Senhor te Quero - Vineyard

246 visualizações

Publicada em

Senhor te Quero - Vineyard

Publicada em: Espiritual
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Senhor te Quero - Vineyard

  1. 1. SSeennhhoorr TTee QQuueerroo
  2. 2. EEuu TTee bbuussccoo,, TTee pprrooccuurroo oohh DDeeuuss NNoo ssiillêênncciioo TTuu eessttááss EEuu TTee bbuussccoo,, ttooddaa hhoorraa eessppeerroo eemm TTii,, rreevveellaa--TTee aa mmiimm CCoonnhheecceerr--TTee eeuu qquueerroo mmaaiiss..
  3. 3. SSeennhhoorr TTee qquueerroo.. QQuueerroo oouuvviirr TTuuaa vvoozz SSeennhhoorr TTee qquueerroo mmaaiiss QQuueerroo ttooccaarr--TTee TTuuaa ffaaccee eeuu qquueerroo vveerr SSeennhhoorr,, TTee qquueerroo mmaaiiss..
  4. 4. PPrroosssseegguuiinnddoo,, ppaarraa oo aallvvoo eeuu vvoouu AA ccoorrooaa ccoonnqquuiissttaarr VVoouu lluuttaannddoo,, nnaaddaa ppooddee mmee iimmppeeddiirr,, eeuu vvoouu TTee sseegguuiirr CCoonnhheecceerr--TTee eeuu qquueerroo mmaaiiss..
  5. 5. SSeennhhoorr TTee qquueerroo.. QQuueerroo oouuvviirr TTuuaa vvoozz SSeennhhoorr TTee qquueerroo mmaaiiss QQuueerroo ttooccaarr--TTee TTuuaa ffaaccee eeuu qquueerroo vveerr SSeennhhoorr,, TTee qquueerroo mmaaiiss..
  6. 6. PPrroosssseegguuiinnddoo,, ppaarraa oo aallvvoo eeuu vvoouu AA ccoorrooaa ccoonnqquuiissttaarr VVoouu lluuttaannddoo,, nnaaddaa ppooddee mmee iimmppeeddiirr,, eeuu vvoouu TTee sseegguuiirr CCoonnhheecceerr--TTee eeuu qquueerroo mmaaiiss..
  7. 7. SSeennhhoorr TTee qquueerroo.. QQuueerroo oouuvviirr TTuuaa vvoozz SSeennhhoorr TTee qquueerroo mmaaiiss QQuueerroo ttooccaarr--TTee TTuuaa ffaaccee eeuu qquueerroo vveerr SSeennhhoorr,, TTee qquueerroo mmaaiiss.. ((22XX))

×