Anúncio

Business model generation - خلق مدل کسب و کار

pouyafani
Operations Planner at Bonny Chow (West Region)
15 de Dec de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Similar a Business model generation - خلق مدل کسب و کار(20)

Mais de pouyafani(14)

Anúncio

Business model generation - خلق مدل کسب و کار

 1. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫خلق‬ ‫کار‬ ‫راهنمایی‬ ‫ارائه‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫خلق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫خلق‬ ‫کتاب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬-‫الکساندراستروالدر‬
 2. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫اول‬ ‫بخش‬:‫طراحی‬ ‫تابلو‬ ‫بخش‬‫دوم‬:‫الگوها‬ ‫سوم‬ ‫بخش‬:‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫بخش‬‫چهارم‬:‫استراتژی‬ ‫پنجم‬ ‫بخش‬:‫فرایند‬ ‫بخش‬‫ششم‬:‫دورنما‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 2
 3. ‫الکساندر‬ ‫دکتر‬ ‫استروالدر‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 3
 4. ‫پورتر‬ ‫مایکل‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ،‫کار‬‫اساسی‬ ‫ترین‬‫گام‬ ‫در‬‫فرایند‬ ‫اندیشیدن‬ ‫به‬‫بقای‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 4
 5. ‫اول‬ ‫بخش‬–‫طراحی‬ ‫تابلو‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ،‫مصورسازی‬ ،‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫زبانی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 5
 6. ‫بخش‬ ‫این‬ ‫عناوین‬ .1‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تعریف‬ .2‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ .3‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 6
 7. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تعریف‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫منطق‬‫یک‬‫شرکت‬‫در‬ ‫چگونگی‬،‫خلق‬ ‫ارائه‬‫و‬‫کسب‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 7
 8. ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ 1‫بخش‬‫های‬‫مشتری‬:‫هر‬‫سازمان‬‫به‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬ ‫بخش‬‫از‬‫مشتریان‬‫خدمت‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 8 2‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬:‫سازمان‬‫به‬‫دنبال‬‫حل‬ ‫مشکالت‬‫مشتری‬‫و‬‫برآوردن‬‫نیازهای‬‫او‬‫از‬ ‫طریق‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫است‬. 3‫کانال‬‫ها‬:‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫از‬‫طریق‬ ‫کانال‬‫های‬،‫ارتباطی‬‫توزیع‬‫و‬‫فروش‬‫به‬ ‫مشتریان‬‫ارائه‬‫می‬‫شود‬.
 9. ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ 4‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬:‫با‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫بخش‬‫های‬ ‫مشتریان‬‫روابطی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫و‬‫این‬‫روابط‬ ‫حفظ‬‫می‬‫شوند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 9 5‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬:‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬ ‫که‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫به‬‫مشتریان‬ ‫ارائه‬‫می‬،‫شوند‬‫منجر‬‫به‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬ ‫می‬‫گردند‬. 6‫منابع‬‫کلیدی‬:‫عبارتند‬‫از‬‫دارایی‬‫های‬ ‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫ارائه‬‫اجزایی‬‫که‬‫پیش‬‫تر‬ ‫توصیف‬‫شدند‬.
 10. ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ 7‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬:‫عبارتند‬‫از‬‫فعالیت‬ ‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫ارائه‬‫اجزایی‬‫که‬‫پیش‬ ‫تر‬‫توصیف‬‫شدند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 10 8‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬:‫برخی‬‫فعالیت‬‫ها‬ ‫برون‬‫سپاری‬‫می‬‫گردند‬‫و‬‫برخی‬‫منابع‬‫از‬ ‫خارج‬‫از‬‫سازمان‬‫کسب‬‫می‬‫شوند‬. 9‫ساختار‬‫هزینه‬:‫عناصر‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫منجر‬‫به‬‫ایجاد‬‫ساختار‬‫هزینه‬‫می‬‫شوند‬.
 11. ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 11
 12. 1‫مشتری‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫بخش‬‫های‬،‫مشتری‬‫گروه‬‫های‬ ‫مختلفی‬‫از‬‫افراد‬‫یا‬‫سازمان‬‫هایی‬‫را‬‫تعریف‬ ‫می‬‫نماید‬‫که‬‫شرکت‬‫قصد‬‫دست‬‫یابی‬‫و‬‫خدمت‬‫به‬ ‫آنان‬‫را‬‫دارد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 12 ‫به‬‫منظور‬‫برآورده‬‫کردن‬‫بهتر‬‫نیازهای‬،‫مشتریان‬ ‫شرکت‬‫ممکن‬‫است‬‫آنان‬‫را‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫جداگانه‬‫بر‬ ‫حسب‬‫نیازهای‬،‫مشترک‬‫رفتارهای‬‫مشترک‬‫و‬‫سایر‬‫ویژگی‬ ‫ها‬‫گروه‬‫بندی‬‫کند‬. ‫پس‬‫از‬‫اخذ‬‫تصمیم‬‫در‬‫خصوص‬‫بخش‬‫های‬ ،‫مشتریان‬‫می‬‫توان‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫بر‬ ‫پایه‬‫درک‬‫قوی‬‫از‬‫نیازهای‬‫خاص‬‫مشتری‬‫به‬ ‫دقت‬‫طراحی‬‫نمود‬. ‫ما‬‫برای‬‫چه‬‫کسانی‬‫ارزش‬‫خلق‬‫می‬‫کنیم؟‬ ‫مهمترین‬‫مشتریان‬‫ما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬
 13. 2‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫ارزش‬‫های‬،‫پیشنهادی‬‫بسته‬‫ای‬ ‫از‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫را‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫برای‬‫یک‬‫بخش‬‫مشتری‬‫خاص‬‫ارزش‬‫خلق‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 13 ‫بعضی‬‫از‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫نوآورانه‬‫بوده‬‫و‬‫پیشنهادی‬ ،‫جدید‬‫متمایز‬‫و‬‫جهشی‬‫محسوب‬‫می‬‫شوند‬.‫برخی‬‫هم‬‫ممکن‬ ‫است‬‫شبیه‬‫به‬‫پیشنهادهای‬‫کنونی‬‫بازار‬‫بوده‬‫اما‬‫دارای‬ ‫ویژگی‬‫ها‬‫و‬‫تمایزاتی‬‫اضافه‬‫بر‬‫آنها‬‫باشد‬. ‫ارزش‬،‫پیشنهادی‬‫ترکیبی‬‫متمایز‬‫از‬‫عناصری‬‫است‬ ‫که‬‫نیازهای‬‫بخش‬‫مشتریان‬‫را‬‫برآورده‬‫کرده‬‫و‬ ‫از‬‫این‬‫طریق‬‫خلق‬‫ارزش‬‫می‬‫نماید‬.‫ارزش‬‫ها‬ ‫ممکن‬‫است‬‫کمی‬‫یا‬‫کیفی‬‫باشند‬. ‫چه‬‫ارزش‬‫هایی‬‫را‬‫به‬‫مشتریان‬‫ارائه‬‫کنیم؟‬‫به‬‫حل‬‫کدام‬ ‫یک‬‫از‬‫مشکالت‬‫مشتریان‬‫خود‬‫کمک‬‫می‬‫کنیم؟‬‫چه‬‫نیازهایی‬ ‫از‬‫مشتریان‬‫برآورده‬‫می‬‫کنیم؟‬‫چه‬‫بسته‬‫ای‬‫از‬‫محصوالت‬
 14. 3‫ها‬ ‫کانال‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫کانال‬،‫ها‬‫بیان‬‫کننده‬‫این‬‫است‬‫که‬ ‫شرکت‬‫به‬‫منظور‬‫ارائه‬‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫مورد‬،‫نظر‬‫به‬ ‫بخش‬‫های‬‫مشتریان‬‫هدف‬،‫خود‬‫چگونه‬‫با‬‫آنها‬‫ارتباط‬ ‫برقرار‬‫کرده‬‫و‬‫به‬‫آنها‬‫دسترسی‬‫دارد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 14 ‫کانال‬‫های‬،‫ارتباطی‬‫توزیع‬‫و‬،‫فروش‬‫واسط‬ ‫میان‬‫یک‬‫شرکت‬‫با‬‫مشتریان‬‫آن‬‫می‬‫باشند‬. ‫کانال‬‫ها‬‫نقاط‬‫تماس‬‫با‬‫مشتری‬‫هستند‬‫و‬‫نقش‬ ‫مهمی‬‫در‬‫تجربه‬‫مشتری‬‫ایفا‬‫می‬‫کنند‬. ‫کانال‬‫ها‬‫دارای‬‫پنج‬‫فاز‬‫مجزا‬‫می‬‫باشند‬.‫هر‬‫کانالی‬‫می‬ ‫تواند‬‫برخی‬‫از‬‫این‬‫فازها‬‫و‬‫یا‬‫تمامی‬‫آنها‬‫را‬‫پوشش‬ ‫دهد‬.‫کانال‬‫ها‬‫را‬‫می‬‫توانیم‬‫به‬‫صورت‬‫مستقیم‬‫و‬‫غیر‬،‫مستقیم‬ ‫همچنین‬‫کانال‬‫های‬‫اختصای‬‫شرکت‬‫و‬‫کانال‬‫های‬‫شریک‬‫تقسیم‬ ‫بندی‬‫کنیم‬. ‫بخش‬‫های‬‫مختلف‬،‫مشتریان‬‫چه‬‫کانال‬‫هایی‬‫را‬‫برای‬ ‫دسترسی‬‫به‬‫ما‬‫ترجیح‬‫می‬‫دهند؟‬‫هم‬‫اکنون‬‫چگونه‬‫به‬‫آنها‬ ‫دسترسی‬‫داریم؟‬‫کانال‬‫های‬‫ما‬‫چگونه‬‫یکپارچه‬‫شده‬‫اند؟‬
 15. 4‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫ارتباط‬‫با‬،‫مشتری‬‫انواع‬ ‫ارتباطی‬‫را‬‫توصیف‬‫می‬‫نماید‬‫که‬‫شرکت‬‫با‬ ‫بخش‬‫های‬‫خاصی‬‫از‬‫مشتریان‬‫برقرار‬‫می‬ ‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 15 ‫انگیزه‬‫های‬‫پیشران‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬ ‫عبارتند‬‫از‬:‫جذب‬،‫مشتری‬‫حفظ‬،‫مشتری‬ ‫افزایش‬‫میزان‬‫فروش‬. ‫بخش‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫شرکت‬ ‫تاثیر‬‫عمیقی‬‫بر‬‫تجربه‬‫کلی‬‫مشتری‬‫می‬ ‫گذارد‬. ‫هر‬‫یک‬‫از‬‫بخش‬‫های‬‫مشتریان‬‫ما‬‫انتظار‬‫برقراری‬‫و‬‫حفظ‬ ‫چه‬‫نوع‬‫ارتباطی‬‫را‬‫دارند؟‬‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫این‬‫روابط‬‫را‬ ‫ایجاد‬‫نموده‬‫ایم؟‬‫هزینه‬‫برقراری‬‫این‬‫روابط‬‫چقدر‬‫است؟‬
 16. 5‫درآمدی‬ ‫های‬ ‫جریان‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫جریان‬‫های‬،‫درآمدی‬‫نشان‬‫دهنده‬ ‫درآمدی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫از‬‫هر‬‫بخش‬‫مشتری‬‫کسب‬ ‫می‬‫کند‬(‫هزینه‬‫ها‬‫باید‬‫از‬‫درآمدها‬‫کسر‬ ‫شوند‬‫تا‬‫سود‬‫بدست‬‫آید‬.) ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 16 ‫اگر‬‫مشتریان‬‫قلب‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫باشند‬ ‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫شریان‬‫های‬‫آن‬‫را‬‫تشکیل‬ ‫می‬‫دهند‬.‫هر‬‫بخش‬‫مشتری‬‫واقعا‬‫برای‬‫چه‬ ‫ارزشی‬‫تمایل‬‫به‬‫پرداخت‬‫پول‬‫دارد؟‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫می‬‫تواند‬‫شامل‬‫دو‬‫نوع‬ ‫مختلف‬‫از‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫باشد‬:1. ‫درآمدهای‬‫تراکنش‬‫پذیر‬2.‫درآمدهای‬‫تکرار‬ ‫پذیر‬. ‫مشتریان‬‫ما‬‫واقعا‬‫برای‬‫چه‬‫ارزشی‬‫تمایل‬‫به‬‫پرداخت‬‫پول‬ ‫دارند؟‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫برای‬‫چه‬‫چیزی‬‫پول‬‫می‬ ‫پردازند؟‬‫چگونه‬‫پول‬‫می‬‫پردازند؟‬‫ارجیح‬‫می‬‫دهند‬‫که‬
 17. 6‫کلیدی‬ ‫منابع‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫منابع‬،‫کلیدی‬‫مهم‬‫ترین‬‫دارایی‬ ‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫عملکرد‬‫صحیح‬‫مدل‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫را‬‫تشریح‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 17 ‫این‬،‫منابع‬‫شرکت‬‫را‬‫قادر‬‫می‬‫سازد‬‫تا‬‫ارزش‬ ‫پیشنهادی‬‫خود‬‫را‬‫خلق‬‫و‬‫ارائه‬،‫نماید‬‫به‬ ‫بازارها‬‫دست‬،‫یابد‬‫ارتباط‬‫با‬‫بخش‬‫های‬ ‫مشتری‬‫را‬‫حفظ‬‫کند‬‫و‬‫کسب‬‫درآمد‬‫نماید‬. ‫منابع‬‫کلیدی‬‫می‬‫توانند‬،‫فیزیکی‬،‫مالی‬ ‫معنوی‬‫یا‬‫انسانی‬‫باشند‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫تحت‬ ‫تملک‬‫شرکت‬،‫باشند‬‫توسط‬‫شرکت‬‫اجاره‬‫شوند‬‫و‬ ‫یا‬‫توسط‬‫شرکای‬‫کلیدی‬‫تامین‬‫شوند‬. ‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫ما‬‫به‬‫چه‬‫منابع‬‫کلیدی‬‫نیاز‬ ‫دارند؟‬‫کانال‬‫های‬،‫توزیع‬‫نیازمند‬‫چه‬‫منابعی‬ ‫هستند؟‬‫برای‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫باید‬‫چه‬‫منابعی‬‫را‬
 18. 7‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬‫مهم‬‫ترین‬ ‫کارهای‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫عملکرد‬‫صحیح‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫تشریح‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 18 ‫همانند‬‫منابع‬،‫کلیدی‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬ ‫نیر‬‫برای‬‫خلق‬‫و‬‫ارائه‬‫ارزش‬،‫پیشنهادی‬‫دست‬ ‫یابی‬‫به‬،‫بازارها‬‫حفظ‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫و‬ ‫کسب‬‫درآمد‬‫ضروری‬‫می‬‫باشند‬. ‫همانند‬‫منابع‬،‫کلیدی‬‫بسته‬‫به‬‫نوع‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬‫نیز‬‫متفاوت‬‫هستند‬.‫فعالیت‬ ‫کلیدی‬‫در‬‫گروه‬‫مشاوران‬،‫مکنزی‬«‫حل‬‫مسئله‬»‫و‬‫در‬ ‫شرکت‬Dell،‫مدیریت‬‫زنجیره‬‫تامین‬‫است‬. ‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫ما‬‫به‬‫چه‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬‫ای‬ ‫نیاز‬‫دارد؟‬‫کانال‬‫های‬‫توزیع‬‫نیازمند‬‫چه‬‫فعالیت‬ ‫های‬‫کلیدی‬‫ای‬‫هستند؟‬‫برای‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫باید‬
 19. 8‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫مشارکت‬‫های‬،‫کلیدی‬‫شبکه‬‫ای‬‫از‬ ‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫شرکا‬‫را‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫باعث‬‫عملکرد‬‫صحیح‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫می‬‫شوند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 19 ‫شرکت‬‫ها‬‫به‬‫منظور‬‫بهینه‬‫نمودن‬‫مدل‬‫های‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫خود‬‫کاهش‬‫ریسک‬‫یا‬‫کسب‬ ،‫منابع‬‫اقدام‬‫به‬‫ایجاد‬‫ائتالف‬‫هایی‬‫می‬ ‫کنند‬. ‫چهار‬‫نوع‬‫مختلف‬‫مشارکت‬:1.‫ائتالف‬‫های‬ ،‫استراتژیک‬2.‫همکاری‬‫با‬،‫رقبا‬3. ‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫مشترک‬‫و‬4.‫روابط‬ ‫خریدار‬–‫تامین‬‫کنننده‬. ‫شرکای‬‫کلیدی‬‫ما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫تامین‬ ‫کنندگان‬‫کلیدی‬‫ما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫کدام‬‫یک‬ ‫از‬‫منابع‬‫کلیدی‬‫را‬‫از‬‫طریق‬‫شرکا‬‫بدست‬‫می‬
 20. 9‫هزینه‬ ‫ساختار‬ ‫جزء‬‫سازنده‬‫ساختار‬،‫هزینه‬‫تمام‬‫هزینه‬ ‫هایی‬‫را‬‫تشریح‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫اجرای‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫با‬‫خود‬‫به‬‫همراه‬‫دارد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 20 ‫خلق‬‫و‬‫ارائه‬،‫ارزش‬‫حفظ‬‫ارتباط‬‫با‬ ‫مشتری‬‫و‬‫ایجاد‬،‫درآمد‬‫همگی‬‫با‬‫خود‬ ‫هزینه‬‫هایی‬‫به‬‫همراه‬‫دارند‬. ‫پس‬‫از‬‫تعریف‬‫منابع‬،‫کلیدی‬‫فعالیت‬‫های‬ ‫کلیدی‬‫و‬‫مشارکت‬‫های‬،‫کلیدی‬‫می‬‫توان‬ ‫چنین‬‫هزینه‬‫هایی‬‫را‬‫به‬‫سادگی‬‫محاسبه‬ ‫نمود‬. ‫مهم‬‫ترین‬‫هزینه‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ما‬ ‫چیست؟‬‫گران‬‫ترین‬‫منابع‬‫کلیدی‬‫ما‬‫کدام‬
 21. ‫سازنده‬ ‫جزء‬ ‫نه‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫نه‬‫جزء‬‫سازنده‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مبنایی‬‫را‬ ‫برای‬‫ایجاد‬‫ابزاری‬ ‫ساده‬‫با‬‫قابلیت‬‫های‬ ‫استفاده‬‫آسان‬‫ایجاد‬ ‫می‬‫کنند‬‫که‬‫ما‬‫آن‬‫را‬ ‫تابلوی‬‫طراحی‬‫مدل‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 21
 22. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫کار‬ ‫این‬‫ابزار‬‫شبیه‬‫بوم‬ ‫نقاشی‬‫است‬‫و‬‫این‬‫امکان‬ ‫را‬‫برای‬‫شما‬‫فراهم‬‫می‬ ‫سازد‬‫که‬‫تصاویر‬‫مدل‬‫های‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬‫یا‬‫کنونی‬ ‫را‬‫طراحی‬‫نمایید‬.‫تابلوی‬ ‫طراحی‬‫زمانی‬‫به‬‫بهترین‬ ‫شکل‬‫ممکن‬‫عمل‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫برروی‬‫یک‬‫سطح‬‫گسترده‬‫چاپ‬ ‫شود‬‫تا‬‫گروه‬‫های‬‫مختلف‬ ‫بتوانند‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ‫کاغذهای‬‫یادداشت‬‫برچسبی‬ ‫یا‬‫ماژیک‬‫وایت‬‫برد‬‫به‬ ‫صورت‬‫مشترک‬‫طرحی‬‫مقدماتی‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 22
 23. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 23
 24. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 24 ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫مغز‬ ‫احساس‬ ‫ات‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫مغز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منطق‬
 25. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 25 ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫مغز‬ ‫ارزش‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫تابلوی‬ ‫طراحی‬ ‫کارای‬ ‫ی‬
 26. ‫دوم‬ ‫بخش‬–‫الگوها‬ «‫زیربنای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفهومی‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ‫الگو‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬.»‫کریستوفر‬ ‫معمار‬ ،‫الکساندر‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 26
 27. ‫بخش‬ ‫این‬ ‫عناوین‬ .1‫تفکیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ .2‫دارها‬ ‫دنباله‬ .3‫وجهی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ .4‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫کار‬ ‫و‬ .5‫باز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 27
 28. ‫تفکیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫تعریف‬–‫مفهوم‬‫شرکت‬‫تفکیک‬‫شده‬ ‫بر‬‫این‬‫دیدگاه‬‫است‬‫که‬‫کسب‬‫و‬ ‫کارها‬‫در‬‫سه‬‫سته‬‫کامال‬‫متفاوت‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬:‫کسب‬‫و‬‫کارهای‬ ‫ارتباط‬‫با‬،‫مشتری‬‫کسب‬‫و‬ ‫کارهای‬‫نوآوری‬‫محصول‬‫و‬‫کسب‬‫و‬ ‫کارهای‬‫زیرساختی‬.‫هرکدام‬‫از‬ ‫این‬‫کسب‬‫و‬،‫کارها‬‫اصول‬‫و‬ ‫الزامات‬،‫اقتصادی‬‫رقابتی‬‫و‬ ‫فرهنگی‬‫خاص‬‫خود‬‫را‬‫دارند‬.‫این‬ ‫امکان‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫هر‬‫سه‬‫نوع‬ ‫این‬‫کسب‬‫و‬‫کارها‬‫با‬‫هم‬‫در‬‫یک‬ ‫شرکت‬‫وجود‬‫داشته‬،‫باشند‬‫اما‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 28 ‫مثال‬‫ها‬: ‫صنعت‬ ‫مخابرات‬ ‫سیار‬ ‫صنعت‬ ‫بانکداری‬ ‫اختصاصی‬
 29. ‫تفکیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 29
 30. ‫دارها‬ ‫دنباله‬ ‫تعریف‬–‫موضوع‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫دنباله‬‫دار‬‫در‬‫مورد‬‫فروش‬‫کم‬ ‫تعداد‬‫زیادی‬‫از‬‫اقالم‬‫است‬:‫تمرکز‬ ‫این‬‫نوع‬‫از‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫بر‬‫روی‬‫عرضه‬‫تعداد‬‫زیادی‬‫از‬ ‫محصوالت‬‫با‬‫مخاطب‬‫خاص‬‫و‬‫محدود‬ ‫است‬‫که‬‫گاهی‬‫اوقات‬‫به‬‫فروش‬‫می‬ ‫رسند‬.‫مجموع‬‫اقالم‬‫کم‬‫فروش‬‫ممکن‬ ‫است‬‫باندازه‬‫مدل‬‫سنتی‬–‫یعنی‬ ‫تعداد‬‫کمی‬‫از‬‫پرفروش‬‫ترین‬‫اقالم‬– ‫سودآور‬‫باشد‬. ‫استفاده‬‫از‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫دنباله‬‫دار‬‫نیازمند‬‫هزینه‬‫های‬ ‫انبارداری‬‫پائین‬‫و‬‫پلتفرمهای‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 30 ‫مثال‬‫ها‬: ‫نتفلیکس‬ ‫ای‬‫بی‬ ‫یوتیوب‬ ‫فیس‬‫بوک‬ ‫لولو‬‫دات‬ ‫کام‬
 31. ‫دارها‬ ‫دنباله‬ ‫دنباله‬‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫دار‬ ‫محصوالتی‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫اندکی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫روند‬ ‫می‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 31
 32. ‫وجهی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫تعریف‬–‫دو‬‫یا‬‫چند‬‫گروه‬‫مجزا‬ ‫و‬‫در‬‫عین‬‫حال‬‫به‬‫هم‬‫وابسته‬ ‫از‬‫مشتریان‬‫را‬‫دور‬‫هم‬‫جمع‬ ‫می‬‫نماید‬.‫چنین‬‫پلتفرم‬‫هایی‬ ‫تنها‬‫در‬‫صورت‬‫برای‬‫یک‬‫گروه‬ ‫از‬‫مشتریان‬‫ارزشمند‬‫است‬‫که‬ ‫سایر‬‫گروه‬‫های‬‫مشتریان‬‫نیز‬ ‫حضور‬‫داشته‬‫باشند‬.‫ارزش‬ ‫آفرینی‬‫این‬،‫پلتفرم‬‫از‬‫طریق‬ ‫تسهیل‬‫تعامالت‬‫بین‬‫گروه‬‫های‬ ‫مختلف‬‫می‬‫باشد‬.‫ارزش‬‫پلتفرم‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 32 ‫مثال‬‫ها‬: ‫ویزا‬ ‫گوگل‬ ‫ای‬‫بی‬ ‫میکروسافت‬ ‫ویندوز‬ ‫فایننشیال‬ ‫تایمز‬
 33. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫کار‬ ‫تعریف‬–‫در‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ،‫رایگان‬‫حداقل‬‫یک‬‫بخش‬‫مهم‬ ‫از‬‫مشتریان‬‫شرکت‬‫از‬ ‫پیشنهادی‬‫مجانی‬‫بهره‬‫می‬ ‫برند‬.‫الگوهای‬‫مختلفی‬ ‫ارائه‬‫پیشنهادی‬‫رایگان‬‫را‬ ‫امکان‬‫پذیر‬‫می‬‫سازند‬. ‫هزینه‬‫مشتریانی‬‫که‬‫هیچ‬ ‫پولی‬‫پرداخت‬‫نمی‬،‫کنند‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 33 ‫مثال‬‫ها‬: ‫مترو‬ (‫روزنامه‬ ‫رایگان‬) ‫فلیکر‬ ‫نرم‬ ‫افزارهای‬ ‫متن‬‫باز‬ ‫اسکایپ‬
 34. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رایگان‬ ‫کار‬ ‫پیشنهادی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫نمود؟‬ ‫ارائه‬ ‫رایگان‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 34
 35. ‫باز‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تعریف‬–‫شرکت‬‫های‬‫می‬‫توانند‬ ‫از‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫باز‬ ‫استفاده‬‫نمایند‬‫تا‬‫ارزش‬‫را‬ ‫از‬‫طریق‬‫مشارکت‬‫نظام‬‫مند‬‫با‬ ‫شرکای‬‫خارج‬‫از‬‫سازمان‬‫خلق‬‫و‬ ‫کسب‬‫نمایند‬.‫خلق‬‫کسب‬‫ارزش‬ ‫با‬‫این‬،‫روش‬‫به‬‫دو‬‫صورت‬ ‫ممکن‬‫است‬:‫با‬‫بهره‬‫برداری‬ ‫از‬‫ایده‬‫های‬‫بیرونی‬‫در‬‫درون‬ ‫شرکت‬‫طی‬‫فرایندی‬«‫خارج‬‫به‬ ‫داخل‬»،‫یا‬‫با‬‫ارائه‬‫ایده‬‫ها‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 35 ‫مثال‬‫ها‬: ‫پی‬‫اند‬‫جی‬ ‫گلکسو‬ ‫اسمیث‬‫کالین‬ ‫اینوسنتیو‬
 36. ‫الگوها‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬–‫زمینه‬ (‫قبل‬) ‫مدلی‬،‫یکپارچه‬‫مدیریت‬،‫زیرساخت‬‫نوآوری‬ ‫محصول‬‫و‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬‫را‬‫در‬‫زیر‬‫یک‬ ‫سقف‬‫ترکیب‬‫می‬‫نماید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 36 ‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫فقط‬‫سودآورترین‬‫مشتریان‬‫را‬ ‫هدف‬‫قرار‬‫داده‬‫است‬. ‫هر‬‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫یک‬‫بخش‬‫مشتری‬‫را‬‫هدف‬‫قرار‬‫می‬ ‫دهد‬. ‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫که‬‫ارائه‬‫می‬‫شود‬‫با‬‫ارزش‬‫و‬ ‫پرهزینه‬‫است‬‫و‬‫تنها‬‫مشتریان‬‫هستند‬‫که‬‫باید‬‫بهای‬ ‫آن‬‫را‬‫بپردازند‬. ‫منابع‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬‫در‬ ‫سازمان‬‫متمرکز‬‫می‬،‫باشند‬‫به‬‫نحوی‬‫که‬‫ایده‬‫ها‬‫فقط‬ «‫داخل‬»‫سازمان‬‫ابداع‬‫می‬‫گردند‬‫و‬‫نتایج‬‫آنها‬ ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫تفکیکی‬ ‫دار‬ ‫دنباله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫وجهی‬ ‫رایگان‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫کار‬
 37. ‫الگوها‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬–‫چالش‬ ‫هزینه‬‫ها‬‫فوق‬‫العاده‬‫باالست‬.‫فرهنگ‬‫های‬ ‫سازمانی‬‫مختلفی‬‫که‬‫با‬‫یکدیگر‬‫متعارض‬،‫هستند‬ ‫در‬‫یک‬‫موجودیت‬‫واحد‬‫ترکیب‬‫شده‬‫اند‬‫که‬‫منجر‬ ‫به‬‫تاثیرات‬‫متقابل‬‫نامطلوب‬‫می‬‫شود‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 37 ‫هدف‬‫قرار‬‫دادن‬‫بخش‬‫های‬‫کم‬‫سودتر‬‫با‬ ‫ارزشهای‬‫پیشنهادی‬،‫ویژه‬‫بسیار‬‫هزینه‬‫بر‬ ‫است‬.‫سازمان‬‫در‬‫جذب‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬‫جدیدی‬‫که‬‫عالقمندند‬ ‫تا‬‫به‬‫پایگاه‬‫مشتریان‬‫موجود‬‫شرکت‬‫دسترسی‬‫داشته‬ ،‫باشند‬‫ناکام‬‫می‬‫ماند‬. ‫قیمت‬‫باال‬‫مشتریان‬‫را‬‫منصرف‬‫می‬‫کند‬. ‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫هزینه‬‫بر‬‫است‬‫و‬‫یا‬‫بهره‬‫وری‬‫رو‬‫به‬ ‫کاهش‬‫است‬. ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫تفکیکی‬ ‫دار‬ ‫دنباله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫وجهی‬ ‫رایگان‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫کار‬
 38. ‫الگوها‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬–‫راهکار‬ (‫بعد‬) ‫این‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫سه‬‫مدل‬‫جداگانه‬‫اما‬‫در‬ ‫عین‬‫حال‬‫مکمل‬‫زیر‬‫تفکیک‬‫شده‬‫است‬: ‫مدیریت‬‫زیر‬،‫ساخت‬‫نوآوری‬،‫محصول‬‫ارتباط‬ ‫با‬‫مشتری‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 38 ‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫جدید‬‫یا‬،‫اضافی‬‫بخش‬‫های‬‫زیادی‬‫از‬ ‫مشتریان‬‫با‬‫سودآوری‬،‫کمتر‬‫را‬‫که‬‫در‬‫حفره‬‫های‬‫بین‬ ‫بخش‬‫های‬‫مشتریان‬‫پیشین‬‫قرار‬‫گرفته‬‫بودند‬‫را‬‫هدف‬ ‫قرار‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫در‬‫مجموع‬‫سودآور‬‫می‬‫باشد‬. ‫ارزش‬‫پیشنهادی‬«‫دسترسی‬»‫به‬‫بخش‬‫مشتری‬‫موجود‬‫شرکت‬ ‫اضافه‬‫می‬‫شود‬. ‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫مختلفی‬‫به‬‫بخش‬‫های‬‫گوناگون‬ ‫مشتریان‬‫با‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫مختلف‬‫ارائه‬‫می‬ ،‫گردد‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫مجانی‬(‫یا‬‫خیلی‬‫کم‬‫هزینه‬) ‫عرضه‬‫می‬‫شود‬. ‫منابع‬‫و‬‫فعالیت‬‫های‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫داخلی‬‫با‬‫بهره‬‫از‬ ‫شرکای‬‫بیرونی‬‫رشد‬‫چشم‬‫گیری‬‫می‬‫یابند‬.‫نتایج‬‫تحقیق‬‫و‬ ‫توسعه‬‫داخلی‬‫تبدیل‬‫به‬‫یک‬‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫به‬ ‫بخش‬‫هایی‬‫از‬‫مشتریان‬‫عالقمند‬‫ارائه‬‫می‬‫شوند‬. ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫تفکیکی‬ ‫دار‬ ‫دنباله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫وجهی‬ ‫رایگان‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫کار‬
 39. ‫الگوها‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬–‫منطق‬ ‫پیشرفت‬‫های‬‫صورت‬‫گرفته‬‫در‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬ ،‫مدیریت‬‫اجازه‬‫جداسازی‬‫و‬‫هماهنگی‬‫مدل‬‫های‬‫مختلف‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬‫هزینه‬‫های‬‫کمتر‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫حذف‬ ‫تاثیرات‬‫متقابل‬‫نامطلوب‬‫را‬‫به‬‫ما‬‫می‬‫دهد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 39 ‫پیشرفت‬‫های‬‫حاصل‬‫شده‬‫در‬‫مدیریت‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬ ‫مدیریت‬،‫عملیات‬‫امکان‬‫ارائه‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬ ‫مناسب‬‫به‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫از‬‫مشتریان‬‫جدید‬‫را‬ ‫با‬‫هزینه‬‫ای‬‫اندک‬‫فراهم‬‫می‬‫نماید‬. ‫یک‬‫واسط‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫پلتفرم‬‫بین‬‫دو‬‫یا‬‫چند‬‫بخش‬ ‫مشتری‬‫عمل‬‫می‬،‫کند‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫جدیدی‬‫را‬‫به‬ ‫مدل‬‫اولیه‬‫اضافه‬‫می‬‫کند‬. ‫از‬‫سوی‬‫آن‬‫دسته‬‫از‬‫مشتریانی‬‫که‬‫پول‬‫پرداخت‬‫می‬ ‫کنند‬‫به‬‫بخش‬‫های‬‫از‬‫مشتریان‬‫که‬‫پولی‬‫نمی‬ ،‫پردازند‬‫یارانه‬‫تعلق‬‫می‬‫گیرد‬‫تا‬‫بیش‬‫ترین‬‫تعداد‬ ‫کاربران‬‫جذب‬‫شوند‬. ‫کسب‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬‫از‬‫منابع‬،‫خارجی‬‫در‬‫نتیجه‬‫کاهش‬ ‫زمان‬‫ارائه‬‫محصول‬‫به‬،‫بازار‬‫می‬‫تواند‬‫کم‬‫هزینه‬‫تر‬ ‫باشد‬.‫وقتی‬‫نوآوری‬‫های‬‫بهره‬‫بردای‬‫نشده‬‫را‬‫بیرون‬‫از‬ ‫سازمان‬‫می‬،‫فروشیم‬‫پتانسیل‬‫درآمدزایی‬‫بیشتری‬‫دارند‬. ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫تفکیکی‬ ‫دار‬ ‫دنباله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫وجهی‬ ‫رایگان‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫کار‬
 40. ‫الگوها‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬–‫ها‬ ‫مثال‬ ‫بانکداری‬،‫اختصاصی‬‫شرکت‬‫های‬‫مخابراتی‬ ‫تلفن‬‫همراه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 40 ‫صنعت‬‫چاپ‬(‫لولو‬‫دات‬‫کام‬)،‫لگو‬ ،‫گوگل‬،‫اپل‬‫آی‬،‫پاد‬،‫آیتوز‬‫آی‬،‫فون‬‫کنسول‬‫های‬ ‫بازی‬‫ویدئویی‬‫شرکت‬‫های‬:،‫نینتندو‬‫سونی‬‫و‬ ‫میکروسافت‬ ‫تبلیغات‬‫و‬‫روزنامه‬،‫ها‬‫روزنامه‬،‫مترو‬،‫فلیکر‬‫نرم‬ ‫افزارهای‬‫متن‬،‫باز‬،‫ردهت‬‫اسکایپ‬(‫در‬‫برابر‬‫شرکت‬ ‫های‬‫مخابراتی‬)،،‫ژیلت‬‫ریش‬‫تراش‬‫و‬‫تیغ‬‫ها‬. ‫پروکتر‬‫اند‬،‫گمبل‬‫گلکسواسمیث‬،‫کالین‬‫اینوسنتیو‬ ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫تفکیکی‬ ‫دار‬ ‫دنباله‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫وجهی‬ ‫رایگان‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫باز‬ ‫کار‬
 41. ‫سوم‬ ‫بخش‬–‫الگوها‬ «‫باید‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫افراد‬ ‫باید‬ ‫خود‬ ‫بلکه‬ ،‫کنند‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫طراحان‬ ‫شوند‬ ‫طراح‬ ‫یک‬.» ‫راتمن‬ ‫مدیریت‬ ‫مدرسه‬ ‫ریاست‬ ،‫مارتین‬ ‫راجر‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 41
 42. ‫بخش‬ ‫این‬ ‫عناوین‬ .1‫مشتری‬ ‫بینش‬ .2‫پردازی‬ ‫ایده‬ .3‫تصویری‬ ‫تفکر‬ .4‫سازی‬ ‫نمونه‬ .5‫گویی‬ ‫قصه‬ .6‫سناریوها‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 42
 43. ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫منطق‬‫یک‬‫شرکت‬‫در‬ ‫چگونگی‬،‫خلق‬ ‫ارائه‬‫و‬‫کسب‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 43
 44. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬1–‫مشتری‬ ‫بینش‬ ‫به‬‫کار‬‫گیری‬‫بینش‬‫مشتری‬‫یک‬ ‫قاعده‬‫راهنما‬‫برای‬‫تمامی‬‫مراحل‬ ‫فرآیند‬‫طراحی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫است‬. ‫بینش‬‫مشتری‬‫باید‬‫تاثیر‬‫خود‬‫را‬ ‫در‬‫گزینه‬‫ارزش‬،‫پیشنهادی‬‫کانال‬ ‫های‬،‫توزیع‬‫ارتباط‬‫با‬‫مشتریان‬‫و‬ ‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫نشان‬‫دهد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 44
 45. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬1–‫مشتری‬ ‫بینش‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 45
 46. ‫شناخت‬ ‫نقشه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 46
 47. ‫مشتری‬ ‫شناخت‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫او‬‫چه‬‫چیزی‬‫را‬‫می‬‫شنود؟‬‫چگونگی‬‫تاثیر‬‫محیط‬‫بر‬‫مشتری‬‫را‬ ‫توصیف‬‫کنید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 47 ‫او‬‫چه‬‫چیز‬‫می‬‫بیند؟‬‫مواردی‬‫که‬‫مشتری‬‫در‬‫محیط‬‫خود‬‫می‬‫بیند‬ ‫را‬‫توصیف‬‫کنید‬. ‫او‬‫واقعا‬‫در‬‫مورد‬‫چه‬‫چیزی‬‫فکر‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫چه‬‫چیزی‬‫را‬‫احساس‬ ‫می‬‫کند؟‬‫سعی‬‫کنید‬‫طرحی‬‫از‬‫مواردی‬‫که‬‫در‬‫ذهن‬‫مشتری‬‫است‬ ‫استخراج‬‫کنید‬. ‫او‬‫چه‬‫چیز‬‫را‬‫می‬‫گوید‬‫و‬‫انجام‬‫می‬‫دهد؟‬‫تصور‬‫کنید‬‫مشتری‬ ‫ممکن‬‫است‬‫چه‬‫چیزی‬‫بگوید‬‫و‬‫در‬‫اجتماع‬‫چگونه‬‫رفتار‬‫می‬‫کند؟‬ ‫آالم‬‫و‬‫خالءهای‬‫او‬‫چیست؟‬ ‫آمال‬‫و‬‫آرزوهای‬‫مشتری‬‫چیست؟‬
 48. ‫مشتری‬ ‫بینش‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ،‫هدف‬‫ایجاد‬‫منظری‬‫از‬‫مشتری‬‫جهت‬ ‫زیر‬‫سوال‬‫بردن‬‫مستمر‬‫مفروضات‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫است‬.‫پیاده‬ ‫سازی‬‫ویژگی‬‫های‬،‫مشتری‬‫شما‬‫را‬ ‫قادر‬‫می‬‫سازد‬‫تا‬‫پاسخ‬‫های‬‫بهتری‬ ‫به‬‫این‬‫سواالت‬‫دهید‬:‫آیا‬‫این‬ ‫ارزش‬‫پیشنهادی‬‫مشکالت‬‫واقعی‬ ‫مشتری‬‫را‬‫بر‬‫طرف‬‫می‬‫کند؟‬‫آیا‬‫او‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 48
 49. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬2–‫ایده‬ ‫پردازی‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 49
 50. ‫مدل‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫های‬ ‫کانون‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫بر‬‫اساس‬‫منبع‬:‫نوآوری‬‫بر‬‫اساس‬‫منابع‬‫ریشه‬‫در‬‫زیر‬‫ساخت‬‫ها‬ ‫یا‬‫مشارکت‬‫های‬‫موجود‬‫سازمان‬‫دارد‬‫و‬‫به‬‫دنبال‬‫توسعه‬‫یا‬ ‫تحول‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫است‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 50 ‫بر‬‫اساس‬‫پیشنهاد‬:‫نوآوری‬‫بر‬‫مبنای‬‫پیشنهاد‬‫در‬‫برگیرنده‬ ‫خلق‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫جدید‬‫است‬‫که‬‫سایر‬‫اجزا‬‫سازنده‬‫را‬ ‫تحت‬‫تاثیر‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬. ‫بر‬‫اساس‬‫مشتری‬:‫نوآوری‬‫های‬‫بر‬‫اساس‬،‫مشتری‬‫بر‬‫پایه‬ ‫نیازهای‬،‫مشتری‬‫سهولت‬‫در‬‫دسترسی‬‫و‬‫افزایش‬‫راحتی‬‫شکل‬‫می‬ ‫گیرد‬. ‫بر‬‫اساس‬‫تامین‬‫مالی‬:‫نوآوری‬‫هایی‬‫که‬‫پیش‬‫ران‬‫آنها‬‫جریان‬ ‫های‬‫جدید‬،‫درآمدی‬‫ساز‬‫و‬‫کارهای‬‫قیمت‬‫گذاری‬‫یا‬‫ساختارهای‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬‫یافته‬‫است‬‫و‬‫منجر‬‫به‬‫تغییر‬‫در‬‫سایر‬‫اجزای‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫می‬‫شود‬. ‫نوآوری‬‫های‬‫چندگانه‬:‫نوآوری‬‫هایی‬‫است‬‫که‬‫توسط‬‫چندین‬‫کانون‬ ‫ایجاد‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫تاثیر‬‫زیادی‬‫بر‬‫چندین‬‫جزء‬‫سازنده‬‫مدل‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫دارند‬.
 51. ‫پردازی‬ ‫ایده‬ ‫فرآیند‬-‫خلق‬ ‫کلی‬ ‫رویکرد‬ ‫نوآور‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ 1.‫ترکیب‬‫تیم‬:‫آیا‬‫تیم‬‫ما‬‫برای‬‫ایجاد‬‫ایده‬ ‫های‬‫تازه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫از‬ ‫تنوع‬‫برخوردار‬‫است؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 51 2.‫تامل‬:‫پیش‬‫از‬‫خلق‬‫ایده‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫باید‬‫به‬‫مطالعه‬‫چه‬‫مواردی‬‫بپردازیم؟‬ ‫گسترش‬:‫برای‬‫هر‬‫جزء‬‫سازنده‬‫از‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫چه‬‫نوآوری‬‫هایی‬‫را‬‫می‬‫توانیم‬‫تصور‬‫کنیم؟‬ ‫انتخاب‬‫معیارها‬:‫مهم‬‫ترین‬‫معیارها‬‫برای‬ ‫اولویت‬‫بندی‬‫ایده‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شامل‬‫چه‬ ‫مواردی‬‫است؟‬ ‫نمونه‬‫سازی‬:‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کامل‬‫مربوط‬‫به‬‫هر‬ ‫ایده‬،‫برگزیده‬‫دارای‬‫چه‬‫ویژگی‬‫هایی‬‫است؟‬
 52. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬3–‫تفکر‬ ‫تصویری‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 52
 53. ‫تصویری؟؟؟‬ ‫تفکر‬ ‫تفکر‬‫تصویری‬‫جزئی‬‫جدانشدنی‬‫از‬ ‫فرآیند‬‫کار‬‫با‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫است‬.‫منظور‬‫از‬‫تفکر‬‫تصویری‬ ‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫ابزارهایی‬‫چون‬ ،‫تصاویر‬‫طرح‬‫های‬،‫اولیه‬ ‫نمودارها‬‫و‬‫یادداشت‬‫های‬،‫برچسبی‬ ‫جهت‬‫ایجاد‬‫معانی‬‫و‬‫بحث‬‫در‬‫مورد‬ ‫آنهاست‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 53
 54. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ماهیت‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ماهیتی‬‫سیستمی‬ ‫دارد‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫اجزا‬‫بر‬‫روی‬ ‫یکدیگر‬‫تاثیر‬‫می‬‫گذارند‬‫و‬‫تنها‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫کل‬‫به‬‫آن‬ ‫نگریسته‬‫شود‬‫دارای‬‫معنا‬‫خواهد‬ ‫بود‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 54
 55. ‫تصویری‬ ‫تفکر‬ ‫ارزش‬ ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫ماهیت‬‫سیستمی‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫تجسم‬‫این‬‫تصویر‬‫جامع‬ ‫بدون‬‫مصور‬‫سازی‬‫دشوار‬‫است‬.‫در‬ ‫واقع‬‫با‬‫نمایش‬‫تصویری‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ،‫کار‬‫مفروضات‬‫پنهان‬‫و‬‫ضمنی‬‫به‬ ‫اطالعات‬‫صریح‬‫تبدیل‬‫می‬‫شود‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 55
 56. ‫تصویری‬ ‫تفکر‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫استفاده‬‫از‬‫یادداشت‬‫های‬‫برچسبی‬ ‫ایجاد‬‫طرح‬‫های‬‫تصویری‬‫اولیه‬‫در‬ ‫کنار‬‫استفاده‬‫از‬‫تابلوی‬‫طراحی‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 56
 57. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬4–‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 57
 58. ‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫ارزش‬ ‫نمونه‬‫ابزاری‬‫فکری‬‫است‬‫که‬‫به‬‫ما‬ ‫در‬‫بررسی‬‫مسیرهای‬‫مختلف‬‫ممکن‬ ‫برای‬‫پیشبرد‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫یاری‬‫می‬‫رساند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 58
 59. ‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫ارزش‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 59
 60. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬5–‫گویی‬ ‫قصه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 60
 61. ‫گویی‬ ‫قصه‬ ‫ارزش‬ ‫همان‬‫طور‬‫که‬‫تابلوی‬‫طراحی‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫شما‬‫در‬‫ترسیم‬‫و‬ ‫تحلیل‬‫مدلی‬‫جدید‬‫یاری‬‫می‬،‫رساند‬ ‫قصه‬‫گویی‬‫نیز‬‫در‬‫زمینه‬‫انتقال‬ ‫اثربخش‬‫مفهوم‬‫مدل‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬ ‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 61
 62. ‫گویی‬ ‫قصه‬ ‫ارزش‬ ‫قصه‬‫گویی‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫قدرت‬ ‫تشریحی‬‫تابلوی‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ،‫کار‬‫عدم‬‫اعتقاد‬‫نسبت‬‫به‬ ‫ناشناخته‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫افراد‬‫کمرنگ‬ ‫می‬‫سازد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 62
 63. ‫گویی؟‬ ‫قصه‬ ‫چرا‬ ‫قصه‬‫گویی‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫قدرت‬ ‫تشریحی‬‫تابلوی‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ،‫کار‬‫عدم‬‫اعتقاد‬‫نسبت‬‫به‬ ‫ناشناخته‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫افراد‬‫کمرنگ‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 63 ‫ملموس‬‫ساختن‬‫موارد‬‫جدید‬:‫تشریح‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬‫و‬ ‫آزمون‬،‫نشده‬‫شبیه‬‫این‬‫است‬‫که‬‫تنها‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫واژه‬‫ها‬ ‫به‬‫توضیح‬‫یک‬‫نقشی‬‫پرداخته‬‫شود‬.‫اما‬‫بیان‬‫قصه‬‫ای‬‫در‬‫مورد‬ ‫چگونگی‬‫ارزش‬‫آفرینی‬‫توسط‬،‫مدل‬‫مشابه‬‫به‬‫کاربردن‬‫رنگ‬‫های‬ ‫روشن‬‫روی‬‫بوم‬‫نقاشی‬‫است‬.‫این‬‫کار‬‫موضوعات‬‫را‬‫ملموس‬‫می‬ ‫سازد‬.‫شفاف‬‫سازی‬:‫گفتن‬‫قصه‬‫ای‬‫در‬‫مورد‬‫اینکه‬‫چگونه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫شما‬‫مشکل‬‫مشتری‬‫را‬‫بر‬‫طرف‬‫می‬،‫سازد‬‫روشی‬‫روشن‬‫برای‬ ‫معرفی‬‫ایده‬‫به‬‫مخاطبان‬‫شما‬‫است‬.‫قصه‬‫ها‬‫اطمینان‬‫الزم‬‫از‬ ‫پذیرش‬‫ایده‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫تا‬‫در‬‫مرحله‬ ‫بعد‬‫بتوانید‬‫به‬‫تشریح‬‫جزئیات‬‫مدل‬‫خود‬‫بپردازید‬. ‫درگیر‬‫کردن‬‫افراد‬:‫قصه‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬،‫منطق‬‫افراد‬‫را‬‫بیشتر‬ ‫بر‬‫می‬‫انگیزد‬.‫برای‬‫سهولت‬‫آشنایی‬‫مخاطبان‬‫خود‬‫با‬‫موضوعات‬ ‫جدید‬‫و‬،‫ناشناخته‬‫منطق‬‫مدل‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫قالب‬‫روایتی‬‫جذاب‬ ‫بیان‬‫کنید‬.
 64. ‫شماره‬ ‫تکنیک‬6–‫ها‬ ‫سناریو‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 64
 65. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫سناریو‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫سناریوها‬‫می‬‫توانند‬‫در‬‫هدایت‬ ‫طراحی‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬ ‫یا‬‫نوآوری‬‫در‬‫مدل‬‫های‬،‫موجود‬ ‫نقش‬‫مفیدی‬‫ایجاد‬‫کنند‬.‫مانند‬ ‫تفکر‬،‫تصویری‬‫نمونه‬‫سازی‬‫و‬‫قصه‬ ،‫گویی‬‫سناریوها‬‫نیز‬‫مفاهیم‬‫مجرد‬ ‫و‬‫انتزاعی‬‫را‬‫ملموس‬‫می‬‫سازند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 65
 66. ‫سناریوها‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬ ‫نقش‬‫اصلی‬،‫سناریوها‬‫آگاه‬‫سازی‬ ‫فرآیند‬‫توسعه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫از‬ ‫طریق‬‫بیان‬‫جزئیات‬‫و‬‫مشخص‬‫نمودن‬ ‫فضای‬‫طراحی‬‫است‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 66
 67. ‫سناریو‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ «‫طرح‬‫ریزی‬‫مبتنی‬‫بر‬‫سناریو‬»‫در‬ ‫ادبیات‬‫تحت‬‫استراتژیک‬‫مطرح‬‫می‬ ‫شود‬.‫کاربرد‬‫تکنیک‬‫های‬‫طرح‬‫ریزی‬ ‫مبتنی‬‫بر‬،‫سناریو‬‫برای‬‫نوآوری‬ ‫در‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫افراد‬‫را‬ ‫وادار‬‫به‬‫اندیشیدن‬‫در‬‫مورد‬ ‫چگونگی‬‫تکامل‬‫مدل‬‫تحت‬‫شرایط‬ ،‫مختلف‬‫می‬‫کند‬.‫این‬‫کار‬‫درک‬ ‫دقیقی‬‫از‬‫مدل‬‫و‬‫تغییرات‬‫بالقوه‬ ‫مورد‬‫نیاز‬،‫آن‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬. ‫مهم‬‫تر‬‫از‬‫همه‬‫سناریو‬‫به‬‫ما‬‫کمک‬ ‫می‬‫کند‬‫تا‬‫برای‬،‫آینده‬‫آماده‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 67
 68. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫سناریو‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 68
 69. ‫چهارم‬ ‫بخش‬–‫استراتژی‬ «‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫واحد‬‫وجود‬‫ندارد‬...‫در‬ ‫واقع‬‫فرصت‬‫های‬‫فراوان‬‫و‬‫گزینه‬‫های‬‫بسیار‬ ‫زیادی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫ما‬‫باید‬‫همه‬‫آنها‬‫را‬ ‫کشف‬‫کنیم‬.»‫تیم‬،‫اوریلی‬‫مدیر‬‫عامل‬‫اوریلی‬‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 69
 70. ‫بخش‬ ‫این‬ ‫عناوین‬ .1‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫محیط‬ .2‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ .3‫از‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫استراتژی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نگاه‬ .4‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫چندین‬ ‫مدیریت‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 70
 71. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫محیط‬‫های‬ ‫خاصی‬‫طراحی‬‫و‬‫اجرا‬‫می‬‫شوند‬. ‫ایجاد‬‫درک‬‫مناسب‬‫از‬‫شرایط‬ ،‫سازمان‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫می‬،‫کند‬‫تا‬ ‫به‬‫درک‬‫عمیق‬‫تری‬‫دست‬‫یافته‬‫و‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫رقابتی‬‫تری‬‫را‬‫به‬ ‫تصویر‬‫بکشید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 71
 72. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫بررسی‬‫مدام‬،‫محیط‬‫به‬‫دلیل‬ ‫پیچیدگی‬‫در‬‫حال‬‫رشد‬‫فضای‬ ،‫اقتصادی‬‫افزایش‬‫عدم‬‫قطعیت‬‫و‬ ‫جهش‬‫های‬‫شدید‬‫بازار‬‫بیشتر‬‫از‬ ‫همیشه‬‫اهمیت‬‫دارد‬.‫فهم‬‫تغییرات‬ ‫در‬‫محیط‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫مدل‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫موثرتر‬ ‫با‬‫تحوالت‬‫نیروهای‬،‫بیرونی‬‫تطبیق‬ ‫دهید‬.‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 72
 73. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫برای‬‫فم‬‫بهتر‬‫فضای‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬،‫خود‬‫پیشنهاد‬،‫ما‬‫نگاشت‬‫چهار‬ ‫حوز‬‫محیط‬‫شما‬‫است‬: (1‫نیروهای‬،‫بازار‬ (2‫نیروهای‬،‫صنعت‬ (3‫روندهای‬‫کلیدی‬‫و‬ (4‫نیروهای‬‫اقتصاد‬‫کالن‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 73
 74. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محیط‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 74
 75. 1-‫تحلیل‬‫بازار‬:‫نیروهای‬ ‫بازار‬‫مسائل‬‫بازار‬:‫مسائل‬‫کلیدی‬‫را‬‫شناسایی‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫پیشران‬‫و‬‫متحول‬‫کننده‬‫بازار‬‫شما‬‫از‬‫نقطه‬‫نظر‬ ‫مشتری‬‫و‬‫پیشنهادهای‬‫ارائه‬‫شده‬‫می‬‫باشد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 75 ‫بخش‬‫های‬‫بازار‬:‫بخش‬‫های‬‫مهم‬‫بازار‬‫را‬‫معرفی‬‫می‬ ،‫کند‬‫جذابیت‬‫های‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫توضیح‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫بدنبال‬ ‫بخش‬‫های‬‫جدید‬‫نیز‬‫می‬‫باشد‬. ‫نیازها‬‫و‬‫تقاضاها‬:‫نیازهای‬‫بازار‬‫را‬‫مشخص‬‫نموده‬ ‫و‬‫تحلیل‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫آنها‬‫با‬‫چه‬‫کیفیتی‬‫پاسخ‬‫داده‬ ‫می‬‫شوند‬. ‫هزینه‬‫های‬‫تعویض‬:‫عواملی‬‫را‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬‫که‬ ‫موجب‬‫می‬‫شود‬‫مشتریان‬‫یک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫سمت‬‫رقبا‬ ‫بروند‬. ‫جزئیات‬‫درآمدی‬:‫عوامل‬‫مربوط‬‫به‬‫جذابیت‬‫درآمدی‬‫و‬ ‫قدرت‬‫قیمت‬‫گذاری‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬.
 76. 1-‫تحلیل‬‫بازار‬:‫سواالت‬ ‫کلیدی‬‫مسائل‬‫بازار‬:‫مشکالت‬‫اساسی‬‫شما‬‫که‬‫بر‬‫دیدگاه‬ ‫مشتری‬‫اثر‬‫می‬‫گذارد‬‫چیست؟‬‫کدام‬‫گذارها‬‫در‬‫حال‬‫رخ‬ ‫دادن‬‫می‬‫باشند؟‬‫بازارهای‬‫پیش‬‫رو‬‫در‬‫کجا‬‫قرار‬ ‫دارند؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 76 ‫بخش‬‫های‬‫بازار‬:‫مهمترین‬‫بخش‬‫های‬‫مشتریان‬‫کدامند؟‬ ‫بزرگترین‬‫پتانسیل‬‫رشد‬‫کجاست؟‬‫کدام‬‫بخش‬‫ها‬‫در‬‫حال‬ ‫افول‬‫هستند؟‬‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫بخش‬‫هی‬‫جنبی‬‫شایسته‬‫توجه‬ ‫بیشتری‬‫هستند؟‬ ‫نیازها‬‫و‬‫تقاضاها‬:‫مشتریان‬‫بیشتر‬‫به‬‫چه‬‫چیزهایی‬‫نیاز‬ ‫دارند؟‬‫بزرگترین‬‫نیازهای‬‫برآورده‬‫نشده‬‫مشتریان‬‫شامل‬ ‫چه‬‫مواردی‬‫است؟‬‫مشتریان‬‫می‬‫خواهند‬‫واقعا‬‫چه‬‫چیزی‬ ‫انجام‬‫شود؟‬‫تقاضاها‬‫در‬‫کجاها‬‫در‬‫حال‬‫افزایش‬‫یا‬‫کاهش‬ ‫است؟‬ ‫هزینه‬‫های‬‫تعویض‬:‫چه‬‫چیزهایی‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫ارتباط‬‫تنگاتنگ‬ ‫بین‬‫مشتریان‬‫یک‬‫شرکت‬‫و‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫آن‬‫می‬‫شود؟‬‫چه‬ ‫هزینه‬‫های‬‫تعویضی‬‫مانع‬‫از‬‫روی‬‫آوردن‬‫مشتریان‬‫به‬‫رقبا‬‫می‬ ‫شود؟‬‫آیا‬‫برای‬‫مشتریان‬‫آسان‬‫است‬‫که‬‫پیشنهادی‬‫مشابه‬‫پیدا‬ ‫کرده‬‫و‬‫خرید‬‫کنند؟‬‫برند‬‫چقدر‬‫مهم‬‫است؟‬ ‫جزئیات‬‫درآمدی‬:‫مشتریان‬‫برای‬‫چه‬‫چیزی‬‫واقعا‬‫حاضر‬‫به‬ ‫پرداخت‬‫پول‬‫هستند؟‬‫بیشترین‬‫حاشیه‬‫سود‬‫را‬‫در‬‫کجاها‬‫می‬ ‫توان‬‫بدست‬‫آورد؟‬‫آیا‬‫مشتریان‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫آسانی‬ ‫خدمت‬‫یا‬‫محصول‬‫ارزان‬‫تری‬‫را‬‫بیابند‬‫و‬‫بخرند؟‬
 77. 2-‫تحلیل‬‫رقابتی‬:‫نیروهای‬ ‫صنعت‬‫رقبا‬(‫حاکمان‬‫بازار‬):‫رقبای‬‫حاکم‬‫بر‬‫بازار‬‫و‬ ‫نقاط‬‫قوت‬‫آنها‬‫را‬‫شناسایی‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 77 ‫تازه‬‫واردها‬(‫شورشیان‬):‫بازیگران‬‫جدید‬‫و‬‫شورشی‬ ‫را‬‫شناسایی‬‫کرده‬‫و‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫آیا‬‫آنها‬‫با‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫متفاوت‬‫با‬‫شما‬‫رقابت‬‫می‬‫کنند‬(‫یا‬ ‫خیر‬).‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جایگزین‬:‫جایگزین‬‫بالقوه‬‫محصوالت‬ ‫و‬‫خدمات‬‫ارائه‬‫شده‬‫شما‬(‫شامل‬‫سایر‬‫بازارها‬‫و‬ ‫صنایع‬)‫را‬‫تشریح‬‫می‬‫کند‬. ‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫زنجیره‬‫ارزش‬: ‫بازیگران‬‫کلیدی‬‫در‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫در‬‫بازار‬‫شما‬‫را‬ ‫توصیف‬‫و‬‫بازیگران‬‫جدید‬‫و‬‫در‬‫حال‬‫ظهور‬‫را‬‫شناسایی‬ ‫می‬‫کند‬. ‫ذینفعان‬:‫مشخص‬‫می‬‫کند‬‫کدام‬‫بازیگران‬‫ممکن‬‫است‬ ‫روی‬‫سازمان‬‫و‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫تاثیر‬‫بگذارند‬.
 78. 2-‫رقابتی‬ ‫تحلیل‬:‫سواالت‬ ‫کلیدی‬ ‫رقبا‬(‫حاکمان‬‫بازار‬):‫رقبای‬‫ما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫بازیگران‬‫اصلی‬‫و‬ ‫برجسته‬‫در‬‫بخش‬‫ما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫و‬‫گلوگاه‬‫های‬ ‫آنها‬‫چیست؟‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫آنها‬‫را‬‫تشریح‬‫کنید‬.‫آنها‬‫بر‬‫چه‬ ‫بخشی‬‫از‬‫مشتریان‬‫تمرکز‬‫کرده‬‫اند؟‬‫ساختار‬‫هزینه‬‫ای‬‫آنها‬‫چیست؟‬ ‫آنها‬‫چه‬‫اندازه‬‫بر‬‫بخش‬‫های‬،‫مشتران‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫و‬‫حاشیه‬ ‫سود‬‫ما‬‫تاثیر‬‫می‬‫گذارند؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 78 ‫تازه‬‫واردها‬(‫شورشیان‬):‫تازه‬‫واردهای‬‫بازار‬‫شما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬ ‫چقدر‬‫متفاوت‬‫هستند؟‬‫مزایای‬‫رقابتی‬‫و‬‫گلوگاه‬‫های‬‫اصلی‬‫آنها‬‫چیست؟‬ ‫بر‬‫چه‬‫موانعی‬‫باید‬‫غلبه‬‫کرد؟‬‫ارزش‬‫های‬‫پیشنهادی‬‫آنها‬‫چیست؟‬‫بر‬ ‫چه‬‫بخش‬‫هایی‬‫از‬‫مشتریان‬‫تمرکز‬‫کرده‬‫اند‬‫و‬‫ساختار‬‫هزینه‬‫ای‬‫آنها‬ ‫چیست؟‬‫تا‬‫چه‬‫حدی‬‫بر‬‫بخش‬‫های‬،‫مشتریان‬‫جریان‬‫های‬‫درآمدی‬‫و‬‫حاشیه‬ ‫سود‬‫شما‬‫تاثیر‬‫گذارند؟‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫جایگزین‬:‫چه‬‫محصول‬‫و‬‫خدماتی‬‫می‬‫توانند‬‫جایگزین‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ما‬‫شوند؟‬‫قیمت‬‫آنها‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫ما‬‫چقدر‬‫است؟‬ ‫برای‬‫مشتریان‬‫تعویض‬‫با‬‫این‬‫جایگزین‬‫های‬‫چقدر‬‫آسان‬‫است؟‬‫این‬ ‫جایگزین‬‫ها‬‫از‬‫چه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کا‬‫متداولی‬‫برآمده‬‫اند؟‬(‫مثال‬ ‫قطارهای‬‫سریع‬‫السیر‬‫در‬‫مقابل‬،‫هواپیماها‬‫موبایل‬‫ها‬‫در‬‫مقابل‬ ‫دوربین‬‫ها‬‫و‬‫اسکایپ‬‫در‬‫مقابل‬‫شرکت‬‫های‬‫تلفن‬‫همراه‬) ‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫زنجیره‬‫ارزش‬:‫بازیگران‬‫اصلی‬‫در‬ ‫زنجیره‬‫ارزش‬‫صنعت‬‫شما‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫تا‬‫چه‬ ‫حدی‬‫به‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫وابسته‬‫است؟‬‫آیا‬‫بازیگران‬‫تازه‬‫ای‬‫در‬‫حال‬ ‫ظهور‬‫هستند؟‬‫کدامیک‬‫سودآورتر‬‫هستند؟‬ ‫ذینفعان‬:‫کدامیک‬‫از‬‫ذینفعان‬‫ممکن‬‫است‬‫روی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬ ‫تاثیر‬‫بگذارد؟‬،‫سهامداران‬،‫کارگران‬‫دولت‬‫و‬‫البی‬‫گران‬‫چقدر‬‫اثر‬ ‫گذار‬‫هستند؟‬
 79. 3-‫بینی‬ ‫پیش‬:‫روندهای‬ ‫کلیدی‬‫روندهای‬‫فناوری‬:‫روندهای‬‫فناوری‬‫که‬‫می‬،‫توانند‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫را‬‫تهدید‬‫کرده‬‫یا‬‫موجب‬‫تکامل‬ ‫یا‬‫پیشرفت‬‫آن‬،‫شوند‬‫را‬‫شناسایی‬‫می‬‫نماید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 79 ‫روندهای‬‫تنظیم‬‫مقررات‬:‫روندهای‬‫قانونی‬‫و‬‫نحوه‬ ‫وضع‬‫این‬‫قوانین‬‫که‬‫روی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫اثر‬‫می‬ ،‫گذارند‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬. ‫روندهای‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فرهنگی‬:‫روندهای‬‫اصلی‬‫اجتماعی‬ ‫را‬‫که‬‫ممکن‬‫است‬‫روی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫اثر‬ ،‫بگذارند‬‫شناسایی‬‫می‬‫کند‬. ‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫سایر‬‫بازیگران‬‫زنجیره‬‫ارزش‬: ‫روندهای‬‫اقتصادی‬‫سیاسی‬‫مرتبط‬‫با‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شما‬‫را‬‫نمایان‬‫می‬‫کند‬.
 80. 3-‫بینی‬ ‫پیش‬:‫روندهای‬ ‫کلیدی‬‫روندهای‬‫فناوری‬:‫روندهای‬‫اصلی‬‫فناوری‬‫داخل‬‫و‬‫خارج‬‫بازار‬‫شما‬ ‫چیست؟‬‫کدام‬‫فناوری‬‫ها‬‫منشا‬‫فرصت‬‫های‬‫مهم‬‫یا‬‫تهدیدات‬‫جدی‬‫می‬ ‫باشند؟‬‫مشتریانی‬‫که‬‫هم‬‫اکنون‬‫در‬‫بازار‬‫هدف‬‫ما‬‫قرار‬،‫ندارند‬ ‫خواهان‬‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫فناوری‬‫های‬‫نوظهور‬‫هستند؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 80 ‫روندهای‬‫تنظیم‬‫مقررات‬:‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫روندهای‬‫تنظیم‬‫مقررات‬‫بر‬ ‫بازار‬‫شما‬‫اثر‬‫می‬‫گذارد؟‬‫چه‬‫قواعدی‬‫ممکن‬‫است‬‫روی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شما‬‫اثر‬‫بگذارد؟‬‫کدام‬‫مقررات‬‫و‬‫مالیات‬‫ها‬‫روی‬‫تقاضای‬‫مشتری‬‫اثر‬ ‫می‬‫گذارد؟‬ ‫روندهای‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فرهنگی‬:‫روندهای‬‫کلیدی‬‫اجتماعی‬‫را‬‫توصیف‬ ‫کنید‬.‫کدام‬‫تغییرات‬‫در‬‫ارزش‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫فرهنگی‬‫بر‬‫روی‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫اثر‬‫می‬‫گذارد؟‬‫کدام‬‫روندها‬‫ممکن‬‫است‬‫روی‬‫رفتار‬ ‫خریداران‬‫اثر‬‫گذار‬‫باشد؟‬ ‫روندهای‬‫اقتصادی‬‫و‬‫سیاسی‬:‫روندهای‬‫کلیدی‬‫جمعیت‬‫شناختی‬‫چه‬‫هستند؟‬ ‫شما‬‫چگونه‬‫می‬‫توانید‬‫توزیع‬‫ثروت‬‫و‬‫درآمد‬‫را‬‫در‬‫بازار‬‫خودتان‬ ‫مشخص‬‫کنید؟‬‫درآمدهای‬‫قابل‬‫پس‬‫انداز‬‫چقدر‬‫هستند؟‬‫الگوهای‬‫صرف‬ ‫هزینه‬‫را‬‫در‬‫بازار‬‫خود‬‫تشریح‬‫کنید‬.(‫مثال‬:‫خانه‬،‫داری‬‫مراقبت‬ ،‫پزشکی‬‫سرگرمی‬‫و‬‫غیره‬).‫چه‬‫بخشی‬‫از‬‫جمعیت‬‫در‬‫شهرهای‬‫بزرگ‬‫و‬‫چه‬ ‫بخشی‬‫در‬‫روستاها‬‫زندگی‬‫می‬‫کنند؟‬
 81. 4-‫کالن‬ ‫اقتصاد‬:‫نیروهای‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬‫وضعیت‬‫جهانی‬‫بازار‬:‫شرایط‬‫کلی‬‫کنونی‬‫را‬‫منظر‬ ‫اقتصاد‬‫کالن‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 81 ‫بازارهای‬‫سرمایه‬:‫شرایط‬‫کنونی‬‫بازار‬‫سرمایه‬‫را‬ ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫نیازهای‬‫سرمایه‬‫ای‬‫شما‬‫تشریح‬‫می‬‫کند‬. ‫مواد‬‫مصرفی‬‫و‬‫سایر‬‫منابع‬:‫قیمت‬‫های‬‫کنونی‬‫و‬ ‫روندهای‬‫قیمت‬‫را‬‫در‬‫مورد‬‫منابعی‬‫که‬‫برای‬‫مدل‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫خود‬‫نیاز‬،‫دارید‬‫مشخص‬‫می‬‫کند‬. ‫زیرساخت‬‫اقتصادی‬:‫زیرساخت‬‫های‬‫اقتصادی‬‫بازاری‬‫را‬ ‫تشریح‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫در‬‫آن‬‫فعالیت‬‫می‬ ‫کند‬.
 82. 4-‫کالن‬ ‫اقتصاد‬:‫نیروهای‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬‫وضعیت‬‫جهانی‬‫بازار‬:‫آیا‬‫اقتصاد‬‫در‬‫شرایط‬‫رکود‬‫یا‬‫رونق‬‫است؟‬ ‫تمایل‬‫عمومی‬‫بازار‬‫را‬‫توضیح‬‫دهید‬.‫نرخ‬‫رشد‬‫تولید‬‫ناخالص‬‫داخلی‬ ‫چقدر‬‫است؟‬‫نرخ‬‫بیکاری‬‫چقدر‬‫باالست؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 82 ‫بازارهای‬‫سرمایه‬:‫وضعیت‬‫بازارهای‬‫سرمایه‬‫چگونه‬‫است؟‬‫میزان‬‫سهولت‬ ‫تامین‬‫منابع‬‫تقدی‬‫در‬‫بازار‬‫خاص‬‫شما‬‫چقدر‬‫است؟‬‫آیا‬‫سرمایه‬،‫اولیه‬ ‫سرمایه‬‫مخاطره‬،‫آمیز‬‫تامین‬،‫عمومی‬‫سرمایه‬‫بازار‬‫یا‬،‫اعتبار‬ ‫آماده‬‫و‬‫مهیا‬‫است؟‬‫فراهم‬‫کردن‬‫سرمایه‬‫ها‬‫چقدر‬‫هزینه‬‫دارد؟‬ ‫مواد‬‫مصرفی‬‫و‬‫سایر‬‫منابع‬:‫وضعیت‬‫کنونی‬‫بازارها‬‫برای‬‫مواد‬‫مصرفی‬ ‫و‬‫دیگر‬‫منابع‬‫ضروری‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬(‫مثل‬:‫قیمت‬‫های‬‫نفت‬‫وهزینه‬ ‫های‬‫نیروی‬‫کار‬)‫را‬‫تشریح‬‫کنید‬.‫بدست‬‫آوردن‬‫منابع‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬ ‫اجرای‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬(‫مثل‬:‫جذب‬‫نخبگان‬‫تراز‬‫اول‬)‫چقدر‬‫آسان‬ ‫است؟‬‫آنها‬‫چقدر‬‫هزینه‬‫دارند؟‬‫قیمت‬‫ها‬‫در‬‫کجاها‬‫باالتر‬‫است؟‬ ‫زیرساخت‬‫اقتصادی‬:‫زیرساخت‬‫ها‬(‫عمومی‬)‫در‬‫بازار‬‫شما‬‫چقدر‬‫مناسب‬ ‫است؟‬‫شما‬‫چگونه‬‫حمل‬‫و‬،‫نقل‬،‫تجارت‬‫کیفیت‬‫آموزش‬‫و‬‫دسترسی‬‫به‬ ‫تامین‬‫کنندگان‬‫و‬‫مشتریان‬‫را‬‫تشریح‬‫می‬‫کنید؟‬‫میزان‬‫مالیات‬‫های‬ ‫فردی‬‫و‬‫شرکتی‬‫چقدر‬‫است؟‬‫میزان‬‫خدمات‬‫عمومی‬‫برای‬‫شرکت‬‫ها‬‫چقدر‬ ‫خوب‬‫است؟‬‫نرخ‬‫کیفیت‬‫زندگی‬‫را‬‫چگونه‬‫ارزیابی‬‫می‬‫کنید؟‬
 83. ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫چگونه‬ ،‫محیط‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫باید‬ ‫یابد؟‬ ‫تکامل‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 83
 84. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ ‫ارزیابی‬‫منظم‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫همانند‬‫مراجعه‬‫به‬‫پزشک‬‫برای‬ ‫ویزیت‬،‫ساالنه‬‫یک‬‫فعالیت‬‫مهم‬ ‫مدیریتی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫سازمان‬‫اجازه‬ ‫می‬‫دهد‬‫سالمت‬‫جایگاه‬‫بازار‬‫خود‬ ‫را‬‫ارزیابی‬‫کرده‬‫و‬‫در‬‫صورت‬ ،‫لزوم‬‫این‬‫جایگاه‬‫را‬‫به‬‫تناسب‬ ‫تغییر‬‫دهد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 84
 85. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ ‫بررسی‬‫کلی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ممکن‬ ‫است‬‫مبنایی‬‫برای‬‫بهبود‬‫مستمر‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شده‬‫یا‬‫تبدیل‬‫به‬ ‫محرکی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫تغییرات‬‫جدی‬‫و‬ ‫نوآورانه‬‫در‬‫مدل‬‫شود‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 85
 86. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ارزیابی‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 86
 87. ‫هر‬ ‫برای‬ ‫سوآت‬ ‫تفصیلی‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازنده‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 87
 88. ‫ارزیابی‬ ‫تحلیل‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫سوآت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫جدید‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 88
 89. ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫استراتژی‬ ‫استراتژی‬‫اقیانوس‬‫آبی‬‫روشی‬ ‫مناسب‬‫برای‬‫چالش‬‫کشیدن‬‫ارزش‬‫های‬ ‫پیشنهادی‬‫و‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬ ‫کاوش‬‫های‬‫جدید‬‫مشتریان‬‫می‬‫باشد‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 89
 90. ‫از‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫استراتژی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نگاه‬ ‫تابلوی‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬ ‫ارائه‬‫تصویر‬‫جامع‬‫بصری‬‫به‬‫ما‬ ‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫چگونه‬‫تغییر‬‫یک‬ ‫بخش‬‫از‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫روی‬‫بقیه‬ ‫بخش‬‫ها‬‫تاثیر‬‫می‬‫گذارد‬‫و‬‫بدین‬ ‫ترتیب‬‫مفهوم‬‫اقیانوس‬‫آبی‬‫را‬ ‫کامل‬‫می‬‫کند‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 90
 91. ‫منطق‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫استراتژیک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫کار‬ «‫اقدام‬ ‫چارچوب‬» .1‫کدام‬‫یک‬‫از‬‫عواملی‬‫که‬‫صنعت‬‫ارائه‬‫می‬ ،‫دهد‬‫باید‬‫حذف‬‫شوند؟‬ .2‫چه‬‫عواملی‬‫باید‬‫نسبت‬‫به‬‫استاندارد‬ ،‫صنعت‬‫به‬‫شدت‬‫کاهش‬‫پیدا‬‫کنند؟‬ .3‫چه‬‫عواملی‬‫باید‬‫نسبت‬‫به‬‫استاندارد‬ ،‫صنعت‬‫به‬‫شدت‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫کنند؟‬ .4‫چه‬‫عواملی‬‫که‬‫تا‬‫کنون‬‫در‬‫صنعت‬‫ارائه‬ ،‫نشده‬‫باید‬‫ایجاد‬‫شوند؟‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 91
 92. ‫از‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫استراتژی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫نگاه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 92
 93. ‫استراتژی‬ ‫چارچوب‬ ‫ترکیب‬ ‫آبی‬ ‫اقیانوس‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ ‫تابلوی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 93
 94. ‫با‬ ‫طراحی‬ ‫تابلو‬ ‫ارزیابی‬ ‫چارچوب‬4‫اقدام‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 94
 95. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫چندین‬ ‫مدیریت‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 95
 96. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 96
 97. ‫پنجم‬ ‫بخش‬–‫فرایند‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 97
 98. ‫طراحی‬ ‫نگرش‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 98
 99. ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫مرحله‬ ‫پنج‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫فرایند‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫پیشنهادی‬‫پنج‬‫مرحله‬‫دارد‬: ‫آماده‬،‫سازی‬،‫شناخت‬،‫طراحی‬ ‫پیاده‬‫سازی‬‫و‬‫مدیریت‬. ‫برای‬‫هر‬‫مرحله‬‫از‬‫فرایند‬‫مذکور‬ ،‫هدف‬،‫تمرکز‬‫تشریح‬‫و‬‫محتوا‬‫مشخص‬ ‫شده‬‫است‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 99
 100. 1-‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫برای‬‫طراحی‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫موفق‬‫آماده‬‫شوید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 100 ‫تمام‬‫عناصر‬‫الزم‬‫برای‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫موفق‬ ‫را‬‫بسیج‬‫کنید‬.‫درباره‬‫نیاز‬‫به‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬ ‫جدید‬‫آگاهی‬‫ایجاد‬،‫کنید‬‫محرک‬‫ها‬‫و‬‫انگیزه‬‫های‬ ‫اجرای‬‫پروژه‬‫را‬‫توضیح‬‫داده‬‫و‬‫زبانی‬،‫مشترک‬‫برای‬ ،‫توصیف‬،‫طراحی‬‫تحلیل‬‫و‬‫بحث‬‫در‬‫مورد‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫بوجود‬‫آورید‬. ‫فراهم‬‫نمودن‬‫بستر‬‫الزم‬ ‫تابلوی‬،‫طراحی‬‫قصه‬‫گویی‬ ‫هدف‬ ‫محتو‬ ‫ا‬ ‫تمرک‬ ‫ز‬ ‫تشری‬ ‫ح‬
 101. 2-‫شناخت‬ ‫در‬‫خصوص‬‫عناصری‬‫که‬‫برای‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫مورد‬‫نیاز‬‫است‬،‫تحقیق‬‫و‬‫تحلیل‬‫انجام‬‫دهید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 101 ‫به‬‫همراه‬‫تیم‬‫طراحی‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫در‬ ‫دانش‬‫های‬‫مرتبط‬‫تامل‬‫کنید‬:،‫مشتریان‬ ‫فناوری‬‫و‬‫محیط‬. ‫با‬‫متخصصان‬‫مصاحبه‬،‫کنید‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬ ‫را‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫قرار‬‫داده‬‫و‬‫به‬‫شناسایی‬ ‫نیازها‬‫و‬‫مشکالت‬‫بپردازید‬. ‫تامل‬ ‫تابلو‬‫طراحی،الگوهای‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫بینش‬،‫مشتریان‬‫تفکر‬،‫تصویری‬ ،‫سناریوها‬‫محیط‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫ارزیابی‬‫مدلهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫هدف‬ ‫محتو‬ ‫ا‬ ‫تمرک‬ ‫ز‬ ‫تشری‬ ‫ح‬
 102. 3-‫طراحی‬ ‫گزینه‬‫های‬‫مناسب‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬ ‫خلق‬‫و‬‫بهترین‬‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 102 ‫اطالعات‬‫و‬‫ایده‬‫های‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬ ‫مرحله‬‫قبل‬‫را‬‫به‬‫نمونه‬‫های‬‫مدل‬‫کسب‬ ‫و‬‫کاری‬‫تبدیل‬‫کنید‬‫که‬‫قابل‬‫کاوش‬‫و‬ ‫آزمودن‬‫باشند‬.‫بعد‬‫از‬‫واکاوی‬‫مفصل‬ ‫در‬‫مورد‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫رضایتبخش‬ ‫ترین‬‫طرح‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫انتخاب‬ ‫کنید‬. ‫واکاوی‬ ‫تابلوی‬،‫طراحی‬‫الگوهای‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫ایده‬،‫پردازی‬‫تفکر‬ ،‫تصویری‬،‫سناریوها‬‫محیط‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫ارزیابی‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬ ،‫کار‬‫استراتژی‬‫اقیانوس‬‫آبی‬‫از‬‫نگاه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫مدیریت‬‫چندین‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫هدف‬ ‫محتو‬ ‫ا‬ ‫تمرک‬ ‫ز‬ ‫تشری‬ ‫ح‬
 103. 4-‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نمونه‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫در‬‫عمل‬ ‫پیاده‬‫سازی‬‫کنید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 103 ‫طرح‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫منتخب‬‫را‬ ‫پیاده‬‫سازی‬‫کنید‬. ‫اجرا‬ ‫تابلو‬،‫طراحی‬‫تفکر‬،‫تصویری‬‫قصه‬،‫گویی‬‫مدیریت‬‫چندین‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬ ‫هدف‬ ‫محتو‬ ‫ا‬ ‫تمرک‬ ‫ز‬ ‫تشری‬ ‫ح‬
 104. 5-‫مدیریت‬ ‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫در‬‫پاسخ‬‫به‬‫واکنش‬ ‫های‬‫بازار‬‫تغییر‬‫و‬‫تطبیق‬‫دهید‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 104 ‫ساختارهای‬‫مدیریتی‬‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫تا‬‫بتوانید‬‫بطور‬‫مداوم‬‫بر‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫نظارت‬،‫داشته‬‫آن‬ ‫را‬‫ارزیابی‬‫نموده‬‫و‬‫سازگار‬‫یا‬ ‫متحول‬‫نمائید‬. ‫تکامل‬ ‫تابلوی‬،‫طراحی‬‫تفکر‬،‫تصویری‬،‫سناریوها‬‫محیط‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫ارزیابی‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫هدف‬ ‫محتو‬ ‫ا‬ ‫تمرک‬ ‫ز‬ ‫تشری‬ ‫ح‬
 105. ‫ششم‬ ‫بخش‬–‫دورنما‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 105
 106. ‫دورنما‬،‫زبان‬،‫ابزارها‬‫تکنیک‬‫و‬‫رویکردهای‬ ‫پویای‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫طراحی‬‫مدل‬ ‫های‬‫نوآور‬‫و‬‫رقابت‬‫پذیر‬‫نوین‬‫را‬ ‫ارائه‬‫کردیم‬. ‫سایر‬‫موضوعات‬‫عبارتند‬‫از‬:‫مدل‬‫های‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫فرا‬،‫انتفاعی‬‫طراحی‬‫مدل‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬،‫کامپیوتر‬ ‫ارتباط‬‫بین‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬ ‫طرح‬‫های‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫پیاده‬‫سازی‬‫مدل‬ ‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫سازمان‬‫های‬‫جدید‬ ‫و‬‫در‬‫حال‬‫فعالیت‬‫و‬‫در‬،‫آخر‬ ‫همسوسازی‬‫هر‬‫چه‬‫بهتر‬‫بین‬‫مدل‬‫های‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫فناوری‬‫اطالعات‬. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 106
 107. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 107
 108. ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 108
 109. ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 109
Anúncio