Anúncio

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم

Operations Planner at Bonny Chow (West Region)
15 de Dec de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم

 1. ‫سوم‬ ‫بخش‬–‫مطالعه‬ ‫موردی‬ ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 2. ‫مقطر‬ ‫آب‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫سازی‬Aqua ‫شرکت‬‫آب‬‫مقطر‬‫سازی‬Aqua‫یک‬‫تامین‬ ‫کننده‬‫آب‬‫مقطر‬‫است‬‫که‬‫به‬‫تازگی‬ ‫فعالیت‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫شهر‬‫آغاز‬‫کرده‬ ‫است‬.‫آنها‬‫آب‬‫مقطر‬‫با‬‫مصارف‬‫صنعتی‬‫و‬ ‫خانگی‬‫را‬‫بفروش‬‫می‬‫رسانند‬.،‫حال‬ ‫شرکت‬‫تصمیم‬‫گرفته‬‫است‬‫طی‬12‫الی‬16 ‫ماه‬،‫آتی‬‫سهم‬‫از‬‫بازار‬‫خود‬‫را‬‫از‬5% ‫به‬10%‫افزایش‬‫دهد‬.‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬ ‫این‬،‫هدف‬‫آنها‬‫در‬‫تالش‬‫هستند‬‫تا‬‫از‬ ‫طریق‬‫افزایش‬‫سطح‬‫بهره‬،‫وری‬‫رضایت‬ ‫مشتریان‬‫بیشتری‬‫را‬‫جلب‬‫نمایند‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 3. ‫مقطر‬ ‫آب‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫سازی‬Aqua ‫در‬‫نتیجه‬،‫شرکت‬‫تصمیم‬‫گرفته‬‫است‬ ‫فرایند‬‫سفارش‬‫گیری‬‫آب‬‫مقطر‬‫را‬‫بهبود‬ ‫دهد‬.‫فرض‬‫کنید‬‫شما‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬ ‫تحلیل‬‫گر‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫مسئول‬‫این‬ ‫ماموریت‬‫است‬.‫بعد‬‫از‬‫جلسه‬‫با‬‫شرکت‬ Aqua،‫اطالعاتی‬‫در‬‫خصوص‬‫فرایند‬‫سفارش‬ ‫گیری‬‫بدست‬‫آورده‬‫اید‬. ‫بیایید‬‫نگاهی‬‫به‬‫این‬‫اطالعات‬ ‫بیاندازیم‬.‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 4. ‫سفارشگیری‬ ‫فرایند‬ ‫اطالعات‬ ‫شرکت‬Aqua‫مشتریان‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫صورت‬‫تلفنی‬‫و‬ ‫یا‬‫از‬‫طریق‬،‫ایمیل‬‫سفارش‬‫آب‬‫مقطر‬ ‫خود‬‫را‬‫اعالم‬‫نمایند‬.‫در‬‫حال‬‫حاضر‬ 90%‫سفارشات‬‫از‬‫طریق‬‫خط‬‫تلفن‬‫و‬10% ‫دیگر‬‫از‬‫طریق‬‫دریافت‬‫ایمیل‬‫انجام‬‫می‬ ‫شود‬.‫فردی‬‫که‬‫مسئول‬‫دریافت‬‫سفارشات‬ ،‫است‬‫به‬‫محض‬‫دریافت‬‫هر‬،‫سفارش‬‫چک‬‫می‬ ‫کند‬‫که‬‫آیا‬‫مشتری‬‫جدید‬‫است‬‫یا‬‫خیر؟‬ ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫مشتری‬‫اولین‬‫سفارش‬‫خود‬ ‫را‬‫اعالم‬،‫کند‬‫پیش‬‫از‬‫انجام‬‫هر‬،‫کاری‬ ‫فرد‬‫مسئول‬‫حساب‬‫مشتری‬‫جدید‬‫را‬‫ایجاد‬ ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 5. ‫سفارشگیری‬ ‫فرایند‬ ‫اطالعات‬ ‫شرکت‬Aqua ‫تحویل‬‫سفارش‬‫آب‬‫مقطر‬‫یکبار‬‫در‬‫هفته‬ ‫و‬‫در‬‫روزهای‬‫چهارشنبه‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬. ،‫بنابراین‬‫هر‬‫صبح‬‫روزهای‬،‫چهارشنبه‬ ‫فرد‬‫مسئول‬‫سفارشات‬‫را‬‫به‬‫واحد‬ ‫لجستیک‬‫تحویل‬‫می‬‫دهد‬.‫هنگامی‬‫که‬ ‫مدیر‬‫واحد‬‫لجستیک‬‫سفارشات‬‫را‬‫دریافت‬ ‫می‬،‫کند‬‫کارگران‬‫را‬‫به‬‫سفارشات‬ ‫دریافتی‬‫تخصیص‬‫داده‬‫و‬‫برنامه‬‫تحویل‬ ‫را‬‫پرینت‬‫گرفته‬‫و‬‫زمان‬‫بندی‬‫می‬ ‫نماید‬.‫کارگران‬‫نیز‬‫برنامه‬‫های‬‫خود‬ ‫را‬‫دریافت‬‫نموده‬‫و‬‫بر‬‫آن‬،‫اساس‬‫آب‬ ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 6. ‫عملی‬ ‫کار‬ ‫مقدمات‬ ‫حاال‬‫نیاز‬‫دارید‬‫تا‬‫فرایند‬‫را‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬BPMN‫در‬BPD‫مدلسازی‬ ‫نمائید‬.‫در‬‫این‬،‫بخش‬‫به‬‫صورت‬‫گام‬‫به‬ ‫گام‬Swimlane‫های‬‫الزم‬‫را‬‫در‬BPD‫ایجاد‬ ‫خواهید‬‫نمود‬.‫مدلسازی‬‫جریان‬‫فرایند‬ ‫در‬‫قسمت‬‫بعدی‬‫آموزش‬‫داده‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 7. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 1. Create a new project by selecting Project > New from the application toolbar. In the New Project window, click Create Blank Project. 2. Create a new business process diagram by selecting Diagram > New from the application toolbar. 3. In the New Diagram window, select Business Process Diagram and click Next. 4. Enter Distilled Water Order Process as the diagram name and click OK to create the diagram ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 8. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 9. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 10. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD ‫در‬‫اینجا‬‫توضیحات‬‫مختصری‬‫در‬‫مورد‬‫هر‬ ‫یک‬‫از‬‫دو‬‫بخش‬‫عالمتگذاری‬‫شده‬‫مشاهده‬ ‫می‬‫نمائید‬:‫عملیات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫ویژوال‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پارادایم‬. Application Toolbar 1 ‫را‬ ‫خود‬ ‫نمودار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫محدوده‬ ‫نمائید‬ ‫می‬ ‫ویرایش‬. Diagram Editor 2 ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 11. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 5. By reading the details of the ordering process collected from users, you understand the collaboration between customers and The True Aqua Distilled Water Company and are able to identify the following entities that need to be modeled in the BPD, as they are involved in the process: Customer, Customer Service Assistant, Logistics Department, Manager (in the Logistics Department) and Worker (in the Logistics Department). You should model them with BPMN pools and lanes. Let's create the Customer pool first. Select Horizontal Pool in the Diagram Toolbar. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 12. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 6. Click on the BPD (in the Diagram Editor) to create a pool. Enter Customer as the pool name and press Enter to confirm. Note that a pool extends the entire length of the diagram horizontally. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 13. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 7. You may create separate pools for Customer Service Assistant and Logistics Department. But to highlight the fact that they are under the same company, it would be better to create a pool for The True Aqua Distilled Water Company and make Customer Service Assistant and Logistics Department lanes of the pool. Create a pool below Customer. Name the pool The True Aqua Distilled Water Company. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 14. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 8. Let's create lanes. Right click on the pool The True Aqua Distilled Water Company and select Add Lane from the popup menu. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 15. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 9. Enter Customer Service Assistant as name. Press Enter for confirmation. 10. Create the lane Logistics Department below the Customer Service Assistant lane. Right click on Customer Service Assistant and select Insert Lane After from the popup menu. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 16. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 11. Enter Logistics Department as name. Press Enter for confirmation. 12. The lanes are too wide. Let's resize them. Press on the lane border and drag upwards to resize the lane Customer Service Assistant. To resize the second lane, press on the bottom pool border and drag upwards. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 17. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD Up to now, the diagram should look like this: ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 18. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 13. Inside the Logistics Department, there are two entities who take part in the process. They are the manager and worker. For this reason, you should create them inside the lane Logistics Department as nested lanes. Right click on the lane Logistic Department and select Add Child Lane from the popup menu. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 19. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD 14. Enter Manager as name. Press Enter for confirmation. 15. Right click on the lane Manager and select Insert Lane After from the popup menu. 16. Enter Worker as name. Press Enter for confirmation. Up to now, your BPD should look like this: ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
 20. ‫ایجاد‬Swimlane‫در‬ ‫ها‬BPD ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬
Anúncio