O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

How tosignature

4.362 visualizações

Publicada em

How to Signature for good Destiny

Publicada em: Espiritual

How tosignature

 1. 1. เรื่องการเปลี่ยนลายเซ็นนี้เปนความเชื่อสวนบุคคล บางคนก็วา ตัวองเซ็นดีแลว แตบางคนคิดอยากจะแกไขเปลี่ยนแปลง ถาหากการเปลี่ยนลายเซ็นทําใหชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นภายในสามเดือนโดยไมทําใหใครเดือดรอนและไมตองเสียงินเสียทอง คุณจะไมสนใจบางหรือครับ ความสําคัญของลายเซ็น ลายเซ็นมีความสําคัญ บางคนมาทํางานตอนเชา เซ็นลายเซ็นแตไมรูวามันบอกอะไรไดบาง ลายเซ็นของคุณเปนสัญลักษณและเครื่องหมายบงบอกวาคุณเปนคนอยางไร เปนตัวแทนของคุณดังนี้ ลายเซ็นสามารถบอกไดถึง 1.ชีวิตของผูเซ็น 2.สุขภาพ 3.บุคลิกภาพ 4.บริวาร 5.ฐานะทางการเงิน (ฐานะ ความมันคง การดําเนินชีวิต) โครงสรางของลายเซ็น 1.ประธาน 2.บริวาร 3.ชองไฟ 4.สกุล 5.เครือญาติ ตําแหนงประธาน หมายถึง พยัญชนะตัวแรกของเราถือวาเปนตําแหนงของเรา ตําแหนงที่สองคือบริวารหมายถึงญาติพี่นอง เพื่อนฝูงบริวารตาง ๆ ตอไป คือชองไฟ และตามดวยนามสกุล นามสกุลเปนพยัญชนะตัวแรกของเราแลวก็ตามดวยเครือญาติ ลายเซ็นของเรามีหลายตําแหนง แตวาสิ่งสําคัญที่สุดคือประธาน ประธานคือตําแหนง 1 เราตองเขียนตัวประธานใหใหญ เชน ผมชื่อชาญณรงค ผมตองเขียนพยัญชนะ ช. ใหอยูในกรอบของหมายเลข 1 และตามดวยบริวารหมายเลข 2 จําเปนที่จะตองเขียนเวน อยาเชื่อมติดกับประธาน เพราะอะไร ปกติหลายคนเขียนชื่อและก็บริวารติดกันความหมายก็คือบงบอกถึงเรื่องความผูกพันกับบริวารเดี่ยวเราจะกลาวถึงชวงตอไป ตําแหนงตอไปคือตําแหนงที่ 3 ชองไฟ งาย ๆ คุณเพียงแคเอาปากกาของคุณวางทาบ เวนชองไฟใหเทากับหนึ่งชองปากกา และตัวตอไปคือสกุล หมายเลข 4 พยัญชนะ พยัญชนะตัวแรกของคุณเปนอะไร เชน ผมนามสกุลขันทีทาว ผมจะเขียน ข.จะอยูตําแหนงเดียวกับประธาน แตวาขนาดจะไมเทากับประธานจะอยูประมาณ 3 ใน 4 และตัวตอไปก็เปนเครือญาติ คือบริวารในครอบครัว คุณเขียนนามสกุลยาวบงบอกถึงเรื่องบางอยางในเครือญาติ เงินทอง ชื่อ เสียง เกียรติยศ ของคุณ
 2. 2. โครงสรางของลายเซ็นตามชวงอายุ เราพูดถึงโครงสรางลายเซ็นไปแลวนะครับ ตอไปเราจะเขียนลายเซ็นยังไงตามกฎเกณฑอายุ ผมตั้งไวอยางงี้ครับเรามักเริ่มเขียนลายเซ็นตั้งแตอายุ 15 จนถึงอายุ 35 ป ผมถือวาชวงชีวิตของคนเราอยูในเกณฑ 70 ป 35 ป คือครึ่งของชีวิต เพราะฉะนั้น ชวงตนของชีวิตเราจะตองเขียนพยัญชนะชื่อเราใหยาวกวา นามสกุล อยางงี้ครับ กฎเกณฑของลายเซ็นอายุต่ํากวา 35 ป ควรเซ็นชื่อใหยาวกวานามสกุล สามารถเซ็นได 2 วิธี 1.เซ็นเฉพาะชื่ออยางเดียว 2.เซ็นชื่อและนามสกุลยอ พอเมื่ออายุเลย 35 ปไปแลว คนจีนบอกวาตกที่ตา หมายถึงวาการเจริญเติบโตกาวหนา เราจะเขียนพยัญชนะชื่อเราสั้นกวานามสกุล กฎเกณฑลายเซ็นอายุ 35 ปขึ้นไป ใหเซ็นนามสกุลยาวกวาชื่อ และในกรณีที่ชื่อยาวกวานามสกุล ใหเซ็นชื่อแบบยอ และนามสกุลเต็มโซนของลายเซ็น พูดถึงโซนของลายเซ็นมีความสําคัญยังไง หลายคนอาจจะไมรูวา ผมเขียนตรงนี้มันคืออะไร เปนยังไง ตรงนี้ลากยาวลงมาคืออะไร ความหมายของโซนในลายเซ็นแบงออกเปน 3 สวนดวยกัน สูง จะเกี่ยวกับเรื่องอนาคต จินตนาการ กลาง หมายถึงปจจุบัน ต่ํา หมายถึงอดีต กรรม ภาระ เรื่องเกา ๆ
 3. 3. โซนกลางจะเปนโซนที่เรียกวา เปนอักษรที่ใชมากที่สุด เปนพยัญชนะที่ใชเปนปกติ สวนโซนต่ําจะเปนเรื่องของสาระ เปนเรื่องของอดีตชาติ ความหลัง กรรม ภาระ จิตใตสํานึก และกามารมย หรือวัตถุนิยม รวมกันอยูในตําแหนงของโซนต่ํา สวนโซนสูง บงบอกในเรื่องของจินตนาการ ความฝน อนาคต วิสัยทัศน อุดมคติ คุณธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องเพอฝน อิมเมจิ้นทั้งหมด ยกตัวอยางเชน ลายเซ็นอยางนี้ ตรงกลางนี้คือโซนกลางหมดเลย ขางลางนี้คืออดีต ขางตนนี้คืออนาคต บางคนอยางชื่อ อมร ไมมีสระเลย เวลาเขียนเขียนลาก (ตามตัวอยาง) ซึ่งจริง ๆ แลวอมรมีแคพยัญชนะ แตขาลากตําแหนงบริวารลงมา แสดงวาคนนี้เปนคนคอนขางคิดถึงเรื่องบริวารเกา ๆ ที่มีปญหากับเกา เพราะตําแหนงบริวารเขามาติดอยูดานหลังของพยัญชนะเรา อันนี้บอกสัญลักษณไดเลยวา มีปญหากับบริวารและจะทําใหคุณไมสบาย ปวดหลัง ตําแหนงนี้เสีย เพราะฉะนั้น ถาเราจะดูโซนของการเขียนลายเซ็น พยัญชนะอยูตัวกลางลากลงมาตําแหนงขางลางเนี่ยเปนเรื่องอดีตเกา ๆ สมมุติวาผมเขียนชื่อชาญณรงค ผมเขียนตัว ช. อยางงี้ ผมลากอยางงี้ (ตามตัวอยางขางบน) อันนี้บอกเลยวาชาญณรงคแยกออกมาจริง แตวาบริวารของคุณชาญณรงคมาถึงเรื่องอดีตเกา ๆ แลวก็เปนคนแกปญหาเฉพาะหนาไดดีแตวาไมวายคิดถึงเรื่องอดีต แตถาหากวาคุณชาญณรงคเขียนตามตัวอยางขางลาง คุณชาญณรงคมีจินตนาการมาก และมีชั้นเชิง ประกอบกับมีบริวารที่มีจินตนาการหรือมีพลังมากกวาคุณชาญณรงคเพราะแนวตลอดขางบนนี้เปนเรื่องของอนาคตเรื่องของจินตนาการ แนวขางลางเปนอดีต
 4. 4. ความลาดเอียงของลายเซ็น ความลาดเอียงของลายเซ็นแบงออกเปน 3 แบบดวยกัน 1.ลายเซ็นเอียงขึ้น 2.ลายเซ็นแนวระนาบ 3.ลายเซ็นเอียงลง ลายเซ็นเอียงขึ้น ลายเซ็นแบบนี้บงบอกถึงความทะเยอทะยาน มุงไปสูอนาคต กลาไดกลาเสีย มีความมั่นใจสูง ลายเซ็นแนวระนาบ แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณและจิตใจ หนักแนน มีวินัย มีการควบคุมตัวเองไดอยางดีเปนลายเซ็นที่ดี ละเอียด ประณีต รอบคอบ ลึกซึ้ง ลายเซ็นอียงลง นอยคนที่จะเขียน บงบอกถึงจิตใจต่ํา หดหู มองโลกในแงราย ขาดเพื่อน ขาดสังคม คนที่เซ็นลายเซ็นอยางนี้จะคอนขางไมประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน
 5. 5. ความลาดเอียงของตัวอักษร ความลาดเอียงของตัวอักษรแบงออกเปน 1.เอนขวา (ตําแหนง ก.,ข.) 2.ตั้งตรง (ตําแหนง ค.) 3.เอนซาย (ตําแหนง ง.,จ.)ความลาดเอียงของตัวอักษรมีความหมายหลายอยาง ผมจะใชสัญลักษณ ก.,ข.,ค.,ง.,จ. ถาสมมุติวาคนเขียนลายเซ็นเปนลายเซ็นที่ตรงอยางตําแหนง ค. บงบอกถึงความมั่นคง ยึดมั่นแตสวนมากคนถนัดขวาจะเขียนเอียงไปทางขวามือ อยาง ตําแหนง ง. ก็เปนคนออนไหว เปนคนที่เซ็นซิทีฟ ออนไหวอารมณคลอยตามจินตนาการยิ่งเอียงมาก ตําแหนง จ.ยิ่งมีอารมณออนไหวมาก หลงใหล คลั่งใคล เพอฝนมาก
 6. 6. แตถาไมเอียงขวา ไปเอียงทางซาย ตําแหนง ข. จะหมายถึงวาเปนคนเชื่อมั่นในตัวเอง คอนขางทะเยอทะยานสูงถายิ่งเอียงมากไป ตําแหนง ก.หยุมหยิม คิดเล็กคิดนอย แลวเปนคนที่เอาตัวเองเปนหลักขนาดของลายเซ็น ขนาดของลายเซ็นมีความสําคัญครับ ถาเขียนลายเซ็นใหญ (ตามตัวอยางลายเซ็นแรก) จะบงบอกวาเปนคนที่มีพลังอํานาจยิ่งใหญ แตถาเขียนลายเซ็นผมและสูง (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สอง) บงบอกวาเปนคนใจแคบ เปนคนไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนคนที่มองโลกในแงราย ยิ่งเขียนตัวเล็ก (ตามตัวอยางลายเซ็นที่สาม) บงบอกถึงศักยภาพของตัวเองวา ทํางานใหญไมได พยายามจะปดบังพยามยามจะไมอยากใหใครรูเรื่องราวบางสิ่งบางอยาง ไมมีสิทธิ์ใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยัญชนะตองเขียนใหญ
 7. 7. วิธีการแกไขลายเซ็น กรอบของลายเซ็นเนนเฉพาะในตําแหนงประธาน หลักการคือ -เขียนใหอยูในกรอบ -ตัวอักษรมีหางสามารถลากเกินกรอบได กรอบแบบที่ 1 กลุมอักษรปกติ การเขียนพยัญชนะที่ถูกตองจะตองอยูในกรอบ ไมใหขาดไมใหเกิน ถาเขียนเกินนอกกรอบ จะทําใหเปนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ถาเซ็นอักษรสวนบนอยูหางจากกรอบ จะทําใหขาดอํานาจ ควรเขียนใหอยูในกรอบ กรอบแบบที่ 2 กลุมอักษรหางตวัดกลับ ไดแก จ ล ว อ วิธีการเขียน คือ อยาปลอยใหโคงของพยัญชนะตวัดลงมาแตะตัวอักษร และลงต่ํากวา 60 % กรอบแบบที่ 3 อักษรที่มีเสนดานลาง ไดแก ฤ ฐ เชนคนที่มีชื่อฐานันทร เปนตน ตองเซ็นใหรูวาอยูในกรอบ สวนใหญจะอยูสูงต่ําตองถูกตองตามวิธีเขียนถึงจะดี
 8. 8. ลายเซ็นกับสุขภาพ หลักการแกไขลายเซ็นทีทํารายสุขภาพเรามีหลักงาย ๆ ดังตอไปนี้ หามเซ็นตัดหรือแทงในตําแหนงที่ 1 ในตําแหนงพยัญชนะหรือประธานจะเทียบทากับรางกายเรา อยาเซ็นตัดตัวหรือเซ็นแทงลงในตําแหนงนี้ จะบอกถึงสุขภาพของผูเซ็น เซ็นตัดตําแหนงไฟก็จะเกิดผลรายที่ตําแหนงนั้น การแกไขอักษร ส ศ แกอักษร ส. เพื่อเปลี่ยนปญหาปวดศรีษะเปนเจ็บคอแทน แกอักษร ศ.เพื่อเปลี่ยนอาการปวดศรีษะเปนเจ็บขอเทาแทน ศ.ส. เปนอักษรที่มีเสนแทงโดยธรรมชาติขางบน ตําแหนงนี้จะบอกถึงความรุนแรงของเรื่องระบบความคิดจะมีการปวดหัว วิธีการแกปญหาคือ ลากเสน ส. ใหสะบัดคลองเพื่อตวัดขึ้นเปนหัว จะลดอาการปวดหัวมาเปนเจ็บคอแทน สวน ศ. ถาสมมุติลากจาก ค. แลวมีอักษรแทงที่หัว จะมีอาการปวดหัว มีปญหาเรื่องระบบความคิด วิธีการแกคือลากเปน ค. ไปแลวมีเสนแยงขึ้นไป มันจะลดความรุนแรงของการปวดหัวลงใหเหลือเปนเจ็บขา
 9. 9. การแกไขเหลี่ยมคมในพยัญชนะ เหลี่ยมคมในพยัญชนะหมายถึง ความกาวราว แข็งกราว รุนแรง การตอสูปะทะ การลบเหลี่ยมคมชวยบรรเทาลักษณะดังกลาวลง ตัวอักษรในลายะเซ็นสวนมากจะมีรูปทรงแหลมคมหรือเหลี่ยมมุม ซึ่งรูปทรงเหลานี้เปนลักษณะของความแข็งกราว การตอสู ปะทะ การโตแยง ซึ่งจริง ๆ แลวจะวาไมดีก็ไมเชิง ซึ่งลักษณะอันนี้อาจจะเหมาะสมกับอาชีพตํารวจทหารแตถาคนทั่วไปวิธีการแกปญหาคือ อาจจะเปลี่ยนเปนโคงมน เพื่อลดความรุนแรง จากการที่เราไดทราบเบื้องตนเกี่ยวกับการใชลายเซ็น ไมวาจะเปนการใชตัวอักษร องคประกอบตัวอักษร และการแกไขลายเซ็นแบบตาง ๆ เมื่อทานไดอานแลว ทานสามารถนําไปปรับเปลี่ยนจากลายเซ็นเดิมของทาน ซึ่งอาจจะไมดีแตเมื่อเราปรับเปลี่ยนแลวจะดีขึ้น ใหนําสวนที่เสียออกไป สิ่งที่เหลือจะเปนสิ่งที่ดี การใชลายเซ็นเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ตัวผูใชลายเซ็น ตองเปนคนดีดวย ลายเซ็นจึงจะสมบูรณหลักการเขียนลายเซ็นแบบงาย ๆ ถูกตองตามลักษณะและเปนลายเซ็นที่ดีควรจะทําอยางไรบาง 1.ตองใชสติในการเขียน ใหเขียนลายเซ็นดวยสติ อยาใชอารมณเขียนเขียนจรดปากกาอยางมีสติ ควบคุมเสนใหมั่นคงและเขียนตามโครงสรางของลายเซ็น การเขียนแบบหวัดมากมันจะมีผลตอการเขียนลายเซ็น เพราะวาอารมณเราคอนโทรลตองใชสติคอนโทรล มันถึงจะทําใหคุณมีพลังในการเขียน 2.เริ่มเขียนจากพยัญชนะนําตําแหนงที่ 1 เขียนใหใหญ เต็มตัวแบบสมบูรณ และหัวในพยัญชนะหรือสระที่มีหัวคือเรื่องของความคิดในเชิงสรางสรรค
 10. 10. ถามีหัวควรจะเซ็นใหมีหัว ถาไมมีหัวอยาเติม ไมเซ็นใหขาหรือเกิน เชน ส. ตองเปน ส.ที่มีหาง ไมใช ล.ลิง หรือการเซ็น ค. เซ็นเปน ศ.ศาลาเปนตน และที่สําคัญคือ อยาเขียนยอนกลับมา เพราะจะหมายถึงความคิดแปรปรวน 3.ตําแหนงบริวารเวนวรรคกับตําแหนงประธาน (ตําแหนง 1 กับ 2) เวนชองไฟขนาดเศษหนึ่งสวนสองของตัวอักษร อยาเซ็นใหติดกัน ลายเซ็นใหมขนาดเล็กกวาตําแหนงที่ 1 ใหอยูในตําแหนงที่ 2.1 ี ถาอยูในตําแหนง 2.2 ก็จะทําใหตาแหนงของพยัญชนะนําหรือประธานล้ํามาอยูในโซนต่ํา แสดงวาบริวารจะมี ํอิทธิพลเหนือกวาตัวเรา หรือถาตําแหนงที่ 2 ไมมีชองไฟกับตําแหนงที่ 1 ก็จะแสดงวาบริวารและตัวเราเขามาพัวพันหรือเขามามีอิทธิพลตอเรา ซึ่งอาจจะเปนทางรายก็ได 4.เวนชองไฟใหถูกตอง ขนาดของตําแหนงชองไฟระหวาง 1 กับ 2 และ 4 กับ 5 ควรมีขนาดเศษหนึ่งสวนสองของตัวอักษร
 11. 11. สวนชองไฟระหวาง 2 กับ 4 ควรมีขนาดเทากับหนึ่งตัวอักษร เทียบจากขนาดตัวอักษรในการเซ็นของคุณ การเวนระยะที่เหมาะสมของชองไฟในแตละชุดจะทําใหชวิตคุณดําเนินไดอยางไมสมดุล ไมวุนวาย ี 5.ตําแหนงพยัญชนะนําของนามสกุลตองมีขนาดเทากับ 1 หรือไมนอยกวาเศษสามสวนสี่ของตําแหนงที่ 1 และควรเขียนใหมความสมบูรณครบถวน ี ในอีกความหมายหนึ่งของตําแหนงที่ 1 และ 4 ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ ตําแหนงที่ 1 คือหมายถึงหาทรัพยเขามาและตําแหนงที่ 4 หมายถึง การจายออก ถา 1 เล็กกวา 4 ก็แปลวาหาไดนอยกวาจาย ซึ่งจะทําใหเกิดความไมสมดุลทางดานการเงิน 6.เวนวรรคตําแหนง 4 กับ 5 ตําแหนงพยัญชนะนําตองเวนชองไฟใหกับบริวาร ตําแหนงญาติพี่นอง ลูกหลานก็มีหลักการเดียวกัน
 12. 12. เวนระยะชองไฟระหวาง 4 กับ 5 ขนาดเศษหนึ่งสวนสองตัวอักษร เซ็นใหตัวเล็กกวา 4 และอยูในตําแหนงที่ 5.1อยาเซ็นใหตดกัน ิ 7.การเซ็นสระและวรรณยุกตตองเซ็นที่หลัง สระที่อยูในชื่อมักจะทําใหรูปแบบของลายเซ็นเสียหาย และเปนเรื่องที่ควบคุมยาก สระเอกับสระแอที่นาหนาสวนใหญมักจะลากเปนกําแพง ดังนี้ ํ หลักในการเขียนสระและวรรณยุกตคือ ใหเซ็นหลังสุดหลังจากที่เขียนชื่อแลวและเขียนนามสกุลแลว ไมใหสระเออยูสูงกวาพยัญชนะนํา ยกเวนสระ โ ไ ใ ซึ่งอยูสูงกวาธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเขียนสระทีหลังเพื่อใหเรามีสติควบคุมเสนไมใหเกินตําแหนงที่กําหนดไว และนี่คือเปนหลักการของการเขียนลายเซ็น ถาคุณเลือกเซ็นลายเซ็นอยางนี้ละก็ รับรองวาลายเซ็นคุณสมบูรณแนนอน
 13. 13. ลักษณะตองหามในลายเซ็น 1.เซ็นตัดตัวเอง หามเซ็นตัดตัวเองในตําแหนงที่ 1 จะมีความหมายไมดีตอสุขภาพ รางกาย เปนการตัดหือทิ่มแทงตัวเอง หรือเซ็นตัดทุกตําแหนง ตองแกไขนะ เปนเรื่องที่ซีเรียสมากสําหรับลายเซ็น เดี่ยวจะขยายความเรื่องลายเซ็นกับสุขภาพ ตัวอยางลายเซ็นตัดตัวเอง 2.เซ็นเปนเสนแทง เสนแทงมีความหมายถึงการทํารายตําแหนงของตัวเอง ตัวอยางเสนแทงที่พบบอยคือ เกิดจากรูปแบบตัวอักษร ส. ศ. เกิดจากวิธการเขียน ธ. ร. ี เสนที่เกิดจากการลากตวัดมือ 3.เซ็นพยัญชนะเกินกรอบ ไมมีอักษรสวนเกินออกนอกเสนกรอบ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องกรอบของพยัญชนะ แตหลักการคืออยาเขียนออกนอกกรอบและเขียนเกินตัวอักษร 4.เซ็นพันกัน อยาเซ็นพันกัน ลายเซ็นที่มีลักษณะที่พันกันยุงเหยิงเหมือนเสนดาย เปรียบเสมือนชีวตที่พบกับ ิความยุงยาก ไมสามารถสะสางปญหาได และจะมีอุปสรรคในชีวิต ขาดระบบระเบียบ ขาดการจัดการ ระบบความคิดไมดีสวนมากลายเซ็นแบบนี้จะเปนโรคประสาท
 14. 14. 5.เซ็นสระยาวเกินไป อยาลากสระยาวเกินความจําเปน การลากสระอุ สระอู ยาวเกินไปจะบงบอกถึงวา ลายเซ็นสวนใหญอยูในโซนต่ํา สิ่งเหลานี้จะบอกถึงเรื่องอดีตเกา ๆ ที่ผานมา 6.เซ็นตัวอักษรขาด อยาลากตัวอักษรขาด หมายความวา เซ็นพยัญชนะเดียวแตยกปากกาขึ้น ทําใหตัวพยัญชนะขาดออกจากกัน เชน คําวา “ปกรณ” แบบนี้ จะทําใหพยัญชนะนําของตัวอักษรสําคัญขาด อันนี้เสียหายมากเปนอันตรายทีเดียว หรืออยางเชน ทศธรรม ถาเขียนอยางนี้ ความไมสมบูรณของตัวอักษรตัวพยัญชนะประธานก็ คือความไมสมบูรณของตัวคุณเอง 7..เซ็นสระที่อยูหนาเปนกําแพง อยาเซ็นสระเปนกําแพงกั้นตัวเอง อยางที่อธิบายไปแลวในวิธีการเซ็นสระ ซึ่งบางคนอาจจะเห็นวายุงยากก็สามารถตัดออกจากลายเซ็นไดนะครับ โดยไมเสียหายอะไร 8.เซ็นกลับหลัง อยาเซ็นกลับหลัง เชน เซ็น ส. แทนที่จะเปน ส. ก็เซ็นเปน s การทําแบบนี้ทําใหระบบตาง ๆ ในความคิดผิดปกติ พยัญชนะขาดพลังและขาดทิศทางที่ถูกตอง

×