Lok rajya

657 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
657
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Lok rajya

 1. 1. & ’o$~«wdmar & 20142&   ^mfm ~§XsImÝ`mV dmT>V Zmhs. AmOhs Os _amR>s àM[bV Amho, Vshs AZoH$ ^mfm§Vsb eãXm§Mo Am[U ì`mdhm[aH$ g§kmMo ZOamUo KoD$ZM g§nÞ Pmbs Amho. H$moUË`mhs [Od§V g_mOmMs ^mfm Vù`mgmaIs gmMsd ZgVo, Va H$mb_mZmZ§ [Z_m©U hmoUmè`m Zì`m kmZmMo, [dMmam§Mo, Om[Udm§Mo nmPa AmË_gmV H$arV nwTo> OmUmè`m ZXsgmaIs àdmhs AgVo. BVa àJV ^mfm§es g§nH©$ Ro>dyZM Vs àJVs H$ê$ eH$Vo. ewÕVoÀ`m H$_©H$m§S>mV éVboë`m Am[U Ë`m_wioM àJVsbm namL>²_wI Pmboë`m ^mfm _¥V `m gXamV H$em O_m hmoVmV, ho B[VhmgmZ§ XmIdbob§ Amho; ho ^mZ _amR>sZ§ Amnë`m n§Yam eVH$m§À`m àdmgmV amIbob§ Amho Am[U åhUyZM Zì`m `wJmMs AmìhmZ§ nobÊ`mM§ gm_Ï`© [VÀ`m [R>H$mUs Amb§ Amho. ^mfm g_W© Amho. nU [VÀ`m gm_Ï`m©g§~§Ys gme§H$ Agbobs Amåhs [VMs AnË`o _mÌ Xw~is AmhmoV. Voìhm Am_M§ d¡a H$moUË`mhs ^mfoes Zmhs. Am[U _mdesÀ`m _m`oZ§ Am_M§ nmbZ H$aUmè`m B§J«Oses Va ZmhsM Zmhs. _mdes~mB©Z§ AmVm Am_À`m AmB©À`m KamMm H$ãOm nwÝhm AmB©H$So> Úmdm EdT>sM Am_Ms _mJUs Amho. åhUyZ Amnë`mg_moa àíZ Amho Vmo B§J«OsÀ`m ~[hîH$mamMm Zmhs, Va _amR>sÀ`m g§ajUmMm Am[U g§dY©ZmMm.   ^mfm åhUOo eãXmM§ g§H$bZ Zìho. g_mOmM§ d¡Mm[aH$ Am[U Om[UdmË_H$ g§[MV H$mimVyZ nwTo> ZoUmar Am[U n[aUm_V: g_mOmÀ`m ~XbË`m OsdZmbm AI§S>Vm, AmH$ma Am[U Ame` XoUmar ^mfm hs EH$ _hmeº$s AgVo. gyÌmV Amodboë`m _Ê`m§à_mUo g_mOOsdZmÀ`m gmè`m YmaUm Am[U [dH$mgmÀ`m àoaUm [VÀ`mV Amodboë`m AgVmV. åhUyZ _amR>sdarb g§H$Q> ho [VÀ`m eãXH$moemdarb dm gm[hË`mdarb g§H$Q> Zmhs. Vo _hmamîQ´>mÀ`m A{ñ_Vodarb, _amR>snUmdarb Am[U `oWsb bmoH$m§À`m ^[dVì`mdarbhs g§H$Q> Amho. g_mOmMs àJVs dm H«$m§Vs ñd^mfoÀ`m [H$Zmè`mdaM noaVm `oVo Ago H«$m§[VH$maH$m§À`m àUoË`mZ§ åhQ>bob§ Amho. g§ñH¥$V ^mfm Xodo Ho$bs ! àmH¥$V H$m` MmoamnmgyZ Pmbs? Agm g§Vá àíZ g§V EH$ZmWm§Zs [dMmabm hmoVm. AmO VmoM àíZ B§J«OsÀ`m g§~§YmV [dMmaVm `oB©b. g§ñH¥$VM§ ñVmo_ _mOdyZ VoìhmMm nwamo[hV dJ© Amnbs gÎmm g_mOmda JmOdsV hmoVm. AmO Ë`m nwamo[hV dJm©Ms OmJm B§J«OsV nma§JV Agboë`m Mma nmM Q>¸$o bmoH$m§Zs KoVbs Amho. `m nmM Q>¸$odmë`m§À`m àñWm[nV [hVg§~§YmgmR>s AmR> H$moQ>s bmoH$m§M§ ^[dVì` YmoŠ`mV bmoQ>m`M§ H$m, `mMm [dMma J§^sanUmZ§ ìhm`bm hdm.   AZoH$ [d»`mV emòkm§Zs Am[U S>m°ŠQ>am§Zs Oê$a VoWo B§J«Os n[a^m[fH$ g§km§Mm ñdsH$ma H$ê$Z, gd© [df`, gd© ñVamda, _mV¥^mfoV [eH$dU§M lo`ñH$a AgV§ Ag§ dma§dma gm§[JVb§ Amho. åhUyZ ñd^mfmajUmMm àíZ _§Ìmb`mMm dm EImÚm emgH$s` [d^mJmMm Zmhs Vmo gd© g_mOmMm àíZ Amho ho Ü`mZmV KoD$Z emgZmZ§ gdmªM§ ghH$m`© KoVb§ Va `m g§H$Q>mda _mV H$aU§ H$R>sU Amho Ag§ _bm dmQ>V Zmhs. OJmVsb gd© àJë^ ^mfm§Zm Oo gmYb§ Vo _amR>sbmhs gmYVm `oB©b. $º$ Amnbm [dûdmg hdm, A_¥Vmeshs n¡Om [O¨H$Umè`m Amnë`m _m`^mfoÀ`m j_Voda. (12,13 Am°JñQ> 1989 amoOr ‘w§~B© `oWo ^aboë`m OmJ[VH$ _amR>s n[afXoVrb H$dr Hw$gw‘mJ«O D$©$ ls. [d. dm. [eadmS>H$a `m§À`m AÜ`js` ^mfUmVyZ) lr. {d. dm. {eadmS>H$a D$’©$ Hw$gw‘mJ«O `m§Zr ‘hmamîQ´>mÀ`m gm{hpË`H$, gm§ñH¥${VH$ joÌm‘Ü`o ‘hÎdmMo `moJXmZ {Xbo. {d. g. Im§S>oH$am§Z§Va ‘amR>r gm{hË`mbm kmZnrR> nwañH$ma {‘idyZ XoUmao Vo Xwgao ‘hmZ gm{hpË`H$. Ë`m§À`m ñ‘¥Vrbm A{^dmXZ åhUyZ Ë`m§Mm 27 ’o$~«wdmar hm OÝ‘{Xdg ‘amR>r ^mfm Jm¡ad {XZ åhUyZ emgZmV’}$ gmOam H$aÊ`mV `oVmo. {dûdmg hdm ‘m`^mfoÀ`m j‘Voda
 2. 2. g g¨nmXH$s` nÏmm g ‘m{hVr d OZg¨nHª$ ‘hmg¨MmbZmb`, ‘mXm‘ H$m‘m amoS>, hÿVmÌ‘m amOJwë$ Mm¢H$, XmbZ H¬$. 33, Vi ‘Obm, ‘¨Ímb`, ‘w¨~Bª-32. g¨nmXH$s` g¨nHª$ … 022-22622216 email : lokrajya2011@gmail.com Bª-bmoH$amÂ`gmR>r Website : http://dgipr.maharashtra.gov.in dJªUrXma d VH¬$ma {ZdmaUmgmR>r g¨nHª$ - 022-22021530 {dVaU g¨nHª$ - 022-22616976 e-mail : lokvitaran@dgipr.maharashtra.gov.in lokrajyavitaran@gmail.com ‘m{hVr d OZg¨nHª$ ‘hmg¨MmbZmb`, ‘hmamïQµ> emgZ dfª 65 do A¨H$ 11 ’o$~¬wdmar> 2014 ‘v»_ f§mlWG$ à‘lnW Í_§. YalcR=n ì_cñVlmG$q_ f§mlWG$ àëglW NlXc f§mlWG$ fv`nd cl§zWan fgf§mlWG$ zG$`T G{$Ðn àdlfY c zcU`T @zXG$l`q zWI§}` mlacn zcU`T @zXG$l`q zcalf }lnR=Gn$ flglæ_ zcÚl G$W‘ ‘l§R=Tq, fNlcP= f§Wqm mcl` ‘vÐT DL.P=q. ‘qzR=_l za. zWJn, Ycq ‘v§}A© ’n$}«vcl`q 2014 3 A¨Va¨J S>m±. ZmJZmW H$moÏmmnìbo, a¨JZmW nR>mao, amOZ ImZ, S>m±. gwZrbHw$‘ma bdQ>o, S>m±. áXrn AmJbmdo, S>m±. ‘hoe Hw$bH$Uu, lrH$m¨V C‘arH$a `m¨Mo boI. ^mfm Am{U ~mobr ^mfo‘wio _mUyg BVa ámË`m¨nmgyZ doJim R>abm Amho. ^mfm hm _hÏdmMm KQ>H$ Amho. ^mfm {Z{_ªVrMr á{H¬$`m Jobr nmM bmI df} gmVÌ`mZo gwë$ Amho. AmVm _mÍ ~é`mM ^mfm J_mdË`mÁ`m Q>àà`mda AmnU `oD$Z nmohmoMbmo AmhmoV. gmao H$mhr ‘amR>rgmR>r ‘amR>r ^mfm {d^mJm‘m’ª$V ‘amR>rÁ`m {dH$mg Am{U g¨dYªZmgmR>r {d{dY Zdo CnH¬$‘ Am{U `moOZm am~dË`mV `oV AmhoV. `m {d^mJm¨VJªV `oUmé`m {d{dY g¨òWm¨‘m’ª$V doJdoJièm {df`m¨darb J¬¨Wg¨nXm, H$mofdmS³>.‘`mMr {Z{‘ªVr Ho$br OmV Amho. ‘amR>rgmR>r XoIUo Q>¨H$, lmí` nwòVHo$, Xw‘rªi J¬¨Wm¨Mo {S>OrQ>m`PoeZ ^mfm^dZ ho CnH¬$‘ H$m`mªpÞdV Pmbo AmhoV. ‘amR>rbm A{^OmV ^mfoMm XOmª {‘imdm æhUyZ VÂkm¨Zr V`ma Ho$bobm Ahdmb H|$ÑmH$S>o nmR>dË`mV Ambm Amho. ‘amR>r ~mobVr R>odbr nm{hOo ádmhr, {Od¨V ^mfm ~XbV AgVmVM. _mÍ ~XbVm¨Zm Amnbo g¨{MV d d¢{eð³`o H$Q>mjmZo OmonmgVmV. XwX¤dmZo _amR>r ^mfH$ A¨_i ~o{$H$sa. `m {S>{OQ>b `wJmÁ`m AmíhmZm¨Zm Vm|S> XoË`mgmR>r _amR>rVrb OmJ¦V g_mOJQ>, gm{hÌ` d ^mfobm dm{hboì`m g¨KQ>Zm, {dÛmnrR>m¨Mo _amR>r {d^mJ d emgZ `m¨Á`m g_Þd`mZo Oo g¨K{Q>V á`ÌZ íhm`bm hdoV Vgo hmoVm¨Zm {XgV ZmhrV. S>m±. JUoe Xodr 9 16 26AêU gmYy ^mfoMo ë$ngm£X`ª ~mobs æhUOo á‘mU ^mfoer gm‘mÞ`V: OwiUmar nU CÁMma, í`mH$aU d eäXg¨J¬h `m {Í{dY ~m~VrV á‘mU ^mfonojm H$mhrgm doJim án¨M ‘m¨S>Umar, {d{eïQ> òWmZgmnoj Aer bmoH$í`dhma ^mfm hmo`. ^mfoMo òdm^m{dH$ ë$ngm£X`ª `m ~mobrVM Ié`m AWmªZo AmT>iVo. 32 55 41 [dÈ>b dmK ^mfm Am{U AZwdmX Aídb B¨JŒOrÁ`m H$mimV g_mO á~moYZmMm EH Cnm` æhUyZ AZoH$m¨Zr g¨òH¦ V Am{U B¨JŒOr ^mfm¨VyZ AZoH _hÏdmÁ`m JŒ¨Wm¨Mm _amRrV AZwdmX Ho$bm. AmO `m¨n¢H$r AZoH nwòVH$m¨H$So Amnbo Xwbªj Ãmmbo Agbo Var _amRr ^mfobm AmOMo òdë n ámàV hmoË`mV `m AZwdmXH m¨Zr hmV^ma bmdbm Amho. am‘Xmg ^Q>H$i ‘hmamïQµ>M AJo¬ga {òdÌPab²S>_Ysb Xmíhmog `oWo Pmboì`m dìSª> BH$m±Zm±[_H$ $moa_Á`m dm[fªH$ n[afXobm _w¼`_¨Ís n¦ÐdsamO MíhmU CnpòWV hmoVo. OJmVsb Jw¨VdUyH$Xmam¨Mo gdm«V _moRo> [~JaamOH$s` í`mgnsR> Aes ¼`mVs Agboì`m `m á[VïRo>Á`m n[afXobm [Z_¨[ÍV Ho$bobo ls. MíhmU ho XoemVsb EH$_od _w¼`_¨Ís hmoVo. `m Xm¢é`mV Zo_Ho$ H$m` KS>bo, `m~m~V Ì`m¨Á`mes Ho$bobs ~mVMrV... ^¬‘¨Vr, ‘¨[Í‘¨S>i {ZUª` `m {Z`{‘V gXam¨gmo~V ~aoM H$mhrŸ... `m{edm`
 3. 3. "bmoH$amÂ`'‘Yrb boIm¨Mo nwZ‘wªÑU Ho$ì`mg Amæhmbm AmZ¨XM hmoBªb... dm{fªH$ dJªUr - d[aïR> ghm`H$ g¨MmbH$ (áH$meZo), ‘m{hVr d OZg¨nHª$ ‘hmg¨MmbZmb`, ~±aoH$ Z¨. 19, ’¬$s áog OZªb ‘mJª, ‘w¨~Bª-400021 `m nÏ`mda ‘ZrAm±S>ªaZo nmR>dmdr qH$dm "boIm{YH$mar, ‘m{hVr d OZg¨nHª$ ‘hmg¨MmbZmb`, ‘¨Ímb`, ‘w¨~Bª' `m¨Á`m Zmdo ‘w¨~Bª `oWo dQ>Umé`m emIoMm {S>‘m¨S> Sµ>mãQ> nmR>dmdm. bmoH$amÂ` A¨H$mÁ`m dJªUrXmam¨Zr ZyVZrH$aUmgmR>r dm{fªH$ dJªUr nmR>dVmZm Amnbm dJªUr H¬$‘m¨H$ H$idmdm. (á{V A¨H$ ‘yì` 10 ên`o, dm{fªH$ dJªUr ê. 100/-) * `m A¨H$mV í`ŠV Ho$boì`m ‘Vm¨er emgZ Am{U g¨nmXH$ gh‘V AgobM Ago Zmhr. http://dgipr.maharashtra.gov.in bmoH$amÂ`Mr dJªUr Am±ZbmBªZ ^aË`mgmR>r ’n$}«vcl`q 20144 g.Z.{d.{d. bmoH$amÂ`Mm A¨H$ hmVmV nS>bm Am{U _Zòds AmZ¨X Pmbm. `m _m[gH$mMm _s [Z`[_V dmMH$ Agì`m_wio MmVH$ njmá_mUo `m _m[gH$mMs dmQ> ~KVmo. bmoH$amÂ` ho _hmamïQµ>mVsb OZVoMo Ié`m AWmªZo h¹$mMo í`mgnsR> Amho `m A¨H$mVyZ emgZmZo Omhsa Ho$boì`m `moOZm bmoH$m¨n`«V nmohMVmV. Am±JòQ> 2013 Á`m A¨H$mVrb e~ar Am[Xdmgs KaHy$b `moOZog¨~¨Ys [dòV¦V _m[hVs A{Ve` Cn`wŠV Amho. `m `moOZoMm gdªgm_mÞ`m¨Zm ‘moR>m ’$m`Xm hmoBªb. e~ar Am[Xdmgs KaHy$b `moOZog¨~¨YsÁ`m _m[hVsÁ`m Poam±Šg H$mTy>Z _s gdªgm_mÞ` bmoH$m¨Zm dmQ>Uma Amho. - gwaoe amgH$a, H$monaJmd Zmoíh|~a 2013 Mm bmoH$amÂ` A¨H$ "H¦$[V[~©~ 2010 Vo 2013' `mVyZ Iyn g¨J¬hs Agmds Aes _m[hVs [_imbs. - ^aV nmQ>sb _hmamïQµmÁ`m> 11 H$moQ>s OZVoMs _Zmo^y_s [dH$[gV H$aUmé`m bmoH$amÂ` `m bmoH$[á` _m[gH$mMm _s [Z`[_V dmMH$ Amho Am[U `mMm _bm gmWª A[^_mZ Amho. ‘amR>r _mUgm¨Mo _ZmoY¢`ª C¨MmdUmam amÂ` gaH$maMm gdªg_mdoeH$ Agm dmL>³_`sZ CnH¬$_ æhUOo bmoH$amÂ` _m[gH$ hmo`, Ago _mPo ám_m[UH$ _V Amho. _mJsb XmoZ-AS>sM dfm«nmgyZÁ`m bmoH$amÂ`Á`m [d[dY A¨H$m¨da VWm [deofm¨H$m¨da ZOa Q>mH$Vm Vo gdª A¨H$ A[Ve` XO}Xma Am[U Aå`mgZr` dmQ>VmV. `m dmS³>.>_`sZ CnH¬$_mÜmao AmnU bm¢[H$H$- Abm¢[H$H$ AWmªZo _hmamïQµ>mVsb gdª OZVoMm ~m¢[ÖH$ VWm ^m¢[VH$ [dH$mgm~amo~aM gm_m[OH$, ^m[fH$, gm¨òH¦$[VH$, Ym[_ªH$, Am[WªH$, e¢j[UH$ d Amamo¾`[df`H$ _yb^yV [dH$mg hmoË`mÁ`m ÒïQ>sZohs á`ÌZ H$aV AmhmV. Ì`m~Õb Amnì`mbm YÞ`dmX! - ám. S>m±. d¢OZmW Eg. AZ_wbdmS> gmhm`H$ ámÝ`mnH$, òdm‘r am‘mZ¨X VrWª _amR>dmS>m [dÛmnsR>,Zm¨XoS> _r gÝ`m ònYmª narjoMm Aå`mg gwë$ Ho$bm Amho. bmoH$amÂ` _m[gH$ _hÏdmMo Amho Ago Iyn OmUH$ma gm¨JV hmoVo. nU bmoH$amÂ`Mm n[hbm A¨H$ hmVmV nS>m`bm Zmoíh|~a 2013 COmS>mdo bmJbo. bmoH$amÂ` "H¦$[V[~¨~' ho _m[gH$ nm[hbo Am[U _s Ajae: bmoH$amÂ`Á`m áo_mVM nS>bmo. AmVm H$Ys EH$Xm ZdrZ _[hZm gwë$ hmoVmo [Z H$Ys EH$Xm ZdrZ bmoH$amÂ` dmMyZ H$mT>Vmo Ago hmoVo. ònYmª narjoMs V`mar H$aUmé`m¨gmR>s bmoH$amÂ` IynM $m`Xoesa Amho. gm_mÞ` _mUgmbm gÝ`m _hmamïQµ>mMs áJVr H$es hmoVo` ho OmUyZ À`m`Mo Agob Va bmoH$amÂ`Mo 2-3 A¨H$ dmMbo H$s Ì`mÁ`m AnmoAmn bjmV `oVo. VgoM [d[dY `moOZm¨Ms _m[hVshs AJXs ghO CnbäY hmoVo . - hU_¨V e. H$Zn, AJ¬U YwiJmd, Vm . H$dRo>_hm¨H$mi, [O . gm¨Jbs bmoH$amÂ`Mm [dX^ª [dH$mg [deofm¨H$ {‘imbm. [dX^mªÁ`m Aå`mgH$m¨gmR>s hm A¨H$ g¨X^ª æhUyZ Cn`moJs R>aUmam Amho. VgmM ~XbÌ`m [dX^mªMm Mohamhs ònïQ> H$aUmam Amho. Amnì`m [dX^ª [dH$mg [deofm¨H$mV g¨òH¦$Vs g¨~Ö joÍXoIsb `oD$ eH$bo AgVo Va ~ao Pmbo AgVo. AÞ` gwQ>bobs _hÏdmMs joÍo [ejU, n`mªdaU ajU Am[U dZmYm[aV CÛmoJ d CÛ_esbVoMs AmhoV. AWmªV EH$mM A¨H$mV gmé`mM Anojm¨Ms nyVu hmoUo AeŠ` Amho ho _s OmUVmo. A¨H$mMo AdbmoH$Z H$aVmZm Ý`mZmV Amboì`m ~m~s H$idì`m AmhoV. bmoH$amÂ` ho Vgohs EH$ CÏm_ d XO}Xma, A¨H$ XoUmao [Z`VH$m[bH$ æhUyZ Amnbs na¨nam gm¨^miyZ Amho ho _hÏdmMo. - lrnmX Omoer, ZmJnya
 4. 4. 5 Amnbs A{ò_Vm g¨nmXH$s` á‘moX Î`¨. ZbmdS>o ‘w¼` g¨nmXH$ VWm ‘hmg¨MmbH$ (‘m{hVr d OZg¨nHª$ ‘hmg¨MmbZmb`) dg@dgipr.maharashtra.gov.in amO^mfm _amR>sMm gÞ_mZ æhUyZ Xadfu o$~¬wdmar _[hÞ`mV 27 VmaIobm _amR>s ^mfm Jm¢ad [Xdg emgZmV}$ Am`mo[OV Ho$bm OmVmo. kmZnsR> [dOoVo Â`oïR> H$ds Hw$gw_mJ¬O `m¨Á`m O`¨VsMo Am¢[MÌ` gmYË`mMm hoVygwÖm hm [Xdg gmOam H$aË`mnmR>s_mJo Amho. `m {Z{‘ÏmmZo bmoH$amÂ`Mm o$~¬wdmar ‘{hÞ`mMm A¨H$ _amR>s ^mfm [deofm¨H$ æhUyZ áH$m[eV H$aË`mV `oV Amho. _amR>s ^mfm, _amR>s ~mobs, _amR>sÁ`m dmnam~m~VMs _hmamïQµ>s` _mUgmMs AmòWm dmT>dË`mMr Amdî`H$Vm, _mÝ`_mVsb _amR>s, _amR>sMo ^[dVí`, AZwdmX Am[U _amR>s ^mfm [d^mJm_mª$V _amR>sÁ`m g¨dYªZmgmR>s H$aË`mV `oV Agboì`m [d[dY `moOZm / [ZUª` `m¨Mm Chmnmoh `m A¨H$mV [dòV¦VnUo H$aË`mV Ambm Amho. ~mobr^mfoMo Â`oïR> g¨emoYH$ S>m±.JUoe Xods `m¨Mm [dòV¦V boI hm `m A¨H$mMo d¢[eïQ>è R>amdo. Ì`m¨Zs Zm|Xdboì`m [ZïH$fmªZwgma OJmV gÝ`m A{òVÌdmV Agboì`m 6 hOma ^mfm¨n¢H$s, 22í`m eVH$mn`«V 300 ^mfmXoIsb [Q>H$Uma ZmhsV. g¨òH¦$VsMm _w¼` AmYma Agboì`m ^mfm¨Mo A{òVÌd AemáH$mao g¨nwïQ>mV `oUo hs Xw:IX Aes KQ>Zm R>aUma Amho. Ì`m_wio ^mfm [Od¨V amhË`mgmR>s Am[U Ì`m ^mfoVsb [Od¨VnUm, agaerVnUm H$m`_ amIË`mgmR>s áÌ`oH$mZo á`ÌZ H$aUo JaOoMo Amho. ~mobs^mfo[edm`Ms ^mfm æhUOo ZmdsÞ` hanboì`m eäXm¨Mm [ZaWªH$ [T>Jmam Agì`mMo _V S>m±.Xods `m¨Zs í`»$ Ho$bo Amho. Aem {òWVsV ^mfoVsb eäX í`{»$ÌdhsZ Moham Zgbobo KQ>H$ ~ZVmV. Aes ^mfm í`mH$aUÒïQ>èm ewÖ Am[U J[UVmgmaIs AMyH$ Agob nU `m í`{»$ÌdhsZ ^mfoV [Od¨VnUm CaUma Zmhs. S>m±.XodtMo ho [dMma ~mobs^mfm¨Mo AZÞ`gmYmaU _hÏd [dfX H$aUmao AmhoV. ~mobs^mfoMs hs Cn`w»$Vm bjmV KoD$Z _amR>s ^mfm [d^mJ ~mobs^mfoÁ`m g¨emoYZ, g¨dYªZmg ámYmÞ` XoUma Amho. òdV¨Í ~mobs á~mo{YZr òWmnË`mMmhs _mZg Amho. Zí`mZo òWmnZ Pmboì`m _amR>s ^mfm [d^mJmZo Joì`m dfª^amV [d[dY CnH¬$_ am~dyZ _amR>s ^mfoÁ`m g¨dYªZmgmR>s _hÏdmMs ^y[_H$m ~Omdbs Amho. Amnì`m gdm«gmR>s A[Ve` [Oíhmú`mMm Am[U A{ò_VoMm Agbobm A[^OmV ^mfoMm XOmª {‘iË`mMm áîZ hm AmVm _mJu bmJob Aes Anojm Amho. A{^OmV ^mfm g{‘Vr, ^mfmVÂk Am[U `m [df`mVsb Aå`mgH$ `m¨Á`m ghH$m`mªZo _amR>s ^mfm [d^mJmZo OwZo g¨X^ª, ámMsZ J¬¨W, ámMsZ Vm_¬nQ>, H$moard boI, [ebmboI, BVa ámMsZ XòVdoO `m¨Mm gImob Aå`mg Ho$bm. Ì`m AmYmao EH$ [dòV¦V Ahdmb V`ma H$ë$Z H|$Ñ emgZmH$So> nmR>dbm Amho. H|$Ñ gaH$maÁ`m nmVisda `m AhdmbmMs N>mZZs hmoD$Z _amR>sbm A[^OmV XOmª XoË`m[df`sMm A¨[V_ [ZUª` KoVbm OmBªb. _amR>s ^mfoMo nwT>sb 25 dfm«Mo YmoaU R>a[dË`mÁ`m AZwf¨JmZo ^mfm g„mJma g[_Vs amÂ` emgZmZo Zo_bs Amho. ^mfm g¨MmbZmb`m_mª$V áH$m[eV H$moem¨Mo AÛ`mdVsH$aU, n[a^mfm H$moem¨Mo _wÑU, eäX í`wÌnÏms, _amR>s ^mfoMs d¦Ös Aem [d[dY ~m~tda ^mfm g„mJma g[_Vs_mª$V H$m`ªH¬$_ gwMdbo OmVsb. _amR>s [düdH$moemMo AmVmn`«V áH$m[eV 19 hs I¨S> [S>[OQ>mBÂS> òdë$nmV [düdH$moemÁ`m g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z [Xbo AmhoV. `w[ZH$moS> òdë$nmVsb `m _m[hVsÁ`m _hmáM¨S> I[OÞ`mVsb "‘m{UH$‘moVr' Hw$Umbmhs Hw$Ro>hs ~KVm `oVsb. ‘amR>r ^mfm {d^mJm‘m’ª$V ‘hmamïQµ>m‘Ý`o Am`mo{OV H$aË`mV `oUmé`m J¬¨WmoÌgdmMo _yi AmVm Mm¨JboM êObo Amho. 33 [Oìho, Jmodm Am[U [X„s `oWo hmoUmé`m `m J¬¨WmoÌgdm¨Zs dmMZ g¨òH¦$Vsbm J[V_mZ Ho$bo Amho. _amR>sVsb Mm¨Jbs, CÌH¦$ïQ>, XO}Xma nwòVHo$ dmMH$m¨Á`m Kamn`«V ZoË`mMm _amR>s ^mfm [d^mJmMm hm CnH¬$_ A[Ve` d¢[eïQ>ènyUª R>aV Amho. J¬¨W áXeªZ d {dH¬$s `m ~amo~aM {d{dY gm{hÌ` {df`H$ CnH¬$‘, n[ag¨dmX, H$dr g¨‘obZo `m¨Á`m OmoS>rZo XmoZ Vo VrZ {Xdg hmoUmam hm CÌgd æhUOo áÌ`oH$ {OìùmV hmoUmao "N>moQ>o gm{hÌ` g¨‘obZ' æhUyZ AmoiI ë$OdrV Amho. hm CnH¬$‘ `eòdr H$aË`mgmR>r _m[hVs d OZg¨nHª$ _hmg¨MmbZmb`mMo _moRo> `moJXmZ bm^ì`mMo Z_yX H$amdo bmJob. _hmamïQµ>mV JmdmJmdmVsb dmMH$, gm{hÌ`áo‘r Am[U gdªÍ [dIwabobo J¬¨W[dH¬o$Vo, áH$meH$ `m¨Á`mVsb goVy ~m¨YË`mg J¬¨WmoÌgdmMm CnH¬$_ AÌ`¨V `eòds R>abm Amho. _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m A¨VJªV H$m`ªaV AgUmé`m gm[hÌ` g¨òH¦$Vs _¨S>i, ^mfm g¨MmbZmb`, amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWm `m¨Zs áH$m[eV Ho$boì`m J¬¨Wm¨Á`m Bª nwòVH$m¨Ms [Z[_ªVs H$aË`mMm _hÏdmH$m¨js CnH¬$_ gs S±>H$ `m H|$Ñ gaH$maÁ`m g¨òWo_mª$V am~dbm OmV Amho. `mM ~amo~arZo Xwgam _hÏdmMm CnH¬$_ æhUOo 950 hyZ A[YH$ Xw_rªi J¬¨WmMo [S>[OQ>m`PoeZ dm g¨JUH$sH$aU hm hmo`. `m Xw_rªi J¬¨Wg¨nXo_Ý`o _amR>s ^mfm, gm[hÌ` g¨òH¦$Vs VgoM e¢j[UH$, gm_m[OH$, Eo[Vhm[gH$ _yì` AgUmé`m d òdm[_Ìd A[YH$ma g¨nwïQ>mV Amboì`m J¬¨Wm¨Mm g_mdoe Amho. [S>[OQ>m`PoeZ_wio hs Eo[Vhm[gH$ _hÏdmMs kmZg¨nXm H$m`_òdë$ns gwa[jV hmoUma Amho. _amR>sVsb [ZdS>H$ g¨V, kmZnsR> nm[aVmo[fH$ [dOoVo d BVa gdm}ÌH¦$ïQ> gm[hÌ`m¨da AmYm[aV lmí` nwòVHo$ (Am±[S>Amo ~wŠg) [Z[_ªVsMm CnH¬$_hs am~dbm OmV Amho. hs gdª lmí` nwòVHo$ amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWoÁ`m g¨Ho$VòWimda [dZm_yì` CnbäY H$ë$Z XoË`mV `oV AmhoV. AmVmnmdoVmo "Xmg~moY', "H¦$ïUmH$mR>', "ádmgs njs', "gm`¨Vmam', "Am[X_m`m', "g¨[hVm' `m gm[hÌ`H¦$Vs lmí` nwòVH$m¨Á`m òdë$nmV CnbäY Pmì`m AmhoV. _amR>s ^mfm [d^mJ am~dV Agbobm AmUIs EH$ _hÏdmMm CnH¬$_ æhUOo _amR>s `w[ZH$moS> Q¨>H$mMs [Z[_ªVs ! _amR>sÁ`m d¢[eïQ>èm¨Ms XIb KoV `w[ZH$moS> AmYm[aV Am[U XoIË`m Q¨>H$mMs [Z[_ªVs H$aË`mV `oV Amho. _w»$ómoV æhUOo Hw$Umbmhs dmnaVm `oVsb Aem òdë$nmVsb ho Q¨>H$ amhVsb. Joì`m dfª^amV emgZmZo KoVbobm AmUIs EH$ _hÏdmMm [ZUª` æhUOo ^mfm^dZMs [Z[_ªVs. ho ^mfm^dZ _w¨~Bª `oWo C^mabo OmBªb. Ì`mÜmao _amR>s ^mfoMo g¨dYªZ, OVZ, g¨ajU H$aË`mgmR>s [d[dY CnH¬$_ am~dbo OmVsb. `m ^mfm^dZmV _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m A¨VJªV H$m`ªaV AgUmao ^mfm g¨MmbZmb`, gm[hÌ` g¨òH¦$Vs _¨S>i, [düdH$moe [Z[_ªVs _¨S>i, amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWm `m¨Ms H$m`mªb`o EH$Í AmUbs OmVsb. Ì`m_wio CÏm_arVsZo g_Þd` gmYbm OmBªb. `m ^mfm^dZmV gwgÂO J¬¨Wmb`, _amR>s á[ejU H|$Ñ, ~mobs á~mo{YZr, AZwdmX H|$Ñ, _amR>s ^mfm g¨emoYZ á`moJemim, á[ejUmWvgmR>s hm±b AmXs ~m~s amhVsb. `m ^dZmÁ`m _mÝ`_mVyZ ^mfm, gm[hÌ` Am[U g¨òH¦$Vs `m¨Mo EH$[ÍV CnH¬$_ am~dbo OmVsb. V¨Omdya `oWrb ‘moS>r {bnrVrb H$mJXnÍm¨Mo XodZmJarH$aU d {S>{OQ>m`PoeZ hm ‘hÏdmH$m¨jr áH$ìn amÂ` ‘amR>r {dH$mg g¨òWm Am[U V¨Omdya {dÛmnrR> `m¨Á`m ghH$m`mªZo am~dbm OmV Amho. Aem [d[dY Am[U d¢{eïR>ènyUª CnH¬$_m¨Á`m _mÝ`_mVyZ emgZmZo _amR>s ^mfoÁ`m g¨dYªZmbm JVs [Xbs Agbs Var `m_Ý`o Amnì`m gdm«Mm [H¬$`merb gh^mJ VodT>mM Amdî`H$ Amho. _amR>s ^mfm hs Amnbs A{ò_Vm Amho. `m ^mfoV loïR> gm[hÌ`mMs [Z[_ªVs Pmbs Amho. g¨Vm¨Zs `m ^mfoMo d¢^d dmT>dbo. _hmamïQµ>mÁ`m [d[dY ^mJmVsb ~mobtZs _amR>sbm AmoOòds Ho$bo. _amR>sbm kmZXodm¨Zs "A_¦VmMs' Cn_m [Xbs. A_¦VmMm JmoS>dm gdªlwV Amho. Aem `m JmoS>, _Ywa _amR>s ^mfoMm A[^_mZ ~miJyZ AmnU gmé`m¨ZsM Vs A[YH$m[YH$ g_¦Ö H$es hmoBªb `mgmR>s á`ÌZ H$am`bm hdoV. hm A¨H$ æhUOo Ì`m [XeoZo Q>mH$bobo EH$ nmD$b hmo`. `mVsb gdª boI [dMmaádªVH$ Am[U [XemXeªH$ AmhoV. g¨J¬mù Agm hm A¨H$ AmnUmg bmoH$amÂ`Á`m BVa A¨H$m¨á_mUoM AmdSo>b Aes Amem Amho.
 5. 5. ’n$}«vcl`q 20146 amR>s ^mfoMm A[YH$ n[aUm_H$maH$arÌ`m ágma íhmdm, `mgmR>s Amæhmbm g¨JUH$m¨Ms æhUOoM _m[hVs V¨ÍkmZmMs ~hw_mob _XV Pmbs ho _bm áW_ gm¨[JVbo nm[hOo. AmO _amR>s ^mfogmR>s òdV¨Í g¨Ho$VòWimÁ`m _mÝ`_mVyZ Amæhs _amR>s gm[hÌ`mbm BboŠQµ>m±[ZH$ òdë$nm_Ý`o OJ^a nmohM[dË`mV `eòds R>abmo AmhoV. _amR>s gm[hÌ`mVsb AZoH$ Eo[Vhm[gH$ g¨X^ª VgoM nwòVHo$ lmí`ênmV, VgoM emgZmMm í`dhma H$moe, _amR>s [düdH$moemMo I¨S> g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z [Xì`mZo ho gm[hÌ` ghOnUo Hw$Umbmhs dmMVm `oD$ eH$Vo. Ì`m[edm` gw_mao EH$ hOma^a Xw_rªi nwòVHo$ Am[U [Z`VH$m[bHo$ hrXoIsb [S>[OQ>mBÂS> H$aË`mV `oUma AmhoV. Ì`m_wio Ì`m¨Mm H$m`_gmR>s g¨J¬h H$aUo eŠ` hmoBªb. B¨Q>aZoQ>da _amR>s ^mfoMm Cn`moJ _moR>èm á_mUmda hmoV Agbm Var `wZsH$moS> _amR>s $m²Q>Ms _`mªXm bjmV KoVm ‘wŠVómoVmVrb gw¨Xa Am[U XoIUo ‘amR>rMo Q>¨H$ {dH${gV H$aË`mgmR>r Amæhr nwT>mH$ma KoVbm Amho. gr-S>±H$ `m g¨òWo‘m’ª$V ho Q>¨H$ {dH${gV Ho$bo OmV AmhoV. ‘amR>r ^mfm, gm{hÌ` Am{U g¨òH¦$Vr `m¨Mo {d{dY CnH¬$‘, g¨emoYZ, Aå`mg `mV g‘Þd` gmYË`mÁ`m ÒïQ>rZo _w¨~BªV _amR>s ^mfm H|$Ñ C^maË`mMm [ZUª` emgZmZo KoVbm EdTo>M Zího Va nwaogm [ZYshs _¨Oya Ho$bm AgyZ bdH$aM `m H|$ÑmMo ~m¨YH$m_ gwë$ hmoBªb. _hmamïQµ> H$ZmªQ>H$ gs_m ^mJmVsb _amR>s ^mfoes g¨~¨[YV g¨òWm¨Zm AWªgmhmç` H$ë$Z Ì`m¨Zm ámoÌgmhZ XoUo, _moS>s ^mfoVsb Mma bmIm¨nojm OmòV H$mJXnÍo XodZmJar_Ý`o ë$nmV¨[aV H$aUo, VgoM Bª-JíhZªÞg YmoaUmV _amR>sMm g¨nyUª dmna A[Zdm`ª H$aUo `mgma¼`m [ZUª`m¨Ms A¨_b~OmdUs H$ë$Z emgZmZo _amR>s ^mfoÁ`m ágmambm ~i XoË`mMm á`ÌZ Ho$bm. _amR>s ^mfoMm ágma æhUOo BVa ^mfm¨Zm [damoY Zího. _amR>s hs Amnbs _m`~mobs Amho Am[U Vs OJdUo Amnbo H$Vªí` Amho EdT>èmM ^mdZoZo Amæhs á`ÌZ H$arV AgyZ ‘hmamïQµ>mMo n{hbo ‘w¼`‘¨Ír òd. `ed¨Vamd MíhmU, VHª$VsWª bû_Uemôs Omoes `m¨Á`mgma¼`m Â`oïR>m¨Zs XmI[dboì`m _mJmªZo dmQ>Mmb H$aË`mgmR>s H$[Q~Ö AmhmoV. Hw$gw_J¬Om¨Zs _amR>rgmR>r í`»$ Ho$bobs Anojm gmH$ma H$aË`mMm á`ÌZ AmnU gdm«Zr H$aUo Amdî`H$ Amho. (eäXm¨H$Z: A{ZêÖ AïQ>nwÍo, ‘w¼`‘¨Î`m¨Mo OZg¨nHª$ A{YH$mar) _amR>sÁ`m [dH$mgmgmR>r... _amR>s ^mfm OJmds, [VMm ágma íhmdm Am[U `m A_¦V ^mfobm Jm¢ad [_imdm, Ago Ooíhm AmnU æhUVmo, Voíhm Amnì`m gdm«Zm `m H$m`mª_Ý`o Amnbo `moJXmZ ÛmdoM bmJob. Ho$di emgZmZo `m[df`sMo [ZUª` KoD$Z nwaogo hmoUma Zmhs. gm[h{Ì`H$, gm[hÌ`g¨òWm, áH$meH$ EdTo>M Zího Va gdªgm_mÞ` dmMH$ Am[U _mÝ`_m¨Zm _amR>s hs Amnbs ^mfm Amho, [VMm AmÌ_gÞ_mZ dmT>[dUo ho Amnbo H$Vªí` Amho, `m ^mdZoVyZ [dMma H$amdm bmJob Am[U _bm ho gm¨Jm`bm AmZ¨X dmQ>Vmo H$s, Joì`m VsZ dfmªV Am_Á`m emgZmZo Os R>mog nmdbo CMbbs AmhoV, Ì`m_wio [Z{üMVM _amR>s ^mfoMo AmUIr g¨dYªZ hmoË`mg gmhmç` hmoBªb. ‘amR>rbm A{^OmV ^mfoMm XOmª {‘imdm æhUyZ Eo{Vhm{gH$ nwamí`m¨gh H|$Ñ gaH$mabm Ahdmb gmXa H$aË`mV Ambm Amho. _amR>s ^mfobm A[^OmV ^mfoMm XOmª [_idyZ XoUo hm Am_Á`m á`ÌZmVsb _hÏdmÁmm Q>ànm AgyZ Ì`mgmR>s gmVÌ`mZo nmR>nwamdm H$aUo Amdî`H$ Amho, Vmo Amæhs H$arV AmhmoV. gm¨JVmhoV ‘w¼`‘¨Ír n¦ÐdramO MíhmU _ vv
 6. 6. 7 amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m _mÝ`_mVyZ _amR>sÁ`m g¨dYªZmgmR>s emgZmÁ`m dVsZo AZoH$ Cn`w»$ Am[U A[^Zd `moOZm am~dË`mV `oV AmhoV. amÂ`mÁ`m gm¨òH¦$[VH$ YmoaUm¨V _w¨~BªV ^mfm^dZ ~m¨YË`mMm [ZUª` KoË`mV Ambm. Ì`mgmR>s 79 H$moQ>s 34 bmI ên`m¨Á`m IMmªg VÏdV: _mÞ`Vm XoË`mV Ambs Amho. _amR>s ^mfoMo nwT>sb 25 dfm«Mo YmoaU R>a[dË`mMo H$m_ gwë$ H$aË`mV Ambo Amho. _amR>s ^mfobm A[^OmV ^mfoMm XOmª [_imdm æhUyZ H|$Ñ emgZmH$So> nmR>nwamdm gwë$ Amho. J¬m_sU Am[U ehar ^mJmV dmMZ g¨òH¦$Vsg ámoÌgmhZ XoË`mgmR>s J¬¨WmoÌgdmMm CnH¬$_ gwë$ H$aË`mV Ambm Amho. Â`oïR> H$ds [d. dm. [eadmS>H$a `m¨Á`m ò_aUmWª 27 o$~¬wdmar hm _amR>s ^mfm Jm¢ad[XZ æhUyZ gmOam H$aË`mMm [ZUª` AmnU KoVbm Amho. emgZmÁ`m dVsZo Xadfu dmS>³._` nwaòH$mam¨Zs gm[h{Ì`H$m¨Mm Jm¢ad Ho$bm OmVmo. Am[Xdmgs [d^mJmV}$ Am[Xdmgs gm[h{Ì`H$m¨Zmhs nwaòH$ma XoË`mMm [ZUª` KoË`mV Ambm Amho. _hmamïQµ>-H$ZmªQ>H$ gs_m ^mJmVsb _amR>s ^mfm d g¨òH¦$Vs g_¦ÖsgmR>s AWªgmhmç` Ho$bo OmVo. ~mobtMm Aå`mg A[hamUs, _mbdUs, déhmS>s AmXtgh AZoH$ _amR>sÁ`m g_¦Ö ~mobs AmhoV. Ì`mAZwf¨JmZo ~mobVmZm 84 í`m A[Ib ^maVs` gm[hÌ` g¨_oZbmMo AÝ`j CÏm_ H$m¨~io æhUmbo hmoVo, Amnmnì`m n`mªdaUmVyZ doJdodoJis _mUgo Zdo eäX OÞ_mbm KmbV AgVmV. ^mfmg_¦ÖsgmR>s Aem gdª eäXm¨M¨ òdmJV H$am`bm hd¨. bmoH$OsdZmVsb, ~mobs^mfoVsb AZoH$ eäX AmnU ám_mU^mfoÁ`m doesdaM VmQ>H$iV Ro>dbo AmhoV. Ì`m ÒïQ>sZo ~mobtMm Am[U doJdoJú`m dmVmdaUmVsb eäXm¨Mm Aå`mg hmoUo Amdî`H$ Amho. æhUyZM áòVm[dV ^mfm^dZmV ~mobs AH$mX_s gwë$ H$aË`mMo emgZmÁ`m [dMmamYsZ Amho. S>m±. JUoe Xods `m¨Mo ~mobtg¨X^mªVsb g¨emoYZhs Amnì`mgmR>s _mJªXeªH$ R>ë$ eHo$b. AbsH$So> _m[hVs V¨ÍkmZmVyZ EH$m doJú`m [düdmMm OÞ_ Pmbm Amho. `m [düdmZo Amnì`m OÞ_m~amo~aM òdV:Mo doJio eäX Am[U ^mfmhs gmo~V AmUbs Amho. [VMs ^sVs Z ~miJVm, Vs AmÌ_gmV H$amds bmJUma Amho. EdTo>M Zmhs Va _amR>sÁ`m diUmZo [Vbm dmQ>Mmb H$am`bm ^mJ nmS>Ë`mgmR>s Amnì`mbm á`ÌZ H$amdo bmJUma AmhoV. n[aUm_s d¨[MV, Cno[jV Am[U J¬m_sU ^mJmVsb [dÛmWu; VgoM OZVoÁ`m _ZmVsb Am`Q>sMs ^sVs Zmhres H$aË`mgmR>r "Am`Q>sV' _amR>s EoQrV dmdam`bm hds, hoM AmVm Amnbo nwT>sb Ý`o` [Z{üMV H$amdo bmJUma Amho. `w[ZH$moS> Q¨>H$ áH$ìn Am`Q>sMm [dòVma bjmV KoD$Z g¨JUH$mda _amR>sMm dmna dmT>[dË`mgmR>s _amR>s `w[ZH$moS> Q¨>H$$áH$ìn hmVs KoË`mV Ambm Amho. Xw_rªi Am[U Eo[Vhm[gH$ _yì` Agboì`m J¬¨Wm¨Mo g¨JUH$sH$aU H$ë$Z Vo emgZmÁ`m g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z XoË`mV `oUma AmhoV. g¨V gm[hÌ`mMs lmí`J¬¨W [Z[_ªVs Ho$bs OmUma Amho. Ì`mV Xmg~moY, `ed¨Vamd MíhmU `m¨Mo AmÌ_M[aÍ "H¦$ïUmH$mR>>' Hw$gw_mJ¬Om¨Mo H$mí`g¨J¬h "ádmgs njs' d "ag`mÍm', [d©Xm H$a¨XsH$am¨Mo H$mí`g¨J¬h "Am[X_m`m' d "g¨[hVm' AmXtMm g_mdoe Amho. Xwgé`m Q>àà`mV "VwH$mam_ JmWm' d "kmZoüdar'Ms lmí`J¬¨W [Z[_ªVs Ho$bs OmUma Amho. kmZH$moemMs [Z[_ªVs, _amR>s [düdH$moe B¨Q>aZoQ>da CnbäY H$ë$Z XoUo AmXs CnH¬$_hs hmVs KoË`mV Ambo AmhoV. _amR>s ^mfm [dH$mgmgmR>s 2013-14 Á`m AWªg¨H$ìnmV 15 H$moQ>s 60 bmI ên`m¨Ms VaVyX Ho$bs Amho. ^maVmgma¼`m d¢{dÝ`mZo ZQ>boì`m XoemV ^mfogh gdªM áH$maMr d¢{dÝ`Vm Amho. Iao æhUOo {Za{Zamièm ^mfm ~mobUmam A{Ib ^maVmVrb bmoH$emhr g‘mO Amho. ‘amR>rMr Apò‘Vm OnV eŠ` {VWo BVa ^mfm¨Mr XodmUKodmU dmT>dmdr bmJob. O‘ob {VWo EH$ë$nVm gmYmdr bmJob. `m naòna gm‘¨Â`ò`mVyZ amïQµ>r` EH$mÌ‘Vobm ~i XoË`mMo A¨{V‘ Ý`o` ~miJmdo bmJob. Vr VmH$X, j‘Vm Amnì`m ‘amR>rV Amho, `mV e¨H$m Zmhr. (eäXm¨H$Z : OJXre ‘moao Cn‘w¼`‘¨Î`m¨Mo OZg¨nHª$ A{YH$mar) vv _amR>sÁ`m godoMo ^m¾` ^mfm ho _mZdmbm [_iobobo daXmZ Amho. _ZmVsb ^md^mdZm í`»$ H$aË`mMo gmYZ æhUOo ^mfm. áÌ`oH$mbm òdV:Á`m ^mfoMm A[^_mZ AgUo òdm^m[dH$M Amho. Amnbs _amR>s A_¦VmVohs n¢Om [O©Ho$ Aes á^mds Amho. AZoH$ OmVs, Y_ª Am[U dJm«Zm [VZo Amnbogo Ho$bo Amho. H$[dd`ª gwaoe ^Q>m¨Zs æhQ>bo Amho, "Y_ª, n¨W, OmV EH$ OmUVmo _amR>s, EdT>èm OJmV _m` _mZVmo _amR>s.' _mVm Am[U ^mfm XmoÞhtZm AmnU _m` _mZVmo. XmoÞhtÁ`m g¨òH$mam¨VyZM AmnU KS>Vmo. _m`oÁ`m F$Um¨VyZ AmnU CVamBª hmoD$ eH$V Zmhs. æhUyZ ^mfoMohs OVZ Am[U g¨dYªZ, ho Amnbo H$Vªí` R>aVo. bmoH$emhsV OZVoMs ^mfm hsM emgZí`dhmamMs ^mfm Agm`bm hds. æhUyZM amÂ`mVsb gdª H$m_H$mOmV bmoH$m¨Á`m ^mfoMm AWmªVM _amR>sMm dmna A[Zdm`ª H$aË`mV Ambm Amho. bmoH$emhsV bmoH$[ejUmMo _hÏdmMo H$m`ªhs _mV¦^mfm nma nmS>Vo. bmoH$í`dhmamÁ`m gdªM joÍmV _amR>sMm dmna dmT>mdm Am[U Ì`mZwgma [Vbm d¢[dÝ` ámâ H$ë$Z XoË`mgmR>s amÂ` emgZ gmVÌ`mZo á`ÌZesb Amho, gm¨JVmhoV Cn‘w¼`‘¨Ír A{OV ndma. _
 7. 7. ’n$}«vcl`q 20148 Ý`m _hmOmbmda Am[U g¨JUH$mda `w[ZH$moS> hs g¨Ho$V áUmbs dmnë$Z _amR>sMm dmna dmT>V Agbm Var _amR>s _OHy$a [XgË`mgmR>s Amdî`H$ AgUmao `w[ZH$moS>mYm[aV Q¨>H$ g¨¼`oZo H$_s á_mUmV CnbäY AmhoV. Oo Q¨>H$ CnbäY AmhoV, Ì`mVsb H$mhs Q¨>H$mVsb diUo, dUª_mbm, dUª[bns[df`H$ emgZ [ZUª`mV _mÞ` Ho$boì`m diUm¨á_mUo ZmhsV. Ago Q¨>H$ Oar XodZmJar [b[ngmR>s V`ma H$aË`mV Ambo Agbo Var Ì`mV _amR>sÁ`m d¢[eïQèm¨Ms XIb KoVbobs Zmhs. Ì`m‘wio amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWoH$Sy>Z `w[ZH$moS>mYm[aV Am[U XoIUo Ago Q¨>H$ V`ma H$ë$Z KoD$Z _hmamïQµ> egZmÁ`m dVsZo Vo _w»$òÍmoV òdë$nmV OZVobm CnbäY H$ë$Z XoË`m~m~VMs `moOZm V`ma H$aË`mV Ambs Amho. `m_Ý`o EHy$U 5 áH$maMo Q¨>H$ [dH$[gV H$aË`mV `oVrb. _amR>s ^mfm [d^mJmMo www.marathibhasha.maharashtra.gov.in `m òdV¨Í g¨Ho$VòWimda _amR>s ^mfoes g¨~¨[YV Cn`w»$ _m[hVs CnbäY H$ë$Z XoË`mV Ambs Amho. _m[hVs d V¨ÍkmZ g¨MmbZmb`mÁ`m Bª JíhZªÞg ònY}V CÌH¦$ïQ> g¨Ho$VòWi `m áH$mam_Ý`o am¢à` nwaòH$mamgmR>s Ì`mMs [ZdS> H$aË`mV Ambs Amho, amÂ` _amR>s [düdH$moe [Z[_ªVs _¨S>imÁ`m g¨Ho$VòWimMs àb±[Q>Z_ nwaòH$mamgmR>s [ZdS> H$aË`mV Ambs Amho. Bª nwòVH$m¨Ms [Z[_ªVs _amR>s ^mfm [d^mJmZo Bª-nwòVH$m¨Ms [Z[_ªVs H$aË`mMm [ZUª` KoVbm Amho. `m `moOZo¨VJªV [d[dY g¨òWm¨Zs áH$m[eV Ho$boì`m 500 áH$meZm¨Ms Bª-nwòVHo$ V`ma H$aË`mMm [ZUª` _amR>s ^mfm [d^mJmZo KoVbm AgyZ, Ì`mV ^mfm g¨MmbZmb`mMs 47 áH$meZo, _hmamïQµ> amÂ` gm[hÌ` Am[U g¨òH¦$Vs _¨S>imMs 444 áH$meZo Am[U amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWoMs 9 áH$meZo AmhoV. _amR>s [düdH$moemÁ`m EHy$U áòVm[dV 23 I¨S>mn¢H$s 19 I¨S> áH$m[eV Pmbo AgyZ Vo _¨S>imÁ`m g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z XoË`mV Ambo AmhoV. I¨S> 1 Vo 17 gsS>sòdë$nmV CnbäY H$ë$Z XoË`mV Ambo AmhoV. lmí` nwòVHo$ _amR>sVsb [ZdS>H$ g¨V gm[hÌ` VgoM _amR>sVsb kmZnsR> nm[aVmo[fH$ [dOoVo gm[hÌ`, gm[hÌ` AH$mX_s nm[aVmo[fH$ [dOoVo gm[hÌ` d _hmamïQµ> emgZmZo gdm}ÌH¦$ïQ> gm[hÌ` æhUyZ [ZdS>bobo H$mhs [ZdS>H$ CÏm_ XOmªMo gm[hÌ`, `m gm[hÌ`mda lmí` nwòVHo$ V`ma H$aË`mMm hm áH$ìn _amR>s ^mfm [d^mJm¨VJªV `oUmé`m amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWo_mª$V am~dË`mV `oV Amho. g¨òWoZo AmOn`«V ls g_Wª am_Xmgm¨Mo "Xmg~moY', òd.`ed¨Vamd MíhmU `m¨Mo AmÌ_M[aÍ- "H¦$ïUmH$mR>', H$ds Hw$gw_mJ¬Om¨Mo H$mí`g¨J¬h- "ádmgs njs' d "ag`mÍm' Am[U qdXm H$a¨XsH$a `m¨Mo "Am[X_m`m' d "g¨[hVm' `m gm[hÌ`mMs lmí` nwòVHo$ V`ma Ho$bs AgyZ Vs nwòVHo$ amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWoÁ`m g¨Ho$VòWimda [dZm_yì` òdë$nmV CnbäY H$ë$Z [Xbs AmhoV. VgoM "H¦$ïUmH$mR>' Am[U "Xmg~moY' `m J¬¨Wm¨Ms lmí` nwòVHo$ gsS>s òdë$nmV g¨òWoH$So> [dH¬$sgmR>s CnbäY AmhoV. lmí` nwòVH$mÁ`m nwT>sb Q>àà`mV "VwH$mam_ JmWm' d "kmZoüdar' `m J¬¨Wm¨Ms lmí` nwòVHo$ V`ma H$aË`mMo áòVm[dV Amho. Xw‘rªi J¬¨Wm¨Mo [S>[OQ>m`PoeZ _amR>s ^mfm, gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs `m [df`m¨Á`m ÒïQ>sZo A[Ve` _hÏdmMo VgoM e¢j[UH$, gm_m[OH$ d Eo[Vhm[gH$ _yì` AgUmao Xw_rªi d òdm[_Ìd A[YH$ma g¨nwïQ>mV Ambobo 956 J¬¨Wm¨Mo OVZ d g¨dYªZ H$aË`mgmR>s, Ì`m¨Mo g¨JUH$sH$aU H$ë$Z, ho J¬¨W g¨òWoÁ`m d emgZmÁ`m g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z XoË`mMm hm áH$ìn Amho. [S>[OQ>m`PoeZ_wio AmJ, H$rQ>H$, OmUyZ~wOyZ Ho$bo OmUmao ZwH$gmZ, Mmoar, Iam~ hmoUo, hadUo `m_wio nwòVH$m¨Zm [Z_mªU hmoUmam YmoH$m Zmhsgm hmoVmo. gMªÜmao [S>[OQ>m`PoeZ Ho$bobm _OHy$a emoYUo gmono OmVo. VgoM [b©Šg [H©$dm g¨Ho$VòWimÜmao XodUmKodmU H$aUohs gwb^ hmoVo. amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWm ho H$m_ gs- S±>H$, nwUo `m¨Á`m ghH$m`mªZo H$arV Amho. g¨JUH$emô d _m[hVs V¨ÍkmZ n[a^mfm H$moe áH$m[eV H$aË`mMo áòVm[dV Amho. (eäXm¨H$Z : ‘rZb OmoJioH$a) vv kmZ^mfm _amR>s _amR>s ^mfobm AmO OJ^amVsb OmòVsV OmòV bmoH$m¨n`«V nmohM[dË`mgmR>s g¨JUH$, _m[hVsMo _hmOmb, ^¬_UÝdZr BÌ`mXs AÌ`mYw[ZH$ V¨ÍkmZmYm[aV _mÝ`_m¨VyZ CnbäY H$ë$Z XoUo Amdî`H$ Amho. hs ~m~ bjmV KoD$Z _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m òWmnZonmgyZM OmUsdnydªH$ á`ÌZ H$aË`mV `oV AmhoV. _m[hVs V¨ÍkmZ Am[U _mÝ`_ò$moQ>mÁ`m `m `wJmV kmZ d g¨nHª$ ^mfm æhUyZ _amR>sMo A{òVÌd R>iH$nUo [XgyZ `oV Amho. ho òWmZ C¨MmdV ZoË`mMm nyUª á`ÌZ [d^mJ, [d[dY áH$mao H$arV Amho. _amR>s ^mfobm A[^OmV ^mfoMm XOmª XoË`m~m~V H|$Ñ emgZmÁ`m [ZH$fmZwgma áòVmd VnmgUsgmR>s g[_Vs òWmnZ H$aË`mV Ambs hmoVs. `m g[_Vs_mª$V ámâ Pmbobm Ahdmb H|$Ñ emgZmg nmR>[dË`mV Ambm. ^mfm g„mJma g[_VsMs òWmnZm H$aË`mV Ambs AgyZ _amR>s ^mfoMo nwT>sb 25 dfm«Mo YmoaU R>a[dË`mMo H$m_ g[_Vs H$arV Amho. ZdsZ [nT>sn`«V _amR>s ^mfm nmohM[dË`mMo d êO[dË`mMo á`ÌZ Zí`m ‘mÝ`‘m¨Ümao _amR>s ^mfm [d^mJmH$Sy>Z H$aË`mV `oV AmhoV. gm¨JVmhoV ‘amR>r ^mfm {d^mJmMo amÂ`‘¨Ír CX` gm‘¨V g
 8. 8. 9 _amR>s ^mfobm A[^OmV ^mfoMm XOmª _amR>s ^mfm hs A[^OmV ^mfoMm XOmª [_iË`mgmR>s nmÍ R>aVo [H©$dm H$go, `m~m~VMm Aå`mg H$ë$Z H|$Ñ emgZmH$So> n[anyUª áòVmd nmR>[dË`mgmR>s amÂ` emgZmZo ám.a¨JZmW nR>mao `m¨Á`m AÝ`jVoImbs ^mfmVÂkm¨Ms EH$ g[_Vs òWmnZ Ho$bs. `m [df`mÁ`m AZwf¨JmZo amÂ`mVsb VÂk Aå`mgH$/í`»$tH$Sy>Z Ì`m¨Á`mH$So> CnbäY Agboì`m _amR>s ^mfog¨X^mªVsb emoYboI d Agbobo nwamdo gmXa H$aË`m~m~V emgZ òVamdë$Z AmdmhZ H$aË`mV Ambo hmoVo. Ì`mg AZwgë$Z amÂ`mVsb _amR>s ^mfoMo Aå`mgH$/VÂk í`»$tH$Sy>Z ámâ Pmboì`m emoYboIm¨Mm d áòVmdm¨Mm Aå`mg H$ë$Z, `m g[_VsZo ~aoMgo B[Vhmg g¨emoYZ Ho$bo AgyZ OwZo g¨X^ª, ámMrZ J¬¨W, nwamVZ H$mimVsb Vm_¬nQ>, H$moardboI, [ebmboIm¨Mm g¨X^ª, B. ámMsZ XòVEodO Vnmgbo. Ì`mMm AmYma KoD$Z g[_VsZo EH$ gd«H$f Ahdmb V`ma H$ë$Z Vmo H|$Ñ emgZmH$S>o nmRdbm Amho. `m~m~V [d^mJmH$Sy>Z H|$Ñ emgZmH$So> nmR>nwamdm gwë$ Amho. ^mfm g„mJma g[_Vs _hmamïQµ> emgZmZo 22 OyZ 2010 Á`m emgZ [ZUª`mÞd`o emgZ í`dhmamV amO^mfm _amR>sMm dmna H$aË`mMo YmoaU am~dË`mgmR>s ^mfm g¨MmbZmb`m¨VJªV H$m`_òdë$ns ^mfm g„mJma g[_VsMs òWmnZm Ho$bs. `m g[_VsÁ`m AÝ`jnXmda emgZmZo S>m±. ZmJZmW H$moÏmmn„o `m¨Ms [Z`w»$s Ho$bs Amho. `m g[_Vs_Ý`o gÝ`m AÝ`jm¨gh emgH$s` d AemgH$s` EHy$U 30 gXò` AmhoV. `m g[_VsMo H$m`ª Imbsbá_mUo Amho:- - ^mfm g¨MmbZmb`mZo áH$m[eV Ho$bobo H$moe AÛ`mdV H$aUo. - ZdsZ n[a^mfm H$moem¨Ms [Z[_ªVs H$aUo. - n[a^mfm H$moem¨Mo nwZ_wªÑU H$aUo. - eäX í`wÌnÏms, n[a^mfoVsb AÌ`mdî`H$ n[aïH$aUo d amO^mfm _amR>sMo YmoaU R>adË`mgmR>s Am[U _amR>s ^mfoÁ`m A[^d¦ÖrgmR>s ZdZdsZ Cnm` d H$m`ªH¬$_ gwM[dUo VgoM `mg¨X^mªV emgZmg d ^mfm g¨MmbZmb`mg doimodois _mJªXeªZ H$aUo. n[a^mfm H$moe g[_VsZo nwT>sb n[a^mfm H$moe gwYm[aV H$aË`mMo H$m_ hmVs KoVbo Amho. (1) emgZ í`dhma H$moe, (2) H¦$[femô n[a^mfm H$moe, (3) VÏdkmZ d VHª$emô n[a^mfm H$moe, (4) AWªemô n[a^mfm H$moe, (5) [ejUemô n[a^mfm H$moe. nwT>sb ZdsZ n[a^mfm H$moe[Z[_ªVs H$aË`mghs _mÞ`Vm [Xbs Amho. (1) H¦$fr A[^`m¨[ÍH$s n[a^mfm H$moe, (2) gyû_Osdemô n[a^mfm H$moe, (3) g¨JUH$emô d _m[hVs V¨ÍkmZ n[a^mfm H$moe, (4) Ob d ^y[_í`dòWmnZemô n[a^mfm H$moe, (5) gmJa [dkmZemô n[a^mfm H$moe, (6) `moJemô n[a^mfm H$moe, (7) Amhmaemô n[a^mfm H$moe, (8) O¢dV¨ÍkmZemô n[a^mfm H$moe, (9) OZg¨dmX n[a^mfm H$moe, (10) AmnÏms í`dòWmnZemô n[a^mfm H$moe. _amR>s ^mfoMo nwT>sb 25 dfm«Mo YmoaU R>a[dË`mgmR>s g[_VsZo _w¨~Bª, nwUo, Zm[eH$, Am¢a¨Jm~mX, A_amdVs d ZmJnya Aem EHy$U 6 _hgwbs [d^mJm¨_Ý`o gh[dMma ~¢R>H$m KoVì`m AgyZ Ì`m AmYmao YmoaU R>adË`mMo H$m_ gwë$ Amho. [dYs AZwdmX d n[a^mfm g„mJma g[_Vs amÂ`mVsb Þ`m`XmZmV _amR>sMm dmna H$aË`mÁ`m ÒïQ>sZo H|$Ñ d amÂ` emgZmV}$ H$aË`mV Amboì`m [dÛ_mZ VgoM ^[dï` H$mimV _¨Oya H$aË`mV `oUmao gmao H$mhr ‘amR>rgmR>r[ _amR>s ^mfoVrb gm[hÌ`[df`H$ CnH¬$_ EH$[ÍVnUo am~dË`mgmR>s _w¨~Bª `oWo ^mfm^dZ [ amÂ` gm[hÌ` g¨òH¦$Vs _¨S>imMs 444, ^mfm g¨MmbZmb`mMs 48 d amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWoMs 8 Aem 500 nwòVH$m¨Ms Bª- nwòVHo$ V`ma H$aË`mMm [ZUª`. [ 4 Vo 5 `w[ZH$moS> AmYm[aV Q¨>H$ _w»$ómoV òdë$nmV CnbäY H$ë$Z XoË`mMm [ZUª` [ _amR>s ^mfobm A[^OmV ^mfoMm XOmª XoË`m~m~V áòVmd VnmgUsgmR>s H|$Ñ emgZmg nmR>dË`mV Ambm. [ _amR>sVsb amïQµ>s` VgoM amÂ`òVar` nwaòH$ma ámâ gm[hÌ`H¦$VsVsb [ZdS>H$ H$bmH¦$Vs Ì`mMá_mUo g¨V dmL³>_`mMo lmí` nwòVH$m¨_Ý`o ë$nm¨Va H$aË`mMo H$m_ gwë$. [ 956 Xw_rªi J¬¨W/ [Z`VH$m[bHo$ `m¨Mo òH±$[Z©J H$ë$Z OZVobm EH$mM g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z XoË`mV `oBªb. [ _hmamïQµ>-H$ZmQª>H$ gs_m ^mJm_Ý`o _amR>s ^mfm d g¨òH¦$VsMm dmagm [Q>H$[dË`mgmR>s VgoM g_¦Ö H$aË`mgmR>s PQ>V Agboì`m 13 _amR>s ^m[fH$ g¨òWm¨Zm Am[WªH$ nmR>~i. [ _amR>s [düdH$moemMo 19 I¨S> áH$m{eV. [ ^maVs` g¨[dYmZmÁ`m ghmí`m Amd¦ÏmsÁ`m 2000 áVtMs N>nmBª H$ë$Z [dH¬$sgmR>s CnbäY. [ _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m marathibhasha.maharasht ra.gov.in `m òdV¨Í g¨Ho$VòWimMr {Z{‘ªVr. _m[hVs d V¨ÍkmZ g¨MmbZmb`mÁ`m Bª JíhZªÞg ònY}V CÌH¦$ïQ> g¨Ho$VòWi `m áH$mam_Ý`o am¢à` nwaòH$mamgmR>s _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m g¨Ho$VòWimMs [ZdS>.
 9. 9. 10 ’n$}«vcl`q 2014 A[Y[Z`_/ [Z`_ B. Mm AMyH$ _amR>s AZwdmX CnbäY H$aË`mgmR>s godm[Zd¦Ïm Þ`m`_yVu ls.M¨ÑeoIa Y_mª[YH$mar `m¨Á`m AÝ`jVoImbs [X.12.11.1992 Á`m emgZ [ZUª`mZwgma [dYs AZwdmX d n[a^mfm g„mJma g[_Vs J[R>V H$aË`mV Ambs Amho. `m g[_VsZo AmVmn`«V gwYm[aV Þ`m`í`dhma H$moe H$mT>Uo, Þ`m`í`dhmamV _amR>sÁ`m dmnambm MmbZm XoË`mÁ`m g¨X^mªV [d[dY Þ`m`mb`m¨Zm ^oQ>s XoUo, Ì`mg¨~¨YmV nÍí`dhma H$aUo, H$m`ÛmMo [ejU _amR>sVyZ XoË`m~m~V [d[dY [dÛmnsR>m¨es nÍí`dhma H$aUo `m H$m_m¨gh AmVmn`«V 17 H|$Ñs` A[Y[Z`_ d 6 amÂ` A[Y[Z`_ AZwdm[XV H$aË`mÁ`m H$m_mg A¨[V_ òdë$n [Xbo Amho. _w¨~Bª `oWo ^mfm^dZ _amR>s ^mfm [d^mJmÁ`m AIÌ`marVrb (1) ^mfm g¨MmbZmb` (2) amÂ` _amR>s [dH$mg g¨òWm (3) _hmamïQµ> amÂ` gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs _¨S>i (4) _hmamïQµ> amÂ` _amR>s [düdH$moe [Z[_ªVs _¨S>i `m H$m`mªb`m¨Mm `mo¾` d gwb^ g_Þd` gmYË`mgmR>s [R>H$[R>H$mUs Agbobs hs H$m`mªb`o EH$m òdV¨Í B_maVsV AgUo JaOoMo Amho. VgoM _hmamïQµ> emgZmMo gm¨òH¦$[VH$ YmoaU, 2010 A¨VJªV amÂ` emgZmZo _amR>s ^mfm^dZ ~m¨YË`mMm [ZUª` KoVbobm Amho. Ì`mZwgma Ymo~sVbmd `oWsb a¨J^dZ `m Iwì`m ZmQ>èJ¦hmÁ`m OmJoda ‘amR>r ^mfm g¨emoYZ, [dH$mg d gm¨òH¦$[VH$ H|$Ñ ~m¨YË`mMm [ZUª` KoË`mV Ambm Amho. Ì`mZwgma hmoUmé`m ~m¨YH$m_mÁ`m A¨Xm[OV ê. 80 H$moQ>r BVŠ`m IMmªg emgZmZo VÏdV: _mÞ`Vm {Xbs Amho. XoemVsb [d[dY amÂ`m¨Zs Ì`m¨Á`m _mV¦^mfoMm [dH$mg, g¨dYªZ, OVZ d g¨ajU H$aË`mÁ`m CÕoemZo Amnì`m amÂ`mVsb amOYmZsÁ`m AWdm AÞ` _hÏdmÁ`m [R>H$mUs ^mfm^dZmMs C^maUs Ho$bs Amho. amÂ`mV _amR>s ^mfoMm [dH$mg, g¨dYªZ, OVZ d g¨ajU H$aË`mgmR>s _amR>s ^mfm^dZmMs C^maUs Pmbobs Zmhs Ì`m_wio XoemVsb BVa amÂ`m¨Á`m YVuda _hmamïQµ>mVhs _amR>s ^mfm^dZ Agmdo h`m g¨H$ìnZoZo VgoM _hmamïQµ> emgZmMo gm¨òH¦$[VH$ YmoaU-2010 _Ysb YmoaUmZwgma _w¨~Bª `oWsb Ymo~sVbmd `m [R>H$mUs Agboì`m nyduÁ`m a¨J^dZ `m Iwì`m ZmQ>èJ¦hmÁ`m OmJoda ^mfm^dZ C^maË`mMm d Ì`m_Ý`o ^mfm d gm[hÌ` [df`H$ Am[U gm¨òH¦$[VH$ CnH¬$_ EH$[ÍV am~dË`mMm _hmamïQµ> emgZmMm _w¼` CÕoe Amho. `m B_maVs_Ý`o gm¨òH¦$[VH$ YmoaUm_Ý`o _mÞ` Ho$ì`mZwgma _amR>s ^mfm [d^mJm¨VJªV Agbobs da Z_yX H$m`mªb`o VgoM, gwgÂO J¬¨Wmb`, _amR>s á[ejU H|$Ñ, g[_Vs H$j, ~mobs AH$mX_s, AZwdmX H|$Ñ, _amR>s ^mfm g¨emoYZ á`moJemim, á[ejUmWvgmR>s dg[VJ¦h, nwòVH$m¨gmR>s [dH¬$s H|$Ñ, áXeªZmgmR>s hm±b d ^[dï`mVsb `moOZm¨gmR>s Amdî`H$VoZwgma BVa AmZwf¨[JH$ í`dòWm Ì`mV A¨V^yªV amhUma AmhoV. EH$m _Oì`mda gm¨òH¦$[VH$ H$m`ª g¨MmbZmb`mMo H$m`mªb` d áojmJ¦h áòVm[dV Amho. _hmamïQµ> amÂ` _amR>s [düdH$moe [Z[_ªVs _¨S>i EÞgm`Šbmo[nS>s`m [~¬Q>m[ZH$mÁ`m YVuda _amR>sVyZ gm_mÞ` _mUgmn`«V kmZ nmohMdË`mgmR>s J¬¨Wë$ns Midi, [düdmVsb gmao eäX, Ì`m_mJMm B[Vhmg, ^yJmob, VÏdkmZ, [dkmZ _amR>sVyZ [_imdo `m CÕoemZo _amR>s [düdH$moe [Z[_ªVsMm áH$ìn am~dË`mV `oV Amho. _amR>s [düdH$moemÁ`m EHy$U áòVm[dV 23 I¨S>mn¢H$s 19 I¨S> áH$m[eV Pmbo AgyZ Vo _¨S>imÁ`m g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë$Z XoË`mV Ambo AmhoV. I¨S> 20 Mo g¨nmXZ H$m_ gwë$ Amho. I¨S> 1 Vo 17 gsS>sòdë$nmV CnbäY H$ë$Z XoË`mV Ambo AmhoV. ^maVs` g¨[dYmZmMs [S>¾bm±Q> òdë$nmV(_amR>r-B¨J¬Os) N>nmBª amÂ`mV _mV¦^mfoVyZ ^maVs` g¨[dYmZmMs áV CnbäY hmoË`mÁ`m ÒïQ>sZo VgoM OZVobm _amR>s d B¨J¬Os `m XmoÞhs ^mfoVyZ g¨[dYmZ CnbäY H$ë$Z XoË`mgmR>s ^maVs` g¨[dYmZmÁ`m gmVí`m Amd¦ÏmsÁ`m [S>¾bm±Q> òdë$nmVsb (_amR>s-B¨J¬Os) áVt N>mnË`mMm áH$ìn emgZmZo hmVs KoVbm AgyZ `m_Ý`o n¦ïR>mÁ`m EH$m ~mOyg _amR>s d Xwgé`m ~mOyg B¨J¬Os Aem áH$mao `mMo òdë$n amhUma Amho. vv amÂ` ‘amR>r {dH$mg g¨òWm Â` _amRr {dH mg g¨òWm hr _hmamïQ— emgZmZo _amRr ^mfoÁ`m {dH mgmgmRr òWmnZ Ho bobr òdm`Ïm g¨òWm Amho. _amRr ^mfoMm {d{dY joÍmVrb dmna dmTmdm. Vmo A{YH m{YH JwUdÏmmnyUª hmoV Omdm ùmgmRr á`ÌZerb amhmdo d _amRr ^mfoÁ`m A{^d¦ÖrMr á{HŒ `m {Z`moOZnydªH J{V_mZ H amdr ùmgmRr g¨òWoMr òWmnZm H aË`mV Ambr. g¨òWoZo AmOda _amRr ^mfoÁ`m {dH mgmÁ`m X¦ïQrZo {d{dY {dÛmemIr` áH ìn Am{U CnHŒ _ am~dbo AmhoV. `w{ZH moS-AmYm{aV _w» (Œ r AËS AmonZ gmogª) _amRr Q¨H _amRrMm g¨JUH mdarb dmna AmVm dmTy bmJbm AgyZ g¨JUH$s` dmnamgmRr Amdî`H Aer {d{dY gmYZo CnbäY hmoË`mMr Amdî`H Vmhr dmQy bmJbr Amho. _hmamïQ— emgZmZo am
 10. 10. 11 2009 _Ý`o "dUª_mbm d dUªH¬$_' `m {df`rMm EH emgZ{ZUª` ág¦V Ho bm Amho. Ì`mV Ajam¨Mr diUo, OmoSmjam¨Mr _m¨SUr B. g¨X^mªV gyMZm Ho ì`m AmhoV. CnbäY Agboì`m ~hwVoH Q¨H mV ùm gdª gyMZm nmiì`m AmhoV Ago {XgV Zmhr. ùmgmRr g¨òWoZo ùm emgZ{ZUª`mVrb gyMZm AZwgaUmao `w{ZH moS-AmYm{aV _w» _amRr Q¨H V`ma H ëZ KoË`mMm áH ìn hmVr KoVbm Amho. Joì`m dfrª Aem XmoZ Q¨H m¨Mo H m_ gwë Ãmmbo. ùm dfrª AmUIr VrZ Q¨H$mMo H m_ hmVr KoË`mV Ambo Amho. `m Q¨H m¨Mo H m_ gr-S±H , nwUo ùm¨Á`mH SyZ H ëZ KoË`mV `oV Amho. ho Q¨H _w» nadmÞ`m¨VJªV bmoH m¨Zm CnbäY H ëZ XoË`mV `oUma AmhoV. ùm_wio Q¨H m¨Mr gdª gm_JŒr Q¨H m¨gmo~V bmoH m¨Zm CnbäY hmoBªb. Ì`m¨V ~Xb/ gwYmaUm H ëZ bmoH Vo Q¨H Ì`mM nadmÞ`mImbr BVam¨Zm CnbäY H ëZ XoD$ eH Vrb. `m Q¨H {Z{_ªVr áH ìnmbm _mJªXeªZ H aË`mgmRr ùm joÍmVrb Zm_d¨V VÂkm¨Mr g{_Vr J{RV H aË`mV Ambr Amho. CnbäY Q¨H m¨Á`m VwbZoV hm Q¨H AZÞ` Agob, `m X¦ïQrZo Q¨H {Z{_ªVrMr H m`ªdmhr H aË`mV `oV Amho. _amRr Xw_rªi JŒ¨Wm¨Mo g¨JUH$rH aU _hmamïQ— amÂ`mMo gm¨òH¦${VH YmoaU 2010 ùmV JŒ¨Wg¨òH¦$Vr `m erfªH m¨VJªV 1901 nydrªÁ`m Xw_rªi _amRr JŒ¨Wm¨Mr EH gyMr H$aUo Am{U òdm{_Ìdm{YH$mamMr _wXV g¨nboì`m _hÏdmÁ`m Xw_rªi JŒ¨Wm¨Mr gyMr H$ë$Z Vo JŒ¨W _hmOmbmda CnbäY H$ëZ XoUo Aer XmoZ H$m_o C„oIbobr AmhoV. Ì`m¨n¢H r òdm{_Ìdm{YH mamMr _wXV g¨nboì`m _hÏdmÁ`m Xw_rªi JŒ¨Wm¨Mr gyMr H$ë$Z Vo JŒ¨W _hmOmbmda CnbäY H$ë Z XoË`mMo H$m‘ gr-S±H , nwUo `m¨Á`m ghH$m`mªZo amÂ` _amRr {dH$mg g¨òWm H$arV Amho. g¨JUH$sH¦$V JŒ¨W g¨Ho$VòWimdë$Z bmoH$m¨Zm CnbäY H$ë$Z XoË`mV `oVrb. áH$meZo g¨òWoÁ`m dVrZo Cn`w» JŒ¨W áH m{eV H$aË`mV `oVmV. `oÌ`m dfmªV áH$m{eV H aË`mV `oUmar H$mhr áH$meZo nwTrbá_mUo AmhoV. X{bV JŒm_rU gm{hÌ` eäXH$moe Am{U gm{hÌ`gyMr : X{bV gm{hÌ` Am{U JŒm_rU gm{hÌ` ho _amRr gm{hÌ`mVrb XmoZ ge» ádmh AgyZ ùm gm{hÌ`mVyZ `oUmé`m eäXm¨Mm H$moe V`ma H$aË`mMm áH ìn g¨òWoZo hmVr KoVbm Amho. `m áH ìnm¨VJªV eäXH$moemÁ`m áW_ I¨SmMo (A Vo K) áH meZ 27 o ~Œwdmar 2012 amoOr _amR>r ^mfm {XZr _w¼`_¨Î`m¨Á`m hòVo H aË`mV Ambo hmoVo. `oÌ`m dfmªV `m H$moemÁ`m Xwgé`m I¨SmMo (M Vo Z) áH meZ H$aË`mV `oUma Amho. "X{bV-JŒm_rU gm{hÌ` : ë Tr, áWm na¨nam, {d{YH$moemMo áH$meZ 27 o ~Œwdmar 2013 amoOr _amRr ^mfm {XZr H aË`mV Ambo. nmRènwòVH m¨Mo ^mfm¨Va amïQµ>r` {ejU g¨emoYZ Am[U á{ejU ‘¨S>imZo (EZgrBªAmaQ>r) `m g¨òWoZo áH m{eV nmRènwòVH$m¨n¢H r _mZí`{dÛm{df`H nmR³çmnwòVH m¨Mm _amRr AZwdmX áH m{eV H$aË`mMm áH ìn g¨òWm am~dV Amho. ùm áH ìnm¨VJªV, "òdmV¨Î`mnmgyZMo ^maVmMo amOH$maU' `m nwòVH mÁ`m AZwdmXmMo H$m_ nyUª Ãmmbo Amho. _amRrVrb CÏm_ nwòVH m¨Mr lmí` nwòVHo ( Am±{SAmo grSr) áH$ìn `m áH ìnm¨VJªV _amRrVrb {ZdSH g¨Vgm{hÌ`, kmZnrR nm{aVmo{fH {dOoVo gm{hÌ`, gm{hÌ` AH mX_r nm{aVmo{fH {dOoVo gm{hÌ` d _hmamïQ— emgZ nm{aVmo{fHo {dOoVo {ZdSH gm{hÌ`m¨Mr lmí` nwòVHo V`ma H aË`mV `oUma AmhoV. AmOn`«V lr g_Wª am_Xmg `m¨Mo lr Xmg~moY, Hw gw_mJŒO `m¨Mo ádmgr njr d ag`mÍm, qdXm H a¨XrH a `m¨Mr g¨{hVm d Am{X_m`m, `ed¨Vamd MíhmU `m¨Mo H¦ ïUmH mR hr nwòVHo lmí` òdënmV H aË`mV Ambr AgyZ g¨òWoÁ`m g¨Ho VòWimda Vr {dZm_yì` CnbäY H ëZ XoË`mV Ambr AmhoV. lr Xmg~moY d H¦ ïUmH mR `m¨Á`m ÝdZr{’$Vr (grSr) H$mTì`m AgyZ Ì`m {dHŒ rgmRr g¨òWoÁ`m H m`mªb`mV CnbäY AmhoV. Bª-nwòVHo ~XbÌ`m V¨ÍkmZmMm doY KoD$Z g¨òWoZo Amnbr H mhr {ZdSH áH meZo Bª-nwòVH m¨Á`m òdënmV áH m{eV H am`Mo Radbo Amho. dô{Z{_ªVr _m{hVrH moemMo I¨S 1, 2 Am{U 3, _amRr JŒ¨WgyMrMo I¨S 1 Vo 5 Am{U `¨Ímb`mMm kmZH moe `m g¨òWoÁ`m EHy U 9 áH$meZm¨Mr B-nwòVHo V`ma H aË`mMo H m_ grS±H , nwUo `m¨Á`mH$So gmondË`mV Ambo Amho. _moSr hòV{b{IVm¨Mo _amRrH$aU {edNÍnVtMo gmdÍ ^mD$ í`¨H$moOramOo ^mogbo ùm¨Zr 1676 _Ý`o V{_iZmSy_Yrb V¨Omdya `oWo amÂ` òWmnZ Ho$bo. `m ám¨Vmda XrKªH$mi _amRr emgH m¨Mo amÂ` hmoVo. V¨Omdya `oWrb gaòdVr _hmb JŒ¨Wmb` d V{_i {dÛmnrR `oWo AZoH A{V_hÏdmMr _moSr hòV{b{IV H mJXnÍo CnbäY AmhoV. Ì`m¨Mr XwêòVr, OVZ, g¨ajU d Ì`m¨Mo _amRrH$aU H$ë$Z Vo áH$m{eV H$aË`mMm áH$ìn g¨òWoZo hmVr KoVbm Amho. `m H$mJXnÍm¨dëZ VoWrb _amRr ^mfm, g¨òH¦ Vr, VgoM Ì`m¨Mo gm¨òH¦ {VH , e¢j{UH , Am{WªH , gm_m{OH Am{U amOH$r` YmoaU `mda áH$me nSy eHo$b. `m áH$ìnmgmRr VÂkm¨Mr EH g{_Vr Zo_br AgyZ Ì`m¨Á`m gìì`mZo `m H$mJXnÍm¨Mo OVZ íhmdo `mgmRr Ì`m¨Mo g¨JUH$sH$aU ({S{OQm`ÃmoeZ) H$aË`mV `oV Amho.
 11. 11. 12 ’n$}«vcl`q 2014 ^{dï`H mbrZ `moOZm A_amRr ^m{fH m¨gmRr í`dhmamon`moJr _amRrMo á{ejU `m áH ìnm¨VJªV í`mdhm{aH _amRrMo á{ejU XoUmé`m H$m`ªemim¨Mo, á{ejUdJm«Mo Am`moOZ, VgoM ~mobH r nwòVHo (Qm±H -~wH ), {IemV ~miJVm `oË`mOmoJr nwòVHo V`ma H aUo A{^áoV Amho. ùm X¦ïQrZo _hmamïQ— amÂ` Aìng¨¼`mH Am`moJmÁ`m ghH$m`mªZo ^m{fH Aìng¨¼`mH$m¨gmRr H$moUVo CnH¬$_ am~dVm `oVrb `m X¦ïQrZo {dMma gwë Amho. `m X¦ïQrZo _hmamïQ— amÂ` Aìng¨¼`mH Am`moJ Am{U amÂ` _amRr {dH mg g¨òWm ùm¨Zr EH VÂk g{_Vr J{RV Ho br AgyZ Ì`m g{_VrÁ`m _mJªXeªZmZwgma `m g¨X^mªVrb {d{dY CnHŒ _ AmIË`mV `oVrb. ~¦hÞ_hmamïQ— _¨Sim{df`rMr _m{hVrnwpòVH m ZmoH ar d í`dgm`mÁ`m {Z{_ÏmmZo _amRr _mUgm¨Zr amÂ`m~amo~aM XoemÁ`mhr gr_m Amobm¨Sì`m. naŠ`m {RH mUr _amRr ^mfm, g¨òH¦ Vrer Agbobr Zmi H m`_ amhmdr, `m CÕoemZo _amRr OZm¨Zr _hmamïQ— _¨Sim¨Mr òWmnZm Ho br. _mÍ `m _¨Sim¨Mr g¨¼`m, Ì`m¨Mr C{ÕïQo, CnHŒ _ `m¨Mr AÛ`mdV Am{U EH${ÍV _m{hVr CnbäY Zmhr. Ì`m_wioM OJ^amVrb _hmamïQ— _¨Sio EH$_oH$m¨er OmoSbr OmdrV, `mgmRr amÂ` _amRr {dH mg g¨òWo‘m’ª$V OJ^amVrb _amRr _¨Sim¨Mr _m{hVr g¨H {bV H$aË`mV `oUma AgyZ, _m{hVr nwpòVH m d ÝdZr{’$Vrë$nmV (grSr) Vr CnbäY hmoUma Amho. AZwdmX á{ejU áH ìn gÝ`mÁ`m H mimV AZwdmXmMr JaO áemgH r`, e¢j{UH , Vm¨{ÍH , gm{hpÌ`H , Am{WªH Aem gdªM joÍmV áH fmªZo OmUdV Amho. AZwdmXmMo emóewÖ á{ejU {Xbo Va `m joÍmV H m_ H$aUmé`m g¨~¨{YVm¨Á`m H$m_mÁ`m XOmªV gwYmaUm hmoBªb. hm áH$ìn nyUªdoi ^mfm¨VamMo H$m_ H aUmao ^mfm¨VaH$ma, nÍH ma, {dÛmWrª, ^mfm Aå`mgH , g¨emoYZ, gm{hpÌ`H , í`mdgm{`H d gdªgm_mÞ` ZmJ{aH m¨gmRrhr Agob. hm Aå`mgHŒ _ nyUª H$oì`mZ¨Va Vo Amnmnì`m joÍmV A{YH CÏm_áH mao H$m_ H$ë eH$Vrb. hm áH ìn ám`mo{JH VÏdmda nwUo Am{U _w¨~Bª `oWo gwë H aË`mV `oBªb d Amdî`H Voá_mUo _hmamïQ—mVrb BVa eham¨_Ý`ohr gwë$ Ho$bm OmBªb. `m áH ìnm¨VJªV {X„r `oWrb {dkmZágma ùm g¨òWoZo áH$m{eV Ho$boì`m EHy U nmM {dkmZ{df`H B¨J¬Or nwòVH m¨Mr _amRr ^mfm¨Vao H$aË`mMo H$m_ _amRr {dkmZ-n{afX ùm¨Á`m ghH m`mªZo gwë Amho. ùm¨n¢H r, "H m? Am{U H go?' ùm nwòVH mMo áH$meZ H aË`mV Ambo. VmaH m¨Mo AX³^wV {dœ Am{U Hw emJŒ ~wÖrMm SrEZE `m XmoZ nwòVH m¨Mo H m_ A¨{V_ Qàà`mV Amho. d¢km{ZH nwòVH m¨Mm AZwdmX dô{Z{_ªVrMr á{HŒ `m _amRrVyZ g_OmdyZ XoUmam _m{hVrH moe V`ma H$aË`mMo H m_ XÏmmOramd-H X_-Vm¨{ÍH -{ejU-g¨òWoÁ`m QoŠòQmBb-Am{U- B¨{O{Z`qaJ-BpÞòQQèyQÁ`m ghH$m`mªZo gwë Amho. dô{Z{_ªVr _m{hVrH moemMo EHy$U ZD$ I¨S g¨H pìnV AmhoV. Ì`mn¢H$s VrZ I¨S áH m{eV Ãmmbobo AgyZ `m áH$ìnm¨VJªV `m _m{hVrH$moemÁ`m Mm¢Ð`m I¨SmMo H$m_ nyUª Ãmmbo Amho. - S>m±. AemoH$ gmobZH$a g¨nHª$ : 9850858720 vv gm{hÌ` g¨òH¦$Vr ‘¨S>i ¾b¨S>_Ý`o OÞ_boì`m Am[U ^maVmV `oD$Z AdÀ`m XsS>XmoZ dfm«V _amR>s ^mfm AmÌ_gmV Ho$boì`m $mXa Wm±_g {òQ>$Þg ùm¨Zs 1616 gmbs [H¬$òVnwamUmmV d[Uªboì`m "MmoIim, gm[Oé`m Am[U Wmoë$' Aem _amR>s ^mfoMm CÌgd H$[dd`ª Hw$gw_mJ¬O ùm¨Á`m OÞ_[XZs 27 o$~¬wdmar amoOs _amR>s ~m¨Yd gdªÍ gmOam H$aVmV. gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs _¨S>imH$Sy>Z ùm [Xdgmbm _amR>s ^mfm Jm¢ad[XZ _mZyZ _mZmMo H$mhs nwaòH$ma _w¼`_¨Î`m¨Á`m hòVo áXmZ Ho$bo OmVmV. _amR>s gm[hÌ`mbm ^a^ë$Z XoUmé`m [d©Xm H$a¨XsH$a ùm¨Á`m ZmdmZo Â`oïR> gm[h{Ì`H$mg OsdZJm¢ad nwaòH$ma XoD$Z _¨S>imZo kmZnsR> nwaòH$maámâ [d©Xm¨Zm OUy _mZd¨XZmM [Xbs Amho. Â`oïR> H$WmH$ma ám.Ho$.O. nwamo[hV `m¨Zm [d©Xm H$a¨XsH$a ùm¨Á`m ZmdmZo [Xbm OmUmam OsdZJm¢ad nwaòH$ma Vm.27 o$~¬wdmar 2013 amoOs _¨S>imV}$ áXmZ H$aË`mV Ambm. nmM bmI ên`o amoI, _mZ[MÞh d _mZnÍ Ago ùm nwaòH$mamMo òdë$n Amho. _m¢O áH$meZV}$ AZoH$ boIH$ KS>dUmé`m Am[U Ì`m¨Ms [d[dY [df`m¨daMs CÏm_moÏm_ _amR>s nwòVHo$ N>nmBªMm XOmª H$m`_ amIV áH$m[eV H$aUmé`m, _amR>sVsb gmjons g¨nmXH$ æhUyZ ¼`mVZm_ Agboì`m ls.nw.^mJdV ùm¨Á`m ZmdmMm nwaòH$ma ZdM¢VÞ` áH$meZ g¨òWog XoË`mV Ambm. ùm nwaòH$mamMo òdë$n VsZ bmI ên`o amoI, _mZ[MÞh d _mZnÍ Ago Amho. [d[dY dmL>³_`áH$mamVsb CÌH¦$ïQ> gm[hÌ`H¦$VtZm _¨S>imH$Sy>Z Xadfu nwaòH$ma [Xbo OmVmV. ~mbdmL>³_`, áW_ áH$meZ, ám¢T> dmL>³_`, [deof nwaòH$ma ùm [d^mJmVsb 81 gm[h{Ì`H$m¨Zm ùmM g_ma¨^mV gZ 2011-12 ùm dô{Z{_ªVr _m{hVrH$moe B¨
 12. 12. 13 dfmªVsb nwaòH$ma XoË`mV Ambo. ls_Vs gwesbm _mohZbmb g¨Ho$bMm (H$mí`), ls.aÌZmH$a ls[Zdmg H$m¢bJwS> (H$Wm), ls. XmXm [H$gZ S>m|Jao (H$mX¨~ar), ls_Vs nwïnm Omoes (b[bV JÛ), ls.ho_¨V aKwZmW MíhmU (~mbH$Wm) ùm nmM boIH$m¨Zm _¨S>imH$Sy>Z [Xì`m OmUmé`m `ed¨Vamd MíhmU dmL>³_` nwaòH$mamZo Am[U Aja _mZd áH$meZ g¨òWog ga$moOs amOo ^mogbo nwaòH$mamZo gÞ_m[ZV H$aË`mV Ambo. `mM g_ma¨^mV "_amR>s eäXH$moe I¨S> 5', "_amR>s O_ªZ eäXH$moe', "_hmamïQµ>mMo [eìnH$ma : a.Ym|. H$d}o, "_hmamïQµ>mMo [eìnH$ma: AZ¨V ^mboamd', "_hmamïQµ>mMo [eìnH$ma: bmoH$_mÞ` [Q>iH$'$ d "H¦$[fg¨dmXH$: _hmÌ_m w$bo' Aem EHy$U ghm J¬¨Wm¨Mo áH$meZ _w¼`_¨Î`m¨Á`m hòVo Pmbo. _¨S>imÁ`m dVsZo 4 Owb¢ 2013 amoOs CÌH¦$ïQ> dmL>³_` [Z[_ªVsgmR>s [Xì`m OmUmé`m nwaòH$mam¨Á`m H$m`ªH¬$_mMo Am`moOZ H$aË`mV Ambo. Ì`mdois [d©Xm H$a¨XsH$a OsdZJm¢ad nwaòH$ma, nwË`mV Pmboì`m A[Ib ^maVs` _amR>s gm[hÌ` g¨_obZmMo AÝ`j H$[dd`ª ls.Zm.Ym|. _hmZmoa ùm¨Zm d ls. nw. ^mJdV nwaòH$ma _±Oo{òQ>H$ `m áH$meZ g¨òWog _w¼`_¨Î`m¨Á`m hòVo áXmZ H$aË`mV Ambm. VgoM 44 gm[h{Ì`H$m¨Zm amÂ` nwaòH$ma áXmZ H$aË`mV Ambo. [deof æhUOo amÂ` dmL>³_` nwaòH$mam¨Á`m aH$_oV AmVm áÌ`oH$ dmL>³_` áH$mamVrb nwaòH$mam¨Á`m aH$_oV KgKesV dmT> H$aË`mV Ambr Amho. AWªgmhmç` _¨S>imÁ`m dVsZo A[Ib ^maVs` _amR>s gm[hÌ` _hm_¨S>i (nwUo), _hmamïQµ> gm[hÌ` n[afX (nwUo), _amR>dmS>m gm[hÌ` n[afX (Am¢a¨Jm~mX), [dX^ª gm[hÌ` g¨K (ZmJnya), _w¨~Bª _amR>s gm[hÌ` g¨K (_w¨~Bª), X[jU _hmamïQµ> gm[hÌ` g^m (H$moìhmnya) d H$moH$U _amR>s gm[hÌ` g^m (aÌZm[Jar) ùm gmV gm[hÌ` g¨òWm¨Zm _amR>s ^mfm gm[hÌ`[df`H$ CnH¬$_ H$aË`mgmR>s áÌ`oH$s 5 bmI ên`oá_mUo EHy$U 35 bmI ê. AZwXmZ XoË`mV `oVo. _hmamïQµ>mMo [eìnH$ma dmMmb Va dmMmb Ago æhQ>bo OmV Agbo Var Zo_Ho$ H$m` dmMmdo æhUOo Amnbo OsdZ g_¦Ö hmoBªb. `mMm [dMma gm[hÌ` g¨òH¦$Vs _¨S>i H$aV Ambo Amho. Ì`m ÒïQ>sZo AbsH$So>M _¨S>imZo H$mhs _hÏdmÁ`m í`»$tMs AìnM[aÍo _hmamïQµ>mMo [eìnH$ma `m _m[bHo$V [gÖhòV boIH$m¨H$Sy>Z [bhdyZ áH$m[eV Ho$bs AmhoV. gm¨òH¦$[VH$ B[VhmgmMm XòVEodO dmMZmZo kmZmV ^a nS>Vo Am[U EHy$UM Am`wï` g_¦Ö hmoVo, ho Iao Amho. na¨Vw BVŠ`mnwaVoM dmMZ _`mª[XV Ro>dyZ MmbV Zmhs. ho kmZ Onbo Va Jobo nm[hOoM [edm` nwT>Á`m AZoH$ [nT>èm¨Zm _mJªXeªH$ íhm`bm hdo. ùmgmR>s ZmQ>è, ImÛ, Ab¨H$ma Aem H$mhs H$moem¨Ms [Z[_ªVs gm[hÌ` g¨òH¦$Vs _¨S>i H$arV Amho. ho gdª H$moe æhUOo _hmamïQµ>mÁ`m gm¨òH¦$[VH$ B[VhmgmMm _hÏdmMm XòVEodO R>aVsb, `mV e¨H$m Zmhs. _hmamïQµ> amÂ` gm¨òH¦$[VH$ YmoaUm¨VJªV A¨V^yªV Agboì`m Am[U _¨S>imÁ`m dVsZo Xadfu Am`mo[OV Ho$ì`m OmUmé`m J¬¨WmoÌgd `m CnH¬$_mbm J¬¨Wáo_tH$Sy>Z _hmamïQµ>^a CÏm_ á[VgmX bm^V Ambobm Amho. gZ 2013-14 ùm Am[WªH$ dfmªgmR>r gdª [Oìhm _m[hVs A[YH$mar Am{U _hmamïQµ> n[aM` H|$Ñ Zds [X„s d nUOs (Jmodm) ùm¨Zm áÌ`oH$s EH$ bmI nßmg hOma ê. `má_mUo EHy$U ê.52.50 bmI EdT>m [ZYs _¨S>imÁ`m dVsZo J¬¨WmoÌgd Am`moOZmgmR>r XoË`mV Ambm Amho. _hmamïQµ> amÂ` gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs _¨S>imV}$ amïQµ>g¨V VwH$S>moOs _hmamOm¨Mo g_J¬ gm[hÌ` g¨nm[XV H$ë$Z áH$m[eV H$aË`mMm [ZUª` KoË`mV Ambm AgyZ `m áH$ìnmgmR>s S>m±. Aj`Hw$_ma H$mio (ZmJnya), S>m±._YwH$a dmH$moSo> (A_amdVs) d S>m±.[dbmg Imobo (nwUo) ùm VsZ VÂkm¨Ms g[_Vs Zo_Ë`mV Ambs Amho. gs_m ^mJmVsb _amR>s ^mfm d g¨òH¦$Vs g_¦ÖsgmR>s AWªgmhmç` _hmamïQµ> H$ZmªQ>H$ gs_m ^mJm_Ý`o _amR>s ^mfm d g¨òH¦$VsMm dmagm [Q>H$[dË`mgmR>s VgoM g_¦Ö H$aË`mgmR>s PQ>V Agboì`m _amR>s ^m[fH$ g¨òWm¨Zm Am[WªH$ nmR>~i XoD$Z Ì`m g¨òWm¨_mª$V H$mhs `moOZm am~dË`mH$[aVm _hmamïQµ> H$ZmªQ>H$ gs_m ^mJmVsb _amR>s ^mfm d g¨òH¦$Vs g_¦ÖsgmR>s AWªgmhmç` XoË`mMs [deof `moOZm amÂ` emgZmZo gZ 2011-12 nmgyZ hmVs KoVbs Amho _hmamïQµ> amÂ` gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs _¨S>imMs dmQ>Mmb hs ^yVH$mimes H¦$Vk amhyZ g_H$mbsZ KS>m_moS>tes OwiVo KoV áJ[VnWmÁ`m [XeoZo MmbUmar Amho, `mV e¨H$m Zmhs. - S>m±. AZwn_m COJao g¨nHª$ : 9920102089 vv gm[hÌ` d g¨òH¦$Vs _¨S>imZo áH$m[eV Ho$bobo 444 J¬¨W Bª-~wH$ òdë$nmV áH$m[eV H$aË`mMm [ZUª` _¨S>imZo KoVbm AgyZ gs-S±>H$, nwUo ùm g¨òWoda Vs O~m~Xmar gmondË`mV Ambs Amho.
 13. 13. 14 ’n$}«vcl`q 2014 _¦VmVo n¢Om qOH$Umé`m Amnì`m _amRrMm {dœH$moe gdm«Zm gwn{a[MV AmhoM. `ed¨VamdOr MíhmU `m¨Zr 1960 gmbr _amRr {dœH$moemMr òWmnZm Hobr d {dœH$moe {Z{_ªVr ùm EH m _hÏdmH m¨jr áH ìnmMo òdàZ nm{hbo. Vo gmH ma H aË`mgmRr VHª VrWª bû_Uemôr Omoer `m¨Á`m _mJªXeªZmImbr {dœH moemMo 20 I¨S V`ma H amdoV, áÌ`oH I¨S hm 1000 nmZm¨Mm Agmdm, Ago RadË`mV Ambo. lr. VHª VrWª bû_Uemôr Omoer `m¨Á`m H ma{H XrªV 1 Vo 16 I¨Sm¨Mo áH meZ H aË`mV Ambo (A¨H Vo {dkmZ {ejU) d 17 Vo 19 I¨S ho AÝ`jm Sm±. {dO`m dmS `m¨Á`m _mJªXeªZmImbr á{gÖ H aË`mV Ambo. ({dkmZmMo VÏdkmZ Vo g¦ïQr d _mZd) 20 í`m I¨SmÁ`m Zmo¨XtÁ`m g¨H bZmMo H m_ gÝ`m gwê Amho. {dœH moe I¨S 2 am : (AmVwa {ZXmZ Vo EàòQmBZ, OoH ~) `m {dœH moem_Ý`o OJmVrb gdª KSm_moStMm nam_eª KoVbm Jobm AgyZ gm{hÌ`, n`mªdaU, Ordemô, agm`Zemô, ^m¢{VH emô, ^mfm V¨ÍkmZ Aem AZoH {df`m¨Mm g_mdoe Ho bm Jobm Amho. _w{ÑV {dœH$moemMo áÌ`oH I¨S ho Odinmg 1000 nmZm¨Mo Agì`mZo Vmo hmVmiË`mg H$RrU OmV Ago. gdm«gmRr Cn`w» AgyZhr Ì`mMm AmH$ma_mZ, qH _V `m_wio Ì`mMm dmna _`mª{XV hmoV hmoVm. Ì`mVrb _m{hVr AjamH¬$_mZwgma {Xbr Agì`mZo {d{eïQ {df`mMr Zmo¨X emoYUo ÍmgXm`H hmoV Ago. Aem AZoH ASMUtda _mV H aË`mgmRr g¨nyUª _amRr {dœH moe òH± qZJMo V¨ÍkmZ dmnëZ ghm grStÁ`m òdënmV V`ma Ho$bm Jobm. Ì`m_wio 20182 nmZo d 952 {MÍn¦ïRo grSrda nmhmVm `oUo eŠ` Ãmmbo Iao, nU òH±$Z á{V_m Agì`mZo Ì`mV H mhr {RH$mUr gwònïQVm ZíhVr. Zmo¨X qH dm I¨SmVbm _OHy$a emoYUoXoIrb eŠ` ZíhVo. áÌ`oH nmZmMm _moRm AmH$ma d Vmo á{V_m ámë$nm_Ý`o Agì`mZo _hmOmbH$mda QmH ì`mg gdªgm_mÞ`m¨Zm Vmo ZoQdHª Á`m H _r JVr_wio Am±ZbmBZ nmhË`mgmRr H RrU Ãmmbo AgVo. Jobr n¨Mdrg dfoª ‘r gr-S±H ^maVr` ^mfm V¨ÍkmZ joÍmV g¨emoYZ Am{U {dH mg H$m`ª H$aV Amho Am{U ^maVr` ^mfoMm dmna g¨JUH mda gwb^ hmoË`mH arVm H m_ H arV Amho. `m H$m_mMr XIb KoD$Z Ooíhm _amRr {dœH moemÁ`m AÝ`jm Sm±. {dO`m dmS _mÃ`mH So Amì`m, Voíhm hm áM¨S kmZmMm I{OZm g¨nyUª {dœmV gdªgm_mÞ`m¨n`«V nmohmoMbmM nm{hOo, `m {OÕrZo _r H m_mg ád¦Ïm Ãmmbmo. ho nßmg dfm«Mo H$m_ _hmOmbH mda QmH Ë`mg {H Vr H mbmdYr bmJob hm áþ _bm nSbm. ho {edYZwï` nobË`mgmRr gr-S±H Zo Hw$eb V¨Ík Am{U Ý`o`mZo áo{aV AgUmé`m 40-45 OUm¨Mm JQ V`ma Ho bm Am{U H m_mg gwêdmV Ãmmbr. gw_mao 25000 nmZo, áÌ`oH nmZmdarb _OHy a A¨XmOo 750 eäXm¨Mm, Ì`mVrb {MÍo, {MÞho, ho _hmOmbH mda QmH Uo _moRo {O{H$arMo d H$RrU Jm_ hmoVo. áW_ H$m_mMo ZrQ {Z`moOZ H$aË`mV Ambo. hm gdª _OHy$a `w{ZH$moS>_Ý`o QmH$Uo Amdî`H hmoVo (`w{ZH$moS OJmVrb gdª ^mfm¨gmRr EH gmdª{ÍH _mZH Amho.). OJ^amVrb gdª ^mfm `m_Ý`o g_m{dïQ AmhoV. OJmVrb Hw$Rì`mhr H$moÞ`mH$moné`mVyZ H moUrhr `w{ZH moS _mZH mMm dmna Ho ì`m_wio Amnbo g¨Ho$VòWi nmhy eH Vo. Ì`m_wio AmVm g¨Ho$VòWi ~KË`mgmRr m±ÞQ SmCZbmoSMr JaO am{hbr Zmhr. {dœH moemVrb _m{hVr Q¨H$boIZ H$aË`mH$[aVm Vm¨{ÍH$X¦ïQèm n{anyUª Agm áJV B¨pòH¬$àQ H$i’$bH dmnaË`mV Ambm. SoQm á{dïQ H aË`mnydrª H mhr {MÞho òH± Z H aË`mV Ambr d H$mhr ZdrZ {MÞho ’$m±ÞQ_Ý`o g_m{dïQ H aË`mV Ambr. {dœH moemÁ`m _m¨SUrá_mUo gaòdVr ZmdmMm ’$m±ÞQ V`ma H$ë$Z dmnaË`mV Ambm. J{UV, Ordemô, agm`Zemô, ^m¢{VH emô BÌ`mXtMr H$mhr gm¨Ho${VH {MÞho `m¨Mm Aå`mg H ëZ H mhr á{V_m KoË`mV Amì`m Va H mhr Zí`mZo ~Z{dË`mV Amì`m. òH±$Z á{V_m¨_Yrb Zm±BO (_mJrb nmZm¨daMm _OHy$a Ì`mV {_giV Agì`mZo Vo Yyga, AònïQ {XgV Ago) H mTUo Am{U á{V_m gwYmaUm V¨Í dmnë$Z á{V_m {düdH$moe: Hw$R>ohr Am{U H$YrhrJobr n¨Mdrg dfoª gr-S±H ^maVr` ^mfm V¨ÍkmZ joÍmV g¨emoYZ Am{U {dH$mgH$m`ª H aV Amho Am{U ^maVr` ^mfoMm dmna g¨JUH mda gwb^ hmoË`mH$[aVm H$m_ H arV Amho. `m H$m`ªH¬$_mMr XIb KoD$Z _amRr {dœH$moe g¨nyUª {dœmV gdªgm_mÞ`m¨n`«V nmohmoMdË`mMo {edYZwï` gr-S>±H$Zo CMbbo. ho nßmg dfm«Mo H$m_ _hmOmbmda QmH$Ë`mg gr- S±H Zo Hw$eb V¨Ík Am{U Ý`o`mZo áo{aV AgUmé`m 40-45 OUm¨Mm JQ V`ma Ho$bm. gw_mao 25000 nmZo, áÌ`oH nmZmdarb _OHy a A¨XmOo 750 eäXm¨Mm, Ì`mVrb {MÍo, {MÞho, ho _hmOmbmda QmH$Uo _moRo {O[H$arMo d H$RrU H$m_ hmoVo. áW_ H$m_mMo ZrQ {Z`moOZ H aË`mV Ambo. hm gdª _OHy$a `w{ZH$moS_Ý`o QmH Uo Amdî`H hmoVo. OJ^amVrb gdª ^mfm `m_Ý`o g_m{dïQ AmhoV. OJmVrb Hw$R>ì`mhr H$mÞ`mH$moné`mVyZ H$moUrhr `w{ZH$moS _mZH$mMm dmna Ho ì`m_wio {dîdH$moemMo g¨Ho$VòWi nmhy eH Vo. Ì`m_wio AmVm _hoe Hw bH Urª ‘hoe Hw$bH$Uu ho áJV g¨JUU {dH$mg H|$ÑmV (gr-S>±H$) ghg¨MmbH$ d {d^mJá‘wI æhUyZ H$m`ªaV AmhoV. Ì`m¨Zr A{Vgyû‘ `¨ÍUm d Xyag¨Mma `¨ÍUm `m joÍmV í`mnH$ H$m`ª Ho$bo Amho. J¬m{’$Šg A±ËS> B¨Q>o{bOÞg ~oòQ> pòH¬$àQ> Q>oŠZm±bm±Or hm {d^mJ ^maVr` ^mfm¨Zm AmYw{ZH$ V¨ÍkmZmbm nyaH$ H$aË`mgmR>r H$m`ªaV Amho. AmYw{ZH$ V¨ÍkmZmMo í`mgnrR> ‘amR>rbm CnbäY íhmdo, `mgmR>r Vo á`ÌZerb AmhoV. A
 14. 14. 15 gwònïQ H aË`mV Amì`m. do~ _mÝ`_m_Ý`o nmhË`mgmRr, nmZm¨Mo `mo¾` òdë nU H aUo Amdî`H hmoVo. Ì`m_Ý`o _OHw$amMo `mo¾` òdë nU, á{V_m, gmaUr, áVrHo `mo¾` Ì`m {RH mUr pòWV H aUo Amdî`H hmoVo. hoXoIrb EH AmíhmZmÌ_H H$m_ hmoVo Am{U Ì`mgmRr AÌ`¨V Hw eb _Zwï`~i Agbobm doJim JQ V`ma H aË`mV Ambm. {Z`moOZmMm EH ^mJ æhUyZ, Q¨H boIH , _OHy a VnmgZrg, òdë nU H aUmam JQ, do~ AnbmoS, emoYV¨Í JQ d BVa VÂkm¨Zm EH$mMdoir {dœH$moemda H$m_ H$aVm `mdo `mH$[aVm gm_JŒr í`dòWmnZ áUmbr C^maË`mV Ambr. `m gdª JmoïQtgmRr gdª gh^mJr Agboì`m¨Zm á{ejU XoË`mV Ambo. AZoH H m_o g_m¨Va nmVú`m¨da gwë$ hmoVr. gdª _m{hVr, {MÍo, gm¨Ho {VH {MÞho EH Í H ëZ áÌ`oH nmZ AMyH d gwònïQ _hmOmbH mda QmH Uo eŠ` Ãmmbo Vo gdm«Á`m _ohZVr_wioM. V¨ÍkmZmMm EH ^mJ æhUyZ http://marathivishwakosh.in `m g¨Ho$VòWimda òWm{ZH gMª E¨{OZ XoË`mV Ambo Amho. `mÁ`m _XVrZo {dœH moemVrb Hw$Rbrhr _m{hVr AmnU emoYy eH Vmo. VgoM áJV H ibH {Xbm Amho. VgoM òd`¨gy{MV (Auto suggest) hr gmo`hr {Xbobr Amho. g¨JUH mda {dœH$moe QmH Ë`mMm AmUIr EH m`Xm æhUOo Ì`mVrb H mhr _OHy a Amnì`mg AmdSbm d H$moUmbmhr Vr Zmo¨X nmRdmdr Ago dmQì`mg Bª_obÜmao Vr VoWyZM AmnU nmRdy eH Vmo. ^{dï`mV AZoH gwYmaUm d ZdrZ H$ìnZm AmH$mamV `oUma AmhoV. dmMZáUmbr (QoŠòQ Qw ònrM) dmnëZ hm {dœH moe ~mobH$m H$aVm `oD$ eHo$b OoUoH$ë$Z {deof bmoH$m¨Zm Ì`mMm AmZ¨X KoVm `oBªb. B¨JŒOr- _amRr eäXH$moe (n{a^mfm H$moe ) gMª E¨{OZ_Ý`o QmH$Ë`mV `oUma Agì`mZo gMª E¨{OZ_Ý`o B¨JŒOrVyZ emoY KoVì`mg dmnaH$Ì`mªbm _amRr ^mfoV n{aUm_ {_iVrb. VgoM {dœH moe Bª-~wH òdë nmV AmUUo, Vmo _mo~mBb, Q±äboQ nrgrda CnbäY H$aUo ({deofV… AmH me Q±äboQ), _OHy$a ŠbòQ[a©J V¨ÍkmZmMm dmna H$ëZ {df`mZwë$n _m{hVrMo EH$ÍrH$aU H$aUo æhUOo g_Om EImÛmbm » OrdemômMr _m{hVr hdr Agob Va Vr g¨nyUª {dœH$moemVrb Ì`m g¨X^mªVrb gdª Zmo¨XtMo g¨H bZ H$ë$Z Vr EH${ÍV nmhVm `oUo eŠ` hmoBªb. bhmZ _wbm¨Zm {dœH moemMr AmdS {Z_mªU íhmdr æhUyZ {dœH$moemda AmYm[aV ZdrZ Ioi, H$moSr V`ma H$aË`mV `oUma AmhoV. AÌ`mYw{ZH$ V¨ÍkmZ dmnaì`m_wio JwJb d BVa gMª B¨{OZda gMª Ho ì`mda gdªáW_ http://marathivishwakosh.in ho g¨Ho$VòWi {XgVo. AmVmn`«V `m g¨Ho$VòWimbm 42 Xoem¨VyZ Odinmg 10 bmI bmoH m¨Zr ^oQ {Xbr AgyZ AZoH m¨Zr Amnì`m á{V{HŒ `mhr nmRdì`m AmhoV. {dœH$moem_Ý`o H$mimZwë n Zmo¨Xr AÛ`mdV H$aUo ho Va {ZÌ`{Z`_mMo H$m_ AmhoM nU EImÛm Zmo¨Xr_Ý`o Agboì`m {MÍmda ({H$„m, _¨{Xa, B) pŠbH Ho$ì`mg AmOÁ`m KSrbm Agbobr VoWrb n{apòWVr nmhVm `mdr `mgmRr Amæhr á`ÌZ H$aUma AmhmoV. VgoM EImÛm _hmnwêfmÁ`m {MÍm~amo~a Ì`m¨Mm AmdmO (^mfUo - dJ¢ao) CnbäY Agob Va Am^mgr dmòVd (Virtual Reality) C^maVm `oBªb. B¨QaZoQda {dœH$moemMr CnbäYVm ho gdª òVamVrb bmoH$m¨gmRr EH _moRo daXmZ Amho. B¨QaZoQdarb _amRr {dœH$moe BVa amÂ`m¨Zmhr áoaUmXm`r Raob `mV e¨H mM Zmhr. ~mobH$m [düdH$moe ~mobH$m [düdH$moe hs g¨H$ìnZm AmJis doJis Amho. Z±~_Ý`o Ì`mMo Ýd[Z_wÑU H$aË`mV Ambo. S>m±. [dO`m dmS>, S>m±. ho_M¨Ñ áYmZ, S>m±. òZohbVm Xoe_wI, S>m±. a[dZ WÏmo, S>m±. A[^[OV Am[U S>m±. ámO»$m Xoenm¨So>, S>m±. g¨O` Xoe_wI `m¨Zs hm Hw$_ma [düdH$moe ~mobH$m Ho$bm. Vmo marathivishwakosh.in `m g¨Ho$VòWimda CnbäY Amho. S>m±. A[Zb H$mH$moS>H$a `m¨Zs ~sOm¨Hw$aU hs Zm|X dmMyZ Ì`m¨Mm ew^ma¨^ Ho$bm. [H$emoam¨gmR>s Ago doJio `moJXmZ ^maVs` ^mfm¨_Ysb [düdH$moemV áW_M Ambo Amho. `m ~mobŠ`m [düdH$moemMo CX³>KmQ>Z hm AZÞ`gmYmaU `moJ hmoVm. ~mb_mohZ [dÛm_¨[XamMo g¨MmbH$ ls`wV [Jare aoJo `m¨Zs hm `moJ OwidyZ AmUbm. ¼`mVZm_ A[^ZoVo [dH¬$_ JmoIbo, A{^ZoVo g[MZ IoSo>H$a Am[U Â`oïR> A[^ZoÍs gwb^m Xoenm¨So> `m H$m`ªH¬$_mMo á_wI nmhwUo æhUyZ Cn{òWV hmoVo. g¨nHª$ : 9822053779 vv _amRr {dœH$moemMm n{hbm I¨S _hmOmbmda 25 Am±ŠQmo~a 2011 amoOr _w¼`_¨Ír n¦ÐdramO MíhmU, `m¨Á`m hòVo áH$m{eV H$aË`mV Ambm. gdª I¨S OZ_mZgmn`«V bdH$amV bdH$a nmohmoMmdo d Ì`mg á{gÖr {_imdr `m hoVyZo doJdoJú`m joÍmVrb _mÞ`da Ogo, _hmamïQ—mMo amÂ`nmb e¨H$a Zmam`UZ, n`mªdaU d gm¨òH¦${VH _¨Ír g¨O` XodVio, Sm±. {dO` ^QH$a, Sm±. aKwZmW _meobH$a, Sm±. A{Zb H$mH$moSH$a, ám. am. J. OmYd, Sm±. Zao¨Ñ OmYd, Sm±. {dO`m amÂ`mÝ`j, Sm±. Zohm amOnmb, Sm±. òZohbVm Xoe_wI, Sm±. amOZ doiyH a, Sm±. _mYdr noRo, AmXtÁ`m hòVo áÌ`oH I¨SmMo áH meZ H aË`mV Ambo d dfª^amV gdªgm_mÞ`m¨Zm Vo g¨Ho$VòWimda CnbäY H$ë Z XoË`mV Ambo. [düdH$moemÁ`m `m bmoH$[á` g¨Ho$VòWimbm _hmamïQµ> emgZmZo àb±[Q>Z_ nwaòH$ma XoD$Z Jm¢a[dbo Va H$m±æ`wQ>a gmogm`Q>s Am±$ B¨[S>`mZo amïQµ>s` {ÜVs` nm[aVmo[fH$ XoD$Z `m g¨Ho$VòWimMm Jm¢ad Ho$bm. Am`Q>s EŠgbÞgÁ`m H$m±æ`wQ>a gmogm`Q>s Am±$ B¨[S>`mÁ`m [düdH$moemÁ`m amïQµ>s` nwaòH$mamgmR>s S>m±. [dO`m dmS>, ls`wV _hoe Hw$bH$Uu, S>m±. emo^m [e©Xo d ls. M¨ÑH$m¨V YwVS>_b `m¨Zs áW_ _w¨~Bª d Z¨Va [demImnÆ>U_ `oWo [düdH$moemMo á[V[Z[YÌd Ho$bo.
 15. 15. ’n$}«vcl`q 201416 ì`m XmoZ XeH$mV H$mhr J{UVr ámë$nm¨Mm dmna H$aV Aå`mgH$m¨Zm EImXr ^mfm {H$Vr H$mi {Q>Hy$ eHo$b `mMm A¨XmO ~m¨YU¨ eŠ` Pmb¨ Amho. Amnì`m ^m{fH$ dmaemMm $ma _moR>m {hògm _mUyg doJmZo J_mdV Mmbbm Amho, ho `m A¨XmOm¨_YyZ bjmV `oV¨. ho Zo_H¨$ H$Yr KS>ob ho Vo A¨XmOo gm¨Jy eH$V ZmhrV. nU Ì`m¨Mr `m _wÛmda gh_Vr Amho H$s EH$ V¦Vr`m¨e qH$dm Odinmg AmO ApòVÌdmV Agboì`m gJú`m ^mfm g¨H$Q>mV AmhoV. XwgarH$S>o ^m{fH$ OmJ{VH$sH$aUmÁ`m VWmH${WV nwaòH$Ì`m«Zm g¨nyUª OJ^amV {_iyZ AJXr _moOŠ`m, Ia Va EH$M ^mfm Agm`bm hdr Amho. Ì`m_wio XoemXoem¨_Ybm g¨dmX AJXr gmonm hmoBªb Ag¨ Ì`m¨Zm dmQ>V¨. AWmªV, ^m{fH$ dmagm Zð> hmoË`m_wio _mZdr g¨òH¦$Vr, ~m¢{ÖH$ g¨nXm `m¨Á`m OmJ{VH$ R>oí`mM¨ Oo ZwH$gmZ hmoUma Amho, Ì`mMm n[aUm_ Â`m Xoem¨_Ý`o qH$dm g_mOmV EH$M ^mfm ApòVÌdmV Amho, Â`m¨M¨ amoOM¨ OJU¨ Ì`m¨Á`m òdV…Á`m ^mfoda Adb¨~yZ Zmhr, Â`m¨Mr kmZí`dòWm Ì`m¨Á`mM ^mfoV Amho, Ì`m¨Á`mdahr AáÌ`jarÌ`m hmoUmaM Amho. nU EImXr ^mfm Zð> hmoË`mMm VmU H$m` AgVmo, Vo Ì`m¨Zm Vm~S>Vmo~rZo OmUddUma Zmhr, EdT>¨M. gm¨òH¦${VH$ ^m¨S>dbm_Ybm ^mfm _hÏdmMm KQ>H$ áÌ`oH$ ^mfoÁ`m B{VhmgmV Amý`ªH$maH$ Am{U H$YrH$Yr AÌ`¨V AZno{jV diU¨ Ambr AmhoV. {^„rgma¼`m ^maVmVì`m Am{Xdmgr ^mfoM¨ CXmhaU `m g¨X^mªV XoVm `oBªb. hm g_mO Am{WªH$, gm_m{OH$ nmVirda VwbZoV daÁ`m WamV> Agboì`m g_mOmÁ`m nmVirda nmohmoMyZ Ì`m g_mOm¨á_mUoM dmJm`Mm, amhm`Mm á`ÌZ H$aË`mÁ`m á`ÌZm¨_wio Ì`m¨Á`m ^mfoda Ì`mMm n[aUm_ Pmbm Amho. Ì`m g_mOmÁ`m `m d¦Ïmrbm gJir ^mfm-gm_m{OH$ J¦{hVH¨$ bmJy nS>VmV. B{VhmgmV Ag¨hr nmhm`bm {_iV¨ H$s, amOml` Agboì`m H$mhr ^mfm Zð> nmdì`m Am{U Ì`m¨Á`m_YyZ gÏmoÁ`m n[aKmdaÁ`m ^mfoÁ`m á^mdmVyZ EImXr ZdrZ ^mfm CX`mbm Ambr. Aer H$mhr Amý`ªOZH$ CXmhaU¨ ApòVÌdmV AmhoV Am{U ^{dï`mV Aer AmUIr CXmhaU¨ nmhm`bm {_iU¨ eŠ` Amho. Zm`Oo[a`m, _opŠgH$mo, nmnwAm Þ`y KmZm, B¨S>moZo{e`m Am{U ^maVm_Ybo bmoH$ Ì`m¨Á`m ^mfm¨_Ý`o eäXm¨Mm gmR>m doJmZo H$_r hmoV Agì`mMo AZw^dV AmhoV. òWm{ZH$ ^mfH$m¨Mr Jw¨VmJw¨VrÁ`m g¨H$ìnZm Ì`m¨Á`mM ^mfoVyZ í`»$ H$aË`mMr j_Vm {Xdg|{Xdg H$_r hmoV Mmbbr Amho Am{U ~hÿVoH$ ^mfm¨_Ý`o eäXm¨Mo doJdoJio AWª {Z_mªU H$aË`mMr j_Vm doJmZo H$_r hmoV Mmbbr Amho. ^m{fH$ d¢{dÝ`mda n[aUm_ gmYmaUnUo gmV Vo AmR> hOma dfm«nydu AJXr AerÁ`m AerM Zmhr, nU `mM áH$maMr n[apòWVr CX³>^dbr hmoVr, Ag¨ B{VhmgH$mam¨M¨ æhUU¨ Amho. _mUgmbm {ZgJmªV {~`m êOyZ PmS> CJdV¨, `m {ZgJmªVì`m H$m¢VwH$mMm emoY bmJbm Vmo hm H$mi Amho. Ì`mZ¨Va {eH$marÁ`m AdòWoVyZ _mZdr g¨òH¦$Vr eoVrÁ`m ámW{_H$ AdòWoH$S>o dibr. æhUOoM {eH$ma Vo eoVr Ag¨ _mUgmÁ`m CÌnmXZ í`dòWoV Oo pòWÌ`¨Va Pmb¨, Ì`mMm _mZdr ^m{fH$ d¢{dÝ`mda n[aUm_ Pmbm Ag¨ _mZb¨ OmV¨. Ì`m_wioM OJmVì`m nydª, n{ý_, CÏma X{jU `m Mmahr Q>moH$m¨da gÝ`mÁ`m Am{WªH$ ~Xbm¨Mm Omo _yb^yV n[aUm_ Pmbm Amho, Ì`mMm ^m{fH$í`dòWodahr n[aUm_ hmoVmo Amho Am{U ^mfm ^mfm Am{U ~mobr ^mfm hr _hÌdmMr Jmoð> Amho, {OÁ`m_wio _mUyg {ZgªJmnmgyZ, BVa ámË`m¨nmgyZ doJim R>abm Amho. gm¨òH¦${VH$ ^m¨S>dbm_Ybm ^mfm hm _hÏdmMm KQ>H$ Amho. `m _hÌdnyUª ^m¨S>dbmÁ`m {Z{_ªVrMr á{H¬$`m Jobr nmM bmI df} gmVÌ`mZo gwë$ Amho. AmVm _mÍ ho ^m¨S>db J_mdË`mÁ`m Q>àà`mda AmnU `oD$Z nmohmoMbmo AmhmoV. ^mfmVÂkm¨Á`m A¨XmOmZwgma ApòVÌdmV Agboì`m OdiOdi ghm hOma ^mfm¨n¢H$s 22í`m eVH$mn`«V 300 ^mfmXoIrb {Q>H$Uma ZmhrV. `m ^mfm¨M¨ ZrQ> gd}jU Ho$b¨ Zmhr Va AmO IamoIaM {H$Vr ^mfm ApòVÌdmV AmhoV ho g_OU¨ H$R>rU Amho. `m ApòVÌdmV Agboì`m ^mfm¨n¢H$s H$moUÌ`m ^mfm {Q>H$Vrb Am{U {H$Vr ^mfm {Q>H$Vrb, ho gm¨JU¨ Va A{YH$ H$RrU Amho. S>m±. JUoe Xodr ^maVs` ^mfm bmoH$ gd}jU g¨òWoMo AÝ`j Agbobo S>m±. JUoe Xods ho ~mobs^mfoÁ`m g¨emoYZ H$m`mªbm dmhyZ KoVbobo Amnì`m XoemVsb AJ¬Us Aå`mgH$ AmhoV. Ì`m¨Zr ^maV gaH$maÁ`m {d{dY g¨òWm¨da H$m‘ Ho$bo Amho. òdV¨Í ^maVmVsb gdmªV _moR>o ^m[fH$ gd}jU, [nnìg [b©{¾d{òQ>H$ gd} Am±$ B¨[S>`m Ì`m¨Zs ZwH$VoM 3000 òd`¨godH$/ Aå`mgH$m¨Á`m gmhmç`mZo nyUª Ho$bo. `m gd}jUmMm Ahdmb 35 hOma n¦ïR>m¨Mm AgyZ Vmo 50 I¨S>m¨V áH$m[eV Ho$bm OmBªb. Ì`m¨Zm H$m±_ZdoìW, w$b~¬mBªQ>, Q>sEM~s [g_Þg, Odmhabmb Zohê o$bmo[en ámâ Pmì`m AmhoV. "AmãQ>a AæZo[e`m' `m J¬¨Wmg gm[hÌ` AH$mX_sMm nwaòH$ma ámâ Pmbm Amho. "dmZáòW' `m J¬¨Wmg XwJmª ^mJdV ò_¦Vs nwaòH$ma Am[U _hmamïQµ> $m£So>eZ nwaòH$mamgh ghm nwaòH$ma ámâ Pmbo AmhoV. Jo
 16. 16. 17 g¨KfmªÁ`m Q>àà`mVyZ OmV AmhoV, Ag¨ _mZm`bmhr OmJm Amho. AWmªV `mdoiÁ`m g¨Kfmªbm EH$ doJir Pmba Amho, Vr æhUOo n[apòWVrnojmhr _mZdr OJË`mda V¨ÍkmZmMm OmòV á^md Amho. V¨ÍkmZ _mZdr OrdZmVì`m ^mfmí`dhmamda _moR>èm á_mUmda Adb¨~yZ Amho. _mUgmMm _|Xy Am{U Ì`mMr _mZ{gH$Vm `m¨Á`mda AmYm[aV `¨Ím¨Mm dmna AOyZ $magm êibobm Zmhr. doJdoJú`m _mZdr g_yhm¨Zm OmoS>Uma¨ ^mfmYm[aV V¨ÍkmZ AmVm OJm_Ý`o dmnab¨ OmV Amho. Ì`m_wio AmVm `m OJmMr (H$s {dœmMr) nwZªaMZm, nwZª~m¨YUr hmoV Amho. Aem n[apòWVrMr gm_m{OH$ gyÍo qH$dm VÏdkmZmÁ`m g¨H$ìnZm¨Á`m nmVirda _m¨S>Ur H$aVm `oBªb. AZoH$ g_mOm¨da `mMm n[aUm_ hmoVmo Amho. Ì`mV Aem g_yhm¨Mm g_mdoe Amho, Oo ~Xbm¨Á`m Aem Q>moH$mbm AmhoV H$s, Â`m¨Mm AmdmOhr EoH$bm OmD$ eH$V Zmhr, EoHy$ `oV Zmhr. Vw_Mr òdV…Mr ^mfm AgVo, nU {Vbm òdV…M¨ í`mH$aU ZgV¨, Vr bmoT>U¨ ~ZVo, Vr {dH$mgmÁ`m á{H¬$`oV AS>Wim R>aVo, Am{U Vr _mJmgbonUmM¨ bjU g_Obr OmVo. `m ^mfm¨_Ý`o Agbobm kmZmM¨ g¨{MV ho "Z- kmZ' æhUyZ Q>mH$mD$ R>adb¨ OmV Amho. da Â`m¨Mm C„oI Ho$bm Amho Ì`m Xoem¨_Ý`o eVH$mZweVH$m¨Á`m á{H¬$`oVyZ AZoH$ ^mfm {dH${gV Pmì`m AmhoV. nmnwAm Þ`y KmZm_Ý`o 900 ^mfm AmhoV. ^maVm_Ý`o 700 ^mfm AmhoV. Zm`Oo[a`m_Ý`o 400 ^mfm AmhoV. _opŠgH$mo_Ý`o 300 ^mfm AmhoV. doJdoJú`m Aå`mgmVyZ Ag¨ nwT>o `oV Amho H$s, ho Xoe BWbo g_mO ho ^m{fH$ d¢{dÝ` æhUOo Ì`m¨M¨ gm¨òH¦${VH$ ^m¨S>db Amho, hoM {dgaV Mmbbo AmhoV. _r {J¬AgªZMm gíh} 1970 Á`m Xaæ`mZ dmMbm. ^maVmVì`m ^m{fH$ n[apòWVr~m~VM¨ Ì`mM¨ {dò_`M[H$V H$aUma¨ kmZ, AZoH$ AmíhmZ¨ g_moa AgVmZmhr ho H$m_ nyUª H$aË`mMm Ì`mMm {ZYmªa `m gJú`mnojmhr EH$ VêU dmMH$ æhUyZ _mÃ`m _Zmbm {^S>ì`m Ì`m Ì`mÁ`m Ì`m gíh}_Yì`m H$mhr _yH$ OmJm. AJXr EH${dgmí`m eVH$mÁ`m áma¨^mnmgyZhr {J¬AgªZZ¨ Zm|Xdboì`m 179 ^mfm¨n¢H$s 165 ^mfm hiyhiy _¦Ì`ybm gm_moé`m OmV AmhoV. {J¬AgªZÁ`m qbp¾dpòQ>H$ {WAar Am±$ B¨{S>`m Am{U Ì`mMm _hÏdmMm dmag Agbobm ga Om±Z {dì`_ OmoÞg `mMr {J¬AgªZÁ`mM VmoS>rMr _m¨S>Ur `m¨Mm H$mhr VwbZmÌ_H$ Aå`mg Pmbm Agob Va _bm _mhrV Zmhr. OmoÞgÁ`m H$mimV ^maVmV Zo_Š`m {H$Vr ^mfm ApòVÌdmV hmoÌ`m, ho g_OyZ KoU¨ Ì`mbm eŠ` Zgb¨ Var ^maVmVb¨ ^m{fH$ d¢{dÝ` ~KyZ Vmo W¹$ Pmbm hmoVm. XwgarH$S>o {J¬AgªZZo gíh}jU H$ë$Z Or _m¨S>Ur Ho$br, Ì`mV ho d¢{dÝ` ~KyZ Amý`ªM{H$V Pmì`mMr, OmUrd ZíhVr. Ì`m_wio {J¬AgªZMo I¨S> hmVmiUmé`mbm Ag¨ dmQ>V amhV¨ H$s ho J¬m_rU ^mfoMo {d{dY áH$ma AmhoV, hr KamKamV Jm`br OmUmar ~mi~moY JmUr AmhoV, _mZdd¨eemômÁ`m Aå`mgmbm nyaH$ bmoH$m¨Á`m MmbrarVtMr, OJË`mMr dUªZ¨ AmhoV. Ì`mZo 200 Á`m Amgnmg ^mfm Zm|Xdì`m AmhoV, 500 ~mobtMm C„oI Ho$bm Amho. BVH¨$ _moR>¨ H$m_ H$ë$Zhr Ì`mVyZ Ì`mMm njnmVM ZOaog_moa `oVmo. Ì`mCbQ> {dì`_ OmoÞgÁ`m {bImUmÁ`m gwë$dmVrbmM Ì`mZo ^maVmV EH$ AkmV g¨òH¦$VrMm emoY bmJì`mMm AÌ`mZ¨X A{Ve` WoQ>nUo í`»$ Ho$bm Amho. O¢d gm¨òH¦${VH$ d¢{dÝ`mMr doJir Zm|X ga {dì`_ OmoÞgÁ`m H$mimnmgyZ ^maVmVì`m kmZ na¨naoMr Am{U O¢d gm¨òH¦${VH$ d¢{dÝ`mMr OmUrdnydªH$ doJir Zm|X À`m`bm gwêdmV Pmbr. dgmhVr g¨nwð>mV Amì`m Ì`mZ¨VaÁ`m H$mimVhr nma¨n[aH$ kmZí`dòWm Am{U dgmhVrÁ`m H$mimV gwë$ Pmbobr kmZí`dòWm `m¨Mm nmýmÏ` AmYw{ZH$Vog¨X^mªV _oi KmbË`mMm á`ÌZ gwë$ Pmbm hmoVm. BWo KÆ>nUo êOyZ Agbobr _m¢{IH$ nÖVrZo kmZ XoË`mMr na¨nam Am{U nmýmÌ` nÖVrMr kmZí`dòWm `m¨Á`mVrb g¨Kfª VgoM naòna ghH$m`ª `mVyZ EH$ gwg¨JV Aer í`dòWm KS>V hmoVr. emim, {dÛmnrR>¨, ê¾Umb`o, Þ`m`mb`o Aem _w¼` ádmhmVì`m kmZágma H$aUmé`m g¨òWm¨Zr ^maVr` CnI¨S>mV gm¨òH¦${VH$ XodmUKodmUrVyZ {Z_mªU Pmbobr Jw¨VmJw¨V H$Yrhr $maer {dMmamV KoVbr Zmhr. EH${dgmí`m eVH$mVrb {dMmad¨Vm¨Zm `mVyZ {Z_mªU Pmboì`m ~m¢{ÖH$ AmíhmZm¨Mm gm_Zm H$amdm bmJUma Amho. `m g¨òH¦$Vr g¨KfmªMm gJú`mV OmòV VmU ^mfm Am{U ^m{fH$ A{^í`»$s Agboì`m joÍm¨da nS>bm. dgmhVr g¨nwð>mV Amì`mZ¨VaÁ`m H$mimVb¨ ^maVr` gm£X`ªemô, ^mfmemô Agmo B{VhmgmH$S>o nyUª nmR> {$adyZ nwT>o OmU¨, ho ^maVr` ~w{Ö_¨Vm¨g_moaM¨ _moR>¨ AmíhmZ Amho. AbrH$S>Á`m H$mimV ^mfm Am{U _m¢{IH$Vm `m¨Á`m naònag¨~¨YmMr doJir Zm|X KoË`mg¨X^mªV hmbMmbr gwë$ AmhoV. Joì`m XmoZ eVH$m¨_Ý`o ^mfmemômZo EH$ Aå`mgjoÍ æhUyZ Iyn áJVr Ho$br Agbr Var doJdoJú`m Jw¨VmJw¨VrÁ`m, A_yVª í`dhmam¨gmR>r _mUyg Or _m¢{IH$ {MÞho dmnaVmo, Ì`m gJú`m {MÞhm¨Mm AWª bmdUo `m emômbm AOyZ eŠ` Pmbobo Zmhr Ì`m AWmªZo `m emômbm AOyZ Iyn _moR>m n„m JmR>m`Mm Amho. ~mobtMm áþgwÖm AOyZ AgmM Jw¨VmJw¨VrMm Amho. ^mfm Am{U dmòVd _mZdr CÌH¬$m¨VrÁ`m á{H¬$`oV AZoH$ ahò`o XS>bobr AmhoV. AmnU `m á{H¬$`o~Õb $»$ H$mhr emôr` J¦hrVH¨$ _m¨Sy> eH$Vmo H$maU `m á{H¬$`o~Õb Amnì`mbm Agbobr _m{hVr IynM Anwar Amho. hr J¦hrVH¨$hr Aer AmhoV H$s EImX¨ AJXr {damoYr J¦hrVH$hr VodT>M¨ á^mdr dmQy> eH$V¨. _mZdr CÌH¬$m¨VrÁ`m _hmZ á{H¬$`o_Ý`o ^mfm hr gm_m{OH$ g¨òWm, {VM¨ òdë$n, {VMr {Z{_ªVr á{H¬$`m `m gJú`m_wio EH$ ahò`M ~ZyZ am{hbr Amho. ho {dœ Ooíhm ApòVÌdmV Amb¨ Voíhm EImXm ÝdZr ApòVÌdmV Amnì`m XoemV 1971 Á`m OZJUZoZ¨Va OZJUZm A{YH$mé`m¨Zr Ag¨ R>adb¨ H$s Or ^mfm Xhm hOmam¨hÿZ H$_r bmoH$m¨nwaVrM Cabr Amho, {VMr Zm|X H$aË`mMr JaO Zmhr. B{VhmgH$mimnmgyZ ^mfm¨M¨ áOmgÏmmH$ Agboì`m ^maVmV Ì`m_wio `m ^mfm¨M¨ òWmZM ZmH$maË`mV Amb¨. AWmªV 1971 Á`m OZJUZo_Ybm hm {ZUª` AMmZH$ KoVbm Jobobm ZíhVm. dgmhVrÁ`m H$mimV Ooíhm ^maVmVì`m EHy$U ^mfm¨n¢H$s Oo_Vo_ XmoZ Q>¹o$ ^mfm¨_YyZ N>nmBª hmoV Ago VoíhmnmgyZ hr á{H¬$`m gwë$ Pmbr hmoVr. dmòV{dH$ ^mfm{Z{_ªVr hr OdiOdi XmoZ eVH¨$ gwë$ Agbobm ~m¢{ÖH$ B{Vhmg Amho Am{U Ì`mZo d¢^dmM¨ {eIa JmR>bob¨ Amho.
 17. 17. ’n$}«vcl`q 201418 hmoVm H$m.. nmË`mÁ`m AmdmOmMo AmH$bZ hmoË`mÁ`m j_VoÁ`m AmYrnmgyZ ÝdZr ApòVÌdmV hmoVm H$m.. A¨VòW AmdmO æhUOoM AZmhV ÝdZr Am{U òda`¨ÍmVyZ ~mhoa nS>Umam AmdmO `m¨Mo òdë$n gmaIoM Amho H$m`.. AWmªMr XodmUKodmU AWmªV g¨dmX gmYË`mgmR>r S>moio qH$dm _Y_mem¨á_mUo earamÁ`m Ad`dm¨Mr hmbMmb H$ë$Z VodT>èmM á^mdrnUo g¨dmX gmYUo eŠ` AgVmZm _mUgmZo òda`¨Ímda œmgmZo {Z`¨ÍU {_idyZ {Z_mªU hmoUmao ÝdZr hoM gmYZ æhUyZ H$m {ZdS>bo.. g¨dmXmMr hr BVa gmYZ¨ _mUyg VodT>èmM AmÌ_r`VoZo dmnaV H$m Zmhr.. `m gJú`m áþm¨Mr CÏma g¢Öm¨{VH$ nmVirda XoVm `oVrb nU Vm[ÏdH$ nmVirda Ì`m¨M¨ nyUªnUo g_mYmZH$maH$ CÏma XoVm `oV Zmhr. CÌH¬$m¨VrÁ`m á{H¬$`oV Ho$íhmVar òda`¨ÍmÁ`m _mÝ`_mVyZ hdoda {Z`¨ÍU R>odyZ ÝdZr {Z_mªU H$aUo Am{U Ì`m ÝdZrÁ`m _mÝ`_mVyZ g¨dmX gmYUo ho Jmoð> _Ý`dVu R>abr. Ì`mMá_mUo Aja¨ Am{U A¨H$ hr ÝdZrgmR>rMr {MÞh¨ V`ma Pmbr. _J `m {b{IV ^mfoZo _m¢{IH$ ^mfoMo nyUª CƒmQ>Z H$m Ho$bo Zmhr.. _yb OÞ_mbm `oVo Voíhm ^mfoMo J¬hU H$aË`mMr Ì`mÁ`m_Ý`o j_Vm OÞ_V… AgVo Aer g¢Öm¨{VH$ _m¨S>Ur Ho$br OmVo, _J {MÞhm¨Á`m òdë$nmV Agbobr Aja¨ Am{U _mZdr ÝdZr `m¨Á`mVrb gmæ` J¬hU H$aË`mMr Z¢g{JªH$ j_Vmhr {gÖm¨VmÁ`m nmVirda J¦hrV H$m YaË`mV Ambobr Zmhr.. hmd^md, ÝdZr {Z`¨ÍU, {MÞhë$nr {bnr `m {VÞhrnbrH$S>o _m¢Z VgoM òVäYVm `m gJú`mVyZ í`»$ hmoUmé`m ^md^mdZm¨Á`m AWmªMm AWª `m g¨H$ìnZoV g_mdoe Ho$bm OmVmo. Ì`m_wio AWª `m g¨H$ìnZoMm Zo_H$m AWª H$m` `mÁ`m {ZïH$fmªn`«V AmnU AOyZ `oD$Z nmohmoMbobmo ZmhrV. Ì`m_wio AWmªg¨X^mªVbo {gÖm¨V AOyZhr AWª `m g¨H$ìnZoMm Vm{ÏdH$ A¨XmOM í`»$ H$aVmV. Ì`mnwT>o OmV ZmhrV. Ì`m_wio AOyZhr AWª æhUOoM ^mfm Ag¨ {Z:g¨{X¾YnUo æhUVm `oV Zmhr qH$dm AWª hr g¨H$ìnZm ^mfoÁ`m AmYrnmgyZ ApòVÌdmV hmoVr H$m.. H$s Vr _m¢{IH$ ^mfonojm CÌH¦$ð>, nyUªnUo òdV¨Í Aer Vm[ÏdH$ qH$dm gm_m{OH$ í`dòWm Amho.. _m¢{IH$ ^mfoMr j_Vm ^mfm hr gVV ~XbVr, ádmhr, á`moJerb Agbr Var Vr _mZdr AmdmŠ`mVbr Amho. nU Ì`mM~amo~a OJmM¨ AmH$bZ H$aË`mMr _mUgmMr j_Vm _m¢{IH$ ^mfoda AmYm[aV Amho. Ì`m_wio Vr Ì`mZwgmaM {Z`¨{ÍV, {Z{ýV Pmbobr Amho, hohr bjmV KoVbo nm{hOo. Ì`m_wioM Amnì`mbm Ago æhUVm `oBªb H$s, ^mfm hr EH$ gm_m{OH$ g¨òWm Amho. nU ^mfm æhUOoM AWª Amho H$m.. H$s ^mfm hr EH$ ^m¢{VH$ dòVy Amho.. Vr EH$ CÌH¦$ð> Aer D$Omª Amho H$s Vr $»$ EH$ gm_m{OH$ g¨òWm Amho.. H$s CÌH¬$m¨VrÁ`m á{H¬$`oV _mUgmÁ`m _Z VgoM earambm {_imbobo Vo {Zídi EH$ O¢{dH$ H$m`ª Amho.. H$s ho gJioM KQ>H$ EH$Í {_iyZ Vr ~Zbobr Amho.. H$s ^mfm `m Anydª KQ>H$mMo ho gJio doJdoJio n¢by AmhoV.. BVa emôm¨Á`m VwbZoV ^mfmemô ho A{YH$ {dH${gV Agì`m_wio ho gJio áþ nyUªnUo gmoS>dbo OmU¨ Amdî`H$ Amho. g¨òH¦$Vr Am{U ^mfm g¨òH¦$VrMr ^mfm hrM EH$_od A{^í`»$s Amho, EdT>¨M Zmhr Va g¨òH¦$Vr Am{U ^mfm `m XmoZ doJdoJú`m Jmoð>r ZmhrV Va Ì`m EH$M AmhoV Am{U gma¼`mM Amho, Agm EH$ gdª_mÞ` Ò{ð>H$moZ Amho. Ag¨hr _mZb¨ OmV¨ H$s OmUrd `m Jmoð>rbm XoIrb ^mfo_wioM ApòVÌd Amho. AWª `m g¨H$ìnZo~m~V hr AerM _m¨S>Ur Ho$br OmVo. Xwgé`m eäXmV gm¨Jm`M¨ Va _mZdr ~w{Ö_ÏmoÁ`m áÌ`oH$ í`dhmamÁ`m gdª ~mù Jmoð>tgmR>r ^mfm hmM n`mª`dmMH$ eäX Amho. _mUgmbm nS>Umé`m òdàZm¨Mr aMZm ^mfoda AmYm[aV Zgbr Var {VMr g¨H$ìnZoÁ`m nmVirda _m¨S>Ur H$aVmZm ^mfoÁ`m aMZoMmM AmYma À`mdm bmJVmo. òdàZm¨M¨ _yi _mUgmÁ`m ò_aUe»$s_Ý`o, bjmV R>odË`mÁ`m j_Vo_Ý`o Amho. Xwgé`m eäXmV gm¨Jm`M¨ Va ^mfm Zgob Va ò_aUe»$shr Agy eH$V Zmhr, ho AmOVmJm`V R>gdb¨ Jobob¨ Amho. Ì`mM~amo~a áoaUm, H$ìnZme»$s `m Jmoð>rXoIrb ^mfo{edm` ApòVÌdmV AgyM eH$V ZmhrV, hohr gVV nQ>dyZ {Xb¨ Jobob¨ Amho. hr J¦hrVH¨$ AndmXmÌ_H$ AmhoV Ag¨ _mZb¨ Var, _mUyg hm ámUr BVa ámË`m¨er Oo í`dhma H$aVmo, VoWo ÝdZr{Z`¨{ÍV ^mfoMm A^md AgVmo. ^modi `oUo, nS>Ë`mMr ^rVr, áo_, AmH$fªU hr Aem AZw^dm¨Mr _hÏdmMr CXmhaU¨ AmhoV. _mZdr dVªZmM¨ emô Ag¨ gm¨JV¨ H$s _mZdr _Z OgOg¨ {dH${gV hmoV¨ VerM Ì`mÁ`m~amo~a Ì`mMr ^mfmhr {dH${gV hmoV OmVo. `mCbQ> Ag¨hr æhQ>b¨ OmV¨ H$s ^mfoMm AmdmH$m OgOgm dmT>V OmVmo, VgVer _mZdr J¬hUj_Vmhr dmT>V OmVo. Ì`m_wio AZw^d Am{U ^mfm `m doJdoJú`m H$mT>Vm `oV ZmhrV. Ì`mM~amo~a AZw^d ho ^mfoÁ`m n[aKm~mhoaM¨, doJi¨ joÍ AgË`mMr eŠ`Vm ZmH$maVmhr `oV Zmhr. Ì`mM~amo~a {bnr, í`mH$aU, g¨òH¦$Vr ho _m¢{IH$ qH$dm AYª_m¢{IH$ KQ>H$ æhUOoM ^mfm ho òdrH$mabo OmV Zgob Va _J ^mfm æhUyZ H$mhr ApòVÌdmV Amho H$s Zmhr, Agm Jw¨VmJw¨VrMm áþ
 18. 18. 19 CaVmoM. _J Ì`m¨Zm $»$ ~mobr qH$dm òWm{ZH$ d¢{eïQ>èmnwaVoM _hÏd CaVo. dòVwV… _yi ÝdZr, Ì`mMm _mZdr OrdZmda Pmbobm XrKª n[aUm_ hm gJim AWª `m g¨H$ìnZoMm EHy$U {dòVma bjmV KoVbm Va ^mfm `m _yi ÝdZrÁ`m ~mobrhr Agy eH$VmV. Ì`mM~amo~a AWª `m g¨H$ìnZoMr EHy$U í`mâr bjmV KoVm áVrH$mÌ_H$ ÝdZr VgoM {MÞhm¨da AmYm[aV ^mfm hrgwÖm AWª `m g¨H$ìnZoMr ~mobrM g_Obr Jobr nm{hOo. hr eŠ`Vmhr ZmH$maVm `oV Zmhr H$s A¨{V_V: _mZdr g¨doXZm¨Zm AmO Zm CÛm kmZ hmoD$ eH$Umé`m AWmªÁ`m Om[Udm¨Mm AmO Amnì`mbm _mhrV Agbobr ^mfm hm EH$ ^mJ qH$dm VwH$S>m Agy eH$Vo. Ì`m_wio ^mfm hr Amnì`m EHy$U AZw^dmMm ^mJ AgVo, ~mobr AgVo. eäX, {bnr `mVyZ ~Zbobr ^mfm hrgwÖm Amnì`m AZw^dmMr ~mobr æhUyZM ~{KVbr Jobr nm{hOo. Ì`mM~amo~a gdª ÝdZr, eäXm¨Zm Agbobo AWª `m¨Á`mH$S>o òdV¨Í KQ>H$ æhUyZM nm{hb¨ Job¨ nm{hOo. Ì`m_wio ~mobr æhUOo Xwbª{jV KQ>H$ Z _mZVm Vmo AmÛ KQ>H$hr Agy eH$Vmo. ~mobr-_hÏdmMm KQ>H$ gdªgmYmaUnUo Ag¨ {XgV¨ H$s, g_mOmVì`m daMT> Aem dJmªÁ`m ~mobr^mfobm á_mU^mfoMm XOmª {_iVmo Am{U $maem á^mdr Zgboì`m dJmªÁ`m ^mfobm ~mobrMm XOmª {_iVmo. B¨¾b¨S>_Ý`o B¨J¬Or ^mfoM¨ Oo H$mhr Pmb¨, Ì`m B{Vhmgmda á_mU^mfm Am{U ~mobr^mfoH$S>o ~KË`mMm hm Ò{ð>H$moZ AmYmabobm Amho. nU ho VHª$emô J¦hrV Yab¨ Va EíhmZm amOH$s`ÒïQ>èm daMT> Aem qhXr ^mfH$m¨Mr qhXr hr qhXrÁ`m {d{dY ~mobt_Ybr á_mU^mfm íhm`bm hdr hmoVr. Vg¨M _hmamðµ>mVhr gÏmmYmar _amR>èm¨Mr _amR>r hr _amR>rVì`m {d{dY ~mobt_Ybr á_mU^mfm íhm`bm hdr hmoVr. nU Vg¨ KS>bob¨ Zmhr. ^maVmVbm AZw^d hoM XeªdVmo H$s B¨¾b¨S>_Ybm B¨J¬OrMm B{Vhmg OJ^amVì`m ~mobr^mfm¨Á`m g¨X^mªVì`m g¢Öm¨VrH$aUmbm nwaogm emôr` AmYma XoD$ eH$V Zmhr. Zoh_rM Ag¨hr KS>V Amb¨ Amho H$s, amOH$s`ÒïQ>èm á^mdr Agbobm dJª EH$_oH$m¨_Yì`m g¨dmXmgmR>r gdªgm_mÞ`m¨Zm naH$s dmQ>ob Aer ^mfm dmnaV AgVmo. Va gm¨òH¦${VH$ÒïQ>èm daMT> Agbobm dJª EH$mnojm AZoH$ ^mfm¨Mm dmna H$aV AgVmo. Ì`m_wio ~mobtMm nwÞhm EH$Xm ZrQ> Imobda {dMma H$am`Mr JaO Amho. AmnU hm áþ VyVª ~mOybm R>odbm Am{U ^mfm æhUOo AZw^dm¨Zm _mZdr Om{Udm¨Á`m AmdmŠ`mV AmUË`mMo gmYZ Amho Ago J¦hrV Yabo Va _J g¨~¨{YV ^mfoÁ`m í`dòWoV ~mobtZm $mago _hÏd CaV Zmhr. `m á{H¬$`o_Ý`o Zí`m Om{Udm¨Mo OwÞ`m g¨doXZerbVoer AWªnyUª EH$sH$aU hmoUo Amdî`H$ R>aVo. ho EH$sH$aU H$aVmZm á_mU^mfobm í`»$ hmoË`mgmR>r, Vr g¨doXZerbVm XmIdË`mgmR>r ~mobr^mfm Amnbo ApòVÌd, AmoiI nUmbm bmdVmV. ~mobr^mfo{edm`Mr ^mfm æhUOo ZmdrÞ` hanboì`m eäXm¨Mm {ZaWªH$ {T>Jmam hmoBªb. Aem n[apòWVrV eäX ho í`{»$ÌdhrZ, Moham Zgbobo KQ>H$ ~ZVrb. Aem ^mfoM¨ í`mH$aU ewÖ Agob, {VÁ`m_Ý`o J{UVmBVH$sM AMyH$Vm Agob, nU Ì`mVbo eäX BVHo$ í`{»$ÌdhrZ AgVrb H$s Ì`m¨Á`m_Ý`o {Od¨VnUmM CaUma Zmhr. Jobr AZoH$ eVH¨$ `wamonr`Z ^mfmVÂkm¨Zr gJú`m ^mfm¨M¨ _yi R>aob Aer ^mfm H$moUVr `mMm emoY KoË`mMo á`ÌZ Mmbdbo AmhoV. Ì`m_mJo gdª _mZdm¨M¨ _yi EH$M hmoV¨ Am{U Z¨Va Vo gdª {Xem¨Zm nm¨Jbo hr ~m~obÁ`m H$mimnmgyZMr X¨VH$Wm Amho. AmOÁ`m ~mobr^mfm `m Ì`m H${WV _yi ewÖ^mfonmgyZ ~Zboì`m AmhoV, Ag¨ _mZb¨ Job¨ Amho. Ì`m _yi ^mfm¨Á`m ApòVÌdmM¨ Am{U dmT>rM¨ _yi AmhoV. ~mobr, Cn^mfm, ^m{fH$ d¢{dÝ` `m gJú`m¨Zr {_iyZ ^maVr` ^mfm¨Mm ádmh dmhVm R>odbm Amho. `m ádmhmÁ`m ë$nH$mÁ`mM ^mfoV ~mobm`M¨ Va VWmH${WV _w¼` ^mfm H$mR> AmhoV Am{U ~mobr^mfm Ì`m A¨VJªVMm ádmh AmhoV. hm ádmh dmhVm am{hb ho nmhU¨ EdT>¨M AmnU H$ë$ eH$Vmo. ^m{fH$ d¢[dÝ`- OrdZmVrb dmòVd dgmhVnydª H$mimV ^mfm¨_Ý`o á_mU^mfm Am{U ~mobr^mfm Aer ghO dJªdmar ZíhVr. ^m{fH$ d¢{dÝ`mMm OrdZmVrb dmòVd æhUyZ òdrH$ma Ho$bm Jobm hmoVm. gm{hpÌ`H$ EH$mM aMZoV AZoH$ ^mfm¨Mm dmna H$aV Am{U gdªgm_mÞ` a{gH$hr Ì`mMm ghO òdrH$ma H$aV. OdiOdi {dgmí`m eVH$mÁ`m gwêdmVrn`«V _hm^maVmgmaIr _hmH$mí`¨ doJdoJú`m ^mfm¨_Ý`o hòVm¨V[aV hmoV AgV. g_rjH$ EImXm {gÖm¨V _m¨S>Vm¨Zm AZoH$ ^mfm¨_Yb¨ gm{hÌ` {dMmamV KoV. _Ý``wJrZ H$mimVbr æhUOo 1100 Vo 1500 `m H$mimVbr _mV¨Ja{MV ~¦hV Xoer hr aMZm Ì`m H$mimV ~mobtMm éhmg hmoVmo Amho, Ì`m ^mfoMm {Zídi Adeof AmhoV, Ag¨ Z _mZVm ~mobr hm EH$ _hÏdmMm KQ>H$ Amho, ho _mÞ` Ho$b¨ Va Ì`m AWmªÁ`m AmOda Z AO_mdì`m Joboì`m eŠ`Vm AO_mdyZ nmhUmam _hÏdmMm KQ>H$ R>ë$ eH$VmV. ^mfoMm B{Vhmg hoM XmIdVmo H$s, Ì`m¨Zm ~mobrMm òdrH$ma H$amdmM bmJbobm Amho. ~mobr ^mfm¨Zm Ì`m amOH$s` VgoM Eo{Vhm{gH$ÒïQ>èm Â`m á_mU ^mfoer OmoS>ì`m Joì`m AmhoV Ì`m ^mfoVì`m AWmªÁ`m ZdZdrZ eŠ`Vm {MH$mQ>rZo VgoM An[ahm`ªnUo Yw¨S>mimí`m bmJì`m AmhoV. Ì`m AWmªZo ~mobr ^mfm `m MbZr ZmU¨ AmhoV nU Ì`m¨Zm gmVÌ`mZo ZH$br _mZU¨ Job¨ Amho. ë$nH$mÁ`mM ^mfoV ~mobm`M¨ Va ~mobr ^mfm æhUOo Zí`mZoM OÞ_mbm Amboì`m J¬hmdaÁ`m AmH$mahrZ KQ>H$mgma¼`m AmhoV Â`mM¨ ^{dVí` AOyZ R>am`M¨ Amho. ^mfoM¨ n`mªdaU {VÁ`m ~mobrda R>aV¨. ~mobrÁ`mM _mÝ`_mVyZ ^mfm ~mhoaÁ`m OJmer AI¨S> g¨dmX gmYV AgVmV. ^mfoÁ`m g¨dmXmMo gmYZ Amnì`m ^mfo~Õb A{^_mZ dmQ>V Agob VmodaM _mUyg {VMm Cn`moJ H$aob. Ì`mbm Ì`mMr ^mfm bmoT>U¨ dmQ>Uma Zmhr. Ì`m_wio ^mfm {Q>H${dË`mgmR>r ^mfobm í`{»$_Ïd AgboM nm{hOo.
 19. 19. ’n$}«vcl`q 201420 g_rjo_Ý`o ^m{fH$ d¢{dÝ` hr EH$ gm_mÞ` Jmoð> hmoVr. `mM¨ CÏm‘ CXmhaU Amho. dgmhVrÁ`m H$mimV AZoH$ ^maVr` ^mfm¨M¨ _wÑU íhm`bm gwêdmV Pmbr. _mÍ Ì`mnydu BWo boIZH$bm kmV hmoVr Am{U doJdoJú`m ^mfm {b{hË`mgmR>r doJdoJú`m {bntMm dmna hmoV hmoVm. {b{IV ^mfm BVam¨n`«V nmohmoMdË`mgmR>r H$mJXmMmhr dmna hmoV hmoVm. AWmªV {b{hË`mnojmhr _m¢{IH$ na¨naoVyZ kmZ Xwgé`mn`«V nmohmoMdb¨ OmV hmoV¨. _wÑUH$boÁ`m emoYm_wio _m¢{IH$ na¨nam bmon nmdbr. {b{IV gm{hÌ`mgmR>r Zdo {ZH$f ApòVÌdmV Ambo. {b{IV ^mfoZo _m¢{IH$ na¨naobm N>oX {Xbm. EdT>¨M Zmhr Va {b{IV gm{hÌ` EH$mM ^mfoV Agm`bm nm{hOo hr JaO {Z_mªU Pmbr. `m Zí`m H$ìnZm Am{U dgmhVrÁ`m g¨X^mªVbr gÏmoMr J{UV¨ `m¨Mm ^maVmVì`m ^mfm¨Á`m d¢{dÝ`mda n[aUm_ Pmbm. _wÑUH$boÁ`m H$joV Z `oUmar ^mfm H$_r XOmªMr R>adbr Jobr. òdmV¨Î`mZ¨Va ^mfoÁ`m {ZH$fmda amÂ`{Z{_ªVr Pmbr Am{U ^mfH$ amÂ` {Z_mªU Pmbr. Â`m ^mfm¨Zm {bnr hmoVr Am{U Â`m ^mfm _wÑUH$boÁ`m H$joV `oV hmoÌ`m, Â`m ^mfm¨_Ý`o _w{ÑV gm{hÌ` hmoVo, Ì`m ^mfm¨Zm ^maVr` g¨KamÂ`mV ^m¢Jmo{bH$ÒïQ>èm òdV¨Í amÂ`mMo òWmZ XoË`mV Ambo. Â`m ^mfm¨Zm g_¦Ö Aer _m¢{IH$ gm{hÌ`mMr na¨nam hmoVr, nU Â`m¨Á`m_Ý`o _w{ÑV gm{hÌ` ZíhVo Ì`m ^mfm¨Zm hm XOmª {_imbm Zmhr. nwT>o ámW{_H$, _mÝ`{_H$ VgoM Cƒ _mÝ`{_H$ {ejUmgmR>rMo _mÝ`_ æhUyZ Ì`m amÂ`mÁ`m A{YH¦$V ^mfoMm dmna gwë$ Pmbm. Ì`mM~amo~a amÂ`KQ>Zo_Ý`o ^mfm¨gmR>rMo EH$ {deof H$b_ (AmR>do H$b_) {Z_mªU H$aË`mV Ambo. gwadmVrbm Ì`mV 14 ^mfm¨Mm g_mdoe hmoVm. Z¨Va Ì`mV ^a nSy>Z AmVm Ì`mV EHy$U 22 ^mfm AmhoV. `m H$b_mZwgma gaH$mabm `m ^mfm¨Á`m {ejUmda gdª IMª H$aUo ~¨YZH$maH$ Amho. 1961 Á`m XoemÁ`m OZJUZoZwgma hr g¨¼`m amoS>mdbr. Or ^mfm Xhm hOmam¨nojm OmòV g¨¼`oÁ`m g_yhmH$Sy>Z ~mobbr OmV Agob, Ì`mM ^mfoMm OZJUZoV _mV¦^mfm æhUyZ g_mdoe H$aË`mV Amì`m_wio 1971 Á`m OZJUZoV 108 ^mfm¨MrM Zm|X Pmbr. Ì`m_wio OdiOdi 1500 nojm A{YH$ _mV¦^mfm `m H$m`_Á`m _yH$ Pmì`m. `mVì`m ~é`mM ^mfm `m ^Q>Š`m {d_w»$ g_mOmH$Sy>Z, Am{XdmgtH$Sy>Z ~mobì`m OmVmV. `mVì`m ~é`mM ^mfm AmOn`«V g¨nyZ Joì`m ZgVrb, WmoS>èm~hÿV á_mUmV {e„H$ AgVrb Var Ì`m doJmZo Zð> hmoË`mÁ`m _mJmªda AmhoV. Ì`m¨Zm Ì`m¨Á`m ^mfmM dmnaVm `oD$ Z`oV hr n[apòWVr Ì`m¨Á`mda í`dpòWVnUo bmXbr Jobr Amho. Ì`m_wio ^maVr` ^mfm¨Á`m {dòV¦V nQ>mdaÁ`m Am{Xdmgr, ^Q>Ho$ {d_w»$ `m Aìng¨¼`m¨Á`m ^mfm doJmZo Aìng¨¼` hmoV Mmbì`m AmhoV. nrnìg qbp¾dpòQ>H$ gíh} Am±$ B¨{S>`m hm ^maVmVì`m `m bmoH$m¨Zm Ì`m¨Mm AmdmO Zm|XdVm `mdm `mgmR>rMm OmUrdnydªH$ Mmbbobm á`ÌZ Amho. {J¬AgªZgma¼`m¨Á`m gíh}jUmMm hm nwÞhm Ho$bobm á`ÌZ Zmhr H$s Ì`mEodOrMm gíh}jU Zmhr H$s Ì`mbm n`mª`r gíh}jU Zmhr. `m gíh}jUmMo {ZH$f doJio AmhoV. ^maVmVrb ^m{fH$ {d{dYVm OJmÁ`m ZOaog AmUyZ XoUo, Cdª[aV OJmV {VMm ágma H$aUo, hr {d{dYVm {Od¨V R>odË`mMm á`ÌZ Amho Am{U BVŠ`m áXrKª g¨KfmªZ¨Va ^maVmZo hr Or ^m{fH$ bmoH$emhr {Z_mªU Ho$br Amho, Vr OVZ H$aË`mgmR>r á`ÌZ H$aUo `mgmR>rMm nrnìg qbp¾dpòQ>H$ gíh} Am±$ B¨{S>`m hm EH$ AZm¢nMm[aH$ á`ÌZ Amho. H$moUÌ`m ^mfm Zð> hmoD$ KmVì`m AmhoV, H$moUÌ`m Ì`m {XeoZo ádmg H$aV AmhoV, Am{U H$moUÌ`m ^mfm Zð> hmoË`mEodOr Z¢g{JªH$arÌ`m Xwgé`m ^mfo_Ý`o ë$nm¨V[aV hmoV AmhoV, ho R>adUo Vgo {O{H$arMo H$m_ Amho. Vo R>adË`mgmR>r Amnì`mH$S>o Agbobm ^mfm¨g¨~¨YrMm Vnerb Anwam Amho, Ag¨ æhUU¨ A`mo¾` R>aUma Zmhr. ga Om±Oª {J¬AgªÞg qbp¾dpòQ>H$ gíh} Am±$ B¨{S>`m (1903- 1923)Zo 19 í`m eVH$mÁ`m eodQ>Á`m XeH$mV ^maVmVrb Or _m{hVr Jmoim Ho$br, Ì`mZwgma ^maVmV Ì`m H$mimV 179 ^mfm Am{U 544 ~mobr ApòVÌdmV hmoÌ`m. Va 1921 Á`m OZJUZoZwgma VoíhmÁ`m ^maVmV 188 ^mfm Am{U 49 ~mobr ApòVÌdmV hmoÌ`m. 1971 Á`m OZJUZoV Omo ^m{fH$ Vnerb CnbäY Pmbm, Vmo XmoZ òVam¨_Ý`o {d^mJbm Jobm. EH$ æhUOo KQ>ZoÁ`m AmR>í`m H$b_mZwgma A{YH¦$V R>adì`m Joboì`m ^mfm Am{U Xwgam òVa æhUOo, Xhm hOmam¨nojm OmòV bmoH$ ~mobVmV Aem ^mfm. gmh{OH$M Xhm hOmam¨nojm H$_r bmoH$m¨H$Sy>Z ~mobì`m OmUmé`m gdª ^mfm EH$m $Q>Š`mV BVa `m gXamV KmVì`m Joì`m. Â`m XoemV òWbm¨VamM¨ á_mU _moR>¨ Amho, {VWo OZJUZoM H$m_ {H$Vr Jw¨VmJw¨VrM¨ AgVo. OZJUZoÁ`m H$m_mV AMyH$VogmR>r gmjaVoMr JaO AgVo. Ì`m_wio OZJUZoVyZ {_imbobr _m{hVr Anwar Vg¨M A¨{V_ ònð>VoH$S>o ZoUmar Zgy eH$Vo ho g_OË`mgmaI¨ Amho. nU ho Amý`ªmM¨ Amho H$s nmMnojmhr H$_r bmoH$ ~mobVmV Aem 263, Am{U EH$ hOmamnojmhr H$_r bmoH$ ~mobVmV Aem 47 Aem {_iyZ 310 ^mfm g¨H$Q>mV AmhoV. 1961 Á`m OZJUZoZwgma Â`m 1652 ^mfm `m _mV¦^mfm æhUyZ JUì`m Joì`m hmoÌ`m, Ì`m¨Á`mn¢H$s 310 ^mfm AmO g¨H$Q>mV AmhoV. Ag¨ Agob Va Ì`m OZJUZo_Ý`o H$moUVr JUZnÖV dmnabr Jobr hmoVr, hm dmXmMm Iam _wÕm Amho. Xwgé`m ^mfoV gm¨Jm`M¨ Va Ho$di AYªeVH$mVM ^maVmVì`m ^m{fH$ dmaemMm nmMdm {hògm Zð>M`mªÁ`m Q>moH$mda Amho. XwgarH$S>o Joì`m VrZ OZJUZm¨_Ý`o _moOUr H$aË`mMr Or nÖV dmnabr Jobr Amho, {VÁ`m_Ý`o g¨¼`m H$_r H$aË`mdaM ^a Amho. hr H$moUÌ`mhr EH$mM XoemVrb n[apòWVr Agob Ag¨ Zmhr Va OJmV gdªÍM Ag¨ KS>bob¨ Agy eH$V¨.
 20. 20. 21 EImÛm XoemV AmYw{ZH$Vm hm KQ>H$ ^mfm¨Á`m éhmgmbm H$maUr^yV R>abm Agob Va BVa Xoem¨_Ý`ohr Vg¨M KS>b¨ Agob hr eŠ`Vm ZmH$maVm `oV Zmhr. ^m{fH$ éhmg ^maVmV hmoV Agbobm ^m{fH$ éhmg hm $»$ Aìng¨¼` VgoM ~mobr ^mfm¨~m~VM KS>Vmo Amho Ag¨ Zmhr. hrM Jmoð> Â`m ^mfm¨Zm _moR>r gm{hpÌ`H$ na¨nam Amho, Â`m¨Zm Vm{ÏdH$ Vg¨M g¦OZerb {bImUmMm _moR>m dmagm bm^bm Amho, Aem ^mfm¨~m~Vhr ho KS>V¨ Amho. _amR>r, JwOamVr, H$ßS>, Amo[a`m `m g_¦Ö gm{hÌ`mMr na¨nam Agboì`m ^mfm Amnì`m _mV¦^mfm AmhoV, Agm Xmdm H$aUmao Oo g_mO AmhoV, Ì`m¨Á`mVrb VêU dJmªbm Ì`m¨Á`m ^mfoVrb `m g_¦Ö dmaemMr $maM WmoS>r AmoiI Amho, qH$dm OdiOdi ZmhrM Ago æhQ>bo Var Mmbob. Vo Ì`m¨Mr òdV…Mr ^mfm EImÛm na^mfH$mBVnVM ~moby eH$VmV. {ejUmVbr Cƒ nXdr Agbobr gw{e{jV í`»$s, Amnì`m _mV¦^mfo{edm` Xwgar ^mfm dmMy, {bhÿ eH$Vo, {VÁ`m_YyZ ~moby eH$Vo, nU Amnbr _mV¦^mfm $»$ ~moby eH$Vo, {bhÿ eH$V Zmhr. (Vo Ì`m¨Á`m ^mfoÁ`m R>oí`mMm bm^ Aìn á_mUmVM KoD$ eH$VmV.) ^mfoMm Zme, bmoH$ Xwgé`m ^mfoH$S>o diUo, Am{U ^m{fH$ R>oí`mMm éhmg `mgmR>r $»$ aMZmÌ_H$ KQ>H$m¨Zm Xmof XoD$Z MmbUma Zmhr. Ì`mgmR>r KQ>ZoÁ`m 347 í`m H$b_mV æhQ>bo Amho H$s EImÛm amÂ`mVì`m bmoH$g¨¼`oVì`m _moR>èm KQ>H$mZo Aer BÁN>m í`»$ Ho$br H$s Vo ~mobV Agboì`m {d{eð> ^mfobm amÂ`^mfoMm XOmª {_imdm, Va amðµ>nVr Ì`m ^mfobm Ì`m amÂ`mV A{YH¦$V ^mfoMm XOmª {_imdm `m gmR>rMr VOdrO H$amdr `mgmR>rMo AmXoe XoD$ eH$VmV. doJmZo OmJ{VH$sH$aU hmoV Agboì`m OJmV {dH$mgmÁ`m _wÛmdë$Z hmoV Agbobm g¨Kfª hm XoIrb ^m{fH$ éhmgmbm H$maUr^yV R>aUmam _hÏdmMm KQ>H$ Amho. ^maVmVM Zího, Va Am{e`mV Vg¨M Am{¬$H$s XoemVhr nmbH$m¨Zm Ag¨ dmQ>V¨ H$s Ì`m¨Zr Ì`m¨Á`m _wbm¨Zm B¨J¬Or, ¬|$M qH$dm òn±{Ze _mÝ`_mVyZ {ejU {Xb¨ Va Vr _wb¨ _moR>onUr Am¨Vaamðµ>r` ~mOmanoR>oV MbZr ZmU¨ R>aVrb. WmoS>Š`mV Vr Mm¨Jbm amoOJma {_idVrb. Ì`m¨Á`m `m BÁN>o_wio Ì`m n[agmaV `mnydu H$Yrhr ~mobì`m Z Joboì`m Am¨Vaamðµ>r` ^mfoVyZ {ejUmbm gwêdmV hmoD$Z Ì`mMm {ejUnÖVrda _moR>m n[aUm_ Pmbm Amho. Ooíhm EImÛm g_mOmbmM Ag¨ dmQ>m`bm bmJV¨ H$s Ì`mbm CXa{ZdmªhmgmR>r Xwgé`m ^mfoV {ejU KoU¨ JaOoM¨ Amho, Voíhm Vmo g_mO ZdrZ ^m{fH$ n[apòWVr òdrH$mam`Mm {ZUª` KoVmo. æhUyZM gÝ`mÁ`m OJmVì`m {dH$mgmÁ`m á{H¬$`oV OÞ_VmM Ago H$mhr Amho H$m, H$s Â`m_wio OJmVì`m ^m{fH$ dmaemMm éhmg hmoVmo Amho. hr á{H¬$`mM ^m{fH$ g¨hmambm MmbZm XoVo Amho H$m `mMm {dMma AmÏmmM H$aUo ág¨Jmo{MV R>aob. VerM n[apòWVr Agob Va _mZdr ^mfm¨Mo ^{dVí` g¨H$Q>mV Amho, ho _mÞ` H$amdo bmJob. gm¨òH¦${VH$ nmVirda Oo g_mO AmYrM Aìng¨¼` AmhoV, òWm{ZH$ VgoM amðµ>r` nmVirda Oo g_mO Aìng¨¼` R>abo AmhoV, Â`m g_mOm¨Mm AmdmO AmYrM jrU Pmbm Amho, Vo ^mfmg¨hmambm gJú`mV AmYr ~ir nS>Uma ho CKS> Amho. ^maVmV _wbm¨Zm ámW{_H$ {ejU XoUo nmbH$m¨Zm ~¨YZH$maH$ Amho Am{U _wbm¨Mm Vmo h¹$ Amho. gaH$manwaòH¦$V emim `m Odinmg {dZm_yì` Am{U gdmªV d¨{MVm¨Zmhr nadS>Ë`mOmo¾`m AmhoV. _wbm¨Zm emioV XwnmaM¨ OodU {Xb¨ OmV¨. Ì`m_wio ^wHo$_wio Vr dJmª~mhoa amhVrb Aer n[apòWVr Zmhr. H|$Ñ VgoM amÂ` gaH$ma ho embo` {ejU XoUo hr Amnbr _yb^yV O~m~Xmar _mZVmV. ~mb_Owar hr Amnì`mH$S>o ~oH$m`Xoera _mZbr Jobr Amho. AZoH$ amÂ`m¨_Ý`o {ô`m¨Zm Cƒ {ejUhr {dZm_yì` {Xb¨ OmV¨. AZwgy{MV OmVr Vg¨M AZwgy{MV O_mVt_Yì`m Vg¨M BVa _mJmgdJmªVì`m _wbm¨gmR>r {ejUm_Ý`o AmajU R>odË`mV Ambo Amho. ^maV gaH$maZo OdiOdi 50 ^maVr` ^mfm¨_Ý`o Vg¨M H$mhr naH$s` ^mfm¨_Ý`o ámW{_H$ {ejUmMr gw{dYm CnbäY H$ë$Z {Xbr Amho. ám¢T> {ejU Vg¨M AZm¢nMm[aH$ {ejUmbmhr gVV ámoÌgmhZ {Xb¨ OmV¨. amÂ`KQ>ZoV Â`m¨Mm g_mdoe Ho$bm Amho, Ì`m gJú`m ^mfm¨_Ý`o {ejU {_iË`mMr KQ>ZoZoM h_r {Xbobr Amho. _w¼` ^mfm ApòVÌdm~Õb CXmgrZ H$m? `m gJú`m á`ÌZmZ¨Vahr AZoH$ Aìng¨¼` VgoM H$mhr _w¼` ^mfm Amnì`m ApòVÌdm~Õb, áJVr~Õb BVŠ`m CXmgrZ H$m AmhoV, ho EH$ JyT>M Amho. O~a $s ^ë$Z ~hÿg¨¼` _wb¨ B¨J¬Or _mÝ`_mÁ`m emioV OmVmZm {XgVmV. EImX _yb ^maVr` _mÝ`_mÁ`m emioV Om`bm bmJb¨ H$s Ì`mH$S>o gm_m{OH$ ZwH$gmZ æhUyZM ~{KVb¨ OmV¨. Aem n[apòWVrV Ì`m¨Á`mgmR>r _moR>èm nmVirdarb gm_m{OH$ (nmZ 34 da) {ejUmgmR>r _mV¦^mfmM ^maVmV EH$mo{Ugmí`m eVH$mÁ`m gwêdmVrbm, æhUOoM gm_m{OH$ gwYmaUm _moR>èm á_mUmda gwë$ hmoÌ`m, Ì`m H$mimV EH$ _moR>m dmX gwë$ hmoVm. ~¨Jmb_Yì`m ~w{ÖOrdr dJmªM¨ æhUU¨ hmoV¨ H$s B¨J¬Or ^mfoV {ejU {Xb¨ Omd¨, Va _mD¨$Q> òQw>AQ>ª Eb{$ÞòQ>Zgma¼`m B¨p¾be A{YH$mé`mM¨ æhUU¨ hmoV¨ H$s ^maVmVì`m emim¨_Ý`o ^maVr` ^mfm¨_Ý`o {ejU {Xb¨ OmU¨ hoM `mo¾` R>aob. 1835 _Ý`o bm±S>ª _oH±$boÁ`m {_{ZQ>g Am±Z EÂ`wHo$eZ _Ý`o ^maVmV gdª _hÏdmMo {ejU ho B¨J¬Or _mÝ`_mVyZM {Xbo Omdo Ago Z_yX H$aË`mV Ambo, hmM Ò{ð>H$moZ Z¨Va dwS>gmho~mÁ`m hÿHw$_Zmæ`mVyZ _m¨S>bm Jobm, Voíhm hm dmX g¨nwð>mV Ambm. XIbKoË`mOmoJr Jmoð> æhUOo VoíhmnmgyZ AmYw{ZH$ ^maVr` ^mfm¨_Ybo gm{hÌ` A{YH$m{YH$ g¦OZerb hmoV Jobo. VêU {dÛmÐ`m«Zm {ejUmgmR>r _mV¦^mfmM gdmªV `mo¾` Amho, `m Ò{ð>H$moZmbm nmR>~i XoË`mÁ`m hoVyZo hm `w{»$dmX Ho$bobm Zmhr. Va _bm $»$ EdT>¨M gm¨Jm`M¨ Amho H$s _mV¦^mfoÁ`m {ejUmÁ`m A^mdm_wio Or gm¨òH¦${VH$ n[apòWVr {Z_mªU hmoVo Ì`mVyZM, _mZdr g¦OZerbVoMm éhmg hmoVmo, Ag¨ Zmhr. Ì`mhrnojm YmoH$mXm`H$ æhUOo Ì`m g_mOmÁ`m ApòVÌdmnwT>oM áþ{MÞh C^o amhVo.
 21. 21. ’n$}«vcl`q 201422 J^amVsb Hw$R>bmhr _mZdg_yh KoVbm Var Ì`mMs òdV:Ms _mV¦^mfm AgVo. _mV¦^mfm æhUOo Ho$di AmXmZáXmZ Zího. ^mfoÜmam Ì`m-Ì`m _mZdg_yhmbm Ì`m¨Ms g¨òH¦$Vs, ë$T>s, na¨nam, na¨naoZo gmR>V Ambobo kmZ, ZmVog¨~¨Y Am[U EHy$U g_mO í`dòWm bjmV `oV AgVo. [H©$~hwZm Ì`mMo OJUo Am[U Ì`mMs ^mfm `m_Ý`o EH$ Am¨V[aH$ ZmVo AgVo. ho ZmVo BVHo$ EH$ë$n AgVo H$s _mUyg Am[U ^mfm `m XmoZ JmoïQ>s doJièm H$aVmM `oUma ZmhsV. æhUOo _mV¦^mfm ~mOybm H$mT>bs Va _mUyg EH$mH$s hmoV OmVmo. [ZamYma hmoV OmVmo. ho [ZamYmanU EHy$U g_mOmbm Hw$R>ì`mhs [dZmemH$So> ZoD$ eH$Vo. BVHo$ _mV¦^mfoMo _hÏd AgVo. _mV¦^mfoMo _hÏd _mV¦^mfoMo ho _hÏd _mÞ` H$êZhs _mUgmbm doJdoJièm H$maUm¨_wio doJdoJièm ^mfm [eH$mí`m bmJVmV. Vmo Ì`m [eH$Vmohs [H©$~hwZm Ago æhUVm `oBªb H$s _mUgmbm AZoH$ ^mfm [eH$Ë`mMo ~m¢[ÝXH$ gm_Ð`ª [ZgJªV: ámâ Pmbo AgVo. æhUyZ H$mhs _mUgo [H$_mZ VsZ Mma ^mfm ghOVoZo ~moby eH$VmV. CXm. gs_m áXoemVì`m bmoH$m¨Zm _mV¦^mfo~amo~aM eoOmaÁ`m áXoemVsb EH$-XmoZ ^mfm `oVmV. æhUOo _hmamïQµ>m^modVs [h©Xs, JwOamWs, H$ßS> Am[U VobJy ^mfm ~mobUmao áXoe AmhoV. Ì`m-Ì`m amÂ`mÁ`m gs_maofm¨darb bmoH$ Amnì`m _mV¦^mfo~amo~a BVa áXoemVsb ^mfm ~mobVmV, dmMVmV Am[U º$[MV [b[hVmVhs. `m{edm` AZoH$ bmoH$m¨Zm ^maVmVM OÞ_bobs CXyª^mfm `oVo. B¨J¬Om¨Á`m Jwbm_[JarMm Adeof æhUyZ B¨J¬Oshs `oVo. Vs A[YH$ bmoH$m¨Zm `mds `mgmR>s gÝ`m AQr>VQ>sMo á`ÌZ hmoV AmhoV. H$maU [VÁ`m_wio amoOJma [_iyZ Amnbo 'H$ì`mU' hmoBªb Aes ^m~S>s A$dm Amnì`m XoemV gdªÍ ngabobs Amho. ~m¢[ÖH$ gm_Ð`ª EH¨$XarV H$m` H$s, _mUgmbm AZoH$ ^mfm `oD$ eH$VmV. Vo ~m¢[ÖH$ gm_Ð`ª Ì`mÁ`mOdi Z¢g[JªH$arÌ`mM AgVo ho Iao Agbo Var _mV¦^mfoMs OmJm BVa Hw$R>bshs ^mfm KoD$ eH$V Zmhs, hs dòVw[òWVs Amho. H$maU Vs ZwgVs AmXmZáXmZmMs ^mfm AgV Zmhs. Va Vs g¨òH¦$VsMs Am[U [dMma H$aË`mMs ^mfm AgVo. Voíhm _hÏdmMm áîZ Agm H$s, H$mhs [dMma - Zdm [dMma H$amd`mMm Amho H$s Zmhs hmM Amho. g¨òH¦$VsMs Zds OS>UKS>U H$amd`mMs H$s Zmhs hmM Amho. M¨Ñmda n[hì`m¨Xm _mUyg nmR>[dUmam a[e`m, OJ^amVsb ~mOma Vmä`mV KoUmao OnmZ, A_o[aHo$bmhs H$Oª XoUmao MsZ, VÏdkmZmÁ`m joÍmV _mobmMs ^a Q>mH$Umao O_ªZs Am[U òd`¨VoOmZo òdV:Mo òWmZ [Z_mªU H$aUmao BômBb (BômBbZo [h~¬yMm òdsH$ma Ho$bm Amho.) hs amïQµ>o AmO OmJ[VH$ nmVisda KmoS>Xm¢S> H$arV AmhoV. `m amïQµ>m¨Zs Amnì`m _mV¦^mfoMm Ì`mJ Z H$aVm OJmV gdm}ƒ òWmZ ámâ Ho$bo Amho. BVahs nwïH$i N>moQ>s amïQµ>o Aes AmhoV. Os g¨emoYZm_Ý`o _moR>s Pon KoV AmhoV. hs Os Pon Amho, Ì`mV _mV¦^mfoMm _moR>mM dmQ>m Amho, ho CKS> Amho. H$maU _mUyg _mV¦^mfoVyZM g_Wª Am[U Zdm [dMma H$ë$ eH$Vmo. OJmMm hm AZw^d Amnì`m XoemVì`m bmoH$m¨gmR>s _hÏdmMm Amho. Varhs Amæhs Am_Á`m _mV¦^mfoÁ`m g¨dYªZmg¨~¨Ys CXmgrZ AmhmoV Ago æhUmdo bmJVo. ^maV^am_Ý`o H$_s A[YH$ á_mUmV hsM AdòWm Amho. Amnì`m ' _amR>s'Mo g¨dYªZ H$aË`mgmR>s AmnU WmoSo> CUo nS>Vmo AmhmoV H$s H$m` Ago dmQ>Vo Amho. ^mfoMs [d[dY H$m`} AgVmV. Ì`mMs dJªdmar òWybnUo nwT>sbá_mUo H$aVm `oBªb. 1) X¢Z¨[XZ í`dhma 2) amÂ`H$ma^ma 3) e¢j[UH$ í`dhma 4) CÛmoJ-í`dgm` 5) Zd[Z[_ªVs 6) ZdkmZ [Z[_ªVs AmVm ^mfoÁ`m `m [d[dY joÍmV H$m` n[a[òWVs Amho Vo AmnU H¬$_mZo nmhy. X¢Z¨[XZ í`dhma Am[WªH$ Am[U gm¨òH¦$[VH$ ÒïQ>sZo [dMma H$aVmZm Amnì`m XoemMo gai gai [d^mOZ AmO OJ^a kmZ[Z_uVsbm doJ Ambm Amho. Zí`m Zí`m kmZemIm¨Mm Am{U [d[dY kmZemIm¨Á`m g¨[_lUm_YyZ Zí`m kmZmMm d kmZemIm¨Mm CX` hmoVmo Amho. Z±Zmo Qo>ŠZm±bmOsnmgyZ A±J¬moBH$m±Zm±[_Šgn`«V kmZemIm¨Mm [dòVma hmoVmo Amho. `mV H$moRo> Var _amR>s _mUyg WmoS>mgm H$m hmoBªZm Amho `mMm AmZ¨X Am[U A[^_mZ dmQ>Vmo. na¨Vw `m á[H¬$`oV _amR>s ^mfm H$moRo>M Zmhs. ^mfoV kmZ dmT>bo Zmhs Va Vs H¬$_mZo M¢VÞ`[dhsZ hmoD$Z OmVo. _amR>sV kmZ[Z[_ªVs hmoË`mÁ`m ÒïQ>sZo á`ÌZ H$aUo hs emgZmgh gmé`m¨Ms O~m~Xmar Amho. AÞ`Wm Amnì`m [dH$mgmbm Isi ~gy eH$Vo.EH¨$XarV [ejUmÁ`m _mÝ`_mMm áîZ gmoS>ì`mg Amnì`m _mV¦^mfoMs [òWVs ' ~ar ' Amho Ago VyVªVar æhUVm `oVo. na¨Vw AmnU gOJ am[hbmo Zmhs Va AmO ' ~ar ' Agbobs [òWVs [M©VmOZH$ hmoD$ eH$Vo `mV _mÍ e¨H$m Zmhs. ‘amR>rMr [òWVs S>m±. ZmJZmW H$moÏmmnìbo H$WmboIH$, H$mX¨~arH$ma, H$ds Am[U g_sjH$ æhUyZ á[gÖ. _amR>dmS>m [dÛmnsR>mVyZ E_. E. Am[U 1981 gmbs nsEM. S>s. Ms nXds [_i[dbs. 1996 n`«V _amR>dmS>m [dÛmnsR>mV _amR>s ^mfoMo ámÝ`mnH$. 1996 Z¨Va nwUo [dÛmnsR>mV _amR>sMo ámÝ`mnH$. S>m±. ~m~mgmho~ Am¨~oS>H$a ‘amR>dmS>m {dÛmnrR>mMo Hw$bJwë$. CÌH¦$ïR> d»$o æhUyZ _hmamïQµ>mbm n[aM`mMo AmhoV. J¬¨Wg¨nXm : _yS>g³ hm H$[dVmg¨J¬h 1976 gmbs á[gÖ. H$ã`yª Am[U BVa H$Wm, g¨X^ª ho XmoZ H$Wmg¨J¬h. H$dsMs JmoïQ> Am[U gm[dÍsMm [ZUª` ho XsKªH$Wmg¨J¬h. Jm¨YmarMo S>moioo, _Ý`amÍ `m H$mX¨~é`m. gm[hÌ`mMm AÞd`mWª, AmYw[ZH$ _amR>s H$[dVm, ZdH$WmH$ma e¨H$a nmQ>sb, J¬m_sU gm[hÌ` : òdë$n Am[U ~moY BÌ`mXs [df`m¨da Ho$bobo g_sjm boIZhs J¬¨Wë$nmZo á[gÖ. O
 22. 22. 23 Pmbobo [XgVo. ' J¬m_sU ^maV ' Am[U 'ZmJar ^maV ' Ago ho [d^mOZmMo òdë$n Amho. J¬m_sU ^maVmVsb 95 Q>¹$o X¢Z¨[XZ í`dhma _mV¦^mfoVyZ hmoV AmhoV Ago [Xgob. ~hwg¨¼` [ejUhs _amR>sVyZ hmoVmZm [Xgob. na¨Vw ehar ^maVm_Ý`o _mÍ ho [MÍ H$mhrgo [M©Vm H$aË`mgmaIo Amho. ZJam¨_Ý`o [d[dY ^m[fH$ áXoemVsb bmoH$ H$mhs á_mUmV amhV Agì`m_wio BVa ^mfm¨Mo JQ> VoWo AgUo òdm^m[dH$ Amho. na¨Vw EHy$UM ehar ^mJm¨_Ysb bmoH$m¨Mm AmoT>m B¨J¬OsH$So> dmT>bm Amho Ago [XgVo. nwïH$iXm XmoZ _amR>s _mUgo g_moamg_moa Ambr, H$s Vs B¨J¬OsV ~mobm`bm bmJVmV. ZmJnyaH$So> [h©Xs_Ý`o ~mobVmV. _amR>s áîZm¨Ms MMmª H$aVmZmhs Vs B¨J¬Os_YyZ hmoVmZm [XgVo. ehamVsb B¨J¬Os emim¨Á`m X~mdm~Õb Va ~mobm`bmM ZH$mo. AmVm J¬m_sU ^mJmVsb bmoH$hs `m~m~VsV eham¨Mo AZwH$aU H$arV AmhoV. amÂ`H$ma^ma `m ~m~VsV _mÍ _hmamïQµ> AJ¬oga Amho. J¬m_sU ^mJ Agmo qH$dm ehar ^mJ- gdªÍ _mV¦^mfoVyZ A[YH$m[YH$ í`dhma hmoV AmhoV. º$[MV H$mhs [R>H$mUs AndmX Agob- na¨Vw amÂ`H$ma^mamÁ`m ~m~VsV _mV¦^mfobm _hÏd [Xbo OmVo Ago Z¹$sM æhUVm `oVo. e¢j[UH$ í`dhma gÝ`m Var AZoH$ ~m~VsV _amR>s emim¨Ms [nNo>hmQ> hmoVmZm [XgVo. ^mfoÁ`m g¨dYªZm_Ý`o, g¨emoYZm_Ý`o, ZdkmZ[Z[_ªVs_Ý`o Am[U gOªZesb gm[hÌ`mÁ`m [Z[_ªVs_Ý`o [ejUmMo _mÝ`_ $ma _hÏdmMo AgVo. `m g¨X^mªV `mAmYs H$mhs OmJ[VH$ nmVisdarb Zm|Xs Ho$ì`m AmhoV. gÝ`m embo` [ejUm_Ý`o Am[U [dÛmnsR>s` [ejUm_Ý`o B¨J¬Os _mÝ`_mMm daMï_m [XgVmo. OJ^amVsb kmZ Ûm`Mo Agob Va Vo B¨J¬OsVyZM XoVm `oVo Aes ^y[_H$m H$mhs bmoH$ KoVmV. na¨Vw [ZOm_mZo Aes gJis gmo` CXyªVyZ Ho$bs hmoVs. a[e`m, MsZ, OnmZ, O_ªZs, ¬$mÞg Aem amïQµ>m¨Zm Amnbo [ejUmMo _mÝ`_ B¨J¬Os Agmdo Ago dmQ>V Zmhs. (Ì`m_wio Ì`m¨Ms áJVsM Pmbs.) na¨Vw AmnU _mÍ ZH$mo Ì`m [XeoZo [ZKmbmo AmhmoV. `mV H$mhs Am[WªH$ X~mdhs AmhoVM. _mV¦^mfoVyZ [ejU hs _hÏdmMs Am[U OmJ[VH$ nmVisda òdsH$mabs Jobobs JmoïQ> Amho. Varhs gm_y[hH$arVsZo AmnU Ì`mH$So> Xwbªj H$arV AmhmoV. `mMm Xwïn[aUm_ Pmì`m[edm` amhUma Zmhs. CÛmoJ í`dgm` Iao æhUOo ^maVm~m~VsV ~mobm`Mo Va H¦$fs Am[U CÛmoJ í`dgm` Ago æhQ>bo nm[hOo. naH$s` í`mnmar H¨$nÞ`m_YyZ gdª nÍí`dhma Am[U BVahs ~hwg¨¼` í`dhma B¨J¬OsVyZ hmoVmo. (Aem H¨$nÞ`m¨Ms g¨¼`mhs ^anya Amho.) Aem H¨$nÞ`m gmoS>ì`m Va H¦$fs Am[U CÛmoJ í`dgm`m_YyZ _amR>sMmM dmna hmoVmZm [XgVmo Am[U Vs g_mYmZmMs JmoïQ> Amho. `mV ám_w¼`mZo b[bV gm[hÌ` Am[U [d[dY H$bm¨Mm [dMma H$amdm bmJVmo. ^maVs` ^mfm¨_Ý`o Am[U _amR>s_Ý`o Mm¨Jbo gm[hÌ` [Z{îMVM [Z_mªU hmoV Amho. ^maV gmgUo, [H$aU ZJaH$a, ádsU ~m¨XoH$a, amOZ Jdg, ZsaOm, AZwamYm nmQ>sb, Amgmam_ bmo_Qo>, B¨Ñ[OV ^mboamd, lsH$m¨V Xoe_wI, `m¨Á`mgmaIo Ag¨¼` boIH$ H$ds Mm¨Jì`m XOmªMo gm[hÌ` [Z_mªU H$arV Amho. Zmam`U gwd}, Zm_Xod T>gmi, Aes Ag¨¼` Zmdo `m `mXsV dmT>dVm `oD$ eH$VmV. EH¨$XarV Zd[Z[_ªVsÁ`m ÒïQ>sZo Amnì`m ^mfoMs æhUOo _amR>sMs n[a[òWVs [Z{îMVM Mm¨Jbs Amho. n¨aVw [ejUm_YyZ OgOes _mV¦^mfm H$_s hmoV Amho OmBªb VgVgo ho [MÍ ~XbV OmBªb Aes gmYma ^sVs _mÍ dmQ>Vo. g¨nHª$ : 8805770888 vv

×