resume 10

P
‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬)‫پایدار‬ (
‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬‫مجازی‬‫و‬‫همراه‬ ‫آموزش‬
‫نگ‬‫به‬ ‫اهی‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬
‫ش‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫رکت‬) ‫پایدار‬ (‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫آموزش‬‫موبایل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ی‬‫با‬‫نگاهی‬‫جدید‬‫سال‬ ‫در‬91‫تاسیس‬‫در‬ ‫و‬
‫حاضر‬ ‫حال‬‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫و‬‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آموزش‬‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬‫باشد‬ ‫می‬.
‫سرمایه‬‫اصلی‬‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫سالها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ )‫پایدار‬ ( ‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬
‫آموزش‬.‫نمایند‬ ‫ارائه‬ ‫برتر‬ ‫خدماتی‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫اسرررت‬ ‫امیدوار‬ ‫شررررکت‬ ‫این‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫و‬‫را‬ ‫خود‬ ‫آرمان‬ ‫بتواند‬
"‫فضا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬".‫بپوشاند‬ ‫عمل‬ ‫جامه‬ ‫را‬
‫خدمات‬‫محصوالت‬ ‫و‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬
‫سیستم‬ ‫ارائه‬‫از‬ ‫یادگیری‬( ‫موبایل‬ ‫طریق‬M.learning)
‫ی‬‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫کی‬‫شی‬ ‫آموز‬‫موبایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شی‬ ‫آموز‬ ‫ستم‬ ‫سی‬ ،‫یا‬M.learning.‫شد‬ ‫با‬ ‫می‬‫این‬‫سامانه‬‫از‬2
‫شامل‬ ‫بخش‬‫مدیریت‬ ‫ستم‬ ‫سی‬‫ی‬‫و‬‫شن‬ ‫اپلیک‬‫آن‬.‫ست‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫شکیل‬ ‫ت‬‫از‬ ‫ست‬ ‫توان‬ ‫خواهند‬ ‫کاربران‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫طریق‬‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫و‬‫خود‬ ‫دروس‬ ‫به‬‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬.‫یابند‬ ‫دسترسی‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬(E.content)
‫شررررکت‬ ‫این‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫ت‬ ‫موضررروعات‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫رسرررانه‬ ‫چند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫چند‬ ‫صول‬‫ا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫وریهای‬ ‫ت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫طراحی‬ .‫شد‬‫با‬ ‫می‬‫آخرین‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سانه‬‫ر‬
‫مهمترین‬ ‫از‬ ،‫باشررد‬ ‫هوشررمند‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ، ‫تبلت‬ ،‫رایانه‬ ‫نظیر‬ ‫دیجیتال‬ ‫ابزارهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫تولید‬ ‫ابزارهای‬
.‫است‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬
‫ارائه‬‫سیستم‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬(Webconferance)
‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫تعاملی‬ ‫زنده‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬
‫کنفرانس‬ ‫وب‬‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫جلسات‬ ‫توانست‬ ‫خواهد‬ ‫کاربران‬ ‫یستم‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫سمینارها‬ ،
‫زنده‬ ‫صورت‬‫آنالین‬ ‫و‬.‫نمایند‬ ‫برگزار‬
‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫یادگیری‬(LMS)
‫می‬ ‫شی‬ ‫آموز‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫سب‬ ‫متنا‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ستمی‬ ‫سی‬ ‫نیازمند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫ارائه‬،‫سی‬ ‫برر‬ ‫لذا‬ .‫شد‬ ‫با‬‫شنهاد‬ ‫پی‬‫و‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ،‫اجرا‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایندهای‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫یکی‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیکی‬‫خدمات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬‫شرکت‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬( ‫متقاضی‬ ‫های‬E.learning Service)
‫دور‬ ‫اجرای‬‫ه‬‫مشررتری‬ ‫سررفارش‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬‫این‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫آموزشرری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫وپشررتیبانی‬
‫دوره‬ ‫ری‬‫ر‬‫اثربخش‬ ‫رت‬‫ر‬‫اس‬ ‫معتقد‬ ‫ررکت‬‫ر‬‫ش‬ .‫رد‬‫ر‬‫باش‬ ‫می‬ ‫ررکت‬‫ر‬‫ش‬‫یادگیری‬ ‫های‬،‫یادگیران‬ ‫از‬ ‫رتیبانی‬‫ر‬‫پش‬ ‫رتلزم‬‫ر‬‫مس‬ ‫الکترونیکی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫پیشرفت‬ ‫پیگیری‬
‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫تهیه‬(digital content)
‫ری‬‫ر‬‫آموزش‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬‫رت‬‫ر‬‫پادکس‬ ،‫رت‬‫ر‬‫ویدئوکس‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫دموهای‬ ‫تهیه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫ری‬‫ر‬‫نمایش‬‫و‬ ‫روتی‬‫ر‬‫ص‬ ‫فایلهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬
‫خدمات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تصویری‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مدیا‬ ‫مالتی‬ ‫تهیه‬
‫رررکت‬‫ر‬‫ش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫رررکت‬‫ر‬‫ش‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫ررول‬‫ر‬‫محص‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ررانه‬‫ر‬‫چندرس‬ ‫های‬ ‫دموی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
.‫باشد‬ ‫می‬
‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاوره‬
‫آمادگی‬ ‫تعیین‬‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫طراحی‬ ،‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سرراخت‬ ‫زیر‬ ‫سررنجی‬ ‫امکان‬ ،‫سررازمانی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫متقاضی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬
‫آموزش‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬‫های‬ ‫ولیت‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬‫توانست‬ ‫خواهد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫این‬‫کارشناسا‬ ‫مبهم‬ ‫سواالت‬ ‫به‬‫ن‬‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫و‬
.‫باشد‬ ‫پاسخگو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬
‫از‬ ‫برخی‬‫تج‬‫ا‬ ‫ربیات‬‫جرایی‬‫شرکت‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬
‫کنفرانس‬ ‫وب‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬-‫ایران‬ ‫مخابرات‬ ‫شرکت‬
‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬–‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫سازمان‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬-‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫اصفهان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫گلستان‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫وزارت‬ ‫کشاوزی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫تحقیقات‬ ‫سازمان‬‫کشاورزی‬ ‫جهاد‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫سرمد‬ ‫بیمه‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫بورس‬ ‫سازمان‬‫ایران‬ ‫بهادر‬ ‫اوراق‬ ‫و‬
‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬
‫راه‬‫اندازی‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫خبره‬ ‫حسابداران‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬
‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬-‫بورس‬ ‫کارگزاران‬ ‫کانون‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫چند‬‫ر‬‫ای‬ ‫سانه‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬20‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬-‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬
‫تولید‬10‫محتوای‬ ‫عنوان‬‫الکترونیکی‬‫تخصصی‬-‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
‫تولید‬3‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬–‫اجتماعی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫وزارت‬
‫بانکی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬
‫تولید‬‫محتوای‬‫الکترونیکی‬‫رفتارسازمانی‬–‫بانک‬‫کوثر‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬3‫سپیدار‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬-‫سیستم‬ ‫سپیدار‬ ‫شرکت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬13‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬–‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬
‫تولید‬2‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬-‫خرد‬ ‫تابان‬ ‫شرکت‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫سیستم‬‫مالی‬ ‫های‬‫رافع‬-‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬‫رایانه‬ ‫مفتاح‬
‫پزشکی‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬-‫پیشرو‬ ‫داده‬ ‫طراح‬ ‫شرکت‬
‫تخصصی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬-‫پتروشیمی‬‫جم‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫ایران‬ ‫حفاری‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬
‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬
‫تولید‬‫اپلیکشن‬‫آموزشی‬‫موبایل‬-‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬
‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬
‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬
‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫تهران‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫آب‬
( ‫پایدار‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬M-Learning)
‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مجری‬ ‫گیالن‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬
‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫سازمان‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫کشور‬ ‫بهزیستی‬ ‫سازمان‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬‫موبایل‬ ‫تحت‬
‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫ایران‬ ‫بهزیستی‬ ‫سازمان‬
‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫ایر‬ ‫ایران‬
‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫کشاورزی‬ ‫بیمه‬ ‫صندوق‬
‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬–‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬
‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫تولید‬‫پارسیان‬ ‫لوتوس‬ ‫تامین‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬
‫پرداز‬ ‫سایان‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬
‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬‫سیاق‬
‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬‫فراگستر‬
‫لیبرنو‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬
‫آموزش‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫الکترونیکی‬
‫ال‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫کترونیکی‬-‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬
‫ب‬‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫رگزاری‬
‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬-‫فرزانگان‬ ‫هوشمند‬ ‫مدرس‬
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫علمی‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬‫ایران‬
‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬–‫جم‬ ‫پتروشیمی‬
‫ها‬ ‫عضویت‬‫مجوزها‬ ‫و‬
‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫دیجیتال‬ ‫نشر‬ ‫مجوز‬
‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫موبایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬ ‫مجوز‬
‫از‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬‫سازمان‬‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬
‫سال‬ ‫ایران‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫علمی‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬91‫همکنون‬ ‫تا‬
‫کارآفرین‬ ‫زنان‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬‫ایران‬
resume 10
resume 10
resume 10
‫پژوهشی‬ ‫تحقیقات‬‫علمی‬ ‫و‬
‫تدوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫سی‬ ‫برر‬‫و‬‫تعیین‬‫مدلی‬‫جهت‬‫شی‬ ‫اثربخ‬‫دوره‬‫های‬‫آ‬‫موزش‬‫الکترونیکی‬"-‫ارایه‬‫در‬
‫کنفرانس‬‫دانشگاه‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫آبان‬89‫در‬‫دانشگاه‬‫شیراز‬‫و‬‫کنفرانس‬‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫دانشگاه‬
‫تبریز‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬‫در‬‫بهمن‬89
‫ت‬‫دوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫ارائه‬‫پارامترهای‬‫ارزیابی‬‫از‬‫نظام‬‫آموزش‬‫الکترونیکی‬"-‫ارائه‬‫در‬‫کنفرانس‬‫یادگیری‬
‫سازمانی‬‫سال‬88
‫تدوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫ارائه‬‫راهکار‬‫یادگیری‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬"‫ارائه‬‫در‬‫مقاالت‬‫شرکت‬‫همکاران‬
‫سیستم‬‫سال‬87
‫همکاری‬‫در‬‫تدوین‬‫استانداردهای‬‫مربی‬‫و‬‫مدیر‬‫الکترو‬‫نی‬‫کی‬‫در‬‫سازمان‬‫فنی‬‫و‬‫حرفه‬‫ای‬‫کشور‬
‫تدوین‬‫نقش‬‫های‬‫مدرس‬‫آنالین‬‫و‬‫ارائه‬‫در‬‫کارگاه‬‫آموزشررری‬‫کنفرانس‬‫بین‬‫المللی‬‫آموزش‬‫الکترو‬‫ن‬‫یکی‬‫در‬
‫سال‬88–‫دانشگاه‬‫علم‬‫و‬‫صنعت‬
‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫معرفی‬
‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬‫سمت‬‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬‫تحصیل‬ ‫محل‬ ‫دانشگاه‬
‫غضنفری‬ ‫مهناز‬‫و‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬
‫مدیرعامل‬
‫آموزشی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کارشناسی‬
‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬MBA
‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬
‫اسکندری‬ ‫حسام‬‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫رئیس‬‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫کارشناسی‬
‫فناوری‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫اطالعات‬
‫رفسنجان‬ ‫دانشگاه‬
‫دانشگاه‬‫بهشتی‬ ‫شهید‬
‫بابک‬‫ترابی‬‫مدیر‬‫سیستم‬ ‫پروژه‬‫آموزش‬
‫همراه‬
‫کارشناسی‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارشد‬‫تهران‬ ‫دانشگاه‬
‫فرهنگی‬ ‫علی‬‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫الکترونیکی‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬‫تهران‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫پورفرید‬ ‫ساسان‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬
‫ارشد‬ ‫کارشناس‬IT
‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬
‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬
‫دماوندی‬ ‫محمد‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬LMS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬‫پور‬ ‫شمسی‬ ‫دانشگاه‬
‫امیرامیری‬‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫کارشناس‬‫کشاورزی‬ ‫کارشناسی‬‫ورامین‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
‫پالک‬ ، ‫الله‬ ‫کوچه‬ ،‫جنوبی‬ ‫کبیر‬ ‫امیر‬ ‫کوچه‬ ،‫احمد‬ ‫آل‬ ‫جالل‬ ‫خیابان‬ ،‫اصفهانی‬ ‫اشرفی‬ ‫ابتدای‬ ،‫تهران‬ : ‫نشانی‬32،
‫واحد‬4
:‫تماس‬ ‫شماره‬44261624-021‫و‬44277298-021
:‫سایت‬ ‫آدرس‬www.paydargroup.net‫الکترونی‬ ‫پست‬‫کی‬:info@paydargroup.ir
1 de 16

Recomendados

Plantilla u cvirtual por
Plantilla u cvirtualPlantilla u cvirtual
Plantilla u cvirtualSERGIO_ALZAMORA
71 visualizações5 slides
A Sneek Peek into new book, Looking for Jesus in the Book of Mark por
A Sneek Peek into new book, Looking for Jesus in the Book of MarkA Sneek Peek into new book, Looking for Jesus in the Book of Mark
A Sneek Peek into new book, Looking for Jesus in the Book of MarkS.D. Wonenberg
221 visualizações37 slides
An incremental algorithm for transition-based CCG parsing por
An incremental algorithm for transition-based CCG parsingAn incremental algorithm for transition-based CCG parsing
An incremental algorithm for transition-based CCG parsingAkira Miyazawa
758 visualizações43 slides
Internal combustion engine por
Internal combustion engineInternal combustion engine
Internal combustion engineDeepak Chaand
743 visualizações10 slides
Perancangan Sistem Kontrol Otomatis Mesin Perontok Bulu Ayam Berbasis PLC por
Perancangan Sistem Kontrol Otomatis Mesin Perontok Bulu Ayam Berbasis PLCPerancangan Sistem Kontrol Otomatis Mesin Perontok Bulu Ayam Berbasis PLC
Perancangan Sistem Kontrol Otomatis Mesin Perontok Bulu Ayam Berbasis PLCPoliteknik Negeri Banjarmasin
10.3K visualizações21 slides
スペクトラル・クラスタリング por
スペクトラル・クラスタリングスペクトラル・クラスタリング
スペクトラル・クラスタリングAkira Miyazawa
19.7K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a resume 10

نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2 por
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2algopars software co.
774 visualizações19 slides
Cloud ofthings por
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 visualizações31 slides
پروژه پورتال جامع سازمانی por
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیعباس بني اسدي مقدم
390 visualizações24 slides
Final report por
Final reportFinal report
Final reportdanesh_fd
357 visualizações55 slides
پروژه برد هوشمند آموزشگاه تخصصی سفینه پرواز por
پروژه برد هوشمند آموزشگاه تخصصی سفینه پروازپروژه برد هوشمند آموزشگاه تخصصی سفینه پرواز
پروژه برد هوشمند آموزشگاه تخصصی سفینه پروازشرکت مهندسی نوآوران تحقیق
186 visualizações8 slides
Industry 4.0 por
Industry 4.0Industry 4.0
Industry 4.0mahdieh019
94 visualizações42 slides

Similar a resume 10 (20)

نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2 por algopars software co.
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
نرم افزار آموزش مداوم نسخه 2
algopars software co.774 visualizações
Cloud ofthings por amin salehzadeh
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthings
amin salehzadeh258 visualizações
Final report por danesh_fd
Final reportFinal report
Final report
danesh_fd357 visualizações
Industry 4.0 por mahdieh019
Industry 4.0Industry 4.0
Industry 4.0
mahdieh01994 visualizações
Xrmco por MJDKhodabakhshi
XrmcoXrmco
Xrmco
MJDKhodabakhshi932 visualizações
About Paliz C.T. Co - Full por yaser B
About Paliz C.T. Co - FullAbout Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
yaser B194 visualizações
اتوماسیون اداری آموزش و پرورش por chargoon
اتوماسیون اداری آموزش و پرورشاتوماسیون اداری آموزش و پرورش
اتوماسیون اداری آموزش و پرورش
chargoon4.5K visualizações
رزومه ي كاري مجيد همتيان por Majid Hematian
رزومه ي كاري مجيد همتيانرزومه ي كاري مجيد همتيان
رزومه ي كاري مجيد همتيان
Majid Hematian568 visualizações
رزومه خرداد 95 por Foad Hanzal
رزومه خرداد 95رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95
Foad Hanzal250 visualizações
Resume por Aslan Monem
ResumeResume
Resume
Aslan Monem59 visualizações
معرفی گروه انار 13961013 por Mahdi Farimani
معرفی گروه انار 13961013معرفی گروه انار 13961013
معرفی گروه انار 13961013
Mahdi Farimani360 visualizações
catalog3 por Pafco Company
catalog3catalog3
catalog3
Pafco Company260 visualizações
About ENI --01-Nov. 2015 por Amir Shakeri
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
Amir Shakeri485 visualizações
Electronic Transportation Marketplaces por Roozbeh Afshari
Electronic Transportation MarketplacesElectronic Transportation Marketplaces
Electronic Transportation Marketplaces
Roozbeh Afshari136 visualizações
Higher education ERPs por fidelcastro
Higher education ERPsHigher education ERPs
Higher education ERPs
fidelcastro595 visualizações

resume 10

 • 1. ‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬)‫پایدار‬ ( ‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬‫مجازی‬‫و‬‫همراه‬ ‫آموزش‬
 • 2. ‫نگ‬‫به‬ ‫اهی‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬ ‫ش‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫رکت‬) ‫پایدار‬ (‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ‫با‬‫آموزش‬‫موبایل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ی‬‫با‬‫نگاهی‬‫جدید‬‫سال‬ ‫در‬91‫تاسیس‬‫در‬ ‫و‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫حال‬ ‫در‬‫و‬‫موبایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آموزش‬‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬‫باشد‬ ‫می‬. ‫سرمایه‬‫اصلی‬‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫سالها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ )‫پایدار‬ ( ‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬ ‫آموزش‬.‫نمایند‬ ‫ارائه‬ ‫برتر‬ ‫خدماتی‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫اسرررت‬ ‫امیدوار‬ ‫شررررکت‬ ‫این‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫و‬‫را‬ ‫خود‬ ‫آرمان‬ ‫بتواند‬ "‫فضا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ارتقاء‬".‫بپوشاند‬ ‫عمل‬ ‫جامه‬ ‫را‬
 • 3. ‫خدمات‬‫محصوالت‬ ‫و‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬ ‫سیستم‬ ‫ارائه‬‫از‬ ‫یادگیری‬( ‫موبایل‬ ‫طریق‬M.learning) ‫ی‬‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫کی‬‫شی‬ ‫آموز‬‫موبایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شی‬ ‫آموز‬ ‫ستم‬ ‫سی‬ ،‫یا‬M.learning.‫شد‬ ‫با‬ ‫می‬‫این‬‫سامانه‬‫از‬2 ‫شامل‬ ‫بخش‬‫مدیریت‬ ‫ستم‬ ‫سی‬‫ی‬‫و‬‫شن‬ ‫اپلیک‬‫آن‬.‫ست‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫شکیل‬ ‫ت‬‫از‬ ‫ست‬ ‫توان‬ ‫خواهند‬ ‫کاربران‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫طریق‬‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫و‬‫خود‬ ‫دروس‬ ‫به‬‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫از‬ ‫ساعتی‬ ‫هر‬ ‫در‬.‫یابند‬ ‫دسترسی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬(E.content) ‫شررررکت‬ ‫این‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫ت‬ ‫موضررروعات‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫رسرررانه‬ ‫چند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫چند‬ ‫صول‬‫ا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫وریهای‬ ‫ت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫طراحی‬ .‫شد‬‫با‬ ‫می‬‫آخرین‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سانه‬‫ر‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ،‫باشررد‬ ‫هوشررمند‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ، ‫تبلت‬ ،‫رایانه‬ ‫نظیر‬ ‫دیجیتال‬ ‫ابزارهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫تولید‬ ‫ابزارهای‬ .‫است‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬
 • 4. ‫ارائه‬‫سیستم‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬(Webconferance) ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫تعاملی‬ ‫زنده‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫کنفرانس‬ ‫وب‬‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫جلسات‬ ‫توانست‬ ‫خواهد‬ ‫کاربران‬ ‫یستم‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫سمینارها‬ ، ‫زنده‬ ‫صورت‬‫آنالین‬ ‫و‬.‫نمایند‬ ‫برگزار‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫یادگیری‬(LMS) ‫می‬ ‫شی‬ ‫آموز‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫سب‬ ‫متنا‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫ستمی‬ ‫سی‬ ‫نیازمند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫ارائه‬،‫سی‬ ‫برر‬ ‫لذا‬ .‫شد‬ ‫با‬‫شنهاد‬ ‫پی‬‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ،‫اجرا‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫فرایندهای‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یکی‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیکی‬‫خدمات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬‫شرکت‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬( ‫متقاضی‬ ‫های‬E.learning Service) ‫دور‬ ‫اجرای‬‫ه‬‫مشررتری‬ ‫سررفارش‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬‫این‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫آموزشرری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫وپشررتیبانی‬ ‫دوره‬ ‫ری‬‫ر‬‫اثربخش‬ ‫رت‬‫ر‬‫اس‬ ‫معتقد‬ ‫ررکت‬‫ر‬‫ش‬ .‫رد‬‫ر‬‫باش‬ ‫می‬ ‫ررکت‬‫ر‬‫ش‬‫یادگیری‬ ‫های‬،‫یادگیران‬ ‫از‬ ‫رتیبانی‬‫ر‬‫پش‬ ‫رتلزم‬‫ر‬‫مس‬ ‫الکترونیکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫پیشرفت‬ ‫پیگیری‬
 • 5. ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫تهیه‬(digital content) ‫ری‬‫ر‬‫آموزش‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫تولید‬‫رت‬‫ر‬‫پادکس‬ ،‫رت‬‫ر‬‫ویدئوکس‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫دموهای‬ ‫تهیه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫ری‬‫ر‬‫نمایش‬‫و‬ ‫روتی‬‫ر‬‫ص‬ ‫فایلهای‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫تصویری‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫مدیا‬ ‫مالتی‬ ‫تهیه‬ ‫رررکت‬‫ر‬‫ش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫رررکت‬‫ر‬‫ش‬ ‫معرفی‬ ‫یا‬ ‫ررول‬‫ر‬‫محص‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫ررانه‬‫ر‬‫چندرس‬ ‫های‬ ‫دموی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاوره‬ ‫آمادگی‬ ‫تعیین‬‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫طراحی‬ ،‫ارتباطی‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سرراخت‬ ‫زیر‬ ‫سررنجی‬ ‫امکان‬ ،‫سررازمانی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫متقاضی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نهادها‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫آموزش‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬‫های‬ ‫ولیت‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬‫توانست‬ ‫خواهد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫این‬‫کارشناسا‬ ‫مبهم‬ ‫سواالت‬ ‫به‬‫ن‬‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫پاسخگو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬
 • 6. ‫از‬ ‫برخی‬‫تج‬‫ا‬ ‫ربیات‬‫جرایی‬‫شرکت‬‫راد‬ ‫داده‬ ‫پایش‬ ‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬-‫ایران‬ ‫مخابرات‬ ‫شرکت‬ ‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬–‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫سازمان‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬-‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫اصفهان‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬‫گلستان‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫وزارت‬ ‫کشاوزی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫تحقیقات‬ ‫سازمان‬‫کشاورزی‬ ‫جهاد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫سرمد‬ ‫بیمه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫بورس‬ ‫سازمان‬‫ایران‬ ‫بهادر‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬ ‫راه‬‫اندازی‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬–‫خبره‬ ‫حسابداران‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬-‫بورس‬ ‫کارگزاران‬ ‫کانون‬
 • 7. ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫چند‬‫ر‬‫ای‬ ‫سانه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬20‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬-‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬ ‫تولید‬10‫محتوای‬ ‫عنوان‬‫الکترونیکی‬‫تخصصی‬-‫مبارکه‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬ ‫تولید‬3‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬–‫اجتماعی‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫وزارت‬ ‫بانکی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫تولید‬‫محتوای‬‫الکترونیکی‬‫رفتارسازمانی‬–‫بانک‬‫کوثر‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬3‫سپیدار‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬-‫سیستم‬ ‫سپیدار‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تولید‬13‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬–‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬ ‫تولید‬2‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫عنوان‬-‫خرد‬ ‫تابان‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫سیستم‬‫مالی‬ ‫های‬‫رافع‬-‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬‫رایانه‬ ‫مفتاح‬ ‫پزشکی‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬-‫پیشرو‬ ‫داده‬ ‫طراح‬ ‫شرکت‬ ‫تخصصی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬-‫پتروشیمی‬‫جم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬–‫ایران‬ ‫حفاری‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬
 • 8. ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬ ‫تولید‬‫اپلیکشن‬‫آموزشی‬‫موبایل‬-‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬ ‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫گیالن‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬ ‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫تولید‬‫آموزشی‬ ‫اپلیکشن‬‫موبایل‬-‫تهران‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫آب‬ ( ‫پایدار‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬M-Learning) ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫مجری‬ ‫گیالن‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫موسسه‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫کودکان‬ ‫سازمان‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫کشور‬ ‫بهزیستی‬ ‫سازمان‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫ایران‬ ‫بهزیستی‬ ‫سازمان‬ ‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫ایر‬ ‫ایران‬ ‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬-‫کشاورزی‬ ‫بیمه‬ ‫صندوق‬ ‫موبایل‬ ‫تحت‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬–‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬
 • 9. ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫معرفی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تولید‬‫پارسیان‬ ‫لوتوس‬ ‫تامین‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫پرداز‬ ‫سایان‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬‫سیاق‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬‫فراگستر‬ ‫لیبرنو‬ ‫شرکت‬ ‫معرفی‬ ‫مدیای‬ ‫مالتی‬ ‫تولید‬ ‫آموزش‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫الکترونیکی‬ ‫ال‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫کترونیکی‬-‫سیستم‬ ‫همکاران‬ ‫شرکت‬ ‫ب‬‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬ ‫رگزاری‬ ‫الکترونیکی‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬-‫فرزانگان‬ ‫هوشمند‬ ‫مدرس‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫علمی‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬‫ایران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬–‫جم‬ ‫پتروشیمی‬
 • 10. ‫ها‬ ‫عضویت‬‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وزارت‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫دیجیتال‬ ‫نشر‬ ‫مجوز‬ ‫دولتی‬ ‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫موبایل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اجرای‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬‫سازمان‬‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سال‬ ‫ایران‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫علمی‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬91‫همکنون‬ ‫تا‬ ‫کارآفرین‬ ‫زنان‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬‫ایران‬
 • 14. ‫پژوهشی‬ ‫تحقیقات‬‫علمی‬ ‫و‬ ‫تدوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫سی‬ ‫برر‬‫و‬‫تعیین‬‫مدلی‬‫جهت‬‫شی‬ ‫اثربخ‬‫دوره‬‫های‬‫آ‬‫موزش‬‫الکترونیکی‬"-‫ارایه‬‫در‬ ‫کنفرانس‬‫دانشگاه‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫آبان‬89‫در‬‫دانشگاه‬‫شیراز‬‫و‬‫کنفرانس‬‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬‫دانشگاه‬ ‫تبریز‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬‫در‬‫بهمن‬89 ‫ت‬‫دوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫ارائه‬‫پارامترهای‬‫ارزیابی‬‫از‬‫نظام‬‫آموزش‬‫الکترونیکی‬"-‫ارائه‬‫در‬‫کنفرانس‬‫یادگیری‬ ‫سازمانی‬‫سال‬88 ‫تدوین‬‫مقاله‬‫با‬‫عنوان‬"‫ارائه‬‫راهکار‬‫یادگیری‬‫الکترونیکی‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬"‫ارائه‬‫در‬‫مقاالت‬‫شرکت‬‫همکاران‬ ‫سیستم‬‫سال‬87 ‫همکاری‬‫در‬‫تدوین‬‫استانداردهای‬‫مربی‬‫و‬‫مدیر‬‫الکترو‬‫نی‬‫کی‬‫در‬‫سازمان‬‫فنی‬‫و‬‫حرفه‬‫ای‬‫کشور‬ ‫تدوین‬‫نقش‬‫های‬‫مدرس‬‫آنالین‬‫و‬‫ارائه‬‫در‬‫کارگاه‬‫آموزشررری‬‫کنفرانس‬‫بین‬‫المللی‬‫آموزش‬‫الکترو‬‫ن‬‫یکی‬‫در‬ ‫سال‬88–‫دانشگاه‬‫علم‬‫و‬‫صنعت‬
 • 15. ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫معرفی‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬‫سمت‬‫تحصیلی‬ ‫سوابق‬‫تحصیل‬ ‫محل‬ ‫دانشگاه‬ ‫غضنفری‬ ‫مهناز‬‫و‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬ ‫مدیرعامل‬ ‫آموزشی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬MBA ‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬ ‫اسکندری‬ ‫حسام‬‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫رئیس‬‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫کارشناسی‬ ‫فناوری‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫اطالعات‬ ‫رفسنجان‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشگاه‬‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫بابک‬‫ترابی‬‫مدیر‬‫سیستم‬ ‫پروژه‬‫آموزش‬ ‫همراه‬ ‫کارشناسی‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارشد‬‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرهنگی‬ ‫علی‬‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫الکترونیکی‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬‫تهران‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫پورفرید‬ ‫ساسان‬‫کنفرانس‬ ‫وب‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬IT ‫کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫دماوندی‬ ‫محمد‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬LMS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کارشناسی‬‫پور‬ ‫شمسی‬ ‫دانشگاه‬ ‫امیرامیری‬‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫کارشناس‬‫کشاورزی‬ ‫کارشناسی‬‫ورامین‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬
 • 16. ‫پالک‬ ، ‫الله‬ ‫کوچه‬ ،‫جنوبی‬ ‫کبیر‬ ‫امیر‬ ‫کوچه‬ ،‫احمد‬ ‫آل‬ ‫جالل‬ ‫خیابان‬ ،‫اصفهانی‬ ‫اشرفی‬ ‫ابتدای‬ ،‫تهران‬ : ‫نشانی‬32، ‫واحد‬4 :‫تماس‬ ‫شماره‬44261624-021‫و‬44277298-021 :‫سایت‬ ‫آدرس‬www.paydargroup.net‫الکترونی‬ ‫پست‬‫کی‬:info@paydargroup.ir