FAHAM
 177. FAHAM ?
 178. Dari Ilmu menjadi FAHAM berhubungan dengan Kedalaman Makna, Nilai-nilai, dst
 179. merangkumi semua aspek. Faham zahir dan batinnya, ruhnya, yang tersurat dan tersirat. (ayat2 kauniah dan qauliah)
 180. Rasulullah Saw: “Barangsiapa yang Allah hendak jadikan dia orang baik, maka dia akan diberi faham tentang agama.”
 181. ‘diberi faham tentang agama’ maknanya dari otak hingga ke hati akan menjadi satu keyakinan dan akhirnya dijiwai dan dihayati.
 182. bila dikatakan ‘diberi faham’, berarti akan jatuh ke hati.
 183. kalau ‘diberi faham’, itulah tanda seseorang itu akan membuat perubahan.
 184. Rabbi zidni ‘ilma warzuqni fahma
 185. Puncak Faham: HIKMAH
 186. HIKMAH ?
 187. adalah ‘Ilmu’ dalam Pengertian Tertinggi
 188. adalah ‘Ilmu’ dalam Neraca Pertimbangan Nilai yang Adil
 189. adalah suatu Ilmu yang memperkenalkan kepada Diri Si Pemiliknya akan Batas Kegunaan serta Puncak Maknawi suatu Perkara. (Prof Naquib al-Attas)
 190. Hikmah adalah Pemberian Allah kepada Ulul Albaab
 191.  ُ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ء‬‫َا‬‫ش‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ك‬ َِْ‫ل‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ت‬ُْْ‫ي‬ ِ‫ت‬‫و‬ُ‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ك‬ َِْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ت‬ْْ َ‫ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ر‬َّ‫ك‬َّ‫ذ‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ير‬ِ‫ث‬َ‫ك‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫أل‬  “Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan tidaklah dapat mengambil pelajaran melainkan Ulul Albaab.” QS 2:269
 192. Siapa ULUL ALBAAB ?
 193. ْ‫اخ‬َ‫و‬ ِ ‫ض‬ْ‫األر‬َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫ق‬ْ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َّ‫ن‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ اف‬ِ‫ت‬ ِ ‫ار‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫األ‬ ‫ي‬ِ‫ل‬‫ألو‬ ‫ات‬َ‫ي‬‫آل‬ “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albaab”. QS 3:190
 194. ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ًا‬‫د‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ق‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫م‬‫ا‬َ‫ي‬ِ‫ق‬ َ َّ ‫َّللا‬ َ‫ون‬ُ‫ُر‬‫ك‬ْ‫ذ‬َ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ون‬ُ‫َّر‬‫ك‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ي‬َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬‫و‬ُ‫ن‬ُ‫ج‬ ِ‫ق‬ْ‫ل‬ ِ‫اط‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ ‫ض‬ْ‫األر‬َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ك‬َ‫ن‬‫ا‬ََْ‫ب‬ُ‫س‬ ‫ ا‬ ِ ‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬ “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata: "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. QS 3:191
 195. Ulul Albaab adalah orang-orang yang faham mendalam Al- Qur’an dan As-Sunnah, dan Ayat-ayat Kauniah. (Ibnu Katsir)
 196. Ulul Albaab penerima anugerah Hikmah
 197. Simpulan TINGKATAN BERILMU
 198. Muslim + Semua Manusia Data Pengeta huan Ilmiah TAQWA Data Pengeta huan Ilmiah Faham
 199. TAQWA Data Pengeta huan Ilmiah Faham ULUL ALBAAB Data Pengeta huan Ilmiah Faham Hikmah
 200. BAGIAN 6
 201. AKAL/RASIO
 202. Definisi AKAL menurut pemikir KOMUNIS (Materialisme)
 203. PEMIKIRAN adalah refleksi (pemantulan) fakta thd otak. Pemikiran itu terbentuk dari fakta, otak dan proses refleksi fakta thd otak.
 204. PEMIKIRAN adalah hasil dari refleksi fakta thd otak.
 205. Mereka mengingkari eksistensi Pencipta alam
 206. Dalil mereka : alam bersifat azali (abadi, tak berawal dan tak berakhir).
 207. FAKTA OTAK (refleksi)
 208. Definisi AKAL YANG SAHIH ?
 209. INDERA FAKTA info sebelumnya OTAK pencerapan PEMIKIRAN
 210. Penilaian atas fakta (materi) :  Memahami fakta (keberadaan, eksistensi, wujud)  Memahami kebenaran (realitas, haqiqah, truth) PEMIKIRAN
 211. Definisi AKAL YANG SAHIH
 212. Pemindahan penginderaan thd fakta melalui panca indera ke dalam otak yg disertai adanya informasi-informasi terdahulu yg akan digunakan utk menafsirkan fakta tsb
 213. METODE BERFIKIR
 214. Metode yg digunakan akal dalam mencapai berbagai pemikiran
 215. METODE RASIONAL
 216. Metode rasional identik dgn definisi akal itu sendiri.
 217. Memindahkan penginderaan thd fakta melalui panca indera ke dalam otak yg disertai adanya informasi-informasi terdahulu yg akan digunakan utk menafsirkan fakta tsb
 218. Selanjutnya otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tsb
 219. Penilaian ini adalah pemikiran (fikr), atau kesadaran rasional
 220. Metode rasional digunakan dlm pengkajian objek-objek material yg dapat diindera dan dlm pengkajian pemikiran
 221. Dgn menggunakan metode rasional manusia akan dapat mencapai kesadaran tentang hal apa pun, baik yg telah difahaminya maupun yg hendak difahaminya.
 222. METODE ILMIAH
 223. Berangkat dari metode rasional, Barat berhasil melahirkan metode yg khusus digunakan dlm ilmu-ilmu empiris/eksperimental
 224. ... ilmu-ilmu eksperimental mereka sebut dg metode ilmiah dlm berfikir. Maka lahirlah metode ilmiah.
 225. Metode ilmiah merupakan metode yg khusus digunakan dlm ilmu- ilmu eksperimental dan tidak digunakan dalam ilmu-ilmu lainnya
 226. Ilmu-ilmu eksperimental telah melahirkan sukses revolusi industri di Barat dan pengaruhnya meliputi seluruh dunia.
 227. Metode ini kemudian diterapkan pada ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu eksperimental.
 228. Semua ini mengakibatkan munculnya sakralisasi thd pemikiran- pemikiran ilmiah dan metode ilmiah di seluruh dunia Islam.
 229. menjadikan metode ilmiah sebagai azas dalam berfikir adalah kekeliruan
 230. BAGIAN 7
 231. ILMU dalam ruh IMAN
 232. ILMU, Kebaikan, dan Keadilan
 233. ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِّ ِ ‫الص‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫د‬ْ‫ه‬‫ا‬ ‫ي‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬ َ‫م‬
 234.  ‫الم‬  َ‫ر‬ ‫ال‬ ُ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ب‬ْ‫ي‬ َ‫ين‬ِ‫ق‬َّ‫ت‬ُ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ ‫ى‬ً‫د‬ُ‫ه‬
 235.  ُ‫ك‬َ‫ت‬ ‫ ا‬َ‫ف‬ َ‫ك‬ِِّ‫ب‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُّ‫ق‬ََْ‫ل‬‫ا‬ ِ ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫م‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫و‬ َ‫ين‬ “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” QS 2:147
 236. al-‘ilm adalah pemberian Allah Bertambah ilmu tambah senang/cinta/iman dan taqwa kepada Allah
 237. Tanda BERILMU Takut kpd Allah Gemetar
 238. Allah Swt berikan kepada al-‘ilm kedudukan sangat tinggi dan peran sangat besar 
 239. al-‘ilm adalah ruh dalam diri manusia
 240. al-‘ilm (a)Tak bisa dipisahkan dgn iman (b)Tujuan pendidikan/menimba ilmu adalah penanaman kebaikan dan keadilan.
 241. al-‘ilm adalah amanah Apa amanahnya ?
 242. Mengamalkan al-‘ilm adalah menanamkan kebaikan dan keadilan
 243. Mengamalkan al-‘ilm adalah menanamkan akhlaq dan kerahmatan di bumi (rahmatan lil’alamin)
 244. ILMU itu mendahului KEBAIKAN
 245. ILMU itu mendahului KEADILAN
 246. KEADILAN adalah suatu keadaan yang harmoni atau .....
 247. ... keadaan di mana segala sesuatu berada pada tempatnya yang benar, tepat dan seimbang.
 248. ... sebaliknya, ... KETIDAK- ADILAN
 249. adalah menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya yang benar, tepat dan seimbang, akibatnya adalah ....... kerusakan, ....... aniaya.....dhalim .....
 250. KEADILAN penjelmaan luarannya adalah lahirnya adab dalam kehidupan masyarakat
 251. lahirlah masyarakat beradab/peradaban. Jadi, ....
 252. peradaban adalah dibangun dengan al’ilm
 253. KEADILAN adalah pilar lahirnya masyarakat yang kuat/beradab
 254. ADAB berarti mendisiplinkan fikiran dan jiwa
 255. ADAB merupakan perolehan sifat2 dan ciri2 yg baik bagi fikiran dan jiwa
 256. ADAB juga merupakan pelaksanaan perbuatan benar dan tepat sebagai lawan dari perbuatan salah dan keliru, menjadi benteng yg melindungi dari keaiban
 257. BAGIAN 8
 258. BAGIAN 9
 259. Khotimah / Penutup
 260. Satu ilmu didapat, Satu langkah lebih dekat kepada Allah
 261. Wallahu a’lam bish shawab
 262. Wassalamu’alaikum w.w.
 263. rofiq.anwar44@gmail.com
 264. BAGIAN 6
Anúncio