O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Exersice and application2 for PLC OMRON CPM2A

816 visualizações

Publicada em

Exersice and application2 for PLC OMRON CPM2A

Publicada em: Educação
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Exersice and application2 for PLC OMRON CPM2A

 1. 1. - 1 - Các ví d ng d ng b CPM2A Training Kit 1. Chương trình i u khi n trò chơi d ng " ư ng lên nh Olympia" <Mô t yêu c u > Sau khi ngư i d n chương trình (Host) ã nêu xong các câu h i, các u th (player) s b m nút phía trư c m t tr l i câu h i. Ai b m trư c tr l i trư c. Chuông (Buzzer) s kêu trong 10 giây sau khi b t kỳ u th nào b m nút. Cùng lúc ó èn trư c m t u th ó s sáng và s ch ư c t t (Reset) b i ngư i d nchương trình. Các u vào ra u vào u ra 000.00 - Nút b m u th 1 (PB1) 100.00 - Còi 0.01 - Nút b m u th 2 (PB2) 100.01 - èn c a u th 1 0.02 - Nút b m u th 3 (PB3) 100.02 - èn c a u th 2 0.03 - Nút t t (Reset) 100.03 - èn c a u th 3 Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Who press first (Priority Determination) This program is to determine which player press the switch first, after the host have finished asking a question. Network 1 - Interlocked Interlocked network for 3 player playing the game 000.00 005.00 Reset T000 0 0100.02 PB1 000.01 PLAYER2 0100.01 005.010100.03 PLAYER3 0100.03 PB2 000.02 PLAYER1 0100.02 PLAYER3 0100.01 PB2 005.00 PLAYER2 PLAYER1 Buzzer Player 1 Player 2 Player 3
 2. 2. - 2 - Network 2 - Buzzer ON Buzzer when any switch is pressed and timer will cut the buzzer after specified time Network 3 - Player 1 Player 1 Network Network 4 - Player 2 Player 2 Network Network 5 - Player 3 Player 3 Network Network 6 - Reset Reset for the Game Network 7 END(01) 0100.00 TIM 000 #0100 BUZZER 005.00 000.00 0100.01 RST 0100.02 PB1 0100.01 PLAYER2 000.030100.03 PLAYER3 PLAYER 1 PLAYER1 000.01 0100.02 RST 0100.01 PB2 0100.02 PLAYER1 000.030100.03 PLAYER3 PLAYER 2 PLAYER2 000.02 0100.03 PLAYER3RST 0100.01 PB3 0100.03 PLAYER1 000.030100.02 PLAYER2 PLAYER3 005.01 RESET 000.03 RST
 3. 3. - 3 - 2. i u khi n óng m c a gara ôtô <Yêu c u> M t c m bi n siêu âm (ultrasonic switch) ư c dùng phát hi n ô tô ang l i g n c a. M t c m bi n quang i n ư c dùng phát hi n ô tô ang i qua c a. PLC s nh n các tín hi u vào này và i u khi n ng cơ óng m c a. Các u vào ra Input Thi t b ngoài Output Thi t b ngoài 0.00 Ultrasonic switch 100.00 Motor to raise door 0.01 Photoelectric switch 100.01 Motor to lower door 0.02 Door Upper limit switch 0.03 Door Lower limit switch Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Auto door This program shows the automatic control of warehouse door. Network 1 - Raise door 000.00 0100.00 0100.00 Ultra switch 0100.01000.02 Upper LS Lower door Raise door Raise door Door position Motor Pushbutton Ultrasonic Switch CPM1 Photoelectric Switch
 4. 4. - 4 - Network 2 - Photo sensor Sense unit differentiation down Network 3 - Lower door Network 4 - End Timing diagram 0.00 Ultrasonic switch 0.02 Upper limit switch 100.00 Motor to raise door 0.01 Photoelectric switch 0.04 DIFD 0.03 Lower limit switch 100.01 Motor to low door 3. T ng bôi trơn (Lubrication ) d u cho bánh xe <Mô t > Khi bánh xe di chuy n v phía c m bi n S1, S1 s phát hi n bánh xe và s ra tín hi u cho van i n t ( Valve V1) c p d u bôi trơn cho bánh xe. Van V1 s m trong m t kho ng th i gian ng n c p m t lư ng d u nh trư c cho bánh xe. Khi c m bi n S2 phát hi n m c d u trong b n ch a (Tank) th p, nó s ra tín hi u c nh báo. END(01) 200.00 0100.01 0100.01 0100.00000.03 Upper LS Raise Door Lower door Lower door 200.00 000.01 Photo sensor DIFD(14)
 5. 5. - 5 - Các u vào ra Input Thi t b ngoài Output Thi t b ngoài 0.00 Position detection (S1) 100.00 Electromagnetic valve for oil supply 0.01 Lower limit of level (S2) 100.01 Oil shortage alarm indicator Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Auto lubricate Auto lubrication of gear Network 1 - Start Network 2 - Open valve Open valve and delay 1.5 sec. Position detection DIFD(13) 200.00 200.00 0100.01 0100.01 TIM 000 Valve close #0015 T0000 Valve close Valve opens Valve opens Oil shortage alarm indicatorSYSMAC CPM1 S2 Lubricating Oil Tank
 6. 6. - 6 - Network 3 - Oil shortage Network 4 - End Timing diagram 0.00 Position Detection 0.04 DIFU 10000 TIM 000 Valve Opens Timer's preset time 0.01 Lower limit of oil level 10001 Oil shortage alarm indicator 4. i u khi n ng cơ băng t i Băng t i g m có 3 phân o n, và c n i u khi n sao cho ng cơ c a m i phân o n ch ch y khi có i tư ng (t m ng- copper plate) ang n m trên phân o n tương ng. V trí c a t m kim lo i ư c xác nh b i các c m bi n ti m c n t g n nó (Sensor 1,2,3). Khi t m kim lo i n m trong kho ng cách phát hi n c a 1 sensor, ng cơ tương ng s v n làm vi c. Khi t m kim lo i n m ngoài kho ng cách phát hi n c a sensor, m t timer tr s ư c kích ho t và khi th i gian t c a timer h t, ng cơ tương ng s ng ng. I/O Input Thi t b ngoài Output Thi t b ngoài 0.00 Sensor 1 100.00 Motor 1 0.01 Sensor 2 100.01 Motor 2 0.02 Sensor 3 100.02 Motor 3 0100.01000.01 Lower level Oil shortage END(01) 1 scan time 1.5 sec
 7. 7. - 7 - Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Conveyor control Conveyor belt control application Network 1 - Motor 2 Network 2 - Motor 1 Network 3 - Delay for 2 sec Network 4 - Sensor 1 000.02 0100.01 S3 0100.01T 0000 Motor 2 Motor 2 S2 0100.00 Motor 1 000.01 TIM 000 #0020 000.01 0100.00 S2 0100.00T 0001 Motor 1 Motor 1 000.00 200.00 S1 200.00T 0001 Copper plate Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 CPM1 Motor 1 Motor 2 Motor 3
 8. 8. - 8 - Network 5 - Delay for 2 sec Network 6 - Motor 3 Network 7 - End 5. i u khi n dây chuy n óng gói (Packing Line Control) Yêu c u : Khi nút b m PB 1 (Start) ư c b m, băng t i h p b t u chuy n ng. Khi phát hi n s có m t c a h p, băng t i h p (Box Conveyor ) d ng và băng t i táo (Apple conveyor) b t u chuy n ng. C m bi n m (SE1) s m s lư ng qu táo cho n khi t 10 qu . Băng t i táo lúc này s d ng và băng t i h p l i kh i ng l i. B m s ư c reset và ho t ng l i l p l i cho n khi nút PB2 (Stop) ư c b m. Các u vào ra Input Thi t b ngoài Output Thi t b ngoài 0.00 START Push button (PB1) 100.00 Apple Conveyor 0.01 STOP Push button (PB2) 100.01 Box Conveyor 0.02 Part Present (SE1) 0.03 Box Present (SE2) END(01) S1 200.00 000.00 TIM 001 #0020 0100.02 Motor 3NC CF113
 9. 9. - 9 - Timing chart 0.00 0.01 0.02 0.03 20000 CNT 010 100.00 100.01 START (000.00) STOP (0.01) PB1 PB2 (1000) APPLE CONVEYOR SE (0002) PART SENSOR (1001) BOX CONVEYOR SE (0003) BOX
 10. 10. - 10 - Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Packing Packing line control for Apples Network 1 - Start condition Network 2 - Apples conveyor Network 3 - Counter Counter preset at 10 Network 4 - Box conveyor Network 5 - END 200.00 RUN 0100.000100.01 BoxCon CONVYR END(01) SE2 000.02 SE1 000.03 CNT 010 #0010 CNT 010 000.03 S1 0100.01200.00 BoxConRUN SE2 PB2 000.00 200.00 PB1 200.00000.01 RUN RUN
 11. 11. - 11 - Mnemonic Codes 6. i u khi n bãi xe ây là m t chương trình i u khi n bãi xe ơn gi n ch cho phép t i a là 100 xe ư c t i m t th i i m. M i khi có m t xe m i i vào, Sensor (S1) s phát hi n và PLC s c ng 1 vào t ng s xe hi n ang trong bãi và s tr i 1 khi Sensor (S2) phát hi n có xe i ra kh i bãi . Khi 100 xe ã trong bãi, èn hi u "CAR PARK FULL" s sáng báo các xe khác không ư c vào bãi. Car coming in I/O INPUT OUTPUT 0.00 Sensor S1 100.00 Car park full sign 0.01 Sensor S2 aÞa ch hØ L nhnh ThTh. s sè aÞa ch hØ L nhnh ThTh. s sè 0000 LDLD 0.00 0008 LDLD NOTOT 0.03 0001 OROR 20000 0009 CNTNT 010 0002 ANDND NOTOT 0.01 # 0010 0003 OUTUT 20000 0010 LDLD CNTNT 010 0004 LDLD 20000 0011 OROR NOTOT 0.03 0005 ANDND NOTOT 100.01 0012 ANDND 20000 0006 OUTUT 100.00 0013 OUTUT 100.01 0007 LDLD 0.02 0014 ENDND (01) CAR PARK FULLCAR PARK FULLCAR PARK FULLCAR PARK FULL !!!!!!!!
 12. 12. - 12 - Ladder Diagram : Main 1 Network 1 Main 1 - Car Park Control Application: Car Park Control Network 1 - Car in Network 2 - Add 1 Network 3 - Car out Network 4 - Subtract 1 Network 5 - Compare Network 6 - End 200.00 Car in CLC(41) ADD(13) H00 #0001 H00 CF006 CF005 =Flag 0100.00 Car Park full >Flag CF113 NC CPM(20) H00 #0100 200.01 S2 CLC(41) SUB(31) H00 #0001 H00 000.00 DIFU(13) 200.00 Car in S1 000.01 DIFU(13) 200.01 Car out S2
 13. 13. - 13 - End(01)

×