JAVA I.pptx

Trajneri: Msc. Shkëlqim Allkaj
Java I-rë.
Kohëzgjatja: 180 min
Modul:
Menaxhimi i njerëzve,
burimeve, financave.
Prezantim i pjesëmarrësve në trajnim dhe diskutim i lirë
për pritshmëritë e moduli
5-10 min.
QËLLIMI I MODULIT
Zhvillim profesional dhe krijim të një botëkuptimi të gjerë
arsimor të drejtuesve;
Drejtim dhe menaxhim profesional të shkollës;
Njohje me ide të përshtatshme për arsimin dhe menaxhimin;
Të rrisë në nivele më të larta shprehitë individuale të
drejtorëve;
Të aftësohen që të mendojnë në mënyrë kritike mbi arsimin;
Të aftësohen për të anlizuar në mënyrë kritike sociale dhe
morale, si domosdoshmëri për figurat publike;
Të bëjnë atë që është e drejtë dhe që përfaqëson të gjithë
komunitetet e ndryshme të shkollës;
Ta njohin më mirë shoqërinë në të cilën jetojnë;
Të jenë reflektues ndaj ndryshimeve dhe fenomeneve shoqërore;
Të mbajnë qëndrime të duhura kundrejt zhvillimeve sociale dhe
arsimore;
Të kenë aftësinë t’i ngrenë shkollat si komunitete të qëndrueshme;
Ta përqëndrojnë vëmendjen e punës së tyre tek modeli i drejtimit;
Nxënësit të arsimohen e të fuqizohen për t’u bërë zotër të së
ardhmes së tyre;
T’i mundësojnë çdo nxënësi zhvillimin individual;
Të mbështeten në parime të qëndrueshme morale;
Të fokusohen tek përmirësimi i mësimdhënies dhe të nxënit.
Të përfotohet zhvillim e formim social e moral të nxënësve;
• Të përdorin në mënyrën e duhur teknika të komunikimit dhe
menaxhimit;
• Të dinë të krijojnë ekipe pune;
• Të dinë të hartojnë praktika efektive të menaxhimit të burimeve
njerëzore;
• Të tregojnë përgjegjësi individuale lidhur me angazhimet
institucionale;
• Të fitojnë aftësi menaxheriale dhe të krijojnë modele të ndryshme
menaxhimi;
• Të dinë të menaxhojnë, negociojnë dhe të përballen me situata
konflikti në shkollë;
• Të jenë të aftë të krijojnë në shkollë një mjedis miqësor dhe
gjithëpërfshirës;
Objektivat e modulit
• Të jenë të aftë të sigurojnë financime të ligjshme për shkollën;
•Të fitojnë njohuritë kryesore për buxhetin e shkollës;
•Të dinë të hartojnë dhe zbatojnë një plan financiar
funksional;
• Të identifikojnë, ruajnë dhe pasurojnë burimet e shkollës;
• Të dinë të përdorin burimet e shkollës në funksion të
përmirësimit të rezultateve mësimore të nxënësve;
• Të njohin emergjencat civile dhe të dinë të menaxhojnë dhe
veprojnë në situata emergjente;
• Të jenë të aftë të bëjnë transparencë dhe llogaridhënie.
• Marrëdhëniet drejtor-mësues, mësues-nxënësve, mësues-mësues etj;
• Aftësimi i shkollave për vetëkorigjim dhe vetërinovim;
• Mënyrën se si vetë sistemi të rishikojë dhe menaxhojë vazhdimisht vlerat,
rregulloret, praktikat dhe njerëzit.
• Menaxhimi efektiv i njerëzve, financave, burimeve, projekteve;
• Pjesëmarrësit në modul do të trajnohen se si ta shohin vetveten si
menaxherë të arsimit;
• Drejtimi i shkollës është menaxhim i harmonizuar i disa elementëve, për
të arritur objektivat dhe rezultate;
• Drejtori i shkollës si përgjegjës për identifikimin, kontrollin dhe
monitorimin e vartësve, përmes aspekteve të ndryshme të menaxhimit të
shkollës.
Moduli do të fokusohet kryesisht te:
• Praktika të suksesshme të drejtimit të shkollës për të maksimizuar
punën në klasë dhe për të realizuar detyrat administrative;
• Njohurit se si mund të përqendrohemi tek prioritetet e skollës dhe
njerëzit;
• Njohuritë se si të ndajmë detyrat dhe drejtimin me të tjerët;
• Njohuritë si të realizojmë më sukses mirëfunksionimin e shkollës,
menaxhimin e buxhetit, si dhe burimet e të ardhurave që e
mbështesin shkollën;
• Njohuritë mbi temat dhe modelet e drejtimit;
• Aspekte që lidhen me menaxhimin si: organizimi, planifikimi,
administrimi, përzgjedhja e stafit, monitorimi, kontrolli, drejtimi etj;
• Komunikimi në mënyrë të efektshme i informacionit tek të gjithë
grupet e interesit.
Çfarë njohurish keni për burimet
njerëzore dhe menaxhimin e tyre?
Diskutim 3 min
Burimet
njerëzore
(HR)
Klientët e
një
organizate
Drejtuesit
e një
organizate
Punonjësit
e një
organizate;
Partnerët e
një
organizate
PARIMET
Profesionalizmit
Motivimit
Konkurrim i
drejtë dhe
transparentë
Meritokracisë
Hierarkisë
Interesi
përgjithshëm
mbi personalin
Ligjshmërisë
Mosdiskriminimit
Llogaridhënie
Shance të
barabarta
Publikimi i
informacioneve
Hierarkisë
Transpare
ncës
Paanshmë
risë
Paanshmë
ri politike
Orientim
mbi vlerat
Uniteti I
komandës
Disiplinës
në punë
Kolektivitetit
Stabilitet i
mandatit të
stafit
Shpirti i
ekipit
Vlefshmëria
shkencore
Autonomi
private dhe
liri
E drejta e
ankimimit
Aftësi dhe kompetenca për menaxhimin
e njerëzve
• Njohje e kuadrit ligjor dhe rregullator;
• Njohja e të drejtave dhe detyrimeve;
• Të marrit parasysh të karakteristikave dhe psikologjisë individuale;
• Pjesëmarrje e stafit në menaxhim;
• Kontribut për krijimin e një klime besimi dhe respekti;
• Kombinim I centralizimit dhe decentralizimit në menaxhim;
• Krijimi i drejtimeve dhe proporcioneve kryesore të zhvillimit për të ardhmen;
• Klasifikim dhe përshkrim të punës;
• Njohje dhe zbatim të procedurave të rekrutimit/konkurrimit;
• Njohje të kushteve dhe rregullave për lëvizje paralele, ngritje apo ulje në detyrë;
• Njohje dhe zbatimi i drejtë i procedurave për masat disiplinore;
• Njohje dhe zbatim i drejtë i procedurave të përfundimit të punës;
• Përfshirje sa më të gjerë të interpretuesve në procesin e përgatitjes së vendimeve;
• Drejtori përgatit një lloj manuali shpjegues për mënyrën e veprimit
të stafit të institucionit;
• Drejtori përgjigjet për menaxhimin e të gjithë sistemit të
institucionit, marrëdhëniet e jashtme dhe të brendshme,
ndërvarësitë etj.
• Drejtori mbulon aspekte të ndryshme të jetës së shkollës: aspekte
materiale (burime, shërbime), funksionale (organizimi i punës),
semantik (arritja e qëllimit përfundimtar;
• Mënyra të ndryshme të marrëdhënieve dhe pikëpamjeve të stafit
duhet të integrohen brenda dhe jashtë shkollës).
• Shkolla është në sytë e publikut dhe si e tillë duhet të funksionojë
mbi vlera si: mikpritja, mësimdhënie të ndershme, shërbime të
shpejta dhe të sakta etj.
Rast studimor
Një nga mësueset e shkollës ku ju kryeni detyrën e drejtorit, në facebookun e saj
ka publikuar një status, në të cilin përdor gjuhë urrejtje dhe denigruese për një
nga drejtuesit e lartë politik. Mësuesja ka shok virtual në facebook, shumë
nxënës, prindër të nxënësve dhe kolegë e drejtues arsimi.
1. Cili është problemi me të cilin përballet drejtori në këtë rast?
2. Sfida kryesore që paraqitet para drejtorit të shkollës në këtë rast?
3. Gjatë analizës së rastit, mbi të gjitha duhet të mbahet në konsideratë?
4. Para se të marrë vendimin për zgjidhjen e rastit, drejtori duhet të ketë mbi të
gjitha në vëmendje?
5. Cila është zgjidhja më e mirë për këtë rast?
Të drejta dhe detyrime të njerëzve, për
një menaxhim pozitiv
• Kushte të përshtatshme të punës;
• E drejta për të pasur mbrojtje nga shteti;
• E drejta e pagës dhe struktura e saj;
• E drejta e grevës;
• E drejta e anëtarësimit në sindikatat dhe shoqatat profesionale;
• E drejta e konsultimit;
• Të drejtat politike;
• Kohëzgjatja e punës, lejet dhe pushimet;
• E drejta e formimit profesional;
• E drejta e informimit dhe ankimit;
• Detyrimi i respektimit të ligjit;
• Detyrimi për trajnim dhe formim profesional;
• Detyrimi i përgjegjshmërisë;
• Detyrimi i refuzimit të urdhrave të paligjshëm;
• Detyrimi i transparencës dhe kondencialitetit;
• Detyrimi i miradministrimit të pronës shtetërore;
• Detyrimi i mirëadministrimit të kohës së punës;
• Detyrimi për të mos shprehur bindjen politike publikisht;
• Shmangia e konfikti të interesit;
• Detyrime të tjera të ngarkuara nga ligji organik;
Tregoni disa aspekte të punës suaj si
drejtues që ju i konsideroni si menaxhim
të njerëzve?
Diskutim 3 min
Menaxhim të
njerëzve do të
thotë:
Zhvillimi
profesional
dhe
personal i
punonjësve
Mbikëqyrje
të aspekteve
të punësimit
Mirëadminis
trim i
dosjeve të
punonjësve
Realizim i
saktë dhe
ligjor i
përshkrimeve
e punës
Përdorim
me
efikasitet i
njerëzve
Mentoron
dhe
mbështet
punonjësit
e rinj;
Organizon dhe
maksimizon
performancën
e stafit;
Krijon
marrdhënie të
mira
ndërpersonale;
Planifikon dhe
mbështet
monitorimin dhe
trajnimin e
vazhdueshëm,
Mbikëqyr
procesin e
vlerësimeve,
mungesave,
zëvendësimeve,
pensionit dhe
largimit nga
puna.
Të sjellë
vazhdimisht
ndryshim
dhe
inovacion;
Të jetë
konsistent
në
mendime,
vendime,
parime;
Të dijë të
krijojë
kulturën e
punës në
ekip;
Të dijë t’i
jap stafit
mbështetje
mjete dhe
autonomi;
Të
kuptojë
fuqinë e
shembullit
personal;
Të dijë
nga niset
dhe ku
duhet të
arrijë;
Të dijë të
“shfrytëzojë”
stafin, për
realizimin e
objektivavt
Pyetje dhe diskutime të lira.
Konkluzionet.
1 de 27

Recomendados

Prezantimi por
PrezantimiPrezantimi
PrezantimiAnida Rroshi
1.3K visualizações11 slides
REFORMAT E NDRYSHIMIT TRANSFORMUES NE SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR.ppt por
REFORMAT E NDRYSHIMIT TRANSFORMUES NE SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR.pptREFORMAT E NDRYSHIMIT TRANSFORMUES NE SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR.ppt
REFORMAT E NDRYSHIMIT TRANSFORMUES NE SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR.pptRenita Piqoni
7 visualizações16 slides
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf por
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfcvffees
6 visualizações85 slides
Drejtori si lider pedagogjik por
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikEdlira Ekmekciu
312 visualizações2 slides
Te nxenit ne vendin e punes por
Te nxenit ne vendin e punesTe nxenit ne vendin e punes
Te nxenit ne vendin e punesBehram Duriqi
65 visualizações29 slides
Drejtori si lider pedagogjik por
Drejtori si lider pedagogjikDrejtori si lider pedagogjik
Drejtori si lider pedagogjikEdlira Ekmekciu
1.9K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a JAVA I.pptx

Menaxheret aftesite, pergjegjesite por
Menaxheret  aftesite, pergjegjesiteMenaxheret  aftesite, pergjegjesite
Menaxheret aftesite, pergjegjesiteNatyraDikaKerluku
1.3K visualizações23 slides
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mh por
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mhSyllabusi sjellje organizative 20142015 mh
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mhUBT University
904 visualizações4 slides
Prezantim mendimi kritik por
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritikAnida Rroshi
14.7K visualizações15 slides
Suksesi në rritje por
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritjeAnida Rroshi
1.3K visualizações13 slides
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON#MesueseAurela Elezaj
7.8K visualizações21 slides
Vizita studimore në skoci por
Vizita studimore në skociVizita studimore në skoci
Vizita studimore në skociAlush Kryeziu
824 visualizações11 slides

Similar a JAVA I.pptx(20)

Menaxheret aftesite, pergjegjesite por NatyraDikaKerluku
Menaxheret  aftesite, pergjegjesiteMenaxheret  aftesite, pergjegjesite
Menaxheret aftesite, pergjegjesite
NatyraDikaKerluku1.3K visualizações
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mh por UBT University
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mhSyllabusi sjellje organizative 20142015 mh
Syllabusi sjellje organizative 20142015 mh
UBT University904 visualizações
Prezantim mendimi kritik por Anida Rroshi
Prezantim mendimi kritikPrezantim mendimi kritik
Prezantim mendimi kritik
Anida Rroshi14.7K visualizações
Suksesi në rritje por Anida Rroshi
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritje
Anida Rroshi1.3K visualizações
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON por #MesueseAurela Elezaj
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj7.8K visualizações
Vizita studimore në skoci por Alush Kryeziu
Vizita studimore në skociVizita studimore në skoci
Vizita studimore në skoci
Alush Kryeziu824 visualizações
punimi seminarik h.k.docx por hylikadriu
punimi seminarik h.k.docxpunimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docx
hylikadriu7 visualizações
Menaxhmenti dje dhe sot por Menaxherat
Menaxhmenti dje dhe sotMenaxhmenti dje dhe sot
Menaxhmenti dje dhe sot
Menaxherat5.7K visualizações
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2 por Zekë Muqkurtaj
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Shkolla smajl hajdaraj detyra 2
Zekë Muqkurtaj1K visualizações
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore por Riza Haxhiu
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Riza Haxhiu56.1K visualizações
Menaxhimi i Klases por Anida Ago
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
Anida Ago95.3K visualizações
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx por SuadaNdokaj
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptxKeshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
Keshillimi dhe orientimi i karrieres klasa 9, seminar (1).pptx
SuadaNdokaj1.1K visualizações
Met ndervepruese mesimin_mat por Seadin Xhaferi
Met ndervepruese mesimin_matMet ndervepruese mesimin_mat
Met ndervepruese mesimin_mat
Seadin Xhaferi852 visualizações
05 leadership behavior lead por coupletea
05 leadership behavior lead05 leadership behavior lead
05 leadership behavior lead
coupletea1K visualizações
Zhvillimi i karrierës menaxheriale por Diellza Haxhimehmeti
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Diellza Haxhimehmeti530 visualizações
Kuptimi i thelle i bashkepunimit te jashtem byirena kotobelli por irena kotobelli
Kuptimi i thelle i bashkepunimit te jashtem byirena kotobelliKuptimi i thelle i bashkepunimit te jashtem byirena kotobelli
Kuptimi i thelle i bashkepunimit te jashtem byirena kotobelli
irena kotobelli218 visualizações
Qverisja dhe udhëheqja në arsim por Vlora Osmani
Qverisja dhe udhëheqja në arsimQverisja dhe udhëheqja në arsim
Qverisja dhe udhëheqja në arsim
Vlora Osmani23.7K visualizações
Etika e sjelljes por Anida Ago
Etika e sjelljesEtika e sjelljes
Etika e sjelljes
Anida Ago16.9K visualizações
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx por computerpc6
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
10_standardet_bazë_për_një_mësimdhënie_efektive[1].pptx
computerpc67 visualizações
Analiza e faktorëve të brendshëm por Ramë Hajraj
Analiza e faktorëve të brendshëmAnaliza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëm
Ramë Hajraj4.1K visualizações

JAVA I.pptx

 • 1. Trajneri: Msc. Shkëlqim Allkaj Java I-rë. Kohëzgjatja: 180 min Modul: Menaxhimi i njerëzve, burimeve, financave.
 • 2. Prezantim i pjesëmarrësve në trajnim dhe diskutim i lirë për pritshmëritë e moduli 5-10 min.
 • 3. QËLLIMI I MODULIT Zhvillim profesional dhe krijim të një botëkuptimi të gjerë arsimor të drejtuesve; Drejtim dhe menaxhim profesional të shkollës; Njohje me ide të përshtatshme për arsimin dhe menaxhimin; Të rrisë në nivele më të larta shprehitë individuale të drejtorëve; Të aftësohen që të mendojnë në mënyrë kritike mbi arsimin; Të aftësohen për të anlizuar në mënyrë kritike sociale dhe morale, si domosdoshmëri për figurat publike; Të bëjnë atë që është e drejtë dhe që përfaqëson të gjithë komunitetet e ndryshme të shkollës;
 • 4. Ta njohin më mirë shoqërinë në të cilën jetojnë; Të jenë reflektues ndaj ndryshimeve dhe fenomeneve shoqërore; Të mbajnë qëndrime të duhura kundrejt zhvillimeve sociale dhe arsimore; Të kenë aftësinë t’i ngrenë shkollat si komunitete të qëndrueshme; Ta përqëndrojnë vëmendjen e punës së tyre tek modeli i drejtimit; Nxënësit të arsimohen e të fuqizohen për t’u bërë zotër të së ardhmes së tyre; T’i mundësojnë çdo nxënësi zhvillimin individual; Të mbështeten në parime të qëndrueshme morale; Të fokusohen tek përmirësimi i mësimdhënies dhe të nxënit. Të përfotohet zhvillim e formim social e moral të nxënësve;
 • 5. • Të përdorin në mënyrën e duhur teknika të komunikimit dhe menaxhimit; • Të dinë të krijojnë ekipe pune; • Të dinë të hartojnë praktika efektive të menaxhimit të burimeve njerëzore; • Të tregojnë përgjegjësi individuale lidhur me angazhimet institucionale; • Të fitojnë aftësi menaxheriale dhe të krijojnë modele të ndryshme menaxhimi; • Të dinë të menaxhojnë, negociojnë dhe të përballen me situata konflikti në shkollë; • Të jenë të aftë të krijojnë në shkollë një mjedis miqësor dhe gjithëpërfshirës; Objektivat e modulit
 • 6. • Të jenë të aftë të sigurojnë financime të ligjshme për shkollën; •Të fitojnë njohuritë kryesore për buxhetin e shkollës; •Të dinë të hartojnë dhe zbatojnë një plan financiar funksional; • Të identifikojnë, ruajnë dhe pasurojnë burimet e shkollës; • Të dinë të përdorin burimet e shkollës në funksion të përmirësimit të rezultateve mësimore të nxënësve; • Të njohin emergjencat civile dhe të dinë të menaxhojnë dhe veprojnë në situata emergjente; • Të jenë të aftë të bëjnë transparencë dhe llogaridhënie.
 • 7. • Marrëdhëniet drejtor-mësues, mësues-nxënësve, mësues-mësues etj; • Aftësimi i shkollave për vetëkorigjim dhe vetërinovim; • Mënyrën se si vetë sistemi të rishikojë dhe menaxhojë vazhdimisht vlerat, rregulloret, praktikat dhe njerëzit. • Menaxhimi efektiv i njerëzve, financave, burimeve, projekteve; • Pjesëmarrësit në modul do të trajnohen se si ta shohin vetveten si menaxherë të arsimit; • Drejtimi i shkollës është menaxhim i harmonizuar i disa elementëve, për të arritur objektivat dhe rezultate; • Drejtori i shkollës si përgjegjës për identifikimin, kontrollin dhe monitorimin e vartësve, përmes aspekteve të ndryshme të menaxhimit të shkollës. Moduli do të fokusohet kryesisht te:
 • 8. • Praktika të suksesshme të drejtimit të shkollës për të maksimizuar punën në klasë dhe për të realizuar detyrat administrative; • Njohurit se si mund të përqendrohemi tek prioritetet e skollës dhe njerëzit; • Njohuritë se si të ndajmë detyrat dhe drejtimin me të tjerët; • Njohuritë si të realizojmë më sukses mirëfunksionimin e shkollës, menaxhimin e buxhetit, si dhe burimet e të ardhurave që e mbështesin shkollën; • Njohuritë mbi temat dhe modelet e drejtimit; • Aspekte që lidhen me menaxhimin si: organizimi, planifikimi, administrimi, përzgjedhja e stafit, monitorimi, kontrolli, drejtimi etj; • Komunikimi në mënyrë të efektshme i informacionit tek të gjithë grupet e interesit.
 • 9. Çfarë njohurish keni për burimet njerëzore dhe menaxhimin e tyre? Diskutim 3 min
 • 15. Stabilitet i mandatit të stafit Shpirti i ekipit Vlefshmëria shkencore Autonomi private dhe liri E drejta e ankimimit
 • 16. Aftësi dhe kompetenca për menaxhimin e njerëzve
 • 17. • Njohje e kuadrit ligjor dhe rregullator; • Njohja e të drejtave dhe detyrimeve; • Të marrit parasysh të karakteristikave dhe psikologjisë individuale; • Pjesëmarrje e stafit në menaxhim; • Kontribut për krijimin e një klime besimi dhe respekti; • Kombinim I centralizimit dhe decentralizimit në menaxhim; • Krijimi i drejtimeve dhe proporcioneve kryesore të zhvillimit për të ardhmen; • Klasifikim dhe përshkrim të punës; • Njohje dhe zbatim të procedurave të rekrutimit/konkurrimit; • Njohje të kushteve dhe rregullave për lëvizje paralele, ngritje apo ulje në detyrë; • Njohje dhe zbatimi i drejtë i procedurave për masat disiplinore; • Njohje dhe zbatim i drejtë i procedurave të përfundimit të punës; • Përfshirje sa më të gjerë të interpretuesve në procesin e përgatitjes së vendimeve;
 • 18. • Drejtori përgatit një lloj manuali shpjegues për mënyrën e veprimit të stafit të institucionit; • Drejtori përgjigjet për menaxhimin e të gjithë sistemit të institucionit, marrëdhëniet e jashtme dhe të brendshme, ndërvarësitë etj. • Drejtori mbulon aspekte të ndryshme të jetës së shkollës: aspekte materiale (burime, shërbime), funksionale (organizimi i punës), semantik (arritja e qëllimit përfundimtar; • Mënyra të ndryshme të marrëdhënieve dhe pikëpamjeve të stafit duhet të integrohen brenda dhe jashtë shkollës). • Shkolla është në sytë e publikut dhe si e tillë duhet të funksionojë mbi vlera si: mikpritja, mësimdhënie të ndershme, shërbime të shpejta dhe të sakta etj.
 • 19. Rast studimor Një nga mësueset e shkollës ku ju kryeni detyrën e drejtorit, në facebookun e saj ka publikuar një status, në të cilin përdor gjuhë urrejtje dhe denigruese për një nga drejtuesit e lartë politik. Mësuesja ka shok virtual në facebook, shumë nxënës, prindër të nxënësve dhe kolegë e drejtues arsimi. 1. Cili është problemi me të cilin përballet drejtori në këtë rast? 2. Sfida kryesore që paraqitet para drejtorit të shkollës në këtë rast? 3. Gjatë analizës së rastit, mbi të gjitha duhet të mbahet në konsideratë? 4. Para se të marrë vendimin për zgjidhjen e rastit, drejtori duhet të ketë mbi të gjitha në vëmendje? 5. Cila është zgjidhja më e mirë për këtë rast?
 • 20. Të drejta dhe detyrime të njerëzve, për një menaxhim pozitiv
 • 21. • Kushte të përshtatshme të punës; • E drejta për të pasur mbrojtje nga shteti; • E drejta e pagës dhe struktura e saj; • E drejta e grevës; • E drejta e anëtarësimit në sindikatat dhe shoqatat profesionale; • E drejta e konsultimit; • Të drejtat politike; • Kohëzgjatja e punës, lejet dhe pushimet; • E drejta e formimit profesional; • E drejta e informimit dhe ankimit;
 • 22. • Detyrimi i respektimit të ligjit; • Detyrimi për trajnim dhe formim profesional; • Detyrimi i përgjegjshmërisë; • Detyrimi i refuzimit të urdhrave të paligjshëm; • Detyrimi i transparencës dhe kondencialitetit; • Detyrimi i miradministrimit të pronës shtetërore; • Detyrimi i mirëadministrimit të kohës së punës; • Detyrimi për të mos shprehur bindjen politike publikisht; • Shmangia e konfikti të interesit; • Detyrime të tjera të ngarkuara nga ligji organik;
 • 23. Tregoni disa aspekte të punës suaj si drejtues që ju i konsideroni si menaxhim të njerëzve? Diskutim 3 min
 • 24. Menaxhim të njerëzve do të thotë: Zhvillimi profesional dhe personal i punonjësve Mbikëqyrje të aspekteve të punësimit Mirëadminis trim i dosjeve të punonjësve Realizim i saktë dhe ligjor i përshkrimeve e punës Përdorim me efikasitet i njerëzve
 • 25. Mentoron dhe mbështet punonjësit e rinj; Organizon dhe maksimizon performancën e stafit; Krijon marrdhënie të mira ndërpersonale; Planifikon dhe mbështet monitorimin dhe trajnimin e vazhdueshëm, Mbikëqyr procesin e vlerësimeve, mungesave, zëvendësimeve, pensionit dhe largimit nga puna.
 • 26. Të sjellë vazhdimisht ndryshim dhe inovacion; Të jetë konsistent në mendime, vendime, parime; Të dijë të krijojë kulturën e punës në ekip; Të dijë t’i jap stafit mbështetje mjete dhe autonomi; Të kuptojë fuqinë e shembullit personal; Të dijë nga niset dhe ku duhet të arrijë; Të dijë të “shfrytëzojë” stafin, për realizimin e objektivavt
 • 27. Pyetje dhe diskutime të lira. Konkluzionet.