O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jubileusz 20 lecia wfosigw w Krakowie

1.012 visualizações

Publicada em

Jubileusz 20 lecia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Publicada em: Economia e finanças
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jubileusz 20 lecia wfosigw w Krakowie

 1. 1. Jubileusz istnienia 20-lecia instytucji w mieście o tak długiej historii, jak historia Krakowa, to można powiedzieć bardzo skromny jubileusz. Ale jeżeli popatrzymy ile przez te dwadzieścia lat zrobiliśmy dla środowiska, to jest to w Małopolsce skok cywilizacyjny. W ciągu ostatnich dwóch dekad wydaliśmy blisko 2 miliardy złotych, a z naszej pomocy w postaci dotacji i pożyczek skorzystało 1,5 miliona beneficjentów. Na sukces pracowali nie tylko beneficjenci, ale również współtwórcy Funduszu. Nasza organizacja nie mogłaby tak sprawnie działać bez grupy fachowców z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ciągu minionych dwudziestu lat udało się zbudować taki zespół, który sprawnie obsługuje zarówno środki krajowe jak i niebagatelne środki unijne. Zaraz po Narodowym Funduszu jesteśmy liderem we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możemy pochwalić się bieżącym prowadzeniem blisko 30 projektów w zakresie osi: gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami. Wszystkim naszym beneficjentom, członkom zarządu, jednostkom samorządu terytorialnego oraz wszystkim moim współpracownikom składam w imieniu swoim, jak i całego zarządu podziękowania za te dwie dekady, mając nadzieję, że kolejne lata będą równie udane. Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu 1
 2. 2. Henryk Okarma Aleksandra Malarz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Paweł Ciećko Sekretarz Rady Nadzorczej Bolesław Łączyński Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu Józef Kała I Zastępca Prezesa Jan Musiał II Zastępca Prezesa Rada Nadzorcza Kazimierz Czekaj Członek Rady Nadzorczej Karolina Laszczak Członek Rady Nadzorczej Zarząd Grzegorz Tabasz Członek Rady Nadzorczej 2 3
 3. 3. 1,5 mln beneficjentów 4 600 sztuk zlikwidowanych palenisk domowych docieplono budynki o powierzchni 454 038 m2 Dokładnie 20 lat temu powstał system finansowania ochrony środowiska w Polsce, który sprawnie realizowany jest przez 16 wojewódzkich funduszy oraz przez starszy gu 20 lat zaoszczędzono 153 654 GJ - to o cztery lata Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to od- w ciągu 20 lat wydaliśmy 2 mld zł na ochronę środowiska w Małopolsce • W dziedzinie termomodernizacji w ciąokoło 29 640 046 sztuk żarówek o mocy rębne instytucje, które finansują ochronę środowiska, każde w swoim zakresie. Na- 60W świecących przez całą dobę. rodowy Fundusz wspiera inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, • Docieplono budynki o  powierzchni natomiast wojewódzkie fundusze inwestycje o znaczeniu regionalnym. 454 038 m2, czyli około 2 270 domów Fundusze posiadają 20-letnie doświadczenie w  finansowym wspieraniu przedsię- jednorodzinnych (przy założeniu, że wzięć związanych z ochroną środowiska, wynikających z polityki ekologicznej pań- przeciętny dom jednorodzinny posiada stwa oraz z  polityk regionalnych. Dotychczasowy system finansowania ochrony pow. użytkową ok. 200 m2). środowiska jest spójny, sprawnie funkcjonujący i gwarantujący zbilansowanie środków na inwestycje proekologiczne, spełniające wymagane kryteria. Wojewódzkie zacji, to jak odległość z Krakowa do Rzy- fundusze posiadają doświadczenie w finansowaniu podmiotów o różnych formach mu i  z  powrotem. Podłączono do niej organizacyjno-prawnych. Posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę, potencjał eko- wybudowano 3 202 km kanalizacji • Wybudowano ponad 3 202 km kanali- ponad 51 432 budynków. nomiczny i organizacyjny. Fundusze są dobrze postrzegane przez krajowe i zagraniczne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i  gospodarki wodnej. Dzięki temu mają szczególne możliwości efektywnego działania na rzecz realizacji • Jednostki OSP i PSP otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. • Działalność funduszu pomogła ponad polityki ekologicznej kraju. • W  ciągu 20 lat ze środków WFOŚiGW w  Krakowie skorzystało ponad 1,5 mln zakupiono 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych 4 1 000 projektów z zakresu edukacji ekologicznej 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły oraz zrealizować ponad beneficjentów. • WFOŚiGW w  Krakowie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W  ciągu 1 000 projektów z zakresu edukacji ekologicznej. 20 lat udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie SO2 - o 5 462 Mg, • W ciągu 20 lat istnienia WFOŚiG w Kra- pył całkowity - o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. To aż 4 600 sztuk kowie na ochronę środowiska w Mało- zlikwidowanych palenisk domowych. polsce wydał ponad 2 mld zł. 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 5
 4. 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 1993-2013 W związku z 20-leciem wojewódzkich funduszy w Polsce - krakowski Fundusz w ramach uczczenia jubileuszu w swoim 60 gmin, powiatów i  innych instytucji z województwa małopolskiego. regionie postanowił zrealizować liczne działania prezentu- 19 czerwca w Warszawie, w Pałacu Sta- jące współpracę z gminami, powiatami i innymi instytu- szica zorganizowaliśmy wspólnie z kole- cjami z województwa małopolskiego. żankami i kolegami z pozostałych woje- Chcieliśmy przez różne wydarzenia pokazać w jaki wódzkich funduszy ochrony środowiska sposób zaangażowane przez Fundusz środki finansowe przekładają się na realną poprawę jakości środowiska w  Małopolsce. Jubile- i  gospodarki wodnej, konferencję prasową pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz plenerowy happening. uszowe obchody 20-lecia rozpoczęliśmy udziałem w  cyklicznie organizowanych Zwieńczeniem obcho- przez Urząd Miasta Krakowa Dniach Zie- dów jubileuszu była mi, podczas których prezentowana była uroczysta gala, któ- oferta Funduszu zarówno dla instytucji, ra odbyła się 15 li- jak i  dla indywidualnych mieszkańców stopada w  Operze Krakowa, którzy mogli skorzystać z licz- Krakowskiej. Pod- nych porad w zakresie skorzystania ze czas uroczystości środków finansowych Funduszu. tytułami eko-liderów uhonorowane zostały Kolejnym wydarzeniem był Piknik Rodzinny osoby oraz instytucje, na Błoniach, który odbył się 8 czerwca 2013 r. Oprócz które przysłużyły się licznych atrakcji dla dzieci odbywających się na sce- Małopolsce w  ob- nie i na murawie Błoń, w namiotach wystawienniczych zaprezentowane zostały działania ekologiczne ponad 6 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce szarze ochrony środowiska. 7
 5. 5. Dni Ziemi
 6. 6. Atrakcją dla najmłodszych była możliwość zabawy w „piekło-niebo” na stoisku Funduszu. Prawidłowe ułożenie zagadki pozwa- 20 butelek PET lało odpowiedzieć na pytanie w  jaki sposób Fundusz wspiera działalność ekologiczną w Małopolsce. Najważniejszym aspektem całej imprezy był jej edukacyjny charakter. W Dniach Ziemi uczestniczyli bowiem najmłodsi krakowianie – przedszkolaki oraz uczniowie. Dodatkowo Fundusz zorganizował szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pokazujące w jaki sposób należy rozliczać projekty dofinansowane ze środków unijnych. Ostatnim akcentem Dni Ziemi było sadzenie drzew w  Kantorowicach. Młode lipy poza ubogaceniem tamtejszego krajobrazu mają również służyć rozwojowi pszczelarstwa. Obchody 20-lecia Funduszu rozpoczęliśmy 19 i 20 kwietnia w alei Róż w Nowej Hucie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro- 40 zużytych baterii – tyle wystarczyło, aby Tyle wystarczyło, dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie aktywnie włączył się z  alei Róż wyjść z  przepiękną sadzon- aby z alei Róż w organizację Dni Ziemi. Był to pierwszy raz, kiedy Fundusz go- ką kwiatów balkonowych lub krzewów. wyjść z przepiękną ścił na Krakowskiej Wystawie Ekologicznej. Łącznie krakowianie udekorowali swoje sadzonką kwiatów Występy dzieci z  krakowskich szkół czy stoiska o  tematyce eko- balkony i  ogródki ponad 16 tysiącami balkonowych lub logicznej to tyko niektóre z atrakcji imprezy. Jak zawsze najwięk- roślin. Tym samym ustanowiono rekord krzewów szym zainteresowaniem wśród gości tego ekologicznego pikniku imprezy – jeszcze nigdy organizatorzy cieszyła się akcja wymiany sadzonek za surowce wtórne. 20 bu- 10 telek PET, 20 puszek aluminiowych lub nie wydali tylu sadzonek. 20 puszek aluminiowych 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 40 zużytych baterii 11
 7. 7. 12 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 13
 8. 8. Piknik rodzinny
 9. 9. Wielu zainteresowanych zgromadziła gra baczenia, w  jaki sposób bada się stan powietrza w  Krakowie oraz emisję hałasu w  nowoczesnych laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Swoje specjalistyczne sa- wykonane z materiałów recyklingowych, takich jak papier, płyty mochody zaprezentowały Wodociągi CD, kapsle czy nakrętki. Krakowskie, które dodatkowo zachęca- Widzowie mieli również okazję oglądać pokazy sprawności policji, ły do picia wody z kranu w ramach akcji straży pożarnej, Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Po- 16 Dodatkową atrakcją była możliwość zo- kaz eko-mody, w ramach którego zostały zaprezentowane stroje nie tylko Krakowa, ale i całej Małopolski. partament Środowiska. zespoły regionalne, formacje tańca nowoczesnego, a także po- stanie są nasze płuca, ale też jakie znacze- ment Funduszy Europejskich oraz De- Na odwiedzających czekały liczne atrakcje. Na scenie pojawiły się proekologicznych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego: Departa- giczne w całej Małopolsce. oddychasz”, które miało wykazać w jakim partamenty Urzędu Marszałkowskiego dowiedzieć się w jaki sposób Fundusz wspiera działania ekolo- wspaniałą okazją do promowania postaw Swoją działalność zaprezentowały de- nalnych, posłuchać lokalnych zespołów, ale przede wszystkim metrycznych, pod hasłem „Sprawdź jak licji oraz pokaz tresury psów policyjnych. nie ekologii. Uczestnicy Pikniku mogli spróbować potraw regio- równolegle Festiwalem Recyklingu był cje m.in. gry, zabawy, ścianka wspinaczko- z nich prezentowała swoje regiony oraz osiągnięcia w dziedzi- gionu bezpłatne wykonanie badań spiro- Pikniku przygotowane zostały różne atrak- zgromadził ponad 60 gmin i powiatów z Małopolski. Większość Piknik Rodzinny wraz z odbywającym się z pokładu balonu. Dla najmłodszych gości wania zaprosiliśmy beneficjentów i partnerów Funduszu. Piknik imprezy umożliwiliśmy mieszkańcom re- liwość podziwiania panoramy Krakowa niach zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny. Do wspólnego święto- nie ma to, jakim powietrzem oddychamy. terenowa, w  której nagrodą była moż- Chcąc uczcić swój Jubileusz, 8 czerwca na krakowskich Bło- wa oraz konkursy z nagrodami. W ramach „Dobra woda prosto z kranu”. 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 17
 10. 10. 18 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 19
 11. 11. Uroczystości w Warszawie
 12. 12. Podczas konferencji podkreślono tak- cyklingu odpadów, unowocześnienie zakładów przemysłowych. – dodała Wilmańska. że wagę Programu Operacyjnego Infra- W  ramach POIiŚ największe dofinansowanie przeznaczono do tej pory na reali- struktura i Środowisko. zację 238 projektów z  zakresu gospodarki wodno-ściekowej, dzięki którym we Wojewódzkie fundusze i Narodowy Fun- wszystkich regionach Polski wybudowanych zostanie ponad 12 tys. kilometrów dusz pełnią funkcję Instytucji Wdraża- kanalizacji sanitarnej. jących dla projektów realizowanych ze środków UE w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. POIiŚ to najważniejsze źródło finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce, w którym na te cele przewidziano ponad 5 miliardów euro. - Od początku wdrażania Programu InPonad 29 miliardów złotych na 114 tysięcy zadań, m.in. frastruktura i  Środowisko podpisano po- na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę nia plenerowe. Przed Pałacem zacumowała nad 700 umów o  dofinansowanie. Czyli odpadami i edukację ekologiczną to najkrótsza statysty- prawdziwa łódź Mazurskiego Ochotniczego to jakby przez ostatnie 4 lata codziennie ka 20-letniej działalności wojewódzkich funduszy ochro- Pogotowia Ratunkowego. Uczestnicy z  zain- podpisywano 2 umowy – powiedziała ny środowiska i gospodarki wodnej. teresowaniem oglądali wystawę fotograficz- w  trakcie konferencji Aneta Wilmań- 19 czerwca 2013 roku w  Warszawie, w  Pałacu Staszica ną o efektach funkcjonowania Funduszy. ska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie została zorganizowana konferencja prasowa, której ce- Krakowski fundusz zaprezentował ochronę Środowiska. - Na wszystkie inicjatywy pro- lem było poinformowanie wszystkich obywateli Polski Zbiornika Wodnego w Dobczycach – najwięk- środowiskowe rozdysponowano już prawie o jubileuszu wojewódzkich funduszy. szego rezerwuaru wody pitnej w Małopolsce. 18,5 mld zł. Te fundusze są przeznaczone - Z okazji jubileuszu dwudziestolecia proszę przyjąć serdeczne Ponadto dzieci z warszawskich szkół wzięły na inwestycje poprawiające stan środowi- życzenia i wyrazy uznania dla Państwa pracy, dla ważnej misji udział w zajęciach edukacyjnych Mobilne- ska, a przy tym komfort życia mieszkańców. i osobistego zaangażowania nie tylko w ochronę środowiska, go Centrum Edukacji Ekologicznej, wypo- Do najważniejszych działań należą: budowa ale też promowanie nowoczesnych postaw ekologicznych – na- sażonego w solary i wiatraki. Działało także kanalizacji i  oczyszczalni ścieków, unowo- pisał w liście skierowanym do uczestników konferencji Bro- zielone kino napędzane przez system ro- cześnianie zakładów zagospodarowania nisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 22 Konferencji prasowej towarzyszyły działa- werów i prądnic. odpadów, budowa zakładów utylizacji i re- 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 23
 13. 13. 24 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 25
 14. 14. Eko-lider
 15. 15. Ziemi „Ochrona rybitw w Dolinie • Pan Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski Górnej Wisły” • „Dni Ziemi i Krakowska Wystawa Ekologiczna Krakowskiego Festiwalu • Województwo Małopolskie reprezento- eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony Recyklingu” wane przez Pana Marka Sowę Marszałka eko-serwis internetowy: Małgorzata Województwa Małopolskiego wód i gospodarki wodno-ściekowej: • MPWiK w Krakowie „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie” • Małochleb, Marcin Wójcik – serwis ibikekrakow.com dowiska w  Krakowie reprezentowany eko-dziennikarz: Paulina Szymczew- przez Pana Pawła Ciećko Małopolskie- ska, Dziennik Polski go Wojewódzkiego Inspektora Ochro- eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpada- • • mi: Gmina Szczucin „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach i placach na terenie Gminy Szczucin” • eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony powietrza: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej i najbardziej prestiżowa nagroda: w Krakowie • Gmina Niepołomice rów Tytularnych 20-lecia. Statuetki otrzymali: • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Krakowie reprezentowany przez Pa- nymi, Zarząd Funduszu uhonorował Partne- ekologicznej: Gmina Miejska Kraków Pana Rafała Rosteckiego Poza zwycięzcami konkursu oraz wyróżnio- eko-przedsięwzięcie z zakresu edukacji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Krakowie reprezentowana przez • eko-partner 20-lecia: gmin Ziemi Gorlickiej” • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro- nią Joanną Ślusarczyk Dyrektora RZGW w Krakowie • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w  Krakowie reprezentowana przez nadbrygadiera Andrzeja 15 listopada 2013 roku podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Eko-liderzy Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów 20-lecia”, zorganizowanym z okazji obchodzenia w 2013 roku w następujących kategoriach: dwudziestolecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Eko-liderów wyłoniono spośród gmin i powiatów Małopolski oraz ich spółek komunalnych i  jednostek organizacyjnych, realizują- • • Mariusza Dąbka Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Gmina Sucha Beskidzka • Komenda Wojewódzka Policji w  Krakowie reprezentowana przez nadispektora eko-gmina miejska: • Komenda Miejskiej Państwowej Straży eko-gmina miejsko-wiejska: Pożarnej w  Krakowie reprezentowana Miasto i Gmina Myślenice przez starszego brygadiera Ryszarda eko-gmina wiejska: Gmina Bochnia Gaczoła cych zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wod- • ną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola • eko-szkoła: Zespół Szkół Chemicz- oraz organizacje pozarządowe, a także właściciele serwisów inter- nych im. Marii Skłodowskiej-Curie netowych oraz dziennikarze, piszący na temat ekologii i ochrony środowiska. Konkurs dotyczył działań ekologicznych zrealizowanych w latach 1993-2013. Uroczystość rozdania nagród uświetniła Krakowska Orkiestra Staczaka oraz występ Marty Bizoń. Suma przyznanych nagród wyniosła 545 000,00 zł. w Krakowie • eko-przedszkole: Przedszkole nr 2 w Nowym Targu • eko-projekt: Polska Fundacja Przyrodniczo-Leśna „Ornitologia dla niewi- romiejska Politechniki Krakowskiej pod dyrekcją Wiesława Olejni- 28 Mroza Spośród ponad 80 ankiet konkursowych domych Głosy ptaków, zapach lasu” • eko-projekt: Towarzystwo na Rzecz 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 29
 16. 16. Pracownicy Funduszu   zostali również wyróżnieni przez Ministra Środowiska odznakami resortowymi. Wyróżnieni zostali: Pani Marta Bracha, Pani Renata Czerw a także Pan Piotr Skrzyniarz. Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Brązowy medal za Zasługi dla Policji dla Pani Aleksandry Malarz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Gala była również okazją do wręczenia medali oraz odznaczeń • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Pani Małgorzata Szymula oraz Pan Zyg- Środowiska i  Gospodarki Wodnej orderami i  odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowni- munt Wielgus, w Krakowie. ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar- • bę: Pan Jacek Tarcholik oraz Pani Jolanta ki Wodnej w Krakowie: Złotym Krzyżem Zasługi Panią Małgorzatę Mrugałę, Srebrnym Krzyżem Zasługi Pana Jana Musiała. Za wzorowe, niezwykle sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: 30 Medalem Srebrnym za Długoletnią SłużWyżga, • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę: Pan Robert Bażela oraz Pani Joanna Dominiak-Paradowska. 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 31
 17. 17. 32 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 33
 18. 18. 34 20 lat finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce 35
 19. 19. Z okazji 20-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym Beneficjentom i Partnerom. Sukces Funduszu to przede wszystkim Państwa zasługa, bo to właśnie Wasze doskonałe pomysły i projekty dzięki naszej pomocy (finansowej) zmieniają się w inwestycje dające korzyść całej Małopolsce. Mamy nadzieję, że dalsza świetna współpraca z władzami Województwa, ale także Powiatów i Gmin zaowocuje zrównoważonym i trwałym rozwojem naszego województwa, tak aby mieszkańcy Małopolskich miast, miasteczek i wsi, znaleźli tu dobre miejsce do życia dla siebie i swoich dzieci. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 20. 20. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

×