Prodhimi i energjise

Lenda:Fizike
Punoi:Roberto Myftaraga
Prodhimi i energjise sot ne bote
Llojet e marrjes se energjise elektrike:
• Termocentralet
• Depo e Thëngjillit
• Kalldaja
• Turbina
• Gjeneratori dhe sistemi elektrik
• Hidrocentralet
• Pajisja e pompave për akumulimin e ujit
• Energjia diellore
• Centralet bërthamore
• Centralet me erë
• Reaktori
Termocentralet
Në termocentrale si lëndë djegëse përdoret
thëngjilli, vajguri ose gazi natyror. Në fillim
si lëndë djegëse është përdorur vajguri por
me rritjen e konsumimit të benzinës për
automobila por me rritjen e çmimit kjo doli
nga përdorimi, kurse sot përdorim të madh
ka gazi natyror sepse prodhimi i dioksidit të
sulfurit, shirave acidike dhe trajtimi i hirit
nuk shfaqin problem dhe për ambientin
është shumë më mirë.
Depo e Thëngjillit
• Thëngjilli transportohet me shirita transportues ose me vagonë të
trenit. Shiriti transportues, transporton thëngjillin deri në depon e
hapur të thëngjillit e cila ndodhet në afërsi të termocentralit.
Depo e thëngjillit ka rezervë disa javë furnizim. Shiritat e tjera
transportuese transferojnë thëngjillin në termocentral i cili
nëpërmjet hinkës i mbush mullinjtë e mëdhenj. Në mullinjë,
thëngjilli bluhet dhe bëhet pluhur. Pluhuri i thëngjillit përzihet me
ajër dhe futet në kalldaj nëprëmjet aparatit për djegie. Kjo
përzierje ndizet në brendi të furrës. Vajguri dhe gazi natyror i
lëngshëm gjithashtu transportohen me tren ose me tubacione. Në
termocentrale ndodhen rezervarët në të cilët deponohen këto
lëndë djegëse për furnizim disa ditor. Vajguri me pompa dërgohet
në aparat për djegie. Aparati për djegie bënë përzierjen e
grimcave të vajgurit me ajër. Kjo përzierje injektohet në furrë dhe
ndizet. Gazi natyror gjithashtu përzihet me ajër dhe futet në
kalldaj nëpërmjet aparatit për djegie dhe ndezja e kësaj përzierje
bëhet brenda në furrë. Gazi natyror ndizet më lehtë se thëngjilli
pasi që përzihet mirë me ajër dhe djegia është më e pastër me
pak hi.
Kalldaja
• Kalldaja është nga çeliku dhe muret e saj janë të mbuluara me tuba
të ujit. Pjesët përbërëse të saj janë:
• Sistemi për injektim të lëndës djegëse
• Sistemi ujë-avull
• Sistemi për rrymim të ajrit
• Sistemi i hirit
• Sistemi për injektim të lëndës djegëse
Gazi natyror, vajguri ose thëngjilli i bërë pluhur së bashku me
ajrin përzihen në aparat për djegie dhe injektohen në furrë.
Përzierja ndizet dhe krijon temperatura të larta, të cilat ngrohin
ujin në tubat të vendosura në muret e kalldajës. Në temperatura
të larta uji avullohet dhe prodhohen avuj.
Turbina
• Shtypja e lartë dhe temperature e avujve e vejnë në
lëvizje turbinën. Energjia e nxehtësisë në avuj
shndërrohet në energjinë mekanike. Gjatësia e
fletëve të turbinës rritet duke u nisur nga hyrja në
dalje të avujve. Turbina ka pjesën e palëvizshme dhe
boshtin rrotullues. Termocentralet bashkëkohore
kanë një turbinë të shtypjes së lartë dhe një turbinë
të shtypjes së ulët në disa raste një turbinë me
shtypje të ndërmjetme.
Gjeneratori dhe sistemi elektrik
Gjeneratori dhe turbine janë të montuara në një bazament dhe janë të lidhura në një bosht. Statori
I gjeneratorit e ka bërthamën nga fletat e çelikut me lugje. Mbështjellat trefazore janë të vendosura
në këto lugje. Te gjeneratorët e mëdhenj mbështjellat janë të lidhura yll (Y). Mbështjellat janë nga
shufrat e bakrit të izoluara me mika. Zakonisht në termocentralet përdoren gjeneratorët me rotor
cilindrik, me shpejtësi të madhe, të cilët quhen turbogjenerator. Rotori cilindrik është nga çeliku me
lugje. Thuprat e izoluara të bakrit vendosen në lugjet duke formuar dredhat, të cilat furnizohen me
rrymë të vazhduar të ngacmuesit. Sipërfaqet pa lugje formojnë polet. Principi i punës së gjeneratori
është rryma e vazhduar në rotor gjeneron fushën magnetike. Turbina e rrotullon rotorin dhe fushën
magnetike. Fusha rrotulluese indukon tension në mbështjellat trefazore të statorit.
Hidrogjeneratorët kanë rotorin me pole të theksuara. Ky rotor i ka polet me mbështjellat e rrymës
së vazhduar. Polet furnizohen me rrymë të vazhduar nëpërmjet furçave të lidhura në unazat
rrëshqitëse. Gjeneratorët e vegjël ftohen me ajër, i cili qarkullon me ventilator të vendosur në rotor.
Gjeneratorët e mëdhenj ftohen me hidrogjen i cili qarkullon nëpër një unazë të mbyllur.
Gjeneratorët shumë të mëdhenj ftohen me ujë. Uji ftohës qarkullon nëpër zgavrat speciale në
përcjellësit e mbështjellave. Rryma e vazhuar e ngacmimit prodhohet nga ridrejtuesi i lidhur në
rotor nëpërmjet unazave rrëshqitëse dhe furçave. Gjeneratori bënë shndërrimin e energjisë
mekanike të turbinës në energji elektrike. Energjia e prodhuar në centralet furnizon ngarkesat
nëpërmjet linjave transmetuese. Në centralet elektrike motorët, mullinjtë dhe pompat për punën e
tyre shpënzojnë diku 10-15% të energjisë elektrike të prodhuar e cila quhet shpenzimi shërbyes
(vetiak).
Hidrocentralet
• Hidrocentralet bëjnë shndërrimin e energjisë potenciale të rëniës së ujit në
energjinë mekanike me anë të turbinës hidrulike dhe pastaj gjeneratori
shndërron energjinë mekanike në atë elektrike. Ka dy lloje të
hidrocentraleve:
• Hidrocentralet rrjedhëse, në të cilat uji vazhdimisht rrjëdh dhë të cilat kanë
një rezervuar të ujit të limituar.
• Hidrocentralet akumuluese, në të cilat uji shfrytëzohet nga liqeni
akumulues.
• Penda ndërtohet mespërmes lumit duke formuar rezervuarin e epërm dhe
rrjedhjen e pasme të ujit (bjefi i poshtëm). Diferenca në mes te nivelit të ujit
në rezervuar dhe rrjedhjës së pasme të ujit poshtë pendës quhet lartësia
(rënia). Ndërtesa e centralit ndërtohet në pendë. Ndërtesa e centralës ka
turbinën e ujit, gjeneratorin dhe portën kontrolluese. Gjeneratori dhe
turbina janë të lidhur në mes veti në një bosht vertical. Rënia e ujit prodhon
rrjedhje të shpejtë të ujit nëpër turbinë – gjenerator, dhe gjeneratori
prodhon energjinë elektrike. Energjia e fituar nga hidrocentrali është e
barabartë me prodhimin e lartësisë (H) dhe sasisë së ujit (Q) sipas
shprehjës: P=9.81*Q*H*ŋ (kW) Ku janë: Q-sasia e elektricitetit (m3/s), H-
lartësia (rënia) e ujit (m) ŋ-koeficienti I shfrytëzimit të gjeneratorit dhe
turbinës. Uji i cili shkarkohet nga turbine vazhdon rrjedhjen më tej në
rezervuarin e pasmë i cili është poshtë pendës, që shpesh është vazhdimi I
lumit. Porta kontrolluese bënë rregullimin e rrjedhjës së ujit nëpër turbinë.
Në rast të përmbytjeve, atëherë do te happen kanalet e shkarkimit dhe uji i
tepërt do të derdhet, ose do të happen portat për largimin e ujit në fund të
pendës. Në të dy rastet bëhet rrjedhja e ujit të tepërt në rezervuarin e
pasmë, dhe eliminohet mbingarkesa e pendës.
Pajisja e pompave për akumulimin e ujit
• Dhoma e centralit të pajisjeve të pompave për akumulimin e ujit,
është njëherësh godina e turbinës hidraulike reversibile, që
përdoret në hidrocentral. Gjatë periudhës së natës kur kërkesat për
energji elektrike janë të ulëta, pompat do të furnizohenme energji
që të ngritin ujin nga poshtë në rezervuarin e vendosur lartë. Por,
gjatë ditës kur kërkesa për energji është më e madhe, uji do të
rrjedh nga lartë-poshtë dhe prodhon energji elektrike dhe pastaj
vazhdon në rezeruarin e poshtëm. Natyrisht, për të ngritur ujin në
lartësi shpenzohet një sasi e madhe e energjisë elektrike dhe pastaj
gjenerohet gjatë lëshimit teposhtë të ujit. Megjithatë, kjo është
ekonomike pasi ajo prodhon energji me çmim të lartë, gjatë
ngarkesës maksimale dhe konsumon atë me çmim të ulët.
Energjia diellore
• Energjia e diellit është burim i renovueshëm dhe i pakufishëm,
nga i cili rrjedhin pjesa më e madhe e burimeve të energjisë
në tokë, kjo energji paraqet sasinë e energjisë e cila mbartet
me rrezet e diellit. Energjia e diellit më së shpeshti përdoret
për shëndërrim në energji të nxehtësisë në sistemet për ujë të
ngrohtë dhe ngrohje dhe në centralet solare, ndërsa për
shndërrim në energji elektrike përdoren sistemet fotovoltaike.
Intesiteti mesatar i rrezatimit të diellit në atmosferë ështe
mesatarisht 1.37(kW/m2) e cila njihet si konstanta e diellit
(solare).Gjatë kushteve normale në sipërfaqen e tokës mund
të arrihet intesitet i rrezatimit prej 1.0(kW/m2), dhe vlera e
vertetë varet nga lokacioni, stina e vitit, koha e ditës, kushtet
atmosferike.
Centralet bërthamore
• Centralet bërthamore bëjnë gjenerimin e elektricitetit në
mënyrë të njejtë sikurse te cenralet me lëndë djegëse nga
fosilet, pra si në termocentrale. Pëparësitë e centralit
bërthamor janë rezervat e bollshme dhe ҫmimi i ulët i
lëndës djegëse, ndotja dhe funksionimi i lirë në kushte
normale, ndërsa si mangësitë e centraleve bërthamore
mund të quhen rrjedhjet ose dështimi i paisjeve nga cka
mund të kete lëshim të gazit radioaktiv ose i lëngut (ujit)
që mund të shkaktojë rrezik për shëndetin e kumunitetit
të afertë. Pjesë të centraleve bërthamore janë:
• Reaktori dhe
• Reaktori me ujë në shtypje të lartë.
Centralet e eres
• Energji kinetike e erës është proporcionale me shpejtësinë e erës. Ndërsa fuqia e centralit me erë
është proporcionale me sipërfaqen e fletëve të turbinës dhe shpejtësinë e erës në fuqinë e tretë.
• Kjo fuqi e prodhuar nga era , vlen për shpejtësinë më të madhe se shpejtësia minimale (4m/s) dhe
më e vogël se shpejtësia për të cilën fitohet fuqia nominale turbin/gjenerator (12m/s). Ndërsa për
shpejtësitë më të mëdha, fuqia mbahet konstante deri në shpëjtësinë maksimale të erës (psh
22m/s) në të cilën cëntrali me erë duhet të shkyqet.
• Raporti në mes të fuqisë elektrike dhe shpejtësisë së erës
• Turbina me erë bënë shndërrimin e energjisë kinetike të erës se energji mekanike. Kështu turbina
me erë vihen në lëvizje nga energjia kinetike e erës në një helikë të përbërë nga dy ose me shumë
fletë, të lidhura mekanikisht me gjeneratorin elektrik.
• Konfiguracioni i helikave të turbinate me erë
• Helika ndërtohet si helikë me bosht horizontal me helikë me bosht vertikal. Centralet me erë
ndërtohen me fuqi të ndryshme prej disa kË deri në MË. Centralet me erë mund të vendosen në
tokë apo në det të hapur, pas shumë analizave të shpejtësisë së erës në vendin ku planifikohen të
vendosen. Centralet me erë mund të instalohen ndaras nga rrjeta elektrike, zakonisht në kombinim
me ndonjë burim tjetër të energjisë elektrike (p.sh. me dizel gjenerator) ose me bateri të
akumulatorëve. Pastaj mund të instalohen me një numër të konsiderueshëm si park i centraleve me
erë të lidhura elektrikishtë në mes veti, dhe nëpërmjet transformatorit të lidhur në rrjetin elektrik.
Në figurën më poshtë jan treguar
Reaktori
• Ky reaktor në figurë paraqet centralin bërthamor me reaktor me ujë në shtypje të
lartë. Ky reaktor ka dy unaza të ujit: unaza primare (radioaktive) e ujit dhe unaza
sekondare (avull) e ujit. Ky system me dy unaza ndan fluidin ftohës të reaktorit nga
unaza e avullit. Në brendi të reaktorit sistemi ftohës është i vendosur në një
konstrukcion betony të pa ndërpreshëm i konstruktuar që të pengoj lëshimin e
radioaktivitetit në mjedis. Pompa ftohëse bënë qarkullimin e ujit në unazën
primare nëpër reaktor dhe gjenerator të avujve, këmbyes të nxehtësisë. Reaktori
ngrohë ujin e ftohët të sistemit primare. Ena nën shtypje mban shtypjen e lartë të
ujit. Kjo shtypje e lartë ndan gjeneratorin e avujve nga bërthama e reaktorit. Në
unazen ujë i pastër-avull, pompa fut ujin në gjeneratorin e avujve. Pasi që shtypja
në anën sekondare është relativisht i ulët, këmbyesi i nxehtësisë avullon ujin dhe
prodhon avuj. Avujt e prodhuar do ta vënë në lëvizje turbinën. Ky system është i
ngjajshem me atë të termocentralit konvencional të përshtatur më herët.
Kondensatori krijon vakum dhe nxjerr avujt nga turbine ndërsa i kondenson në ujë.
Uji i kondensuar do të rinxehet me ngrohës dhe do të kthehet në gjenerator të
avujve.
1 de 13

Recomendados

Panelet diellorePanelet diellore
Panelet dielloreKlarisa Klara
78.1K visualizações8 slides
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e EnergjisëKlajdi Proko
28K visualizações10 slides
MjedisiMjedisi
MjedisiKlarisa Klara
57.7K visualizações18 slides
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27K visualizações29 slides
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.2K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
46.8K visualizações12 slides
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal#MesueseAurela Elezaj
136.8K visualizações13 slides
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
73.2K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K visualizações
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal
#MesueseAurela Elezaj136.8K visualizações
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.2K visualizações
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari57.3K visualizações
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.3K visualizações
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K visualizações
Yndyrat dhe sheqernatYndyrat dhe sheqernat
Yndyrat dhe sheqernat
Vilma Kafexhiu31K visualizações
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.7K visualizações
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshem
Darla Evangjeli55.5K visualizações
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj66.9K visualizações
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
S Gashi32.4K visualizações
provimi i lirimit 2018 matematikeprovimi i lirimit 2018 matematike
provimi i lirimit 2018 matematike
aulenc gjini53K visualizações
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K visualizações
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K visualizações
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11352.9K visualizações

Destaque

Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Dielloredritan sadikaj
47.8K visualizações25 slides
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia dielloreMaja
12K visualizações16 slides
HidrocentraletHidrocentralet
HidrocentraletErgi Nushi
21.4K visualizações12 slides
Projekt Fizik - MagnetizmiProjekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - MagnetizmiMarinela Abedini
15.2K visualizações22 slides
Energjia e EresEnergjia e Eres
Energjia e Eresdritan sadikaj
44.7K visualizações69 slides

Destaque(20)

Energjia DielloreEnergjia Diellore
Energjia Diellore
dritan sadikaj47.8K visualizações
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia diellore
Maja 12K visualizações
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi21.4K visualizações
Projekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmesProjekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmes
Projekt Fizike Tema: Energjia e se ardhmes
Iris Sakej9.5K visualizações
Projekt Fizik - MagnetizmiProjekt Fizik - Magnetizmi
Projekt Fizik - Magnetizmi
Marinela Abedini15.2K visualizações
Energjia e EresEnergjia e Eres
Energjia e Eres
dritan sadikaj44.7K visualizações
projekt fizikeprojekt fizike
projekt fizike
xhesiona pera55.3K visualizações
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
ornela rama78.4K visualizações
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel1.6M visualizações
Operacione me polinomeOperacione me polinome
Operacione me polinome
Tefik Rika1.5K visualizações
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Joana Eltjona Ymeraj35.6K visualizações
Fjalia e përbërëFjalia e përbërë
Fjalia e përbërë
Alush Kryeziu42.9K visualizações
Energjia llojetEnergjia llojet
Energjia llojet
Klodjan Hoxha26.8K visualizações
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme
Klarisa Klara8.6K visualizações
EnergjiaEnergjia
Energjia
ornela rama22.4K visualizações
ENERGJIA ...!!!!ENERGJIA ...!!!!
ENERGJIA ...!!!!
#MesueseAurela Elezaj15.3K visualizações
How Hard Is It To Hack A PcHow Hard Is It To Hack A Pc
How Hard Is It To Hack A Pc
haimkarel461 visualizações
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Biologjia bota e rruazoreve gjitaret...
Eva Kajushi57K visualizações
30 Brilliant marketing growth hack cards.30 Brilliant marketing growth hack cards.
30 Brilliant marketing growth hack cards.
ClavainSkade53.1K visualizações
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011
photomatt636.2K visualizações

Similar a Prodhimi i energjise

Ngrohja qëndroreNgrohja qëndrore
Ngrohja qëndroreVeton Sopjani
22.6K visualizações14 slides
Energjia gjeotermaleEnergjia gjeotermale
Energjia gjeotermaleKlotilda Gjoci
5.6K visualizações16 slides

Similar a Prodhimi i energjise(15)

Ngrohja qëndroreNgrohja qëndrore
Ngrohja qëndrore
Veton Sopjani22.6K visualizações
Energjia gjeotermaleEnergjia gjeotermale
Energjia gjeotermale
Klotilda Gjoci5.6K visualizações
Burimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptxBurimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptx
Burimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptx
GeriiiGeriii28 visualizações
Burimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptxBurimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptx
Burimet_e_Rinovueshme_te_Energjise_Elekt.pptx
GeriiiGeriii28 visualizações
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Klea Medini489 visualizações
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.4K visualizações
TERMOCENTRALET NË BALLKAN DHE EVROPË, PËRDORIMI I TYRETERMOCENTRALET NË BALLKAN DHE EVROPË, PËRDORIMI I TYRE
TERMOCENTRALET NË BALLKAN DHE EVROPË, PËRDORIMI I TYRE
Diellza Haxhimehmeti1.7K visualizações
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema15.6K visualizações
Energjia e eresEnergjia e eres
Energjia e eres
krasniqiarianit1.5K visualizações
Projekt: Fizika BerthamoreProjekt: Fizika Berthamore
Projekt: Fizika Berthamore
Denis Lezo9.6K visualizações
Shtepite ekologjikeShtepite ekologjike
Shtepite ekologjike
Leonard Proko2.4K visualizações

Prodhimi i energjise

 • 2. Llojet e marrjes se energjise elektrike: • Termocentralet • Depo e Thëngjillit • Kalldaja • Turbina • Gjeneratori dhe sistemi elektrik • Hidrocentralet • Pajisja e pompave për akumulimin e ujit • Energjia diellore • Centralet bërthamore • Centralet me erë • Reaktori
 • 3. Termocentralet Në termocentrale si lëndë djegëse përdoret thëngjilli, vajguri ose gazi natyror. Në fillim si lëndë djegëse është përdorur vajguri por me rritjen e konsumimit të benzinës për automobila por me rritjen e çmimit kjo doli nga përdorimi, kurse sot përdorim të madh ka gazi natyror sepse prodhimi i dioksidit të sulfurit, shirave acidike dhe trajtimi i hirit nuk shfaqin problem dhe për ambientin është shumë më mirë.
 • 4. Depo e Thëngjillit • Thëngjilli transportohet me shirita transportues ose me vagonë të trenit. Shiriti transportues, transporton thëngjillin deri në depon e hapur të thëngjillit e cila ndodhet në afërsi të termocentralit. Depo e thëngjillit ka rezervë disa javë furnizim. Shiritat e tjera transportuese transferojnë thëngjillin në termocentral i cili nëpërmjet hinkës i mbush mullinjtë e mëdhenj. Në mullinjë, thëngjilli bluhet dhe bëhet pluhur. Pluhuri i thëngjillit përzihet me ajër dhe futet në kalldaj nëprëmjet aparatit për djegie. Kjo përzierje ndizet në brendi të furrës. Vajguri dhe gazi natyror i lëngshëm gjithashtu transportohen me tren ose me tubacione. Në termocentrale ndodhen rezervarët në të cilët deponohen këto lëndë djegëse për furnizim disa ditor. Vajguri me pompa dërgohet në aparat për djegie. Aparati për djegie bënë përzierjen e grimcave të vajgurit me ajër. Kjo përzierje injektohet në furrë dhe ndizet. Gazi natyror gjithashtu përzihet me ajër dhe futet në kalldaj nëpërmjet aparatit për djegie dhe ndezja e kësaj përzierje bëhet brenda në furrë. Gazi natyror ndizet më lehtë se thëngjilli pasi që përzihet mirë me ajër dhe djegia është më e pastër me pak hi.
 • 5. Kalldaja • Kalldaja është nga çeliku dhe muret e saj janë të mbuluara me tuba të ujit. Pjesët përbërëse të saj janë: • Sistemi për injektim të lëndës djegëse • Sistemi ujë-avull • Sistemi për rrymim të ajrit • Sistemi i hirit • Sistemi për injektim të lëndës djegëse Gazi natyror, vajguri ose thëngjilli i bërë pluhur së bashku me ajrin përzihen në aparat për djegie dhe injektohen në furrë. Përzierja ndizet dhe krijon temperatura të larta, të cilat ngrohin ujin në tubat të vendosura në muret e kalldajës. Në temperatura të larta uji avullohet dhe prodhohen avuj.
 • 6. Turbina • Shtypja e lartë dhe temperature e avujve e vejnë në lëvizje turbinën. Energjia e nxehtësisë në avuj shndërrohet në energjinë mekanike. Gjatësia e fletëve të turbinës rritet duke u nisur nga hyrja në dalje të avujve. Turbina ka pjesën e palëvizshme dhe boshtin rrotullues. Termocentralet bashkëkohore kanë një turbinë të shtypjes së lartë dhe një turbinë të shtypjes së ulët në disa raste një turbinë me shtypje të ndërmjetme.
 • 7. Gjeneratori dhe sistemi elektrik Gjeneratori dhe turbine janë të montuara në një bazament dhe janë të lidhura në një bosht. Statori I gjeneratorit e ka bërthamën nga fletat e çelikut me lugje. Mbështjellat trefazore janë të vendosura në këto lugje. Te gjeneratorët e mëdhenj mbështjellat janë të lidhura yll (Y). Mbështjellat janë nga shufrat e bakrit të izoluara me mika. Zakonisht në termocentralet përdoren gjeneratorët me rotor cilindrik, me shpejtësi të madhe, të cilët quhen turbogjenerator. Rotori cilindrik është nga çeliku me lugje. Thuprat e izoluara të bakrit vendosen në lugjet duke formuar dredhat, të cilat furnizohen me rrymë të vazhduar të ngacmuesit. Sipërfaqet pa lugje formojnë polet. Principi i punës së gjeneratori është rryma e vazhduar në rotor gjeneron fushën magnetike. Turbina e rrotullon rotorin dhe fushën magnetike. Fusha rrotulluese indukon tension në mbështjellat trefazore të statorit. Hidrogjeneratorët kanë rotorin me pole të theksuara. Ky rotor i ka polet me mbështjellat e rrymës së vazhduar. Polet furnizohen me rrymë të vazhduar nëpërmjet furçave të lidhura në unazat rrëshqitëse. Gjeneratorët e vegjël ftohen me ajër, i cili qarkullon me ventilator të vendosur në rotor. Gjeneratorët e mëdhenj ftohen me hidrogjen i cili qarkullon nëpër një unazë të mbyllur. Gjeneratorët shumë të mëdhenj ftohen me ujë. Uji ftohës qarkullon nëpër zgavrat speciale në përcjellësit e mbështjellave. Rryma e vazhuar e ngacmimit prodhohet nga ridrejtuesi i lidhur në rotor nëpërmjet unazave rrëshqitëse dhe furçave. Gjeneratori bënë shndërrimin e energjisë mekanike të turbinës në energji elektrike. Energjia e prodhuar në centralet furnizon ngarkesat nëpërmjet linjave transmetuese. Në centralet elektrike motorët, mullinjtë dhe pompat për punën e tyre shpënzojnë diku 10-15% të energjisë elektrike të prodhuar e cila quhet shpenzimi shërbyes (vetiak).
 • 8. Hidrocentralet • Hidrocentralet bëjnë shndërrimin e energjisë potenciale të rëniës së ujit në energjinë mekanike me anë të turbinës hidrulike dhe pastaj gjeneratori shndërron energjinë mekanike në atë elektrike. Ka dy lloje të hidrocentraleve: • Hidrocentralet rrjedhëse, në të cilat uji vazhdimisht rrjëdh dhë të cilat kanë një rezervuar të ujit të limituar. • Hidrocentralet akumuluese, në të cilat uji shfrytëzohet nga liqeni akumulues. • Penda ndërtohet mespërmes lumit duke formuar rezervuarin e epërm dhe rrjedhjen e pasme të ujit (bjefi i poshtëm). Diferenca në mes te nivelit të ujit në rezervuar dhe rrjedhjës së pasme të ujit poshtë pendës quhet lartësia (rënia). Ndërtesa e centralit ndërtohet në pendë. Ndërtesa e centralës ka turbinën e ujit, gjeneratorin dhe portën kontrolluese. Gjeneratori dhe turbina janë të lidhur në mes veti në një bosht vertical. Rënia e ujit prodhon rrjedhje të shpejtë të ujit nëpër turbinë – gjenerator, dhe gjeneratori prodhon energjinë elektrike. Energjia e fituar nga hidrocentrali është e barabartë me prodhimin e lartësisë (H) dhe sasisë së ujit (Q) sipas shprehjës: P=9.81*Q*H*ŋ (kW) Ku janë: Q-sasia e elektricitetit (m3/s), H- lartësia (rënia) e ujit (m) ŋ-koeficienti I shfrytëzimit të gjeneratorit dhe turbinës. Uji i cili shkarkohet nga turbine vazhdon rrjedhjen më tej në rezervuarin e pasmë i cili është poshtë pendës, që shpesh është vazhdimi I lumit. Porta kontrolluese bënë rregullimin e rrjedhjës së ujit nëpër turbinë. Në rast të përmbytjeve, atëherë do te happen kanalet e shkarkimit dhe uji i tepërt do të derdhet, ose do të happen portat për largimin e ujit në fund të pendës. Në të dy rastet bëhet rrjedhja e ujit të tepërt në rezervuarin e pasmë, dhe eliminohet mbingarkesa e pendës.
 • 9. Pajisja e pompave për akumulimin e ujit • Dhoma e centralit të pajisjeve të pompave për akumulimin e ujit, është njëherësh godina e turbinës hidraulike reversibile, që përdoret në hidrocentral. Gjatë periudhës së natës kur kërkesat për energji elektrike janë të ulëta, pompat do të furnizohenme energji që të ngritin ujin nga poshtë në rezervuarin e vendosur lartë. Por, gjatë ditës kur kërkesa për energji është më e madhe, uji do të rrjedh nga lartë-poshtë dhe prodhon energji elektrike dhe pastaj vazhdon në rezeruarin e poshtëm. Natyrisht, për të ngritur ujin në lartësi shpenzohet një sasi e madhe e energjisë elektrike dhe pastaj gjenerohet gjatë lëshimit teposhtë të ujit. Megjithatë, kjo është ekonomike pasi ajo prodhon energji me çmim të lartë, gjatë ngarkesës maksimale dhe konsumon atë me çmim të ulët.
 • 10. Energjia diellore • Energjia e diellit është burim i renovueshëm dhe i pakufishëm, nga i cili rrjedhin pjesa më e madhe e burimeve të energjisë në tokë, kjo energji paraqet sasinë e energjisë e cila mbartet me rrezet e diellit. Energjia e diellit më së shpeshti përdoret për shëndërrim në energji të nxehtësisë në sistemet për ujë të ngrohtë dhe ngrohje dhe në centralet solare, ndërsa për shndërrim në energji elektrike përdoren sistemet fotovoltaike. Intesiteti mesatar i rrezatimit të diellit në atmosferë ështe mesatarisht 1.37(kW/m2) e cila njihet si konstanta e diellit (solare).Gjatë kushteve normale në sipërfaqen e tokës mund të arrihet intesitet i rrezatimit prej 1.0(kW/m2), dhe vlera e vertetë varet nga lokacioni, stina e vitit, koha e ditës, kushtet atmosferike.
 • 11. Centralet bërthamore • Centralet bërthamore bëjnë gjenerimin e elektricitetit në mënyrë të njejtë sikurse te cenralet me lëndë djegëse nga fosilet, pra si në termocentrale. Pëparësitë e centralit bërthamor janë rezervat e bollshme dhe ҫmimi i ulët i lëndës djegëse, ndotja dhe funksionimi i lirë në kushte normale, ndërsa si mangësitë e centraleve bërthamore mund të quhen rrjedhjet ose dështimi i paisjeve nga cka mund të kete lëshim të gazit radioaktiv ose i lëngut (ujit) që mund të shkaktojë rrezik për shëndetin e kumunitetit të afertë. Pjesë të centraleve bërthamore janë: • Reaktori dhe • Reaktori me ujë në shtypje të lartë.
 • 12. Centralet e eres • Energji kinetike e erës është proporcionale me shpejtësinë e erës. Ndërsa fuqia e centralit me erë është proporcionale me sipërfaqen e fletëve të turbinës dhe shpejtësinë e erës në fuqinë e tretë. • Kjo fuqi e prodhuar nga era , vlen për shpejtësinë më të madhe se shpejtësia minimale (4m/s) dhe më e vogël se shpejtësia për të cilën fitohet fuqia nominale turbin/gjenerator (12m/s). Ndërsa për shpejtësitë më të mëdha, fuqia mbahet konstante deri në shpëjtësinë maksimale të erës (psh 22m/s) në të cilën cëntrali me erë duhet të shkyqet. • Raporti në mes të fuqisë elektrike dhe shpejtësisë së erës • Turbina me erë bënë shndërrimin e energjisë kinetike të erës se energji mekanike. Kështu turbina me erë vihen në lëvizje nga energjia kinetike e erës në një helikë të përbërë nga dy ose me shumë fletë, të lidhura mekanikisht me gjeneratorin elektrik. • Konfiguracioni i helikave të turbinate me erë • Helika ndërtohet si helikë me bosht horizontal me helikë me bosht vertikal. Centralet me erë ndërtohen me fuqi të ndryshme prej disa kË deri në MË. Centralet me erë mund të vendosen në tokë apo në det të hapur, pas shumë analizave të shpejtësisë së erës në vendin ku planifikohen të vendosen. Centralet me erë mund të instalohen ndaras nga rrjeta elektrike, zakonisht në kombinim me ndonjë burim tjetër të energjisë elektrike (p.sh. me dizel gjenerator) ose me bateri të akumulatorëve. Pastaj mund të instalohen me një numër të konsiderueshëm si park i centraleve me erë të lidhura elektrikishtë në mes veti, dhe nëpërmjet transformatorit të lidhur në rrjetin elektrik. Në figurën më poshtë jan treguar
 • 13. Reaktori • Ky reaktor në figurë paraqet centralin bërthamor me reaktor me ujë në shtypje të lartë. Ky reaktor ka dy unaza të ujit: unaza primare (radioaktive) e ujit dhe unaza sekondare (avull) e ujit. Ky system me dy unaza ndan fluidin ftohës të reaktorit nga unaza e avullit. Në brendi të reaktorit sistemi ftohës është i vendosur në një konstrukcion betony të pa ndërpreshëm i konstruktuar që të pengoj lëshimin e radioaktivitetit në mjedis. Pompa ftohëse bënë qarkullimin e ujit në unazën primare nëpër reaktor dhe gjenerator të avujve, këmbyes të nxehtësisë. Reaktori ngrohë ujin e ftohët të sistemit primare. Ena nën shtypje mban shtypjen e lartë të ujit. Kjo shtypje e lartë ndan gjeneratorin e avujve nga bërthama e reaktorit. Në unazen ujë i pastër-avull, pompa fut ujin në gjeneratorin e avujve. Pasi që shtypja në anën sekondare është relativisht i ulët, këmbyesi i nxehtësisë avullon ujin dhe prodhon avuj. Avujt e prodhuar do ta vënë në lëvizje turbinën. Ky system është i ngjajshem me atë të termocentralit konvencional të përshtatur më herët. Kondensatori krijon vakum dhe nxjerr avujt nga turbine ndërsa i kondenson në ujë. Uji i kondensuar do të rinxehet me ngrohës dhe do të kthehet në gjenerator të avujve.