Anúncio

ตารางปรียบเทียบร่างพรบ.ฉบับเดิมกับฉบับสธ.(ปรับปรุง)

เป็นแม่บ้านและทำงานเพื่อสังคมแบบจิตอาสาไม่รับค่าตอบแทน
21 de Oct de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(14)

Similar a ตารางปรียบเทียบร่างพรบ.ฉบับเดิมกับฉบับสธ.(ปรับปรุง)(20)

Anúncio

Mais de ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา(20)

Último(20)

Anúncio

ตารางปรียบเทียบร่างพรบ.ฉบับเดิมกับฉบับสธ.(ปรับปรุง)

 1. ๑ ตารางเปรียบเทียบ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) กับร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ................................... ................................... ................................... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ................................... ................................... ...................................
 2. ๒ ……………………………………………… …………… ……………………………… โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธา รณสุข พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาต ร า ๒ ๙ ป ร ะ ก อบ กับ มาต ร า ๔ ๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ าจัก รไท ย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบั ญญัติ แห่งกฎหมาย ……………………………………………… …………… ……………………………… โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุ นคุ้มครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ
 3. ๓ มาตร า ๑ พ ร ะร าชบัญ ญั ตินี้เรียก ว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ” ม า ต ร า ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดห นึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจ านุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุขจากสถานพยาบาล “ส ถ า น พ ย า บ า ล ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยา บ า ล สถานพยาบาลของรัฐและของสภากาชาดไทย มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริกา รสาธารณสุข พ.ศ. ....” ม า ต ร า ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ผ ล ก ร ะ ท บ ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ผลอันเกิดจากความเสียหายจากการให้หรือการ รับบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาล “ผู้ไ ด้ รับ ผ ล ก ร ะ ท บ ” ห มาย ค วาม ว่ า บุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับบริ การสาธารณสุขตามที่มีกฎหมายกาหนดและได้ รับผลกระทบอันเกี่ยวเนื่องจากการให้หรือการรั บบริการสาธารณสุขจากสถานพยาบาลตามหลัก เ ก ณ ฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโด ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แก้ไขชื่อให้สอดคล้อง กับหลักการ แก้ไขหลักการคุ้มครอ งให้ครอบคลุมทั้งผู้ให้ และผู้รับบริการสาธาร ณสุข เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้
 4. ๔ ทั้ ง นี้ ให้รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขตามที่คณะ กรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบ ริการสาธารณสุขประกาศกาหนด “ส ถ า น พ ย า บ า ล ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า สถานพยาบาลของรัฐและของสภากาชาดไทย หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ สถานพยาบาลที่สานักงานประกันสังคมประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วยการป ร ะ กั น สั ง ค ม รวมทั้งสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลที่แสดงความจานงจ่ายเงินสมทบเข้ากอ งทุนหรือสถานพยาบาลอื่นตามที่คณะกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริกา รสาธารณสุขประกาศกาหนด ง 3 กองทุน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ “บริการสาธารณ สุข ” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งได้แก่ การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้ ว ย วิ ช า ชี พ เ ว ช ก ร ร ม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค รรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลแ “บ ริก ารส าธารณ สุข ” ห มายค วามว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งได้แก่ การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้ ว ย วิ ช า ชี พ เ ว ช ก ร ร ม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค รรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลแล ะ ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่า เพิ่มเติมให้ครอบคลุมวิ ช า ชี พ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมา ย
 5. ๕ ล ะ ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่า ด้ ว ย วิ ช า ชี พ ทั น ต ก ร ร ม การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดตามกฎหมา ย ว่ า ด้ ว ย วิ ช า ชี พ ก า ย ภ า พ บ า บั ด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎห มา ยว่ าด้ ว ย วิช าชี พ เท ค นิ ค ก าร แ พ ท ย์ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่ าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรมหรือการประกอบวิชา ชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐ ม น ต รี ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด และให้รวมถึงการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องตาม ที่กาหนดในกฎกระทรวง “กองทุน” หมายความว่า กองทุนสร้างเสริมความ สัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ด้ ว ย วิ ช า ชี พ ทั น ต ก ร ร ม การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดตามกฎหมา ย ว่ า ด้ ว ย วิ ช า ชี พ ก า ย ภ า พ บ า บั ด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหม าย ว่ า ด้ ว ย วิ ช า ชี พ เท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่า ด้ ว ย วิ ช า ชี พ เ ภ สั ช ก ร ร ม การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและกา รประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต ามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตาม กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธ ารณ สุขอื่น ตามที่รัฐมน ตรีประกาศกาหน ด และให้รวมถึงการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง “ก อ ง ทุ น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริกา รสุขภาพสาธารณสุข “ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข
 6. ๖ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระ บบบริการสาธารณสุข “สานักงาน” หมายความว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “ส า นั ก ง า น ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ กระทรวงสาธารณสุข ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ม า ต ร า ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษา ก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น “รั ฐ ม น ต รี ” ห ม า ย ค ว า ม ว่ า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ม า ต ร า ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาก า ร ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ และให้มีอานาจออก กฎก ระท รวง ระเบียบ แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น
 7. ๗ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้ หมวด ๑ การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธา รณสุข ม า ต ร า ๕ ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล ะเงินชดเชยจากกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด มา ต ร า ๖ บ ท บั ญ ญั ติ ใน ม าต ร า ๕ มิให้ใช้บังคับในกรณี ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโร ค นั้ น แม้มีการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ( ๒ ) ความเสียหายซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้จากการให้บริก เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บั งคับได้ หมวด ๑ การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสา ธารณสุข ม า ต ร า ๕ ผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกอ ง ทุ น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด มาต ร า ๖ บ ท บั ญ ญั ติ ใ น มาต ร า ๕ มิให้ใช้บังคับในกรณี ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดาของโรคนั้น ( ๒ ) ผลกระทบซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้จากการให้หรือการรั บบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ ปรับให้มีเฉพาะเงินชดเชยอ ย่าง เดียวแต่คลอบคลุมผลอันเกิด จาก ความเสียหาย
 8. ๘ ารสาธารณสุขตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ ( ๓ ) ความเสียหายที่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้บริกา รสาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดารงชี วิตตามปกติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดรายละเอียด เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ หมวด ๒ คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ในระบบบริการสาธารณสุข ม า ต ร า ๗ ให้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ค ณ ะ ห นึ่ งเรี ยก ว่ า “คณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในร ะบบบริการสาธารณสุข” ประกอบด้วย ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดรายละเอียดเ พิ่มเติม ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หมวด ๒ คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข ม า ต ร า ๗ ให้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ค ณ ะ ห นึ่ ง เรีย ก ว่ า “คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระท บจากการบริการสาธารณสุข” ประกอบด้วย ปรับสัดส่วนให้เหมาะส ม
 9. ๙ (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธ านกรรมการ (๒ ) ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว งส า ธ า ร ณ สุ ข ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ข อ ง ม นุ ษ ย์ อ ธิ บ ดี ก ร ม คุ้ ม ค ร อ งสิ ท ธิ แ ล ะ เส รีภ า พ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้อานวยการสานักงบประมาณ (3) ผู้แทนสถานพยาบาล จานวนสามคน (๑ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธา นกรรมการปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองปร ะธานกรรมการ (๒ ) ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข องม นุ ษ ย์ ป ลั ด ก ร ะ ท ร วงศึ ก ษ าธิ ก า ร ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม อ ธิ บ ดี ก ร ม คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เส รี ภ า พ เลขาธิการคณ ะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเลขาธิการสานักงานประกันสังคม ( 3 ) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธา ร ณ สุ ข โด ย ค าแ น ะ น าข อ งส ภ าวิ ช าชี พ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอ บวิชาชีพนั้นสภาละหนึ่งคน (4) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน (5) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้ว
 10. ๑๐ ยการประกอบโรคศิลปะเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ (๔ ) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านคุ้มคร อ ง สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ จานวนสามคน (๕ ) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจา กผู้ที่มีค วามเชี่ยวชาญ ด้าน เศรษฐศาสต ร์ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น สิทธิมนุษยชนและการเจรจาไกล่เกลี่ยสาธารณ สุข ด้านละหนึ่งคน การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามวรร ค ห นึ่ ง ( ๓ ) ( ๔ ) แ ล ะ ( ๕ ) ใ ห้ เป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนด (6 ) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านคุ้มครอ งสิทธิผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จานวนห้าคน (7 ) ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจา กผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธาร ณสุขและด้านสังคมศาสตร์ ด้านละสามคน การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามวรร คหนึ่ง (5) (6)และ(7) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของสานักงานจานวนไม่เกินสองคนเ ป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 11. ๑๑ ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรม ก า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร และให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่ง ตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานจานวนไม่เกินสองค นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มาต ร า ๘ ก รร มการต ามมาต รา ๗ ว ร ร ค ห นึ่ ง ( ๓ ) ( ๔ ) แ ล ะ ( ๕ ) มี วา ร ะ ก าร ด า ร ง ต าแ ห น่ งค ร าว ล ะ สี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน ไม่ได้ เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอ ยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากร รมการซึ่งได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้ารั บหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระนั้น ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแ ห น่ ง ก่ อ น ค ร บ ว า ร ะ มาต ร า ๘ ก ร ร มก าร ต ามมาต รา ๗ ว ร ร ค ห นึ่ ง ( 5 ) ( 6 ) แ ล ะ ( 7 ) มี ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง ต าแ ห น่ ง ค ร า ว ล ะ สี่ ปี และอาจได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไ ม่ได้ เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้ น ใ ห ม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ ใ น ต า แ ห น่ ง เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกหรือได้ รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้ น ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแห น่ ง ก่ อ น ค ร บ ว า ร ะ ให้ดาเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการประเ ภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตา แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร นั้ น ว่ า ง ล ง แ ล ะ ใ ห้ ผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแห
 12. ๑๒ ให้ดาเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการปร ะเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ตาแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับคัดเ ลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมกา รซึ่งตนแทน น่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ขอ งกรรมการซึ่งตนแทน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการ แทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกร รมการเท่าที่เหลืออยู่ มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมา ตรา ๘ วรรคหนึ่ง กรรมการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการคัดเลือก หรือแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรร มการเท่าที่เหลืออยู่ มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาต รา ๘ วรรคหนึ่ง กรรมการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (5) (6) และ(7) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 13. ๑๓ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ สามารถ (๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จา คุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยปร ะมาทหรือความผิดลหุโทษ (๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่ อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑)กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครอง ผู้เสียหาย พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสี ยหาย และการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการสร้างเส (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย ( ๔ ) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความส ามารถ ( ๕ ) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประ มาทหรือความผิดลหุโทษ ( ๖ ) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อ หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑ ) กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ได้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ การจัดระบบการไกล่เกลี่ยและการสนับสนุนการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธ า ร ณ สุ ข และการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน ผลกระทบ (๒ ) ก า ห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร
 14. ๑๔ ริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข (๒) กาหนดระเบียบการจ่ายเงินสมทบกองทุนตามม าตรา ๒๑ อัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนและ การพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เป็นการเฉพาะรายตาม มาตรา ๑8 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ (๓) กาหนดระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น และก ารบ ริ ห าร ก องทุ น ต ามมาต ร า ๒ ๓ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าป่วยการตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง (๔ ) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการยื่นคาขอรับเงินค่าเ สี ย ห า ย ต า ม ม า ต ร า ๒ ๕ ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตร า ๒๙ และระเบียบการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา ๓๒ ( ๕ ) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิ (๓) กาหนดระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า เ งิ น และ ก าร บ ริ ห าร ก อ งทุ น ต ามม าต ร า ๒ 0 รวมทั้งระเบียบ เกี่ยวกับค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าป่วยการตามมาตรา ๑5 วรรคสอง (๔ ) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการยื่นคาขอรับเงินค่าช ด เ ช ย ต า ม ม า ต ร า ๒ 3 และระเบียบการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 25 ( ๕ ) วินิจฉัยอุทธรณ์และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามม
 15. ๑๕ จาร ณ าวินิ จ ฉัยอุท ธร ณ์ ต ามมาต ร า ๒ ๘ และมาตรา ๓๑ ( ๖ ) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการทาสัญญาประนีปร ะ น อ ม ย อ ม ค ว า ม ต า ม ม า ต ร า ๓ ๓ แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย สั ญ ญ า ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม ย อ ม ค ว า ม และค่าตอบแทนของผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๓๙ (๗ ) จัดประชุมรับฟังความเห็นของสถานพยาบาลแ ล ะ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข เพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะในการส่งเสริม และพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันควา ม เ สี ย ห า ย รวมทั้งการไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริมความสั มพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข (๘ ) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็ นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน (๙) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยตามมาตรา ๓๙ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน้าที่ไ กล่เกลี่ยข้อพิพาทสาธารณสุข าตรา ๒5 ( ๖ ) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการทาสัญญาประนีประ นอมยอมความตามมาตรา 26 (๗ ) จัดประชุมรับฟังความเห็นของสถานพยาบาลแล ะผู้ให้และผู้รับบริการสาธารณสุขเพื่อรับทราบปั ญหาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาระบ บความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบ (๘ ) กาหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็ นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน ( 9 ) วิเคราะห์สาเหตุแห่งผลกระทบและพิจารณาหาแ นวทางพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันผ ลกระทบตามมาตรา 28 (1 0 ) ก าห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และเงื่อนไขการจัดระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อสร้าง เสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณ สุขและพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายใน
 16. ๑๖ (๑ ๐ ) ในการสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการสร้างเส ริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข และพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายในก ารสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรา ๔๓ การสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรา 29 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ (๑ ๑ ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎ หมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะ กรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในการป ฏิบัติหน้าที่ต ามวรรคห นึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือมอบอานาจใ ห้สานักงานเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งข อ ง จ า น ว น ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ห ม ด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ปร (1 1 ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎ หมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะก รรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ใน ก าร ป ฏิบั ติห น้ าที่ ต าม วร รค ห นึ่ ง คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือมอบอานาจใ ห้สานักงานเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ มาตรา ๑๑ การประชุมคณ ะกรรมการ ต้ อ ง มี ก ร ร ม ก า ร ม า ป ร ะ ชุ ม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประ
 17. ๑๗ ะ ชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเ ป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียง ข้ า ง ม า ก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแน น ถ้ า ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ท่ า กั น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสีย งหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่ประธานกรรมการหรือ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ใ ด มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แ จ้งให้คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจง ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง นั้นแต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสี ยง วิธีการประชุมและการมีส่วนได้เสียซึ่งประ ธานกรรมการหรือกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ชุ ม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อ ยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธ า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไ ม่ ม า ป ร ะ ชุ ม ห รื อ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเ ป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียง ข้ า ง ม า ก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแน น ถ้ า ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ท่ า กั น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่ประธานกรรมการหรือก ร ร ม ก า ร ผู้ ใ ด มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้ งให้คณะกรรมการทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเ ท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแ ต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
 18. ๑๘ ม า ต ร า ๑ ๒ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกา รเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรื อตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้ ( ๑ ) คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเบื้ อ ง ต้ น ต า ม ม า ต ร า ๒ ๗ ประกอบด้วยผู้ท รงคุณ วุฒิด้านนิติศาสต ร์ ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านละหนึ่งคน และผู้แทนสถานพยาบาลและผู้แทนผู้รับบริการ สาธารณสุข ฝ่ายละหนึ่งคน ( ๒ ) คณะอนุกรรมการประเมินเงินชดเชยตามมาตร า ๓๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ ด้ า น สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ า น ก า ร ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน (๓) คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ก า ร ไ ด้ ม า วิธีการประชุมและการมีส่วนได้เสียซึ่งประธ านกรรมการหรือกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ม า ต ร า ๑ ๒ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือต ามที่คณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้ ( ๑ ) คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินชดเชยตามมาตร า ๒ 5 ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ แ ท น ส า นั ก ง า น ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งมีความรู้และประ สบ ก าร ณ์ ท างด้าน ต่างๆ เช่น นิ ติศาสต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ อื่ น ๆ และผู้แทนสถานพยาบาลซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือผู้ประ กอบโรคศิลปะและผู้แทนผู้รับบริการสาธารณสุ ข ฝ่ายละหนึ่งคน ( 2 ) คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินชดเชยประจาจัง ห วั ด ต า ม ม า ต ร า ๒ 5 ประกอบด้วยผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวั ดผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคนซึ่งมีความรู้และปร เพิ่มอนุกรรมการประจาจังห วัด
 19. ๑๙ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ( ๑ ) แ ล ะ ( ๒ ) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ประธานคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใ ห้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะเลือ กกันเอง ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่อธิบดีกรมสนับ สนุนบริการสุขภาพมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธา รณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณีเป็นฝ่ายเลขานุการ ะสบ การณ์ ท างด้านต่างๆ เช่น นิติศาสต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ อื่ น ๆ และผู้แทนสถานพยาบาลซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือผู้ประ กอบโรคศิลปะและผู้แทนผู้รับบริการสาธารณสุ ข ฝ่ายละหนึ่งคน ( 3 ) ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร อื่ น ๆ ตามที่เห็นสมควร ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ก า ร ไ ด้ ม า วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต า ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ( ๑ ) ( 2 ) แ ล ะ ( 3 ) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ประธานคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใ ห้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะเลือก กันเอง ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่อธิบดีกรมสนับส นุนบริการสุขภาพมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในสานักงานหรือเจ้าหน้าที่ในสานักงานสาธาร ณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณีเป็นฝ่ายเลขานุการ
 20. ๒๐ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคณะก็ไ ด้ ใ ห้ น า ม า ต ร า ๑ ๑ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการมีส่วนได้เสียของคณะอนุกรรมการและ อนุกรรมการโดยอนุโลม ม า ต ร า ๑ ๓ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศ าส ต ร์ ด้ าน ก าร แพ ท ย์แล ะ สาธาร ณ สุ ข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน และผู้แทนสถานพยาบาลและผู้แทนผู้รับบริกา ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ฝ่ายละหนึ่งคนการแต่งตั้งฝ่ายเลขานุการคณะ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้นามาตรา ๑๒ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคห นึ่ ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้ ใ ห้ น า ม า ต ร า ๑ ๑ มาใช้บังคับกับก ารประชุม วิธีการป ระชุม และการมีส่วนได้เสียของคณะอนุกรรมการและ อนุกรรมการโดยอนุโลม ไม่กาหนดคณะกรรมการ วินิจฉัยอุทธรณ์
 21. ๒๑ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาและเขตพื้ นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธร ณ์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธร ณ์ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคณะก็ได้ ใ ห้ น า ม า ต ร า ๑ ๑ มาใช้บังคับกับการประชุม วิธีการประชุม และการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการวินิจฉั ยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุ โลม ม า ต ร า ๑ ๔ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๘ และ มาตรา ๓๑ ม า ต ร า ๑ ๕ ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อยู่ในตาแหน่งคร าวละสามปี ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ
 22. ๒๒ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่ งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้ง ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ใ ห้ น า ม า ต ร า ๙ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ด้ วยโดยอนุโลม มาต ร า ๑๖ ให้ ป ร ะ ธาน ก ร ร ม ก าร กรรมการ ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์ ปร ะธาน อนุก รร มก าร ห รืออนุก รรมการ ได้รับ เบี้ยประชุม ค่าพ าห นะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก และประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นช อบของกระทรวงการคลัง ม า ต ร า ๑ ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์ ปร ะธาน อนุก รร มก าร ห รืออนุก รรมการ มา ต ร า ๑ 3 ใ ห้ ป ร ะ ธา น ก ร ร ม ก า ร ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ธ า น อ นุ ก ร ร ม ก า ร หรืออนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ค่ า เ ช่ า ที่ พั ก และประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอ บของกระทรวงการคลัง ม า ต ร า ๑ 4 ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ก ร ร ม ก า ร ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ เป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ม า ต ร า ๑ 5 ให้คณ ะก รร มก ารห รือค ณ ะอนุก รรมการ มี อ า น า จ สั่ ง ใ ห้ ส ถ า น พ ย า บ า ล
 23. ๒๓ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ม า ต ร า ๑ ๘ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์ ห รื อ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร มี อ า น า จ สั่ ง ใ ห้ ส ถ า น พ ย า บ า ล ผู้เสียห ายห รือท ายาท บุค ค ล ห น่วยงาน ห รื อ อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท า ห นั ง สื อ ชี้ แ จ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ม า ใ ห้ ถ้ อ ย ค า ด้ ว ย ต น เ อ ง หรือส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามกาหนดเ วลาที่เห็นสมควร ให้บุคคลที่มาให้ถ้อยคาด้วยตนเองตามวร ร ค ห นึ่ งได้ รับ ค่ าพ าห น ะ ค่ าเช่ าที่ พั ก แ ล ะ ค่ า ป่ ว ย ก า ร ทั้ ง นี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความ เห็นชอบของกระทรวงการคลัง ผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาท บุคคล หน่วยงาน ห รื อ อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท า ห นั ง สื อ ชี้ แ จ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ห รื อ ม า ใ ห้ ถ้ อ ย ค า ด้ ว ย ต น เ อ ง หรือส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามกาหนดเ วลาที่เห็นสมควร ให้บุคคลที่มาให้ถ้อยคาด้วยตนเองตามวรร ค ห นึ่ ง ไ ด้ รั บ ค่ า พ า ห น ะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก แ ล ะ ค่ า ป่ ว ย ก า ร ทั้ ง นี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเ ห็นชอบของกระทรวงการคลัง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ
 24. ๒๔ ม า ต ร า ๑ ๙ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นสานักงานเ ล ข า นุ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะอนุกรร มการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) รับและตรวจสอบคาขอรับเงินค่าเสียหายและคา อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๒ ) ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อให้ส่งเวชระ เบี ย น ข อ ง ผู้ เสี ย ห า ย ห รื อ ข้ อ มู ล เอ ก ส า ร แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคณะอนุกรร มการตามมาตรา ๑๘ (๓) ประสานงานกับห น่วยงานของรัฐ อ ง ค์ ก ร ห รื อ บุ ค ค ล ใ ด ๆ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเพื่อประ กอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามพระรา ชบัญญัตินี้ ( ๔ ) รั บ จ่ า ย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อ ม า ต ร า ๑ 6 ใ ห้ ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการและ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร มก าร แ ล ะ มีอ าน าจ ห น้ า ที่ ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) รับและตรวจสอบคาขอรับเงินชดเชยและคาอุทธ รณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๒ ) ประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อให้ส่งเวชระเ บียนของ ผู้ได้รับผลกระท บหรือข้อมูล เอ ก ส า ร แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑5 (๓) ประสานงาน กับห น่วยงาน ของรัฐ อ ง ค์ ก ร ห รื อ บุ ค ค ล ใ ด ๆ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงหรือความเห็นเพื่อประก อบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามพระราชบั ญญัตินี้ ( ๔ ) รั บ จ่ า ย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อป ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 25. ๒๕ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๕ ) เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินค่าเสียหายตามพระ ราชบัญญัตินี้และวิธีป้องกันความเสียหายเพื่อเ ผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ( ๖ ) สนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันความเสี ย ห า ย รวมทั้งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบ บริการสาธารณสุข (๗) มอบให้หน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือบุคคลอื่นทากิจการที่อยู่ภายในอานาจหน้ าที่ของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๘ ) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับผลงานและอุปส รรคในการดาเนินงานของคณ ะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ( ๕ ) เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินค่าชดเชยตามพระรา ชบัญญัตินี้และวิธีป้องกันผลกระทบเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( ๖ ) สนับสนุนการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม พัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกันผลกระท บ รวมทั้งการจัดระบบการไกล่เกลี่และการสร้างเส ริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข (๗ ) มอบให้ห น่วยงาน ของรัฐ องค์ก ร หรือบุคคลอื่นทากิจการที่อยู่ภายในอานาจหน้า ที่ของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๘ ) จัด ทารายงานป ระจาปีเกี่ยวกับผลงาน และ อุปสรรคในการดาเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสานักงาน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ
 26. ๒๖ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ส า นั ก ง า น เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ( ๙ ) ประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ยื่นคาขอและประชาช นทั่วไปเพื่อความเข้าใจหลักการและเหตุผล ขั้ น ต อ น วิ ธี ก า ร และเงื่อนไขการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม ที่ คณะกรรมการมอบหมาย หมวด ๓ กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีใน ระบบบริการสาธารณสุข มาตรา ๒๐ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริ การสาธารณสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ( ๙ ) ประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ยื่นคาขอและประชาชน ทั่วไป เพื่อความเข้าใจห ลักการและเหตุผล ขั้นต อน วิธีการ และเงื่อน ไขการใช้สิท ธิ ตามพระราชบัญญัตินี้ (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย หมวด ๓ กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ บริการสาธารณสุข ม า ต ร า 1 7 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เ รี ย ก ว่ า “กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริก
 27. ๒๗ ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเ ชยให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาท (๒) เพื่อชาระค่าสินไหมทดแทนตามคาพิพากษาตา มมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ( ๓ ) เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหรือส่งเสริมการดาเนิน งานเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้อ งกันความเสียหายตามแผนงานที่คณะกรรมกา รอนุมัติ และ ( ๔ ) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ ยและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบ ริการสาธารณสุข ารสาธารณสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับ ผลกระทบหรือทายาท ( 2 ) เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหรือส่งเสริมการดาเนินง านเพื่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกั น ผ ล ก ร ะ ท บ ตามแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติ และ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินจากกองทุนที่ได้รั บจากเงินที่สถานพยาบาลจ่ายสมทบและเงินที่รั คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินจากกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑3 และมาตรา ๑ 5
 28. ๒๘ ฐบาลอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑ ๖ แ ล ะ ม า ต ร า ๑ ๘ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสานักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ตามความจาเป็นได้แต่ไม่เกินร้อยละสิบต่อปีขอ งจานวนเงินดังกล่าว ม า ต ร า ๒ ๑ สถานพยาบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตา ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนดทั้งนี้ โด ยค านึงถึงข น าด ข องสถ าน พ ยาบ าล จ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ความถี่หรือความรุนแรงของการเกิดความเสีย ห า ย ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ การแจ้งให้ผู้รับบริการสาธารณสุขทราบเกี่ยวกั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ก าร ป ร ะ สาน งาน เพื่ อให้ ผู้เสียห ายห รือ ทายาทยื่นคาขอรับเงินค่าเสียหายตามพระราช บั ญ ญั ติ นี้ การสนับสนุนการไกล่เกลี่ยและการสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของสานักงานใ นส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ ตามความจาเป็นได้แต่ไม่เกินร้อยละสิบต่อปีของ จานวนเงินดังกล่าว ม า ต ร า ๑ 8 สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบ า ล ที่แสดงความจานงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เ ป็น ไ ป ต าม ก าร ป ร ะเมิ น ต ามห ลั ก เก ณ ฑ์ วิธีการอัตราและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกา ศ ก า ห น ด ทั้งนี้โดยคานึงถึงขนาดของสถานพยาบาล จ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ความถี่หรือความรุนแรงของการเกิดผลกระทบ การประชาสัมพันธ์และการแจ้งให้ผู้รับบริการสุ ขภาพทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ การประสานงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือท ายาทยื่นคาขอรับเงินค่าชดเชยตามพระราชบัญ
 29. ๒๙ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย และป้องกันความเสียหาย หากสถานพยาบาลไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ห รื อ ส่ งภ า ย ห ลั งร ะ ย ะ เว ล า ที่ ก าห น ด ห รือส่งเงิน ไม่ค รบ ต ามจ าน วน ที่ ต้องส่ง ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของ จานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่ ก า ห น ด ห รื อ จ าน ว น เงิ น ที่ ส่ ง ข า ด ไ ป แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี นับแต่วันครบกาหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุน ก าร ค าน วณ เงิน เพิ่ มต าม วร ร ค สอ ง เศษของเดือนให้คานวณเป็นรายวัน ญั ติ นี้ การสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการ สาธารณสุขและการพัฒนาระบบความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาล ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณ ฑ์ วิ ธี ก า ร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตา ม ว ร ร ค ห นึ่ ง ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสม ทบเข้ากองทุนเป็นการเฉพาะราย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ สถานพยาบาลใดไม่จ่ายเงินสมทบตามว
 30. ๓๐ รรคหนึ่งหรือไม่เสียเงินเพิ่มตามวรรคสอง ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอ งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปก ครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับ ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีอานาจ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชาระเงินดังก ล่าว ในการนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าการให้ชาระเงิ นนั้นชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาแ ละบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อ ให้ชาระเงินนั้นได้ มาตรา ๒๒ กองทุนประกอบด้วย (๑) เงินที่โอนมาจากเงินตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งช าติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (๒) เงินที่สถานพยาบาลจ่ายสมทบ (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (๔) เงินเพิ่มตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ( ๕ ) มาตรา 19 กองทุนประกอบด้วย (๑) เงิน ที่ โอน มาจ าก เงิน ต ามมาต ร า ๔ ๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชา ติ พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๕ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเงินที่ให้ค ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหน ดจานวนเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่ จะจ่ายให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมา ยว่ าด้ ว ย ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ าพ แ ห่ ง ช า ติ และส่งเงินให้กองทุนเป็นรายปี ( ๒ ) เงินที่ให้คณะกรรมการประกันสังคมกาหนดจาน ว น เ งิ น เ พิ่ ม อีกไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้สถาน พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และส่งเงินให้กองทุนเป็นรายปี ( ๓ ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เกินร้อยละหนึ่งของจา
 31. ๓๑ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุ น (๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรั พย์สินของกองทุน นวนเงินที่จัดสรรไว้สาหรับสวัสดิการรักษาพยา บ า ล ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร โดยคานวณเป็นเงินจัดสรรต่อคนในปีงบประมา ณที่ผ่านมาและส่งเงินให้กองทุนเป็น รายปี ( ๔ ) เงินที่สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพ ยาบาล สมัครใจจ่ายสมทบตามมาตรา ๑๘ (5) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ( 6 ) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุ น ( 7 ) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพ ย์สินของกองทุน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลก ระทบ จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (กระทรวงสธ.เสนอปรับปรุงฯ) หมายเหตุ เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่ต้องส่ง คลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนตามวรรค ห นึ่ ง ( ๓ ) เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่ต้องส่งค ลังเป็นรายได้แผ่นดิน ใ น ก ร ณี ที่ เงิ น ก อ ง ทุ น ไ ม่ พ อ จ่ า ย
Anúncio