O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng
cộng sản Việt Nam
NHÓM 7
Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản
chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng
sản...
I.Cơ sở, nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng
HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Văn hóa phương đông phương tây...
Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất của Hồ Chí Minh
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh ...
2. Cơ sở thực tiễn:
 Giai cấp công nhân mới ra đời
 Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một động lực lớn của đất
nước, phong...
II.Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và
bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Text in here Text in here
1.Sự ra đời của Đ...
Phong trào yêu
nước có vị trí,
vai trò cực kỳ to
lớn trong quá
trình phát triển
của dân tộc Việt
Nam
Phong trào công
nhân ...
2.Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sở dĩ cách mạngViệt Nam
giành được thắng lợi to lớn là
nhờ ta có một Đảng to lớn,
mạn...
Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng
sản Việt Nam là Đảng của giai cấp
công nhân, đội tiên phong của giai cấp
công nhân, mang...
* Nhận xét:
Tư tưởng HCM về Đảng thể hiện quan hệ biện
chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
Mọi hoạt động cách mạ...
1.Tính tất yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng
“Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn đảng, làm cho
mỗi đảng viên, mỗ...
2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
a. a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
- Một là, việc học tập, nghi...
- Xây dựng quan điểm, đường lối chính trị
- Củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh
chính trị của đảng viên
- Tăng...
c. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác
cán bộ
- Hệ thống tổ chức của Đảng
- Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng:
...
Hồ Chủ Tịch phê bình và tự phê bình
d. Xây dựng Đảng về đạo đức
- Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh, giúp Đảng
đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng
nhân d...
Về chính trị, đó là đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh
chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp, mọi
bước ng...
Về tư tưởng, đó là tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng
cách mạng tiến công, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo
điều,...
Về tổ chức, đó là một tổ chức chính trị trong sạch, vững
mạnh; một tổ chức chiến đấu kiên cường với các nguyên
tắc nền mó...
Về đạo đức, lối sống, cán bộ, đảng viên của Đảng coi trọng
việc tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư,...
IV Những điểm sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp1. Đảng cộng sản Việt ...
Vì vậy, Bác xác định lộ trình thành lập Đảng là:
Thứ nhất, đưa phong trào
yêu nước chuyển dần từ
lập trường quốc gia sang
...
2. Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công2. Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công
nhân, đồng thời là củ...
Năm 1961, Người nhắc lại luận điểm trên:
“Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời
cũng là của dân tộc, không thiên tư, thi...
tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng Sản
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng Sản

 • Entre para ver os comentários

tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng Sản

 1. 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam NHÓM 7
 2. 2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh Những điểm vận dụng sáng tạo của Hồ Chí Minh4 1 2 3 Click to add title in here4 Cơ sở, nguồn gốc, điều kiện hình thành NỘI DUNG CHÍNH
 3. 3. I.Cơ sở, nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh Văn hóa phương đông phương tây Truyền thống quê hương, đất nước, gia đình Chủ nghĩa yêu nước Tinh thần đoàn kết cộng đồng Truyền thống lạc quan, yêu đời Dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, đồng thời cũng là dân tộc ham học hỏi, cầu tiến bộ Tư tưởng văn hóa phương đông: Nho giáo,Phật giáo.  Tư tưởng văn hóa phương tây: tận mắt chứng kiến cuộc sống của nhân dân từ các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh, Pháp Chủ nghĩa Mác Lênin : cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận của Hồ Chí Minh 1.Cơ sở về nguồn gốc, lí luận:
 4. 4. Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất của Hồ Chí Minh Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt. Sự khổ công học tập, vốn kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải phóng dân tộc, phong trào nhân dân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin khoa học Tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến sỹ cộng sản nhiệt thành cách mạng
 5. 5. 2. Cơ sở thực tiễn:  Giai cấp công nhân mới ra đời  Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một động lực lớn của đất nước, phong trào yêu nước Việt Nam có sớm và mạnh mẽ.  Từ 1925 chuyển hướng mạnh mẽ theo xu hướng vô sản. Khi phong trào lên cao đã đòi hỏi phải có Đảng tiên phong dẫn đường. Đáp ứng đòi hỏi khách quan đó, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
 6. 6. II.Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam Text in here Text in here 1.Sự ra đời của Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ học thuyết Mác, Ăng ghen và Lê nin về Đảng Cộng sản.  Theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa lý luận xã hội khoa học với phong trào công nhân. Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lê nin Quan điểm của Hồ Chí Minh Tiếp thu, vận dụng và phát triển tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin  Khẳng định tính đúng đắn đồng thời thấy rõ sự hạn chế của luận điểm này  Đánh giá cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam
 7. 7. Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung. Hồ Chí Minh nêu thêm yếu tố phong trào yêu nước, coi nó là một trong ba yếu tố kết hợp dẫn đến việc hình thành Đảng cộng sản Việt Nam Phong trào nông dân kết hợp phong trào công nhân. Giai cấp nông dân là bạn đồng minh của giai cấp công nhân Phong trào yêu nước của tri thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 8. 8. 2.Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam Sở dĩ cách mạngViệt Nam giành được thắng lợi to lớn là nhờ ta có một Đảng to lớn, mạnh mẽ, sự cống gắng không ngừng của các Đảng viên, của toàn quân và toàn dân ta. Vai trò
 9. 9. Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất của giai cấp công nhân. 3. Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 10. 10. * Nhận xét: Tư tưởng HCM về Đảng thể hiện quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Mọi hoạt động cách mạng của Đảng đều đồng thời giải quyết cả vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Đây là tư tưởng lớn, sáng tạo cho phép khơi dậy sức mạnh đoàn kết thống nhất của cả dân tộc, vì lợi ích chung của cả dân tộc
 11. 11. 1.Tính tất yếu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân” “Một dân tộc, một đảng, một người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” III.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh
 12. 12. 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam a. a. Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận - Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin phải phù hợp với đối tượng. - Hai là, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. - Ba là, trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. - Bốn là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chú ý chống giáo điều, cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, chống lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin
 13. 13. - Xây dựng quan điểm, đường lối chính trị - Củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị của đảng viên - Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản b. Xây dựng Đảng về chính trị
 14. 14. c. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ - Hệ thống tổ chức của Đảng - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: + Tập trung dân chủ. + Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. + Tự phê bình và phê bình. + Kỷ luật nghiêm minh tự giác. + Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
 15. 15. Hồ Chủ Tịch phê bình và tự phê bình
 16. 16. d. Xây dựng Đảng về đạo đức - Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân - Đạo đức của Đảng là đạo đức mới, đạo đức cộng sản, trong đó nội dung cốt lõi là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản - Giáo dục đạo đức cách mạng là nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đảng viên. Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức
 17. 17. Về chính trị, đó là đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp, mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi giai đoạn cách mạng khác nhau. Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng biết tập trung giành thắng lợi cho từng bước đi lên của cách mạng. III.3.Ý nghĩa, vận dụng
 18. 18. Về tư tưởng, đó là tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thâu thái những tinh hoa văn hoá của nhân loại để giành thắng lợi cho cách mạng. III.3.Ý nghĩa, vận dụng
 19. 19. Về tổ chức, đó là một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; một tổ chức chiến đấu kiên cường với các nguyên tắc nền móng được tuân thủ nghiêm ngặt để khi hành động thì muôn người như một. Đó là một tổ chức trọng chất lượng hơn số lượng, lấy việc nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn Đảng III.3.Ý nghĩa, vận dụng
 20. 20. Về đạo đức, lối sống, cán bộ, đảng viên của Đảng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực, gắn bó máu thịt với nhân dân, dám hy sinh xả thân vì sự nghiệp cách mạng và của dân tộc. Trong mọi mối quan hệ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để không ngừng hoàn thiện nhân cách, giành được niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân. III.3.Ý nghĩa, vận dụng
 21. 21. IV Những điểm sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp1. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân vàchủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nướcphong trào yêu nước Lênin: Đảng CS là sản phẩm của sự kết hợp CN Mác – Lênin với phong trào công nhân Hồ Chí Minh: Ở nước ta, nếu kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân thì chưa đủ, vì GCCN còn nhỏ bé, phong trào công nhân còn non yếu; trong khi đó, phong trào yêu nước của nhân dân rất mãnh liệt
 22. 22. Vì vậy, Bác xác định lộ trình thành lập Đảng là: Thứ nhất, đưa phong trào yêu nước chuyển dần từ lập trường quốc gia sang khuynh hướng mácxít, rồi từ đó chuyển sang lập trường cộng sản Thứ hai, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát sang trình độ tự giác
 23. 23. 2. Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công2. Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là của dân tộc Việt Namnhân, đồng thời là của dân tộc Việt Nam - Đây là luận điểm mới của Hồ Chí Minh, bổ sung vào học thuyết Mác – Lênin về Đảng CS Tại Đại Hội 2 của Đảng, 2/1952, Bác khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của GCCN và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của GCCN và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”
 24. 24. Năm 1961, Người nhắc lại luận điểm trên: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị” Luận điểm này chỉ đạo cách thức tổ chức và hoạt động của Đảng CSVN, làm cho nó gắn bó máu thịt với giai cấp, với dân tộc Nó được nhân dân gọi là “Đảng ta”, “Đảng của Bác Hồ”, “Đảng mình”. Đó là cội nguồn sức mạnh của Đảng Bởi thế

×