O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

องค์ประกอบ

2.503 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

องค์ประกอบ

 1. 1. องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์
 2. 2. ความหมาย คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายในสิงต่าง ๆ โดย ่คุณสมบัติที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถกำาหนดชุดคำาสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้(programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำางานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดคำาสั่งที่เลือกมาใช้งาน ทำาให้สามารถนำาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงินใน
 3. 3. องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์
 4. 4. • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ รอบข้าง (peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย – หน่วยรับข้อมูล ( input unit ) – หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU – หน่วยความจำาหลัก – หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit ) – หน่วยเก็บข้อมูลสำารอง (secondary storage unit )
 5. 5. • ซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจาก โรงงานจะยังไม่สามารถทำางานใดๆ เนื่องจาก ต้องมี ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งเป็นชุดคำาสัง ่ หรือโปรแกรมที่สงให้ฮาร์ดแวร์ทำางานต่าง ๆ ั่ ตามต้องการ โดยชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมนันจะ ้ เขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนัก เขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่า นันเขียนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ขึ้นมา ้
 6. 6. • บุคลากร (Peopleware) เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากร สังให้เครื่องทำางาน เรียกบุคลากรเหล่านีว่า ผู้ใช้ ่ ้ หรือ ยูเซอร์ (user) แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถ ทำางานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไร ก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือ ดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ
 7. 7. • ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) ในการทำางานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้น ตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บ รวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ตอผู้ใช้ ซึ้งในปัจจุบันมีการนำาเอา ่ ระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นข้อมูลในการดัดแปลง ข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพโดยแตกต่างๆระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ
 8. 8. • กระบวนการทำางาน (Procedure) กระบวนการทำางานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำาตาม เพื่อให้ได้งาน เฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำางานพื้นฐานของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพือที่จะสามารถใช้งานได้ ่ อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่อง ฝาก- ถอนเงินอัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงินจะต้อง ผ่านกระบวนการต่าง ๆ
 9. 9. ประเภทของซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็น โปรแกรมหรือชุดคำาสั่งที่เขียนขึนเพื่อควบคุมการ ้ ทำางานของเครืองคอมพิวเตอร์ให้ประสานกัน และ ่ ควบคุมลำาดับขั้นตอนการทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบที่นิยมแพร่ หลาย ได้แก่ DOS, UNIX, WINDOWS, SUN, OS/2, NET WARE เป็นต้น โปรแกรมระบบปฏิบติการ (Operating Systems : ั OS) หรือ Supervisory Programs หรือ Monitors Programs เป็นโปรแกรมที่สำาคัญที่สุดอีกประการ หนึ่งและมีความสลับซับซ้อนมาก ช่วยให้
 10. 10. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสังให้คอมพิวเตอร์ ่ ทำางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ
 11. 11. ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับ สารสนเทศข้อมูล (Data) ข้อมูล คือ เหตุการณ์จริงทีเกิดขึนประจำาวัน ่ ้ ในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร เช่น รายการสั่งซื้อ สินค้าจากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลอาจเป็นได้ หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทังเสียง ่สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บ รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช้ สารสนเทศที่ดี จะช่วยให้ผบริหารสามารถ ู้ ตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำาขึ้น และช่วยให้การ
 12. 12. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ วเตอร์ที่ องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบคอมพิแต่ละองค์ประกอบจะมีความสำาคัญ แต่ละองค์ประกอบนี้จะมีความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้ บุคลากรในที่นอาจ ี้หมายถึงตัวเราเองหรืออาจเป็นบุคคลที่ตองยุ่ง ้เกียวกับการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ ่โดยจะเป็นผู้สร้าง พัฒนา หรือใช้งานโปรแกรมซึ่งอาจเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมสำาเร็จรูปอย่างใดอย่างหนึงที่มีการ ่ปฏิบตการอยู่บนเครืองคอมพิวเตอร์เครือง ิ ่ ่คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจเป็นเครืองระดังไมโคร ่
 13. 13. โปรแกรมที่ถูกพัฒนาหรือใช้งานนี้จะต้องถูกนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางหน่วยนำาข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ และเมื่อจะมีการประมวลผลโปรแกรมจากหน่วยประมวลผลหรือซีพยู จะมีการนำาเข้าข้อมูลที่ต้องใช้ในโปรแกรม ีผ่านทางหน่วยนำาข้อมูลเข้า ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปประมวลผลพร้อมกับโปรแกรม โปรแกรมหรือข้อมูลนี้ยังสามารถถูกนำาไปเก็บสำารองไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลที่เรียกว่าเป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำารอง เช่น ดิสก์ หรือ เทป ได้อีก เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมหรือข้อมูลนั้นได้อีกในภายหลังเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยประมวลกลางเสร็จ ก็จะแสดงผลลัพธ์ออก

×