O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ο μητρικός θηλασμός είναι ο φυσικός τρόπος

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a ο μητρικός θηλασμός είναι ο φυσικός τρόπος (20)

Anúncio

ο μητρικός θηλασμός είναι ο φυσικός τρόπος

  1. 1. Ο μητρικός θηλασμός είναι ο φυςικόσ τρόποσ διατροφισ του βρζφουσ και του μικροφ παιδιοφ που εξαςφαλίηει ςτο παιδί τθν ιδανικι αφξθςθ, ανάπτυξθ και υγεία. Περιζχει τα ιδανικά κρεπτικά ςυςτατικά, προςτατεφει ζναντι των οξζων λοιμϊξεων, προςτατεφει ζναντι χρόνιων νοςθμάτων, προάγει τον ςυναιςκθματικό δεςμό μεταξφ τθσ μθτζρασ και του παιδιοφ, κακυςτερεί καινοφρια εγκυμοςφνθ και ασ μθν ξεχνάμε τθν οικονομία ςτθν οικογζνεια. Καθολικζσ ΢υςτάςεισ WHO/Unicef για το θηλαςμό 1. Ζναρξθ του κθλαςμοφ μζςα ςτθν πρϊτθ ϊρα τθσ ηωισ 2. Αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ, δθλαδι το βρζφοσ λαμβάνει μόνο το μθτρικό γάλα, χωρίσ πρόςκετεσ τροφζσ ι υγρά, οφτε νερό μζχρι τον ζκτο μινα τθσ ηωισ 3. Θθλαςμόσ όςο ςυχνά κζλει το βρζφοσ, μζρα και νφχτα 4. Να μθν χρθςιμοποιοφνται μπουκάλια και πιπίλεσ 5. Μετά τον ζκτο μινα ςυμπλθρωματικι τροφι, κατάλλθλθ για τθν θλικία του παιδιοφ και αςφαλϊσ παραςκευαςμζνθ, για όςο διάςτθμα επικυμεί θ μθτζρα Αποδεκτοί λόγοι για χρήςη υποκατάςτατων μητρικοφ γάλακτοσ Μητζρα 1. Μόνιμθ Διακοπι: HIV λοίμωξθ 2. Προςωρινι: Σοβαρι νόςοσ (π.χ. Σθψαιμία) HSV-1, φαρμακευτικι αγωγι (ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ, ραδιενεργό ιϊδιο, κυτταροτοξικι ΧΜΘ) 3. Συνζχιςθ με πικανό κίνδυνο για το βρζφοσ: Απόςτθμα μαςτοφ, μαςτίτιδα, TB, κατάχρθςθ ουςιϊν, HBV Παιδί 1. Απόλυτθ αντζνδειξθ για το μθτρικό γάλα: Μεταβολικζσ νόςοι του νεογνοφ (γαλακτοηαιμία, maple syrup urine disease, φαινυλκετονουρία) 2. Απαραίτθτθ ςυμπλθρωματικι διατροφι: Βάροσ νεογνοφ <1500gr, Ηλικία κφθςθσ <32 εβδ., κίνδυνοσ υπογλυκαιμίασ(διαβθτικι μθτζρα, πρόωρα, μικρά για θλικία κφθςθσ κτλ). Είναι γεγονόσ ότι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΘΟΔΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΤΛΛΗΨΗ΢ 1) Αν δεν υπάρχει περίοδοσ 2) Αν το παιδί είναι μικρότερο από ζξι μθνϊν
  2. 2. 3)Αν το παιδί κθλάηει αποκλειςτικά Το ποσοστό σφλληψης πζφτει στο 2% Αν δεν υπάρχει ζνασ από τουσ παραπάνω παράγοντεσ χρειάηεται χρθςιμοποίθςθ μεκόδου αντιςφλλθψθσ. Κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ το Κάπνιςμα πρζπει να αποφεφγεται γιατί θ νικοτίνθ μπορεί να προκαλζςει Α) Ζμετο , διάρροιεσ , υπερκινθτικότθτα ςτο νεογζννθτο Β) Μείωςθ τθσ παραγωγισ γάλακτοσ. C) Μπορεί να προδιακζτει ςε SIDS Τα επίπεδα τθσ νικοτίνθσ είναι 1.5-3 φορζσ υψθλότερα ςτο γάλα από αυτά ςτο πλάςμα τθσ μθτζρασ και ο χρόνοσ θμίςειασ ηωισ 60 –90 λεπτά . Φάρμακα ςυμβατά με τον κθλαςμό είναι: Ακεταμινοφαίνθ, τα περιςςότερα αντιβιοτικά {Πενικιλίνεσ, ερυκρομικίνθ, νιτροφουραντοίνθ, κλινδαμικίνθ κεφαλοςπορίνεσ, τριμεκοπριμθ, τετρακυκλινεσ, αμινογλυκοςίδεσ ενϊ αντενδείκνυνται θ μετρονιδαηόλθ, οι ςουλφοναμίδεσ, οι κινολόνεσ}, τα αντιεπιλθπτικά (εκτόσ Primidone), τα περιςςότερα αντιςταμινικά, τα περιςςότερα αντιυπερταςικά. Η καφεΐνθ επιτρζπεται με προςοχι, τα αποςυμφορθτικά (με προςοχι ), θ ιβουπροφζνθ, θ Insulin, τα φάρμακα του κυρεοειδοφσ (όχι προπυλοκυουρακίλθ).

×